8 Ton Sijbrands simulteerde in Rozenburg 'enkamp krijgt sloopterrein wil differentiatie in woningbouw handhaven dit is een van die veie, echt mooie mantels die slechts kosten Krediet van huisvesting f326.000 secretarie Banden met Indonesië nauwer aangehaald AGENDA Brandstichter meldde zich 3 BOOGAARD BIEDT LEEPLICHT elleboog il§> Geslaagden Bontmantels RESTAURATIE GILDEHUISJE RAAD SCHIEDAM: Dochteronderneming ENCK: PvdA Maassluis wil progressieve groepering zien handig Sfe*fusten. KONINKLIJKE HOLLANDIA Toezegging beroep Programma Damclub Wintermantels en mantelpakjes Regen mantels 49,95 Onplezierig Bromfietser gewond b'j aanrijding ELASTIEKEN KOUSEN B00NEN hoHandia LABORANT AANKOMEND LABORANT jj{t ons tuincentrum Landsvreugd Woomvagens Het hoeft niet duurder te zijn met of zonder bont van 59,95 tot en met 89,95 Terlenka met "Borg" voering 59,95 extra mooi en uiterst voordelig Rotterdam: (Oude) Binnenweg 127 L Zwaanshals 244b Vandaag en morgen en dagelijks GEEF: licht dat meer is dan alleen maar verlichting iicht dat functioneel èn "zichf'baar beter is licht dat u bij ons uw "iichtoplossing" vindt EN Fabrieken van Melkprodukten en Voedingsmiddelen N.V. Een Koerier kunt u om oen boodschap sturen jj) deze tijd van het jaar kunnen ói) U in de kamer- prachtig bloeiende crocussen staan;.. Herfetbloeiende crocussen yoor kamercultuur vérkopen wij als bijzondere aanbieding in ons tuincentrum. U legt de bolletjes op een schaaltje zonder aarde of zand an plaatst dat in de vensterbank. Zonder dat U er verder naar om hoeft te kijken, Deze crocus is een droogbloeier, dus geen water geven, U heeft na enkele wéken de prachtigste bloeiende crocussen. Nu koopt U 10 bolletjes .voor nog géén gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze herfst- broeiende crocussen, in diverse kleuren, per zakje van 10 bolletjes •gemengd 98a •Ook maandagmorgen geopend Géén tel. of schrift, best. ROZENBURG. Ton Sijbrands, die maandagmiddag vanuit Italië waar'hij Europees damkampioen 1968 werd, in Amsterdam arriveerde, speelde maandagavond in Rozenburg simultaan in verband met de viering van het 40-jarig bestaan van de dam vereniging DOS. Hij. speelde aan 45 borden en won 39 partijen. Slechts één partij verloor hij, terwijl hij vijf in remise eindig de. Burgemeester H. Sioots feliciteerde Ton. Sijbrands met zijn fraai resul taat, dat hij in Italië behaalde door ongeslagen kampioen'te worden. Te vens deed de heer Sloots aan de eerste drie borden de eerste zet voor Sijbrands. Dé heer C. A. Wezemet, voorzitter van DOS, sprak de nieuwe kampioen" ook toe en overhandigde hem een bos bloemen. De enige speler die Sijbrands wist te verslaan was de heer P. Kleijwegt, fustend lid van DOS. De spelers die remise behaalden waren A. Degeling ■en B. Bokhoven uit Rozenburg, H. A. Lansbergen van VDV Vlaardingen, M. P, Voogt uit Den Brie! en D. Pors .uit Hoogvliet. Met een score van 92,2 procent keerde Sijbrands terug naar Amsterdam. SCHIEDAM De Hervormde Ge meente heeft ter voorziening in de vakature van drs. R. H. Wissink (wijkgerneente 1) een toezegging van beroep gedaan aan ds. D. Noordmans te Hoogeveen. SCHIEDAM - - Het wedstrijdpro- êramma van .de reserves van de Damclub Schiedam is bekendge maakt. De eerste ronde wordt vrijdag 13 