j uitnodiging A I C feestte mee s m Jong inbrekerstrio gepakt AGENDA efKW.es."»1 Nietvaren op je behaalde routine" mmm Overleg samenwerking Vlaardingen intensief Schutters maten eikaars kracht verkoopt herenschoenen Boeiend concert van Arie Kcyzer in De Doelen Financiering bejaardenhuis Dorpsveld V erzetsweduwen naar Westland ISiMtoÉheek-direetrfee naar nieuwe werkkring PRO JUVENTUTE Verplichte aankoop collegematerialen ondemocratisch? „Lijnbaanring" voor hoofdagent Lovable kanten longline beha met Lycra achterpan den en verstelbare stretch schouderbanden, heerlijk zachte elastische tailleband 12.95 Lovable gaine van Du Pont Lycra, met zïjpanden van satijn elastiek, 17:95 Onwel en overleden ONZE GEVARIEERDE COLLECTIE 11395.- Koop in een speciaalzaak! I 6 Nieuwe Binnenweg dfQ Rotterdam I U - pp#/ Wfit0AC. W waar ook mevrouw mee wegloopt Jongen brak been Scharenslijpers met te hoge prijzen ft' indaag ••••'.en morsen dagelijks Vrachtauto op drift BEL TELEFOON 3487 44 VRIJBLIJVEND OP PROEF PHILIPS Oo°'l"nngmet,pi'''lps; Ringvergadering van hervormde vrouwen Uil bootsmansstoeltje; op scliip gevallen (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De -directrice van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, mejuffrouw R. G. P. Visser, neemt afscheid. Volgende week maandag vertrekt zij naaar Amsterdam om'daar te gaan werken als docente aan de Bibliotheek--en Documentatieschool. Gedurende 31 jaar heeft zij haar niet geringe krachten aan de „leeszaal" in Schiedam gegeven. JMoeiliikheid „Het is niet goed om je hele leven in één betrekking te blij ven en door te varen op een maal opgedane routine", meent mejuffrouw Visser. De rursis- ten van de Amsterdamse school kunnen na hun opleiding ook te werk worden gesteld in weten- schappelijke- en muziekbiblio theken. Mejuffrouw Visser wil er graag aan meewerken, nog sluimerende talenten een kans te geven. Niet letter!ijk,natuurlijk. maar een feit is dat een vrouw het exclusieve in de-Rigter herenschoenen aantrekt. En de herenach, treedt U deze week in de voetsporen Heren- en Jongensschoenen Rotterdam Dronken tegen lichtmast gebotst Opvoedingspatroon Damclub Schiedam won van Maeslandtsluys Ned. Bank bewaakt modehuis ivlaardiagea teL343202 voor wie droomt van eear echt Iets anders~„ Schiedamseweg 576-Te!.343370-Vlaardlngee IN ALLE 21 FILIALEN VAN SCHIEDAM De 64-jarige A. B. j V; Etten uit de Mariastraat 85, werd gistermiddag op de Blauwe Brug on- i *el én zakte in elkaar. De juist, pas- I arende dokter Van. der Kuy consta- l teerde de dood. om eens geheel zonder ver plichting ie komen bezichtigen. Kom rustig kijken en Bassen; ook ai koopt u niet, u bent hartelijk welkom. rttiien met nert Betrouwbare service Vol- ledige garantie Credtetservic* mogelijk Eigen atelier, ook voor veranderingen en reparaties Prijzen c/ie binnen uw bereik lig* gen Gespecialiseerd in grote en kleine maten. Bontmantels in elke prijsklasse. J Grote sortering bontstola's, J crav3tten en bonthoeden, I (tij 's-Cravendijkwal) Tel.. 234577 VRIJDAGAVOND TOT 9 UUR GEOPEND (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM In de „Korenbeurs" heerste gisteravond letterlijk en figuurlijk een gespannen sfeer. Schutters uit Botterdam, Barendrecht en Schiedam maten eikaars krachten op de luchtbuks en wel op tien "meter afstand, staand. De wedstrijd was de