OOST-EUROPA REIS AFGELAST VAN DIRECTEUR C. J. DU RY Inventarisatie Historisch Museum zeer onvolledig Sinds 1912 geen catalogus uitgekomen 2Jf|?dUcrdantmer Krediet voor werken lijn 5 Plannen van een half miljard gulden Metro zo spoedig mogelijk naar Pr. Ale^anderpolder Moeilijkheden toekomst Moerdijk opgelost KLEUTEEs REDT-1I VRIENDJE Bulgarije neergestort VEROLME lEEn r WERK, OOII VOOR li VEROLME VERENIGDE SCHEEPSWERVEN N.V. Historische workshop in Delfshaven? Diploma's cursus part-time timmeren Burgemeester op congres 89 DODEN Vliegtuig in BELANGSTELLING? c u 1 1 F I II IJZERWAKERS AANB0UWERS BANKWERKERS PIJPFITTERS LASSERS BRANDERS KLINKERS KOKERS-HAKKERS TRANSPORTEURS U VERWERFT BIJ VEROLA'E 0 p 0 N Boek Registratie r\ Belang CADEAU f jU'' «•••M DVV «■-"• P"'w' 'verliefd verloofd l .getrouwd' f 10.90 •OOROORROOOOOOOROO S De onwrikbare concur- rentie-positie, welke Verolme inneemt ten opzichte van het buiten land garandeert ook op lange termijn een ge staag groeiende order portefeuille. Dat betekent werk voor velen. Voor nu en voor de toekomst. Voor u, vakman of nog1 ongeschoolde. «oooooooooosooeoos DE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A WOENSDAG 4 SEPTEMBER (Van een onzer verslaggevers) "P OTTERDAM De heer C. J. du Ry van Beest Holle, directeur van het Historisch Museum zal geen reis maken naar Warschau, Krakau, Leningrad en Moskou. Het gemeentebestuur heeft hem geen toestemming gegeven in Warschau voordrachten te houden op het congres van Museumdirecteuren over nieuwe publiekbenadering. Dit in verband met de richtlijnen die de regering heeft gegeven in verband met de bezetting van Tsjechoslowakije onder andere door Rusland en Polen. De heer Du Ry zou spreken over de audio-visuele methode die in Ne derlandse musea wordt gebruikt. In het Kremlin wilde bij gaan zoeken naar Rotterdamse zilverwerk en naar stukken voor de Erasmusexpo- sitie van volgend jaar. Bekend is dat een dochter van Boris Gjdounoff werd uitgehuwelijkt aan een erf prins van Denemarken die onder de Spaanse vlag in Nederland vocht tij dens de tachtigjarige oorlog. Toén hy hoorde dat hij naar Rus land moest, heeft hij hier veel Rot terdams zilver gekocht als bruids geschenk. Een deel daarvan is in het Kremlin gevonden. Met foto's zou dat zoeken niet luk ken. ,,De Russen weten soms zelf niet wat ze hebber aan schatten. Mij is gebleken dat een van de Nautilus bekers die in het museum Boymans- Van Beuningen is teruggekomen, een zilvermerk bevatte dat zij niet had den ontdekt. Dan moet je namelijk eerst de beker losschroeven en daar dachten zij niet aan", aldus de heer Du Ry. De heer Du Ry is bezig met een boek over de Rotterdamse zilver smeden dat dit najaar bij De Tijd stroom in Loehem zal uitkomen. Van Erasmus is bekend dat hij een Pool se beschermheer heeft gehad en dat langs deze weg portretten en wel licht handschriften in de Hermitage van Leningrad terecht zijn gekomen. Overigens is er volgens de heer Du Ry geen enkel museum waar de inventarisatie volledig klopt. Ook in zijn eigen museum niet. Er is sinds 1912 geen catalogus meer uitgegeven. De uitgebreide, met 1481 nummers, van Hoynck van Papendrecht van 1904 en de beknopte eenregelige ver sie van 1912 zijn de laatste geweest. Van een deel van de collectie is niet bekend of het geschenk, bruik leen of eigendom is. Onder de num mers 801, 802 en 803 staat slechts vermeld verguld zilveren bekers