We blijven voor het dier zet Vlaardings bestuur af vmtAm {AGENDA I in gulden 1 I Levendige discussie in afgelopen jaar Vocaal 68 uitverkocht IKWOOM art Gemeente Schiedam j PROMENADE GARAGE Ij uw trotse bezit Afdeling houdt vanavond bijeenkomst lilHIUUiiliUJUUiiiMil oh L* de Heer Balafred informatie-pakket met handige kleurenkiezer gratis! 34 8744 bopgindrd >vtra hoge inru» Studiebij dr age aanvragen Maasland koopt grond Kluiskade Na controle minder woningzoekenden JEUGDGEMEENTERAAD: Scholieren gewond bij aanrijding Ridder van Rappard spreekt voor de jeugdgemeenteraad Binnenhuiskunst aan Hoogstraat Al f 34.000 voor een tweede ff. Frantsenhuis in de Als Peugeot-verkoper heb ik nog nooit zélf maar één Peugeot 404 verkocht... m&m modehuis Vlaardingse band bij j,Club in the Mood99 i wereld merken jj I démonstraties Bromfietsers gewond Afscheid VERMEULEN Inbrekers bekenden mijn ideeën overrnodem en comfortabel wonen, herken ik in de meube len van ELASTIEKEN KOUSEN ir ie trant.. (Van een onzer verslaggevers) VL AARDINGEN Het hoofdbestuur van de Nederland- sche Vereeniging tot Bescher- jung van Dieren heeft het be stuur van de afdeling Vlaardin gen en omstreken, geschorst. Het plaatselijk bestuur had voor van avond een vergadering uitge schreven, waarop het besluit zou vallen uit de landelijke organi satie te treden. Tóch vergadering seliiedamseweg 61 vlaardingen teL34320S Vandaag en dagelijks per dag y ook ïi leert spelen met I u kunt elke vrijdagavond tus- I sen8-10uurgeheelvrljb!ijvend I Ïde orgels horen, zien en zelf i besoelen. Balatred is de beste vinyl-op-viit vloer bedekking, die u kopen kunt. De ideale kombinatie van warate-isolerend, veerkrachtig vilt met kleurecht, slijt vast vinyl. jLigt voorjaren. Als u er alles van wilt weten, vraag dan het Balatred informatiepakket. U krijgt dan ook die praktische kleurenkiezer. Om thuis uit meer dan 76 mogelijk» heden te kiezen welkekleur en kwaliteit 't worden zal. Briefkaartje s.v.p. naar Balamnndi Nederland N.V* Hulzen NJEL BEL TELEFOON VRIJBLIJVEND OP PROEF PHILIPS SCH1EDAMSEWEG 41 bijpassende Majorette gaine 15.90 B00NEN Uitgelote 61 81 281 281 461 461 661 681 861 681 1041 1061 10S1 1241 1261 1281 1441 1461 1491 1641 1663 1681 1841 1861 1881 2041 2061 2081 2241 2261 2281 2441 2461 2481 2641 2861 2681 2841 2861 2881 vanaf 20-9 tot en met 12-10 HOUTSNIJWERK UIT AFRIKA IN NIEUW GUINEA expositiekelder van DE KATTENBEKER liesveld vlaardingen GEMEENTE SCHIEDAM 'i. S In een dagblad zit u dus goed met uw advertenties GRAAFVAN EGMONDSTRAAT 6 VLAARDINGEN TEL 350055 Z DÊ gOTTERDAMMER Pagina 5 2A 5? Het hoofdbestuur heeft deze verga dering afgelast. Dit nu, en het besluit van de schorsing, is woensdag in een clrcolaire aan dc leden (bekend ge maakt. Het hoofdbestuur heeft de leiding van de plaatselijke afdeling overgenomen. Door het ingrijpen van hogerhand kan de afdeling Vlaardingen niet worden opgeheven, zoals de bedoe ling was, en deze blijft dus bestaan. Alle bezittingen en fondsen van deze afdeling blijven tot -haar beschikking en alle leden blijven lid. Alleen leden die in een persoon lijke brief hun lidmaatschap opzeg gen of die worden geroyeerd, verlie pen hun lidmaatschap, Het hoofd bestuur is van plan op korte termijn een ledenvergadering te beleggen, waarop een nieuw plaatselijk bestuur zal worden gekozen. Het hoofdbestuur heeft het tijdstip van de schorsing bijzonder goed ge kozen. Het