laatste van de drie, die met elkaar de „Schibaro"- wedstrijd worden genoemd. De bij de landelijke schietvereniging „De Vrij heid" aangesloten verenigingen in Schiedam, Barendrecht en Rotterdam ontmoeten elkaar op deze wijze re gelmatig. De onderdelen honderd meter lig gend met vuurbuks en twaalf meter geknield met vuurbuks werden respectievelijk in Rotterdam en in Barendrecht afgewerkt. De uitslagen: 1 Barendrecht met 11 5674 punten; 2. Schietvereniging Schiedam met 5409 punten; 3. Schiet vereniging Rotterdam met 4929 pun ten. ROTTERDAM Dat De Doelen ook de orgelliefhebbers, weet te trek ken, bewees het grote aantal bezoe kers van het concert, dat Arie J. Keijzer gistermiddag in de grote zaal heeft gegeven. Hij liet muziek uit twee verschillende werelden en tijd perken horen. De „Voluntary in C" van John Stanley vertegenwoordigde het Engeland van de achttiende, eeuw met een rustig begin, een snel deel met veel echowerking, een zangerig gedeelte en een jolig slot. Het Ailegro vivace uit de „Vijfde Symfonie" van Charles Marie Widor liet in een sterk boeiende afwisseling horen, dat de Franse organisten- componisten van omstreeks 1900 nog het woord van César Era nek gestand deden: „Mijn orkest dat is mijn or gel", want zij konden er inderdaad een weelde van klanken uit te voorschijn toveren, wat- Arie J, Keij zer ook met groot vakmanschap en intense muzikaliteit deed. Ter viering van de blijde gebeurte nis op deze morgen deed eén 2eer levendige improvisatie op het aloude „Ai is ons "prinsje nog zd klein" dienst, die met een groots slot dit zo goed geslaagde concert beëindigde. G. M. Dersjant. ROTTERDAM -B. en W. stellen de gemeenteraad voor financiële me- dewerking te verlenen voor de bouw van het r.k. bejaardencentrum „Dorpsveld", dat, zoals bekend, zal worden gebouwd aan de Fasantstraat bij de Dorpsweg in Charlois. Dorpsveld zal worden gefinancierd op voet van de woningwet De kosten zijn bijna vier miljoen gulden, voor welk bedrag op leningen uit.-'srijks kas kan worden gerekend met uit zondering van de voor de warmwa tervoorziening te maken kosten. De totale investeringskosten, waar bij inbegrepen de grondprijs, zijn thans ter beoordeling van de minister van 'volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en B. en W. verwachten dat de minister met deze kosten akkoord zal kunnen gaan. Zoals bekend is het ontwerp af komstig van- de 'dienst van volkshuisvesting. De nieuwe ministe riële richtlijnen voor de volkswo ningbouw zijn in dit project ver werkt, zodat het ruimer van opzet kan worden, dan vroeger gebouwde bejaardencentra. De- Aaimemingmaatschappij ven Eesteren NV, die. deel uitmaakt van het' bouwteam dat te Rot terdam bejaardentehuizen in se- riebyuw ontwerpt en uitvoert,, is met de uitvoering belast (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De geboorte van de tweede zoon uit het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus bracht gisteravond een aantal Schiedamse sportverenigingen op de been. Op tien punten in dé stad startten de verenigingen, begeleid door muziek korpsen, voor een feestelijke wande ling door de verschillende wijken. Veel kinderen met lampions bege leidden de optochten. Van een groots Oranjefeest was echter toch geen sprake, evenmin van spontaan- georganiseerde feeste lijkheden. Gevlagd werd er wel, maar andere vreugde-uitingen