van het wijnkopersgilde waarop het wa pen van Rotterdam voorkomt en die uit 1717 stammen. van 50 jaar geleden Inbraak in een distributielokaal. Te Hcllevoetsluis hebben dieven een be zoek gebracht aan het dielributielokaal en daar uit een belangrijke partij goe deren ontvreemd. Vermoedelijk zagen de dieven geen kans alles te vervoeren, want uit de Vest aldaar is nog een boe veelheid van de gestolen waren opge- visclu. De heer Du Ry: ,,ln de catalogus staat niet vermeld of het geschenk of bruikleen is. Onlangs schreven de mensen van het voormalige wijnko persgilde een brief, waarin zij mee deelden dat ze hun bruikleen wensten te herzien. Dat stond niet in de catalogus aangegeven, zodat wij meenden dat het het bezit van het museum was." „We hebben een tafel van schouten en schepenen die niet zo lang is als de catalogus aangeeft. De vraag is dus of het wel de originele tafel is. Het museum ging in 1929 over aan Boymans. In de oorlog is er in het depot Haringvliet veel verbrand tij dens het bombardement. In 1948 werd het beheer aan mejuffrouw Bydals overgedragen. Er bleven ech ter stukken in Boymans staan." „Mejuffrouw Bijdals heeft zich vooral met het inrichten van stijl kamers bezig gehouden, maar de in ventarisatie is blijven liggen. Toen ik zeven jaar geleden hier kwam, zei ik na drie weken dat ik het met dit zootje niet kon doen. Mejuffrouw Bijdals heeft in haar periode alleen een aanvulling gegeven op de zaken die toen zijn binnengekomen1*, aldus de heer Du Ry. De heer Du Ry werd daarna be schuldigd stukken te hebben ver kocht Er werden tegels gevonden op een veiling waarop een aantekening van Hovinck van Papendrecht voor komen. Zè bleken afkomstig te zyn van een arts in Den Haag die ze ge heel te goeder trouw had gekocht. Vermoedelijk waren de tegels van een diefstal in het museum Boymans- Van Beuningen afkomstig. „Tussen 1931 en 1960 is er feitelijk een blinde vlek in de registratie. Ér is veel vernietigd, beschadigd en verdwenen. Nu is er in elk geval weer een inventarisatielijst. Het zal jaren duren voor ik weet wat van wie is", zegt de heer Du Ry ervan. Hij voegt er aan toe dat in het His torisch Museum in Amsterdam veer tien mensen kunnen werken aan de inventarisatie en hier maar twee. Voor schilderijen, munten en pennin gen is er i elk geval een lijst. Voor prenten, Iver en meubels gedeelte lijk. Ons land kent momenteel 439 ge registreerde museumcollecties en oudheidkamers. Dat levert wat dou blures op enkele vierkante kilome ters op. De heer Du Ry is voorstan der van concentratie naar de streek. „Ik zou graag de zilveren beker van Piet Hein willen hebben. Maar dat lukt nooit. Die staat in het Amster damse Rijksmuseum en die komt er nooit uit." Over de presentatie zegt hij ten slotte: „Het duffe karakter van de historische musea moet worden om gebogen tot een attractiever presen tatie. Het plan. Delfshaven biedt Rot terdam een kans die andere plaatsen niet hebben. Het kleine stukje ste delijke geschiedenis in steen zon daardoor een interessante functie kunnen krijgen. ROTTERDAM B. en W. vragen de gemeenteraad een krediet van 1.355.500 voor werken die nodig zijn aan het Westplein en Willemsplein ten behoe ve van de aanleg van lijn 5. Het lag toch in de bedoeling de pleinen te re construeren, maar de RET kan daarop niet wachten zodat de werkzaamheden die nodig zijn voor tramlijn 5 met spoed moeten worden uitgevoerd. De trambanen