Israëliërs en Boeing vrij NORTON FILTER KING SIZË Vrouw werd donor voor vier transplantaties Komplot tegen vice- president Humphrey Over twee jaar weer rode coup m Indonesië Meisje ondanks snel transport toch overleden Granaat ondier politieauto msm Vrouw verbrand in keuken Opvoeding Half AlGERHIVS GEBAAR 1VA BEMIDDELING ITALIË ROME Na een maand van onderhandelen tussen Israël en Algerije via de Italiaanse rege ring heeft de Algerijnse rege- nng zaterdagavond de twaalf Israëliërs van het gekaapte Boeing-toestel van El Al vrijge laten. Een „prettige" top (2) Tsjechoslowakije (7) Toegejuicht dat ook U aangaat. Steeds meer mensen roken filter king size sigaretten. Wat gisteren een verschuiving ieek in de rookgewoonten, is vandaag een duidelijke revolutie! In 1968 roken de mensen anders, ze roken filter king size, Norton heeft daaruit de enig mogelijke konsekwentie getrokken 25 voor fï. 1,50 Misschien rookte u nog geen filter sigaretten. Probeer dan Norton Filter King Size! De volle echte tabak van de meest selecte amerikaanse plantages, het direct® filter en het interessante king size formaat maken van Norton Filter King Size die regelrechte, vitale sigaret die U onmiddellijk herkent. Steek er een op juist dat direct® filter geeft die zachte en toch verrassend-echte smaak! Norton Filter King Size - rijpvitaalecht... World Registration Pending Schietpartij in Kentucky Hifigll JS! ■Stflas Bölïïllg pSaHfi !gpMjjjJ igf ^PpT ui® 4 Pagina 3 MAANDAG 2 SEPTEMBER 1968 De zeven bemanningsleden en vijf vassagiers werden eerst naar Rome «vlogen en van daaruit naar Tel |viv. waar zij gisterochtend vroeg OKI zés uur aankwamen. De üoelng-707 werd later door een bemanning van Air France eveneens naar Rome overgevlogen en overge dragen aan El Al-personeel. Daarmee is de zaak. die in de nacht van 22 op 23 juli begon toen de Boeing door De heer De Witte gaat eens,eventjes met een 160 km-vaart te keer „tegen de autofabrikanten, die zo misdadig zijn steeds betere auto's te maken. Terug naar de trekschuit dan maar, dat is in elk geval veilig! (Of het leven van een mens in dat grijs verleden zoveel meer waard was dan tegenwoordig, moet hij dan maar eens aan eer. geschiedenisleraar vragen.) Voor mij moet nog bewezen worden dat snelie auto's naar .verhouding ge vaarlijker op de weg zijn dan andere. Een andere zaak is dat niet iedere weg op snel rijden berekend is, en dat men op een enkel traject na in ons land eigenlijk niet harder dan 100, HO km kan of mag rijden. Daarom zijn niet de dure snelie auto's maar de rustiger wagens van de middenklasse m ons land favoriet Maar maximumsnelheden instellen waar de toestand van de weg dat niet nodig maakt, helpt niet, want onbe grepen verboden worden toch overtre den, zoals men dagelijks binnen de bebouwde kom kan waarnemen, waar praktisch iedere autorijder ais het even kan harder dan 50 rijdt. Maximumsnelheden, best ais ze logisch zijn. Maar verder liever: ver plichte autokeuring, periodiek herexa men voor het rijbewijs, veel meer vier- en zesbaanswegen en ongelijk vloerse kruisingen, waarschuwingssig nalen en -portalen, en minimumsnel- heden op de grote weg. Den Haag A. Kïcin Voor de tweede maal heeft Rusland Tsjechoslowakije een compromis afge dwongen. Allereerst in Bratislava en nu onder veel droeviger omstandighe den in Moskou. Het volk en de regering van Tsje choslowakije zullen moeten boeten voor het enorme prestigeverlies van Busiand. Hoe moet de USSR aan zijn bondgenoten waarmaken dat Dubcek, na zijn ontvoering uitgemaakt voor verrader, contra-revolutionair enz., terwijl men vreesde voor zijn leven en dat van zijn liberale partijgenoten, nu in ere is hersteld en weer vrij in Praag is teruggekeerd? Er wordt menigmaal eer parallel getrokken niet Hongarije-1956, maar teen heeft de bevolking slechts enkele dagen een vrijheid geproefd, d.w.z. ze hadden de waan de Russische troepen macht te