DR. N. TIEMSTRA IN Zet die fles gerust midden op tafel. Hij mag gezien worden. Dinsdag vlamonlsteking AARDGAS NU OOK VOOR ROZENBURG AGENDA VmAD£ Judoka's strijden om kampioenschappen Eerste paal geslagen voor N.V. Rombout HOLY IN VOGELVLUCHT m EU» VI! i.W. Teli ■V" "if 348744 boogaard hoge inruil V. en D.-fruit voor zieken Krantejongen liep hersenschudding op Opbouw Schiedam op Hilversum II HVO schaakt met systeem Keizer i na Sportschool Westivijk Transportbedrijf Twee predikanten naar Schiedam Wethouder opent markt Groenoord INTENSIEF A MÉ JONGE WHiTELAK JENEVER (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM „De kansen van een winkelcentrum in de oude binnenstad liggen hoog. Wel moet er op gelet worden, dat de binnenstad na zes uur 's avonds niet dood is, maar dat er altijd iets te aoen is, buiten de koopavond". Dr. N. Tiemstra, adjunct-directeur van het Economisch Instituut voor de Middenstand en Kleinbedrijf, hield deze week een causerie over „Aantrekkingskracht van het winkelapparaat in stadskernen en nieuwe woonwijken". (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG Volgende wede dinsdag gaat voor Rozen burg de kraan van het Rotter damse aardgas open. In het grootste deel van het dorp zijn de leidingen nu gelegd en voor duizend gemeentewoningen zijn de huisaansluitingen gemaakt. Na volgende week dinsdag wor den zij aangesloten, nadat de be woners hun aanvraag om gas levering hebben ingediend. Schema it. tat 3 ii« aitf VLAARDINGEN fandaag. en morgen "•en dagelijks SCHIEDAM en morgen ^aVl?|krenit,BB-B-'26 dagelijks mSJffiS!? en sch-tlö. Vesten worden populairder modehuis schiedamseweg 61 jvlaaxdingen tel.343202 Met een ^tolD is een goed figuur geen heksentoer! Fellna stretch beha van het nieuwe Dorlastan®, het super elastische kwalitelts- garen van 'Bayer', b-l-ij-f-t wit, 17.90 bijpassende panty van Dorlastan® 18.90 Tijden kunstklassen IPrlIWi IWkiS a BEL TELEFOON VRIJBLIJVEND OP PROEF PHILIPS SCHIEDAMSEWEG 41 D0lkSetSiPs voorUwrwo^w»W ..nifENDAMf/^K -JtkUAG 12 btfiÊMSÊR 19óö Winkelcentrum maakt goede kans in oude binnenstad 378 Tijdens deze bijeenkomst bracht de heer F. Stcrcnberg, voorzitter van de Schiedamse Handels- en Bedrijfsraad 'de Schiedamse plannen voor sanering van het stadscentrum ter sprake. Ligt het zwaartepunt bij Schiedam, dat ingeklemd ligt tussen Rotterdam en Viaardingen, op het city-centrum of zijn wijkcentra belangrijker voor on ze stad? Dr. Tiemstra raadde aan, de monu menten in ere te houden. Hijsehil- derde de sfeer en charme van de oude binnenstad. Verpauperde wij ken kunnen vervangen worden door hoogbouw. Hoe hoog, is niet met ze kerheid te zeggen. Herbevolking is een punt, dat in het oog gehouden dient te worden. Ook als de binnenstad opnieuw sfeervol is met een centrum, dat bestaat uit rationeel geplande straat jes, met bijvoorbeeld rieten wanden en begroeiing en hier en daar een kunstwerkje plus een parkeerterrein op verlaagd niveau dan is de trek daarnaar vanuit buitenwijken of an dere plaatsen zeer intensief. Ongeveer dertig a veertig procent van de bevolking gaat per auto boodschappen doen. Er moet vol doende parkeerruimte zijn, verdeeld over min of meer kleine oppervlak- is 13 te car- jra li a al- rd te a al p de pezii; )kkes i Al C< a K ibast Ba» fcSS f; AJiSv ft VS9- Etasf (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Honder den zieken en bejaarden zijn tvoensdagmiddag verrast met fruitmanden en bloemstukken, afkomstig van het dinsdag ge opende warenhuis van Vroom en Dreesmann. De directie had haar