zullen in de Scheeps timmermanslaan en de Van Vollenho- venstraat naar het midden worden ver legd. Bovendien zal de bocht van de Van Vollenho venstraat naar de Wester straat voor de tram ruimer moeten wor den aangelegd. Bet op het Wilemsplein geprojecteer de nieuwe begin en eindpunt zal zo worden aangelegd dat de mogelijkheid blijft bestaan een weg aan te leggen als er een nieuwe brug komt over de mon ding van de Zalmhaven. De keerius voor de tram zoals die er nu is, blijft gehandhaafd met enkele kleine wijzigingen. De kosten voor de RET bedragen 377,000 en voor ds bestrating ƒ978.500. 'ifyf -hi SW: '"■pij V-' De heer Du Ry midden in Oud-Delfshaven. Links echter hem de oude distilleerderij van Uenk.es die bestemd zal worden voor kunstenaars. De foto on der toont het oude pand van de firma Nijman waarop de heer Du Ry het oog heeft laten val len. Met de historische kennis van de jeugd is het zeer slecht ge steld, meent de heer Du Ry. Vooral in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Oldenbameveldt, Hugo de Groot of Erasmus kennen ze nauwelijks bij naam. We hebben hier eens wat jongelui gehad die voor de zoveelste keer van de Beurstrappen waren gegooid. Die hebben we in de herberg De Pappegay ontvangen. Ze zeiden: „U bent de eerste die ons er niet uit hegt gegooid." Maar veel interesse hadden ze niet. De discotheek heeft eens wat platenccncerten gegeven in de herberg. Ook dat lukte niet. Be zoekers vinden de Mozartmuziek gejammer en het museum verve lend. Mijn vraag is of we zo waardig moeten blijven. Is er geen plaats voor het experiment, voor het zelf werken, het spel element?" „Ik zou graag de permanente opstelling hier handhaven en die begeleiden met een moderne edu catieve aanpak, met vragen die vooral de jeugd aantrekken. Maar daarnaast wil ik een ruimte heb ben waar iets ander gedaan kan worden. Ik heb een plan om het oude pand van Nijman aan de Voorhaven in Delfshaven hier voor te gebruiken. Dat zou eerst voor beatgroepen benut worden, maar dat is nu van de baan. Ik zou daar net als in het Zakkendragershuisje ambachts lieden in onder willen brengen zoals oude instrumentenmakers, zilversmeden, meubelmakers, apothekers en stoffeerders. Daarbij de mogelijkheid om met zelf gemaakte kostuums naar oude voorbeelden wat te doen. Voorstellingen van oude to neelstukken, desnoods met een vrije tekstbehandeling. Daardoor zouden de voorwerpen gebruikt kunnen worden in hun oude functie. Een historische work shop. Hier zouden ook de wissel exposities kunnen orden inge richt. Nu -moet het museum telkens weer ontruimd worden als er een expositie komt. Ik zou graag hier een restaurant in Delfshaven hebben, van bijzon der niveau en waarbij dan een oud schip geheel historisch was ingericht. Ik heb het idee ge opperd om zo'n schip te laten bouwen tijdens de feesten van 1970 op de Parkkade en het schip dan verder in Delfshaven te laten, af bouwen en als restau rant in te richten. ROTTERDAM Een „stamlijn" van het Eendrachtsplein via de West- blaak, het Churchillplein,. de Blaak, het Groenendaal, het Oostplein, het Siaak, de Gerdesiaweg, de 's-Gravenweg, onder de rijksweg door naar de Prins Alexanderpolder. Een aansluitende lijn naar Ommoord en Zeven kamp. Ee» „ringlijn" door de Prins Alexanderpolder. In deze lijnen viaducten, en aarden banen waar mogelijk, ijanaelverfcindingen in de binnenstad. In totaal bijna vijfhonderd miljoen gulden