ïeleurstelling Rel om m Rijnmond PvdA-fractie Veel wisten van niets SERVICE en tal van faciliteiten meer samens met r W eo van Ierland Jongen gedood door truck met aanhanger AGENDA boogaard T.V. REPARATIE M. Mooij: Rijnmondnota niet de enige oorzaak Gratis naar Kolpahad Burgerlijke stand SOCIËTEIT OOK VOOR BEJAARDEN C van Tricht kreeg koninklijk zilver VZC-zevental promoveert Ds. Julius over God is verhuisd Kritisch bekeken PROTESTANTEN Volleybalteams zijn alle ingedeeld anders dan ton groeneveld Insluiper maakt het zich gemakkelijk GAS- VERWARMINGS SHOW Fa. A. G00S EN CO. VERKLARING Jeugdwerk blijft kadoos ande re kadoos en dagelijks Tot 6 september in de VISBANK VAN KOOY'S geopend dagelijks van 15 -22 uur. H. VAN K00Y N.V. Oosthavenkade 14 TeL 343213 VLAARDINGEN SNELLER EN BETER BIJ DE SPECIALIST EEN GOED BEELD b. „C sfflTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1968 HET beslui' van de Vl«arding?K ivet- houders is geheel onverwachts ge- tonien. Het gebrek aan vertrouwen heeft L gewonnen van hel partijbelang en dat i ,je partij van de Arbeid ongetwijfeld Lfiamen g"a" kosten. Want alllmns wet- Luier De Bruyn is geliefd. Pcje wethouder heeft door zijn eer- liite politiek, scherpe geest en open ku iter enorm veel waardering verworven. Ook zij die l'et mM hcm niet altijd een? konden zijn. schatten hem hoog. Hij werd „iet voor niets de „sterke man" in het college genoemd. £n juist deze wethouder, die levens loeO'bnrgcnieester is. heeft santen met een collega, de beslissing genomen achter de collegctafe! te verdwijnen. Het hoe en «trom is niet duidelijk. De fractie heeft ftrt gezien als een interne kwestie en deze ,ls todanig ook behandeld, inaar de Rijn mondnota van B. en W. kan slechts als „n aanleiding lot de breuk worden ge noemd. Het vertrek van beide wet houders komt bijzonder on gelegen so kort voor de behandeling tan de ge- nieentebegro- ting in novem ber Het zal ongetwijfeld een vlotte werk- de weg staan, muur ook de werk- WljtC I» jfeer in negatieve zm bepalen. Roe zullen de beide wethouders zich opstellen als gewone leden van dc rand? Kritisch tegenover hun opvolgers, WETHOUDERS DE BRUIJN TREDEN AF (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De beide socialistische wethouders, de heren T. de Bruijn en G. Walstra, hebben vanmorgen de gemeenteraad hun ontslag aangeboden. Zij zullen als „gewone" leden van de ge meenteraad de fractie van de Partij van de Arbeid blijven verte genwoordigen. Beiden hebben besloten hun functie van wethouder neer te leggen omdat het conflict tussen hen en de (socialistische) fractie onoplosbaar bleek. Het ontslag gaat in per 1 oktober. men aannemen. De verdeeldheid binnen ie fractie zal er vermoedelijk door wor den verscherpt. Niemand, of slechts weinigen zijn ge- lnkkig met deze ontwikkeling, die voor- bomen iiad moeien worden. Het dagelijks besturen van een gemeente houdt uu een maal in dat men besluiten van de raad, die de wethouders zijn vertrouwen gaf, uitvoert. Desnoods met tegenzin. Ander zijds moet de onenigheid wel groot zijn geweest dat de socialistische fractie het ge- iraajd heeft de wethouderszetel van De Bruijn op het spel te zeilen. Maar liet is toch gebeurd. Er past slechts verbazing en teleurstel ling. Vanl de plaats van De Bruijn is achter en niet voor de collegetafel. Gisteren schreven wij reeds dat de beide wethouderszetels in groot ge vaar verkeerden. Het spoedoverleg tussen de wethouders en de fractie heeft dinsdagavond niets uitgehaald De heren De Bruijn en Walstra ble ven bij hun standpunt en vannacht is bekend gemaakt, dat de breuk defini tief was. De reden van het ontslag is de uitspraak