College van Ijjienwerking wil uitstel Maasstad schuift geen industrieën af als waren het suikerzakjes Heerlen-Rotterdam zierige ontmoeting PRISMA orteur in 72 jaar tot machtige energiegroep gegroeid JJsJJollerOnnnwr Geen democratie in -organisatie Ontstemde kunstenaars niet op Heerlens feest üiüüA Situatie bij Verolme bijzonder verward T3T J Omzet nu 1,25 miljard, per jaar Ontvangst was beneden peiF Samenloop van omstandigheden mm -:v-v Raad Ridderkerk over Rijnmond ^etirn rapport over pntond in discussie krdolie Aardgas WEINIG KANS PRISMA o.m. verkrijgbaar bij: JUWELIER H. A. v. STRIEN DAM51 BRÜNOTT N.V. IWNKELCENTRUM BINNENWEG 45 P. MERKES N.V. NIEDWE BINNENWEG 66—G8 JUWELIER HENDRIK WEIDEMA JUWELIER RIKKOERT EN ZN. HAVEN5 JUWELIER AAD v. DIGGELE DE KSTSoon stsise. - V'yv; -r* -V f;: V,. V»*'* Kf OVERLEG WAT NU? STUDENTEN POLITIE 1968| ROTTERDAMMER Pagina 3 2A MAANDAG 23 SEPTEMBER 1968 U in Thijs-f hel i" rs. Én Eicha-1 -terde| rs van deel- fi irblij. f v.J" bel: te'I iat ik >ehoe( Wel::! n het f; chtige ierdag f euren..| i, wie I ge- 8 or de het otter- ituur- rvoer na- i om an de lands deel- t'van essen i en eveer lende itteh. ?roep id le hen zoals slna- iroe- ijden i (Van een onzer verslaggevers) „OTTERDAM - Het college van .mserking» informeel orgaan voor der gemeenten in Rijnmond, W<V vanmorgen, maandag, aange- op uitstel der bespreking 'het interim-rapport over de Scinnr van Rijnmond in de Ryn- BOndraad. n»4 14 tegen 8 stemmen en één Siding namen de vertegenwoor- der gemeenten een motie aan, ■immens Rotterdam was ingediend, f die motie wordt het dagelijks be- van Rijnmond verzocht samen een commissie uit het college samenwerking een tweetal plan- g uitte werken. tiie plannen zijn: op korte termijn J fficorrigerde status quo van Ryn- 5'fte schetsen om meer inspraak f Gemeenten te garanderen en op t;ie termijn voor een nieuwe Kuur van het agglomeratiebe- X Ook wordt verzocht te wachten het interim-rapport aan de Rijn- tot het eerste plan is uit- tter- inje- !gens uur. traai uur; En- issen ff est dein ir - 105k 13.10 s de uur; te- ir - oote r - cht) neze uitspraak verschilt met de wnin» van gecommitteerden die in m korte nota de Rijnmondraad ken- Sjr willen maken. Daarbij zal, wor- Z uitgegaan van de directe verkie- lineèii van institutionalisering van eigen bevoegdheden en een eigen fi nancieel statuut. Inmiddels zou een werkgroep, met inschakeling van het college van sa menwerking zowel de problematiek, rp lange als die op korte termijn moeten behandelen. Maar het dage lijks'bestuur voelt er niet voor de üijnmondraad zijn mening te ont houden. In de langduirge discussies bleken beide standpunten niet tot elkaar te brengen, zodat tot stemming moest wirden overgegaan. V" PRISMA dameshorloges 2) modieus model - elegante wijzerplaat edeldoublé 89.- 2) met gronden schakelband 335.- 3) geheel goud - klassiek model in moderne uitvoering 165.- (grote variatie in gouden dameshorloges vanaf 125.-) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Heerlen- se organisatoren van de Rotter damse week hadden een flinke voorraad eterij ingeslagen voor de leden van de marinierskapel, die vrijdagavond in Heerlen kwam concerteren. Zo'n stel jon ge kerels, dacht men daar, de moeilijke leeftijd maar nauwe- ■ond lam, keer bg- eh en ang ;re- met a.s, i op uw, het >ta- lie- ifo- nog der 579. ROTTERDAM De redding van het scheepvaartbedrijf van. Rievelt-Goudriaan uit buiten landse handen, heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de in Utrecht gevestigde steenkolen- handelsvereeniging, een interna tionaal vertakte onderneming, die in haar 72-jarig bestaan een energiereus is geworden met een omzet van een en een kwart mil jard gulden per. jaar. Sedert haar oprichting heeft de SHV zich vooroamcJijtc toegelegd op Je handel in grondstoffen voor de opwekkng van energie. Acht tkolen- ünperteurs richiten de „vereeni- jing** in 1893 op. In 3896 werd de SHV omgezet in een besloten NV en dat is zij tot op de huidige dag gehle- ths. Het aantal aandeelhouders Stoeide van acht tot rond 250. De gestadige ontwikkeling op het gebiedvan de energie heeftin de '2-jarige geschiedenis van de N.V. steeds geleid tot het ontplooien van nieuwe activiteiten teneinde aan de toenemende vraag naar nieuwe vor men van energiete kunnen voldoen. Aldus groeide het bedrijf van kolen- importeur tot. een machtige energie groep met meer dan 150 dochteron dernemingen, ruim -7.000 medewer- ters[sters) in binnén- en buitenland en een geplaatst, aandelenkapitaal van 26,6 miljoen gulden. Jaarlijks wordt (uitgedrukt in steenkolenequi- valent) door de groep een hoeveel heid van 12 miljoen ton energiepro ducten verhandeld. De jaarlijkse omzet groeide in ehke- ie jaren van éen miljard tot ruim een ffl een kwart miljard gulden thans. De SHV heeft verreweg het Poetste aandeel in de kolenimport. De kolen betrekt de SHV uit Duitsland, de Verenigde Staten en >adere industriegebieden. In Amster dam heeft de SHV onder - meer éen modern antracietveredelingsbedrijf. Dok in de internationale kolenhandel leeft de SHV een aandeel via eigen verkoopmaatschappijen, voorname lijk in de EEG-landen. De SHV behoort voorts tot de be- begrijke leveranciers van aardolie- Produkten met afzet zowel in binnen ga buitenland (verkoop onder de Mam Pam). Butaan- en propaangas worden zowel in. flessen als in bulk verkocht, op de Nederlandse markt jusamemverking met Chevron (voor- Men Caltex). In de Benelux-havens r1 in Noord-Duitsland heeft- de SHV "jjnkerstations voor de levering van 016 aan zeeschepen. De omvangrijke Nederlandse Rijn- Mart vereniging was lange tijd een andere SHV-dochter, een van de be- hagrijkste Rijnvaartrederijen. In het bn van dit jaag fuseerden de NKV de "Vulcaan. Zij werken thans on- sr de naam Europese Water- weS-Transporten N.V. en hebben een SCMffieniijk laadvermogen van «0.000 ton, waarvan ruim de heHt ouwvaart. Voor het transport van olie cschikt de SHV oVer een tankvloot dan 40 schepen en een wa- ,ark van enkele honderden tank- ot°s en spoorwagons. In Rotter- J?® en Amsterdam heeft dè SHV Werne overslagbedrijven voor mas- - gebracht. De SHV heelt thans onder- nemingn in zes EEG-landen en voorts onder meer in Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Griekenland en Tunesië. Het meren deel hiervan is ondergebracht in de SHV internationaal in Zwitserland. De SHV houdt zich ook 'bezig met de ertshandel, handel in bouwmateri alen, zeevisserij, scheepvaartzaken e.d,, zoals chartering en rederija gentschappen, Deze belangen, zijn historisch uit de hoofdactiviteiten voortgekomen. Ais jongste energiedrager speelt aardgas in de SHV-activiteiten een rol van toenemende betekenis. Samen met de Amoco Netherlands Petro leum Company (Standaard Oil of In diana) en de Gelsenkirchener Berg- werks A.G, stichtte de SHVenkele jaren geleden de exploratie- en .pro ductiemaatschappij Dyas N.V., die zich ging bezighouden met opsporing en exploratie