plaatselijke bestuur is nu volledig lamgeslagen en heeft geen gelegenheid de leden te laten beslis sen of uittreden uit de landelijke or ganisatie gewenst is. Toch heeft de geschorste secretaris van het plaatselijke bestuur, de heer S. Ph. Jungerius, laten weten dat de vergadering van vanavond gewoon doorgaat Het zal echter geen leden vergadering zijn, maar een bijeen komst van dierenbeschermers. Het besluit van het hoofdbestuur, dat tot de schorsing van het plaatse lijke bestuur heeft geleid, is het ge volg van een reeds geruime tijd bestaand conflict. Dit is ontstaan, na dat de door het afdelingsbestuur gestelde kandidaat Jungerius niet'In het hoofdbestuur werd gekozen. v De Vlaardingers hadden de heer Da finishing touch van het manchef aan het overhemd i$ ongetwijfeld de manchetknoop. Naast de diamant geslepen knopen vallen bijzonder in hef oog de ge ëmailleerde knopen. MANCHETKNOPEN vanaf 5.95 GOLD PLATE met 5 jaar garantie vanaf 9.95 GOLD PLATE met-10 jaar garantie vanaf 25.— Schiedatnseweg 61 Vlaardingen te!. 343202 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Club in the Mood zaterdagavond opnieuw present in gebouw Muzanda. Van acht uur af be staat er gelegenheid tot dansen op ge zellige jazzmuziek, die deze keer wordt verzorgd door The Smogtown Jazzband mt Vlaardingen. Deze Vlaardingse groep staat bekend om haar goede muziek. De leden doen bun best om buiten, maar vooral ook M Vlaardingen wat meer bekendheid te krijgen. Van fcwart voor acht af kan men aan de zaal toegangskaarten kopen. Trfungel: vergadering dierenhescïier- - ramp, 20. pc'" 'i Uesveld: politieke instuif. 20. xvsir0??» Kruisgcbouw: Emmastraaf 38, ®lenst herv. geref. comité, ds. J. Verkade, - Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat li, tel. 346775 «iarmnuirinier politie: 34.44.44. "O en GIJ: 34.44.44. ^■alarmnummer meid- en regetkamer voor rfchten luchtvervuiling: 38.28.87. v - Apotheek: v.d. Corput, Schiedamseweg tel. 34324, .^«"achten bezorging Vlaardingen: H. Ver- -. K. Drossaertstraat 210, tel. 84.55.45, i dagelljks van 18.30 tot 19.00 uur en zater- van 13 00 tot 19.00 uur. .machten bezorging Maassluis: mevrouw f». ™eln' Damstraat 13, dagelijks van 18.30 ™t_!9.00 uur en zaterdag van 18.00 tot 19.00 Apotheek Maassluis: Rijnmond, Mozart- "M, tel. 2209. tuten... en de zaak was rond. Het is al eerder gebeurd, hoor. We zijn niet de enigen. Wat we nu gaan doen? Ik weet het niet. Het hoofdbestuur maakt de Jungerius kandidaat gesteld, omdat het hoofdbestuur een veel te laks be leid zou voeren. Een corrigerende tik is naar hun mening wel op zijn plaats. Toen de heer Jungerius niet werd gekozen vielen deze tikken nog al hardhandig uit. Een rechtzaak was het gevolg en de afdeling Vlaardingen mocht zich niet meer beledigend uitlaten op straffe van een dwangsom van dui zend gulden per overtreding. De plaatselijke afdeling zinde op een te genmaatregel en besloot de leden voor te stellen uit het landelijke ver band te treden, hetgeen nu de grond is ingeboord. De heer Jungerius zegt hierover: „Wij zijn lamgeslagen. Het besluit van het hoofdbestuur is ondoordacht en zal "de dierenbescherming schad - berokkenen. Of ik deze maatregel had verwacht? Ik heb er wel reke ning mee gehouden". Over de vergadering van. vanavond zegt hij: „We kunnen uiteraard niet achter de bestuurstafel gaan zitten. Wel willen we voeling houden met de achterban. Wanneer ze