Dr. De Vries nam afscheid van G Gen GD MN EtU) up mi Zweed Welin:kermis op Doelenorgel Jeugdzondag in Maassluis Felle pand brand in Dam aan [Optochten bijj geboorte I prinsenkind AGENDA Straattekening bekroond I r. boogaard P H l LI PS Garagebedrijf p„ Marcksen Automobielbedrijf G. A, Hooft's Carlton Morgen roept de klok Grafische kunst in Gemeentemuseum Circuit op Zandvoort „behoorlijk goedM Recreatie in de Biesbosch kan last hebben van plan Moerdijk Medische dienst GRAAFSTROOM f1 ■J DE SPECIALIST MET EEN GOEDE SERVICE 1 boogaard Voor mensen die letten op KWALITEIT en PRIJS I* Loop der bevolking Jeugddienst Pniëlkcrk SCHIEDAM en dagelijks Muziekschool start yiAARDINGEN lilltillillirrlliliSlïrrk.h.tt. I"1 Ir. W. Wissing: Talentenjacht Prema melk heerlijk boter verf kaas kostelijk «OTTERDAMMEN Pagina ZATERDAG Schiedamséweg 41 Voor alle PHILIPS producten naar het PHILIPS-CENTRUM (uw vertrouwen waard) ROTTERDAM Tijdens een drukbezochte bijeenkomst in hel Centraal Gebouw van de Volksge zondheid heeft vanmorgen dr. D. de Vries, icider van het Geneeskundig Schooltoezicht bij de GG en GD afscheid genomen. Een lange rij van. sprekers voerden het woord. De directeur van de Ge meentelijke Geneeskundige- en Ge zondheidsdienst, dr. L. Burema, noemde de scheidende leider „een man met fantasie, die bruiste van nieuwe ideeën tot de laatste minuut. Die zijn nieuwe ideeën in goede stijl op papier neerzette, een enthousias en toegewijd man tot de laatste dag". Een felle uitslaande brand op de Dom bracht de brandweer vun- morgen at vroeg op da been. Mat vier stralen kon het vuur binnen ),et uur worden bedwongen. Links van het brandende pand ie steigers van de oud-katho- 'lieke kerk, dia voor alle zeker- fieief goed werd natgehonden. MAASSLUIS Ook in Maassluis is het morgen Jeugdzondag in de Ge reformeerde Kerk. Ds. P. A. Boh!- meijer spreekt 's morgens in de Im- inamiëlkerk en 's middags in de Ma- ranathakerk over „Maak hel leven leefbaar voor Christus". In de mor gendienst verleent de jeugdzanggroep Akkoord o.l.v. Koos Bons medewer king; in de avonddienst wordt de li turgie van het avondgebed gebruikt. MAASSLUIS Het aantal inwo ners van Maassluis nam in de maand augustus toe met 213. Daardoor kwam het totaal op 23.419. Op l ja nuari van dit jaar was het aantal Inwoners 22.225 zodat in acht maan den er 1194 inwoners bij kwamen. In augustus overleden zes inwoners; het j aantal geboorten bedroeg 62. het aan- j tal vestigingen 2RU en 109 inwoners j vertrokken naar elders. Er werden in augustus 14 huwelijken Ie tten. SCHIEDAM Een felle uitslaande brand heeft vanmorgen vroeg ernsti ge schade toegebracht aan het pand Dam 24, waar dc Handelmaatschappij L. Penning en Zoon (auto-accessoires) is gevestigd. Omstreeks half vier ont dekte een van de omwonenden de vlammen, Hie later tot boven het pand oplaaiden. De brandweer heeft het vuur met vier stralen onder leiding van com mandant D. de Jager in een uur tijd geblust, maar de nablussing nam nog lange tijd in beslag. Tijdens het bluswerk werd de naastgelegen oud-katholieke kerk, die nog in de steigers voor het herstel van de schade van de vorige brand staat, nat gehouden. Mede daardoor kon uitbreiding van het vuur worden voorkomen; bovendien profiteerde de brandweer van het feit dat het prak tisch windstil was. De vuurhaard bevond zich op de eerste etage, die evenals de tweede is uitgebrand en aan de buitenz.ijde ernstig werd geblakerd. Burgemeester H. Roelfsema en en kele wethouders sloegen het blus- singswerk gade. De publieke be- langstelling was gering. De oorzaak van de brand is nog niet bekend; de omvang