FEESTELIJKE HEROPENING Kethel nam dorpskerk dankbaar in gebruik m Personeel Cincinnati viert derde lustrum Amro- lank tweede m Schiedam vestiging AGENDA 3 rote projekten boogaard M J coors Na botsing bewusteloos orgen roept de klok burgemeester slaat paal EB-eomplex Tien aar bedrijfs voetbal competitie ÉM 1 FEESTELIJKE GEZINSDAG boogaard - PHILIPS olitie vraagt getuigen Maassluis krijgt nieuwe gymzalen Medische dienst het moderne int&ucu/ll GEMEENTE SCHIEDAM h E. van der Nagel JvJ i gaat met pensioen FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES LASSERS, BANKWERKERS VERFSPUITERS, MONTEURS en ONGESCHOOLDEN (SCHEEPS-)TIMMERUEDEN ELEKTRICIENS LOODGIETERS (BETON-)MALLENSTELLERS C. VAN DER LELY N.V. A dministratieve medewerker ONTWERP EN UITVOERING VAN IN- EN EXTERIEUR COEN MOULIJN HERENMODES (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM „Nu beleven wij het feit, dat die kerkgebouw zijn eeuwenoude functie weer zal kunnen vervullen. Wij verheu gen ons met elkaar, dat zoveel mensen met verschillende functies hier met elkaar samengewerkt hebben. Misschien hebben we sommige instanties in ons laaiend enthousiasme wel eens tot wanhoop gebracht." "''tftoPfcuus, Shells port park DE SPECIALIST MET EEN GOEDE SER VICE J Voor mensen die letten op KWALITEIT en PRIJS boogaard SCHIEDAM De Amster dam-Rotterdam. Bank NV opent dinsdag 2 september haar nieuwe vestiging aan het Nieuwlandplein. Gelegen naast het Rijnmondhotel beschikt men over een flinke, langge rekte oppervlakte van 25x9 m. Het kantoor is gevestigd op de eerste verdieping. f l! li iilffJftWits woningfabriek TECHNISCH- ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER VLAARDINGEN Vandaag .en morgen 'jvi dagelijks SCHIEDAM en dagelijks slagen niet als de details niet perfekt zijn. karweitjes in woningen, winkels en werk- Kleinïgheden als simpele kontaktdozen plaatsen, of gewone zwakstroombedrading voor Boogaard heeft maar liefst 80 elektro- telefoon of belleiding bepalen mede de specialisten. Dezelfde specialisten waar betrouwbaarheid van grote installaties, op grote aannemers van zeer belangrijke Boogaard is groot In het grote en juist projekten (Chemische industrie, Zieken- daardoor zo deskundig in het kleine, huizen, veilingen, bejaardentehuizen, Dagelijks doen wij honderden kleine scholen) al jaren vertrouwen. En terecht. Wilt u inlichtingen? Vraagt u naar de heer J. Roza EMMASTRAAT 9-11-13 - TEL. 010-348744 - VLAARDINGEN Sportwedstrijden DE "ROTTERDAMMER Pagina 4 2A ZATERDAG 31 AUGUSTUS (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester ml. 3 Heusdens zal op maandag 9 sep- tember, 'S morgens om aalt elf, de eerste paal sla-ai voor de bouw van lset kantorencomplex voor het bedrijf gemeentewerken en de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven aan de HoQaan. Na het slaan van de eerste paal Is er een bijeenkomst in de kantine van de brandweerkazerne aan de Hofla» 13. O Een overzicht van de grote be langstelling bij de feestelijke Inge bruikneming van de gerestaureerde kerk. BEKENDMAKING Sluitingsuur van cafés e.tf. op vrijdag- en zaterdagavond De Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat met het in werking treden van de Drank en Horecaverordening op 19 juli 1968 de Verordening op inrichtingen tot het verbruiken van eet- en drink waren in de gemeente Schiedam is komen te vervallen, in verband waarmede de sluitingstijd voor de horeca bedrijven in deze gemeente voor de weekeinden op nieuw moet worden vastgesteld. Daartoe heeft hij een algemene ontheffing verleend van het verbod, vervat in artikel 4.1 van de Drank en Horecaverordening. De ontheffing geldt uitsluitend van 0.30 uur tot 1.30 uur