Inrichting werd geheel vernieuwd ISa verbouwing draait Home nu op volle toeren Grote zaagselbrand in vulstoffenfabriek u hebt de keus! EMOUS Pro Juventute heeft tweede maatschappelijk werkster Burgerlijke stand Bil Parkeer op Liesveldviaduet FLASHBAND AGENDA 7^t Automobielbedrijf G. A. Hooft's Carlton Garagebedrijf P. Harcksen Coöp-drankenzaak in zeer ond pand Als n nog precies zo'n Fashion Court japon zou willen kopen Moet u ervoor naar Parijs* 00 NEDERLAND KATTENBURG NV Rook ontstak ogen blussers Haags zusterkoor m Kind aangereden bij oversteken Eerste diefstallen RONDVLUCHTEN Politieke instuif in Vlaardingen VOOR SNEL HERSTELLEN VAN GEBROKEN RUITEN FA. F. J. KLOET ZN nubeduidend aoedkoper Activiteiten 3 GEMEENTE SCHIEDAM Bekendmaking Spreekuur contact-ambtenaar I lief®8» 59cm,'68-'69 ie en 2e net W en Duitsland SCH1EDAMSEWEG 41 v. HOGENDORPLAAN 33 KORTE HOOGSTRAAT 15 VAKANTIE-FOTO'S FOTO-ALBUM van OOSTHOEK UW SPORTZAAK VOOR BINNEN- EN BUITENSPORTARTSKELEN ADIDAS, PUMA, SiMLAN, MÖBUS. Grote omzetstijging Spaarbank Anno '20 DHYGIN Het totale antwoord op de vraag naar 1-5 ton nuttig te vervoeren vracht. Vraag de dealer naar bewijzen. iDealers voor Rotterdam en omgeving: Bergweg 357, Rotterdam tel. 010-287240 Fabriekstraat 61-71, Rotterdam tel. 0f0-243600 Dameskoor trad op voor bejaarden f (indaag. 'vi dagelijks 2o maasbosslra.it 80 - tol. 343276 vlaardingen (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Sinds vorige week zaterdag staat de ouderwetse Zeur van de up to date en deze zomer opnieuw veranderde en ver fraaide sociëteit „Ons Home weer wijd open. Organisator van de verbouwingsaktiviteiten Dick van Bochove heeft de ruimte artistiek ingericht, getuige de natuurhouten bar en de door open cabines om geven gezellige zitjes. ne cabines zijn gemaakt van hout •h het prinses Beatrixpark, mooi en ïLdkoop. Herakliet wandbekleding, JoSeeverfde stoeltjes en groenge- ^f|e talels en een groot wagenwiel '•met lampjes completeren de ruimte <>P de begane grond. Hier en op de eerste verdieping is lêlegenheid tot dansen onder bege- tying van het bandje „Scrass", instaande uit vier musici, onder wie f/fte instrumentaal-vocalisten, bas- goo&chtppen «toen, Iets wat elke dag opnieuw moet ge» bewtfl go«d« grote boodschappentas Is daarom hei» geen overbodige luxe. Boodschappentas van Skai- Our (een bnlltclttbtgrip). Een os met een zee van ruimte, goede afwerking, Hts en twee stevige handvaten. Witt U dat U deze royale bood schappentassen van Skal-Our (san elke m een' gtmntlt-mtrk) op onia afdeling lederwaren nu vindt voor apg géén zeven f ui» gitarist en slag-gitarist Coen Win kelman en Karei van Hartinxveld, Met drummer Arie Bel en solo gitarist Wim van Willigen vormen zij een slagvaardig ploegje. Toegerust 106 „ee.n srote geluidsversterker- installatie treden ze hier en daar op, met beat, begeleider.de muziek, folksongs, negro-spirituals en im provisaties. Dit weekend gaat de groep naar Waalre voor een ontmoeting met de contactgroep Limburg. Tijdens het weekend worden ideeën uitgewisseld met het doel sociëteitsavonden die „in slaan" te organiseren. Deze week zijn er in het kader van de jeugdweek allerlei aktivitelten in „Ons Home". Vanavond, vrijdag, ver toont een volksdansgroep zijn kunnen op het plein bij de Magnalia Deikerk. De avonden zijn druk bezet. Met een vaste kern van leden en hen die af en toe komen binnenwippen, staat er ook het een en ander op het winterprogramma. Wat er precies gaat gebeuren moet tegen het eind van deze maand uit de bus komen. Meningen en ideeën worden door de leden naar voren gebracht en hieruit wordt het programma gedestilleerd. „Ons Home" kiest ieder jaar een nieuw bestuur. Deze week is het volgende bestuur gekozen: Adri Beijnout voorzitter, Leo