van de scha de evenmin. Namens de schoolartsen sprak me vrouw A. E. Eier-van Dalen, die de nota memoreerde, waarmee dr. De Vries tien jaar geleden in zijn functie bij het GG en GD meenam. Ee* nota die een wegwijzer betekende naar een nieuwe richting in de schoolge- neeskunde. Een detail uit de tien jaar oude nota had zij toch nog graag verwezenlijkt gezien: de verlichting van de taak van de schoolartsen door het maatschappelijk werk. In de vele toespraken werd Dr, De Vries vooral beschreven als de nieuwlichter, de man met de progres sieve ideeën, die hij vaak vastlegde in poëtische taal. Zo sprak ook over hem dr. J. Wijnberg namens de afde ling sociale psychiatrie en hygiëne. Andere sprekers waren onder meer mejuffrouw J. J. A. B. Komijn na mens de schoolverpleegstërs, die te vens een' vioolkoffer aanbood, de heer A. van-Dam namens het admi nistratieve personeel, de heer T. G, den Broeder namens het personeel van GG en GD en de heer J. Hasper in zijn functie als voorzitter van de Raad voor de Kinderuitzending. In een humoristisch toespraakje dankte dr. De Vries alle sprekers. „Ik vraag mij af in wat voor spiegel ik het laatste uur gekeken heb. Ik ben een totale nevelige figuur geworden". GOUZY 1e MIDDELLANDSTRAAT70-72 TEL.235327 UIT DUITSLAND GEÏMPORTEERDE VOLAUTOMATISCHE WASMACHINES5987 Met fabrieksgarantie; met Couzy - garantie, met langere levensduur. ROTTERDAM Onder de compo nisten van onze tijd zijn er heel wat, die zeer ver gaan met klankexperi menten. Dat is hnn goed recht, en ik kan me voorstellen, dat zij er plezier aan beieven. Maar het lijkt mij niet juist, dat men probeert «leze expéri menten ais volwaardige muziek hef concertpubliek voor te zetten. Het al lergrootste deel van de muzieklief hebbers blijft er verre van, zelfs in dc grote trekpleister De Doelen. Dat bleek ook vrijdagavond weer, toen daar de jonge Zweed Kark-Erik We- iin het grote nieuwe orgel bespeelde voor een gering gehoor. Het aantal bezoekers zou nog heel wat minder zijn geweest, ais er niet met gulle hand vrijbiljetten waren gegeven. Het programma bracht een wat wonderlijke mengeling van klassiek en modem, waar het zangerige „Le genden" van Emil Sjogren tussenin zweefde. Van andere landgenoten van. Welin klonken eigetijdse. stuk ken; Van de in 1928 geboren Bengt Hambraeus „Shogaku" en - van de vier jaar jongere Ame Melinas „Fixation", beide werken kennelijk gecomponeerd met het doel te laten horen, wat een orgel allemaal voor geks kan voortbrengen; Het waren merendeels heel l'ange liefst valse ak koorden, onderbroken of door don derend geweld als een bombardement of door pieterige melodietjes. Mis schien leuk in een geluids-laborato- rittm. Uiteraard was het orgelspel van Welin in deze experimenten moeilijk naar zijn juiste waarde te schatten, Dit was wél mogelijk in de bekende klassieke werken: delen uit de „Mes- se pour les convents" van Francois Couperin, de „Fantasie in G" van Jo- hann S. Bach en het „Preludium in g" van Dietrich Buxtehude, waarin telkens weer het melodische' lij nenspel werd verstoord door veel te zware pedaaltonen, die vreselijk saai klonken, zodat ik het kunstenaars schap van deze organist Vooralsnog niet hoog kan aanslaan, en dat zeker niet, ais hij ook de kermisachtige be lichting van het orgel 1 voor de pauze rood links, na de pauze groen rechts heeft verzonnen. G. M. Dersjant YLAARDINGKV Men verzoekt ons mee le delen dat de jeugddienst in de Pniëlekerk morgenochtend om half elf begint, en niet om negen uur, loals abusievelijk in het gerefor meerd kerkblad staat vermeld. SCHIEDAM De geboorte van bet tweede kind van