relaties verzocht om fruit te zen den, wanneer zij een stoffelijk blijk van belangstelling wilden geven. Aan dit verzoek is in mime mote voldaan. Twee vrachtwa gens waren In corso-stijl hoog opgetast met bloemstukken en fruitmanden, 's Middags om twee uur vertrok de kleine optocht on der aanvoering van De Jonge Pijpers om alle geschenken te verdelen over twaalf Vlaardingse tehuizen. Als eerste stond de bejaarden flat aan de Billitonlaan op het programma. Even voor zes uur icon nop een bezoek worden ge bracht aan' het laatste rusthuis iet op de ronde lag: Eben Haëzer. Het fruit en de bloemen zijn door een aantal charmante meisjes rondgedeeld. Voor het officiële tintje zorgt de heer D. van der Kwaak, nog slechts korte tijd lid van gedeputeerde sta ten van Zuid-Holland. Hij komt op genoemde datum om half vier op het Raadhuisplein de gemeentelijke aardgasflambouw ontsteken. Het aardgas-ontvangststation is ver rezen aan de Oranjelaan, ongeveer ter hoogte van de Rivierenlaan. Het werd aangesloten op de transportlei ding langs de Europaweg. Vanaf het ontvangststation is een middeldruk- net aangelegd naar enkele regula teurs waarin de druk tot 270 mm waterkolom wordt gereduceerd. (oi Bis- !a 21 291 (oiia 39); 5« is ot Stadsgehoorzaal: Blow-up, film IS jr., 20. Koode Kruisgebouw: Emm astraat 38, iSttherv. xeref. comité, ds. W. C. Ho- dus, so. SlitllsDcrtpark: sportwedstrijden tussen t «erv. en gerej. jeugdvereniging, 19. j Excelsior: Oosthavenkade 10. propagan- M-iTOnd Amphiprion, 19.30. stadsgehoorzaal: Blow-up, iiim 18 jr., 20. .tjjangel: grote zaai, The soul sound: wiste etage, de Smog town jazz hand. SÉ. S n^HIC??*oor "De Rotterdammer", SkrraHe f, Havenstraat li, tel. 346775. AUrmnnmmer politie: 31.44.44. hG GD: 34.44.44. ^rmnummer meld- en regelkatner voor i; i'™'1 luchtvervuiling: 20.28.8". Se m v- d. corput, Schiedamseweg tel. 34324. h5,'1ï?ten bezorging Viaardingen: H. Ver- aSitS; K- ^rossaertstraat 210, tel. 84.33.45, i'SSpuks van 18.39 tot 19.00 uur dn zater- WW 18,00 tot 18.00 uur. b vi i bezorging Maassluis: Mevrouw SiSSS1* Damstraat 13, dagejfeks van 18.30 v;uur uur €n van Maassluis: Rijnjtk>qd, Mozart- 'aan, tel. 2209. \-rfe Sociale Belangen? afcestavond Passage Theater: „The Comedians" (18 jr5S®tie de Graalf: Alexandre Mlnguet. Tui- 'i!: Museum: Expositie monotypen uljf. Wiegman 10 tot 17; Expositie Sptttsnijwerk en schilderijen van Jan van LL, z.-e en werk van drie Tsjechische 10 tot 17. v.I'.Hjntoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82, da» Jf"1 bezorging maandag t/m vrij- n t°t 19.30 u.en zaterdag 17 tot 18 ts,i. an Gröneveld, van Marumstraat 24b, 15.37.79 voutie-alarmnummer: 24.45.66. Vg*" GD: 26-28.87 hi^SPOffHthter meld- cn regelkamer voor "ÏT^tvnlling: 26.28.87. hAïPfneek! Nieuwiandapotheek. Dr. Wi- "Oftpiein 7. tel. 26.7.32. In de wijken Nieuw Blankenburg, Langeplaat en een groot deel van Hooiland is het gas direct leverbaar. Na 1 oktober wordt de rest van Hooi land (tussen Abelenlaan en Molen weg) aangesloten. Begin volgend jaar zullen ook de wijken ter weerszijden van de Emmastraat het aardgas kun nen betrekken. Op de avond van de eerste dag van gaslevering (dinsdag 17 september) zijn in het raadhuis functionarissen van het Rotterdamse GEB-bedrijf aanwezig om de bevolking inlichtin gen te geven. Daarna worden de be woners afzonderlijk benaderd met een brochure die informatie geeft over ombouwmogelijkheden en wat dies meer zij. Na inzending van. een bij deze brochure gevoegde kaart Volgt persoonlijke informatie aan huis. Daarnaast zal binnenkort het mo biele Informatie- en voorlichtingscen trum weer een poosje in Rozenburg worden gestationeerd. De tarieven voor het aardgasge bruik zijn in Rozenburg gelijk aan die van Rotterdam. Steeds meer mannen ontdekken het vest ais een prettige dracht voor diverse gelegenheden. Een kledingstuk dat 2e makkelijk aan schieten en dat vaak het koibert vervangt. Voor de komende kille maanden kunt U oyö. kiezen uit de kleuren grijs, bottle- green en whiskey. VESTEN vanaf f 39.75 rot f 129.