STE om I SP 3EEK VAARDIG HEID 1 De super-brede rib in50, v-i-j-f-t-i-g kleuren: kunstagenda J I D ei Ib il 'ei 11 e 111tai k is goed voor uw geld IJl' r s< s; I m 11 et ild. m - IMIFI I IBli! STA ATSPRiKTIJKDIPLOMA MOL BIDS JFSADMINISTRATIE P1AKTIJKDIPL0MA BOEKHOUDEN STEI 01 YP StEHOTYP STIK 01Y P mm nrc 1 Coeriers worden ges peid! de Doelen jjssft fr983* Familieberichten X A lil EN 0 F El DIN C HUG AS, LG ER M P0TG ES ER H M. BORKENT Een koerier kunt u om een boodschap sturen a. VERKOOPSTERS b. VERKOPERS(STERS) c. Cassieres en leerf. cassieres d. WINKElVERZORGERSISTERS) e. INPAKSTERS SS I?' l Oe Rotterdamsej Schouwburg nitL» ZOMERNACHTEN IN ZWEDEN»t>2Mg8Sia l« jnstitiut RHI TORICA Visslraat 19 Dordrecht posthus llJ leief. (0185Ó) 3 72 83 OE rotterdammer CHEFFIN met het manufacturenvak bekend VERKOOPSTERS - LEERLING-VERKOOPSTERS Door regelmatig adverteren wordt uw saak bekend PRAKTIJK HERVAT SINDS 1947 CENTRA SUPERMARKTEN vragen Zwart. Flesseg im. Oudroze. Camel Winter Navy. Prune. Beige. Signaalrood. En ga maar door. Brede en superbrede rib. Regelmatig en onregelmatig. Schuttersveld ribfluweel. Zwivei katoen: warm en luchtig tegelijk. Maak een broek, een baitle-dress. een wikkelrok, een cape, een jurk. De Bijenkorf heeft de patronen. Met: gratis knipverzekering tegen misknippen. Super! 3 variaties Superbrede Rib. 70 cm breed, per meter 895 90 cm breed,per meter 1095 en 1195 Deze week Rotterdams Filharmonisch Orkest Verwacht Ooeienorgel Internationale muziekweoi 1988 Uganda dancers musicians o.i.v. Robert Stolz 1 .a Oppasproblemen? Bel M.A.I.-Bureaü 120869 J I Deze week Verwacht Blaffende honden bijten niet msêËMM. Als u dat voortaan via de Raiffeïsenbank Iaat uitbetalen, dan loopt u geen risico's door brand, verlies of diefstal. De bank beheert w geld. De bank houdt een boekhouding voor u bij - gratis. De bank betaalt en ontvangt in uw opdracht. En... u krijgt 31/2% rente over het saldo van uw privé- rekening. L kunt dan bovendien gemakkelijk sparen. U kunt altijd bij ons jrecht voor deskundige adviezen voor al uw financiële aangelegenheden. SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN ■te Pagina 4 VOEMSDAG 28 AUGUSTS In plaats van kaarten Onze Ouders A. DE HEER en M. C. DE HEER Roos dopen op 3 september a.s. hun 25-jarig huwe- liik te herdenken. Sr is gelegenheid tot feliciteren 's avonds ;ussen <1 en 10 uur in .Het Wapen van Nieuw- jeijerland', Spuidijk 15. CORRI SI TA ADRI 'l Nieuw-Beijerland, Kerkstraat 12. Enige Algemene Kennisgeving Met droefheid geven wij hiermede kennis dal na een langdurige ziekte og onverwacht van ods is heengegaan onze zeer geliefde Moeder, Be- huwc en Grootmoesder, onze Zuster en Behuwd' zuster JACOB A LOUISE VERSTRAATEN Weduwe van Jacobus Wels in de ouderdom van 78 jaar. Uit aller naam: P. v. d. TORREN— Siebel I. J. v. d. TORREN en Kleinkinderen Rotterdam, 24 aug. 1958, Jan Evertsenplaats 200. De begrafenis heeft in alle stilte plaats gehad. Begirt september aanvang van nieuwe cursussen In de periode 1957-1967 staagden 19343 leerlingen nl. 3895 voor S.P.D.-M.O.; 4646 voor M.B.A. (Ass.