Tien raadsleden tegen J. Scheffers wethouder nieuwe Schiedam I <jabaan AGENDA PROMENADE GARAGE 1 HOOGERWERF SCHILDERSTUK P RI SM Av kethel heeft tweede consultatiebureau BE! m JA AN Gemeente verzet twee informatie „bakens Liduiiiakerk onder de hamer m Koerier ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER Chauffeur door plank gedood 'Tak, tak" zei ik,toen de Zweedse autoinspèctie Peugeot404 aanwees als de veiligste wagen! Wegaf sluiting boogaard extra hoge inruil Burgerlijke stand Overleden na hartaanval ijsbaan bezoekers! iet even op onze (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Zoals verwacht werd heeft de gemeenteraad woensdagavond het PvdA-raadslid Jan Scheffers tot wethouder ge kozen. Bij telling bleek dat op hem 23 stemmen waren uitgebracht, op zijn fractiegenoot drs. H. J. Simons drie, op de heer R. Muys (on afhankelijk) één en dat zes raadsleden blanco hadden gestemd. Van morgen zouden B. en W. beraadslagen hoe de portefeuilles worden verdeeld. Met excuses voorde opbreekrompslomp ,en morgen en dagelijks TEGENSTEMMER VERMEULEN GRAAF VAN EGMONDSTRAAT 6 VLAARDINGEN Ta. 350055 GEMEENTE SCHIEDAM Een kent geen hindernissen VLAARDINGEN Door regelmatig adverteren wordt uw xaak bekend EEN VAN MOET U KOPEN VOOR HET VERKOCHT IS, Meisje aangereden Ledemverfactie Groene Kruis T.V. NOAD houdt ledenvergaderig Nieuwe Catechismus in gespreksdienst BEL TELEFOON 348744 OP PROEF - PHILIPS Werkgebied Club in the Mood houdt dansavond Bridgetornooi Inwijding muziektent Tijden veranderen Geopend "V ^rfffePAMMER Pagina DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1968 Ifwiske schoenpoetsers bs:orgen u gratis poer schone en glimmende schoenen Be Bron: Schietvereniging Schiedam. 50. BtrirïHchooi: Aanbieding tekening S7>TG. IS. Stedelijk Museum: Opening tentoonstel- al Lm 5»ste verjaardag Theo Wl Viegman. Cür. Sociale Belangen: Gemeente-avond Geret Kerk (Vrijgemaakt), 20: Mannenver- [tairinï Caivljn, 20. ?usaie Theater: ..De Tien Geboden", [tl, 11 en 19,30. r Galerie de Graaif: Alexandre Minguet. icareilen en schilderijen. Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange ftrltttraat 82. Bachten beiorging: maandag t/m vrij- 18.30 tot 19.30 u. en zaterdag 17 tot 18 Jciwra Gröneveltl. Van Marumstraat 2tb, ïl 15JÏ.79. foUtie-alarmnummer: 24.4S.66. GG «a GD: 36.28.37, stom nummer meld- en regelksmer voor itilitcervulling: 26.28.87. Apotheek: Jansen. Swanmerdamsmgel II. tt!. 26.49,17. SCHIEDAM Vrijdag s september ver pieren de leden van de Jeugd-, vrouwen- ia manr.enverentging van de Gereformeer- it Kerk (vrijgemaakt) in het gebouw van Christelijke Sociale' Belangen, Lange Ha- :tea 73. Ais spreker aal optreden de heer T. v.d. leest, leraar aan het Gereformeerd Ly- '«8» te Rotterdam over „Moderne Lltera- taur". Aanvang acht uur. De heer Scheffers werd 1 juli 1913 te Schiedam geboren. Op jeugdige leeftijd trad hij toe tot de AJC, via de Sportbond kwam hij bij de SDAP en de PVDA. Gedurende 19*46 tot 1949 maakte hij i dee! uit van de noodgemeenteraad. In 1958 werd hij gekozen tot raadslid, i De heer Scheffers heeft zitting in i de financiële commissie en is voorzit- 1 ter van de verkeerscommissie. Hij hoopt van de laatste commissie deel uit te kunnen blijven uitmaken. Binnenkort viert de heef Scheffers zijn veertigjarig jubileum bij het NVV en wel op 10 december. Hij is sinds 1949 landelijk penningmeester bij de Transportarbeidersbond. In de sportwereld speelt hij een rol bij het betaald voetbal. Na zijn verkiezing sprak burge meester H. Roelfsema de heer Schef fers toe. Hij wees hem op de moei- iijkheden en mogelijkheden van het wethoudersambt. „Wanneer wij de bestuurlijke