zeggen dat we het fout hebben gedaan, houdt natuurlijk alles op. Het zal zeker een verwarde vergadering worden, U kent onze mening. Het geld gaat bij het hoofdbestuur met scheppen de deur uit. Voor representatie voe ren ze rustig 25.000 op. En dat moet dan allemaal worden betaald van le gaatjes en oude kranten, die leden met veel moeite ophalen. Wat deze hele affaire al niet heeft gekost aan brieven en aangetekende stukken... Laten we nu eens werkelijk aan dierenbescherming doen. Wij hebben er alles en alles voor gedaan. Ik heb nog nooit treinkosten of wat voor kosten ook in rekening gebracht. Het is onze hobby en dat kost tijd en geld. Maar bij het hoofdbestuur moet alles duur! We hebben met open vizier gestre den. Wanneer de leden los willen van het hoofdbestuur, dan zouden we dat netjes aan het hoofdbestuur hebben gevraagd. Een wijziging van de sta- J vanaf 325.- contant plus i I Joh. de Heer's unieke systeem 1 I keuzeuit meer dan 100Instru- menten CONN - HAMMOND 1 PHILIPS - RI-HA - SOUNA 1 p VISCOUNT e.a. j O0STZE1 EDIJK^a ziet er meer bij 36..'ROTTERDAM. TEL (010) 11S255 dienst uit. Maar zonder bezittingen en zonder dierentehuis beginnen we niets en we gaan niet opnieuw van de grond af aan beginnen. Bedanken als lid? Dat weet ik nog Riet Daar moet ik nog over nadenken. Weet wel, we blijven dieren beschermers. Voor het dier in nood blijven we vechten. We gooien niet de kop in de wind om daarna postze gelverzamelaars te worden", aldus kandidaat-notaris Jungerius. Het afdelingsbestuur werpt alle schuld op het hoofdbestuur, dat op zijn beurt weer geen enkele blaam zou treffen. Wie wil weten „aan wel ke zijde een tomeloze agressie werd (beoefend", kan het dossier doorijlade- ren, waarin alle gevoerde correspon dentie ligt opgeborgen. Het telefoon nummer voor een te maken afspraak is 070 - 112755, aldus het hoofd bestuur. yr/ïaes-#. en vraag bij U thuis dan weet U wat U koopt KLEUREN Internationaal erkend de allerbeste in beeld, kleur en geluid. DE SPECIALIST IN KLEURENTELEVISIE DIRECT GELEVERD VAKKUNDIG GEPLAATST VERUIT HET VOORDELIGST w YCHUII nt.1 V Vl/IMJLLIUU I 1 *-ï rtlö Door een sp®?lphf\ips-. samenwerking met PMP eXl*ar UW zwort-v^L-as IcfrUw zvrott-winV (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ouders kunnen desgewenst voor hun kinderen, die voortgezet onderwijs volgen, een stu diebij drage aanvragen. Formulieren zijn verkrijgbaar op de afdeling on derwijs in het stadhuis (voor1 de, openbare scholen) en bij de besturen van de bijzondere scholen." L De bijdrage bestaat uit 42,50 als tegemoetkoming in de studiekosten en een vergoeding voor reiskosten en/of fietskosten, indien de enkelvou dige afstand van huis naar school meer dan vijf kilometer bedraagt Voor de studiebij drage komen in aanmerking minderjarige leerlingen, die onvoorwaardelijk zijn toegelaten tot de klas waarin zij nu ritten, die niet eerder hetzelfde leerjaar hebben gevolgd en tevens niet meer dan een maal een leerjaar aan deze of een gelijksoortige school hebben gedou bleerd. Bovendien is de toekenning van de bijdrage afnankelijk van het ge zinsinkomen, omdat de regeling geldt voor minder draagkrachtige ouders. HOEK VAN HOLLAND Bij een botsing op de Prins Hendrikweg liep de 62-jarige bromfietser A. P. D. ver wondingen aan het gezicht op. De man werd aangereden door een rechtsafslaande personenauto, bestuurd door de 19-jarige H. H. uit Den Haag. De