in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag. Alsdan is het ten gehore brengen van muziek, behou dens bijzondere ontheffing slechts geoorloofd tot 1.00 uur. Schiedam, 29 augustus 1968. De presideni-kerkvnu< van de her vormde gemeente te Kethel, de heer P. Poot, releveerde In z(jn «penings- woord ter gelegenheid van de feeste lijke ingebruikneming van de gerestau reerde Jacobuskerk, de moeilijkheden waarvoor de gemeente In Kethel zich gesteld zag. dat zjj naast het bouwen van een wijkcentrum ook de restau ratie van de dorpskerk overwoog. Beide plannen zijn tot uitvoer ge bracht. Er is een wijkcentrum „De Rank" en de kerk is fraai gerestau reerd. De heer Poot betrok ook de nieuw-binnengekomen gemeenteleden in zijn dankwoord. Hierna droeg de kerkvoogd de kerk aan de gemeente Kethel over. Dominee Vons aanvaardde de „gave" met de woorden: „Namens de centrale kerkeraad voor Kethel en Spaland en namens de hervormde gemeente aan vaard ik deze eeuwenoude kerk, waar de gemeente in goede en kwade dagen tezamen kwam voor de bediening van de sacramenten en het Woord, voor het aanroepen van God en voor de toe- rustig van de gemeente tot haar taak in deze wereld." Dominee Vons sprak ook over de droefheid van de plattelandsbevolking van Kethel, nu de flatgebouwen steeds dichter oprukken. De kerk is vanuit de richting Overschie niet meer zichtbaar, zoals ze dat de eeuwen door is ge weest, maar hij betrok deze nederig heid van de kerk in haar taak ten aan zie?': van de wereld. „Het opnieuw be trekken van de geliefde kerk mag als teken worden gezien." De gemeente Kethel aanvaardde de kerk met een plechtige liturgie. Kerk voogd C. Brunt droeg de kanselbijbel tot op de kansen en gewaagde daarbij var?, zijn ontroering en dankbaarheid. Kinderen, gemeenteleden en catechi santen droegen avondmaalstel en doopbekken en luidden de kerkklokken. Dominee E. Verwaal sprak op in dringende wijze over de vraag, wat dli huis Gods, dit Bethel, waar de liturgie van Gods liefde wordt gevierd, bete kende. „God is groter dan de kerk, dan onze kerk en dan onze theologie. Hij overstemd onze vroomheid." De kerkdienst werd beëindigd door het zingen van het gezang 293. Burge meester H. Roelfsema haakte op ie woorden van dit gezang in, toen de gemeenteleden in gebouw ,,De Rank" ,-earriveerd waren. Hij bracht de tien jaren van werken, van studie, van overleg, van overtuiging, van admini streren in herinnering. Burgemeester Roelfsema toonde zich dankbaar voor het waardevol sacraal monument en de grote offervaardigheid, die bij het verkrijgen hiervan betoond werd. Burgemeester Roelfsema bracht het verlaeigen van, velen onder woorden, toen hij pmerkle dat het goed zou zijn, ais deze kerk ook buiten de zon dag geopen-d zou zijn, o mien die daaraan behoefte hebben, de gelegen heid te bieden tot bezinning. Burge meester Roelfsema dankte in het hij- ronder de heer P. Poot, die vanavond kon zeggen „het is gehikt, we hebben een nieuw begin gemaakt." De Burgemeester voornoemd: H. ROELFSEMA Achtercenvolgs voerden verder het woord dommee J. Spaling namens ae W. Zimmerman, Praescs Centrale Ker keraad, Schiedam. Pastoor H. H. Groe- neveld, Jacobus Parochie en parochie Groenoord-Tuindorp, ds. J. H. van Veen, namens de Gereformeerde Kerk, de heer A. In 't Veld, hoofdbestuurslid vereniging van kerkvoogden, ingenieur Krüger, architect, prof. dr. J. Schone- veld, oud-predikant te Kethel. De heer P. Poot dankte kort maar krachtig en ds. Vons maakte aan het eind van de avond in zijn dankwoord nog de opmerking, dat de kerkeraad een openstellen van de kerk op door deweekse dagen, overwoog. Hjj sprak de hoop uit, dat door een oecumenische opbloei, het gescheurde lichaam van Christus mede door gebruik van dit kerkgebouw weer een zou worden. SCHIEDAM Het bestuur van de Alg. Bedrijfsvoetbal Competitie (ABC) gaat op eaterdag 7 september het tien-jarig bestaat! vieren met een feestavond. In de Sporthal Mar griet. Men heeft dit groots opgezet. 