functies in ons land overzien, d>n mag ik wel zeggen, dat het wethoudersambt een van de mooiste ambten is. Men staat dicht bij de bevolking, men kan vee! naar boven doorgeven en men kan vee! in zijn gemeente betekenen." De heer Scheffers dankte de raad voor de manier, waarop hij verkozen was. Hij was zich ervan bewust, dat hij een zware last op de schouders genomen had, maar hoopte, mede door zijn enorme werkkracht, die hij ook de afgelopen veertig jaar bij het werk voor de N.B.V. aan de dag heeft gelegd, de op zich genomen plichten te kunnen vervullen. Hij verzocht ie dereen, die hem de helpende hand kon bieden, dit te doen om samen met zijn collega's met de raad en met allen, die hierbij betrokken zijn, de belangen van de gemeente te beharti gen. De heer P. J. Beekman (kath.) kon niet Instemmen met de voorgestelde verhoging van de wethouderswedden tot 29.040. Ook maakte hij bezwaar tegen de wachtgeldregeling, die naar zijn mening, aan wethouders een te ruime speling geeft in vergelijking met' de regeling die geldt voor' bestuurders van organisaties. De heer Beekman bracht ook enige argumen ten naar voren, die naar zijn mening, de taak van de wethouder tot een volledige maken. Hij toonde zich een tegenstander van cumulatie van in komens. „Een deel van de Schie- damse bevolking neemt dit niet meer." Hij deelde mee om deze reden zijn stem niet te hebben kunnen geven aan de voorgestelde benoeming van de heer Scheffers tot wethouder. Dit was voor de heer J. Bastiaans :soc.) aanleiding de heer Beekman onwetendheid ten opzichte van onbe kende rekensommen te verwijten, hoewei hij wei begrip toonde voor diens standpunt. Het standpunt van de heer Beek man vond weerklank bij de heer A, Roede (b.p.) en bij mevrouw Blaauw-Rieu (pac. soc.). Burgemeester H. Roelfsema merkte op, dat alle ambtenaren een verho ging van 6,6 procent hebben gekregen en dat gedeputeerde staten geen be zwaar hebben tegen de voorgestelde verhoging van de wethouderssalaris sen. Hét voorstel werd aangenomen met de stemmen van de PSP-fractie en die van de heer Roede, tegen. Automatic VRAAG DEMONSTRATIE NAAIMACHINEBEDRIJF Fr&nicnstn&t 9 - Waalstraat 3S VUardlngen. Tel. 010—340075 ROZENBURG De 22-jarige J. F. W. G. Besseling uit Delft is woensdagavond met zijn personen auto In- de bocht van de boulevard door een houten schrïkhek gereden. Eén van" dë planken van het hek drong door de voorruit en trof de chauffeur In het hoofd. De man was op slag dood. Die rare Zweden zijn 686.152 minstens 3 jaar oude auto's van 40 verschillende merken gaan controleren, Waarom moetu mij ook niet vragen. Resultaat? De Peugeot 404 kréég de minste aanmerkingen en het predicaat: veiligste auto! Als je het vertelt zeggen de meeste mensen: „kunst, voor zo'n dure auto". Maar dan zeg ik als klap op de vuurpijl: „düür?een rasechte Peugeot404 kost compleet mét schuifdak vanaf 9.990,-Nederlandse florijnen!" Wie 't met me eens is dat dit bedrag voor eai klasse-auto als Peugeot 404 echt niet veel is,nodig ik hiermee graag uit voor een proefrit. Bel even naar.de Promenade Garage, tel. 010-350055 en vraag naar< Knijnenburg. "tak" betekent "dank je weT In 1 Zweeds. O De burgemeester vAn Schie dam brengt ter openbare ken nis: 1. dat het door de raad der gemeente Schiedam op 26 au gustus 1358 vastgestelde bestemmingsplan „Kethel- zuid" voor het gebied, be grensd door: <le Churchiltweg (Provinciale weg 15), de Prin ses Beatrixlaan. de waterloop langs de NachtegaaHaan en het Dutvenpad en de Rljkswe* 20, met ingang van 9 septem ber 1968 gedurende één maand ter gemeentesecretarie <afcL Openbare Werken) voor een teder ter inzage ligt; 2. dat ieder, die zich