bromfietser W. R. v. d. B. uit Den Haag kwam te vallen in de Riet dijkstraat. Hij kreeg een hersenschudding. (Van een onzer verslaggevers) MAASLAND De gemeenteraad gaat in rijn vergadering van volgen de week maandagavond een voorstel tot aankoop van grond aan de Kluiskade behandelen. De grond Js nodig voor de aanleg van de brug van de Huis te Veldelaan naar de Commandeurspolder. Eigenaars zijn de gebrs. Vermeulen, met wie B. en W. na langdurige onderhandelingen een prijs van 27.915 zijn overeenge komen. In hun voorstel merken B. en W. op dat langer uitstel van de aankoop de prijs zal verhogen, terwijl het niet zeker is of dan, indien de groed vrij moet worden opgeleverd, aan gebrs. Vermeulen een vervangend be drijfsterrein kan worden aangeboden. In dezelfde vergadering moet wor den besloten over de verkoop van 4Si m2 grond aan Het Ambacht aan gebrs. Vermeulen voor 16.596. Het college stelt de raad verder voor de chef van de afdeling finan ciën en de plaatsvervangend chef van die afdeling te benoemen tot respec tievelijk administrateur^ en plaatsver vangend administrateur van: het' ge meentelijk grondbedrijf. Een krediet van/ 3375 is nodig voor de aanschaf van'een boekingsmachtne voor de fi nanciële administratie. Voorgesteld wordt ten slotte de heer A. Wamaar per 1 oktober 1968 wegens het bereiken van de pensi oengerechtigde leeftijd eervol ontslag te verlenen als adviseur der gemeen te voor bouwkundige en stedebouw- kundige aangelegenheden. 1 (Van een onzer .verslaggevers) VLAARDINGEN Het aantal inge schreven woningzoekenden bij het ge meentelijk huisvestingsbureau is vorige maand gedaald met 76 tot 3422. Deze vermindering is vooral te danken aan een controle, waaruit bleek dat een aantal woningzoekenden kon worden afgevoerd. Van de overblijvende 3422 gevallen zijn 1013 als „urgent" geregistreerd, na melijk 579 gevallen met een medische urgentie en 434 gevallen met een sociale urgentie. De overige 2409 gevallen betreffen de normale inschrijvingen, zoals werkne mers van elders die zich hier willen vestigen, te groot behuisden, personen die een kleinere woning wensen, aan staande echtparen en kandidaten voor een nieuwe woning, die over voldoende woonruimte beschikken. (Van een onzer verslaggevers) VLARDINGEN In het verslag over 1967-1968 stelt het bestuur van de jeugdgemeenteraad met voldoe ning vast, dat het afgelopen zit tingsjaar bijzonder succesvol is ge weest. Belangrijk was de toetreding van de PSP, de CPN en Democraten •66. Dit heeft een verlevendiging van de discussies tot gevolg gehad. Ver der heeft het bestuur, niet alleen door toetreding van deze partijen, een toename van de belangstelling geconstateerd. De opkomstcijfers spreken voor zichzelf. „Het feit dat de jeugdgemeenteraad dit jaar zijn honderdste vergadering heeft kunnen houden, bewijst wel zijn bestaansrecht. Deze vergadering is het hoogtepunt van het afgelopen zittingsjaar geweest", aldus het verslag. De jeugdgemeenteraad zal deze maand het vijftiende jaar van zijn bestaan ingaan. De toekomst ziet er bijzonder goed uit. Dit kan tot zelf genoegzaamheid en zelfoverschatting leiden, aldus het jaarverslag, maar wij moeten vaststellen, dat onze raad steeds beter aan zijn doelstellingen gaat beantwoorden. Aan het begin van het zittingsjaar werd afscheid genomen van secreta ris K. Brinkman, die in de heer J. Baris een opvolger vond. Voorzitter J. de Prieëlle is inmiddels