MIELE Zwartjanstraat nu fraai m mms 1195.- Volgend jaar sporthal? Rijnmond en meningen AGENDA eovaniedand Dr. Aalders spreekt Voor ENTHOUSIASME BH ZEGELACTIE Fysiotherapie in badhuis? Morgen roept de klok AH MIELE Zuinigst ff MieSe ASFALTERING KWAM GEREED F ilmprogramma van Cineclub 10 JAAR GARANTIE Start gesprekskringen Verkoopploegen staan klaar Bejaard echtpaar door man beroofd Jongen gedood bij botsing Burgerlijke stand Medische dienst boogaard - PHILIPS 7* BOOGAARD adviseert viaabhingen Uitreiking prijzen negende driekamp Grammofoonplaat van Rijnmondband Spaarresu haten in de maand augustus Parkeermeters gelicht Verkenners GRAAFSTROOM SERVICE DE omdat v het is op Uw (Vervolg van pag. 3) STRlKTÜlltFOUT SCHIEDAM Vandaag- .endagelijks Vandaag. Maandag - en dagelijks VERTRAGEND Volledige veiligheid voor perfekt brillant tnOUitoaLi^Sl Montfoort (U.) Tel. 03484-587. VOOR BETERE VERLICHTING keuze uit ruim 600 modellen in klassieke en moderne stijl. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM - Vrijdag liep het storm bij het kantoor van de Schiedamse Gemeenschap. Be stuursleden en voorzitters van verenigingen kwamen in grote getale om de paketten met boek jes, kaarten en rollen zegels, be stemd voor de bliksemactie Schiedamzegel, af te halen. mélk heerlijk boter vers kaas kostelijk DE SPECIALIST MET EEN GOEDE Voor mensen die letten op KWALITEIT en PRIJS boogaard '...omdat MIELE over vele jaren r.bg PERFECT-werkti-Tweo van de. vele redenen wacrom onze technische i itaf U MIELE adviseert. Een gede gen research heeft cm bewezen dat de MIELE 412 Iedere vergelij king, óók met' veel duurdere ma chtnes, glansrijk doorstaat.. MIIH doet een aa"sch°V|'garant' daarvoor staan VM 3 —afmetingen 85 x 61 x 53 cm MIELE:,. er is geen betere of 40.15 per maand. «TIJDELIJK HOGE INRUILPRÉMIE SCHIEDAMSEWEG 41 v. HOGENDORPLAAN 33 KORTE HOOGSTRAAT 15 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De bouw van de sporthal naar Het ontwerp van de Heidemaatschappij op het terrein aan de Floris de Vijfdelaan moet nog steeds beginnen. Volgens een mede deling aan de Vlaardingse sportraad ccliter zal de hal in 1969 in gebruik kunnen worden genomen. Vorig jaar deelde wethouder G. Walstra bij de behandeling van de gemeentebegroting mee, dat het sportpaleis in september van dit jaar zou worden geopend. De gemeente raad is al weer toe aan de behande ling van een nieuwe begroting en nog is de eerste paal niet geslagen. Op dinsdag 8 oktober zal de sport raad de begroting voor 1969 behande len. In een toelichting op deze begro ting staat, dat men ervan is uitge gaan dat op 1 januari 1969 voor de boiiw een bedrag van'ƒ486.500 zou zijn uitgegeven en dat de hal begin 1969 in gebruik .zou worden genomen, Het ziet er niet naar uit, aldus de toelichting,dat het bedrag op ge noemde datum zal zijn besteed, „maar toch menen wij ervan te mo- Vervolgens stellen 2ij dan in het'vooruitzicht vrijwillige overdracht van.