Hollemans vlce-voorzitter, Geeske Kunst secre taresse, Dick van Bochove organisa tor, Helmert Winkel, toeziend voogd over de bar ën regelaar van so ciëteitsfeesten, Karei van Hartinx veld en Ruud Voerman. Verder ver leent het cabaret Polygonum Hydro- piper, met Jani Duifhuizen als con- tactvrouw, medewerking aan een plezierige stemming. Sportontmoetingen staan ook weer op het programma. De bovenverdie ping is de ruimte, waar veel plannen worden uitgebroed en op poten gezet, diepgaande besprekingen worden ge voerd of een potje dammen, schaken, sjoelen, kaarten of niksen worden gedaan. Het geheel staat onder aus piciën van de Stichting Gerefor meerde Jeugdraad. Het Schiedam-zegel is niet zozeer onderwerp van gesprek, maar meer een op de achtergrond staande mo gelijkheid, die zachtjes aanklopt om werkelijkheid te worden, misschien in de vorm van een eventueel op te knappen piano. {Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM In het stokoude, maar keurig verbouwde, pand aan de Hoogstraat, nu reeds vijftig jaar zetel van Coöperatieverkoop-activi teiten, werd donderdagmorgen een slijterij geopend. Voor het eerst in haar bestaan in Nederland vestigde zich een Coöperatie-drankenzaak. Tot aan de .recente verbouwing een vorige werd achttien jaar gele den uitgevoerd was daar de bekende, banketzaak van Coöp ge- vestogd. De filiaalhoudster, mejuf frouw R. van Oord, heeft haar vakbekwaamheidsdiploma behaald err zwaait nu de scepter in deze zelfbe dieningswinkel. Op de 23 m2 vloeroppervlakte, herinnert niets meer aan het verle den, maar beneden in de kelder verraden de hardgebakken hand vormtegels en de uitgesleten IJssel- steentjes de hoge ouderdom van het fraaie pandje. Buiten lokt het tuit- geveltje tot kijken. Aan de achterkant, die nog nooit gerestaureerd werd, uitkomend op de Baansteeg, is duidelijk te zien, dat het hier een zeer oud pand betreft SCHIEDAM —De donkerblauwe DAF 55, kenteken B&—71 ES eigendom van de heer G. s, A. B„ die geparkeerd stond aan de Bembrandtlaan Is. vannacht gesto len Uit de radlogrammofoonplatenhandel Van Dalen aan Rotterdamsedifk werd een teak houten versterker merk Arena, ter waarde van 14M ontvreemd. Aan de achterzijde van het pand was een ruit vernield. Daar kochten wij dit model, J§l§|een uit onze collectie. Een japon van fijDe wollen tricot in moderne kleuren, die zowel door coupe als door stofverwerking V bijzonder slank afkleedt ill Echt uit Parijs. Haml ij vf 2 voor u - bij ons. 'li Van 69,- tot 129,- In elke prijsklasse het allermooiste. Fashion Court kunt u vinden in de zaken van Nederland Kattenburg, in Rotterdam en Den Haag. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deza fraai afgewerk te boodschappentassen van 9kai»Dur in zwart en cognac JT' 6® Vrijdagavond tot 9 uur open Ook mundumorztn jfg/ï.eUn ttl. *f thrift, b*tt. Medegedeeld wordt het spreekuur van de contact ambtenaar volgende week zal worden gehouden van 7 tot 8 uur voor bewoners vanhet WESTEN en het CENTRUM op maandag l« september i960 in het STADHUIS (hooïdin- sang), Grote Markt I. Schiedam, u september 1968. Sensationele presentatie van, 67 bijzondere aanbiedingen in de allernieuwste typen televisie. Comfortabel toetsemysteem voor directe programmokeut Service, garantie, betrouwbaarheid i met Inruil van Uw oude toestel bergt u toeh ook In een OOSTHOEK heeft er. enorm veel. Kom maar kijken. Voor uw gehele voefbaluitrusting Een keuze uii 20 modellen. C en M van Woorfcönt VLAARDINGEN HOOGSTRAAT 82 (BIJ AFROL) Tel- 349353 KETHHLWEG 1 A (naast Opel-garsge) Tel. 342417 SCHIEDAM Bij de Spaarbank Anno 1820 werd in augustus 4.668.909,77 ingelegd en 4.350.U85,63 terugbetaald, tegen res pectievelijk 3.674.639,53 en ƒ3.270.162,83 in augustus 1967.. Een inlegoverschot dus