opgevolgd door de heer C. van Roon, Kamer- lingh Onnesstraat 14, tel. 348363. In het verslag wordt voorts het ge meentebestuur dank .gebracht voor de medewerking. In het bijzonder noemt het bestuur van de jeugdge- SCHIEDAM De zestien-jarige scholiere N. P. W. uit Vlaardingen heeft gisteren een aanrijding veroor zaakt op de Johan de Wittsingel ter hoogte van de- Rijksscholenge meenschap. Het meisje draaide haar en kwam daar in aanraking met de fiets naar de overkant van de straat 20-jarige bromfietser V. de B. deze verloor zijn evenwicht en botste te gen de twaalfjarige K. N. B. Ook de wielrijdster viel en moest in het Ho- ly-ziekenhuis worden opgenomen. Op de Woudweg reed de 37-jarige P. J. V. vanmorgen met zijn auto in zachte berm waardoor de wagen kan telde en enige'balen meel in de sloot gleden. De schade bedraagt ƒ1300. Auto m otic VRAAG DEMONSTRATIE NAAIMACHINEBEDR1JF Fransenstr. 9 - Waalstr, 3S "Vlaardingen. TeL 010—340075 meenteraad burgemeester mr, J. Heusdens, die op de honderste verga dering een lezing heeft gehouden. Hierbij was ook mr. J, Klaasesz, commissaris der Koningin in de pro vincie Zuid-Holland, aanwezig. De fractievoorzitters van de di verse partijen zijn: F. A. J. van den Bosch (KVP)A. van der Schalk (PvdA); M. H. L. Weststrate (ARP); M. Mooij (CHU); G. Neyssel (WD); M. Smit (CPN); J. P. G. Noordhuizen (PSP); A. A. W. Bolland (GPV); P. Smal (SGP) en J. C. Rouss (D '66). (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op woensdag 25 september houdt de Federatie van Zangverenigingen te Vlaardingen een stedelijk concert onder het muzikale motto „Vokaal '68" in de Stadsge hoorzaal. Alle kaarten voor dit jaar lijks terugkerende zangfestijn zijn reeds verkocht. Aan het muzikale evenement doen alle tien bij de federatie aangesloten zangverenigingen mee. Behoudens het eigen repertoire van elk koor of kwartet worden zowel voor als na de pauze werken gezamenlijk uitge voerd, onder leiding van de 75-jarige mervrouw K. Verhoef-Torn. Aan Vokaal '68 doen mee de da meskoren Viva Melodia (dirigente Jo Mulder); Vivezza (dirigente mevrouw K. Verhoef-Tom); Con Amore (diri gent Th. ter Laak); het UW-Bejaar- denkoor (dirigente mevrouw H. v. d. Kuyl-Van Witzenburg); Het Bevrij dingskoor (dirigente mevrouw A. v. d. Bos-Maurer); het Gemengd Rijn mondkoor (dirigent Piet Struijk); het "Mannenkoor Apollo (dirigent Th. ter Laak); het Mannenensemble Eupho nic (dirigente mevrouw K, Ver hoef-Tom) en het Vlaardings Politie Dubbelmannenkwartet Pro Musica onder leiding van C. Alewijnse. SCHIEDAM Twee Schiedamse jongelui die gisteren in Nijmegen werden aangehouden hebben bekend dat zij twaalfhonderd gulden uit een huis in de Liduinastraat hebben gestolen. Ook stalen zij in februari een gehoorapparaat en in augustus een radio uit een keet in het volkspark. Bij een van deze inbraken assisteerde nog een zestien-jarige jongen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mr. L. R, J. rid der van Happard, burgemeester van Gorinehem, zal woensdag 25 september een lezing houden over „Gezag en Vrij heid" voor de leden van. de jeugdge meenteraad. Deze vergadering begint 's avonds om acht uur in de burgerzaal van het stadhuis. Gezien de beperkte ruimte, zal de ver gadering een besloten karakter hebben. Belangstellenden kunnen bij de voorzit ters van de fracties in de jeugdgemeen teraad een uitnodiging afhalen. Een groot aantal stellingen zal