tijdig met bezwaren tot de gemeen teraad heeft gewend, geduren de de onder 1 genoemde ter mijn bij gedeputeerde staten der provincie Zuid- Holland te 's-Gravenh?sfbezwaren tegen dit plan kan indienen. Schiedam, 5 september '1968 De burgemeester voornoemd, H. Roelfsema In ons snel groeiende bedrijf is nu plaats voor een leeftijd 17 jaar De werkzaamheden bestaan o.a. uit: het verzorgen vsn de fakturering en korrespondentie, alsmede een gedeelte van de boekhouding. Sollicitanten met een mulo-diploma of een gelijk waardige opleiding en tevens in het bezit van een 'ype-diploma, verzoeken wij een brief te schrijven niet vermelding van voor ons belangrijke gegevens. C ALLEN BURGSTRAAT 41 KANTOOaiNSTALLATIES Waalstraat 63 C vlaardlngen-centrum tel.: 343398 (Cumulatie van salarissen bij vak bondsbestuurders kan vrijwel niet voorkomen, omdat deze bestuurders zich verplichten, bij aanvaarding van andere betaalde functies een dee! van hun salaris terug te storten in de kas van de vakbond, réd.) Bij de stemming over het benoe men tot'ambtenaar van de Burger lijke Stand werden 33'stemmen op de burgemeester uitgebracht en 32. stem men op wethouder mejuffrouw G. D. de Graaff. Burgemeester Roelfsema installeer de gisteravond de heer A. Veriinde ais lid yan de gemeenteraad. Hij heeft zitting voor de PvdA. PRISMA 1) geheel nieuwe automat* met dag- en datumaanduiding - waterdicht - int tbloc doublé 165.- edelataal 179.- 2) gouden Prisma zakhorloge - champagnekleurige wijzerplaat 295.- SCHIEDAM -- Het twaalfjarige meisje S. van H„ dat gistermiddag op haar fiets in de verkeerde richting op de Stadhouderslaan N.Z., hoek Westerkade reed, bemerkte niet dat de 46-jarige garagehouder A. L. Z. in zijn personenauto naderde. Zij werd aangereden en moest met verwondin gen aan haar benen naar de Dr. No- ietstichting worden gebracht. Na be handeld te zijn kon zij naar huis. SCHIEDAM De Lorenzlaan tus sen de Buys Ballotsingel en de Mor sestraat wordt vanaf maandag tijde lijk voor het verkeer gesloten. Het verkeer uit de richting Rotterdam wordt omgeleid over de Franselaan, Lorenzlaan, Buys Ballotsingel O.Z., Van 't Hoffplein, Boerhaavelaan en Prof. Kamerling Onneslaan. Het ver keer uit tegenovergestelde richting kan via de route Boerhaavelaan, Edisonstraat Buys Ballotsingel W. Z. en Lorenzlaan rijden. De afsluiting houdt verband met de aanleg van een Rotterdamse drink waterleiding van de Berenplaat. (Van een medewerker) SCHIEDAM De tafeltennisvere niging NOAD houdt vrijdagavond om half negen in de Koopmansbeurs de algemene ledenvergadering. De vere niging wacht een druk vereni gingsjaar, want op 1 april 1969 hoopt men het vierde lustrum te herden ken. Tal van commissies telt NOAD naast het uit vijf personen bestaande bestuur, maar toch wordt in het jaar verslag geklaagd over te weinig me dewerking van de zijde der leden. Voor het nieuwe seizoen staan nog voldoende plannen op het program ma: oefenwedstrijden tegen. Elan en Intiem, de clubkampioenschappen voor junioren, de prestatieprijs voor het beste gemiddelde, kerst- en han- dicaptomooi en dulbbeltornooi en on derlinge wedstrijden. Enkele wensen: speelgeiegenheid op zaterdag, bege leiding en vervoer van en voor de junioren en clubtenue. Voor de aan vang van het seizoen speelt men nog een oefenwedstrijd tegen TSF, dat onlangs met Service fuseerde. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De Nieuwe Cate chismus van de Rooms-Katholieke Kerk is zondag 8 september het on derwerp van een oecumenische gespreksdienst, die de plaatselijke oe cumenische raad van kerken houdt in de zaal onder de Opstandingskerk, ingang Dr. Kuyperlaan. Kapelaan Martien van der Leeden, die in Parijs studeert, zal het onder werp inleiden, waarna er gelegenheid zal zijn om vragen te stellen. en vraag VRIJBLIJVEND bij U thuis dan weel U wat U koopt lliiREN Internationaal erkend de allerbeste in beeld, kleur en geluld. De specialist in kleuren-televisie 6 Direct geleverd 9 Vakkundig geplaatst Veruit het voordeligst SCHIEDAMSEWEG 41 Door een sP®''p^jipS; samenwerking -« e* voor Uw zwart-wit TV SCHIEDAM Geboren: Carlo zv M J A Bevers en C v Hagen, Annemarlc dv A vd Roest en M v Meurs, Patrick. J A zv G H Dessens en J M Futselaar. Overleden: P Groenewegen 92, A v Doo- ren 62, C s Rovers 90. SCHIEDAM Geboren: Maria N., d.v. N- van der Brugge en H. van der Kooij; Edwin, z.v. D. j. Bakker en G. Berkhout: Markus J., z.v. D. J. van der Raaf en H, de Vos; Bianca. d.v. T. Netten en C. A. Overkleeft; Lydia F., d.v. c. J. K. van Hartingsveldt en N. Burgers: Christiaan F., z.v. D. W. de Ronde en S. Groenewolt; Alfred J. J„ z.v. J. M. Meijvogel en J. .J de Snaijer; Guy C. J.. z.v. P. M. Boels en M. P. W. Heuts. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Kethel groeit! Dat blijkt ook uit de mededeling van de bestuursleden van Het Groene Kruis te Kethel, de heren C. Dubbel! en J. Korpel. Op 1 oktober wordt een tweede consultatiebureau voor zuige lingen geopend. De totstandkoming van dit bureau gebeurt in overleg met de Gereformeer de Vereniging voor Ziekenzorg en Maatschappelijk Werk tc Schiedam. Dit tweede bureau zal, evenals het eerste, geleid worden door de arts mevrouw Labaar-Postma te Vlaar- dingen en de wijkverpleegsters Groe- newegen (Ziekenzorg) en Van Delft (Groene Kruis). De beschikbare ruimte in het wijk- gebouw aan de Schiedamseweg 31 zal ook voor het houden van het tweede consultatiebureau worden gebruikt Het zal iedere donderdag van half drie tot half vier geopend zijn, ter wijl de openingstijd voor het eerste bureau woensdag van twee tot half vier gehandhaafd blijft Zodra het tweede consultatiebu reau geopend is, is het de bedoeling, dat de baby's uit geheel Kethel, die onder de kinderhygiënezorg van zuster Groenewegen (Ziekenzorg) en de baby's uit de wijk Groenoord, die onder "dezelfde zorg van zuster Van Delft (Groene Kruis) vaiien, dit bu reau bezoeken. In de consultatie-uren voor kleu ters te Kethel komt voorlopig geen wijziging. Door de massale uitbreiding van Kethel moesten de voorzieningen op het gebied van de gezondheidszorg worden uitgebreid. Het werkgebied van het Groene Kruis is per 1 septem ber verdeeld in twee wijken: Wijk I, die oud-Kethel, Tuindorp. Vogel- buurt, Polderweg alsmede het Johan Straussplein en het Baehplein, beide in Groenoord gelegen, omvat en Wijk II „Groenoord" met uitzondering van Johan Strausplein en Baehplein. Wijk I zal in de nabije toekomst het werkgebied van zuster Van Dalen zijn. Zuster Van Dalen woont Scbie- damseweg 31 (wijkgebouw), telefoon nummer 26.73.93. In wijk II „Groenoord" zal zuster.. P. van Delft, die per 1 augustus in dienst van het Groene Kruis te Ke thel is getreden, haar zorgen over de..- gehele wijk, behalve het Baehplein en het Johan Strausplein uitstrekken. Het tijdelijk adres van zuster P. van Delft is Johan Strausplein 196, tele foonnummer 26.66.09. Voorheen was in de oude dorpsge meenschap Kethel iedereen lid van het Groene Kruis. Thans heeft het Groene Kruis in Kethel een 1400 le den, terwijl gerekend wordt met een aanwas tot ongeveer 2000 leden. Vanaf 5 september houdt het Ke- thelse Groene Kruis een grote leden werfactie. m (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagavond houdt Club in the Mood weer een dansavond in gebouw Muzanda. Na de zeer goede start van veertien da gen