van318.124,14, dat iets achterblijft bij dat van vorig jaar 404.476,70). Het inlegoverschot van 1968 kwam op ƒ3.795,882,52, tegen vorig jaar tot en met augustus 3.597.564,50. Opvallend is de zeer grote stijging van de geldomzet in een jaar tijas. Ook het aantal verwerkte posten steeg spectaculair, van 20.267 in augustus 1967 tot 28.111 in augustus 1968. Op 31 augustus was aan 60.219 spaarders in totaal ƒ71.340.501,45 verschuldigd. De aam de spaarbank toevertrouw de gelden en de reserves waren op 31 augustus voor ƒ39.364.883,42 be legd in effecten, voor 8.983.516, in hypotheken en voor ƒ20.976.280,76 in onderhandse leningen aan gemeenten e.d. De onbelegde middelen bedroe gen 6.940.613,72. SCHIEDAM Het jaarverslag van de Vereniging Pro Juventute te Schiedam vermeldt met vreugde uit breiding van de adviesmogelijkheden door het aantrekken van een maat schappelijk werkster voor het pre ventieve werk. Het aanstellen van deze kracht, mejuffrouw J. H. Wijers was mogelijk door uitkeringen uit partikullere fondsen. Door de verkregen garantie voor salaris en sociale lasten voor een tijdvak van drie jaar zit Pro Juven tute Schiedam wel niet op rozen, maar wel rustig. In het afgelopen jaar was er in de sector gezinsvoog dij bemoeienis met 153 kinderen uit 98 gezinnen. De landelijke tendens tot daling SCHIEDAM Onder auspiciën van de Schielandkring wordt don derdag 19 september weer een con cert in de Magnalia Deikerk gege ven. Uitvoerenden zijn het Haags Zusterkoor „De Hadewijch-Rei" on der leiding van Kees Bak (directeur Schiedamse Muziekschool), die ook het orgel bespeelt en mejuffrouw A. ten Bosch, viool. Het vier jaar geleden opgerichte zusterkoor ontstond uit een initiatief van enkele cursisten van de St. Gregoriusvereniging voor kerkmu ziek, die na het behalen van hun diploma's onder leiding van Kees Bak wilden blijven musiceren. Het koor, dat nu 75 leden heeft, won tweede prijzen met promotie in de afdelingen C en B van AVBO's Koorfestival 1967 en 1968, De naam werd ontleend aan de middeleeuwse dichteres-zangeres zuster Hadewijch; de toevoeging „Rei" is het middel eeuwse woord voor koor. Het programma voor de uitvoering van volgende week donderdagavond vermeldt werken van Pachelbel, Bach, Eesta, Martini, Praetorius, Handel," Andriessen, De Klerk, Distier, Weegenhuize en Alain. Aanvang 20.00 uur. SCHIEDAM Aan de eerder aangekondigde muzikale rondwande lingen ter gelegenheid van de ge boorte van een prins of prinses zal de Jeugd-Rijnmondband medewerking verlenen in de zg. ziekenhuiswijk, het gebied begrensd door de Burg. Khappertlaan, de Nieuwe Haven en de Westerhaven. SCHIEDAM Ondertrouwd: R K Bergs- Boor 20 en P A G Cocheret de laMorlnlère ma 22 en L F de Groot 20; CBJ van der Boor 20 en P A G Cocheret de Ia Morinlère 19; Z M Braber 30 en C C M Rutgrok 32; H H Caron 43 en V A Mulder 23; II Eikelenboom 41 en E T Egglotf 45; H J Fransen 26 en F- M- Droppert 23; G H GHyamse 26 en "VV Ouwens 23; HA Halberstadt 20 'en T Stip 2»; F van der Heiden 20 en Y A J van de Brug 19; D de Koning 23 en E van Gen'deren 21; A C J Lansbergen 23 en M A G de 3ager23; A Middelbosch 21 en J J. Maree 23; J C van der Mijn 19 en C Verkaalk' IS; H OHenberg 20 en W Lugters 19; G F Rlsseeuw 25 en H A Donks 13: L van Schagen 31 en BB L M van der Lans 24; N J P Schot 22 en C M den Besten 18; C J D van Vugt 23 en'J Smit 20; H M 'Wilkes 23 en E Laroy 23; K Zuldema 26 en N Bieze 19; G F de Zwart 24 en E M J Janssen 19; W F L Zoetemelk 25 en L J Schouten 21; C G J van 't Zelfde 32 en M T J Lourens 22; J P A M Wülems 22 en E M vrauwdeurt 22, Getrouwd: J de Leeuw 21 en W P de Geus 21; P.K Currle 24 en H M Kamp 21: G J Olieman 26 en V Vermeer 30; L H Boon 23 en B M Poort 21; II R Elshof 23 en P W M ■rhiele 21: G de