}; 10802 voor Praktijkdiploma (Ass.J. 1967: 2571 geslaagden: 1301 P.P.; 617 634 S.P.D.; 10 M.O. Int., prosp. en Inschr. maandag t/m vrijdag van 9-5 en 7-9 uur. HEEMRAADSSINGEL 111 TELEFOON 230898 - 232816 Amsterdam, Oosttlnde S, Tal. J36.369 Hllwraum, Domplein4, UtraeW, T«l. 03402-24(2 Dan Haag, Smsllnckploln «S, Tel, 333.880* Groningen, Zuldmpark 11 Tal- 31.971 Hasrlam, Frans Halsplein 9. Tel. 61.228 Leeuwarden, Waerd IS, Tal. 38.212 Utrecht, Domplein 4, Tel. 03402-2182 Enschede, Emmaatraa» 165, Tal. 16-997 tedere cursist ontvangt jaarlijks de lijst van onze geslaagde leerlingen met naam en volledig adres De Kerkeraad van de Hervormde Gemeente te Streefkerk geeft met ontroering kennis van het plotseling overlijden van Diaken. G. G. STERK op de leeftijd van 48 jr. Openbaring 14, vers 13. De Here trooste in rijke mate zijn vrouw en. 5 jonge kinderen. Ds. A, TROMP, praeses P. DE VOS, scriba Streefkerk, 27 aug. '68. Heden ontsliep in haar Heer en Heiland, voor ons geheel onverwachts, onze lieve Tante en Huisgenote CORNELIA GROENEWEG op de leeftijd van 74 jaar. „Beveel gerust Uw wegen". Bellflower (Californdë): M. C, BOLGroeneweg D. BOL RICHARD - MONICA - MARGARET 's-Gravenhage C G. GROENEWEG I. C GROENEWEG—Verdel RONALL' WINSTON M, Al DE VOORDE Rotterdam, 28 augustus 1968, Engelsestraat 39a. Geen bloemen. Aan het woonhuis liever geen bezoek. De Overledene ligt opgebaard in de rouwkamer aan de Mathenesserlaan 470. Bezoek: woensdag- en donderdagavond van 7.308 uur. De begrafenis zal plaats hebben D.V. vrijdag a s. op 'de Algemene Begraafplaats Croostvijk. Vertrek vanaf het woonhuis om 11.30 uur. Aankomst in de kapel om 12 uur. pillllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllillllllllllflIlUllllllllllllllltllllilllllilllllllllllllllllllllJ H N V HET LJNGERIEHUIS - raast voor één van haar =s filialen in Rotterdam en Schiedam Voor de filialen Noord molenstraat 53 en te Schiedam Van 't Hoifplein 8 en Hoogstraat 42 S Prettige werkkring goede salariëring en sociale ,*oor- leningen. Sollicitaties bij N.V. Het Lingeriehuis. Anna aulow.astraal 64, Rotterdam, en voor de functies ver- '-aoprter en leerling-verkoopster ook bij de cheffins van bovengenoemde filialen. familieberichten uit ANDERE BLADEN: 21 AU GUSTUS 1968 Verloofd! Greetjo Brouwer en Klaas Doornbos, Winscho ten: J. P. Samsom en Heieen Sc'naleliamp. Gronlngen/Apel- doorn: O idertrouwa: Bob Me loen en Marjan Quaak, Haar lem; Geboren: Greta Ruth. d.V. Tammlnga-van Dijk, Leeuwarden; Overleden: Jo hannes Sara van der Loo, 69 jaar, 's-Gravenhage; Maria Mesu, 83 jaar, Vrouwenpolder; Tietje Werkman, ifc jaar, wa genborgen; Johanna Eei- jer-Westerveld, 62 jaar, Amsterdam; Cornelia Buth, 62 jaar, Dronten; Koelof an Er- kelens, 4« jaar, IVIeppel; SIble okes Bakker, 61 jaar, Waaxens; Ate Ype van der veen, 88 jaar, Veenwouden; Renze Cuperus, 60 jaar, Ooster-Nljkerk; LleuwKJe Bil ker. 34 jaar, Minnertsga; Eli zabeth Dekker. 