Nederlander besteedt per mr f375 aan recreatie m. SCHANDE AALTJES AAN AUTO'S eel te weinig eclame op tv Na 40 jaar nieuwe opvolger 15 doden na aardbeving in Mexico Biafra: naar de guerrilla Tunesië gaat Arabische Liga boycotten SALAZAR NOG RUITE BEWUSTZIJN NIET MEER IN STAAT TE REGEREN Schip omgeslagen de Schelde Moskou: nooit aan actie gedacht tegen Zuid-Slavië Pa en ma Rijden onder invloed: Griekenland- resolutie kreeg vele stemmen Verdeeldheid Prinses bezocht geboortegrond WENTARISATIE RECREATIE-RUIMTEN Klacht dr. Ton: Binnen 15 tellen klaar Koloniën Conflict Oe Thant hoopt op regeling W.-ïrian Van onze redacteur toerisme) DEN HAAG Het ministerie cultuur, recreatie en maat- iappelijk werk heeft het insti- rat voor sociaal wetenschappe- jk onderzoek opdracht gegeven a landelijke inventarisatie te aken van beschikbare recrea- ieruimten binnen de stedelijke sbouwing. De uitslag hiervan al ter kennis worden gebracht ran de stichting Recreatie, die a kan onderzoeken op welke aanier van deze ruimte het best ïbruik kan worden gemaakt. PARELS voor frisse adem 95 ct. Tekort En nog door do melkman thuisbezorgd ookl H?68j LnfRDAMMER Pagina 1 1 OA VRIJDAG 27 SEPTEMBER 19ü arcello Caetano benoemd tot premier van Umchalk Lord Montgomery of Alamein heeft gisteren een nieuwe immentenkamer in het Imperial War Museum ingewijd. In deze kamer 'ncrit ook het officiële capitulatiedocument, dat Montgomery, het mu seum schonk, bewaard. )it werd gisteren meegedeeld door ilaatsseeretaris van CRM, mr. H. ran de Poel, op een congres van de s jaar bestaande Stichting Recrea te Den Haag. De staatssecretaris itte een dergelijke inventarisatie Xrdzakelijk omdat er juist aan re- taücmogelijkheden dicht bij huis grootste behoefte bestaat. Centraal op deze bijeenkomst stond a zojuist uitgekomen rapport over i betekenis van openluchtrecreatie s toerisme in Nederland door dr. M. Tideman. H.TEN HERKEL N.V. HILVERSUM AMSTERDAM De voorzitter van Genootschap voor reclame dr. J. Ton, heeft gisteren sterk gepleit «'uitbreiding van de reclamezend- Svoor de televisie. is z.i. van eminent belang dat 3 ieder reclame kan maken in de 'P een manier die hem het beste «komt; dat hijzelf kan bepalen op jr kanaal en op welke dag hij zijn wil maken. 'igt volgens dr. Ton niet aan Plt-R, maar het is een gevolg van Knaarste-economie, die kenmer- 1 is voor de bedrijfsvoering van 'Jr: financiën van de omroep- 'Singen laten weinig opwekken- Ktallen zien. Een stevige injectie 'reclamegelden zou iedereen ten komen. ®P de Bioscoop- en reclamedag, die •er® in Amsterdam werd gehou- herinnerde dr. Toner verder dat de STER in 1969 slechts een Jv.van de gevraagde zendtijd kan ^izen. Ook vond hij de groepe- A,Van de reclame rondom het «r eer!.°hgelukkig systeem. Wat rlaü6" ^'3 's er nog op tegen de uit zenden bij de normale «^ma-onderbreking? ^ADRID In de Spaanse «courant van gisteren is een t ,A|fPu')b'ceerd dat de studenten Reeft zich te verenigen in -studentenbewegingen. Hierin komt hij tot de conclusie, dat de Nederlander in 1966 375 besteedde aan openluchtrecreatie en toerisme, t.w. tot een totaal bedrag van 4,8 miljard gulden, waarvan 3,7 miljard in eigen land en 1,1 miljard in het buitenland (de buitenlanders besteedden in dat jaar 645 miljoen gulden, in Nederland). Het door Ne derlanders opzij gelegde bedrag voor recreatie vormt- niet minder dan 11 procent van de consumptieve beste dingen. Sprekend over de economische en sociale betekenis van deze bestedin gen, merkt dr. Tideman op, dat de fiscus hiervan 1,1 miljard opstrijkt. Voorts kan men er 2,5 procent van de werkgelegenheid in bedrijven aan toerekenen. Dat dit percentage niet veel hoger is, komt volgens dr. Tideman door de relatief lage beloningen in deze sector. Deze liggen ondanks de doorgaans langere werktijden op dik