ALS DIE LIJN WORDT GEUZENPENNING KAPPERSACADEMIE GAAT MET NIEUWE THERAPIE WERKEN Slang water Op te bergen als een zevenklapper tegen vervuiling rondom tankers Grootste schroeven i Directeur ontwierp cursus 3 )|OfiELIJKE TOEKOMST VOORME KUST l.\ BEELO Tanker van 500.000 ton jjjT IS WAT STILLER GE WORDEN in de „Slag om Voorne" de laatste maanden. •5jaar dat wil helemaal niet Lgen dat het nu allemaal in Je js. Geen nadenkend inwo ner van Voorne-Putten (waar L jgge burgemeestersplekken :,d weer worden gevuld) be lieft dat te geloven. En mocht Jat wel het geval zijn dan zul ten de natuurbeschermers wel zorgen dat de direct betrokke nen wakker blijven. Natuur- lakelijk Natuurbeschermers setten actie tegen „nog meer Maasvlaktevoort Studeren Omsingeling Experimenten in psychiatrische inrichtingen Speciale opleiding Oosterse kappers Waterverontreiniging, ver oorzaakt door olie, wordt te genwoordig vaak tegenge gaan door speciaal daarvoor vervaardigde op het water drijvende slangen. William Warne and Co. Ltd., te Bar king, Essex, Engeland, een bedrijf dat deze slangen in allerlei uitvoeringen maakt, heeft zojuist een nieuw model ontworpen en gefabriceerd. Deze nieuwe slang wordt speciaal gemaakt om veront reiniging te beperken, die veroorzaakt wordt rond een tanker als deze olie naar de wal verpompt. Hij verricht zijn taak bij alle weersge steldheden, is gemakkelijk om mee te manoeuvreren en past zich snel aan bij veran deringen van het golfpatroon. SIjOOPREGELENG BMWAART HAL-Antwerpen: medegebru ikers ■r odTTERPAMMER Pagina 3 2A ZATERDAG 24 AUGUSTUS 196S Matuur en Landschap", altijd fraai borgde uitgave van de con tact-commissie con- en undschapsbescherming, doet een flink boeltje open over dit onder- Sera „De Slag om Voorr.e" heet een Irfttel van secretaris P. Nijhoff. Hij tot enkele interessante tekeningen m van de mogelijke toekomst van Voorne's kust met betrekking tot de ontwikkeling van de Maasvlakte. Die illustraties tonen we hierbij. De heer Nijhoff gaat de (korte) geschiedenis nog eens na. Eind 1966 zinspeelde Rotterdam op zuidwaartse uitbreiding van de Maasvlakte. Waarschuwingen klonken: dat is trijdi" met de regeringsbeslissing van 1964 toen de zuidelijke begren zing van het haven- en industriege bied zodanig werd vastgelegd dat de groene ruimte van Voorne onverlet Ion blijven- m maart 1967 zei de regering: aan die afspraken zal niet worden ge tornd. Dat was een bevestiging van de zg, demarkatielijn. Maar het .groene boekje", rapport van het Zeehavênontwikkelingsorgaan ZW-Nederland, zorgde voor veel ver ontrusting. Bijna algemeen want in bepaalde kringen", aldus het arti kel, wenst men de discussie boven de' emotionele gevoelssfeer van de leefbaarheid" uit te tillen en de pro blemen zakelijk te benaderen, zo men al problemen ziet. En verder: „Zakelijk benaderen": dat wil dan zeggen de door de rege ring onpartijdig vastgestelde demar- katfelijn uitstuffen", zoals de Rotter damse Kamer van Koophandel het noemt. „Zakelijk benaderen": dat wil dan zeggen bewust (doch hoe on wetenschappelijk en emotioneel!) een aantal niet kwantificeerbare kosten- faktoren van economische groei eli mineren omdat dat de belangheb benden beter uitkomt". Dit dan om duidelijk aan te geven hoe de natuurbeschermers er tegeno ver staan. Wat overigens niemand zal verwonderen. De heer Nijhoff be perkt zich verder hoofdzakelijk tot de kwestie „Voome-Putten Maasvlakte". We zullen hem daarin beknopt volgen. Toen Maasvlakte II aan de orde was gesteld gaf Rotter dam zijn havenbedrijf opdracht of en zo ja hoe Voorne-Putten bij de ont wikkeling moet worden betrokken. Grotere verontrusting nog veroor zaakte de opdoemende contouren van een „mammoet-Waterweggebied" van Maasvlakte tot Moerdijk als gevolg van de Shell Chemiekwestie. Wat Maasvlakte II betreft: Rijnmond vond de uitbreiding verantwoord en had begrip voor de Rotterdamse wens tot onderzoek van Voorne-Put ten. (Maar het dagelijks bestuur wil het