- rechtstreeks tot- de burger gerichte bevoegdheden. Daar aan wordt toegevoegd de wens om de gemeenten dan toch weer te ont lasten van de financiële consequen ties van dat bestuur. „Als bij deze intergemeentelijke struktuur voldoende vertrouwen van de gemeentebesturen kan worden ge wonnen (en daarop rekenenB, en W. van Rotterdam kennelijk) zou ten slotte, zij het na verloop van lan gere tijd eenzelfde sterk streek- bestuursorgaan ontstaan als Rijn mond wenst. Hetzou dan evenwel •behept zijn met een struktuurfout die precies het omgekeerde is van de huidige", aldus mr; Versloot. „Is er nu een zich tót de gemeenten richtend streekbestuur, gekozen rechtstreeks door ingezetenen, dan zou er zijn een rechtstreeks zich tot de burgers richtend streekbestuur, gekozen door de" gemeentebestuur ders", schrijft de heer Versloot. Hij voegt daaraan nog iets toe over de controverse tussen politieke partijen en hun raadsfrakties met funktione- Plantage; Drurotoandconcours. ra - zo. Arcade: Martin Green, 10. Musts sacrum: Matinee singelkwartler, 14, Buurtvereniging De Spanjaard, 20. Passage Theater: „The Comedians'' (18 Jr.). Galerie de Graaft: Alexandre Minguet, aquarellen en schild. Stedelijk Museum: Expositie monotypen Theo wiegman 10 tot 17: Expositie Houtsnijwerk en schilderijen van Jan van der Zee en werk van drie Tsjechische grafici. io tot 17. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: maandag Vm vrij dag 18.30 tot 19,30 u. en zaterdag 17 tot 18 u. johan Gröneyeid, Van Marumstraat 24b, telefoon 1547.79. Politic-alarmnummer: 24.46.06. GG en GDi 28.28.87. Alarmnummer meld- en regelkamer voor luchtvervuiling: 28.28.87. Apotheek: Rembrandt-apotheeK, Rem- ©randtiaan 5, tel. 26.88.55. Stadsgehoorzaal: Blow-up, film 18 jr.. 20. Padvindersboerderij: Broekweg, slot- avond jeugdweek met kampvuur en mu ziekprogramma, 20. DetaUhacdelsschool: Westhavenkade 95, vergadering vl. middenstands vereniging. 19.45. 't Liesveld: tearoom, politieke instuif, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat li, tel. 346775. Alarmnummer politie: 34.44.44. GG dt GD: 34.44.44, Alarmnummer meld- «n regelkamer voor klachten luchtvervuiling: 28.28.87. Apotheek: y. d. Corput, Schiedamseweg S3, tel. 34324. Klachten bezorging Vlaardingen: h. ver- fiey, P. K. Drossaertstraat 210. tel. 84.33.45. dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en zater dag van 18.00 tot 19.00 uur. Klachten bezorging Maassluis: Mevrouw N- Klein, Damstraat 13, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur en zaterdag van 18.00 tot 19 00 uur. Apotheek Maassluis: Rijnmond. Mozart- laan, tel. 2208. rende bestuurders, waarover wij bo- ver; schreven. Zijn conclusie is dat gezien de politieke .stemming in het land weinig, twijfelachtig Is dat de 'bestuurders eéh verloren gevecht le veren en - dat' „de kiezers op winst staan." Rotterdam verwacht dat de vrijwillige overdracht van - gemeente lijke'bevoegdheden aan een interge meentelijke federatie binnen rede lijke termijn op de noodzakelijke rui me schaal kan worden verwezen lijkt. Maar die verwachting vindt, zo zegt mr. Versloot, geen steun in enige aanwijsbare ontwikkeling in de in- tergemeentelijke-verhoüdingen sinds de discussies - over een Rijn- mondstreèkbestuur iri de jaren '50 begonnen. Aan een bevoegdheidsop- dracht door de wetgever is. in dit; gebied nog steeds niet te ontkomen." „DE DRINGENDE behoefte aan een effektief streekbestuur staat nog steeds onomstotelijk en praktisch on weersproken vast. Het gevecht van kiezers en gemeentebestuurders om de beslissende invloed op dat streek bestuur is weliswaar boeiend, maar