van olie en aardgas in Nederland en op het continentale plat. In Noord-Holland zijn twee con- cessies te verwachten (in Bergen en Liminen), waar grote hoeveelheden aardgas werden gevonden. Het seismisch onderzoek van het conti nentale vlak duurt nog voort. Via een andere dochteronderne ming verkoopt de SHV uranium voor de kernenergie. Dit jaar trok de SHV in korte tijd de aandacht door een reeks niemve activiteiten. Zo werd in samenwerking met een Duitse organisatie de zelfbedïe- ningsgroothandel „Makro gesticht, die binnenkort in Amsterdam diensten wil gaan bewijzen aan aller lei kleine zelfstandigen. Ze kunnen in deze grootste zelfbedie ningsgroothandel van Nederland te recht voor hun aankopen. Het Is de bedoeling 35.000 artikelen te gaan verkopen, waaronder 16.000 voe dingsartikelen. De capaciteit van dit nieuwe object is getaxeerd op een jaarlijkse omzet van rond 150 miljoen gulden. Van recente datum is de overne ming van twee centrale verwar- mingsbedrijven (Stigter en Messe- maeckers en Ringverwarming). Vorige week werd de fusie aange kondigd tussen de SHV Amsterdam en de N.V. Havenbedrijf „De Rietlan den". Met ingang van 1 oktober aanstaande zullen beide bedrijven hun havenactiviteiten samenvoegen in de N.V. Havenbedrijf dé Rietlan den onder directie van een SHV-functionaris. Naast de overllag van massa- en stukgoed wordt ge dacht aan de opslag an speciale pro- dukten, die in het bedrijf kunnen worden veredeld en daarna weer verkocht. Het samengevoegde bedrijf telt rond 1000 werknemers. Men dekt aan uitbreiding van het perso neelsbestand. iSHv k^enlandse organisatie van de Lm, B het °°g op de gewijzigde cLrt I1®heden na Tweede Wereld oog versneld tot ontwikkeling van 50 jaar geleden Eieren aan, het vee. Voor de Zwolsche Rechtbank stonden Donderdag een zes tal landbouwers uit Dalfsen terecht, die eieren vervoerd hadden van hun woning naar Zwolle. Zij vroegen den rechters wat zij met de eieren moesten doen, verkoopen konden zij ze niet in hun omgeving, een vervoerbewijs konden zij van den burgemeester-niet krijgen^ het" eenige was opvoeren aan het vee. ROTTERDAMSE icenk in Heer len. Burgemeester Thomas sen toont zijn collega drs. F. J. Gijzeis in de stadsschouioburg zijn stad in maquettevorm. lijks gepasseerd, zal best een broodje extra aankunnen. En daar waren ze dan, de mariniers: wei-doorvoede veertigers, die stuk voor stuk geacht konden worden het tijgervel van de man met de grote trom zonet per soonlijk uit het oerwoud gehaald te hebben, zonder daar merk baar onder geleden te hebben. Er bleven dan ook nog al wat broodjes over. Het is een komische vergissing, die eigenlijk heel goed paste in het ple zierige geheel van de Heerlen - Rot terdam ontmoeting, die vrijdag met een zwaar werkprogramma van start gingen die deze week met een iets lichter programma wordt voortgezet. Heel wat zwaarwegender is de ver gissing die enkele Heerlenaren en an dere Limburgers diep in hun hart hebben gemaakt, door de illusie te koesteren, dat Rotterdam „waar alles kan", industrieën zal afschuiven ais waren het suikerzakjes. Industrieën laten zich niet schuiven en voor. zo ver ze dat wel doen, is het niet aan Rotterdam om „de dubbele" rechtstreeks naar elders over te doen. Burgemeester W. Thomassen heeft het de „illusionisten" vriendelijk maar beslist kenbaar gemaakt: „Wat wij aan vestigingen in Rotterdam niet kunnen plaatsen, verwijzen we naar het ministerie van economische zaken. Daar is het plein waar