bleven achterwege. Desgevraagd deelde de heer J. van der Griendt, voorzitter van de vere niging Nationale Feest- en Gedenk dagen mee, dat de vrije dag voor de schooljeugd geen aanleiding is tot ge organiseerde feestelijkheden. De Dr_ A. Kuyperschool aan de Stadhou derslaan vormt daarop een uizonde- ring. v Op de foto; een beeld van de druk te gisteravond op het Wibautplein. VLAARDINGEN Honderdveer tig „verzetsweduwen" uit Vlaardin- gen, Schiedam, Leiden, Voorschoten, Dordrecht en enkele andere plaatsen in Zuid-Holland hebben woensdag een bezoek aan het "Westland ge bracht. Het gezelschap bezichtigde de bloemenveiling te Honselersdijk, waarna burgemeester P. Hordijk de dames ontving in de Concertzaal te Naaldwijk, In 's Gravcnzande volgde een toespraak van burgemeester Mumsen. In die gemeente werd de lunch ge bruikt. De dag werd besloten met een diner in Honselersdijk. Leden van het hoofdbestuur van de Stichting 1940-'45 en van de Rotter damse en Arnhemse afdelingsbestu ren dezer instelling namen ook dit maal aan het jaarlijkse uitstapje deel. I SCHIEDAM De negenjarige D. P. S., die dinsdagmorgen tussen op de Schiedamseweg geparkeerd staande auto's de rijbaan overstak, is gegre pen door de personenauto van de 43-jarige chauffeur W. v. M. uit Ke- thel. Met een gebroken rechter bo venbeen werd de jongen naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. ROTTERDAM In het westelijk stadsdeel opereren momenteel weer enkele messen- en scharenslijpers, die uitzonderlijk hoge prijzen vragen. De' politie raadt aan naar de prijzen te vragen voordat men zijn scharen of messen 'laat slijpe: me HOEK VAN? HOLLAND De aan- vangstljd. van de cursus kleutervérzorgirig die maandag in" het Groene Krulsgebouw van start gaat- is gewijzigd in halt acht. Belangstellenden kunnen zich nog opgeven bij de wijkzusters- SCHIEDAM Twee uit Maarsber- ?en afkomstige jongelui, de zeven- eenjarige G, A. en de evenoude D. v. en de "vijftienjarige D. W. uit c™edam, hebben een reeks diefstal- OjtttandiaeskcrK: KCVB. dr. E. de Vries, Ïl5 B ln )!ezin- s°hool en maatkhappij". A?.£?nk: P v- Jurgens. 20 oreade: Uitvoering Muziekschool. 20 'J.Z museum: Tentoonstelling van o^ihpnkunstklassen. o, t 2D: Key Hlraga, schilderijen j- «eileietsen van Marcos, sereens „van Wbbets en zeefdrukken van Jan Museum: Monotypen van Theo fo-ik:il:l<>or "De Rotterdammer. Lange ■Wkstraat 82. bezorging: maandag t/m vrij- ör-K ï9-30 u. en zaterdag 17 tot 18 [jj^han Gröneveid. v, Marumstr. 24b. tel. 'jjJlle-alarmnummtr: 244566. Vb "1 G»; 262887. l»thK?mH?.aier meld- en regelliamer voor i lln g262887. JX?«leek: Apotheek Van Westendorp, iJtWeg 207. tel. 267674 len. bekend: Hun Schidamse aktivitei- ten begonnen op 17 april, toen zij uit de kassa van een ievensïniddelenzaak aan de Baan 7150 ontvreemdden. Deze maand richtten zij tweemaal een maaltijd aan in de kantine van Bad Groenoord en braken zij in bij de kantine van sportclub HOV in Rotterdam. Het drietal, ontfreemdde, fruit, uit kiosken in Bunnik en Maarsbergen en stalen een radio uit. een auto in Rotterdam. In verschil lende gemeenten na'm'en zij fietsen én bromfietsen mee. De knapen zijn'in. Rotterdam aan gehouden en overgebrachtnaar, Schiedam, waar zij werden, opgeslo ten. SCHIEDAM Dicht bij de 'tram halte op de Rotterdamsedijk raakte woensdagmorgen een vrachtauto op drilt. De 19-jarige chauffeur uit Rot terdam had de wagen verlaten, maar de motor niet afgezet. Op het mo ment dat de auto zijwaarts op de rijbaan aanreed passeerde een poli tieman die onmiddellijk in de kabine kroop en de auto in veiligheid bracht. Tegen de chauffeur is proces-verbaal opgemaakt. en vraag bij U thuis dan weet U wat U koopt KLEUREN Internationaal erkend 'de allerbeste in beeld, kleur en geluid.