helaas ook vertragend. De standpun ten en hun gevolgen zijn intussen duidelijk genoeg om het gevecht door de wetgever als arbiter te doen beëindigen." Aldus het slot van dit artikel in Economisch-Statistische Berichten. En daarmee is de situatie goed geschetst. Het wordt nu tijd de „voorpostengevechten" van de eerste ronde te beëindigen. En om met een duidelijke mening naar voren te ko men. Dat het geen eensluidende visie zal worden stond van tevoren al wel vast De mogelijkheid tot „verzoe ning" bestaat echter nog steeds. Er zal veel kunnen afhangen van wat de Rotterdamse raad op 19 september zegt. Verder kijkt men allerwege ook uit naar de 23e september. De vraag is ook nog of het college van samen werking in het openbaar vergadert. Het zou wel zeer teleurstellend zijn als dit niet het geval wordt. De te genstanders van een versterkt Rijn mond laten zich dan wel in de kaart kijken. Zullen zij het daar op aan laten komen? Ten slotte: We moeten verder met Rijnmond. In een dynamisch gebied als het onze wordt ook dynamiek ge vraagd als het gaat om het wijzigen van bestuurlijke patronen. Er is nog een lange weg voordat de Kamers het wetsontwerp tot wijziging van de Rijnmondwet behandelen. Laat het niet de schuld van de regio zelf zijn dat jarenlange vertraging op treedt! KC veiling WESTERLEE. 13 september Aardbeien 180—260 60 kg: Aardappelen. 14 500; Andijvie 22—28 900: Dubbele bonen 85—135 3300: Pronkbenen 65100 800; Snijbonen 135—150 700: Alicante 205—235, Frankethaler 175335. G Champion 260—265, Muscaat 250—310 5900 kg: Komk AA 40—44, a 27—31, B 24—27, C 16—21. D 15—19. kg 30—34 168.000 stuks. 10.608 kg; Netmel 6 50—120. 8 60—70. 30 ■10—60. 12 40; Ananasmeloen 6 110—145, a 90—325. 10 50—90, 12 40—50 2000 stk Sul- kermel 6 80—125, 8 125, 10 30. 12 70 530 stuks; Oogenmei 8 115—140, 10 80—105. 12 45—75, 15 1545; Spruiten AI 46—52 23.000 kg. An 43—49, BI 56—60. Bil 56—57. CII 3323; öospeen 31—39 300 bos; Waspeen 23—32 800 ke; Paprika 4—30 11.000 stuks; Pepers 65—180 560 kg; Peterselie 8—14 bos; Postelein 4549 100 kg; Rabarber 5—a 240: Selderij 5—11 1500 bos: Spinazie 2814 1000 kg; Spitskool 28—31 400; Sla 12—22 25.000 stuks: Bloemkool 6 «s—91, 8 47—56, 10 4450. 12 35 10.000 stuks; Tomaten AE 360—375, CE 250—303, AI 315—370, BI 350—360, CX 240—285. CCI 240, Exp 44.250, Bin 5090, totaal 49.250 bakjes; XJien 15—17 900 kg; Rodekool 12—24 150. gen uitgaan dat de hal inderdaad in het komende jaar gereed zal zijn". In februari van dit jaar stelde de gemeenteraad voor de bouw een kre diet van 1.275.000 beschikbaar. In verband met de financiële positie van de gemeente heeft het college van Gedeputeerde Staten deze uitgave niet goedgekeurd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De negende driekamp tussen ROV Shell, vereni ging Sunlight en de personeelsvereni ging van de ENCK sluit op zaterdag 21 september. Dan zullen 's avonds om acht uur in het recreatiegebouw van de ENCK aan de Westlandseweg de prijzen worden uitgereikt. De prijsuitreiking zai worden opge luisterd met muziek van De Marot- ta's onder leiding van de heer W. L. Vermeulen. Bovendien zal het Bin- gospel worden beoefend onder leiding van de heer J. C, Vos van de perso neelsvereniging Sunlight. SCHIEDAM Twee weken gele den liep de eerste