we elkaar kunnen ontmoeten". Daarbij blijft dan natuurlijk het feit, dat de bedrijven uiteindelijk zelf beslissen, waar zij zich believen te vestigen. Ook dat kwam in diverse discussies nog eens duidelijk naar voren. Desondanks is (ook) in Heerlen en omgeving de indruk ontstaan, dat. wil men profiteren van de industriële ontwikkeling in Nederland, het zaak is, met Rotterdam goede vrienden te zijn. Met Rotterdam eerder dan met Den Ilaag. Alle ontmoetingen, zoals deze week in Heerlen, buiten ,,'s Rijks Plein" hebben natuurlijk hun waarde, zijn bijzonder prettig en behoeven niet nagelaten te worden. Men hoede zich echter voor overdreven verwachtin gen. Men kan er maar beter van uit gaan, dat door dit soort ontmoetingen duidelijk wordt, dat het in en rond Rotterdam ook niet allemaal koek en ei is. Dat is trouwens al heel wat, want die teleurstelling kan niet vroeg ge noeg overkomen, anders geeft het ia- ter toch maar moeilijkheden. Dat Rotterdam meer en meer gezocht wordt als oom, die altijd nog wel een suikerzakje achter zijn glanzende horlogeketting in een vestzakje heeft zitten, geeft intussen wél te denken. Heeft Rotterdam er oren naar, zo luidde een concrete vraag in Zuid-Limburg om in Heerlen een container-terminal te stichten (waar allerlei vervoersstralen uit Europa samenkomen en waar. vandaan dan één „verzamelstraal" naar Rotterdam loopt). Daar zou Rotterdam vest eens oren naar kunnen hebben, luidde het ant woord, maar a) Rotterdam heeft het niet alléén voor het zeggen en b) en dat bleek de kern van de zaak het antwoord is pas te geven als op alierlei terreinen de Europese inte gratie is doorgewerkt. Als, met ande re woorden, in alle West-Europese landen (de Zes) eenzelfde regiem wordt gehanteerd. Zonder dié zeker heid zijn antwoorden moeilijk te ge ven. Is die zekerheid er wel, dan starten we tenminste met gelijke kansen, maar dan nog zal degene winnen, die het hardste loopt. Mocht Zuid-Lim burg, eventueel met hulp van Rotter dam, een behoorlijke snelheid halen, dan moet niet verwacht worden dat andere „azers" op werkgelegenheid en economische groei, rustig stil blij ven zitten. Bij gelijke beginkansen is het ech ter althans niet bij voorbaat uitgeslo ten, dat Limburg als winnaar uit de bus komt. Nu is er weinig kans op de eindzege, omdat elders gehanteerde regiems het voor allerlei gegadigden aantrekkelijker maken, zich daar te vestigen. Dat geldt voor industrieën, uiteraard ook voor „afgeleide" activi teiten als verkeer en vervoer. Limburg, na Zeeland en Brabant nu al de derde neef die op de suiker zakjes afkomt, is wel genegen met die redenering in te stemmen, zij het met enige schroom. „Den Haag" wordt daarbij verweten,dat het op papier de EEG-zaken aardig voor el kaar lijkt te hebben, maar dat het in de praktijk en meer regionaal 'bezien nog altijd huilen is. Van Rotterdam wordt gezegd, ALBLASSERDAM: TELEFOON 01859—2935. ROTTERDAM: TELEFOON 116615. ROTTERDAM: TELEFOON 250440. ROTTERDAM: SCHOONHOVEN: dealer Lekstreek VLAARDINGEN: ROTTERDAM Er is nog geen schijn van Europese partijvorming en het Europese parlement heeft nog geen enkele macht. Dit zei dr. S. L. Mansholt, vice-voorzitter .van de Eu ropese commissie, zaterdag tijdens bet congres in Rotterdam van de Europese Beweging. De heer Mansholt meende dat men niet ver meer kan doorgaan met overdragen van beslissingsbevoegd heden aan de tegenwoordige Euro pese organen. Want miljarden vloei en er door de handen zonder dat ■daarop