Goede'33 en 3 W van Haaren 21: J e van Koert 25 en C A M van werkhoven 23; G Huijzer 22 en M s Op den Brouw 22; J M Besteman 21 en l R Severln 19; A van Tüborg 25 en .IS A van des Knaap 22; J Yerwelj 30 en M D van den Bos 19; A I R Dijkshoorn 20 en F A Vrlienhoek 17: J van Vuuren 30 en h van Es 21: R W den Otter 25 en J Sluis 26: 3 Zwaan 28 en C J P SUnkert 32A Burger 35 en J M Tettelaar 30: B C Weeda 21 en F Korsten 22: J J Schrumpï 21 en M van Schijndel 19: M Janse 20 en L E M de Veth 17; A W Markus Z4 en J M Dries 23; A A Majoor 24 en R J Nootenboom 20; J A Naaktgeboren 23 en E J M Tilman 26. Geboren: Marco A M zv A Rlpzaad en A van Zwleten; Patrick zv A M van Rooijen en C E van 't Zelfde: Joseph zv J M van de Pas en E Stuijfzand; Marie L. dv JM den Hartog «n A C M Kater. SCHIEDAM Geboren: Marieke dv P J C A Dijkstra en M Louter; Jean-LouSs zv H van Het-den en M Violand, Edwin A zv E A de Jager en M Giltisse. SonJa 3 P tfy T J Lansbergen en J P Lust, Eddy zv'W J Meijboom en E Baanvlnger, Monique dv K van der Most en H van der Tas. Urbin D P zy T Groeneveld en D M Kusters. van het aantal kinderen dat toezicht behoeft, liet zich ook in Schiedam voelen. Men moest constateren, dat handhaving in de maatschappij en redelijk functioneren in persoolijke. verhoudingen voor drie kinderen een onmogelijke opgave was, voor vijf kinderen een dubieuze zaak en voor negentien kinderen een aanvaardba re uitdaging. Negen kinderen moesten aan de Raad voor de Kinderbescherming worden toevertrouwd met de bedoe ling dat een voogdijvereniging de verantwoordelijkheid zou overnemen. De gezinsmoeilijkheden maakten een terugkeer naar huis onmogelijk. Met betrekking tot de subsidierege ling ziet Pro Juventute het komend jaar met spanning tegemoet. De vrijwillige medewerkers van de ver eniging krijgen begeleiding van de jeugd-maatsehappelijke werkers als het noodzakelijk is, dat een kind „uithuis" wordt geplaatst. De vereniging zal het totstandko men van periodiek overleg toe juichen, mits dit in overeenstemming te brengen is met de beschikbare, tijd van de jeugdmaatschappelijk wer kers. Toegejuicht wordt ook de VARA- speelgoedactie, waardoor veel kinde ren weer verblijd werden. Zeventien kinderen uit Schiedam en Vlaardin- gen tussen zeven en dertien jaar genoten gastvrijheid in een vakan tiegezin in Dronten in Oostelijk- Flevoland. Deze aktiviteit in het nieuwe polderland- ging uit van de hervormde en gereformeerde kerken. Leerlingen van de school voor bijzonder lager onderwijs genoten van een vakantie op het kampeerter rein van het clubhuis St Joris Doelen te Doetinchem. In 1967 verlie ten 1990 kalenders het bureau, bijna 400 meer dan 1966. De exploitatierekening sloot met een gering saldo. De subsidie voor de apparaatskosten onderging enige verhoging. SCHIEDAM Een brandende en smeulende stapel, bestaande uit 250 ton zaagsel en houtmot opgeslagen in de bedrijfsruimte van de vulstoffen- fabriek W. van Overhagen aan de Kommiezenlaan heeft vannacht en een deel van de morgen de brand weer onder leiding van commandant D. de Jager in touw gehouden. Vannacht om tien voor een ont dekte de controleur van de Eerste Schiedamse Bewakingsdienst G. Lemmen een begin van brand. De brandweer toog aan het werk met de nevelspuit. Om half twee werd groot materieel ingezet. In de opslagruimte, groot 60 bij 25 m2, hing toen een dichte rook waardoor de brandweer gebruik moest maken van persluchtmaskers. De rook veroorzaakte bij verschei dene blussers oogontstekingen. Eén brandweerman werd geraakt door gloeiende bajen waardoor hij brand wonden opliep. Het gehele personeel van de fa briek werd ingezet bij het wegsjou wen van de balen. Het werk is tijdelijk stilgelegd. SCHIEDAM De elfjarige Arie R. liep gisteren op de Broersvest