van de gemeenteraad over de struktuur van Rijnmond. De beide wethouders menen, dat zij door deze uitspraak in ernstige mate belem merd worden hun taak als dagelijks bestuurder van de gemeente uit te oefenen. B. en W. hadden in een nota over de Rijnmondstruktuur aangedrongen op overleg tussen alle betrokkenen. Deze Rijnmondnota werd getorpe deerd door een tegenvoorstel uit de gemeenteraad, dat met zeventien te gen zestien stemmen werd aangeno- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het nieuws van het ontslag dat de socialistische wethouders T. de Bruijn en G, Walstra hebben in gediend, is- als' een bom. ingesla gen. De meeste raadsleden wis ten vanmorgen nog van niets. Zij bleken zelfs niét op de hoogte te zijn van het feit, dat. de beide wethouders hadden gedreigd hun functies te zullen neerleg gen De raadsleden die wij vanmorgen om commentaar vroegen toonden zich verrast en teleurgesteld. Omdat het nieuws geheel onverwachts is ge komen konden zij weinig zeggen. Overleg met de fracties was nog niet mogelijk geweest, zodat de meesten zich beperkten tot een persoonlijke uitspraak. Daaruit bleek wel dat men vooral door het vertrek van wethouder De Bruijn is geschokt. Voor deze man die in grote lijnen het gezicht van Viaardingen na de oorlog heeft be paald, moet het besluit een harde taak zijn geweest. De heer M." Mooij, fractievoorzitter van de Protestants-Christelijke Groe pering, was wei op de hoogte van de moeilijkheden. Hij zei gisteravond nog te hopen dat de kwestie in der minne zou worden geschikt. 1-Iij noemde het een zeer onplezierige zaak waarmee niemand is gediend. Naar zijn mening kan de Rijnmond nota niet de enige reden zijn ge weest voor het aftreden van beide wethouders, maar er heerst al gerui me tijd verdeeldheid en wantrouwen in de socialistische fractie. Hij zei het besluit ernstig te betreuren. De fractie van de PCG spreekt de hoop uit in een vanmorgen opgestel de verklaring dat het alsnog mogelijk zal zijn de moeilijkheden op te los- «en. Dat zou in het belang zijn van vut goed functioneren van het bestuur van Viaardingen. De wethouders E. P. van der Veen en A. P. Weeda kunnen zich van het vertrouwen van de PCG-fractie verze kerd weten, aldus de verklaring. De heer J. van der Linden van de KVP, de indiener van het voorstel dat tot de.ontslagname heeft geleid, was gisteravond nog niet van" de situ atie op de hoogte. Vanmorgen, zei hij, wat wethouder De Bruijn betreft, het besluit te betreuren. Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het ontslag is geno men om meer emotionele dan zake lijke motieven. Hij geloofde dat niet de Rijnmondnota, maar een aantal conflicten binnen de PvdA-fractie de oorzaken zijn geweest, te meer daar de wethouders van de PCG niet de consequentie van ontslag hebben ge nomen. De heer Van der Linden zei dat zijn fractie buiten de moeilijkheden in de PvdA wil blijven. Men zal zich baseren op de zakelijke inhoud van het communiqué van de socia listische fractie. Het katholieke raadslid verwacht niet dat de beide wethouders zich als raadsleden zullen opstellen als een oppositiegroep, wat naar zijn mening geen winstpunt zou betekenen. Hij rekent op een zo objectief mogelijke houding in de raad, omdat beide wet houders met hun kennis van zaken het werk van de opvolgers onmoge lijk zouden kunnen maken. Mevrouw J. Jungerius-Mulder van de Boerenpartij wist nog helemaal niet van het ontslag. Het nieuws was voor haar een volkomen verrassing. „Als het zo is, dan moet ik zeggen dat ik het heel jammer vindt", aldus mevrouw Jungerius. Zowel de leden van de fractie van de WD als van de PSP waren van morgen telefonisch niet