controle is, noch door het Europese parlement, noch door de nationale volksvertegenwoordigin gen. Hij achtte het verbazingwekkend te zien hoe in de nationale parlemen ten vaak heftige debatten worden dat (Van een onver verslaggevers) HEERLEN Het ontmoetings- feest Heerlen-Rotterdam is niet helemaal vlekkeloos verlopen. De daar aanwezige Rotterdamse kunstenaars 15 van de 32 ex posanten zijn vrijdagavond uit protest en in alle stilte naar de Maasstad teruggekeerd omdat ze van mening waren dat de ont vangst die ze daar ondervonden hadden, beneden peil was. Toen zij met een speciale bus bij het stadhuis waren gearriveerd, waar inmiddels voor de andere gasten een receptie was aangericht, werden zij door een ambtenaar van de Rotter damse Kunststichting de_ stad in gestuurd met de mededeling dat ze om zes uur een broodmaaitijd zouden krijgen. Daarna gingen ze om acht uur naar het stadhuis voor de ope ning. Niemand stelde hen officieel voor en na de opening door wet houder Reehorst verdween iedereen naar de taptoe. De hele groep heeft toen het besluit genomen naar Rot terdam terug te gaan. Het nare van deze zaak is dat de Limburgse kunstenaars, die met tachtig man naar Heerlen waren ge komen om daar hun Rotterdamse kunstbroeders te ontmoeten, de hele affaire zo vervelend vonden omdat juist Heerlen zich bijzonder gastvrij gedraagt ten opzichte van kunste naars. De achtergrond van de affaire is een reeks onvoorziene gebeurtenissen die feitelijk een oorzaak vonden in het in elkaar gelopen tijdsschema. De Rotterdammers arriveerden in plaats van zoals afgesproken om zes uur, reeds om half vijf. Zij zouden om zes uur een maaltijd krijgen, direct na aankomst dus, en daarna bij de ope ning van de expositie aanwezig kun nen zijn, waar wethouder Reehorst sprak. Doordat het gezelschap offici als verlaat was, konden ze voor de opening om kwart voor negen niet meer worden voorgesteld. Onmiddellijk na de opening rnoest het gezelschap naar de taptoe, die om 9 uur begon. Na afloop hiervan zou dan het grote feest (gepland was tot vier uur) van de Limburgse en Rot terdamse kunstenaars samen uit barsten. De beatband stond al in de marmeren hal van het stadhuis op gesteld. Maar de feestobjecten bleken na de taptoe verdwenen. Oorzaak: een samenloop van omstandigheden zonder een negatieve opzet. „Hadden we geweten dat de Rot terdammers eerder waren gearri veerd, dan was er natuurlijk een be hoorlijke ontvangst geweest. Ik vind dat de Rotterdammers te ver zijn ge gaan. Ze hadden in Hecrien bijzonder hun best gedaan om ze zo goed mo gelijk te ontvangen", zegt mr. J. A. J. van Gorkom, hoofd van de afdeling kunstzaken, vau Rotterdam, die het feest in Heerlen heeft meegemaakt. het in weerwil van die verschillen in regiems dan toch maar een verdraaid aardige poort van Europa is gewor den. met een poortwachter, die ge noeg zakdoeken in de linnenkast heeft om regionale tranen elders ,in liet land royaal te drogen en die voorts voldoende achter de hand heeft om nieuwe huilbuien te voor komen. En zo wordt, omlijst door een hele reeks plezierige evenementen waarvan ook dezerzijds de waarde beslist niet onderschat wordt, het een en ander duidelijk: Rotterdams dadendrang wordt meer bevorderd, naarmate <Je geografische en mentale afstand tus sen bewonderaar en bewonderde gro ter is. In het midden latend of die bewon dering terecht is, moet men vaststel len, dat dit in ieder geval typerend is voor de afstand die tussen sommige provinciale