hebben teruggedrongen, doch hoe meedogenloos sloeg deze later te rug! TSJec^os'°wakije beleefde het s'flds januari een grotere mate van vrijheid en juist deze periode was 'ang genoeg om te beseffen wat dat betekent, getuige het, unieke illegale werk en passieve verzet. Laten we echter onder alle emoties niet vergeten, dat Tsjechoslowakije mm communistisch land blijft en als zodanig een tegenhanger van ons westers systeem. Wat niet wegneemt «at met Dubceks hervormingen de stoof tussen beide systemen aanmer kelijk nauwer wordt. Daarom is zijn terugkeer al een felicitatie waard, ■oorburg G. C. Severijn DJAKARTA Generaal-majoor actimoed, de regionale militaire ts.Smanc'ant van Djakarta, heeft za- -raagavond in Djakarta gezegd dat fPtrn1 n co.mmunistisehe partij waarschijnlijk binnen twee J r zal proberen haar derde staats greep uit te voeren, zou v/orr'en voorafgegaan door van "§®n.eraIe repetitie" aan het eind n dn jaar. De communisten zouden urn .^'echten met de strijdkrachten fokken om later te pogen de macht Ver te semen. De gevechten tussen communisten in iLeijheden van de strijdkrachten zuid~Blitar (Oost-Java) vorige 'ja- j n°emde hij een „voorspel" or de „generale repetitie". SAN DOMINGO Zondag zijn in an Domingo, de hoofdstad van de °minicaanse republiek, meer dan 0nckrd arrestatie verricht in ver- hl«i met een staking van de buschauffeur. Zij eisen intrekking van de bezuinigingsmaatregelen. drie Arabieren werd gekaapt, af gesloten. Uit betrouwbare kringen in Algiers is vernomen, dat thans verwacht wordt, dat Israël een aantal Palestij- nen binnen ongeveer een week zal vrijlaten. De Israëlische minister van buiten landse zaken, Aba Eban, zei dat Israël zich aan de Italië als bemid delend iand gedane beloften aan gaande een humanitair gebaar zal houden. Eban doelde hiermee op de vrijlating van het aantal Palestijnse verzetstrijders. Syrië en Irak zullen over de Alge rijnse maatregel niet tevreden zijn. Zij hebben meermalen te kennen ge geven, dat de Boeing slechts in ruil voor drie in Israëlische handen ge raakte Migs zou mogen worden te ruggegeven. Het kapen van de Israëlische Boeing had zoals bekend repercussies onder de internationale luchtvaart maatschappijen. Op een gegeven ogenblik dreigde de internationale fe deratie van vliegersverenigingen met een boycot van Algerijnse luchtha vens. Dit ging niet door nadat Jan Bar- teiski en Vitali-Nicolaiev, resp. voor zitter en vice-voorzitter van de IFALPA, hadden onderhandeld met de Algerijnse regeringsfunctiona rissen. Direct na de vrijlating van de Israëliërs gaf de IFALPA een verkla ring uit waarin de vrijlating werd toegejuicht en er bij de regeringen op aangedrongen met spoed desbe treffende maatregelen te nemen ter .voorkoming van gevallen van lucht- piraterij. De gezagvoerder van het gekaapte vliegtuig, Abarbanel, heeft verteld dat hij en. zijn lotgenoten in Algiers als krijgsgevangenen werden beschouwd en onder zeer strenge be waking stonden. Ze waren onderge bracht in een kazerne en genoten geen enkele vrijheid. De beman ningsleden waren talloze malen on dervraagd, maar „ik wil niet zeggen dat wij slecht behandeld zijn", aldus Abarbanel. Opgewekt poseerden de twaalf Israëliërs van het door Algerije vastgehouden vliegtuig na. aan komst in Rome. Vrij lang zijn bemanning en passagiers vast gehouden. Belangrijk nieuws TKSJtg»».