grammofoonplaat van de Rijnmondband van stapel. Het is de bedoeling van de opbrengst volgend jaar de vereniging een pas send geschenk aan te bieden. Ook de Jeugd-Rijnmondband zal een steentje tot.de activiteiten voor dit jubileum bijdragen. Het bestuur zal vandaag de plaat, verpakt in vierkleurendruk-hoezen, in een speciale stand in de Plantage verkopen voor 3,95. ROTTERDAM De aloude, gezellige winkelstraat van het Oude Noorden, de Zwart janstraat, heeft nieuwe luister gekregen, Een asfaltering en op hoging, die ruim zeven maanden duurde, is gereed gekomen. Be halve het wegdek liggen nu ook de trottoirs op een beter niveau en iser veel parkeerruimte ge maakt. De doorstroming vanhet verkeer is nu beter dan ooit ver zekerd. Vanzelfsprekend hebben de ■winkeliers deze broodnodige ver fraaiing. aangegrepen om wat feestvertoon op touw te zetten. Dit weekeinde wordt er voor wat extra gezelligheid gezorgd. Het wachten "is', nu op gereedkoming van het verlengde der Zwart janstraat tot het Noordplein, de Noordmolenstraat. Deze straat zal over anderhalve maand ook op dezelfde manier zijn behan deld. Inmiddels zijn er plannen om voor beide straten een winke liersvereniging „Noorder Boule vard" op te richten om dit koop apparaat meer In de aandacht van het publiek te brengen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Stichting Cineclub Vlaardingen vertoont dinsdag 17 september in de so ciëteitsruimte van Club Salut Les Dia bles aan de Zomerstraat 31 een aan tal films. Het programma behandelt de ontwikkelingen en gebeurtenissen in Zuid-Amerikaanse landen, waar strijd wordt geleverd om een beter bestaan. De avond begint om acht uur. De volgende fiims zullen worden .j vertoond: Rio Chiquita '(Columbi- I aanse dorpelingen strijden tegen re geringstroepen); Camillo Torres (een Columbiaans priester sluit zich aan bij guerrillastrijders); Now Santiago (een Cubaanse film over het ra cisme); Cuba waits (een film van de Amerikaanse voorlichtingsdienst) en El Che (het léven van Che Guevara). Lidmaatschapskaarten (vijf gulden) en toegangsbewijzen (twee gulden) zijn-verkrijgbaar bij A.P. Boekhan del, Dayer 2, boekhandel Den Draak, Veerplein 27 en sigarenmagazijn Jan Verhoef, Hoogstraat 145. Studenten en bejaarden betalen voor een lid- maatschapsbewijs 2,50. Kwaliteitsuitdrukkingen zoals "V.V.S.", „licht piqué", „wesselton" „commercial white", etc. komen in ons woordenboek niet voor WIJ ZIJN DÉ ENIGE DIAMANTAIRS IN NEDERLAND die, behoudens een enkele occasion, uitsluitend perlekt brillant in voorraad hebben. Perfekt wil zeggen, wit van kleur, loupe zuiver en 1ste slijpsel. Voor deze waarheid ontvangt U bij aankoop een loupe- zuiverheidscertificaat. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Gedurende de maand augustus is bij de Spaarbank Vlaardingen ƒ4.989.000 ingelegd en ƒ4.708.000 terugbetaald. Het totale te goed aan de spaarders steeg hierdoor met 281.000 tot 61.482.000. Het aantaL rekeningen steeg met 149 tot .52.253. Volgens hetpre- miéspaarplan1 werd vorige - maand voor ƒ4.925 aan spaarbewijzen ver kocht. De spaarbusjes bevatten ƒ37.571. Op 41 scholen werd ƒ4.032 gespaard. De 3.126 deelnemers aan de jeugdspaarwet beschikken nu over een tegoed van 2.515,000. m. op pro-rato basis tegen.afblad deren, afbrokkelen, afschilfe