wijls onaangename tijdstippen aan zienlijk onder het nationale gemid delde. Oorzaak hiervan noemt hij de ge ringe mechanisatie in horeca- en. ver voerbedrijven (die volgens hem beslist kan worden opgevoerd) en de gebrekkige spreiding van vraag en tijd. Door het onvermijdelijke samen vallen van produktie en consumptie naar tijd en plaats krijgt het vraagstuk van de vakantiespreiding nog meer reliëf, aldus dr. Tideman. Ook voor het openbare vervoer zou een betere tijdspreiding over de uren van de dag, over de dagen van de week en over de maanden van het jaar een gelijkmatiger bezetting van het produktie-apparaat tot gevolg hebben en derhalve een kostenverla gend effect. Spreker acht het tevens noodzake lijk, dat meer propaganda wordt ge maakt voor vakantie in eigen land en dat er meer attracties in ons land worden gecreëerd. Dit om te voorko men, dat liet negatieve saldo van de betalingsbalans van het zg. „genoe- gen"-reisverkeer te sterk stijgt Er komen wel veel deviezen binnen, maar er gaan er de laatste jaren ook steeds meer de grens over. Vorig jaar bedroeg het negatieve saldo zelfs al 250 miljoen gulden. Sprekend over de toekomst, merkte hij op, dat de investeringen voor de recreatie voor de jaren 1970-2000 aanzienlijk zullen moeten worden vergroot: tot- een gemiddeld bedrag per jaar van 180 miljoen voor rijk en provincie (driemaal zoveel als het in 1967 beschikbaar gestelde bedrag) en van ca. f 200 miljoen per jaar gemiddeld voor de gemeenten. Prof. dr. L. H. Klaassen, buitenge woon hoogleraar aan de economische hogeschool in Rotterdam en directeur van het Nederlands Economisch Instituut in Rotterdam, vond het ge wenst, dat studies worden verricht op het gebied van de vraag naar re creatie en vooral ook naar de struc tuur van die vraag. Hij ging ervan uit, dat mogelijkheden tot recreatie de produktiviteit van de mens verho gen en dus ook de welvaart. yoghurt limonade LISSABON Portugal heeft sinds gisteren een nieuwe premier. Het is, zoals werd verwacht, de 62-jarige oud-minister en jurist dr. Marcello Caetano. HQ volgt dr. Salazar op, die twaalf dagen geleden na een val een zware hersenbloeding heeft opgelopen. Zijn toestand is nog steeds kritiek. Naar verluidt is Salazar buiten bewustzijn. Met Caetano komt een politicus aan de leiding, wiens werksinds tientallen jaren ten nauwste met dat van Salazar verbonden is geweest. Hij heeft een groot aandeel cèhad in vele van de hervormingen, die gere kend worden te behoren tot het tijd perk van Salazar. De benoeming van Caetano werd voor radio en tv bekendgemaakt door president Americo Tomas. - Het staatshoofd deelde mee, dat hij, na overleg met de behandelende ge neesheren van dr. Salazar tot de slotsom gekomen was, dat Salazar niet in staat zou z;in ziin officiële functie te blijven uitoefenen. Salazar is veertig jaar aan de macht geweest, Caetano is tientallen jaren mede werker van Sa'azar geweest en hij gold orik iaren1ang als d'ens troonoo- volger. Hij was reeds Salazars mede werker toen Salazar nog aan het be gin van zijn politieke carrière stond. Toen Salazar minister van financiën werd. was Caetano ziin adviseur. La ter kreeg hij van de regering op dracht, een hervorming van het ge meentelijk bestuur voer te bereiden. Caetano heeft ook het statuut voor de -autonomte van de Poriueese eilan den !n de Atlantische Oceaan uitge werkt. Ziin volgende functie was die van minister van koloniën en ook op die post voerde hij hervormingen uit. In zijn ambtsperiode van 1944 tot 1947 werden de Portugese overzeese bezittingen tot Portugese provincies verklaard. Hij deed ook veel voor de economische: ontwikkeling in de Overzeese gebiedsdelen. In 1947 verliet hij het ministerie van koloniën om pas in 1950 weer een hoge staatsfunctie te bekleden. .Hij werdvoorzitter van de Staten