oktober gehouden mei de wedstrijd Schiedam 2—VDV 3. Daar na op dinsdag 22 oktober: CDR 3—Schiedam 2; vrijdag 1 november: Schiedam 2—KDV; donderdag 7 no vember: Chariois 3—Schiedam 2; dinsdag 12 november: HDVSchie dam 2; vrijdag 29 november: Schie dam 2Het Oosten 3; dindsdag 3 de cember: VDV.2Schiedam 2. De data van de eerste en derde ronde zijn nog officieus, omdat hel perste tiental dan ook thuisspeelt. Het reserveteam is als volgt samen gesteld: M. van Erkel, C. W. -Sleep- Wenhoek, C. van Dam, A. van Otter- |oo, J. Westerveld, W. Vrijland, L. Breevoort, B. Quist, W. de Ronde en Lansbergen. sportschool Bishoff den Zi}™0"examens gehouden. De geslaag- Jeugdjudo, gele slip: Hans Bos, Henriette \?iL tr Haasen. Jan Mavten Lomans. Trw. Kees Slingerland. Machiel de vrles. Xellefce Weltevrede. band: Rob Abendroth, Rob van "Richem. Rten Busschcr, Leo Leliveld. «nny Konings, Bernadette Nesse. Agues onnccink, Aad Roelevctd. -a7*£ar)Je slip: Larry de Roo, Cor van IJS- 8e «nulde. - Oranje twicj: Marjan van de Graaf, Ro- Seymer" Hoopcn' Konald Kornfeld, Fred Groene band: Ricco Latnvers. Jiu-jitsu eerste gra*d: Hde Jong. J. de Bambelje. „Senioren, judo gele band: K. Aarssen, E. J: G£oot, J. Houtbraken, J. van de Lin den. D. Smit. Oranje band: H. p. van Ginkel. J. Konl- nenburg. Groene band: A. G. Veldhoven, S. Veld hoven, m. de Qu*nt. De examens werden afgenomen door de /reende leden van het Schiedamse Zwar te Banden College: mejuffrouw M. Immer- «el en de heren B. van Thiel. Th. Veldho ven en w. Bishoff. (Van een verslaggeefster) SCHIEDAM De gemeente raad heeft gisteravond besloten 7092 m2 grond te geven voor de bouw van 45 eengezinswoningen door het aannemersbedrijf Fir ma Gebr, Bouwens, H, van der Kraan's Bouwbedrijf en Bouw- consortium M. P. Kloppers en Zoon N.V., N.V. Aannemingsbe drijf van de Wetering van Da len, H. Hooghart Zoon. Drs. ,1. Bastiaanse (soc.) vroeg zich 'n verband met "de gronduitgiftc aan de Borodinlaan af, of de bouw niet beter in een hand had kunnen blijven. Hij vond bet feit, dat drie firma's hier een vinger ra de pap hebben niet ten goede komen aan efficiency en prijs. De heer S. Kuiper (prot.) had be grip voor het feit, dat stedebouwkun- dige plannen een grote rol spelen maar vroeg zich af waarom het niet mogelijk was meer en goedkopere eengezinswoningen te bouwen, zoals elders in het land ook gebeurt. Wethouder mr. M. J. M. van Kin deren was van oordeel - dat het voorstel in zijn huidige vorm ge rechtvaardigd was, omdat het college voor de keus stond zo weinig, grond over veel aanvragen te verdelen. Ge zien de bouwhonger bij de verschillen de plaatselijke aannemers zijn er thans drie, die moeilijk aan hun trekken kunnen, komen, tevredengesteld. Het concurrentie-element en groter diffe rentiatie in architectuur is tevens in het oog gehouden. Een afspraak tus sen B. en W. en aannemers houdt de prijzen in de hand. De wethouder beloofde de gedach ten van de heer Bastiaanse bij even tuele grotere contingenten woningen, in overweging te z ilen nemen. De heer Bastiaanse (soc.) toonde zich verheugd over deze uitspraak, maar deed nog de suggestie, dat groot voordeel ook verkregen kon worden door spreiding van woning bouw in coördinatie met verschil lende gemeenten.