- - DE SPECIALIST IN KLEURENTELEVISIE Q VERUIT HET VOORDELIGST i DIRECT GELEVERD VAKKUNDIG GEPLAATST j VLAARDINGEN De ringverga dering van'de hervormde vrouwen groepen in. Vlaardingen wordt dit jaar gehouden in gebouw Triangel aan de Fransenstraat op dinsdag 8 oktober. Deze avond, die om acht uur begint, is georganiseerd door de grbep „Grote Kerk 2" en de „Jonge Vrouwengroep". De journaliste Scheherazade zal op deze avond over haar reizen en oeln- venissen vertellen. Verder staat een zaalwedstrijd op het programma. Kaarten voor deze bijeenkomst zijn verkrijgbaar bij de leidsters van de groepen en bij mevrouw Brederyeld, Heemraadstraat 11. ROTTERDAM De 23-jarige ha- i venarbeider A. Achterberg uit de Ko- kersiraat is woensdag tijdens werk 'j aan boord van het Griekse m.s. Spai- matori Island in de Merwehaven uit een bootsmansstocltje gevallen. Hij is met een gebroken hielbeentje naar het Havenziekenhuis vervoerd. Tijdens werk aan boord van het s.s. Rondo aan de Wilhelminakade is de 36-jarige havenarbeider J. Zijde mans van de Breudijk met zijn hoofd bekneld geraakt tussen enkele kisten. Hij liep wonden aan de slaap op. De 39-jarige metselaar L. van Dijk uit Maassluis is woensdag tijdens metselwerkzaamheden op de dakver dieping van de Nijverheidsschool aan de Heer Bokehveg van een anderhal ve meter hoge stelling gevallen. De man is met een zware hersenschud ding naar het Dijkzigtziekenhuis ge bracht. j óm zich op een andere baan voor te bereiden. In de oorlogstijd was er een an dere situatie. Voor vee] mensen was het lezen de enig mogelijke vorm van ontspanning. Typerend voor de tijd van voedselschaarste was, dat veel mensen vroegen naar kookboeken. Een soort „kookboe- kenhonger", in de hand gewerkt door de noodzaak met weinig in grediënten iets voedzaams te berei den en door het verlangen om iets lekkers te eten. Na de oorlog omstreeks 1950 kwam het bibliotheekwezen pas goed tot bloei. Het rijk ging flinke subsidies verlenen.Naast de voor de oorlog gestichte filialen in, de Gorzen en in Kethel, kwamen er in Schiedam filialen in het Oosten en in Nieuwtand. Onlangs werd een semi-permanent filiaal in Groen oord geopend. Het Nieuwlandse filiaal aan de Parkweg zal plaats maken voor een moderne ruimte aan de Minister Donkerstraat. Een belangrijke hedendaagse ontwikkeling vormen de vergevor- de plannen tot volledig samengaan met de rooms-katholieke Biblio theek. In september 1964 werd al een gemeenschappelijk filiaal in de Rosakleuterschool geopend. Beide bibliotheken willen nu de centrales samen gaan smelten. De moeilijkheid bij de sa mensmelting is het probieem, hoe een goed geoutilleerd gebouw voor beide bibliotheken kan worden verkregen. Er bestaan wel plannen om de achter de Gemeentelijke Bi bliotheek aan de Lange Haver, lig gende grote tuin bij het gebouw te betrekken. De r.k. bibliotheek aan de Dam zou dan ingericht kunnen worden als jeugdbibliotheek. De samensmelting houdt