elke eerste donderdag van de maand DE KLERK&ZN AGENDA Jonge zeehond werd olie -slachtoffer mt •Kasteel Staverden" deed Schiedam aan AAN D£UJ JANS WmM - 7/ 129. G0UZY m MORGEN {alléén morgen van 9 tot 6 uur): SNEL EE1 TAXI? Rally voor nieuwe kapel Mr 179. TSF knapte de Korenbeurs op Oplossing mogelijk Vlaardingse wethoudersaffaire? Meer ongelukken in Schiedam courante coupons overgordijnstof en vitrage met fantastisch voordeel per meter! coupons kamerbreed tapijt tegen sterk verlaagde prijzen! Brengt u de kamermaten mee? Urk Ht-FI-STEREO COMBINATIES kadoos anders dan andere kadóos ton groeneveld ïandaag "<en dagelijks „Vergadering college samenwerking moei openbaar" BURGEMEESTER OPENT PPSC-TRIBUNE Wim van Ry winnaar straattekenwedstrijd Vj Reisje van langdurig zieken Muzikaal onthaal Gemeentewerken nam afscheid van voorman-straatmaker OUDE STOFZUIGER PHILIPS - DRAAITOPSTOFZUIGER ■r .niTFRDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1963 □UPCXMOA m COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG. BEIJERLANDSELAAN ROTTERDAM/DEN 4:AAG/'JTWECH7/V1_!3J:N3E!.7HC0RN/DE LIER l* j}. P. van Bochove is gister- Lil middag onderscheiden met de erepenning van de Schiedam - se Gemeenschap. Vo-orzitter H. Roeijsema reikte de penning uit tijdens een druk bezochte re ceptie in de aula van het Ste.de- lij'fc Museum. De heer Roeifsema herinnerde eraan dat de heer Van Bochove hij zijn 25-jarig jubileum als bestuurder van de Schiedamse Kunstkring al met de penning van verdienste van de S.G. werd onderscheiden. van voor# 1572 ALVA VERLIEST ZIJN BRIL EN NEEMT ANDERE GLAASJES, GEVULD MET "VLEK". Wei wis en waarachtig was in dis tijd •Wek' er al. Van 1550 afwordt "Vlek* vsigsns hetzelfde oude recept uitzuiver graan gestookt. Ook die extra zachte jonge jenever "Vlekje". De goedkoopste van aile merkjenevers. 1CL25 per tóer. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Mr. P. van Bochove is dinsdagmiddag op de receptie die ter gelegenheid van zijn afscheid als wethouder in de aula van het Stede lijk Museum werd gehouden on- dcscheïden met de erepenning van dc SchiedamseGemeenschap. 'Burge meester H. Roeifsema heeft in zijn kwaliteit van voorzitter dezer instel ling de penning uitgereikt „Uit de grond 'van mijn;.h£rt r^ag ik zeggen dat deze penning bij u thuis hoort Schiedam in al zijn gele dingen is u dankbaar. I-eat deze ere penning uitdrukking geven jam de dankbaarheid van deze gemeente. Ik weet dat u theatrale woorden niet op prijs stelt en daarom zeg ik dat ik hoop dat u af en toe eens een blik zult werpen op deze penning, liefst vergezeld van een paar humoristische opmerkingen", aldus de heer Roeifse ma. In zijn antwoord merkte mr. Van Bochove op dat hij het betreurde te genover de Schiedamse Gemeenschap altijd zuinige Piet" te hebben ANNO 1550 (Van een medewerker} SCHIEDAM In samenwerking net leden van N0AD heeft TSF de- ter dagen de. Koopmansbeurs een grondige opknapbeurt gegeven. De tafeltennissers kunnen, het nieuwe seizoen nu zonder zorgen tegemoet zien. TSF-badminton komt vrijdag om 20.15 uur in zaal Irene bijeen voor de ledenvergadering. De aftredende bestuursleden VV. v.d. Heuvel. L. Resdorf en mej, M. v.Waaiwijk-v. Doom zijn herkiesbaar. Het jaar verslag laat zien dat deze afdeling veel nieuwe leden mocht inschrijven, zodat het aantal nu 65 