te bereiken. Wel was het duidelijk dat ook zij van de toestand niet op de hoogte waren. m HOEK VAN HOLLAND Nadat in het druiventornooi in Naaldwijk dertig ten niswedstrijd zjin gespeeld, zijn de resulta ten voor Hoek van Holland zeer teleurstel lend. Het team behaalde tot nu toe slechts drie punten. Naaldwijk en LVM kwamen na tien wedstrijden elk op zes punten. Met een wedstrijd meer gespeeld kwam Mase- munster met acht punten aan de leiding. De wedstrijden duren voort. Drutvenprin- ses Wilma reikt zaterdag 7 september de prijzen uit. 3X men. B. en W. bleef toen niets anders over dan hun nota in te trekken. De twee wethouders zijn bijzonder gegriefd en teleurgesteld over de houding van hun fractie, die nage noeg eensgezind de Rijnmondnota van B. en W. afwees. De heren De Bruijn en Walstra hebben van deze afwijzing' een principe-zaak gemaakt. Door de negatieve houding van hun fractie zouden zij zowel binnen als buiten het college hun gezicht heb ben verloren. Het was de wethouders bekend, dat in hun fractie onenigheid over de Rijnmondnota bestond. De meerder heid meende dat een uitspraak als in het voorstel van de heer Jac. van der Linden (Kath.) lag, haar bedoelingen duidelijker tot uitdrukking bracht De wethouders drongen er daarom hij burgemeester mr. J. Heusdens op aan een verklaring te geven over de achtergronden van de nota. Naar hun mening zou dan een deel van de meerderheid „overstag" gaan, zodat de nota zou zijn gered. Na de toelichting van de burge meester bleken toch tien van de elf PvdA-leden te stemmen voor het voorstel „Van der Linden"; De beide wethouders voelden zich daardoor niet alleen „in hun hemd" gezet, maar meenden ook niet te kunnen onderhandelen over de gewenste struktuur van Rijnmond met een door de gemeenteraad opgedrongen standpunt. Zij besloten de consequentie te aanvaarden en af te treden. Ondanks aandringen van hun fractie bleven zij bij hun besluit. De fractie be treurt het besluit zeer en zal zich BS 9M IIBIIT Zaterdag 31 augustus a;s. heropent een jonge zakenman in Rotter dam-Zuid zijn 1'A x vergrote herenkledingzaak, die onverwacht een topper werd. En daar de zeer aantrekkelijke najaarskollektie U nu 2 x meer keus biedt, zal het hem niet verbazen als U er 'ns gauw een kijkje gaaf nemen. Temeer daar U vrij en ongehinderd kunt rondkijken. SCHIEDAM Geboren: Christina J d.v. J. K. van der Loo en A. B. Kerkhoven; Karolien d.v. C. J. M. den Hollander en W. Snijders. Overleden: W,,A. Bezmer. 94; A. vietje. 78: A. w: van'cier Wansem, 79. over de verdere gang van zaken be raden en terzake overleg plegen. Als eventuele opvolgers worden ge noemd de heer S. Barendregt, frac tievoorzitter. en mevrouw L. van Duijn-Spruijt. Volgende week dinsdag zal over het probleem van de opvolging overleg worden gepleegd. De twee wethouders van de Pro testants Christelijke groepering, de heren E. P. van der Veen en A. P. Weeda, zullen hun ontslag niet indie nen. Van te voren had hun fractie zich beraden over de gevolgen van een eventuele definitieve breuk tus sen de beide socialistische wethou ders en de PvdA-fractie. Beide wethouders van de PCG voelden er veel voor solidair te zijn met hun collega's en ook de porte feuilles neer te leggen. Op aandrang van de fractie is hiertoe niet beslo ten. Naar de mening van de PCG is de Rijnmondnota niet de enige oor zaak van de breuk, maar slechts een aanleiding. Er zou al geruime tijd sprake zijn geweest van onenigheid binnen de fractie van de Partij van de Arbeid. Ook naar de mening van andere frac ties is de Rijnmondnota slechts de klassieke druppel geweest. J/annacht verliet de PvdA- fractie het stadhuis na uren lang