-De heer Kuiper zag in het antwoord .van de wethouder een nieuw gezichtspunt, namelijk woningbouw voor de. man met het. gemiddelde salaris in de woning- v.etsector met prijsbeheersing en premieregeling. Het voorstel f-25.000 te verstrek ken voor opknap'werkzaarnh'éden aan de boerderij „Landsvreugd" in ver band met huisvesting voor wijkakti- viteiten-kreegde...instemmingvan de raad, behalve';, van deheren .vPoot, •Kuiper, Rosman, Van - Katwijk en Sonnëveld (allen prot). De heer. Poot toonde zich verheugd, dat er eindelijk iets gedaan wordt met de boerderij „L'andsvreugd" in verband met wijkaktiviteiten in Groenoord. Hierdoor werd de moge lijkheid tot het leggen van contacten groter en de kans op eenzaamheid voor sommigen iets,kleiner, maar hij v.roeg zich wel af. waarom de ge meente nu pas iets wil gaan doen, temeer daar de wijkvereniging „Groenoord" een jaar' geleden een voorstel heeft ingediend om de boer derij voor 6.500 per jaar te huren. Hij vond het voorstel van B. en W. uiterst vaag. Bovendien werd een precedent voor andere wijkverenigin- gen geschapen. Waarom, zo vroeg hij, is de mogelijkheid, het gebouw zon der kredietverstrekking dienstbaar te maken, niet onderzocht? Mevrouw Taverne-van Campen (kath.) betuigde haar instemming met het voorstel, maar wilde graag weten of de te betalen huur gebaseerd zou worden op exploitatie en zo niet, of de .gemeente dan een subsidie zou verstrekken. Ook vroeg zij zich af, boe de toekomstige beheersvorm van het wijkcentrum er uit zou moeten, zien. Wethouder mejuffrouw G. D. de Graaff (soc.) antwoordde hierop, dat het college van mening is, dat het toekomstig wijkcentrum ten dienste moet staan van de verschillende groeperingen. Bij een gesprek met vertegenwoordigers uit de wijk, en clubs en verenigingen had zij voor gesteld, dat deze gezamenlijk een op lossing moesten zoeken. Er kwam toen een commissie van zeven- uit de bus; Vier 'vertegen woordigers van de wijkvereniging Groenoord, een van de Rooms-Katho- lieke Verkennersgroep, een van de Gereformeerde Jeugdraad en een van de Hervormde Jeugdraad. De wet houder deelde nog mee, dat zij zich heeft laten voorlichten door de Pro vinciale - Stichting Opbouwwerk en dat de kwestie nu in de Provinciale Staten besproken zal worden. Naar alle waarschijnlijkheid zou in navol ging van de subsidieverstrekking aan de wijk Nieuwland, dit ook wei ge béuren aan wijk Groenoord. Het voorstel tot kredietverlening van 23.000 voor het aanleggen van een sloopterrein bij het woonwagen-' kamp vond instemming bij de raad. Mevrouw Taverne-van Campen. (kath.) vroeg zich af, hoe de gemeen te, de huur van de woonwagenbewo ners, die toch bij de gemeente in het krijt staan. dacht te innen. Zouden 'bij wanbetaling sancties worden toe gepast? Wethouder Eykenaar (prot.) was van mening, dat de. inning van huur bij woonwagenbewoners een moei lijke zaak is. Hij had over het een en ander besprekingen, gevoerd met een vertegenwoordiger van de Bónd van Woonwagenbewoners. De wethouder was het gelièel eens met mevrouw Taveme-van Campen, dat alle rom mel'van het kampterrein moet ver dwijnen en dat bij wanbetaling sanc ties moeten worden toegepast. Voor de aanschaffing van een personenauto voor de gemeentelijke ■S ■gerusth PE HOOGSTE ■■EISENiM Den Haag Rotterdam