geleden, verwacht het bestuur ook nu weer alle oude en nieuwe leden. Als gast zal optreden The New Smokey House Jazzband uit Rotter dam. Deze band heeft grote bekendheid gekregen door optreden in studen tensociëteiten. De kaartverkoop is van kwart voor acht af aan de zal. SCHIEDAM -Maandag 9, dinsdag 10 en vrijdag 27 september houdt de Schieaamse Gemeenschap voor de veertiende maal het bridgetornooi om het kampioenschap van Schiedam. De eerste speelavond begint om 19.45 uur. Dinsdag wordt de halve finale verspeeld en vrijdag 27 september de finale volgens het top-integraaisys- teem. Inschrijven a 2- via de plaatselijke clubs of bij het SG-bu- reau aan de Plantage. SCHIEDAM Gisteravond over leed tijdens vervoer naar het Ge meenteziekenhuis de 63-jarige heer L. Th. Poots, die in de trein uit Delft onwel was geworden. De man had met zijn vrouw een bezoek gebracht aan Taptoe Delft en kreeg op de te rugweg een acute hartaanval. SCHIEDAM Het Ketheise har moniegezelschap St. Radbout gaat za terdagmiddag om half zes op het Cornelia van Zantenplein in Groen oord de verplaatsbare muziektent van de Schiedamse Gemeenschap in wijden.- Uitgevoerd worden werken van Furter, Boedijn, Coiteux, Wallis en Duez, Van Linsc'noten en Meindert Boekei. I (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met de gebleken minder gunstige lig ging van twee van de vier gemeente lijke inlichtingenbureaus hebben B. en VV. besloten om met ingang van heden deze bureaus te verplaatsen. Verwijzïngsborden maken het publiek op deze verandering attent. Het gaat om het bureau in de Val- - kenhof, dat is verplaatst naar het filiaal van de gemeentebibliotheek aan de Dirk de Derdelaan 43 en het bureau Schimmelpenninckstraat 16, dat momenteel is gevestigd in de hoofdenkamer van de Mei- doornschooi aan de Meidoomstraat 30. Gebleken is dat het publiek graag vroeg in de avond een bezoek brengt aan de inlichtingenbureaus. Men kan dan aan de verdere avond nog een gewenste bestemming geven. B. en W. zijn hiervoor gevoelig en hebben de openingstijden van alle bureaus met een half uur vervroegd. De ope ningstijden zijn nu van zeven tot haif negen 's avonds. De inlichtingenbureaus zijn ge opend op de volgende dagen: maan dagavond kantoor Stadsgehoorzaal aan de Schiedamseweg 51a, dinsdag avond filiaal gemeentebibliotheek aan de Dirk de Derdelaan 43, woensdagavond houten schooi aan de Meerkoetstraat en donderdagavond hoofdenkatner Meidoornschool aan de Meidoornstraat 30. Gedurende de laatste zeven maan den hebben totaal 271 mensen een bezoek aan de vier bureaus gebracht. Het bureau in de wijk Holy (Meer koetstraat) staat met 161 bezoekers het hoogst genoteerd. Het bezoek aan de drie andere (nieuwe) bureaus neemt langzamerhand toe. De meeste vragen hadden betrek king op de aard van de bebouwing en de situering van woningen in een be paalde wijk. Ook tonen de bezoekers veel belangstelling voor ide wijkont wikkeling en het onderhoud van we gen, plantsoenen en andere openbare voorzieningen. INTERNATIONAL Dit is Doreen K. Het nieuwe Triumph corselet, dat U slank maakt zonder te hinderen of te knellen. Ge maakt van heerlijk blijvend elastisch Lycra. Volmaakte pasvorm en soepele steun. 65.