plotseling het fietspad op. Hij werd aangereden door de vijftienjarige fietser M. B., scholier. Het jongetje liep een verwond linkerbeen en een lichte hersen schudding op. VUAARDINGEN De politie ves tigt de aandacht van automobilisten op de ruime parkeergelegenheid die het Liesveldviadukt biedt. Van deze parkeergelegenheid wordt vrijwel geen gebruik gemaakt. Zowel het Liesveld als het Veer- plein is van het viaduct af gemakke lijk te bereiken door vier stenen trappen die midden op het plein uitkomen. Het Liesveldviaduct ligt in de blau we zone, dus de parkeerschuif moet worden gebruikt. VLAARDINGEN In het nieuwe warenhuis van V D. zijn de eerste winkeldiefstallen gepleegd. Een 35- jarige huisvrouw werd betrapt op het stelen van levensmiddelen. Een jon gen van elf jaar probeerde visge- reedschap weg te nemen. Beiden zijn voor een verhoor naar het politiebureau gebracht. HANOMAG Unieke rondvluchten IVIieg boven da Rotterdamse havens, het Scheve- ningse strand of overde Deltawerken» Vertrek: de gehele dag (ook tijdens: de weekends) tegenover café terras, vliegveld Zestienhoven Rotter dam. Prijs v.a.f 15»-p.p. Kinderenreductie- Inlichtingen: 070-664327 en bij onze kiosk op het vlieg veld. VLAARDINGEN Donderdag avond 19 september wordt in de kelder van tearoom 't Liesveld een politieke instuif gehouden. Onder werp van de discussie: de troonrede en e begroting. De avond begint om acht uur. De politieke instuif is georgani seerd door leden van de politieke partijen D'66, Partij van de Arbeid, PSP en WD. Volgens hen bestaat er behoefte aan een ontmoetingspunt waar politiek geïnteresseerden, leden en niet-leden van partijen kunnen praten over politiek. De Instuif zal bestaan uit een forum gevolgd door ee ninformele discussie. De leden van het forum zullen niet uit politieke kopstukken bestaan, maar zullen, aan het begin van de avond, worden gekozen uit de aanwezigen. Het forum zal na een half uur tot drie kwartier worden opgeheven, waarna de discussie in kleine groepjes wordt voortgezet. Het is de bedoeling dat de poli tieke instuif een eigen bestaan zal gaan leiden, los van de politieke partijen. Uit een aantal leden van politieke groeperingen heeft zich een kleine commissie gevormd, die zich voorlopig met de organisatie heeft belast en die iedereen uitnodigt de eerste instuif bij te wonen. VLAARDINGEN Het christelijk Capels dameskoor heeft woensdag in de .recreatiezaal van het bejaarden centrum aan de Billitonlaan een zeer geslaagd concert gegeven. De ook in Vlaardingen bekende toonkunstenaar en dirigent Otto de Vaal had een zeer gevarieerd programma samen gesteld. De vele aanwezigen genoten van het concert, dat onder zijn leiding werd gegeven. De directrice van het bejaardencentrum bedankte de diri gent en zijn goed geschoolde koor voor hun komst naa- Vlaardingen. Ook de pianiste, men duw F. van "t Groene wout, werd i;-. deze dank betrokken. Chr. Sociale Belangen: Feestavond NCB, 20: Oetenln* B.B., 20. <-n morsen Plantage: Drumbandconcours, 13 tot 20; Music sacrum: Martin Green. 20: MaUnee Sincelkwarüer, 14; Buurtvereniging De Spanjaard. 20. Stedelijk Museum, Theo wiegman S t/m 21 september. Galerie De Graait, Lange Kerkstraat: Alexandre Mlnguet. Passage Theater: „The Comedians" (18 J.). Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82 Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag 18.30 tot 19.30 uur en zaterdag 17 tot 18 uur: Johan Gröneveld. van Marumstraat 24b. telefoon 15.37.79. oPlitle-alarmnummcr: 24.46.66. GG en GD: 26.28.87. Alarmnummer meld- en regelkamer voor luchtvervuiling: 26.23.87. Apotheek: Nieuwlandapotheek. Dr. WI- bautpleln 7. tel. 26732. ln£fg;6berl-13clc pvea R2 1520 schildersbedrijf-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1