Utrecht Leiden Haarlem Breda Amersfoort Tilburg taxidienst, en Onstmettingsdienst vo teerde de raad een krediet van 14.860, waarbij de heren Roede (bp) en Sonneveld (prot.) aandrongen op inschakeling van een particulier taxi bedrijf. De heer Houtman (lib.) deel de mede, volledig vertrouwen in het voorstel van. het college te hebben. Hij was van mening dat de leden van het college een behoorlijke taxidien t ten dienste moet staan. Wethouder J. Scheffer zei, dat het aantal door gemeentelijke taxi's af te leggen kilometers lang niet voldoen de is om van particuliere taxi's op contractbasis gebruik tc maken. MAASSLUIS Met de restauratie van het „Gildehuisje" is een begin gemaakt. Men is nu bezig met de vernieuwing' van het dak en ver wacht de totale restauratie v,an het pand aan de Zuiddijk aan het einde van dit jaar te kunnen afronden. Dan zullen er de bureaus van de „Maassluise Gemeenschap" en van de "V.V.V. in worden ondergebracht. De pottenbakkersclub ;,Lei en Kleur", die van. het „Gildehuisje" ge bruik maakte, zal een onderkomen krijgen in het pand naast het raad huis. De restauratie van de moien aan de' Zuiddijk vordert ook. Enige tijd gele den reeds zijn de roeden voor de wieken bij de molen geplaatst. SCHIEDAM Over het algemeen toonde de gemeenteraad zich gister avond ingenomen met het voorstel van B. cn W. de achtervleugel van de oude Bijks-HBS geschikt te maken voor het onderbrengen van de afde ling bevolking der gemeente-secreta rie. Mevrouw Taverne-van Campen (kath) was van mening, dat het leef klimaat voor ambtenaren in onze streek al niet erg prettig is en dat daarom in het bijzonder gewaakt diende te worden voor een prettig werkklimaat voor deze categorie. Zij wilde horen, in hoeveel tijd de gemeente het gebouw dacht af te schrijven. Ook miste zij op de teke ningen een ruimte voor het publiek om formulieren in te vullen. Zij wil- .de ook ingelicht worden, over het ge bruik van de ruimten, die in de Nieuwstraat vrijkwamen of over de eventuele bestemming in het kader van het Structuurplan. De heer Houtman (lib.) vond het onplezierig, dat de afdeling bevolking achter een leegstaand hoofdgebouw gehuisvest zou worden. Hij zou graag zien, dat het hoofdgebouw eerst wérd afgebroken. Mevrouw Bla'auw-Rieu (pac. soc.) wilde weten, hoe lang de gemeente het gebouw nodig dacht te hebben. In "Zijn antwoord ging burge meester H. Roelfsema uitvoerig in op de'opmerkingen en vragen, die over de huisvesting van het ambtelijk ap paraat tot hem gericht werden. Het ligt in de bedoeling de investering in twintig jaar af te schrijven. Het in te richten gedeelte van de oude HES zal ook ruimte voor het publiek krijgen. De burgemeester hoopte, dat het mogelijk zou zijn bin nenkort een voorstel te doen voor het slopen van de oude HBS tegelijker tijd met de omgeving. Hij wist niet hoelang het gebouw nog gebruikt zou moeten worden: Op een vraag van mevrouw Taver ne-van Campen of de noodvoorzie ning niet remmend zal werken op de bouw van het werkgedeelte, ant- woorde burgemeester Roelfsema, dat de plannen betreffende het kan- toorgedeelie van het nieuwe stadhuis de commissie zijn gepasseerd, maar dat een voorstel aan de raad nog op formulering wacht. Ook moest de mo gelijkheid voorhanden zijn de finan ciële gevolgen te kunnen dragen. „Ik ben het ermee eens, dat de hele situ atie in Schiedam het broodnodig maakt dat morgen met de bouw van dit kantoorgedeelte wordt begonnen." •De raad verstrekte daarna voor de verbouwing en inrichting van de achtervleugel van de voormalige rijks-hbs een krediet van 326.000. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Om een vaste re greep op de markt te krijgen heeft de eerste Coöperatieve Nederlandse Kunstmestfabriek, samen met Euro- fert, in Indonesië de Far East Fertili zers and Chemical Comp. opgericht. Djakarta is de standplaats van de heer De Graaf, die van daaruit de verkoopaetiviteiten van deze nieuwe maatschappij zal gaan leiden. Met het stichten van deze dochter onderneming zijn de banden, die van oudsher tussen Indonesië en de FCK hebben bestaan, weer nauwer aangehaald. De relatie tussen het kunstmestbedrijf en Indonesië date ren al van ver voor de tweede wereldoorlog. Ook daarna leverde ENCK nog duizenden tonnen tabaksmest en dubbeisuper aan dit land. De laatste jaren was hieraan practisch een ein de gekomen. Met het oprichten van de Fax East Fertilizers and Chemical Comp. is het contact hersteld. Op de heer De Graaf, die al sinds de jaren dertig in dit gebied vertoeft, rust de taak ervoor te zorgen dat het verloren gegane exportgebied wordt teruggewonnen. De Indonesische re gering wil volgend jaar drie- tot vierduizend ton kunstmest importe ren, waarvan de ENCK hoopt een deel te kunnen leveren. Veel zal afhangen van de krediet garanties, die de Nederlandse rege ring kan verstrekken. Daarnaast heeft de ENCK te maken met de zware concurrentie van Japan en A- merika, die altijd op een ruime steun van de overheid kunnen rekenen. ENCK en Eurofert nemen beide voor vijftig procent deel in de nieu we maatschappij. Van de ENCK zul len de dubbeisuper en mengmestpro- dukten moeten komen terwijl Euro fert de stikstofmeststoffen, voorna melijk in de vorm van ureum, zal-» leveren. De Rank: Contactavond wijkvereniging Groenoord. ZO Chr. Sociale Belangen: Filmavond 20 sragnalia DelkerKO FUnmvond 20 -.;Y Chr. Sociale Belangen; Personeelsverg. Gemeentewerken dia's 20; Fotoculb Vdi; Bejaardenkoor „Senectute" 15-16. Stedelijk museum: Tentoonstelling van tekeningen kunstkiassen. Galerie runt 2»: Key Hlraga, schilderij en Relieletsen van Marcos, sereens v» Ronald King en zeefdrukken van Jan Dubbets. Stedelijk Museum: Monotypen van Theo Wiegman. bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: maandag t/m vrij de 18.30 tot 16.30 u. en zaterdag 17 tot IS u. Johan Gröneveld, v. Marumstr. 24b, tel. 15.37.70. PoUUe-alarmnummer: 24.46.66. GG en GD: 26.28.87. Alarmnummer meld- en regclkamer voor luchtvervuiling: 26.23.87. Apotheek: Apotheek Van Westendorp, Parkweg 267. tel. 2fi.76.74. VL AARDENGEN Bewoners van de zesde etage van het flatgebouw aan de Dirk de Derdelaan ontdekten maandagavond brand in een woning waar van de bewoner op dat moment niet aanwezig was. De gealarmeerde brand weer verschafte zich via het balkon toegang tot de fjat. Bii onderzoek bleek dat de in de woonkamer staande bank en een iauteuil zodanig waren geschroeid, dat beide meubels onbruikbaar waren geworden. Het vuur was vanzelf gedoofd. Omdat de brandweer de zaak niet vertrouw de werd de recherche