eiland niet voor de industrie openstellen - Red.) Maar de Staten staken de natuur beschermers een hart onder de riem. Voome-Putten moet als agrarische-, recreatie- en woongebied in stand blijven. Vergroting van de Maasvlak te dient slechts in overweging te worden genomen als het overtuigen de bewijs is geleverd dat de natio nale economie dit strikt noodzakelijk maakt Aldus het standpunt van het Zuidhollandse bestuur. De regering kreeg Kamervragen te beantwoorden. Zij heeft o.a. geant woord dat de voorbereiding van de ruilverkaveling Voome-Putten zal worden voortgezet in overeenstem ming met het streekplan. (Dat is in middels gebeurd Red.) Commissies gaan de suggesties van het Overleg orgaan ZW-Nederland bestuderen. De Kamer krijgt een gemotiveerd standpunt te horen. Er zal veel moeten worden gestu deerd. Dat vinden de natuurbescher mers ook. Niet alleen om tot een dringend gewenst nationaal zeeha- venbeleid (ook selektief uitgiftebe- leid) te komen, maar ook tot een in tegrale planning in het Deltagebied in het bijzonder Essentieel hierbij is een op de toekomst gericht beleid van natuurbescherming en rekreatie, aldus de heer Nijhoff. Het getijdenlandschap van kwelders, schorren en platen is een van de meest bedreigde natuurgebieden. In bepaalde gevallen moeten wel ver liezen worden geleden door de in dustrialisatie. Maar niet, zo vinden de natuurbeschermers alvorens een prioriteitenschema is opgesteld die de beleïdsinstanties houvast geeft bij het beoordelen van mogelijke alter natieven. Bijzondere aandacht moet wordeh 'besteed aan de z.g. voordelta. Want onder invloed ,-van Deltawerken en indijking van de Maasvlakte onder gaat het beeld van de kust ingrijpen de wijzigingen. Hier wordt in het ar tikel weer de demarkatielijn ten to nele gevoerd. De heer Nijhoff betoogt dat de regeringsbeslissing van 1964 niet alleen betrekking heeft op het markeren van een bepaalde afstand tussen de Maasvlakte en de kust, maar ook op het integrale behoud van het natuurgebied, dat niet door een dam van de zee mag' worden afgegrendeld of door een weg doorsneden. Gezien uit dit oogpunt bestrijden de natuurbeschermers het argument van de minister van verkeer en wa terstaat, die in mei j.l. in de_ Eerste Kamer ervan uitging dat het in 1964 bereikte compromis slechts betrek king heeft op de breedte van de overgangszone tussen Maasvlakte en Voorne. 3 Als de Hinderplaat ctan .de kust vast zit ontstaat deze situatiegunstige perspectieven voor natuurbescherming en recreatie. BRIELLE De zilveren Geuzen penning met een afbeelding van koning Philips de Tweede en de tekst „Het zijn maar bedelaars" zal opnieuw in de handel worden ge tracht. Juwelier M. J. M. Hoogvliet uit Brielle heeft deze week een op dracht daartoe verstrekt aan een zilversmid, in Schoonhoven. Deze bedelpenming werd dit jaar omstreeks 1 april voor het eerst ten 'verkoop aangeboden. De toenemen de vraag is er de oorzaak van ge weest dat er weer een aantal ver vaardigd zal worden. Tegen het einde van dit jaar zal dit „histo risch insigne", dat in twee maten wordt uitgebracht en in prijs va rieert van dertig tot vijftig gulden, Pos afgeleverd kunnen worden. Aan de ovaalvormige penning zijn twee wijnkruikjes en een be delnap je bevestigd. Aan de andere zijde is een zadeltas afgebeeld. In Brielle wordt deze Geuzenpenning veel door jonge vrouwen als sier lijke halsketting gedragen. De datum 1 april 1572 lis nautv verbonden met de Se april 1566, teen driehonderd edelen tot Marga- tetha. van Parma, de landsvrouwe <kr Nederlanden, het verzoek zichtten haar broer, koning Philips de Tweede, te overreden de plak katen te verzachten. Tijdens deze bijeenkomst fluisterde een der raadslieden tot Margaretha de woorden die in feite de geschiede nis zouden veranderen: „Ce ne sont Que des gueux" „Het zijn maar bedelaars". Deze scheldnaam kozen de edelen tot erenaam. Als insigne kozen zij de zilveren bedelpenning. 