— ten. Ook weer niet te klein, omdat de bezoeker dan snel geneigd is te den ken: „Het is hier vol. Ik ga een eind je verder". Bij winkelplanning dient nauwge zet met deskundigen en stadsplan'olo- gen overlegd te worden en moet sdherp worden geselecteerd. Er moet sprake zijn van keuzemotief tussen verschillende vestigingen. Als het aantal vestigingen serieus verant woord is, ziet men dat verschillende volgen. Het allure van het centrum gaat omhoog. Dr. Tiemstra raakte in dit verband aan, nauwgezet de ontwikkeling in Amerika in het oog te houden. Daar kende men eerst grote winkelcentra, die ver van de „bewoonde wereld" lagen, nu komen er steeds meer klei ne vestigingen in de nabijheid van de consument. Een van de aanwezigen stelde de vraag, of h.t 'riet b-.w is, op de ontwikkeling ii i rilden acht t. slaan, wat antwoord kreeg, dat dit in in de roos was: „1,7i 'pa moe ten beter letten ou, vf angen in Engeland, Frankrijk en Duitsland". Het scheppen van kleine vestigin gen betekent een doorbreking van anonimiteit. Dit betekent een tikje persoonlijke sfeer, meer kwaliteit, merkartikelen, vakkennis, garantie en service. Bij de planning wordt door deskundigen terdege gelet op koopkracht en inkomensontwikke ling, In de periode van 1950 tot 1967 trad een gemiddelde inkomensgroei van 3,67 op. Die groei zal zich waarschijnlijk vertraagd voortzetten. Dr. Tiemstra legde de nadruk op het belang van flexibiliteit, moge lijkheid tot uitbreiding eventueel voor een bestemming in de Horeca of vermaakssfeer bij de te bouwen winkelcentra. De integratie van woon- en winkelcentra is onderwerp van studie bij het Sociaal-Econo misch Instituut, dat hierover een enquête gehouden heeft. In de toekomst zal het leeuwendeel van de te creëeren arbeidsplaatsen In Nederland moeten komen uit de ter tiaire sector (verzorgdende en dienstenverlenende). De thans gel dende torenhoge grondprijzen lit ge meenten, die moeten uitbreiden, ma ken het wenselijk; zo niet noodzake lijk, dat. het rijk subsidie verleent bij de grondaankoop, nodig voor het winkelbedrijf, dat 13e expansie van het woongebied weer bevordert. Om het goed-gesitueerde winkelcentrum kunnen woningen, eventueel met va riabele rooilijn gebouwd worden. De bijeenkomst was niet druk be zocht. Wel aanwezig waren burge meester Roelfsema en commissaris Van der Haag en. SCHIEDAM Fietsend op de Bur gemeester van Haarenlaan gaf de krantenjongen W. G. S. gisteravond geen voorrang aan de uit de tegeno vergestelde richting komende perso nenauto met de 32-jarige vloerenleg- ger Johan van T. achter het stuur. Bij de botsing die volgde liep de jon gen een hersenschudding op. Hij werd ter observatie in het Gemeente ziekenhuis opgenomen. De negentienjarige cementmaker B. H. van D. is vanmorgen vroeg met een zware hersenschudding en schaafwonden in de Dr. Noletstieh- ting opgenomen nadat hij bij het linksafslaan met zijn bromfiets op de Burg. Knappertlaan een personen auto bestuurd door de 29-jarige N. W. H. had gesneden. Van de auto werden de voorruit ver nield en het voorfront