renkortom op de- hechting van Surfakote op de onder grond. Daardoor wordt op on derhoudskosten van uw pand bespaard, omdat de muren niet elke 2-4 jaar opnieuw be hoeven te worden geverfd. Uw gebouw stijgt met Surfakote in waarde. SURFAKOTE wordt opgespoten in één laag, die 20-35 maal dikker is dan een gewone verflaag. Het beschermt tegen re gendoorslag, isoleert en is gemakkelijk te rei nigen. Kleurensta len van onze 18 standaardkleuren worden op aanvraag gaarne verstrekt. Geef uw huis met SURFAKOTE een „tweede huid" LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM DIAMANTAIRS.SEDERT TWEE;GtNÉilATIES (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op uitnodiging van de centrale kcrkcraad van de hervormde gemeente Vlaardingen zal j dr. W. Aalders donderdagavond 19 september een lezing houden in de IchthuskeTk.' Het referaat zal een in leiding vormen op de te formeren „gemeenteopbomvkringen". Ds. Aalders, tot voor kort her- vormd predikant te Den Haag en thans lector in het protestantisme aan dë' r.k. universiteit te Nijmegen, is een van de ondertekenaars van de brief van 24 verontruste predikanten. Deze brief verscheen vorig jaar. Deze „open brief der 24" is later i gevolgd door een brief van 33 Vlaar dingse gemeenteleden, die eveneens hun verontrusting over de gang van zaken in de hervormde kerk onder woorden brachten. Deze Vlaardingse open brief is op een vergadering van de centrale kërkeraad besproken. Besloten is toen een aantal gesprekskringen te vormen, waar verontrusten en niet-verontrusten el kaar kunnen ontmoeten. De centrale kerkeraad wil namelijk voorkomen, dat zich binnen de hervormde ge meente fronten gaan vormen die zo gemakkelijk verstarren. ma 1e MIDDELLANDSTRAAT 70-72-TEL.235327 - (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De fysiothera peut F. Abbas wil van de gemeente een deel van het badhuis Taanstraat huren om daarin revalidatie aan zijn patiënten te geven. Het badhuis, dat voor zijn huidig doel steeds minder wordt gebruikt en als gevolg daarvan met ongunstige exploitatie-uitkomsten w erkt, zou met een vlinderbad, enkele kleed- boxen, een wachtruimte en bij komende voorzieningen moeten wor den uitgerust. Naar raming gaat dat 24.000 kosten. Een deel daarvan kan worden bestreden uit de opbrengst van de Sint Nicolaasactie van de Stichting SCHIEDAM es De politie heeft de parkeermeters gelicht, die veertien dagen geleden zrjn geplaatst. De vijf enzestig meters bevatten 2334 kwar tjes, 4725 dubbeltjes en vierentwintig centen. De politie brengt het publiek met klem onder de aandacht, om eerst een dubbeltje, daarna een kwartje in de parkeermeter te werpen. Andersom levert geen resultaat op. ROTTERDAM Vrijdagnacht is in de Zoutziedersstraat een bejaard echt paar beroofd. De heer en mevrouw Van de Veer van de Mathenesserweg werden van' achteren genaderd door een man. Die rukte het tasje van me vrouw Van de Veer weg. Er zat on geveer tachtig gulden in en enkele ai- dere spullen. De man sprong daarna in een ge reedstaande grote donkere auto. Het signalement van de man is. 1.80 lang, ongeveer 25 jaar, blond haar. Hij was gekleed in een donkere broek en een licht overhemd. Eventuele getuigen wordt verzocht zich met re recherche in verbinding te stellen, tel. 