9 9 9 Een industriële omsingeling van Voorne houdt in verslechtering van het leefmilieu en een gevoelig verlies aan recreatieruimte, waarvan juist de in dit opzicht schaars bedeelde Rot terdamse agglomeratie in sterke mate profiteert „Wanneer Rotterdamse havenkringen ons willen doen gelo ven", aldus de heer Nijhoff, „dat men recreatieterreinen kan „verplaatsen", dan dient goed te worden bedacht dat daarmee hoogstens kwantitatief, maar nooit kwalitatief iets van de geleden verliezen kan worden gecom penseerd. Bovendien kost het schep pen van nieuwe recreatiegebieden astronomische bedragen en héél veel tijd. Hoe moet men zich het toekomstige kustgebied van Voorne zonder uitge breide Maasvlakte voorstellen? Ver wacht wordt dat zich in de mond van de Haringvliet na de afsluiting van deze zeearm in 1970 spoedig een plaat, die Hinderplaat wordt ge noemd, zal vormen. Om erosie van de Voornse oever te voorkomen zou het de voorkeur verdienen de noordelijke geul te sluiten en de Hinderplaat door een stuifdijk met de duinen te verbinden (kaartje A). Dan. ontstaat een „slufterachtig ge bied" (kaartje B) met aan de zeezijde een nieuw strand aan open zee. Voor natuurbescherming en recreatie zou deze ontwikkeling zeer gunstige perspektieven bieden. Maar die zou den door de vergroting van de Maasvlakte, zoals geschetst in de si tuatie C, volkoinen verdwijnen. Dr. M. J. Adriani, hoofd van het biologisch proefstation „Weevers Duin" in Oostvoome, licht in een in teressant artikel nog eens toe -waar om uit het oogpunt der natuur bescherming gezien .uitbreiding van de Maasvlakte uit den boze is. De uitvoering van Maasvlakte I heeft ook ai zijn gevolgen voor de binnen waarts gelegen terreinen. Delen van het strand zijn aan het verzoeten en verdrogen. Kenmerken de vegetaties, die uniek zijn, gaan verdwijnen. De betekenis van het slik als voedselplaats voor wadvogels is geminiseerd. Door verlies van di- rekt contact met de zee gaan de bui- tenduinen verstarren en ook hier verdwijnen de bijzondere planten. Het grondwaterregime komt in een kritieke fase. Bovendien wordt versnelde nivellering van het duinge bied als geheel verwacht. Dit alles geldt nog meer versterkt bij uitbreiding van de Maasvlakte. Bovendien wordt dan een ingrijpende veranderingen van zeestromingen en kustverloop verwacht Risico's van verslibben van het badstrand Roc- kanje en van aantasting van het na tuurreservaat Kwade Hoek op Goe- ree komen in zicht. „Groeit in de komende decennia, al dan niet met een geleidedam naar de Hinderplaat, het natuurterrein zee waarts uit, dan zullen de zo ontstane gronden' met het nu aanwezige landschap één organisch geheel vor men, dat aan de zee blijft grenzen en hierdoor zijn biologische waarde ais kunstgebied met rijke differentiatie mogelijkheden zal behouden. Deze terreinen zullen de recreatiemoge lijkheden aanmerkelijk vergroten en gespaard blijven voor ruikbare en niet ruikbare luchtvervuilingen' dus dr. Adriani. Al- C Vergelijking met situatie B toont, dat de grotere Maasvlakte aanzienlijk minder recreatiemogelijkheden en vrijwel geen natuurbeschermingsgebied overlaat. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De heer N. G. Ve ger neust graag in psychologische standaardwerken. Deze directeur van de Rotterdamse Kappersacademie met de schone tleis al» „worldpresident tan (le Hairdressers World Federation" en de "World Federation of Supreme Hairdres- singseltools" heeft zich enige tijd geleden als een verdienstelijk huispsycholoog ont popt. Bladerend in het doorsnee toer voor psychologen heeft hij namelijk ge concludeerd, dal er een wisselwerking bestaat tussen de uiterlijke verschij ningsvorm en de innerlijke gesteldheid van de mens. Dit is allemaal nog niet zo opzienba rend, maar de heer Veger liet het niet bij deze amateuristische demonstratie van boekenwijsheid. Hij ging theoriseren. Volgens de theorie van Veger zou met het op verantwoorde wijze veranderen van het uiterlijk ook de persoonsstruc- tuur