1700 mensen verwacht. Aan de feestavond werken mee de Schiedamse organist Joop Walvis, de Schiedamse zanger A. Scholte, The Mixers, de Wolgazangers en The Sould Sounds. De prijzen zuilen op die avond aan de kampioenen wor den uitgereikt door de SSV-voorzit- ter L. Schotting, door de wethouder van sportzaken mej. G. D. de Graaff en door een nog nader aan te zoeken wethouder. De kampioenen waren: Enterprise, Scheffers. Ter Braak, PTT en Helios 2. De feestcommissie bestaat uit de heren J. A. M. v. Geene, J. Weerman, L. v. d. Wal. A. Geeve, O. Bovenkerk, H. Steenber gen en S. Bonefaas. Ook de zuster organisaties van Rotterdam, Viaar- dingen en Maassluis komen naar de viering van dit tweede lustrum. Bin nenkort komen besprekingen op gang om het bedrijfsvoetbal van vol- gepd jaar zo gezamenlijk mogelijk te organiseren. SCHIEDAM Even ia elf uur gisteravond slipte op de spiegel gladde Lorentzlaan in Schiedam een witte personenwagen ea botste tegen een RET-bus van lijn 38 die uit de richting van de Franselaan naderde. De klap kwam zo hevig aan dat de bestuurder van de auto het bewustzijn verloor. Hij naderde de Lorentzlaan van uit de Newtanstraat, Na tien minuten kwam de jonge man bij kennis en stapte geholpen door in kamerjassen geklede om wonenden, die -door de botsing waren opgeschrikt, uit de auto. Met een ambulance werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. De auto kwam met de voorkant tegen de bus en werd als een harmonica in elkaar gedrukt. Op de- Lorentzlaan, die met kin derhoofdjes bedekt is, konten her haaldelijk botsingen voor. Een actie van omwonenden die vorig jaar werd gevoerd onder meer om de weg te asfalteren, heeft tot nu toe geen resultaten opgeleverd. Wel heeft de politie op de kruispunten voorrangsborden laten plaatsen als voorlopige maatregel. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wegens het be i-eiken van de pensioengerechtigde leef tijd neemt mejuffrouw E. van der Na gel woensdag afscheid van het Haven bedrijf yiaardingen-Oost, waar zij 22 jaar heeft gewerkt. De afscheidsbijeenkomst begint om half vier in de kantine op het terrein van het havenbedrijf. Voor een bril die'van Uw/góede smaak getuigt (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Volgende week zaterdag viert de personeelsvereniging van gincïnnati-Neaerlaiid N.V. het der de iStfum. Om zoveel mogelijk men sen bü het feest te betrekken heeft men de viering gecombineerd met een „family day". Alle personeelsleden zijn met hun naaste familieleden één dag de gast van Cincinnati. Zij krijgen een bijzon der gevarieerd programma aangebo den, dat het bestuur van de personeels vereniging heeft opgesteld. Voorzitter is de heer W, N. Benoist. Van de ongeveer 580 personeelsleden is zeker negentig procent lid van de vereniging, die zich dus kan verheu gen in een grote belangstelling. Zij telt zeven onderafdelingen'; voetballen, vis sen, klaverjassen, tafeltenmsen, tennis sen, foto en film en hobbyclub. De organisatie van het derde lustrum is in handen van het bestuur van de personeelsvereniging en de onderne mingsraad. Men rekent op zo'n duizend bezoekers, die men wil ontvangen op Sehiedamseweg 41 Voor allo PHILIPS producten naar hei PHILIPS-CENTRUM (uw vertrouwen waard) Wegens snelle uitbreiding van onze productie vragen wij: voor transport en expeditie. Boendlen zoeken wij voor onze woningfabriek nog enkele: die bereid zijn zowel in fabriek als ook op karwei te