143.144, toestel 5144, ROTTERDAM De GRONTMIJ heeft aanbesteed het aanleggen van sportvelden met bijkomende werken aan de Charloise Lagedijk in Rotter dam-Zuid. Van de twaalf inschrijvers was laagste A, Molhoek te Sleeuwijk met 410.200. Opvolger was firma J. de Ronde te Rotterdam met 419.000. Middenstandsfonds. De middenstand is bereid zestig procent van de baten, wat neerkomt op ongeveer ƒ12.000, door tussenkomst van het Groene Kruis, daarvoor ter beschikking te stellen. Met de heer Abbas zijn B en W een. huurprijs van ƒ5.000 per jaar overeengekomen. Hij mag het ge huurde daarvoor alleen op dinsdag Het voorstel komt volgende week en vrijdag gebruiken, dinsdagavond -. in de extra vergade ring van de gemeenteraad. SCHIEDAM De twaalfjarige Ka- rel Noorthoek uit Vlaardingen is gistermiddag bij een botsing op de Hargaweg dodelijk gewond. Hij week op zijn fiets plotseling naar links uit en werd gegrepen door een passeren de auto. Hij kwam op de motorkap terecht en viel daarna met het hoofd op de trottoirband. In het ziekenhuis te Vlaardingen is hij overleden. VLAARDINGEN Geboren: Cornells Gerrit zv A K van der Staaij en M J Verloop, Kemperstraat 32a. Getrouwd: Bastiaan Naaktgeboren, 22 en Neeltje Klein, 22; Albert Hoekstra. 24 en Sophia Martina Johanna Botermans, 22. Anne Bosma. 19 en Petronella Maria van Dijk 21, Wessel Johannes Franclscus van 't Hoen, 22 en Jacoba Cornelia Nootenboom, 22, Ni colaas Beun, 30 en Renee Julia Victoria de Ruiter, 21. Dirk de Lange, 26 en Helena Wilhelmina Pors, 23, Marinus Pieter Kalle, 23. en Adriana Mulder, 21, Hans le Pair. 27 en Neeltje Huizer. 19. Jeugdsecrefaris van Excelsior '20, Joop van Rest, is enthousiast. „Wij hebben jongens opgeroepen tijdens de middagen, dat er gevoetbald werd en nu hebben wij 75 koppels. Daar mee gaan we heel Groenoord en een gedeelte van Nieuwlknd bewerken. Ze hopen een groot aantal zegels te verkopen, want daarmee krijgen ze de kans jets moois voor de nieuwe kantine aan te schaffen. Kwart voor zes staan we klaar op het Johan Straussplein. Joop van Rest hoopt binnen de drie uur klaar te zijn. „De wijk is niet moeilijk en we organiseren het goed." Het oude Kethel..- Kerklaan. Pol derweg en verder de polder in tot aan het woonwagenkamp wordt be werkt door de verkennersgroep St. Jacobus onder leiding van hopman A van Oorschot. De Vogelbuurt in het nieuwe Ke thel wordt er ook bijgenomen. Woensdagavond en vrijdagavond, tij dens de troepavonden hebben de jon gens hun instructies ontvangen. Tien koppels enthousiaste jongens doen mee. Ze moeten behoorlijk lange afstanden af leggen en bij iedere Ke- thelse Schiedammer het boekje plus brief van burgemeester Roelfsema plus zegels aanbieden. Harmonie St. Radbout trekt door Groenoord maar in de buitenge westen moet de aktie zonder muziek gebeuren. Hopman van Oorschot ge looft dat de actie zal slagen. De speaker van SW, de heer H. de Vries, voert de supervisie over twin tig koppels junioren, die dinsdag avond de hele Gorzen gaan bewer ken. De Vries heeft voor elke leider, er zijn er twaalf, een plattegrond ge tekend. Vaders van de jongens zullen ook op de fiets meetrekken en ais boodschappers fungeren. bleekenegranl £73 01849*245 SCHIEDAM Boodschappendienst, tfel. 34.42.33. VLAARDINGEN Boodschappendienst, tel. 