Prins Willem-Alexander is nu de „grote 99 Tweede zoon voor Beatrix BELANGSTELLING BIJ ZIEKENHUIS KLEIN Oranje Malender geheel inkleuren Tarieven voor brieven en briefkaart omboog ■Sk Mr. Van Thiel wenst paar geluk Prinsje derde erfgenaam Kroon Prmms frette m Gabon Morgen begint nieuwe cursus cis» Breukelman 11 i» m li rt Rotterdammer Rustig Tot de wachtende fotografen zei hij: „Als ik u was zou ik van nacht rustig gaan slapen...." Dit advies bleek later maar al i® juist te zijn geweest. Meer dan tien uur zouden nog verlo pen alvorens de prins werd ge boren. "Hoort, zegt het voort": De verrassend mooie Oranjekalender 1969 van Pro juventute - een feest van Meuren - verschijnt in de loop van de volgende maand. Ten bate van Under en die extra zorg hard nodig hébben. U bestelt er vandaag toch ook een of (liefst) meer? Anders Sensatie Oudste Terug Winst in 1969: 170 miljoen (Van onze parlcmentsredactie) DEN HAAG Brieven tot 20 gram gaan 25 cent kosten, briefkaarten worden verhoogd van 15 tot 20 cent en het aan- tekenrecht en het postwissel- tarief worden gebracht van 75 cent op een gulden. Tarieven voör brieven boven 20 gram, drukwerken, nieuwsbladen en postpakketten blijven onge wijzigd. ><A~ ^fT'> Resultaten if m Sr ••II -il Itl il -il ■■li Pagina 3 2A WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1968 J2R1NS Willem-Alexander is nu op kasteel Drakensteyn geen baby meer, maar is grote broer" geworden, Zijn wieg staat nu klaar voor het kleine prinsje, de allerjongste telg van het Huis van Oran je, evenals hij geboren in het Academisch ziekenhuis te Utrecht. Een nieuw geluk in het jonge gezin. Elk seizoen heeft prinses Beatrix met prins Claus een gedenkdag te vieren. Verloofden zij zich in de zo mer, omringd door feestvreugde en rumoer, de ondertrouw viel op een koude dag van winters weer. Maanden waren voorbijgegaan, waarin discussies rondom het jonge paar geen einde schenen te nemen. Maanden waarin de verloofden zich voorbereidden op hun toekomstig le ven, prinses Beatrix haar werk voort zette en op Drakensteyn de nodige voorzieningen trof; prins Olaus zich oriënteerde op Nederland, zijn nieu we vaderland. In een interview in januari 1965 heeft prinses Beatrix gezegd, dat zij zich zeer welbewust op het koning schap wil voorbereiden, door ken nis te nemen van zoveel mogelijk facetten van het maatschappelijk le ven. Prins Claus heeft getoond zich even consciëntieus op zijn taak te wil len voorbereiden. Dat na het huwelijk op 10 maart Een van de mensen die vanmorgen bij de hekken van het academisch ziekenhuis in Utrecht stonden te wachten was zo enthousiast over de geboorte van het prinsje dat hij koningin Juliana hiermee persoonlijk wilde felicite^n. Hij wist inderdaad met zijn hand door te dringen tol in de autovan de Vorstin. (Vervolg van pag. 1) Prinses Beatrix was gisteravond »m even voor half acht in het zie kenhuis aangekomen. Er was nog maar weinig belangstelling toen de Saor prins Claus bestuurde hofauto het ziekenhuisterrein opreed. Ook bij de geboorte van prins- Willem-Alexander werd de Kroon prinses in de vooravond naar het ziekenhuis gebracht. Precies 24 la ter geschiedde de bevalling. Prof. Plate was gisteravond in het ziekenhuis aanwezig toen de Prinses aankwam. Om enkele minuten over half acht vertrok hij. Duidelijk was dat de geboorte niet dezelfde dag meer werd verwacht. Even later trokken de Utrechtse pplitiereehercheurs zich terug. Om streeks negen verliet ook prins Claus het ziekenhuis. Prof. Plate kwam om half elf voor de tweede keer naar het ziekenhuis, maar tien minuten ,iater vertrok hij weer. (Van een onzer verslaggevers UTRECHT Rustiger dan bij