is. De afdeling tafeltennis vergadert woensdag 4 september om acht uur in het wijkcentrum Nieuwland. Een nieuw bestuur moet worden gekozen omdat de heren Degreef en De Raay na de fusie tussen TSF en Service een voorlopig bestuur hebben ge vormd. Het nieuwe bestuur, zal op de ver gadering als volgt worden voor gesteld: Hans Degreef, Wim de Raay, Kol Rieken, Karry Borgers, Ge Bij— tenhoom, Jos Clazing, Henk Moesker en A. Zuidgeest sr. bij kuiperstraat 19 naast c. a. telefoon 351804, vlaardingen, Wijkcentrum Nieuwland: T.S.F.. verga ring, 20 Staflhuls: Gemeenteraad, 20. Passage Theater: „De Tien Geboden", aJ„ H en 19.30. oalerle de Graatf: Alexandve THinguet, ,5e"en en schilderijen. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange kerkstraat 82. Klachten bezorging: maandag t/m vrii- 18.30 tot 19.30 u en zaterdag II tot 18 u. "nar, Gröneveld, Van Marumstraat 24b. 15.37,79. P®IUte-al»rmnuminer: 2M6.se. t'f' en GD: 26.28.87 i„',?rmmminii'r meld- en regelkamer voor luchtvervuiling: 26,28.87 poüteck: Jansen. Swammerdamsingel tel. 26.49.17. moeten uithangen. Hii beloofde dat de erepenning een ereplaatsje zal krijgen in zijn kluis met onderscheidingen. Hij stelde zich voor de geslaagde persoonlijke ver houdingen binnen de Schiedamse Ge meenschap in gedachten te zuilen houden. Hierna volgde een ononderbro ken stroom van bezoekers en be zoeksters. waarbij acte de présente gaven: oud-burgemeester Peek en echtgenote, oud-wethouder K. Sabel, ir. B. Wilton en echtgenote, oud-chef van financiën C, Knape, wethouders, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De mogelijk heid is niet uitgesloten dat de beide socialistische wethouders van Vlaar dingen, de heren T. de Bruijrt en G. Walstra tijdens de vanavond te hou den gemeenteraadsvergadering hun ontslagaanvraag zuilen intrekken. Zoals bekend namen de wethouders dit besluit nadat de PvdA-fractie be werkstelligde dat de gemeenteraad de nota van B en W over de rijn- mondstmetuur verwierp. Het overleg tussen de fractie en de wethouders is vandaag voortgezet. Het wordt mogelijk geacht dat hier mee het vertrouwen wordt hersteld. Waarschijnlijk zal de PvdA van avond met een verklaring komen, waarin verzocht wordt de Rijnmond nota opnieuw in behandeling te ne men. Mogelijk zou zij zodanig kun nen worden gewijzigd dat er ook de strekking van het door de raad aan vaarde tegenvoorstel in wordt opge nomen. Indien de fractie erin slaagt daar voor een passende formule te vinden, willen de wethouders overwegen aan te blijven. Zij zouden ook gevoelig zijn geweest voor de druk die zowel politieke vrienden als tegenstanders op hen hebben uitgeoefend. Voor de vergadering van vanavond bestaat grote belangstelling: tie pu blieke tribune is „uitverkocht" en hetzelfde is het geval met ce trouw zaal die voor deze bijzondere gele genheid voor het publiek wordt opengesteld. SCHIEDAM Ir. C. Boerman (soc.) gemeenteraadslid in Schiedam, heeft B. en W. v.an die slad schrifte lijk gevraagd of zij met hem win oordeel zijn dat de aanstaande verga dering van het college van samen werking waarin de gemeenteraden hun standpunten over de toekomstige structuur van Rijnmond zullen in brengen een vervolg is op de vehan- deüng van dit onderwerp in de open bare raadsvergaderingen- Om die re den acht ir. Boerman hei temeer ge wenst de vergadering