34.42.33. MAASSLUIS J. van Loon, Veerstraat 15. tel. 2108. MAASLAND P. Noordam, t,el. 01890 - 2035. - ROZENBURG A. de Vries, tel. 2217. HOEK VAN HOLLAND J. J. van Lonkhuijzen, Jolinkstraat 2. tel. 2626. Schiedarbseweg 41 Voor alle PHILIPS producten naar hei PHILIPS-CENTRUM (uw verlrouwen waard) VLAARDINGEN Dinsdagavond 17 september houdt dc ♦NCVB-West een leden vergadering in de bovenzaal van de Re- hoüothkerk. Mevrouw E. Beerman zal spreken over „Geloof tegenover onze kin deren". De avond begint om acht uur. SCHIEDAM Geref: Oosterkerk 10 ds Nammensma 5 ds Appeio; Kethel „De Ark" 9.80 ds Van Zuylen 5 dsNammensma. Magnalla Del Kerk 10 ds Koster 5 ds Van zuylen, „De Goede Haven" 10 ds Appelo 5 ds Kunst, Jultanakerk 10 ds Kunst s ds Koster; Chr Geref: Warande 9.30 leesd 2.30 ds verhage: Ned Herv Geref Evang: uedouw „Irene" 10 ds vd Berg, Grote Kerk 5 ds Van Dl)k; Herv Gem: Grote Kerk 10 ds 1 Hoffman 5 ds Van Dijk 7 ds Verwaal, Bethelkerk 10 ds Jansen, Opstandlngskerk 10 ds Zimmerman 7 ds Le Coq. Vredeskerk 10 ds Spaline 7 ds Groenewegen, Kethel; Dorpskerk 10 ds Vons 7 ds Bouterse. St Martinuskerk 9.30 ds Verwaal; Ned Prot Bond .10.30 prof dr Smits; Geref Vrljg: 9.30 en 4.30 ds Vonk: Kerk gem tot verbreiding van de geref leer: 10 en 5 ds Hofman: Evang Luth Gem: 10 ds Stelnhart: Hersteld apostolische Genootschap: 9,30 en 4 dienst; Leger des Hells; Lange Haven 27: 10 en 7.30 maj en mevr Zuidema. HOEK VAN HOLLAND Herv Genu 10 en 5 ds Roodenburg; Geref: 10 en 5 ds Bel; Vrijz Herv: 7 ds Buitkamp. MAASLAND Herv Gem: 10 en 7 ds Keijzer; Geref: 10 dr Kraan 7 ds Prins. MAASSLUIS Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Kalkman 7 ds Vons. Ichthuscentrum 10 dra vdMade, Zalencentrum West: 10 dhr Bakker, gem huls: 9.45 dhr vd Velde; Geref: immanuelkerk 9.30 ds Duursema 4.30 ds Aaftlnte, Maranathakerk 9.30 ds Aaftink 7 ds Duursema. Andreaskapel 7 ds Aaftink: Geref vrljg: 8.30 en 7 ds Deddens; Chr Gëfef: 9.30 Kand Beejchuis 4,30 kand Beek huis: Ned Prot Bond: 10.15 ds Beukman, ROZENBURG Herv Gem: Immanuel kerk 9.45 ds Westerveld 6.30 ds'Evelein 9.45 ds Eveleln; Geref: 9.30 en 6.30 ds Mantz: Chr Geref: 9.30 en 5 ds Plantlnga: Geref Vrljg: 9.30 en 4.15 ds Deddens. .VLAARDINGEN Herv Gem: Nieuwe Kerk 10 ds Bouterse 5 ds Bos. Bethelkerk 10 ds Nauta 7 ds Bos, Immanuelkerk 10 ds Van Dijk 7 ds Nauta. Rehobothkerk 8.30 ds Bouterse lo.ds Biel, 7 ds Van Lambalgen, Ichthuskerk 10 dhr Van Lambalgen 7 ds Noltes. Holykapel 10.30 dhr Westmaas 7 dhr Van Zetten, Vaartland (dinsdag) 10.30 ds Bos; Geref: Oosterkerk 10 ds Lever 5 ds Ttemersma, Emmauskerk 10 ds Tiemersma. gastendtenst 5 ds Ter Hart, Zonnehuis 10 ds Kouwenhoven, Holykapel 5 ds Swen. Pniët- kerk 9 en 10 dr Bos 5 ds Ter Hart, Holyzlekenhuis 9 ds Kouwenhoven: Chr Geref Kerk: Emmastraat 116. lo en 5 ds Buljs, Ph de Goedestraat 162. 