tot uitgangspunt van de discussies dienen. Ook zal aandacht worden geschonken aan de hedendaagse problematiek. "VLAARDXNGEN Geboren: Renatus Antontus Maria, zv p A M van Uflelen en H J A M de Brabander, Mahlerstraat 34: Monique, cv c Harteveld en A M Santo Borreil. Meerkoetstr 116; Hendrika Marga- retha Helena, dv A T G- Hulspas en T Helderop, Prof Telderectr 229; Ronald, zv J A de vries en E J Koevoet, Lijsterlaan 43: Kolf. zv F A de Vries en W van der Velden, Klaproosstr sec; chrlstlaan, zv H C van Leeuwen en A C de Kolt, Maasstr 15; Inge, dv p Deddens en A Brakel, Rozenburg; Mascha Corlne, dv Machiel Fleter den Hollander en L M van HHfte. Fetunlastr 22C: Waada Petronella, dv C P A visser en P J H W M van Rossum, Emmastr 37; Barnardus Johannes, zv c Tebrugge en c van Hulzen, Leeuwerikstr J2; Michelle, zv J Nouws en c E Groer.e- veïd, Verhetjstraat 54. Cornelia Johanna, dv A A Hoogerwerf en U N van Rijswijk, Geert Groot-slaan 231; Ingrtd. dv A J C Zlerts en G van Keulen, Groen van Prinstererstr 45: Robert Eduard, zv A M A Stynis en ME Lehman, Prof Teldersstr 372; Eleonora Tine Desirée, dv L Poll en M A van Koeverden Brouwer, Maassluis Overleden: Karei Adrle Noordhoek 32 Goud- sestngel 75; Adrianus van der Vlak, 71, Oftotg „Van, H BIJPost, Koninglnneta 583; Kornelis Udo, 94, v/edn van, D Snijders, Katterdamseweg 54; KorneUs Vons. 7a. eehtg van, F van Vliet, Prlmulastr 23a. Getrouwd: Johannes Thlel, 36 en Liesbeth MaartJe Ottevanger. 29; Willem Spijkho- ven, 23 en Jamie Andrea van Teijlingen, SCHIEDAM Geboren: Cornells G zv J Smit en J S van der Brug; Arnoud G zv G P Kleinekoort en C Rlnglever; Patricia M dv H J Tillips en W J M van der Gaag; Adrians T D dv W J M WalbeekenME van'tOor. Overleden: P J Kooljman, 59 echtg G Wijnstekers; P G Mak, 61; 'f iwbewtraw, 'O—;' p jon a, J Waard, 68 wed M Molenaar; M c Landsbergen, 82 echtg H J Scheffers; M Loch, 76. DONDERDAG 19 SEPTEMBER 19Ó8 Wala Majorette beha van Lycra met bijzonder mooie kanten cups en verstel bare stretch schouder banden. A.B.C.D. 14.90 IN ALLE 21 FILIALEN VAN FOÜN&aTiONS (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Rijksgqedkeurtag is verleend aan „Bospolder Binnenhuis-, kunst" te Schiedam tot het bouwen van een winkelpand aan de Hoogstraat, Op 11 september is de eerste paal geslagen", voor de bouw van een complex van vier bedrijfshallen aan de Marconistraat door de N.V. Hoogewerff en Groene- veld. Op 3 september Is de eerste paal ge slagen voor de bouw van twaalf een- gezinswoningen aan de Ernst Casimir- straat in Holy. Het aannemingsbedrijf - F. J. Zegers bouwt deze hulzen. Bouwvergunning is verleend aan Syn« tor N.V. tot het uitbreiden van het be-., drijfspand Ampèrestraat 0. De Boja-fa- brieken te Aalst kregen een bouwver- gunning tot het oprichten van een be-, drijfsgebouw op het terrein achter het bedrijf aan de Ampètestraat 7. Verder zijn bouwvergunningen ver—, leend aan de N.V. Gebr. van Büilren van Heyst tot het bouwen van een op slagloods op het terrein aan de Galg- kade 6; de Eerste Nederlandse Coöpe ratieve Kunstmestfabriek tot het uit breiden van de reparatiewerkplaats op het fabrieksterrein aan de Deltaweg 50 en K. van der Lugt tot het uitbreiden van het pand Emmastraat 52. KORTE LUNQAAN 21 TEU010/112955 ROTTERDAM "GROTE MARKTSTR.5 TEL. 070/116162 DEN HAAG WARIAP LAATS 2 TELC30/189CÖ UTRECHT BRINK B5 TEL 05700/12411 DEVENTER VLAARDINGEN Het