een wijziging ondergaan. En dan komt er een therapie aan te pas. Vegers thprapie nu luidt „gericht visagisme". De kapper anno 196S kijkt verder dan zijn schaar lang is. Zijn werkterrein houdt niet op bij de haargrens. Zijn bemoeienis strekt zich tegenwoordig ook uit tot het gezicht en de make-up van (ie cliënt. De heer Veger gaat nu weer een stapje verder. Hij zet de persoonlijkheid «ok in de kappersstoel. Ook de ziel kan een wasbeurt en een watergolf krijgen. De lieer Veger heeft zijn theorie niet binnen de muren van de kappersacade mie gehouden. Sociologen en psycholo gen zijn geraadpleegd met het gevolg, dat de heer Veger samen met enkele kundige leerlingen in de psychiatrische inrichting bij Den Bosch „Koudewater" is gaan experimenteren met zijn theorie. EN met nog een ander gevolg. Een student in de sociologie zal de scrip tie voor zijn doctoraal examen "wijden aan de therapie van Veger, maar dan toegepast in de criminologie. Dezelfde student is nu overigens werkzaam aan de kappersacademie, waar hij vier leerlingen (en ex-middelbare scholieren) wegwijs maakt in de sociologie. Want dit viertal volgt een speciaal door directeur Veger ontworpen tweejari ge cursus, die na het basisonderwijs als een specialisatieopleiding geldt voor visa gisten Ln psychiatrische inrichtingen. De leerstof bestaat onder meer uit lessen in typologie, psychologie en sociologie. Leraren zijn behalve de student Ger- ritse, de psycholoog drs. De Wit en de directeur zelf, die de leerlingen (drie meisjes en een jongen) de individuele toepassing van de uiterlijke verzorging bijbrengt. Het praktijkgedeelte, dat in januari begint, wordt doorgebracht in de psychiatrische inrichtingen „Wolfheze" en „Koudewater". In kapsalons „behande len" zij dan de patiënten, wier frustalie zich hoofdzakelijk op het lichamelijke richt. Directeur Veger „Deze mensen zijn schuw, mijden anderen en verbergen zich. Na ons hezoek in „Koudewater" hadden die mensen gezegd „Wij hebben ons normaal gevoeld, want we werden normaal behandeld. Er werd gewoon ge praat tegen ons". Na de behandeling wa ren deze mensen veel meer open, zodat de psychiater gemakkelijker in hun ziel kon duiken. Zo kunnen wij dus wezen- lijk hulp bieden". Is het verantwoord? „Aan de ene kant is het gevaarlijk, aan de andere kant heel nuttig. Als het verkeerd gebruikt wordt, kan het gevaarlijk zijn. Wanneer we hf- gezicht gaan veranderen, moeten we in de lijn van de ziel blijven, die mogen wij niet aantasten. Wij willen de mensen natuurlijk geen masker opzetten. Zij moeten door de behandeling hun eigen persoonlijke kenmerken op aangepaste en op goed geaccentueerde wijze terug- herkennen. Het zelfvertrouwen en de zelfverzekerdheid lopen namelijk samen in de draad zichzelf te vinden". Kappers krijgen toch niet het etiket van psychiater? „Nee, helemaal niet. Het moet een sa menspel zijn tussen de psychiater en de deskundigen op ons terrein. Het is na tuurlijk geen kwestie van Jan Rap en zijn maat. Alleen ontwikkelde kappers kunnen dit. Jeugd met een middelbare opleiding, die zich wil specialiseren. Ze moeten door de bril van de patiënten leren zien, met deze mensen in dezelfde taal leren praten. Dat is lieel moeilijk. Je moet helemaal op de hoogte zijn van de huid verzorging, niet alleen de hygiënische en esthetische kant, maar ook de psycholo gische zijde kennen. Het is bedoeld als therapie om deze mensen weer in de rechte baan te krijgen". Drie meisjes en een jongen gaan straks in psychiatrische inrichtingen op verant woorde wijze met visagisme patiënten helpen zichzelf (terug) te vinden. Intus sen werkt de therapie van de heer Vegter door. Directies van bejaardentehuizen en ziekenhuizen beginnen ook iels te voelen voor een eigen kapsalon, waar profylac tische en therapeutisch het uiterlijk ver zorgd wordt. J~\IRF.C7EUR Rappersacademie N. G. Veger: ,JJiet voor Jan Rap en zijn maat''. De rijksuniversiteit in Groningen en het Sociologisch Instituut