prinses Beatrix en prins [Claas wordt In Schiedam gevierd met bet [houden van avond-optochten In nefien wij den. Muziekkorpsen, drumbands en Rym- ijnastiekvereniKinKen verlenen medewerkliiK 7 tn daarbij kunnen alle kinderen» met of fïonder ouders, maar liefst wel voorzien •van lampions or vlapeetjes, zich aanslui ten. De optochten starten om zeven uur In de (avond van de hierna te noemen plaatsen. [Als de bekendmaking van de geboorte voor 18.00 uur geschiedt worden de op dachten dezelfde avond, en anders de vol gende avond (maar niet op zondag) gehou den. De Indeling per wijk Is als volgt: 1. Zuid. Opstelplaats: itozenburgerpleln, imutlekvereniging Gusto en gymnastlek- [vereniging Arma. 2. West I: Frans Halsplein, drumband en p'mnastlekverenlglng DOK. I 3. West II: Westfrankelandsestraat hoek Weldastraat. Harpe Davids en ODO. M. Centrum: en gedeelte Oost: Rotter- laamsedijk, OBK met drumband. post: Edisonpleïn. drumband en gym- inasüekverenlglng Juliana. Nieuwland (West): l)r. ivtbautplein, jorkest Wiiton-Fijenoord, gymnastiekvere niging Thor. I 7. Nieuwland (Oost): Schlmmelpen- [ackstraat. drumband- en gymnastiekvere- SnUing Excelsior. L?' Kethel I: speelplaats Chr. school, sviaartlingerweg. St. Radboud. S. Kethel II: baan van Bot 'Es ZZ, Rijn mond band en Animo. I De betreffende verenigingen stellen zelf 155 ri?utes in onderling overleg vast. De organisatie berust bij de Stichting Viering «n herdenking nationale feest- en gedenk dagen m samenwerking met Schie- soamse Gemeenschap en de Schledamse •^ond voor Lichamelijke opvoeding. Passage Theater: ..De. Tien Geboden". •E H en 19,30. Galerie de Graaft; Alexandre Minguet, en schilderijen. IvSi ,nt00r Rotterdammer", Lange tl t 82. L ,?}ten bezor«ing: maandag t/m vrij- f. t u 0 tot 19-30 u. en zaterdag 17 tot 18 i°5 ^n7gGröneveld- Van Marumstraat 24b. MAASSLUIS De graficus Toon Wegner heeft vrijdagavond in het Gemeentemuseum een expositie van zijn werken en die van Cees Vlag geopend. Hij zei echter hier niet veel voor te voelen, omdat hij liever zag dat de bezoekers maar direct op zijn werk werden losgelaten. „Een ope ningswoord is alleen maar Om de sfeer te vertroebelen en het contact tussen bezoekers en de tentoongestel de kunstwerken te beïnvloeden." De vele aanwezigen gingen na deze woorden dan ook niet geheel on- beïnvloed de expositie bezichtigen. Beide kunstenaars hebben in hun weyk veel gemeen. Zij produceren grafische kunst, die eigentijds is en die velen zal aanspreken. Tot maan dag 7 oktober kan men deze expositie bezoeken. Zaterdags en zondags zijn de openings de openingstijden van 14 tot 17 uur. De tentoonstelling „Plaatjes Kij ken" op de verdieping van het museum is nog te bezichtigen tot 10 oktober. Daarna volgt er in de twee de helft van oktober een nieuwe ex positie onder de titel „Feestend Maassluis". SCHIEDAM in plaats van de vroegere zogenaamde instrumenten parade wordt vrijdag 13 september in de Schiedamse Muziekschool (Lange Nieuwstraat 183) een avond voor de leerlingen van de algemene muzikale vorming met hun ouders gehouden. De bedoeling is dan de keuze van een instrument te laten zien. Ook ouders van niet muzielc-studerende kinderen zijn welkom. De nieuwe cursus begint op dinsdag 1 oktober. De einduitvoering is vrijdag 27 sepiember om half acut in Arcade. fïNDER het toeziend oog van zijn moeder onthult Wini van Rij zijn eigen tekening in de gang van de Prinses Beatrix- school. |WL 15.37.79. I "Jide-aiarmnummer: 24.46.66. 1 en G»: 28.28.87. r;nn'JniIner meld- en regelksimer vuur lichtvervuiling: 26.28.fT7. 