in een gezamenlijk naar buiten treden en gemeenschappelijk overleg over de aankoop van boeken. Mejuffrouw Visser ziet daarin geen enkele moeilijkheid: „Ons boekenbezit is grotendeels aan elkaai gelijk en onze motieven bij de beslissing over het wel of niet aanschaffen van een boek zijn dezelfde." Mejuffrouw Visser is van me ning, dat een bibliotheek voor een stad een onmisbaar cultuurbezit vertegenwoordigt. Zijjiceft voor de instandhouding van dat bezit veel over. Zoveel zelfs, dat er geen tijd meer voor haar hobbies over is ge bleven. Dat zal in Amsterdam ze ker niet beter zijn, maar als een groot bezwaar voelt zij dat toch niet. Dc van Schiedam scheidende di rectrice begon op 1 september 19S5 met haar loopbaan in het biblio theekwezen. „Ik heb het altijd erg naar mijn zin gehad hier in Schie dam. Ais ik de betrekking in Amsterdam niet had gekregen, was ik ook met plezier gebleven. Toch is het natuurlijk beter om niet van je tienerleeftijd tot aan je pensionering in één baan te blijven hangen. Vanzelfsprekend is zij zeer goed op de hoogte van het wei en wee van de grootste Schiedamse cultu rele instelling in de loop van de jaren. Zij kan boeiend vertellen over de crisisjaren werden de werk lozen gedwongen werden hun le ven een andere inhoud te geven en daarom naar de „leeszaal" trokken van de vele Rigter-klanten en kom passen. Met uw vrouw. Schcepstimmetmanslaan 9 (Zaterdags volop parkeerruimte) 9 „Oude" Binnenweg 129 C Groene Hilledijk255 (bij Sandeiingplein) ROTTERDAM De 38-jarige plaatwerker J. W. uit Geleen is woensdag onder invloed van alcohol in een bocht van de "Waalhaven met zijn auto geslipt en tegen een licht mast gebotst. Twee medeinzittenden werden gewond en konden ter plaatse behandeld worden. De plaat werker is ter ontnuchtering in bewa ring gesteld. Deauto was zwaar beschadigd. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Tijdens de dinsdag avond in de, kantine van de Rijks scholengemeenschap gehouden jaar vergadering bracht (ie heer H. G. Langerhorst, voorzitter van „Pro Ju- ventute" in Schiedam, naar voren dat tussen Schiedam en Vlaardingen in tensief overlegd wordt, op welke wij ze de beste manier van samenwer king kan worden bereikt. Een zekere vorm wan samenwer king is al aanwezig, mede in de persoon van mejuffrouw A. M. E. Labrie, jeugdmaatschappelijk werk ster, die zowel in Schiedam als in Vlaardingen haar activiteiten ont plooit. De heer Langerhorst wees op de plannen van de overheid tot ver betering van het werkklimaat, Na het huishoudelijke gedeelte, waarin mr. F. van Heycop ten Ham, drs. S. Kamstra en ds. A. Ie Coq als bestuursleden werden herkozen en de heer C. A. Kamp zich niet her kiesbaar stelde in verband met de plannen tot vergaande samenwerking met Vlaardingen, hield mevrouw B. M. van Oort- Wegelin een lezing over „Geduld en vindingrijkheid in de op- voèdirig". Uitvoerig besprak mevrouw Van Oort het op voedingspatroon," dat dé ouders het kind als het ware „in drukken". Creatief denken, zo zei mevrouw Van Oort, is vooral nodig voor mensen, die met de opvoeding SCHIEDAM De Damclub Schie dam heeft ook de tweede competitie wedstrijd in winst weten om te zet ten. De uitwedstrijd tégen Maeslandtsluys leverde een 14—6 overwinning op, ondanks het .feit dat de Schiedammers met een invaller moesten aantreden, de jeugdige W. Vrijland, die zijn partij nog won ook. Zes spelers kwamen tot remise en alle anderen wonnen. Uitslagen J. 