vergadering. .Weer vijf .jaar; later keerde'hij in het kabinet terug; toén hij de functie van minister, voor het bureau van de premier op zich nam, Deze minister 'moet -het hoofd van de regering vertegenwoordigëri en zich I met alle lopende zaken van de' mi nister-president.belasten,"'- voorzitter van de Portugese lucht vaartmaatschappij, Alfredo Ovaz Pinto. Het ministerie van defensie zou onder leiding komen van gene raal Sa Vianna Rebelo, de waarne mend stafchef van het leger. De nieuwe minister van openbare wer ken zou Rui Sanchez worden, op het ogenblik onderminister van openbare werken. BELGRADO De Russen hebben de regering van Zuid-Slavië yertrou- welijk, langs diplomatieke weg, de verzekering gegeven dat zij niet den ken en nooit gedacht hebben over een militaire actie tegen haar. land. Dit is gisteren in Belgrado uit goede Oosteuropese bron vernomen. MEXICO De aardbeving die woensdagochtend het zuiden van Mexico bij de grens met Guatemala heeft getroffen, heeft naar verluidt in totaal aan vijftien mensen het leven gekost. Er zouden ongeveer 100 ge wonden zijn. De beving zou een ge volg zijn geweest van de uitbarsting van een onderzeese vulkaan bij de kust van de staat Chiapas. ISTANBOEL Oost-Anatolië is gisteren opnieuw getroffen door aardschokken. De weinige huizen in de stad Kigi die na de beving van dinsdag nog overeind waren blijven staan, zijn nu ook verwoest. Een persoon zou om het leven zijn geko men, terwijl er negen ernstig gewond werden. PALERMO Ook op het westelijk deel van Sicilië zijn gisteren aardschokken gevoeld. De bevolking vluchtte de huizen uit, naar pleinen en het open veld. Dit westelijke deel werd 15 januari al zwaar door een aardbeving geteiste-d. Uit Tel Aviv kwamen gisteren op Schiphol twee Arabische meisjes uit een vluchtelingen kamp in de Caza-strook aun. De stichting Terre des Hommes bracht beide meisjes, Hania (8) links en Zakyia (9), in samenwerking met UNRWA naar Nederland om hier in een zie kenhuis te worden opgenomen voor plastische chirurgie. In de juni-oorlog van vorig jaar war den de kinderen ernstig aan hel gezicht gewond. BRUSSEL Op de Schelde bij Dendermonde (België) is woensdag avond het Nederlandse binnenschip Arnoldus door nog onbekende oor zaak omgeslagen en gezonken. Het uit Amsterdam afkomstige schip- persgezin man, vrouw, zoon en dochter kon zich zwemmend red den. Naar verluidt zou Salazar deze functie zelf geschapen hebben om een opvolger voor te bereiden. Caeta no heeft deze laatste functie vier jaar uitgeoefend. Daarna werd hij rector van de uni versiteit van Lissabon. In deze func tie heeft Caetano een conflict met het bewind van Salazar igehad. Hij legde de functte neer toen de politie stu denten van de universiteit hinderde, Caetano te spreken te krijgen over hun klachten. Professor Caetano heeft voorts een grote rol gespeeld bij de schepping van het corporatieve stelsel, een van de grondslagen van het bewind van Salazar. Dit stelsel beoogt het sa menbrengen van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in corporaties teneinde conflicten te ver mijden die voortspruiten uit het bestaan van afzonderlijke organisa ties. Van welingelichte zijde is ver klaard, dat Caetano enkele beperkte wijzigingen in het kabinet zal aan brengen, oZ zou de minister voor het bureau van de premier worden, de Vader is het hoofd, maar moeder is armen en benen. Dat werd vroe ger gezegd wanneer het ging om de status der ouders in het gezin. En nu maar eens uitkienen wat het be langrijkste is. Die armen en benen van moeder worden nergens in de wet gevonden, het hoofd van vader zal er nu spoe dig uit verdwijnen. Het is niet te verwachten, dat de Eerste Kamer tegen de uitdrukkelijke wens van de overburen aan het binnenhof zal in gaan. Dus zal de man als hoofd der echtvereniging uit