gewaarschuwd, die brandstichting vermoedde Vannacht meldde zich aan het hoofdbureau van politie te Rotterdam de 31-iarige ongehuwde zeeman M, v. O. Hij vertelde dat hij ia zijn radeloos heid de flatwoning in brand had willen steken omdat hu geen uitweg meer had gezien. De man is naar Vlaardingen overgebracht en daar ingesloten. SCHIEDAM De 28-jarige auto bestuurder E. C. C. gaf. maandag avond geen voorrang aan de zeven tienjarige bromfietser C. S. Bij de botsing die volgde liep de brom fietser een hersenschudding op. Hij moest worden opgenomen in de Dr. Nolets tichting. De 65-jarige J. H. stak maandag morgen plotseling de rijbaan van de. Mgr. Nolenslaan over. Hij botste te gen de passerende twaalfjarige fietser M. de M. De fietser kneusde een heup. MAASSLUIS Op voorstel van het afdelingsbestuur heeft de leden vergadering van de Partij van de Ar beid besloten, contact op te nemen met andere politieke partijen en groeperingen in Maassluis om te ko men tot écn grole progressieve groe pering. Tijdens de vergadering sprak de heer H. Kramer, gemeentesecretaris, over het tot stand komen van de huurprijs van woningwetwoningen. Noch het gemeentebestuur, noch het bestuur van de woningstichting „Wo- ningbeheer" kan op dit punt beslui ten nemen, zo zei de heer Kramer. Het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid stelt de huurprijs definitief vast aan de hand van de algehele kosten. Bijkomende kosten als onderhoud van tuinen en trappen zijn zaken voor het gemeentebestuur. Het verantwoord bewonen van wo ningen kwam eveneens ter sprake. Dat laat nogal eens te wensen over en dat is een trieste zaak, aldus de gemeentesecretaris. Het gemeente bestuur heeft zich daarmee al enkele malen bezig gehouden. Dat leidde ook tot het besluit, een huismeester aan te stellen. De bewoners dienen ook te bedenken, dat vernieling en vervuiling hogere kosten in de hand werken en' dat kan tot huurverho ging leiden. Een exclusieve lamp van Boogaard als geschenk. Verjaardag, verloving, huweljjk of jubileum. BÖOGAARD EXCLUSIEVE VERLICHTING - KORTE HOOGSTRAAT 15 VLAARDINÓEN VOOR U, MEVROUW Met de beste pasvorm en grootste steun. Elegant en soepel in het dra gen. Ook naar maat. Callenburgstr. 38 Vlaardingen. Tel. 342396 Zo'n keukenmachine wordt al gauw uw rechterhand. Koop hem dus bij iemand die hem kan repareren ais het moet Bij cm.ev.caio. «gy BINNENSINGEL 165 TEL. 342486 - VLAARDINGEN In een nieuwe afdeling van ons bedrijf verwerken wij aardappelen tot instant-poeder. Door uitbreiding van da werkzaamheden hebben wij plaats voor een laborant en een aan komend laborant. De functie wordt in drie-ploegendienst (niet op zondag) verricht. Leeftijd 20-25 jaar. Sollicitaties kunnen worden gericht aan onze af deling Personeelzaken. Oosthavenkade 44, Vlaar dingen (tel. 349344). Persoonlijke aanmelding na telefonische afspraak. werk Let altijd op de mouw van een costuum. Dat is bepalend voor de snit. U zult zien dat ook dit on derdeel bij een FORTEX kostuum „uit de kunst" is. Omdat juist bij een FORTEX kostuum aan alle details de grootste aan dacht wordt besteed. Kies uit onze prachtige koilektie. tt»*i tfctjd mm fcfede fetwC Korte Hoogstraat 11a Tel. 346151 - Vlaardingen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1