* SsSSLO A Ittlfiiliuiumilii wil PHILADELPHIA Een nationale conferentie van de militante negeror ganisatie Black Power heeft zich uit gesproken voor de -oprichting van een politieke partij, een eigen leger en een eigen negerstaat binnen de Vere nigde Staten, Meer dan 3.000 afgevaardigden uit heel Amerika stemden in met een boycot van de komende presi dentsverkiezingen. Bij een schietpartij in Berea, Ken tucky, zijn zondagavond een neger en een blanke gedood. Het schieten be gon na afloop van een bijeenkomst van een rechtse partij. HOUSTON In het Metho disten-ziekenhuis in Houston, in de Amerikaanse staat Texas, zijn zater dag het hart. een Jong en de twee CM®- 53» Het restaurant waar ik een haastig hapje at, telde ook een groep jongelieden onder de bezoe kers. Ze zaten helemaal achterin, de tafeltjes aanéén geschoven. Omdat het hele eten voor mij_ een excuus was om even rustig te zitten en een verslag te kunnen schrijven, schrok ik me wild toen plotseling uit die achtergrond een enorm ge zang opsteeg. Meer een spreekkoor eigenlijk, want alle politieke leuzen van bin nen- en buitenland kwamen mèt strijdliederen aan bod. Omdat de schok van het lawaai me de draad van bet verhaal ont nam, keek ik wat rond. Er was een onmiddellijk onderscheid te maken tussen de goedlachsen en de zwaar- tillenden. Dat was het duidelijkst te zien aan een tafeltje, waar een wat oude re heer met een jong meisje zat. De heer keek misprijzend, het meisje trachtte neutraal te zijn, maar bij een erg mooie uithaal gluurde ze door haar lokkengordijntje naar de jongens en kon de lach niet meer van haar gezicht houden. De oude heer. die waarschijnlijk net iets van afkeuring wilde laten horen, zag het ook en wijzigde, kennelijk met het oog op zijn prestige tegenover de jeugd, onmiddellijk zijn gelaatstrek ken in een toegeeflijke plooi. Wat verderop verhieven de gasten eenvoudig hun stem om het gesprek voort te zetten, wat aardige flarden van onderwerpen door de zaal stuurde. „Ik laat me door hem niet kisten..." klonk juist in een adem pauze der jongelui sissend langs de tafels. Wat weer verstolen glimlach jes bracht bij de buurtgenoten. Nieuwe gasten kwamen binnen. Twee echtparen van middelbare leeftijd en duidelijk degelijke le venswandel. De jongelui aten en zwegen dus. Maar net toen aan de nieuwkomers hun drankje was ge bracht steeg met, door -weldoorvoed heid, hernieuwde energie bet gezang op. Een moederlijke glimlach kwam op de vrouwengezichten, maar een van de mannen zette een streng ge zicht op: „Schandaal..." De andere man, duidelijk bereid de ander te plezieren, deed er een schepje op: „Ze moesten zulke knapen er uit smijten..." „Ze -krijgen geen opvoeding meer, dat is het", zei zijn overbuurman.' „Uit wat voor gezinnen komen zulke herrieschoppers", deed num mer twee terug. Le vrouwen zwegen en hadden hun glimlach ingeslikt. Toen rees achter in de zaal de troep op, maakte een lange slinger, hand op schouder, en zwierde naar de uitgang. Langs de tafel van de vier. Opeens kwam er een breuk in de sliert, één jongen brak de rij: „Ha pipa, dag mam, „en met een vaag glimlachje naar de tafelgenoten: „Meneer, mevrouw..." Achter drongen ze dat hij door moest gaan en over zijn schouder al voort geduwd drie tafels verder, riep hij: „Lollig, hé?" De conversatie aan het tafeltje naast me was verder nogal moei zaam. Ik kon heel rustig mijn stukje schrijven. nieren van een gestorven vrouw overgeplant op vier mannelijke pa tiënten. De toestand van de vier ontvangers zou bevredigend zijn. Ongeveer zestig artsen, verpleegsters en bijkomend personeel hebben meegewerkt aan deze viervoudige transplantatie van organen van een donor. De donor is een 20-jarige gehuwde vrouw, een zekere Nelva Lou Her nandez, die overleden is tengevolge van een schotwond in haar hoofd. Ook de hoornvliezen van de overle dene zijn verwijderd en in een „ogenbank" gedeponeerd. In Stanford, Californië, kreeg -een 51-jarige ingenieur het hart van een 39-jarige psychiater. De ingenieur, Robert McKee, maakt het goed. De donor was dr. William Sample, die is everleden aan een hersenbloeding. In Pittsburg werd de derde hart transplantatie binnen 24 uur verricht. Het hart van een 22-jarige man, slachtoffer van een auto-ongeluk, werd overgeplant in het lichaam van een man van middelbare leeftijd, wiens naam niet bekend is. De donor is een zekere John Sklutety. SCHIERMONNIKOOG Een vierjarig meisje dat zwaar gewond per