gedeukt; de bromfiets werd zwaar beschadigd. SCHIEDAM Over de resultaten van de monsterstart van de eerste actie Opbouw Schiedam kan men zijn oor te luisteren leggen op woensdagmorgen, 18 september en op zaterdagmorgen, 21 september en wel bij het vrouwenprogramma op Hil versum II dat dan een uitzending aan deze gebeurtenis zal wijden. VLAARDINGEN In de huishoudelijke competitie van de schaakvereniging HVO zullen de wedstrijden worden gespeeld met toepassing van een vereenvoudigd systeem-Keizer. Dit houdt in dat men toch op redelijke wijze punten kan behalen, ongeacht tegen wie wordt gespeeld. Het aantal groepen is ingekrompen tot twee, maar het zijn dan ook groe pen van.minstens 25 personen, zodat voldoende partijen te spelen zijn om nooit vrijaf 'te zijn. Dit geldt ook voor nieuwe leden, die elke maan dagavond in gebouw Triangel wel kom zijn en waar meteen "aan da nieuwe competitie kan worden deel genomen. Tijdens de jaarvergadering kwam in het dagelijks bestuur geen veran dering. De commissarissen P, C. Westerhoff en A. A. de Vette werden varvangen door P. L. W. Sodderlacd en C. Wesdijk. Tot wedstrijdleiders werden benoemd B. van Driel en H. G. Uithol. De uitreiking van de prijzen vorm de als vanouds een prettig onderdeel van de vergadering. De wisselbeker ging naar W. Korpershoek, die club kampioen van HVO is geworden en daarmee C.P. Auwerda onttroonde. Tevens ontving de nieuwe kampioen een boekenbon evenals ook de groepskampioenen F. Mooy, P. Kor- naat, P. L. W. Sodderland en J. H. Bakker. Het rooster van de nieuwe compe titie is nog niet verschenen. "Wel staat vast dat HVO met vier tientallen aan de competitie zal deeli, emen en wel in dê promotieklasse, e Tste, tweede en derde klasse. IN ALLE 21 FILIALEN VAN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdag 21 september wordt gestreden om de Vlaardingse judokampioenschappen voor sentoren. De wedstrijden begin nen 's middags om vijf uur in de sportschool Westwijk aan de Van Vi- andenstraat 10. De districtskampi oenschappen van Zuid-Holland val len op 28 september. Dan worden ook bij wijze van in termezzo de kampioenschappen Ka rate (Teakwondo) gehouden van de sportschool Van'GorseL.De judokam pioenschappen van Viaardingen zul len vijf kampioenen opleveren in de diverse gewichtsklassen. Daarbij komt nog het algemene kampi oenschap van Viaardingen, waarvoor idereen kan inschrijven. De sportschool Westwijk zal zater dag 26 oktober het strijdtoneel zijn van de jeugdkampioenschappen judo. Hieraan doen mee de beste vier uit alle gewichtsklassen van de West- wijkschool, de beste twee van de Ke- thelwegschool en de beste twee van de Shelljudoclub Kai. De selectiewedstrijden worden ge houden op het sportpark De Vijfslui zen. Voor de Westwijkschool is dat op 12 oktober, de Kethelschool op «23 september en 5 oktober en voor de Shell op 16 oktober. Dit jaar zal een judoteam van de SCHIEDAM In de tijden van de kunstklassen, die woensdag gestart zijn in het Stedelijk Museum, is eni ge verandering aangebracht. De klas voor de veertien jarigen- en ouder wordt niet meer op woensdagavond, maar op vrijdagavond gehouden. In de diverse klassen kunnen nog een aantal personen geplaatst wor den. Er zijn twee klassen voor de jeugd van zes tot tien jaar, drie klas sen van tien tot veertien jaar, een klas voor veertien tot achttien jarigen en een klas voor ouderen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Woensdagmid dag is zonder officeel vertoon de eerste paal geslagen voor het nieuwe bedrijfspand van Bombouts