de geboorte van Willem-Alexan der is in „Prinsjesstad" Utrecht vanmorgen de tweede prins ont vangen. Er waren wel vlaggen en ook stonden er mensen voor de hekken van het Academisch ziekenhuis, maar de belangstel ling was toch vrij gering. DEN HAAG De nieuwe Oranje telg is de derdè erfgenaam van de Kroon, na zijn moeder en zijn broer tje Willem-Alexander. Dit blijkt uit artikel 11 van de Grondwet. Hierin staat dat het koningschap zich moet voortzetten in de oudste linie van het Koningshuis, hetzij langs mannelijke, hetzij langs vrou welijke lijn. Prinses Margriet en haar eventuele kinderen komen dus voor de erfopvolging pas na de kin deren van prinses Beatrix, De grondwettelijke regeling vóór 1963 hield in, dat bij eventueel eer der overlijden van prinses Beatrix dan koningin Juliana, de Kroon niet zou overgaan op een van de kinde ren van prinses Beatrix, maar op een van haar zusters. Het nieuwe prinsje krijgt hetzelfde wapen als prins Willem-Alexander, BESTELBON Naam- Adres. Woonplaats. wenst toezending van v Oranjaka/endars 1969 met j \_J Nederlands calendarium en /of. j b, Oranjekalenders 1969 j Vw/ viertalig calendarium (Engels. F/ans, Duits en Spaans) j Beïdasoortenè f3,90 J (verzendkoetonf 0,60 extra) i Het bod rag is overgemaakt op r l POSTGIRO 51 7400 I Kalsndsraois PRO JUVENTUTE Postbuj710l-Amsterdam-9- j Tei. (020)790949. j •Opplakken opbtiefkMrt ol in gesloten envelop verzenden a.u.b. De meeste wachtenden waren ver pleegsters en patiënten. Enthousiasme laaide op toen vanmorgen rond half tien koningin Juliana het ziekenhuis verliet op weg naar Soestdijk. Plotse ling verdrongen zich tientallen luid juichende mensen bij de auto, zodat deze enkele minuten lang volkomen vast zat. Dit herhaalde zich toen later prins Claus in gezelschap van zijn secreta ris het ziekenhuis verliet. Glim lachend en zichtbaar verheugd kon hij door het raam van de auto mee delen dat de jonge prins „bijna vier kilo weegt en blauwe ogen heeft". De wachtende mensen zangen Oranje Boven en riepen enthousiast: „De Prins, de Prins". Het vertrek van prins Claus leidde in de Utrecht se binnenstad tot verkeersopstop pingen. De politie had het verkeer in enkele straten stilgelegd omdat zij dacht dat de Prins via deze stra ten zou rijden. Maar de auto volgde de normale route naar het centrum. Om vijf minuten voor half elf ging de vlag met oranje wimpel in top aan een van de zijgevels van het ziekenhuis. Op dat moment werd zuster Sonneveld bijna onder de voet gelopen toen ze met een schotel vol beschuiten met oranje muisjes naar buiten kwam. Ze waren be stemd voor een aantal wachtende fotografen, maar de zuster werd om stuwd door burgers, die de beschui ten weggristen. De speldjes verkopers deden maar matig zaken. Er werden er slechts enkele tientallen afgenomen. Ook werden foto's van de Koninklijke fa milie aan de man gebracht. De politie bij de ziekenhuishekken werd later versterkt tot tien man. Ook moesten dranghekken worden aangevoerd die het publiek op een veilige afstand hielden. De hekken bleven half geopend. De Utrechtse muziekverenigingen zullen vanavond ter gelegenheid van de geboorte van het prinsje een ster- tocht maken naar het Vredenburg. De tocht begint om negen uur. Burgemeester jhr. mr. C. J. A. de Ranitz heeft verklaard dat het prinsje vrijdag- of maandagmorgen op het stadhuis zal worden aangege ven. De burgemeester toonde zich zeer verheugd over de „kindervreugde op Drakensteyn". Hij was trots dat bin nen anderhalf jaar drie prinsjes in zijn stad zijn geboren. „Utrecht is een prinsjesstad", aldus burgemees ter De Ranitz. In Lage Vuursche, waar kasteel Drakensteyn staat, was het vanmor