vliegtuig van Schiermonnikoog naar een ziekenhuis in Leeuwarden werd gebracht, is, ondanks dit snelle transport, om het leven gekomen. Het kind, Marjan Hedlund, was op het Kerkelaantje in Schiermonnikoog aangereden door een autobus toen zij plotseling met haar fietsje het Kerke laantje overstak. Zij werd ernstig gewond, hoewel het er niet direct naar uitzag dat zij in levensgevaar verkeerde. Daar de normale verbindingen tussen het el- land Schiermonnikoog en het vaste land niet op dergelijke noodgevallen berekend zijn, werd contact opgeno men met de vliegbasis Leeuwarden met het verzoek een vliegtuigje te sturen. De piloot vertrok in allerijl, doch kreeg enig oponthoud door een mo torstoring. Toen het meisje bij het ziekenhuis arriveerde overleed zij. Dit is niette wijten aan het opont houd, want Marjan bleek zo ernstig gewond te zijn het stuur van het fietsje had haar milt zwaar bescha digd dat er voor haar geen kans meer was. AMSTERDAM Zaterdagavond rond elf uur hebben een paar dron ken buitenlandse militairen, ver moedelijk Amerikanen of Canadezen, voor het politiebureau in de War moestraat in Amsterdam naar alle waarschijnlijkheid een oefenhand granaat onder een daar geparkeerde politieauto gegooid. De klap kwam hard aan en werd tot voorbij het Centraal Station ge hoord. Op het politiebureau sneuvelden enkele ruiten. Persoonlijke ongeluk ken deden zich niet voor en de da ders wisten te ontkomen. De schade aan de politieauto was vrij aanzien lijk. De wagen moet tenminste wor den weggesleept. In Houston, Texas, zijn niet alleen het hart, maar ook een long en de nieren "op respectievelijk vier'man- nelijke patiënten overgeplant. Na afloop van dit opzienbarende ge beuren, waarvan de resultaten overigens nog moeten worden afgewacht, hield het hoofd van de medische teams, dr. Michael de Bakey met enkele van zijn collega's een persconferentie. Boven: de donor, mevrouw Nelva Hernandez, 20 jaar oud, die overleed aan de gevolgen van een schotwond. §jÜK is SSm MINNE APOLÏS/VS De Amerikaanse vice-president Humphrey heeft gezegd dat „kei harde, geoefende agitatorsdie er op uit waren de Democrati sche Conventie in de war te schoppen, verantwoordelijk zijn geweest voor de gewelddaden in Chicago vorige week. De democratische presidentskandi daat vertelde zaterdagavond een ra dioverslaggever dat hij ernstige rede nen had om aan te nemen dat er een komplot op touw was gezet om verscheidene personen, onder wie hemzelf, in Chicago te vermoorden. De politie van Chicago' was volgens hem uitermate geprovoceerd. Hij had zelf gezien hoe een politieman zonder enige aanleiding een stukgeslagen bierfles in het gezicht kreeg geduwd. Humphrey zei dat de geheime dienst, politie en FBI over inlichtin gen beschikten „over beraamde moordaanslagen en het is zo, het spijt me dat te moeten zeggen, dat ze het o.a. op mij hadden gemunt". Burgemeester Daley moest onder die omstandigheden wel voor zorgsmaatregelen nemen. „Hij wilde geen nieuwe, moord in Chicago. We hebben er al genoeg gehad, en je kunt beter politiebescherming hebben dan geweld en oproer", aldus Hum- prey. Intussen hebben acht directeuren van kranten, tijdschriften en radio- en televisiestations de burgemeester van Chicago om een onderzoek ge vraagd naar het harde politie-optre- den tegen een aantal journalisten. OUD GASTEL De 35-jarige me vrouw A. C. Sebregts-Bierbooms is zaterdag overleden aan de ernstige brandwonden die zij donderdagmor gen had opgelopen toen zij Ln de keuken stond. Door onopgehelderde oorzaak raak te zij bij het gastoestel in brand. Haar man, die nog te bed lag, v/erd door het gillen gealarmeerd, rende naar de keuken en bluste het vuur met water. De vrouw had derde graads verwondingen en werd in be wusteloze toestand naar liet zieken huis te Roosendaal gebracht. Zonder bh kennis te komen is zij daar overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1