zijn sterk geïn teresseerd, Deze therapie kan namelijk zeer waardevol zijn voor toepassing in ontwikkelingshulp. Professor Fortman» denkt bijvoorbeeld met 'deze therapie de werkzaamheid op te kunnen wekken. DIT najaar gaat de heer Veger naar het Verre Oosten om er de kappers- scholen in Japan, Pakistan, India, Iran en Irak te bezoeken. „Daar zijn ze nog hele maal niet aan een psychologische wer king toe, laten ze eerst maar eens hy giënisch worden. In die landen is een kapper een fent die haar verwijdert en meer niet. Ik ga cr naar toe om de scholen erop te wijzen, dat ze het vak kunnen aanwenden in hygiënische rich ting. En dan komt ook nog wel eens de psychologische kont aan de beurt. Er is niet alleen hulp van bovenaf, maar ook ambachtelijk van .onder af nodig. Tenslotte zijn er meer kappers, dan pro fessoren in de sociologie op deze we reld", ROTTERDAM Van Brown and Root uiit Engeland heeft de Rottcr- damsche Droogdok Maatschappij op dracht gekregen voor'de bouw van een omvangrijke dekhuïsmstallatie voor een booreiland. Naast een complete machinekamer zal de te bouwen installatie ver- blijfsfaciliteiten bevatten voor maxi maal dertig personen. Bovendien wordt het dekhuis voorzien van een. landingsdek voor helicopters. Met de opdrachtgever iseen--levertijd van vijf weken overeengekomen. Ethyl vinyl acetaat plastic buizen vullen de slangen op en houden het ding drijvend. Dit betekent, dat er geen lucht in behoeft te worden geblazen, zoals dat bij andere mo dellen nodig is. Ook kan de slang niet zinken, zelfs wanneer de bui tenbekleding wordt doorboord. De ze buitenbekleding bestaat uit met polyester versterkt kunstrubber. De slang heeft een dikte, die. kan variëren van 25 tot 50 cm en is gevuld met bundels van de hierbo ven genoemde buizen, die elk weer 7 cm dik zijn en een wanddikte hebben van i mm. Iedere buis is om de 70 cm afgedicht Mocht er dus een worden beschadigd, dan loopt slechts een klein segment vol met water. Aan de buitenbekleding is een 75 cm lange schort bevestigd, waarin ruimte voor een ketting, die bij het verankeren wordt gebruikt Voor-' delen die het materiaal heeft boven polyethyleen, dat vroeger werd ge bruikt zijn o.m. grotere flexibiliteit (het wordt niet stijf in koud wa ter), weerstand tegen barsten, wan neer het in aanraking komt met ruwe aardolie en gemakkelijke lasbaarheid. De levensduur van de slang is af hankelijk van de -weersomstandig heden, van de beweeglijkheid van het wateroppervlak en van de fre quentie van schuren tegen schepen en haveninstallaties. Een interessant punt zijn voorts de metalen seharmeiibeyestigingen die op iedere 7lh of 15 meter van de slang zijn aangebracht Deze scharnieren maken het gemakke lijk de slang op te bergen in de haven. Hij wordt dan opgevouwen als een zevenklapper en bijeenge houden door een lijn terwijl een eraan bevestigde kabel naar de an dere zijde van de haven loopt In een noodgeval kan de lijn, die de slang bijeenhoudt, worden losge maakt Hij begint zich dan automa tisch over het water te spreiden en kan met behulp van een lier op zijn plaats worden getrokken. Als veiligheidsmaatregel wordt een reddingslijn aan de bovenkant van de slang vastgemaakt Een an dere bijzonderheid is dat bovenin de slang een soort geperforeerde brandslang is bevestigd, waardoor men in geval van brand vuurblus- send schuim kan aanvoeren. Hoewel deze slangen meestal in havens worden toegepast worden kleine uitvoeringen oök wel in ka nalen gebruikt. Onlangs werd een slang van ruim 120 meter lang in Zeebrugge geïnstalleerd. (Zie foto) In Groot-Britannië zijn deze slan gen geïnstalleerd door de havens van West Hartlepool en Dungertess. TAE Tokyo Tanker Company Lid overweegt om een 300.000 tons tanker, of zelfs een nog groter schip, te gaan bouwen, als de prijs per ton lager zal zijn dan voor de 350.000 tons tanker waarvoor de Japanse maatschappij momenteel een geschikte werf zoekt. De heer Gengo Tsuboi, vi ce-president