gen eveneens rustig. Veel inwoners feliciteerden elkaar met het bericht, In café-restaurant De Kastanjehof, dat vorig jaar bij de geboorte van prins Willem-Alexander als pers centrum zo in het middelpunt van de belangstelling stond, werden de klanten getracteerd op beschuit met muisjes. Bij de hekken van het pa leis was niemand te zien. 1966 dan ook min of meer een rus tige tijd, althans uiterlijk, aanbrak, is niet te verwonderen. Beiden werk ten. Maar sinds de geboorte van prin ses Beatrix zelf is er nimmer zo'n spanning en ook zoveel publiciteit geweest bij het wachten op een prinsje of prinsesje als toen de eer steling van Drakesteyn, april vorig jaar, verwacht werd. Zoals de oude-rotten-ln-het-vak nog graag de verhalen vertellen van het wachten in het Baarnse Badho tel, zo hebben de collega's-van-nn de herinnering aan eindeloze dagen in de Lage Vuursche met de loodzware plicht iedere dag hun krant toch iets te vertellen. Al was het maar, dat de hond van de Prinses gezien was, of prins Claus uitgereden was. Het Nederlandse volk heeft daar wat tweeslachtig tegenover gestaan. Het wilde nieuws, maar beweerde toch graag, dat „die pers" sensatio neel was en de wacht rondom Dra kensteyn dwaas. Maar hoe gespannen de bevolking wachtte bleek op de avond van* de 27ste april toen de blijde mare kwam, dat er een prinsje was geboren. Was er niet bepaald, dat indien de geboor te na zeven uur bekend werd de vol gende dag het feest gevierd zou wor den? Maar diezelfde lenteavond stroomden in steden en dorpen de mensen samen. Gewoon blij, opge wonden, in een behoefte zich te uiten. Nu in deze herfst is het tweede prinsekind in dit gezin geboren. Weer is de stemming anders. Het rumoer ,om verloving en huwelijk van de Kroonprinses is volkomen ver stomd. Prins Claus heeft zich zo als prins Bernhard indertijd een prinsgemaal getoond, die toegewijd is aan zijn land. Hij mag dan op de avond van de geboorte van zijn zoon gezegd heb ben: „Op een dag als vandaag is een vader eigenlijk een heel onbelang rijke figuur. Dat- is precies zoals ik me nu voel" als echtgenoot van de, zoals de officiële betiteling heet, ver moedelijke erfgename van de Kroon, is hij een zeer belangrijke figuur, die, al oefent hij geen invloed uit op het staatsbestel, toch wel degelijk mede de plaats van de koninklijke familie in ons volksleven medebe- paalt. Het evenwicht en het geluk op Drakensteyn weerspiegelt zich zo duidelijk, dat ook daarbuiten het ge rucht is verstomd. Nog een jaar geleden was het ge zin op Drakensteyn een steeds weer kerend voorwerp voor de buitenland se sensatiepérs. Een doktersconsult was al genoeg om de vreselijkste voorspellingen de wereld in te sturen. Een foto met een ernstige prinses Beatrix, die immers geacht werd al tijd te glimlachen, en er was weer een verhaal. Nog weet ik, hoe voor de geboorte van prins Willem-Alexander een Duitse collega me verklaarde er „heel wat" voor over te hebben om te we ten te komen of prinses Beatrix zwangerschapsgymnastiek deed, ja dan neen! De belangstelling is gebleven,p maar in gezonder banen. De sensatie- lust heeft het veld moeten ruimen voor vertedering en het is de kleine Willem-Alexander, die daar het zijne ook toe heeft bijgedragen. Misschien dat hij later zelf eens zal weten hoe hij op de verjaardag van zijn groot moeder in 1968 meer foto's op de voorpagina kreeg dan de jarige zelf, omdat niemand genoeg kon krijgen van zijn „optreden". Eerst als actief manneke vol nieuwsgierigheid om die drukte daarbuiten in de tuin, dan langzaam zijn energie vervagend, te rugleunend op de schouder van zijn moeder en tenslotte heerlijk sla pend Nu is de kleine prins „grote broer" geworden, zoals zijn moeder de oud ste is van de vier prinsesjes. Een po sitie die zij, afgezien van de troonop volging, met verantwoordelijkheids gevoel heeft ingenomen. De oudste was zij echt bij de doop van prinses Christina, toen ze, kleine hummel zelf nog, met een teder ge baar het door het doopwater natte hoofdje van de zuigeling zorgvuldig met een zakdoekje depte. Oudste ook bij het sehrikbrengen- de ongeluk met de crème calèche, waarin de zusters zaten op weg van het paleis aan het Lange Voorhout naar de Ridderzaal op Prinsjesdag. Het rijtuig wankelde op de ranke wielen en het is niet overdreven te zeggen, dat er doodsgevaar dreigde. De prinsessen beseften dit maar al te goed. Bleek, ontdaan stonden ze een ogenblik later op de straat. Aar zelend wat nu te doen. Toen was er het gebaar van prinses Beatrix, even een arm om de schouders van prinses Irene, een licht duwtje. Snel besliste ze: terug naar het pa leis. Beheerst, kalm wandelden ze toen terug naar het bordes, waar prins Bernhard verscheen met een gezicht, dat ineens jaren ouder ge worden scheen, bleek en vol rimpels. Maar prinses Beatrix had haar glimlach al weer, die hem gerust stellend tegemoet straalde. Wat een paniek had kunnen worden wist zij volkomen rustig te houden. De oudste van een nieuwe ge neratie is prins Willem-Alexan der en het is met vreugde en dankbaarheid, op Drakensteyn, Soestdijk en in geheel Neder land dat in deze jongste genera tie nu weer een Oranjetelg ge boren is. Het duurde vanmorgen maar éven of na de bekendmaking van de geboorte van het prinsje gin gen in stad en land de vlaggen ■uit. Buschauffeurs onderbraken hun route om de al meegenomen vlaggetjes op hun wagen te ste ken. MADRID Prinses Irene fs in te genstelling tot eerdere berichten niet naar Biafra maar naar de Afrikaanse staat Gabon gevlogen om haar schoonzuster, prinses Cecilia van Bourbon Parma, bij te staan in de hulpverlening aan Biafraanse kinde ren. Prinses Cecilia heeft daar een hulp actie op touw gezet en zelf een groot'aantal kinderen uit Biafra op gehaald. Zii deed dit met haar eigen vliegtuig tijdens nachtelijke vluch ten, waarbij zij meestentijds gebruik maakte van geïmproviseerde vlieg veldjes. Prinses Irene kwam mabndag in Libreville, de hoofdstad van Gabon, aan met een grote hoeveelheid medi camenten en levensmiddelen voor de. Biafraanse kinderen. Zij zal voorlo pig - samenwerken met de Maltezer orde en Caritas international, die in Spanje over aanzienlijke middelen beschikt. ROTTERDAM Reeds gedurende enkele jaren geeft drs. F. H. Breukel man, hervormd predikant en we tenschappelijk ambtenaar aan de ge meentelijke universiteit van Amster dam, een druk bezochte theologen- cursus, waarvoor landelijke be langstelling bestaat. Morgen start de nieuwe cursus, waarvoor nog zowel voor rooms-ka- tholieke als voor protestantse theolo gen gelegenheid bestaat zich in te laten schrijven, De cursus wordt elke laatste don derdag van de maand 's morgens ge geven in het Atrium, Karei Door manstraat 143 te Rotterdam. De verpleegsters van het Aca demisch ziekenhuis in Utrecht waar de tweede zoon van prinses Beatrix en prins Claus werd ge borentracteerden vanmorgen direct op beschuit met muisjes. De politie-agenten lieten hei zich goed smaken. Dat zijn enkele van de concrete verhogingen die reeds in. de Miljoer nennota waren aangekondigd én die in de memorie van toelichting op de begroting 1969 van de PTT nader worden omschreven.. De tariefverhoging is niet alleen noodzakelijk, aldus minister Bakker van Verkeer en waterstaat, gezien de budgettaire situatie van bet Rijk, maar ook omdat de rentabiliteit van de PTT