'apotheek: Nieuwland. Dr. Wibautpleln |7' <el. 26.75.32. ff! fcljm'pr l»e Itntteiilamiiii-i". Smitjlt- V J, W>! 3l.3t.li. [..''"•"""niini'r meld- en reselkamer vuur I H»1 luchtvervuiling: 2il.2B.lt7. •ruotheek: v. d. cmnul, Sehietlitmiifveg 'y,e|. 313224. ljachten bezorging vlaarillnucn: li- Vci- fiaïnt£; *>rossaertstraat 210. tel. 84.33.45. h dsenjKs van 18.3Q tot 19.00 uur en znler- #iv\n 18'™ t0' iü,o« uur. Jpiton bezorging viaimluli: Mevnmy t' hr Iriurtlhtiit yj;| -1" m It) oil 11.]]. e„ -Bturiui !fj| tin. Ü.lill Het totale antwoord op de vraag naar 1-5 ton nuttig te vervoeren vracht. Vraag de dealer naar bewijzen. Dealers voor Rotterdam en omgeving: I abtiukbti nul 61-71, Rotterdam tel. 0 IO-2d3bOü Poffjwpfj 357, Rotterdam tel. 010-287240 SCHIEDAM De tekening waarmee Wim van Rij, leerling van de Prinses Beatrixschool aan de Buys Ballotsingel op Ko ninginnedag de straattekenwed- strend won, is overgezet op een keramiek-tableau van chamotte klein. Het bestuur van de Ver eniging Nationale Feest- en ge denkdagen heeft het kunstwerk van glazenier Henderickx vrij dagmiddag officieel aan mr. H. Snoep, voorzitter van het school bestuur overgedragen eh Wim 2,elf zorgde voor een plechtige onthulling. Mr. Snoep achtte de gebeurtenis een unicum in ons land: de initiatie ven van de VNGF Onl pp féést- en gedenkdagen jong en oud leuke pro gramma's aan te bieden werden er mee in het zonnetje gezet. Een van de hoogtepunten in die programma'st was het straatiekenen en de heer Snoep schilderde nog eens liet tafereel vari de ruim duizend jtinderpn die in de Öostérwijk en in tfieuwland alle op straat op hun knieën lagen te tekenen. Twee juryleden waren op het idee gekomen de te bekronen tekening in zijn geheel uit de straat te lichten en in de gang van de school, waarvan de winnaar leerling zou zijn, aan le brengen. Later ontstond tegen deze gnhg ri:n /aken wc! én e) bezwaar, lii;lar joep Itvvaiii mëti op iet idee het jtirylid Hériderickx van de béste te kening een copie op een derde van de ware grootte te'laten maken. Dat is gebeurd en zo is nu Wims tekening ingemetseld in de hal van zijn school. Als herinnering aan deze plechtige middag werd hem nog een foto van het tableau toegezegd. Van het schoolbestuur kreeg hij een set tekenbehoeften. De tekening stelt een zebra voor die enigszins zwevend een soort pas op de plaats maakt. DEN HAAG Minister Beernink is niet bereid auto- of motorraces op het circuit Zandvoort te verbieden in afwachting van de resultaten van een onderzoek naar het dodelijke ongeluk van 28 juli. Hij zegt dit in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerle- "én Van Schaik en Bobt. die om een érgelijk verbod hadden gevraagd. De afgelopen twintig jaar zijn drie coureurs in Zandvoort verongelukt. Deze ongelukken vórmen echter geen reden voor bijzondere bezorgdheid. Er is een ..behoorlijke mate van vei ligheid". De ongelukken zijn niet te wijten aati de sléchte toestand van het circuit, maar aan technische sto ringen van de wagens. (Van een onzer verslaggevers) WERKENDAM Ir. W. Wis sing uit Barendrecht, stedebouw kundig adviseur v. h. Streek- gewest Het Land van Heusden en Altena, heeft gisteren in. een toelichting op het intergemeente lijk structuurplan voor' dit gé- bied gezegd dat onderzocht zal worden in hoeverre vestiging van chemische industrie bij Moerdijk gevolgen zal hebben voor de ontwikkeling van de re creatie in de Biesbosch. De heer Wissing, die ook stede bouwkundig adviseur is van de. ge meente Zevenbergen, heeft opdracht gekregen voor het ontwerpen van een facet-plan voor de recreatie in de Biesbosch. Uit zijn betoog hleek dat eventuele luchtverontreiniging