van het college van samenwerking openbaar te doen zijn. Het Schiedamse raadslid vraagt B. en W.. als zij dit oordeel delen, dit tijdig ter kennis van het dagelijks bestuur van Rijnmond te brengen. raadsleden, hoofden van dienst 'è,i.tal' van afgevaardigden van verenigingen en instellingen. De grote belangstelling, een stapel cadeaus en tal van bloemstukken ga ven aan dit toch wel weemoedig afscheid een fleurig tintje. SCHIEDAM In de maand au gustus' gebeurden in Schiedam- 177 verkeersongelukken tegen vorig jaar 137. Hierbij waren 26 schadegevallen zwaar tegen vorig jaar 21; 136'géval len waren licht (108); 15 gévallen zonder schade (8); er vielen twee'.dó den (1), vijf zwaar gewonden -(4) en 57 lichtgewonden (44). De voor naamste oorzaken van de ongevallen waren geen voorrang verlenen;-te dicht op elkaar rijden, onvoorzithtig achteruit rijden en slippen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Burgemeester H. Roeifsema zal zaterdag voor de aan- vang van de competitiewedstrijd 1 PPSC Zuidland die om kwart over j vier begint de nieuwe tribune op i het PPSC-terrein Thurlede openen. Over de kosten en werkzaamheden aan deze fraaie tribune schreven we f reeds in de extra sportbijlage van De i Rotterdammer. SCHIEDAM Ook vanavond or ganiseert-een comité geleid door me dewerkers van de Dr. Noletstichting een auto-, bromfiets- en fietsenrally 1 door Schiedam en Kethel. Het comité beoogt geiden in te za melen voor'de verfraaiing van een te bouwen kapel. De nu op touw gezette actie zal ongeveer anderhalf jaar du ren.' De' bouw van de kapel begint volgend jaar op 6 april. Zuster Ehrentrude gaf gisteravond het 'startschot voor de wedstrijd. Het personeel van de Noletstichting deed vollèdig mee. .De deelnemers moesten allerlei op drachten Vervullen en moeilijke vra- ,gen. beantwoorden, 's Avonds was er In het zusterhuis van de Noletstich- ting'een feest. SCHIEDAM De op Koninginne dag gehouden straattekenwedstrrjd, georganiseerd door de Verenigde Na tionale' Feest- en Gedenkdagen, is ge wonnen door Wim vaii Rij, leerling van de Prinses Beatrixschool aan de Buys Ballotsingel. Het bestuur' van de vereniging zal vrijdagmiddag tij dens een. feestelijke bijeenkomst de school dè bekroonde tekening aanbie den. SCHIEDAM Op de Rotter- damsedijk zijn een bastaard Schotse colli, reu, bruin en een bastaard fox, J zwart-bruin-wit, reu loslopend aan getroffen. Beide zijn in het asyf op genomen. bi SCHIEDAM Een met stookolie (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Gisteravond arri veerde aan de Buitenhaven het m.s. „KASTEEL Staverden" met aan boord een zestigtal patiënten van het „Zonnehuis" te Btekbergen. Verder zijn aan boord zesentwintig zieken- verzorgsters, de geneesheer-directeur dr. E. van Herk, de econoom J. Bur ger en de adjunct-directrice zr. T. de Boer. Zuster De Boer, die aan boord de scepter zwaait over negentig mensen, vertelde "iets over deze vakantiereis. Het tehuis in Beekbergen van deze instelling, in Schiedam welbekend omdat enige jaren geleden het pand in de Boerhaavelaan, dat nu onder dak biedt aan de prof. Boumanstich- ting. een gedeelte van de langdurig zieken huisvestte, heeft voor deze va kantiereis gespaard. Daar zijn jaren mee gemoeid ge weest -en het resultaat was een flinke pot, waaruit de onkosten van de vijf daagse bootreis bestreden