besturen en „Den Haag" is gegroeid. Toch moet ieder die op enigerlei terrein internationale sa menwerking wil, dit „spelen" via Den Haag, zoals ook Rotterdam dat doet, bijvoorbeeld als het gaat om dc rela tie met Antwerpen. Van de andere kant moet men voorzichtig zijn met verwijten aan „Den Haag" zolang men zelf zijn streven naar een graag gegunde goede toekomst voedt door zich met al zijn wortels in een regiem te plaatsen, dat men in feite als achter haald beschoutw. Want wat doet Zuid Limburg anders, wanneer het zich zoals nu, richt op Rotterdam", in plaats van bijvoorbeeld op Antwer pen? Limburg, de „wijsvinger van Nederland in Europa" zou de schuine zijden van de Gouden Delta graag aan zijn vingertop zien beginnen'. Het heeft Rotterdam gekozen als eind punt van de ene zijde. De andere zijde zweeft nog. Dat bewijst alleen maar, dat Europa nog geen vuist kan maken zo groot als de top van een pink. Alle vingertoppen richten zich op de muizen van hun eigen hand en om dat te „vieren" stuurt Rotterdam zijn mariniers naar Heerlen, dat onlangs in hét hartje van de stad Romeinse thermen heeft ontdekt. In afwachting van de mogelijkheden om deze in al hun glorie te herstellen, heeft men ze afgedekt met een laag zilverzand. De weldoorvoede mariniers, de Rotterdamse tentoonstellingen en an dere manifestaties hoeft men in waarde niet te onderschatten als men vaststelt, dat het in feite gaat om het aandragen van zilverzand waarmee het keiharde feit bedekt moet wor den, dat (ook) Heerlen niet „in de a termen van Rome valt". -vW-, bjki - .'af '7 - i HELLEVOETSLUIS Zaterdag herleefde een stuk historie en werd een begin gemaakt, met een brok amusement, dat meteen al vele hon derden belangstellenden trok. Voor het eerst sinds de opheffing in 1966 van de RTM-tramdiensten op de Zuidhollandse eilanden reden weer de rood-crème geschilderde tram rijtuigen over een spoorlengte van zevenhonderd meter. Deze speciale ritten, mogelijk ge maakt door de enkele jaren geleden opgerichte Tramwegstichting, werden vanaf 's morgens elf uur afgelegd op het eerste deel van de te herieggen tramweg HellevoetsluisZuidland. De ritten in de gerestaureerde wa gens zijn voorloper- van het streven op dit traject in de toekomst een toeristische stoomtramdienst in stand te houden, die in. het zomerseizoen zal worden geëxploiteerd. gevoerd over zaken waarvan de fi nanciële consequenties vaak slechts enkele procenten zijn van de bedra gen die in Brussel worden besteed. Het is een illusie te denken dat de tegenwoordige Europese moeilijk heden op korte termijn kunnen wor den opgelost. De Franse president de Gaulle heeft in zijn jongste pers conferentie de schijnvertoning opge geven dat slechts Britse economi sche moeilijkheden toetreding van dit land tot de EEG zouden verhin deren. Het is belachelijk te zien hoe men tracht Groot-Britannie te troosten met tariefpreferenties. Dr. Mansholt meende dat wellicht nu de tijd is ge komen te zoeken naar een manier om al die democratische Europese landen, die daartoe nu bereid zijn, te verenigen in een nieuwe politieke gemeenschap. Zo'n initiatief zag hij met op dit ogenblik wellicht voldoen de levenskansen. En na zo'n politie ke vereniging zouden de overgeble ven enkelingen wellicht kunnen wor den overtuigd van hetgeen dan is be reikt. Met deze woorden doelde dr., Mans holt duidelijk op de houding van Frankrijk en de Gaulle. Voor wat betreft de defensiepoli tiek werd tijdens het congres een verklaring aanvaard, dat uiteindelijk Europa zijn veiligheid slechts duur zaam verzekerd kan achten In een wereldomvattend veiligheidssysteem. Europa zal als eenheid bereid moe ten zijn van het vormen van een ei gen kernmacht af te zien, indien het daardoor de doelstellingen van vre de, veiligheid en ontwapening in de wereld daadwerkelijk kan helpen verwezenlijken. 