aan onkosten. BOTTERDAM De voorzitter van de Plaatselijke Opleidingscommissie, de heer H. C. Ligthart heeft zaterdag in het Bouw centrum diploma's uitgereikt aan de geslaagden van het praktijkexamen van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf in de cursus part-time-timmeren. vijftien kandidaten mochten het gezeidi- ploma in ontvangst nemen. De heer A. Snoei was als beste uit de bus gekomen. Het -'-torna asplrant-geze! ging naar 73 kandidaten, dit is ruim 75 pet, van het totaal aanta! examenkandidaten. Op deze bijeenkomst voerde onder meer de vertegenwoordiger van de drie werkne mersbonden. de heer A. A. bouwhotf het woord. Tevens sprak de consulent van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, de heer H. F. Looman. De volgende cursisten kregen het gezel- diploma: F H Comeilsse. L W M v. Drie- len. A Dijk. N Feynenbulk. H J Folkers. H Neugebauwer. JF Overbeek, H Poot, C J C Rasenberg, BSchouten. A Snoei. I- A Stoik, A Visser. G Kooy. M v. Ouwerkerk. Aspirant-gezel dlpioma timmeren: W L v. Ballegooyen, W M v. d. Berge. H Boe- Doctors van Leeuwen, j v. d. Eist, M H Groot, H ter Haar, I v. d. Kam. Th C M Jansen. P de Koning, G Fr. Mercey, C Mae Lean, D C Meijer, B de Ouden, L den Otter, H Quartel, G Trip. L v. Vliet, H v. Wensveen, J v. Wijnen. A H M v. d. Berg, H P Berg, E A Berghout, G 3 Th Bregon- je, D S Dickhoff, J M Esveit, J de Graaf, J Hulshof. J Huurman, G atetnema, A M Ivf Kouwenhoven, M H Lokker, R w Noor- lander, H Slebel. R v. a. Sman. A N v. Sonsbeek. L P A Steentjes. J v. d. Torre. J Tromp, J J M Verstraaten. F Weeda, H Weijgertse. J N Zevenbergen. G C den Boer, W Bosma, Th M Broeke. G H Bun. C J v. Buren, J" Dames. J v. d. Giesen. M H Hensen, H den Hond. K W Kruithof. 3 Landman. J N Meenderman, A j Nuts, G Verhey, J Verschoor. P M v. a. wel. G Fransens, D Franssen. J a Hasers. d Kore- vaar, A H J Langerak, W L E Lutjesg, G Schrijver. A Spuit. A JWoonlng, D C W Wijkmans, F J H Weyer. •At* t* -óXCVy. Dat zijn de aanbevelingen, die de ■directeur van de Rotterdamse Elek trische Tram, drs. C. G. van Leeu wen, d" hoofddirecteu" van gemeen tewerken ir. TILerna, de directeu ren van de -dienst stadsontwikkeling ir, Th. Brouwer en ir. B, Fokkinga en de hoofdcommissaris van politie A. Wolters aan het Rotterdamse ge meentebestuur doen in het vijfde metro-rapport dat thans is versche nen. De ondertekenaars van het rap port menen, dat als eerste uitvoe ringsfase moet worden gekozen de lijn van het Eendrachtsplein naar Ommoord, waarvan de investerings kosten op 323 miljoen gulden kun nen worden gesteld. Zelfs bevelen de ondertekenaars aan nu reeds de eerste beslissingen te nemen betreffende onteigening van benodigde percelen en ook over het te gebruiken materiaal voor op spuiting van een terrein voor een emplacement In het metro-rapport wordt er van uitgegaan dat op de rechter Maas oever ten minste één oost-west-me- trolijn nodig is, die echter in ge deelten'zou kunnen worden aange legd. De aanleg van de verbinding tussen Rotterdam-Oost en het cen trum dient voorrang te hebben. Di directeuren van de gemeente lijke diensten achten het in verband met de' urgentie niet gewenst de be slissing omtrent de aanleg niet te laten wachten op de conclusies van het in uitvoering zijnde verkeerson- derzoek omtrent stad en. haven. Zij menen dat zonder bezwaar daarop vooruit, kan worden gelopen omdat voornaamste functie, omvang