konden worden. Zaterdag 31 augustus werd ingescheept in Deventer, waar men in de namiddag met auto's en bussen was gearriveerd. De tocht werd de volgende dag voortgezet. langs Nijmegen tot aan Tiel. Dinsdag vertrok de vakantie boot over de Dordtse Kil, Oude Maas, en koos, na de Waterweg gepasseerd te hebben, ligplaats in de Buitenha ven. De eigen ziekenomroep te Beekber gen organiseerde via de ziekenom roep te Schiedam een muzikaal ont haal, waaraan de Chilly Wind Sin gers en Gerard Bressers een bijdrage leverden. Het werd een heerlijke avond voor zieken en gezonden. Eerst bracht de 37-jarige opvolger van Joop Walvis, de organist Gerard Bressers, met zijn perfecte bespeling van het elektronisch orgel de aanwe zigen in verrukking. Jos Gunnewegh vertelde over ontstaan en doel van de ziekenom roep, die over een eigen studio aan de Dr. Kuyperlaan beschikt, terwijl Wim Timmerman als conferencier fungeerde. Daarna brachten de Chilly Windsingers een keur van gospelsongs en folk-songs ten gehore. Zuster De Boer hoopt, dat dit reisje over een aantal jaren weer kan wor den gemaakt. Vandaag verwisselt de verzorgstersbezetting met de zieken- verzorgsters, die de afgelopen dagen in het tehuis te Beekbergen voor de daar verblijvende ernstige patiënten, zorgden. De boot zet koers langs de Van Brienenoordbrug, over de Lek naar Amsterdam-Centrum. Donder dag hoopt men over het I.Tsselmeee naar Urk te varen, waar de bevol king zich opmaakt de patiënten een heerlijke dag te bezorgen. Na Urk wordt in zuidelijke richting gevaren. Vrijdagnacht wordt in Deventer overnacht, .terwijl de ontscheping em het vervoer naar Beekbergen in de loop van zaterdagmorgen gebeurt. Deze tocht wordt mede mogelijk gemaakt door de verkoopopbrengst van de Zonnehuis-kalenders, cie voor een gering bedrag verkrijgbaar zijn bij het Centraal Hoofdkantoor van de Vereniging voor verpleging van lang durige zieken, Wm. Barendszstraat, Utrecht. SCHIEDAM In de vergaderzaal van het pand Korte Haven 27. is i afscheid genomen van de heer C. A. Faber, voorman-straatmaker bij Ge meentewerken, die de pensioenge rechtigde leeftijd heeft bereikt. Di recteur ir. J. C. Broeijer schetste de verdiensten van de heer Faber voor de gemeente, waarvoor hij hem har telijk dankte. De heer Van der Hammen, chef van de afdeling Waterbouw voerde het woord voor dé afdeling Bestra tingen en gaf uiting aan zijn grote waardering voor de persoon en het werk van de scheidende ambtenaar, die een cadeau en bloemen kreeg. Tenslotte spraken de heren Van Damme, voorzitter van de perso neelsvereniging en De Jager, voorzit- ter van de klaverjasclub. voor Uw en ontdekken wat topkwaliteit en topcomfort is met de originele terug voor Uw oude stofzuiger v \t? de slang kan een hele cirkel beschrijven enorme zuigkracht nooit-bukken-zuigmond hygiënisch DINSDAG DE GEHELE DAG GEOPEND Betaling in 4 keer kost niets méér bedekte jonge zeehond dreigde gistermiddag tussen de sluisdeuren ran de Buitensluis te raken. Wa ters c h a psotrt b e n an r L. D. van der Lee zag hem gelukkig spoedig en wist het agressieve dier met zijn zoon Ebby uit het water te halen. Eerder in de middag was het dier al gesignaleerd bij de Spuisluis er, in de Vijjsluizenhaven. De ge waarschuwde politie was getuige van j de handige manier waarop de sluiswachter en zijn zoon de