'jM RIDDERKERK a een verward debat is de Ridderkerkse raad zater dagmorgen akkoord gegaan met het voorstel van. B. en W. om deel te nemen aan het gesprek over de toe komst van Rijnmond en daarbij zo nodig deskundigen in te schakelen. Het voorstel haalde achttien van de twintig stemmen. Tevoren waren twee moties gesneuveld- In het debat dat na de indiening ontstond haalden de raadsleden ook verschillende zaken door elkaar. Ten slotte stemde men beide moties af met 191 stemmen. Hoe onoverzich telijk de situatie was geworden bleek toen de kvp-er H. van der Stoel (ook lid van de Rijnmondraad) zijn eigen motie verwierp, in plaats van haar in te trekken. De WD-er Dekker die ook een motie indiende begon met te zeg gen het niet eens te zijn met het interim-rapport, maar stelde later voor er instemming mee te betuigen. De socialist K. Deugd vond dat er« een gesprek over Rijnmond moest komen (zoals was voorgesteld) omdat Rijnmond niet aan de verwachtingen heeft beantwoord. De heer A. C. Bek (Bolnes belan gen) was van mening dat te star werd vastgehouden aan de gemeente lijke autonomie. „In deze tijd van fusies" voelde hij het meest voor een supergemeente, waramee dan het sa laris van 30 burgemeesters en secre tarissen en een veelvoud van we thouderssalarissen zou worden gespaard. Ook de heer W. J^Prins (prot.) zei: „Wij weten met hét openbaar li chaam niet goed (Rijnmond)raad." De kvp-er Van. der Stoel diende een mo tie in, geredigeerd ongeveer als de motie Fibbe-Struik in de Rotter damse raad. Later zaagde hij toepas selijk poten onder eigen stoel uit; door tegen eigen geesteskind te stem men. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Ook maan dagochtend is het werk op de werf van Verolme in het Botlek- gebied niet hervat. De staking omvat 2500 man: het gehele per soneel behalve dat van de kan toren en technische diensten. De mensen verschenen van- mor om acht uur op het terrein en bezetten onmiddellijk de kan tine. Aan de poort werden weer pamfletten uitgedeeld, afkomstig van de communistische partij, van de „Kritische universiteit" en ook van de Studentenvakbe- weging in Nijmegen. Het is niet moeilijk de situatie op de werf op de juiste waarde te schat ten. Een groot deel van het perso neel wil best aan de slag, maar evenzeer is waar dat het gehele per soneel het eens is met de eisen die de Communistische Partij Neder land woenstdag heeft gesteld: 15 procent meer loon, weg met de har monisatie van lonen die een nieuwe indeling van salarisklassen mee brengt en weg met het verschil in betaling tussen werfpersoneei en personeel van koppelbazen. Inmiddels hebben vele werknemers de directie doen weten dat zy weer aan het werk willen. Ook de acht, die als aanstichters van de staking waren ontslagen en die later, op be lofte dat zij zich voortaan zouden houden aan de normale procedure via de overlegorganen, weer in dienst zijn genomen. Zij werden door hun kameraden echter verhinderd hun belofte te houden. „Je kunt gemakkelijker een geest uit een fles loslaten", aldus een woordvoerder van de directie, „dan die daarna weer in die fles proberen te