van de maatschappij heeft verklaard dat Europese wer ven de voorkeur genieten als het gaat om kredietfaciliteiten in ver band met regeringssubsidies, maar dat de 12,5 pet. importbelasting op schepen welke buiten Japan ge bouwd worden nog een obstakel zijn. De heer Tsuboi zei voorts dat de prijzen zoals deze door Japanse werven worden voorgeschreven 5 tot 10 hoger liggen dan de kosten die zijn firma begroot 4 4i. v -rZ. ra}'*»,}. MAAR aanleiding van berich ten over de mogelijkheden die het Verolmeconcem heeft om sche pen tot 400.000 ton te bouwen de grootste ter wereld heeft Lips in Drunen meegedeeld met belangstel ling de groei der tankers te volgen. Sedert geruime tijd heeft Lips de bouw van schepen tot 500.000 ton zien aankomen. Lips heeft zich daarom voorbereid om schroeven voor die grootste schepen te kun nen gaan maken. Na een intensieve bestudering is gebleken, dat het voorlopig niet te verwachten valt, dat schroeven boven 12 m diameter respectievelijk boven 80 ton netto gewicht nodig zijn. Onlangs is de firma Lips dan ook gereedgekomen met: het maften van vormplaatsen voor schroeven tot 12 m diameter, het creëren van vol doende smelt- en gietcapaciteit voor gietgewichten van maximaal 100 ton, een bewerkingsmachine voor asgaten en eventuele spieba- nen voor schroeven tot 12 m, een ultramoderne, door haar zelf ont worpen en geconstrueerde, meetap paratuur om schroeven met een dergelijke diameter met een nauw keurigheid van 0,1 mm qua blad dikte te meten, een computerpro gramma om deze schroeven te be rekenen, de te verwijderen glet- toeslag te bepalen en de balance ring rekenki ndig uit te voeren. Vanaf de datum van het besluit, ongeveer twee jaar geleden, zijn de diameters van de schroeven intus sen van 7 m reeds gegroeid tot 9,50 m en zijn de eerste van deze schroeven met de nieuwe bovenge noemde installaties vervaardigd. Lips heeft thans verscheidene schroeven met een diameter van 9,50 m en een nettogewicht van cL- ca 55 ton in opdracht Deze schroe ven zouden met de oude installaties niet gemaakt kunnen worden. ®ïnBiüiê TVE staatssecretaris van verkeer en waterstaat, M. J. Keyzer, heeft een regeling getroffen waar bij aan ondernemers in de binnen vaart en de sleepvaart een uitke ring kan worden toegekend. Dit ge beurt op grond van de doorde stichting ontwikkeling en sanering voor het midden- en kleinbedrijf vastgestelde normen als de onder nemers in aanmerking met de beëindiging van hun bedrijf het hun toebehorende bedrijfsmiddel doen slopen. - Na overleg met de EEG-commis- sie is besloten de sloopregeling voorlopig van toepassing te verkla ren voor de binnenvaart- en de sleepvaartbedrijven die in aanmer king komen voor bedrijfsbeëindï- gingshulp van de stichting ontwik keling en sanering voor het mid den-, en kleinbedrijf en in dat ka der hun schip of sleepboot laten slopen. Over de schippers die in aanmer king komen voor ontwikke lingshulp wordt nog met de EEG-commissie overleg gepleegd. De nu tot stand gekomen sloop regeling is vooral van belang voor schippers, eigenaren van schepen van ten hoogste driehonderd ton die tenminste 55 jaar oud zijn. Zij kunnen wanneer zij hun bedrijf beëindigen bij het Jaten slopen van hun schip voor een premie in aan merking komen. De hoogte van de premie wordt bepaald aan de hand van de grootte van het schip. TVE Holland-Amerika Lijn heeft met de Griekse rederij Hellenic Lines Ltd te Piraeus een overeenkomst gesloten over het ge bruik van haar emplacement aan ■de Rijnkaai te Antwerpen. De vrachtschepen van deze rederij" die varen in de diensten op de Levant, zullen in het vervolg regelmatig Ia den en lossen aan de ligplaatsen 28 en 29 van de Holland-Amerika Lijn. Behalve de vrachtschepen van de Holland-Amerika Lijn maken '.ook vrachtschepen van de Royal Mail Lines Ltd, en vrachtschepen van Shaw Savill, varend op Australië en Nieuw-Zeeland gebruik' van de emplacementen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1