- IN ALLE 21 FILIALEN VAN FOUNDATIONS (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Sint Liduinakerk wordt dinsdag 1 oktober by openbare inschrijving voor sloop verkocht, In de verkoop van de voormalige dekenale kerk aan de Nieuwe Haven is de pastorie, de overige bijgebouwen en de tuin met erf (ruim 40 are) inbegrepen. De kerk moet per 31 december zijn aanvaard. De St. Liduina is de eerste rooms-kathoiieke kerk van Schiedam die plaats moet maken voor de realisering van het Structuurplan. Zoals bekend staan ook de parochiekerken aan de Lange Haven en de Singel op de nominatie. Notaris mr. A. S. H. A. Blaisse leidt dinsdagmorgen 1 oktober de openbare inschrijving. TVflL JE wel geloven dat ik er 's nachts wel eens wakker van lig?" Het was een verzuchting van een man met wie ik een openhartig gesprek had over hoge doktersreke ningen. Hij vertelde me dat hij nu al zo'n kleine twintig jaar, het ene- jaar wat meer dan het andere, on-, der de zorgen daarvan gebukt gaat. Nou denkt u misschien dat dit gaat over een man die zelf, of een van zijn gezinsleden, te kampen heeft met een langdurige ziekte waarin de ene verpleging op de an dere specialistische behande-- lingskuur volgt. Als u dat denkt dan hebt u het mis.. In het gezin van ■mijn gesprekspartner was van ernstige of langdurige kwalen niet de minste sprake. Integendeel de man was er dankbaar voor dat hij zelf, zijn vrouw en zijn kinderen allemaal kerngezond zijn. Wat dat betreft voelde hij zich, vergeleken met veel anderen, een gelukkig mens. Waar dan die hoge doktersreke ningen vandaan kwamen? Gewoon van de verkoudheden, de griepjes, de kinderziekten en de onder- houdskostenfvan de respectievelijke gebitten. Ik weet dat deze man een van de vele slachtoffers is van de in or.s land gevolgde loonpolitiek. Toen de zogenaamde weistandsgrens een jaar of twintig geleden op drieduizend gulden stond, zat hij er net boven. En nu de streep op een vijf maal zo hoog bedrag ligt, is het nog net een der. Deze naar mijn 'dee "rij grote ca tegorie deeit niet mee in de profij ten van het zogenaamde zieken fondsenpakket. Zij betaalt maande lijks een fors bedrag aan premie vcor een partikuliere ziektekosten verzekering. maar die dekt niet de kosten waarover het hier gaat. En als er dan, buiten het e.a.o.-salarisje van neveninkomsten geen sprake is, dan kunnen die doktersrekeningen inderdaad een obssessie worden. (^AAT u maar na. ais Pietje al een week lang over buikpijn klaagt en het kopje warme melk niet helpt, dan tijgt moe met Pietje a raison van negen gulden zoveel naar de dokter. Moe maakt van de gelegenheid gebruik, eens naar haar rug te laten kijken. Ze heeft er ai een hele tijd last van, maar een huisvrouw klaagt niet zo gauw. Dokter schrijft Pietje een drankje en moe een smeerseltje voor: „Vol gende week terugkomen". Het re ceptje wordt naar de apotheek ge bracht: „Vanavond om half zes ha len en twintig gulden meebrengen". Een week later het tweede bezoek aan de dokter: prijs negen gulden zoveel en een nieuw receptje. Een ander voorbeeld: pa is gevoe lig voor kouvatten en heeft minstens één keer per jaar griep. Hij weet dat dit vanzelf met bedrust en een huismiddeltje tegen de koorts overgaat. Ziekteveriet speelt geen rol meer, want het salaris gaat ge woon door. Maar het bedrijf waar de man werkt verplicht hem zijn huisarts in te schakelen. Die visite kost hem dertien gulden zoveel, exclusief de kosten van het receptje. En het is niet onmogelijk dat de dokter nog een keer terugkomt ook. (Hier komt nog bij dat het bedrijf de ziekte van de werknemer dik wijls niet onwelgevallig is. De ver zekering neemt voor de duur van de arbeidsongeschiktheid de betaling van 's mans salaris over en collega's van de zieke doen zijn werk er wel zolang bij! Maar dat is een andere zaak.) Dan hebben we verder nog de tandartskosten, die in een gezin met een stel opgroeiende kinderen gauw een paar honderd gulden per jaar kunnen zijn. Een oplossing weet ik ook niet; ik ben geen econoom. Wel weet ik dat het het volgend jaar allemaal nog veel duurder wordt!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1