bij .Moerdijk niet alleen schadelijke gevolgen kan hebben voor de recreatie,maar ook voor de aan te leggen drinkwa terspaarbekkens voor de gemeente Rotterdam.,. Lv* rri' De ste'debouwkundige was ook van méning dat de bebouwing van KlUh- dert te dicht'bij het .aan te leggen super-regionaal industrieterrein' komt te liggen. In dit verband noemde: hij het Wëstiand, waar .bij oostelijke wihd enkele jaren: geleden voor - en kele, miljoenen schade is ontstaan.' Burgemeester 'mr. G„ A. Bax van Werkendam meende dat het .wel mee zou vallen. Hij zag "meer bedreiging in een spectaculaire ontwikkeling van de Dongemond.. SCHIEDAÏtl: Geref Kerk Oosterkerk 10 ds J C van Veen, 5 ds A de Bruijn, Den Haas. Kethel „De Ark" 9.30 ds A de Bnjiln, 5 ds P C de Vries, Loosduinen. Masnalia Dei Kerk 10. ds P C de Vries, 5 ds J CSeegers, Gouda. „De Goede Haven" 10 ds KH Schuring. 5 ds J C van Veen. Julianakerk 10 ds J CSeegers, 5 ds K N Schuring, Herv Gcm Grole Kerk 10 ds J W Zimmerman. 5 ds I Kooien, Werkendam. Bethelkerk 10 dhr A Bakker, Maassluis. Opstandingskerk 10 ds D JSpallng. 7 oe cumenische dienst, inl. Kapelaan M vd Leenden. Vredeskerk 10 ds L Emmerzaal, Pernis. 7 ds A Hoffman. Kethel Hm Gem Dorpskerk 10 ds E Verwaal. 7 jeugddienst. St Martlnuskerk 9,30 ds W Vons, Chr Ge- ref Warande 9 prof dr J B Oosterhof, Apeldoorn, 3 prof J B Oosterhot. Geref Kerk i'vrijgem) Kerkgeb Westvest 9.30 en 16.30 ds C Vonk. Kerkgem tot verbr van de Geref leer 10 en 6 ds H Hofman. Evans I.uth Gem 19 ds A Stelnhart. Herst *pc« Genootschap 9.30 en 16.30. Leger des Hells 10 en 19.30 majoor en mevrouw Zuidema. Hapt Gem 19 u dienst. Herv Geref Evangr 10 dhr G J vd Boeven te Benthuizen. Grote Kerk 5 ds J Kooien. Werkendam. Ned Prot Bond 10.30 ds A D Klaassen. MAASLAND: Ilerv Gem 10 en 7 ds KeU- zer. Geref Kerk 10 en 7 ds Potjer. MAASSLUIS: Herv Gem Grote Kerk 10 ds Meijer, 5 ds Kalkman (jeugddienst). Ichthuscentrum 10 Wlka Brörens, Voor burg.. Zalencentrum (West) 10 ds Biel, Vlaardlngen. Jongerendienst (Ge meenschapshuis) 9.15 dhr v dPol. Geref Kerk (vrijgem) 8.30 ds Veldman, Rotter dam-W, 5 uur ds Waagmeester. Den Haag. Chr Geref Kerk 9.39, 2.45 ds Bouw, Sche- veningen, Ned Prot Bond 10.15 ds slccama, Rotterdam. Geref Kerk Immanuelkerk 9.30 ds Bohlmeijer, 4.30 ds Koers, Den Haag. Maranathakerk 9.30 ds Koers, 7 ds Bohl meijer. Andreaskapel (West) 7 uur ds Vls- seher. Maasdijk. ROZENBURG: Herv Gcm Immanuëlkerk 9.45 ds C A Eveleln, 6.30 ds D Westerveld. De Schans 9.45 ds B Westerveld. Geref Kerk 9.30 en 6.30 ds P Sljtsma, Rotterdam. Chr Geref Kerk 9.30 en 5 ds J Plantinga. Geref Kerk (Vrijgem) 9.45 leesdienst. 4.15 ds J GMeijer. tDE HEER Sliep van de Rijsdiji in het zuid-westen van Rotter dam heeft zich, zo schrijft hij, ver wonderd over het gebrek aan sa menwerking tussen de verschillend) gemeentelijke diensten van. Rotter dam, hetgeen wel eens tot zotte er zelfs kostbare situaties kan leiden Als voorbeeld h'aaït hij aan, wat ei gebeurde met een stuk van de Rijsdijk. Een week .of wat geleden is eer ploeg mannen daarheen getogen onr die dijk te voorzien van een keurig asfaltwegdek. Een lust voor het oos en voor de weggebruiker werd dal wegdek. En toen het er eenmaal goed en wei lag... kwamen er andere manner met een zware graafmachine, die ai dat mooie asfalt weer opentrokker en in die Rijsdijk een plastic water leiding gingen leggen ter vervanging van de ijzeren buis, die al jarenlang in de Rijsdijk heeft gelegen. Dat die buis moest worden ver vangen, kan de heer Sliep aanvaar den. Maar dat niet eerst die nieuwe buis werd begraven en pas daarna de Rijsdijk zijn nieuwe asfaltdek