Interna tionale Transporten N.V;, thans nog gevestigd te Schiedam. Het gebouw zal verrijzen aan de George Step- hensonweg hoek Fultonstraat in het industriegebied De Vergulde Hand. Het zal op de begane grond bestaan uit een moderne geoutilleerde onder- houdsgarage met bedrijfskantoor en de nodige centrale dienstruimten. De eerste verdieping zal worden bestemd voor een bedrijfswoning. Öp de twee de verdieping worden de kantoor ruimten ondergebracht Het onbebouwd blijvende terrein ter grootte van ruim 2000 m2 zal worden verhard en bestemd voor b? iH ll? is "I'/LAARDINGEN Een luchtfoto van het zuidelijk deel van Holy geeft een duidelijk beeld van de groei van deze nieuwe stadswijk. Langs de brede rijksweg 20 met zijn aftakking ziet men het Zonne huis en Vaartland. Hoge flatgebouwen omzomen de buurten met eengezinswoningen, Bovenaan, iets naar rechts van het mid den, staat de hoogbouwflat van Elementum eenzaam aan de Eksterlaan. Een kleine sprong naar rechts en men zit in de wijk Kethel van Schiedam, waarvan nog een stukje is te zien. De lichte vlek links bovenaan is het opgespoten gebied van het nog onbebouwde noordelijk deel van Holy. In het midden van deze kale vlakte staat een heistelling, zo dun ah een potloodstreepje. Daar wor den de palen geslagen voor de eerste woningen in Holy-noord, een complex van 725 Elementumflats. parkeerterrein van het wagenpark, dat thans bestaat uit vijftien trekkers en 23 opleggers. Het bedrijf beweegt zich in hoofd zaak op het gebied van het internati onale wegtransport, onder meer van gekoelde ladingen en het zogenaamde Ferry-verkeer. De huidige accommo datie kon niet meer worden aange past aan de voortgaande uitbreiding van het bedrijf. De vestiging te Viaardingen wordtp gunstig geacht ten aanzien van de ligging vlak bij de belangrijke inter nationale verbindingswegen, die in de toekomst nog worden uitgebreid. Zowel voor wat betreft de terrein- grootte als de constructie van het ge bouw is gerekend op nog te verwach ten uitbreidingen. Het bouwwerk zal worden uitge voerd naar ontwerp en onder directie van de heer G. Geluk, architect B.N.A. te Viaardingen. Aannemer is bouw- en aannemingsbedrijf N.V. Rogoka te Rotterdam. Volgens de plannen zal het gebouw In juni 1969 klaar zijn. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Mejuffrouw ds. G. S. Westerouen van Meeteren en ds. H. V/ethmar komen maandag 23 sep tember naar Schiedam. In het wijk centrum aan het dr. Wibautplein 129 zullen beiden in woord en beeld Iets vertellen over de vierde assemblee van de Wereldraad van Kerken in Uppsala. Deze predikanten zijn respectieve lijk verbonden 'aan de Remonstrantse Gemeente te Rotterdam en aan de Doopsgezinde Gemeente te Rotter dam. Aanvang kwart over acht Toe gang vrij. Over de „Overmacht van het eco nomische" zal gesproken en gediscus sieerd worden door deelnemers aan de gespreksgroep, die zich bezighoudt met de vraag naar het „wei-zijn" in de „welvaartsstaat" De eerste bespreking start op dinsdag 29 oktober in de consistorie van de Nederlandse Protestanten bond, Westvest 90. Aanvang acht uur. Als gespreksleider zal dominee A. D. Klaassen optreden. Samen nadenken over de betekenis van ons werk en over de diepgaande veranderingen, waar we allemaal sa men voor staan, doet de gespreksgroep onder leiding van do minee H. Wethmar. Deze bijeenkomst wordt ook in de consistorie van de NPB aan de Westvest gehouden. Aanvang kwart over acht. Deze avonden zijn het begin van een reeks bijeenkomsten. Tot slot van deze bijeenkomsten zullen gespreksmaterie