de wet verdwijnen. Waarmee man en vrouw in het hu welijk gelijkwaardige partners zijn geworden, Het is eigenlijk een onverwacht stapje op de weg der emancipatie geworden, de behandeling van het eerste boek van het nieuwe Burger lijk Wetboek. In 1956 had minister Van Oven, die de gehuwde vrouw haar handelingsbekwaamheid heeft gegeven er al wel voor gevoeld, hoe wel hij het niet als wetsontwerp voorstelde. Een amendement van een liberaal kamerlid haalde het net Twaalf jaar later zijn de gedach ten dus wel sterk geëvolueerd. Nu is het echter wel zo, dat het wettelijk hoofd zijn verder nog niks inhield, want als ma het met pa niet eens is, bijvoorbeeld over wat wel of niet goed voor de kinderen is, kan de vrouw nu al onder de huidige wet de hulp van de rechter inroepen om jjaj^beslissingen^niette^oex^^^ Dat er dan duidelijk iets mis is in dat huwelijk spreekt vanzelf. Wan neer we er van uitgaan, dat in een normaal huwelijk de rechter niet ais stok achter de deur staat, dan wordt er eigenlijk niets veranderd. Ais" al tijd zal in het ene gezin pa de doorslaggevende stem hebben en in het andere ma. Dan is er eigenlijk niets om zich over op te winden. Noch door de onttroonde pa, noch door de gelijkgestelde ma. De wet is er niet om- loze kreten te slaken, dus kunnen zelfs de 22 tegenstemmers van het amendement-Wierenga, dat tot schrapping van de man als hoofd der echtvereniging leidde, rustig blijven. De vrouwen behoeven niet luid te jubelen, de mannen niet te treuren. Toch zit er in deze wetswij ziging wel iets om over na te den ken. Juist door het ontbreken van de oude zin is er een nieuwe inhoud gekomen. Namelijk dat moeder mee hoofd moet zijn en vader armen en benen moet gebruiken. Het betekent ook, dat de vrouw zich niet langer achter de man kan verschuilen en zeggen, dat ze van al wat de wereld beroert geen verstand heeft, dat pa daar wel voor zal zorgen. Het geeft vader het duwtje in zijn rug er eens op te letten, wat er allemaal door die armen en benen gedaan wordt, om de zaken goed te laten reilen en zeilen. Eigenlijk is er dan geen sprake meer van de eman cipatie van de vrouw, maar van vrouw en man, misschien krijgen we straks wel mannenverenigingen, die, zoals vrouwen zich al jaren bui gen over de vragen van de taak van de vrouw en moeder in- en bui tenshuis, gaan discussiëren over de rol van de vader in het gezin. Dat zou echt zo gek nog niet zijn. GRONINGEN Gevangenisstraf, ontzegging van de rijbevoegdheid en geldboeten zijn geen effectieve middelen in de bestrijding van het rijden onder drankinvloed. Bovendien: uitspraak en tenuitvoerlegging van de straf liggen anderhalf jaar uit elkaar. Aparte kentekenplaten op auto's, een soort schandpaal dus, en een „blauw" rijbewijs, dat alleen overdag op werkdagen geldig is (dan drinkt men door gaans niet) zijn pedagogisch juistere middelen om „invloedrijders" aan te pakken. Prof. dr. W. Buikhuisen zegt dit o.m. in de studie Alcohol en Verkeer, dat met medewerking van een groot aantal deskundigen, onder wie die van het Verbond voor Veilig Verkeer, tot stand is gekomen. Hij acht het onjuist dat uitgegaan wordt van „geen drank bij het rijden". Het gaat erom, dat de mens deze zaak leert beheersen. Anderzijds acht hy het plan van de regering om het promillage alcohol in het bleed tussen de 0,5 en 0.8 te stellen, onjuist. Een cijfer van 0,4 reeds is wetenschappelijk onaanvaardbaar: na 0,4 promille loopt de rijvaardigheid hard achteruit. OEMOEHAIA De Blafraanse lei der kolonel Ojoekwoe heeft op een bij eenkomst van de raadgevende verga dering van Biafra betoogd, dat de strijd in feite pas begint. De troepen van Biafra worden geoefend voor een har de gnerilla-ooriog. Er komt volgens Ojoekwoe beslist geen regering in ballingschap. Nigeria heeft het Rode Kruis be schuldigd, wapens en