kreeg vindt de heer Sliep maar een heel merkwaardige gang van zaken 'ik ook, meneer Sliep. Ik heb voor u maar een-héél mager troostje: namelijk dat de organisatie van de samenwerking van gemeen telijke diensten altijd en, overal moeilijk, zo niet onmogelijk schijnt te zijn. DAT GELDT NIET alleen voor Nederland, dat geldt voor de ge hele wereld. Echt niet alleen voor het gebied van de Waterweg; Alleen, meneer Sliep, het valt u en mij op, omdat Ave hier er mét de neus bo venop staan. Weet u nog, hoe bij de inrichting van het Zuidplein ook een. pas ge asfalteerde gloednieuwe rijweg moest worden opengehaald ,om daar dwars door buizen en kabels te leg gen? Kijk, elke. dienst werkt, met «en eigen programma. Dat program ma wordt bepaald door'Thet materi aal waarmee deze dienst werkt eu het produet dat deze dienst levert. Het werkprogramma van het. .GEB wordt bepaald door hét' gas, de elektriciteit, de warmte, van de stadsverwarming en de eisen die de afnemers, van die producten stel len. Het werkprogramma van dé drinkwaterleiding wprdtbepaald .door het water, de praductiecapaci- teit; err-weer dé eisen Van de wa ter-klanten.-' -A- T j - En ais je met zó'n.prograniina' be zig bent, kun je'dat ,ni,et „effe om- '.gooïe'- ómdat, een, andere,..diénst' in je vaarwater terecht'komt met een ei gen, wërkprogramnïa dat wéér'"'door heel andere dingen is bepaald dan door die zaken die je .éigen werk programma bepalen. ;'A Probeer dat nu maar niet te snap pen,.,want dat .kunt U' niet en dat kan ik ook niét. U en ik constateren alleen dat dé zaak soms op éen wat wonderlijkemanier doorelkaar kan lopen. Laten we er maar vrede mee heb ben, Er zijn heel wat tekenaars van grapjes, die er een bron van inspi ratie in vinden. A' SCHIEDAM Het bestuur van.' Jeugdsociëteit Prema wil zaterdag 23 november een talentenjachthouden. Zij nodigt hiertoe groepen eb bands,- die no" nooit zijn opgetreden, uit. Inschrijven bij de heer H. Schuit- man. Mo'ensingel 47, tel. 26.13.74. Vandaag start Prema weer met.' haar dansavonden, begeleid door de" Rhytme en Blues Groep Panique. De avonden zijn toegankelijk voor jon gelui boven de zestien jaar. hoek VAN holland a J vanLonk- huyzen, tel. 01747 -2627. MAASLAND P. Noordam. tel. 01899 - 2035. MAASSLUIS J. Neunk, tel. 2442. ROZENBURG H. C. v. d. Graaf, tel. 22QS. fateskenegraaff 01849-246 Morgenstad wil met WESTHAVfNK-ADF vu4SD!NG£N (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De jongeren van „De Morgenstad" willen actief meewerken aan de plaatselijke organisatie van dc van 22 tot 29 september te houden Vredesweck. In een brief aan de priesters, predikanten, kerkcraden, vormings- Ieiders, hulppredikers en leiders van jeugdgroepen in de Rooms Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, de Gerefor meerde Kerk, de Evangelisch-Luthersc Kerk en andere kerken in Schiedam hebben zij daarom verzocht. Deze brief heeft de volgende inhoud: „Uit een brief van het Interkerkelijk Vredesberaad van juni 3968 is gebleken dal u betrokken bent bij de voorbereiding van de vreaesweek 1968. Daar ook wij als jongeren ons betrokken voelen bij het thema van de vredesweek: „Europa, verzoening, vrede, veiligheid" zouden wij graag willen meewerken aan de door u georganiseerde plaatselijke aktiviteiten. Wij hopen dat u ons zo spoedig mogelijk kunt meedelen op welke wijze wij kunnen meewerken om deze vredesweek een zo positief mogelijk resultaat te laten hebben." De brief is namens De Morgenstad ondertekend door Dick van den Hoek, Koos Krabbendam, Marjolein Molenaar en anderen..4- S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1