en structuur van Rotterdam-Oost als woongelegenheid voor mensen die in het centrum werken reeds vast staande' gegevens zijn. Er worden in het metro-rapport drie alternatieve tracees besproken: via Park Rozenburg, via het Buizen- gat of via de Oudedijk. De opstel lers bevelen aan het tracee via de Oudedijk te kiezen, voornamelijk in verband met het vermijden van on nodige lussen en ook met bet oog op een betere bediening van Kralin gen en het complex van de Econo mische .Hogeschool.. schetskaart van het metro- project, dal de directeuren van de betrokken gemeentelijke diensten, aanbevalen. [n }lun metro-rapport geven zjj tioee alternatieven, die echter, zo menen zij zelf, ten opziuchte ran dit aanbevolen project om- te nadelen hebben. In dit project blijft de metro' onaergronds tot voorbij Krc- Ungen om daarna via een-ten zuiden .vanT.'Jdi'. -jlsïörhn&föjt ontworpen emplacement -een" ringlijn" door de PHns .'A.legfflï-"' derpolder te volgen. Die ringlijn, komt. voor een igró'ot'jdÏÏel ,Tö viaducten en waar mogelijk.vótü, over', aardèn banéh~~~" (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De moeilijkheden tussen Zeeland en Noord-Brabant over de toekomst van het Moerdijk- gebied zijn opgelost. Burgemeester W. Thomassen merkte dit vanoch tend op in een rede die hij in De Doelen hield in het kader van het zomercongres van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. Bij de discussie na afloop ging hij nader op de zaak in. Uit een brief 'die het provinciaal bestuur van Noord-Brabant op 14 augustus 'heeft verzonden aan het provinciaal toestuur van Zeeland blijkt ■dat de ontwikkeling van het Moer dijk gebied niet zal uitgaan boven hetgeen over deze kwestie is gezegd in het rapport van het Overlegor gaan Zeehavenontwikkeling Zuid west-Nederland („het groene boek je"). De voorzitter van het overlegor gaan, de commissaris van de Ko ningin in Zeeland mr. J. van Aart- sen, heeft de laatste tijd toy diverse glegenfeeöen 'hierover nogal eens zijn bezorgdheid uitgesproken. De burgemeester bracht Moerdijk ter sprake toen toy 'het had over de toekomstmogelijkheden van 'de haven van Rotterdam. Vestiging van indus trie op Voorne-Putten schijnt uitge sloten nu 'hoger bestuur (provincie en Rijnmond) daar tegen is, Rotter dam wil dat wel, maar politiek lijkt de zaak dus al befklcnken. Onmoge lijk is tiat ook in het V/est land en het gebied oostelijk van Rotterdam. Drie mogelijkheden zijn er over: de zee (wat met 'de Maasvlakte al gebeurt), Brabant in (Moerdijk) en een nadere bestudering van de eilan den in het Delta-gebied. oZais be kend is wat dit laatste betreft een commissie onder voorzitterschap van ir. F. Posthuma, directeur van het gemeentelijk havenbedrijf, bezig met een studie. In zijn toespraak ging de burge meester vooral in op het belang van de chemische industrie voor de ha ven, Vorig jaar ging 52 procent van de Nederlandse uitvoer van chemi sche produkten via Rotterdam (bijna zeven miljoen ton met een waarde van vijf miljard gulden). Er zit een sterke groei in. De totale overslag van de haven wordt dit jaar op 150 miljoen ton 'geschat. Het congres werd geopend met een rede van dr. G. H. Verknga, minister van onderwijs en wetenschappen, Hy zei o.to. dat het nodig is dat de lessen aan chemie-studenten een ze kere intellectuele uitdaging moeten hebben een stimulering moeten zijn voor zelfexpressie en debat tussen leraar en leerling. Hij constateerde dat de leraren zich steeds meer met dit probleem bezighouden. (Van onze Leidse redactie) ~.