3 ds Buijs: Geref Gem: Westnieuwland 56, 10 en 5 ds Hulsman: Remonstr Kerk en NPB: Hoflaan, hoek Emmastraat 10 ds Postma; Leger des Hells: Baanstraat 10 oü 7.30 samenkomst, Vlsbank 6.30 openlucht samenkomst. Dr. Aalders zal niet alleen-,het standpunt van de „24" toelichten maar -ook "trachten het komende kringwerk in te leiden. Allen die zich betrokken weten bij de verontrusting worden uitgenodigd, deel te heten aan de gesprekskringen. Men hoopt dat een groot aantal kringen kan worden gevormd. Zondag zal hiero ver een kanselboodschap uitgaan. Men denkt aan het bespreken van de onderwerpen: Samen Kerk van Christus zijn in deze tijd; Liturgie bijzaak of noodzaak?; Over apostolaat en pastoraat; Oecumene; De predi king van de wet en secularisatie. Na de kerkdiensten van zondag kan men zich voor de gesprekskrin gen opgeven en ook op de grote avond, die om acht uur in de Ich thuskerk begint.. Daama zuil® maandelijkse bijeenkomsten word®, gehouden. - |N 1927 maakte de Zionistische beweging bekend dat zij de Republiek Estland opnam" in het Gouden Boek in Jeruzalem van hét Joods Nationaal Fonds.': In liét certificaat betreffende deze opne ming stond; „Als blijk van grot» erkentelijkheid aan de Republiek Estland, die als eerste in de geschie denis van Judea de cultuur-autonb- mie verleende aan de minder heidsgroep der Joden in Estland". Als u de loop van de historie in Oost-Europa, kent, zult u begrijpen, dat "ik met wat weemoed in het hart deze regels heb gelezen. Die staan in het boekje „Eesti Vabariik 1918 - 1968", verspreid door de Vereniging van Estlanders in Nederland. Een jubileumuitgave dus, maar een uit gave met een tragische achtergrond Want-de Republiek Estland is inder daad op 24 febru- .1 1918 geprocla meerd. Maar ondanks de op 2 februari 1920 plechtig gegeven belofte van ■Sowjet-Rusland dat de Estiandse 'soevereiniteit zal worden eerbiedigd en dat de Sovjetunie nooit Estland zal aanvallen werd op 23 augustus 1939 door ditzelfde Sovjet-Rusland in samenwerking met Na- zi-Duitsland het beruchte verdrag tussen Hitler en Stalin! een eind aan deze onafhankelijkheid ge maakt. Ongeveer honderdduizend Estlan- ders, die stichters en bouwers waren van het vrije Estland van 1918, wer den gedeporteerd, gedood of in kam pen en gevangenissen „opgeborgen". Zo'n tachtigduizend Esten moesten uit hun eigen land vluchten, Het Estland van riu is niet het Estland, dat tussen 1918 en 1939 heeft bestaan. vluchtelingen hebben zich over de gehele wereld verspreid In Nederland wonen er ongeveer 150, waaronder tien zuiver Estiandse gezinnen. De anderen zijn met Ne* derlanders of Nederlandse, vrouwen getrouwd of zij zijn kinderen int deze gemengde gezinnen. Het over grote deel van deze in Nederland wonende Estiandse vluchtelingen en hun familieleden of nazaten bestaai dus uit Nederlanders, die echter ze ker niet hun Estiandse achtergrond willen vergeten. De Vereniging van Estlanders Nederland heeft nauw contact me. verenigingen van mensen uit andere landen, die onder soortgeW omstandigheden in ons land zijn J komen: Hongaren, Oekraïners, len, Roemeniërs, anti-commu nistische Russen, Tsjechen en w niet al. En natuurlijk ook met Federatie van Organisaties van on - heemden en Vluchtelingen in Nen land, die al deze organisaties o koepelt. - Het zijn jubilea als dat vanJ» Vereniging van Estlanders in Neo land, die ons even doen stilstaan v de grote betekenis van onze, HL vrijheid in de westerse samenievms. bij het tragische feit, dat er heel wat volken in de wereld J voor wie de omstandigheden anders zijn. En bij de nare situa^' dat wij in onze westerse welv heel vaak de orde-van-de-dag langrijker vinden dan het leed anderen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 2