intern beraad. V.l.n.r. de heren M. Hoogerwaard, wethou der G. Walstra en zijn mogelijke opvolger S. Barendregt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voorlich tingsambtenaar J. C. Spruijt en de heer P. Boschman, ambtenaar jeugd zaken, zullen er op toezien dat voor de 21 Tsjechen mogelijkheden wor den geschapen die hun verblijf in Viaardingen kunnen veraangenamen. Besloten is dat de buitenlanders vrije toegang zullen hebben tot het Kolpabad, de Stadsgehoorzaal, het Visserijmuseum en de openbare leeszaal. Verder zal met andere bi bliotheken contact worden opgeno men om aan Tsjechische boeken te komen. Ook zullen de gasten zakgeld krij gen. Vandaag hebben de Tsjechen een roeitocht gemaakt op de Vlaar- dingse Vlieten. Voorts denkt men aan het organiseren van uitstapjes en ex cursies naar bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam en naar de bedrijven in het Europqortgebied. r~' De gemeente zal zich in 'verbinding stellen met de Oostenrijkse ambassa de voor'doorreisvisa, zodat de Tsje chen op elk door hen gewenst tijdstip ons land zullen kunnen ver laten om naar Tsjechoslowakije te reizen. In de NlVON-kampeerboerderij, waar de buitenlanders onderdak heb ben, is een televisietoestel geplaatst. WALSTRA (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM „Ons streven is gericht op intensieve samenwer king met anderen." R, van den. Berg, voorzitter van het CJV in Schiedam, wil die samenwerking niet alleen op ideëele gronden, maar zeker ook als antwoord op de uitdaging, die de moderne tijd ook aan de jeugd stelt. 1 VOOR UW AANKOOP j afgeregeld. Fabrieksfouten uitgesloten. TIJDENS AANKOOP j deskundig advies. NA UW AANKOOP Elk horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vibrograph type 1968 Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wij De CJV wil tegemoetkomen aan de wensen, die onder Schiedamse be jaarden leven. Verlangens naar wat meer aanspraak, wat meer contact, samen met andere bejaarden een spelletje kaarten of handwerken. Zij wil haar sociëteitsruimte op de bega ne grond van haar gebonw aan de lange Haven regelmatig ter beschik king stellen aan groepen bejaarden en zij wil dit doen in nauw overleg met de Algemene Bond van Bejaar den. Hiervoor zijn enige gastvrouwen nodig en de CJV wil trachten deze aan te trekken. De gastvrouwen moe ten sociaal voelend zijn, goed contac ten weten te leggen en een opge ruimd karakter bezitten. Wat ze niet moeten zijn, volgt uit het feit, dat de onder hun hoede staande mensen, be jaard zijn, dus altijd ouder dan de gastvrouw zelf. Geen bemoederend of kneuterig gedoe dus, maar vriendelijke gast vrijheid. Gaarne verstrekt de CJV inlichtingen over deze vorm van dienst aan de ander bij monde van haar sekretaris de heer P. Plaisier, Vlaardingerdijk 414, telefoon 26.64.75. of in het CJV-gebouw, Lange Haven 129. telefoon 26.40.57. Bijzondere garantie sn nazorg voor belangstelling voor Uw horloge een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuuruitgerust atelier LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM Natuurlijk behoudt de CJV haar eigen karakter met het creëren van verschillende ontspanningsmoge lijkheden voor jongelui boven en on der de zestien jaar. In het gebouw aan de Stephensonstraat houden zij clubs die onder leiding staan, voor jongelui tot zestien jaar; in het ge bouw aan de Lange Haven zijn akti- viteiten voor de wat oudere jeugd ondergebracht. Er is een kaartclub, een toneelclub, een discussieclub, een dansclub, waar oude dansen opnieuw geleerd worden en nieuwe dansen onder el kaar „uitgeprobeerd" worden. Er is ook gelegenheid tot tafeltennissen in clubverband. In