werken (evt. in het buitenland). Eigen vervoer van onze fabriek naar Vlaardingen, Schiedam en Het gehele Weslland. Aanmeldingen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur aan het fabriekskantoor. Zaterdags tussen 10 en 12 uur ten huize van de personeelschef, Weverskade 33f te Maasland, tel. 01899 - 3755. WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL. 01899-2644 Op ons bedrijfsbureau is plaats voor een met belangstelling voor - planning en arbeidstechniek. Opleiding liefst op UTS-niveau. Leeftijd 21 jaar. Tevens zoeken wij een voor calculatie en andere bedrijfsadministratieve werkzaamheden. Opleiding op ULO-mveau. Leeftijd 21 jaar. Schriftelijke sollicitaties aan onderstaand adres t.a.v de personeelschef, die serieuze gegadigden ook telefonisch nadere inlichtingen kan verstrekken; 's avonds na 17,30 u. en 's zaterdag! 0"l99en37055Gn 12 'mr0nd C. VAN DER LELY N.V. WEVERSKADE 10. StMSUND.m.61893-2644 In het souterrain bevinden zich de safeloketten en de nachtkluis. De nachtkluis is een ingenieus appa raat, waartoe men zich met een spe ciale sleutel via een loket aan de voorgevel, toegang kan verschaffen. In dezelfde ruimte bevindt zich ook het archief. Het kantoor op de begane grond ziet er fleurig uit. Vier werknemers zullen klaar staan om met hun ken nis de bezoekers op te vangen. De vestiging aan het Nieuwland plein verwacht cliënten uit de nieu- wewijk Groenoord, en verwacht ook buitenlandse gasten uit het naastge legen Rijrunondhotel. Oorspronkelijk was de ruimte, die nu wordt ingeno men door de Amrobank, gepland als bar voor het Rijnmondhotel. In opdracht van verschillende ver zekeringsmaatschappijen, die het flatgebouw als beleggingsobject in bezit hebben, verhuurt de NV Stad huisplein de ruimte aan de Amro- bank. Het gebouw dat reeds geruime tijd heeft leeggestaan, is ingericht door het architectenbureau van de Amrobank. Het Is de tweede vesti ging van deze bank in Schiedam en komt onder supervisie te staan van de heren Dhr. des Bouvrie, S. Kam- stra en J. A. v. d. Boomen. directie van het kantoor aan de Gerrit Ver- boomstraat. Stadsgehoorzaal i De twaalf veroordeel den. film 14 jr., 20. Harmonie: Themabijeenkomst, ds. Julius over God is verhuisd. 10.15. Bijkantoor „De Rotterdammer"# Smalle Havènstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie: 34.44.44« GG GD: 34.34.44. Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 28.28.87. Apotheek: Delta-Apotheek. Floris de Vij- delaan 112. tel. 238888. Klachten bezorging Vlaardingen: H. Ver- hey. P. K. Drossaertstraat 21D. tel. 84.33.45, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en zater dag van 18.00 tot 19-00 uur. Klachten bezorging Maassluis :Mevrouw N, Klein, Damstraat 13. dagelijks van 13.30 tot 19.00 uur en zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur. Apotheek Maassluis: De Jung, Markt 11, tel. 2234. Lange Passage Theater: film 14 j, 20.15 u. Bijkantoor „De Rotterdammer", Kerkstraat 82, tel. 26.63.82. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 48,30 tot 19.30 u en zaterdag 17 tot 18 u., Johan Gronevetd, Van Marumstraat 24b, tel. 15.37,79. polltie-alarmnummcr: 24.46.66. GG en GD: 26.28.87. Alarmnummer meld- en regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 26.28.87. Apotheek: Jansen, Swammerdamsingel 41, tel. 28.49.17. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de Zuidbuurt seweg ter hoogte van het pompgemaal Is dinsdagavond om half negen de ze ventienjarige M. v. d. Struis met zjjn flets aangereden door een bromfietser, die na het gebeurde doorreed. De fiet ser liep een hersenschudding op. Dit is pat later bekend geworden. Getuigen van het ongeluk worden ver zocht zich by de verkeerspolitie ie wil len melden. MAASSLUIS Op maandag 9 september Ss avonds om 8 uur zul len de gymlokalen in Maassluis West ficieei in gebruik genomen wor- dax Na de opening zal de gymver eniging Advendo een uitvoering ge ven. Om 8.30 kan men het gymlo kaal en de bijbehorende ruimten be zoeken. Om negen uur is er een bij eenkomst van gemeentebestuur en genodigden in het zalencentrum West. A VLAARDINGEN' Maandagavond wordt in zaal Excelsior aan de Oobthaven- kade 9 de maandelijkse ruilbeurs gehou den van de Nederlandse Vereniging De Verzamelaar, afdeling Vlaardingen. Het - eerste uur van de avond zullen vooral de sleutelhangers de aandacht krijgen. De ruilbeurs begint om zeven uur. het Shellsportpark De Viiw,,!..., 's morgens om tien uur. Na de ontvangst in de sporthal is een muzikale rondgang van het vw dingse Tambours en Pijperkorm n. Pijpers" op het sportpark. Daa„ gaan de gasten naar de fabriek enlh« kastoor, waar de personeelsleden z,.! len laten zien waar ze werken en w-t ze nu precies zo'n hele dag doen n. bedrijfsbrandweer, E.H.B.O, en B7R geven een demonstratie, Gedurende deze tijd worden de Mr. „eren in de sporthal beziggehouden met een optreden van Brockino Va- een tot twee uur kan men gebruik ma ken van een „lopend buffet" in ha! Het middagprogramma staat in hal teken van de sport. Van twee uur tot half vijf worden verschillend; wedstrS den van de onderafdelingen gehouden De foto- en filmclub houdt een «bW tie in het kantoorgebouw en het raid dagprogramma wordt besloten niet een muzikale show van De Pijpers Wanneer bij slecht weer de buiten sporten niet kunnen doorgaan zal Broc' km o oo k voor de ouderen optreden i- de sporthal. Verder i| nc gedacht aan de langdurig zieken. Zn krriswn een attentie thuisbezorgd. 's Avonds begint aan half negen een variété-Dansant in de grote zaal van het Shellsportpark. Hieraan werken mee Frank Waie (conferencier) De Pico's (muziek), The Corns., Brothers (acrobatiek). The Shepherts (muziek) en de Mama's (show). Het kwintet van Gerard Engelsma verzorgd de dansmu- ziek. Geref. Oosterkerfc: 10 u ds 1 V-f K. 3 U ds J N Nammensma: Ketlisi. "f3® Ark"; mr. 5 u: ds c van Zuylen; acnalts Qelkerfc; to u ds C van 5: 4P f.u ds A de Bruyn Den Haag; 9"e4e H*ven"; 1# u as w Griffioen ?in?nSt?,£'i 8 u ds L R Krci Vlaardingen: Jultanakerk, ir u ds 3 N Nammesma 5 u w.^.rti.S,chUjlngf H'eTV Gem: Grote Kerlt: Kamerik 7 u ds A ja coq; Bethelkerk: 10 u as o j spaling; opstamUonkerki 10 u j d 6m.ds Amersfoort 7 u ds D J Spaling- Vredeskerk: 10 u ds A le Coq 7 u ds 1 G Jansen; Herv Gem te Kethel; Dorpskerk; 1 ds w Vons, Zang- dienst. St Martinuskerk: 9,30 ds E Ver waal: Chr Geref 9 u ds W van Sorge waal: Chr Geref: Bennekom 2.30 u ds G de Bermekom 2.30 u <is G de vries Rijns burg; Herv Geref) Evans: „Irene", Nieu we Haven: 10 ude heer T tic Waard Rot terdam; Grote Kerk: 16 u ds Joh Ver- welius Schoonhoven:, Geref (Vrije.) 10.30 u en 16 30 u is c Vonk; Evang .Uil' Gem: 10 u ds A Steinhart; Herv Apost. Gem.: 9.30 u en is u; dienst: Leger des Hetls: Samenkomsten 10 en 19,30 u: Bap- tistengem: 19 u dienst. VLAARDINGEt? Herv Gem: Nieuwe K l rkis Van Veen 17 dhr Hoogendam; Bethelkerk: lo ds Nauta ha 18 ds Nauta: immanuSlkerk: io ae heer Be Pater 19 de heer Van Lambalgen: Reftobothkerls: 8.30 dl Bouterse 16 ds Blei 18 de heer West- maas; ïchtuskerk: 10 ds Bouterse 1» ds Enkelaar; Holykapel; 10.39 ds Hoorn: Zon nehuis 10 dienst, Geref kerk: Dosterkerk: 10 ds Krol 17 ds KouwenhovenBe;- maüskerk: to d Bos 17 ds: Bje Bruin; Zonnehuis 10 ds Kouwenhoven; Holykapel: 19 dr Bos; Pnlëlkerk S en 10.30 ds 'Lever it ds Ter Hart; Maranathakcrk 10 ds Ter Hart W ds Lever; de Wetering 10.15 ds Tlemewma. Chr Geref IC en 17 ds Buljs; Philips de Goedestraat 16? 