zeehond i met een deken wisten te vangen. In het dierenasj/l aan de H. Anna. j Zusterstraat werd de stookolie van de huid van het dier verwijderd. In de loop 'van de dag is het beest over gebracht naar Diergaarde Blijdorp, VOOR VEELEISENDE MUZIEKLIEFHEBBERS - EEN GROTE KEUZE BIJ. AERT V. NESSTRAAT38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL 118311-235327 Schiedamseweg 41 - Tel. 348744 van Hogendorplaan 33 - Tel. 344996 Korte Hoogstraat 15 Tel. 343714 3 BEKENDE ZAKEN, MAAR ÉÉN DEVIES: SERVICE OP Z'N BEST! de in u GfOALS u zich herinneren zult -1 kwam in mijn verhandeling van gisteren over het onderwijs christelijke Caland LTS Maassluis ter sprake. Ik vertelde - dat ik van die school voor het eerst in het nieuwe cursusjaar een school krant ontving. Een bijzonder vlotte bedoening: vorige week zaterdag, de maand au gustus was nog niet eens helemaal uit, kreeg ik hem op m'n bureau. Ik vind dat dit vlotte werk moet wor den beloond en daarom neem ik vandaag uit die schoolkrant een in terview over dat een van haar re dacteuren heeft gehad met een le raar van de schoo Het interview bestaat uit tien vra gen en antwoorden. De eerste vraag heeft betrekking op de naam. het adres en de burgerlijke staat van de ondervraagde. Ik laat de naam weg, alleen vertei ik u dat de betrokken leraar getrouwd is, twee kinderen heeft en in Delft woont. Hier komen de andere vragen en antwoorden: 2. Wat denkt u van de oorlog tus sen het Warschaupact en Tsje- cho-Slowakije: Het communisme heeft zijn ware gezicht weer eens laten zien! Onder leugenachtige voorwendsels wordt een volk vertrapt en van zijn vrij heid beroofd, terwijl de vrije wereld niets anders kan doen dan toekij ken. 3. Wat vindt u van Heintje: Nooit in de klas gehad. 4. Wat vindt u het fijnste vak om les te geven: Mechanica, dat is een vak, waar bij je veel voorbeelden en toepassin gen direkt in de techniek kunt te genkomen. 5. U zit hier nu twee jaar op school, wat vindt u van de school en z'n opleidingen; vindt u die niet wat beperkt: Voor wat het schoolgebouw, de jongens en de collega's betreft zeg ik: ik zou geen betere school kunnen vinden. De opleidingen zouden nog uitgebreid kunnen worden. Maar belangrijker is wel, dat de opleidin gen, die er nu reeds zijn aan hoge eisen voldoen. 6. Vindt u het niet „vreselijk Xerxes/D.H.C. '66 is opgeheven: Delvenaars weten tegenslagen incasseren. 7. Wat is uw favoriete auto waarom? Ach, ik twijfel nog wat tussen de Opel Kadett en de Taunus 12M. Bel de zijn een goed uitgekookt Duits produkt. De Taunus heeft veel ruimte, maar de Kadett produceert een beschaafder geluid. 8. Wie wordt vólgens u landskam pioen voetbal en waarom? Feijenoord, waarom niet? 9. Wat vindt u van de mammoet wet en z'n gevolgen? Veel nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe moeilijkheden. Voor on ze school vind ik het jammer, dat er zoveel schooluren afgaan, 't Komt de kwaliteit van de opleidingen ze ker niet ten goede. 10. Wat mist de schoolkrant vol gens u? Een aantal productieve redaktiele- den uit de Ie en 2e klassen. Noot van de redaktie (van de schoolkrant J.K.): 2e-k!assers zijn. er wel. Drie stuks." U ziet, zo maakt de Caland LTS in Maassluis een schoolkrant. Mis schien een idee voor andere school- krantredakties? dat te en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1