de huiskamer, waar de nieuwste kranten en tijdschriften tot inkijken noden, kan ieder lid, dat zo maar eens een poosje wil verpozen, bin nenvallen. In een up to date inge richte donkere kamer, kunnen ama teurfotografen hun prille ervaring verdiepen en in een daarvoor bestemde ruimte bouwen jeugdige modellenmakers vliegtuig- en scheepsmodellen. De achter het herenhuis gelegen patio zal ingericht worden ook voor gebruik door bejaarden. Men kan er gezellig zitten onder een grote boom en men waant zich dan in oud-Schie- dam van zo'n vijftig jaar geleden. Begin september gaat de CJV weer beginnen met de dansavonden. In het weekeinde is hiervoor ruimschoots gelegenheid in de behoorlijk geoutil leerde danszaal annex bar-club met disco-cabine. Voorzitter Van den Berg denkt aan samenwerking tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen, met belangstel ling voor elkaar en soeiaal gevoel. „De jeugd voelt zich niet gerefor meerd, rooms-katholiek of her vormd", zegt hij, wij moeten ons daarbij aanpassen. Daarenboven zou een grotere con centratie kunnen leiden tot het aanstellen van een beroepskracht. De specifieke organisaties en diensten voor bepaalde soorten jeugdwerk moeten goed samenspel en medewer king aan het algemeen welzijnsbeleid kunnen leveren, reden waarom ze op deskundige wijze geleid moeten wor den", aldus de heer Van den Berg. De gedachte, dat samenspel met de hete gemeenschap nodig is, omdat de jeugd in een wereld van vrije tijd staat, waar ook de volwassenen bij betrokken zijn, heeft tot gevolg, dat de jeugdvoorzieningen in samenhang met het totale welzijnsbeleid moeten worden bezien. SCHIEDAM Alle trainingsgroe pen van de Schiedamse Volleybal Club zijn begonnen aan de voorberei dingen voor het nieuwe competi tieseizoen. De eerste teams zijn inge deeld in de overgangsklasse Zuid. Dit betekent dat SVC na jaren geheel nieuwe tegenstanders tegenover zich krijgt. Het tweede damesteam, en het tweede herenteam, zijn automatisch gepromoveerd van de eerste klasse naar de nieuw ingestelde promotie klasse. Deze promotieklasse is ge vormd uit de zeven sterkste teams uit de Rotterdamse eerste klasse lus de vijf uit deeerste klasse van Dor drecht. Inlichtingen tijdens de trainingsles- sen in de sportzalen van de Willem de Zwijger Ulo I, Thomas a Kempis- straat hoek St. Liduinastraat 's maan dags en vrijdags tussen 19.30 en 22.30 uur en bij de heer W. Huijskes, Surg, van Haarenlaan 987, telefoon' 262974. SCHIEDAM De heer C- J. van Tricht, filiaalleider Schiedam bij P. de Gruyter en Zoon NV, is dinsdag morgen ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum onderscheiden met de zilveren eremedaille in de Orde van Oranje Nassau. De heer B. de Gruyter directeur filialen, overhandigde de medaille tijdens een drukbezochte receptie in restaurant „La Bonne Auberge" in Rotterdam. SCHIEDAM De i9-jarige praktlkant W. J. H. G. reed vanmorgen om half acltt met een snelheid van SO ton over de Bur gemeester van Haarenlaan. De politie nam de brommer in beslag en gaf de jongen een proces-verbaal. SCHIEDAM - Gisteravond ge beurde op de Schiedamseweg ter hoogte van pand 63 een ernstig onge luk, dat het leven kostte aan de veer tienjarige Arte Matthijs Putters van de Rembrandtlaan 66b. Om kwart voor acht reed de zestienjarige leerling timmerman R. N. D., samen met het slachtoffer op zijn bromfiets. Arie zat achterop de bromfiets met zijn benen aan linker en rechterzijde. Bij het passeren raakte zijn rechter oet een geparkeerd staande personen auto. Hij sloeg links van de bromfiets voor een vrachtwagen met aanhan ger, die uit de richting van het oude dorp Ketehl kwam. De jongen