tot beneden een redelijk ni veau zou dalen. De PTT zou dan een groot financieringstekort krijgen, waardoor de noodzakelijke investe ringen achterwege zouden blijven. Zonder verhoging en een bscheiden loonstijging zou deze rentabiliteit dalen tot 5 procent (1967: 6,6), maar door de maatregelen stijgt het per centage naar 7,4. De tariefsverhoging levert het Rijk volgend jaar 100 miljoen op. De posttarieven en het abonnement op de draadomroep gaan 1 februari om hoog, de andere tarieven al op 1 ja nuari. Dat zijn: Telefoonabonnement in een sector met minder dan 2000 aansluitingen: van 11,50 naar 13,50; in een sec tor met meer dan 2000 aansluitingen van 12,25 of 13 naar 15 per maand. De kosten bij verhuizing wor- kosten bij verhuizing worden ver hoogd van 20 tot f 35. Zo ook her aansluiting: ƒ2,50 tot ƒ5. Dit alles den verhoogd van 20 tot 35. Zo ook heraansluiting: 2,50 tot 5. Binnenlandse telegrammen. De - eerste tien woorden kosten per 1 ja nuari 3 in plaats van 2,50. Elk woord boven dat minimum kost 20 cent (nu 15 cent). Telexaansluitingen: 150 (was 120). Abonnement draadomroep: 3,50 (was ƒ3). Ook het recht voor een bericht van. ontvangst van een aangetekend stuk zal worden verhoogd. - Minister Bakker zegt over-de ver hogingen van de telefoontarieven, dat het nieuwe tarief vrijwel gelijk zal zijn aan de kostprijs. Het exploitatieresultaat van de PTT wordt geraamd op ruim 102 mil joen gulden (tegen 38 miljoen in 1968). Nadelige saldi leveren de posterijen 19,5 miljoen) en de draadomroep 3,8 miljoen) op. Voordelige saldi: telefoon 112 mil joen, telegraaf 5,4 miljoen en ppst- cheque en giro:./8,3 miljoen. Het verschil tussen doorberekende en betaalde rente, bedraagt 67,8 miljoen, zodat - het totale be drijfsresultaat 170,1 miljoen be draagt (raming 1968 il Omiljoen). Volgend jaar wordt voor 571 min. geïnvesteerd. Het aantal aanvragen yoor tele foonaansluitingen zal stijgen tot 130.000, De wachtlijst zal echter in 1969 tot 122.000 kunnen worden ver minderd. Het personeel van de: PTT, zal met 400 man worden uitgebreid tot 66.100 man, die in totaal f IJ. miljard (inclusief sociale lasten, overwerk en toeslagen) zullen kosten. Voor elk is dat 16.700 per jaar. (Van onze parlementsredactie) DEN HAAG Tweede-Kamer voorzitter mr. Van Thiel heeft van middag in de Kamer het Kroonprin selijk gezin gelukgewenst met de geboorte van de tweede zoon. De 'heer Van Thiel herinnerde er aan, dat de Kamer juist dezer dagen ■de invoering van 'het eerste boek van het nieuw Burgerlijk Wetboek behandelt. Hierin wordt het perso nen- en familiereht beschreven. Ik mag dus zeggen, aldus mr. Van Thiel, dat de Kamer zich in 'het bij zonder bewust is 'hoezeer een ge lukkig en gaaf gezin waarde heeft in onze samenleving. Wij zien op Drakijsteyn een stra lend ouderpaar in 'het gelukkig be zit van twee jonge kinderen. Een echt, gewoon, jong 'gezin. Daaren boven een Orajegezin. Daarom viert Nederland vandaag terecht feest om ■deze nationale 'gebeurtenis. Minister-president De Jong sloot zich bij de woorden van de heer Van Thiel aan, „Wjj verheugen ons er over, dat weer jonge kinderen zul len. opgroeien in de omgeving, die zo vol is van 'herinneringen asm vo- rige Oranje-generaties. I Door een intensievere communi catie en een grotere openheid komt het leven van ons Vorstenhuis en dat van de 'burger-dichter tot el kaar te staan. Verstrade vormen en versleten gebruiken die daar tussen stonden, maken steeds meer plaats voor een imdh ter-kritische, maar te gelijk oprecht-menselijke toenade ring en medeleven", aldus de pre mier. 81 «I ,8# ..e| li' I'll -Ml |1| 3$l ÊM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1