stoppen De kwestie is nog extra gecompli ceerd gemaakt, doordat de CPN vanmorgen in haar nieuwe pamflet zich indirect achter de officieel er kende vakbonden heeft geplaatst. De CPN is het niet eens met het feit dat de vakbonden de staking niet er kennen en op dit punt achter de di rectie van Verolme staan. De CPN schrijft dat door de voorbeeldige houding van het stakend personeel de vakbondsbestuurders in hun on derhandelingen met de directie ijzer- sterk zijn komen te staan en alle kans hebben om resultaten te boe ken op de punten afschaffing van harmonisatie, achterstelling bij kop- pelbaaspersoneel, extra reisvergoe- dingen en toeslagen. De directie is vanmorgen met de ondernemingsraad in vergadering gegaan om te zien wat er op dit mo ment te doen staat. De onderne mingsraad, die ook al in het kamp van de directie staat, treedt nu be middelend op tussen stakend perso neel en werfleiding.' Gezien het ak koord dat vakbondsbestuurders en. Verolme-directie vrijdagmiddag be reikten, is het onwaarschijnlijk dat er wordt gesproken over een loons verhoging de eerste en voor naamste eis van de stakers. Wel kan worden aangenomen dat men zal proberen iets te vinden op de harmonisatie van lonen, waar over veel arbeiders ongerust zijn om dat rij op basis van persoonlijke in drukken in een lagere loonklasse kunnen worden ingedeeld en ook op het verschil in beloning van werf personeei en koppelbaaspersoneel, omdat dit verschil de stemming op de werf steeds nadeliger beïnvloedt. De CPN, die nog altijd probeert de staking te controleren, is veront waardigd over wat de partij het spel van de directie met acht stakings leiders noemt. Deze stakingsleiders werden na ontslag weer aangeno men op voorwaarde, dat zij zich ver der van iedere actie zouden onthou den, waarbij tevensi werd afgespro ken dat zy zouden proberen de men sen die zij eerst tct staking hadden, aangezet, nu weer aan het werk te krijgen. Daarbij hebben de ontslagen sta kingsleiders het geprobeerd met ar gumenten als: denk aan onze gezin nen, laten wé nu allemaal het werk gaan. Daar-is vrijdagavond van de nachtploeg niemand op ingegaan. Sedertdien is de rol van deze sta kers uitgespeeld. Vandaag zijn zij opgegaan in de grote massa van „werkwillige stakers", die wachten op het verlossende woord zonder'te weten wie dat nu moet spreken, Opmerkelijk is, dat de Studenten- Vakbeweging in Nijmegen heeft la ten weten de staking van het Verol- me-personeel ten volle te steunen. De vakbeweging zegt bet zeer on eens te zijn met de politieke intimi datie en chantage, die de directie zou hebben toegepast bij haar pogin gen het werk te laten hervatten. Daarmee wordt dan het ontslag en het weer aannemen van de stakings leiders bedoeld. De studenten kanten zich verder tegen de vakbonden, die niet de be langen van de werknemers, maar van de bedrijven zouden dienen, en tegen de berichtgeving over de sta king die vals en partijdig zou zijn. Ten slotte zeggen de Nijmeegse stu denten dat de Verolme-arheiders recht hebben op een deel van dc miljoenenwinsten en dat zy ook recht hebben te weten waar Verolme zijn miljoenen laat. Zy eisen dan ook opening van de boeken. Overigens Is de situatie bijzonder rustig. De Rotterdamse politie houdt •wel een oogje in het zeil, maar be hoefde niet op te treden. Wel werd ons gemeld dat vrijdag de met karabijnen bewapende mo biele brigade gereed werd gehouden. Zij is niet ingezet.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1