kreeg de dubbele wielen van de aanhanger over zich heen en was vrijwel op slag dood. De bestuurder van de vrachtwagen is de 21-jarige J. N. M. M. uit Schiedam. Het lichaam is overgebracht naar de Dr. Noletstichting. bij kuiperstraat 19 naast c a tel. 3518 04 viaardingen De 47-jarige - mevrouw D. Meulstee-Matusewska van de Eèn- drachtstraat 51 werd gisteren in een groentewinkel aan de Groenelaan on wel. Zij werd door de GGD naar de Dr. Noletstichting gebracht, waar bleek dat zij was overleden. De gemeente heeft zich voor alle fi nanciële gevolgen garant "gesteld. Met deze maatregelen komt burgemeester mr. J. Heusdens zijn belofte na de Tsjechen „met raad en daad" te wil len bijstaan. VLAARDINGEN De Vlaardingse Zwemclub verkeert in een feestelijke stemming. Het eerste herenpoïoze- vental is er in geslaagd te promove ren Van de derde naar de tweede klasse van de KNZB. In Alphen aan de Rijn werd met 72 gewonnen van ZIOS uit Den Haag en dit houdt in, dat het team ongeslagen is gepromo veerd. In de competitie werden alle wedstrijden gewonnen en ook in de promotiecompetitie ging geen enkel punt verloren. De doelcijfers bedra gen 58 voor en. 20 tegen. Van de 58 treffers heeft'Jan Lankester er 38 op zijn naam staan. Het.succes is-méde -te danken aan trainer M. JH. Zandwijk, die een pri- - ma sfeer ónder ..het team heeft ge kweekt. Aanvoerder-A.- Mooij ontving-van polosecretaris J.- Zwanenburg' een bloemstuk. Natuurlijk werd ook trai ner Thijs Zandwijk in de hulde be trokken. Hij wil niets liever dan dat' het team in het komende seizoen op nieuw de hoogste plaats zal bereiken. VLAARDINGEN De eerste the mabijeenkomst van de Vlaardingse gemeenschap van Kerken zal zondag-s^ morgen 1 september om kwart over tien worden gehouden ia zaal Har monie aan de Schiedamseweg. Ds. Gif?-- Julius uit Rotterdam zal spreken' overket thema „God is.verhuisd". Deze predikant staat bekend; om zijn bijzondere stijl en zijn nuchtere1' kijk- op bepaalde facetten van het? maatschappelijk en godsdienstig le-i ven. Veel jongeren kennen hem van s de combodiensten in De Doelen en de Pauluskerk, Belangstellenden hebben: gratis toegang tot de Harmonie. SCHIEDAM Tijdens afwezigheid van de bewoners heeft een insluiper', het zich gemakkelijk- gemaakt in de' woning van' B. T„ een 31-jarige vertegenwoordiger uit de Van Derven- ierstraat Hij vernielde, een ruit,, klom naar binnen, doorzocht de kasten en nuttigde wat spiritualiën." In de struiken langs de Maasboule vard werd gisteren een koffer aange- troffen. Het bleek .later dat deze toe behoorde aan de Zwitserse ingenieur P; F. C.. die zaterdagmiddag aangifte 1 deed van'de vermissing, Passage Theater:-füm-H j. au.5 u. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lanae Kerkstraat 8Ï, teL 26.63.82. Klachten bezorging: maandag t/m vrij aas 18.30 tot 19,30 u eet zaterdag 17 tot 18 u.. Johan Grönevela. Van Marumstraat 34b. tel. 15.37.79. Politic-alarmnummer: 24.46.68. GG en GD: 26.28^7. Alarmnummer med-1 en regelkamtr voor klachten luchtvervuiling: 26.28.87. Apotheek Evers:. Lange Haven 81. .tel. 36,82.42. - Schiedamseweg 41 Indien u 's morgens voor 9 uur aan Boogaard uw T.V.- reparatie meldt, dan heeft U gegarandeerd dezelfde avond weer Reparaties contant TELEFOON TECHN. DIENST (RADIO-T.V.) 346000 HOUT - TRIPLEX - BOAI53 - VERFWAREN PLASTIC PLAFONDPLATEN v.a. 42 ct. ROESTVRIJ STALEN AANRECHTEN Goedkoper dan oottr h'u reeds v.ai 14o veegvaste muurverf 4 Scg emtner 3.86 Latex muurverf 3'/« kg emmer s en 4 kg emmer 1 ».15 Ie van Leyden Gaelstraat 87 - Telefoon 344SSL Gedempte Bierstoof 68 - Telefoon 346460.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1