aktïeco- mité, dat negen maanden geleden be gonnen is om gelden te verzamelen voor de inrichting van een tweede Herman Frantsenhuis te Vlaardingen, heeft de opbrengst van de aktie dinsdagavond in gebouw Triangel overgedragen aan de Oudervereni ging „Helpt Elkander". Mevrouw M. de Vries-van der Spek zei, dat men één doel voor ogen heeft gehad: het bieden van hulp door de ene mens aan de andere mens, die hulp nodig heeft. Aan de heer M. Valster, voorzitter van Helpt Elkander, overhandigde zij een spaarbankboekje, waarop een bedrag van 33.500 was geplaatst Verder beschikt men via een reke ning-courant over 743,61. Bij elkaar dus een bedrag van 34.243,61. Het is de bedoeling, dat dit bedrag tot 1 maart 1969 op de spaarbank blijft en met de rente er bij zal dan het resultaat van de aktie uiteinde lijk 35.081,11 bedragen. Mevrouw De Vries toonde zich zeer erkentelijk voor de medewerking van de bevolking, om de aktse volledig te doen slagen. ,,„n. Het aktiecomité is met ontbonden, maar wel is er een adempauze aange komen. In februari 1969 zal een nieu we aktie van start gaan. Dan wil men zeep aan de man en aan de vrouw gaan brengen. VOOR U, MEVROUW Met de beste pasvorm en grootste steun. Elegant en soepel in het dragen. Ook naar maat. Cailenburgstr. 38 - Tel. 342396 Vlaardingen. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zijn uitgeloot 150 obligaties van 1000,— van de 4%% obligatie-lening Schiedam 1952 lil, oorspronkelijk groot 3.000.000,en momenteel pro resto groot 2,250.000, 1 201 401 601 801 21 221 421 621 821 41 241 441 641 841 1001 1021 3501 1221 1401 1421 1601 1621 3801 1821 2001 2021 2201 2221 2401 2421 2601 2621 2801 2821 nummers: 101 121 141 161 181 301 321 341 361 381 501 521 541 581 581 701 721 741 761 731 901 921 941 961 981 1101 1121 1141 1161 1181 1301 1321 1341 1361 1381 1501 1521 1541 1561 1581 1701 1721 1741 1761 1781 1901 1921 1941 1961 1981 2101 2121 2141 2161 2181 2301 2321 2341 2361 2381 2501 2521 2541 2561 2581 2701 2721 2741 2761 2781 2901 2921 2941 2961 2981 De per 1 november 1967 aflosbaar gestelde obligatie nr, 467 is nog niet ter verzilvering aangeboden. Betaling geschiedt van 1 november af mede ten kantore van de kassier der gemeente Schiedam. Schiedam, 16 september 1968, SPREEKUUR BURGEMEESTER Burgemeester Roelfsema Is verhinderd op maandag. 23 september a.s, zijn -wekelijfcs spreekuur te houden. Schiedam, 18 september 1968. Probeer het een# met een Koerier Toch betaalt iemand me elke maand m'n salaris, al jaren lang. U voelt wel dat daar een verhaaltje achter schuilt, 't zit namelijk zo: sommige mensen kennen iemand die in een Peugeot 404 rijdt. Hun enthousias me werkt zo aanstekelijk dat zij dan ook wel eens willen proefrijden. Ze maken een afspraak en dan kom ik voorrijden, ik rij wat, zij rijden wat Zij vragen en ik geef antwoord. Heel nuchter allemaal. En keer op keer blijkt gewoon in de praktijk dat de Peugeot 404 zichzelf verkoopt Eigenlijk is het enige verkoop-argument dat ik zelf naar voren breng de prijs. Dat moet ook wel want iedereen denkt dat de 404 een soort super-de-luxe auto is, terwijl hij in de f 10.000,- klasse valt Geen mini-auto dus, maar toch bepaald niet teveel voor zo'nr ruime, solide betrouw bare en móóie auto. Weet u wat? Maakt u ook eens een 1 proefrit Bel even naar de j Promenade Garage, tel. 010-350055 en vraag naar Knijnenburg!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1