15 ds Buljs; Geref Gem: 10 en 17 ds Hulsman Rem Geref Gem: ds Van Iterson 10 u. .MAASLAND Herv Gem: 10 en 7 u ds Keijzer Geref Gem: 10 en 7 u cis Bosch uit PUnacker; Grote Kerk: 10 uds Jac v v Dijk uit Der. Haag: bijzondere kerk dienst ivm Zaalweek mm?? Credo-Kooi ilv Arle Pronk 7 u heer Bakker lehtuscen- ttuin: 10 u dl' v a Made uit Rotterdam; Jongendlenst 9.45 u Zalencentrum (West) 10 u ds Schouten uit vlaardlnger. ds Kiahman: «eref: (vrijgemaakt) 8.30 u en 5 u ds van Tongeren; Chr Geref: 9.30 u 4.30 u ds van Smeden uit Utrecht: Ned Proi Bond; 10.15 u ds v d Vange uit zutphen. ROZENBURG Herv Gem: Imma- nuèlkerk: 9.45 u ds B Westerveld 6.30 ds C A Eveieir De Schans: 9.45 u ds C A E Eveieln; Gerei: 9.39 u ds J F Mante; Chr Geref. 9,30 en 5 u kandidaat B Witzler; Geref Vrljgem: 9.45 en 4.15 ds D Deddens. TANIGE tijd geleden heb ik gs- zegd dat alle zangkoren, die dat wenselijk vonden, mij maar moesten berichten ais ze weer begonnen irat hun repetities, Dan zou ik een „ve;- zamel-LIJN" aandacht besteden aaa hun aktiviteïten, Toen verwachtte ik een stroom van brieven. Maar nee. er kwam ei één, welgeteld één. Van het chr. 'w- jaardenkoor „Delfshaven". En om&t ik nog even heb gewacht kan Us 9 nu meedelen dat dit koor ai begon nen is.... Op woensdag 28 augustus om 15 uur in de grote zaal Jan de Tidemanstrsatkerk, Burg. Meines2- iaan 2. Rotterdam. Ik neem maar aan dat dit elke woensdag het geval is. Wie wii weel dus waar hij (of zij) terecht kan. Het koor zingt onder de aeproeféi leiding van Herman de Wolif. Hei bestaat uit 45 leden, maar er kunne best nog een paar dames en heren bij, schrijft mevrouw B, Wer- ner-Namink, N. Binnenweg 384, tel 257233, Rotterdam. Toch vertel ik u vandaag van neg een koor. Leest u maar: Het bejaardenkocr „Atriumkian- ken" is voor de nodige muziekbege leiding niet langer aangewezen op het zeer oude en versleten harmoni um, dat sedert de oprichting van bet koor In januari van dit jaar de nog vitale stemmen binnen de notenbal ken moest houden. Van het harmonium is nu dank baar afscheid genomen en in plaats daarvan staat er een piano. De grote wens van het bejaarde* koor, de jonge dirigent J. Reuijl^c de muzikale begeleider J. de Wit is nu vervuld. Begin augustus schreef ik nsms- liik in mijn rubriek over het bejaar denkoor „Atriumklanken", dot geestdriftig iedere donderdagavoi» liederen instudeerde. Alleen harmonium, waarvan de baasbaig lek was en het geluid ook niet asw al te best, kon het enthousiasme eens drukken, wanneer het voor ffi zoveelste keer verstek liet gaan. Na weer zo'n repetitie kreeg dirigent het plan Jan Krant ffl te schakelen om aan een goed inska- ment te komen. Een nieuw orga bijvoorbeeld, maar liever een wW" de hands piano Op mijn stukje 6 dus nu een positief antwoord g«s«- men in de vorm van een piano In september starten de repeuns voor het kerstfeest. De piano za^l o® een flink steentje kunnen 1 aan het instuderen van kerstUMv ren, die straks de kerstdienst Atrium moeten opluisteren. De p» gever van de piano wordt van naw bedankt! HOEK VAN HOLLAND J J van Loni- huyzen, Jollnkstraat 2a, tel. 01W - 2»n. MAASLAND P Moordam, MOiea* tel. 01899 - 2035, aiW MAASSLUIS P L Wekker. Adr werstraat 2-4. tel. 01899 - al®- Koninfls- rozenburg A de vries, komw nelaan 3», tel. '«1889 - 2217. m SCHIEDAM - Artsen bereikbaMulE terdagmorgen 10 tot msaiidagmop*',«y vla boodschappendienst, tel. 010h" e|»tim VLAARDINGEN - Artsen he.eLp van zaterdagmorgen 10 tot maaMaj gen uur via boodschappendienst - 20.66,11. VOORHAVEN 101 - ROTTERDAM - TEL. 23 4971 VERBOUWINGEN - BETIMMERINGEN - PUl'£ r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1