82 jaar, Hau- lerwijk. HOMOEOP. ARTS Straatweg 14 (bij Station Noord) Telefoon 18.50,13 Het meest ia aantal, het meest gevraagd zijn in ons land de ENIGE free lance (steno-) typistes De dames die werken volgens de werkwijze hebben een goed honorarium ea een maandblad Instellingen en. bedrijven waaronder de meest vooraanstaande, beoefenaars van vrije beroepen, zakenmensen en particulieren, allen maken tót hun voile tevredenheid gebruik van de diensten ran de dames die werken volgens de werkwijze Werkgevers met personeelsproblemen Dames met kantoorervarlng ia (steno-) ypewerk- zaamheden Nederlands en/of moderne talen het telefoonadres In Rotterdam Is: Groothandelsgebouw A5, Stations plein. Telefoon (010)-—11.31.50. FIJNE VLEESWAREN. Loon 80.— per week. AF». GROENTEN en FRUIT. Loon S 60,— p. w. Loon 5 80.per weck. Loon 60,per week. AF». VERS VLEES. Loot: S 75.— per week. Event, voor halve dageof enige degen per week. 5. daagse werkweek. Vrije bedrijfskleding Aanm. van Beethovenstngel 4, Rotterdam-Noord, telef. 180329, Spinozaweg 293, Rotterdam-Zuid, telef, 194477. Over de "NOODZAKELIJKHEID" van het volgen van een mondelinge leergang behoeven wij tegenwoordig niet meer te discussiëren. Door de toenemende automatisering, de steeds groter wordende mechani c siing en d© totale structuurveranderingen in het polltteke, culturele, kerkelijke en universitaire leven is het meer dan ooit een gebiedende ets dat iedere man of vrouw wil hij/zij niet op de achtergrond g eraken, maar juist een blijvende voorsprong op «aderen behouden - zich een goede spreek vaardigheid en een beter uitdrukkingsvermogen leert eigen maken. In de vakorganisaties, grote en kleine bedrijven, vereniging kantoren, middenstands» zaken enz., blijkt dat een grote positieve instelling onontbeerlijk is. Men moet nu eenmaal aan een goede spreekvaardigheid kunnen voldoen, wil men met succes in het maatschappe lijk leven siagen. Dok kunt dit verwezenlijken, want weer wordt l Ie gelegenhe! geboden om in Uw om geving door een viermaandelijkse avondcursus (1 las per -reek) tijduns ds wintermaanden o.l.v. goed getrainde en ervaren docenten Uw spreekangst, nervositeit, verlegenheid en alle andere bekende psychische remmingen te overwinnen. Nu de laatste jaren vooral via Pers, Radio en T.V. op overtuigende wijze is gemanifesteerd, iï,, J lingo lessen van Rhetorica goed zijn en op verantwoord:: wijze worden gegeven, üiodi e iv dames en heren, die van het bovenstaande overtuigd zijn, gaarne uit om eens 4én van onze instructielessen te gaan bijwonen te ROTTERDAM-C, Hedenavond 28, donderdag 29 en vrijdag 30 augustus, maandag 3 en dinsdag 3 september in het Zalencomplex naast de VRIJ EVANG. KERK. Jan van Loonslaan 6 (le zijstraat van Jonker Frans straat). ROTTERDAM-ZUID op donderdag 29 augustus, maandag 2 en dinsdag 3 september in Jeugdhuis 't SLAG. Sandelingplein ZO. ALMKERK op dinsdag 3 september in Restaurant HET WAPEN VAN ESHIIKHOVEN, Brugdam 5. CAPELLE AAN DE IJSSEL op dinsdag 3 september in Gebouw HET ANKER, Doormanplein 32. HARDINXVELD Hedenavond 28 augustus en woensdag 4 september in Zaal WERF MERWEDlE-STICHTING. HOOGVLIET op dinsdag 3 september fn Zaal VASTE BURCHTKERK, Overhage 10. KLAASWAAL op donderdag 29 augustus in hotel 't WAPEN VAN HOLLAND. Molendijk 2. VLAAKDINGEN