't Hart7, C. Onink '1—1, T. Buitelaar—'W. C. Heuvelman l=il, J. Breman—L. vrijland 0—2, C. S. v. DalenC. den Boer 11; P. v. d. Krul—W. v. d. Spek 02, B. de SnooM. den Houting 11, A. Klu- zeJ. J. v. Kuyk 21, C.' v. d. Meer—B. Quist 0—2, C. Rijnhout—H. Willemse 11, G. VriesW. Vrijland 0—2. Donderdag 3 oktober speelt Schie dam 1. een uitwedstrijd tegen Char- leis 2. ROTTERDAM Via een motie van de Studentenvakbeweging heeft de Rotterdamse Studentenraad stel ling genomen tegen de maatregel van het college van curatoren van de Ne derlandse Economische Hogeschool afname en betaling van collegemate rialen verplicht te stellen. Deze stellingname gaat niet zozeer tegen het feit, dat iedere student ver plicht- is deze collegematerialen gestencilde uiteenzettingen te ko pen, maar dat de studenten zich niet kunnen laten inschrijven eer zij de daarvoor nodige vergoeding hebben betaald. En de bezwaren gaan vooral tegen de manier waarop deze kosten wor den berekend, een berekening die aan iedere controle ontsnapt Het is de studenten niet duidelijk, waarom deze collegematérialen niet vallen onder de subsidiale uitgaven die het rijk bekostigt of niet worden betaald uit het trustfonds van de hogeschooL En niemand heeft ooit kunnen ach terhalen hoe deze vergoeding wordt berekend. De bedragen waarom het gaat kun nen ongeveer zestig gulden per jaar zijn. De studenten vinden dé manier waarop deze hele zaak wordt opge diend hoogst ondemocratisch. DEN HAAG De Koninklijke Ma-, rechaussce zal voortaan ook bet ge bouw van de Nederlandsche Bank in Amsterdam bewaken. Binnenkort zal het Besluit in het Staatsblad verschij- zijn belast. Zij moeten kunnen fan taseren en zich kunnen inleven in de situatie en de denkwijze van kinde ren. Als dank voor haar betoog ontving mevrouw Van Oort-Wegelin uit han den van de voorzitter een boeket an jers. Na de pauze leidde de heer Lan gerhorst een discussie, waarbij „sa menzijn" en „samenspreken" als be langrijke punten naar voren kwa men. PARAPLU IES P«nc7l model, nikkelen montuur 'is met zuiver zijde bespannen. Met^.SKAI" knop.-. vanaf f 19.75 Met „echl lederen knop" vanaf f 27.50 ROTTERDAMDe Lijnbaanring zal dit jaar worden uitgereikt aan hoofdagent C. Buitendijk, .uit Loin-' bardijen. Het is de derde.triga! dat de Lijnbaanring .wordt uitgereikt.Déze onderscheiding wórdt door eén jury '- bestaande uit journalisten toegekend aan iemand die zich in dat jaar bij zonder verdienstelijk heeft gèmaakt- voor Rotterdam en/of haar inwoners. -j -c '-1 'f De heer Buitendijk heeft op 25 juni' van dit jaar de, "achtjarige- Ronald Swaal het leven gered toen "de jóngen op de overweg in de Pascalweg stond en,er een olieirein naderde.- De voorzitter van de Winkelprome nade Lijnbaan, de heer J. B. W.;, A. Giesbers zal de ring op 9 oktober overhandigen. MAASLAND In verband met brand- •en uitgevaar worden handelaren in spuit bussen erop geweren dat het aanvragen van een vergunning Ingevolge de Hinder wet verplicht Is. indien, men een. grotere voorraad dan 25 liter aanhoudt. ïwen neme contact op -met de afdeling algemen* za ken ter gemeentesecretaire. HOEK VAN HOLLAND De collecte voor het protestants interKerlcelKilt Thuisfront heeft 215,39 opgebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1