*T2- SASSENHEIM Hoewel eerf kÓpL kleiner dan de drenkeling, heeft-;d*;«: vijf-jarige Freddy Beyk jarig vriendje Johan Rozenbroek- uit»-, een-bouwput" gered waarin riiintlaigj derhalve meter water stond. Twee an- V dera vriendjes'waren in paniek wég- gerend toen de kleuter onder, water verdween, maar Freddy zocht een" plank op en trok hem daarmee naar- de kant. Vervolgens sleurde hij zijn vriendje aan hoofd en armen op het' droge. De andere jongens renden naar huis. Freddy's moedér wilde eerst niet ge loven dat haar zoontje een redding had verricht. Toen hij echter blee.' roepen: „Ik heb Johan gered, hij ging»,' helemaal kopje onder", belde ze me-'; vrouw Rozenbroek op die haar zoor.-.- tje juist in bed had gestopt. Mevrouw Rozenbroek zei dat Johan hetzelfde verhaal vertelde. De vader van Johan heeft Freddy een bedrag aan geld gegeven voor zijn spaarbankboekje en hij is van plan hem met Sinterklaas met een groot cadeau te verrassen. De drenkeling heeft alleen een paar keer modderwater overgegeven. Hij li nu weer helemaal de oude. Het bouwterrein waar de kinderen aan het spelen waren, heeft een om heining. Doordat het hek openstond, konden ze erop komen. SOFIA Een Iljoesjin-18, ge huurd door de Bulgaarse vliegmaat schappij Bulair, is gisteravond nabij Burgas neergestort. Alle Inzittenden, 82 'passagiers en. 7 bemanningsleden, zouden zijn omgekomen. Volgens niet-officiële berichten zou het merendeel der passagiers be; staan uit Oostduitse toeristen. Burgas is een bekende Bulgaarse badplaats aan de Zwarte Zee. VISSEKIJBERICHT VLAARDINGJsN VLAARDINGEN, 4 september voer; vl 105 met 501 kantjes en™j Kreel. Prijzen: Kleine voUe 100 - m- grote volle so - 102. makreel 47.60. passen we wei sij elkaar t IV v r iVrA-Nv.' Dr. F. TANNER laat gaan probleem onbe sproken In zijn prachtige bosk VERLIEFD VERLOOFD GETROUWD Praktisch* raadgevingen voor het huwelijk Verkrijgbaar in de boekhandel H.V..GE8P. fOMllL"&;'*EUNIHaS UIIGlVCRSMli - WA0ENINOfN Wij hebben plaatsingsmogelijkheden voor: VAKLIEDEN IN DE SCHEEPS- EN MACHINEBOUW, zoals; ONGESCHOOLDEN. vast werk met goede toekomstmo gelijkheden El goede sociale voorzieningen 9 winstuitkeringsregeling 9 opname in personeelspensioenfonds Zij worden door ons, met doorbetaling van salaris, opgeleid in één der scheepsbouwvakken. Naam: Adres: Woonplaats: Geb. datum: Beroep: VEROLME Verenigde Scheepswerven N.V. VE 859 R Kom dan eens praten op één van onze VOORLICHTINGSAVONDEN U kunt er vrijblijvend alle gewenste inlichtingen krij gen. Wij zijn op donderdagavond 5 sept, van 7.00 tot 5.30 uur in het zaaltje van CAFÉ ALHENA Mathenesserweg 211c, Rotterdam-West CAFÉ v. DIJK Beijerlandselaan 82. Rotterdam-Zuid LEO'S LUNCHROOM Jonker Fransstraat 95-99, Rotterdam-Noord AMSTELBRON Broersvest 13, Schiedam Natuurlijk kunt u zich ook van maandag t/rn vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur wenden tot de afd. Personeels zaken van ons bedrijf te Rozenburg in het Rotter damse Botlekgebied. Geen gelegenheid voor een persoonlijk bezoek? Vul dan nevenstaande coupon volledig in en zend hem naar de afdeling Personeelszaken van de VEROLME VERENIGDE SCHEEPSWERVEN N.V., Postbus 610 te Rotterdam. Binnen enkele dagen ne men wij dan kontakt met u op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2