op maandag 2 september tn Gebouw TRIANGEL Fransenstraat 14. SCHIEDAM op donderdag.a augustus in Gebouw CHR, SOC, BELANGEN. Lange Haven 73. Tijdens of na afloop van deze eerste les kunt u zich bij een positieve beslissing als cursist(e) laten inschrijven. TOEGANG VRIJ AANVANG S uur n.m. dinsdag- 3 septamber donderdag 5 september 8.1b uur grote zaal vrijdag 6 september 8.15 uur grote zaal Bizet's 'CARMEN' In concertvorm Dirigenti Roberto Eenzi Solisten: Jane Rhodes - Malty van der Spek Sophia van Sanle - Maria Boender Albert Lance - Robert Massard- N(eo Boer Bernard Kruysen Tom Haenen M.m.v. Nederlands filharmonisch Koorojt, Felix de Nobel Jongenskoor St Willibrord/ St. Dominions (dirigenten DP.de Keijzerenj Bra« Karl-Erik Weiin Werken van Sjogren; Coup'erïn, Hamhraau» J.S. Bach, Buxtehude, Mellnar, Kaarten f 2.50 iterdag 7 september 8.15 uur grote zaal maandag 9 september 8.15 uur grote zaal- donderdag 12 september 8.15 uur grote zaal STICHTING GAUDEAMUS/ DE DOELEN larl-I rik Wetin orgel Groot Omroep Koor oJ v. Martnus Voorberg. Carel Laiut - Frans Muller en Mainde i Programma: werken van Hambraei 13 Raxach Broiis, Cage, Morthenson, Uglti, Globokar Kaarten 15.- Xerl-Erik Welin plano en orgel Noordelijk Filharmonisch Orkest oJ.v. Charles de Wolft Programma: werken van Engefmann, SlachowaH Donatom. VVHzenmann, Cage Kaarten i 5.- Utrechls ymphonle Orkest o.l.v. Paul Huppeit: Solhl: Thao Bruins plant Programma: werken van Wrtold LutoslawsH John Antony, Yehuda Yannay, K an n Kaarten f5.- zondag 8 september 8.15 uur grote zaal E ilosieve rhytmen uit de jungle SS dense 1 s angers en music Kaartei 12.50.4£0 en 6.50 Jeugd 11^0 korting op de rangen van 1450 »n Mo, dinsdag 10 september oensdag 11 september dinsdag 17 september 8.15 uur grote zm! EIN ABEND IN WIEN Operette Festival mat Het Limburgs Symphonie-orkest mjn.v. Margit Schramm - Rudolf Sehcdi darten 1750, 10.-. 12.50.15.- en 17.50 ri Kaartverkoop vanazaterdag 31 augustus,j voor de 3 voorstellingen. I Kassa de Doelen, hoofdingang Schouwburgen geopend dagelijks van 10-16 uur, zondag 12-11 uur, telefonisch vanaf 11 uur Kaartverkoop reeds 7 dagen, tevoren raegtjfij -tenzij boven anders aangekondigd. J Lean uw platen bij de Discotheek (In de ï'oelnn, tel. 120539) zaterdag 31 ugustu! t/m woensdag 4 september 8.15 uur llelheb&^ZeZn^ogsten i m -yf leestvieren enz. m zondag 8 september t/m donderdag Tournee Theater blijspel var iarole Brooke en Kay Barnierman Mef Johan Ka a rt. - Rens van öorib Bert van der Linden ;.ouis Bore! Tom van Seek - Wfnnifred Bosboom e.s. 12septemb elke avond 8.15 uur za. 7 sepf. De prijs - première Ift Prijzen 2-50 5.- 7.50 en 1(X- r.L PiasteiNispfite i - - - v;1 reeds ffiegetlk 2 da :n voor de d»a van de vaat- J stelling (couponhouders 3 dagen) van 10-4 uurf Telefonisch van 11-4 uur (111766). Avoi idverkoM vji. 7 uur. Volgnummers va 9 uur vjn. 121139 Cootslngel 103 S,3O-11A0-ia<MA0 imrBen ultvocriao raportas» over DE INVASIE IN PRAAG JAM BI DISNEY'S mesststwsrt: In'kteuren Sa.w*k EL*E AVOND 5AO-7AO-9AC uur j, w,,k I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2