en de daaruit voor genomen vragen en oplossingen laten schijnen. SCHIEDAM De officiële opening van de weekmarkt In Groenoord (zuidelijk gedeelte van het Johann Straussplein) gebeurt door de wet houder van financiën, 'de heer J. Scheffers op dinsdag, 17 september, 's morgens om half elf. Westwijkschool meedoen aan de competitie voor het kampioenschap van Zuid-Holland. Vorig jaar eindig de de Westwijkschool op de tweede plaats. De heer R. Hein van deze sportschool zal zijn judoka's aan. meer wedstrijden laten meedoen om de nodige ervaring op te doen. De judobond heeft de sportschool Westwijk aangewezen voor het afne men van de examens „zwarte band" voor de judoka's uit Zuid-Holland. De school is voorzien van een goede accommodatie en heeft verder als voordeel centraal gelegen te zij/1. ALS er één ding is, waarmee de Rotterdammers blij kun nen zijn, is het wel het feit dat burgemeester Thomassen zijn stad huis echt aan de stadsbevolking „heeft gegeven". Hij heeft dat ge daan door de hal open te stellen voor allerlei exposities. Op zichzelf is dat niet nieuw. Er is nu in het prachtige Louis-XV- stadhuis van de Zuidfranse' stad Arles een tentoonstelling open van schilders en houtsnijders die in Arles wonen. Niet dat het geëxpo seerde van uitzonderlijk goede kwa liteit is, maar dat is ook niet de bedoeling van het Arlesiaanse stadsbestuur. Dat wil er slechts mee laten zien wat er uit de Arlesiaanse stadsburgerij aan expressie voort komt, met andere woorden: de Ar- lesianen met elkaar kennis laten maken. Voor Rotterdam is het openstellen van de stadhuishal voor diverse exposities wèl 'een nieuwigheid, in gevoerd door burgemeester Tho massen. Deze exposities betreffen tot nu toe de (o.a.) stedelijke histo rie en ontwikkeling, maar ik kan mij heel goed voorstellen dat op de een of andere dag een Rotterdamse kunstenaar ook gelegenheid krijgt daar te verschijnen met zijn werk, 'als dat op Rotterdam of omgeving betrekking heeft. Of een houtsnijder, zoals in Arles, die iets laat zien van de folklore uit' de omgeving, dan wel een deskun dige op streekhistorisch gebied, die iets laat zien over de oude en misschien verdwenen of verdwij nende levensgewoonten in het zuid westen van Zuid-Holland. UET LL neveneffect van deze ac tiviteiten is heel belangrijk: de burger gaat zijn stadhuis en dus ook zijn stedelijk bewind meer en meer ervaren als iets van hemzelf, dat zich niet kan terugtrekken in een ivoren bestuurstorèn. In de stadhuishal staat gedurende de maand september een foto-ten toonstelling „Op en top Rotterdam" opgesteld en die bestaat uit lucht foto's van het oude en nieuwe Rotterdam, de geschiedenis weer gevend van de laatste vijftig jaar. Opvallend is de goede kwaliteit van vele veertig jaar geleden ge maakte foto's, die heel wat ouderen met de nodige belangstelling zullen bekijken, omdat zij er de nu niet meer bestaande straten zien, waarin zij in hun jeugd hebben geleefd en gespeeld, de weilanden waarover zij vroeger hebben gezworven en die nu zijn volgebouwd. Voor de jongeren en niet-Rot- terdammers geeft deze tentoonstel ling een heel mooi beeld van de enorme veranderingen die zich de laatste tijd bij de Nieuwe Waterweg hebben voltrokken en zich nog steeds voltrekken. en vraag bijU thuis dan weat U wat U koopt KLEUREN Internationaal erkend de allerbeste ir» beeld, kleur en geluid. DE SPECIALIST IN KLEURENTELEVISIE 9 DIRECT GELEVERD VAKKUNDIG GEPLAATST O VERUIT HET VOORDELIGST samenwerking erking met rhi»P®- IV

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1