huurlingen haar Biafra te brengen. Caritas is een orga nisatie van „twijfelachtig allooi". Vol gens radioLagos is het Rode Kruis („een onheilstokende organisatie") niets anders dan een „broeder in de misdaad". STRAATSBURG De Grieken land-resolutie van de Nederlandse socialist mr. M. van 'der Stoel heeft gisteren iu de raadgevende vergade ring van de Raad van Europa een zeer'grote meerderheid gekregen. Die resolutie bevat, zoals gemeld, de overweging om Griekenland te schorsen als lid, ais het niet vóór volgend jaar jannari op weg is naar herstel van de democratie. Hoewel op het laatst de resolutie een grote meerderheid kreeg, heeft het in de assemblee toch nog geruime tijd gespannen. De Franse gaullisten deden namelijk, onder leiding van één van hun afgevaardigden. De Grailly, en ooging de resolutie te torpederen. Ze kwamen daartoe met een amende ment dat beoogde de tekst van het stuk-Van der Stoel te vervangen door één, waarin het meest essentiële, na melijk de in het vooruitzicht gesteldé schorsing, verdwenen was. Hoofdmo tief in de verdediging van dit amen dement was: „geen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een ander land". Het amendement had echter geen schijn van kans. TUNIS De Tunesische regering heeft besloten voorlopig alle bijeen komsten van de Arabische Liga te boycotten, is is gisteren in een verklaring bekendgemaakt Tunesië, al dus het com muniqué, wil goede betrek kingen met eik der Arabische landen blij ven onderhou den, maar is er van overtuigd „dat de Arabi sche Liga niet langer een plat form vormt voor inter-ara- bische samen werking en dat voor elke actie om het hoofd te bieden, aan Israel een klimaat van vertrouwen tussen de lidstaten vereist is, gevrijwaard voor conflicten, haat en nijd en ideologische strijd, een klimaat dat de liga tot dusver niet heeft kun nen scheppen". In de verklaring, die werd uitgege ven na een vergadering van de Tu nesische raad van de republiek on der voorzitterschap van president Bourguiba, wordt voorts gezegd dat de boycot zal voortduren zolang de liga niet de principes en werkme thoden hanteert die in haar eigen handvest zijn neergelegd, Tunesië wenst verder Egypte niet meer als „Verenigde Arabische re publiek" te erkennen. Egypte had zichzelf „door eenzijdig besluit en zonder toestemming van de andere betrokkenen" de naam „Verenigde Arabische Republiek" (VAR) gege ven, aldus de verklaring. Bourguiba TJET voortdurend uitstellen van het Russlsch-Tsjechoslowaakse ge sprek te Moskou houdtniet alleen verband met de samenstelling van de delegatie uit Praag en verschil van mening over de agenda. Naarmate Dubcek en de andere lei ders zich bleven verzetten tegen In menging In de TSjechoslowaakse aan gelegenheden, snaar tegelijk bet „dic taat van Moskou" naleven, komt het Kremlin in groter moeilijkheden. Vóórdat Tsjechoslowakfje wérd bezet had het uit twaalf man bestaande Politburo grote moeite ,,om tot overy eenstemming te geraken ovèr de te genover Praag te volgen gedragslijn. Dit was ook nog bet geval na de con ferentie van Warschau, waar de Tsje- cboslowaakse leiderspér "briefop dreigende 'toon wert.? vertéld'' welke veranderingen sjj moesten doorvoe-> ren. Voor belangrijke besluiten werd tel kens goedkeuring gevraagd van het ongeveer 360 man tellende centrale comité. Dit gebeurde niet naar aan leiding van de invasie. Deskundigen hechten grote betekenis aan het feit dat het centrale comité nog steeds niet bijeengeroepen is. Dit zou tekenend zijn voor de verdeeld heid binnen het Kremlin. - Er valt niets goed te keuren zolang hef Folitburo geen uitweg heeft ge vonden. Eerst moeten de geschillen in eigen kring worden opgelost. Dat niettemin hét Russische party blad Prawda zjjn scherpe aanvallen op de Tsjechoslowaakse leiders voortzet, behoeft niet te verbazen, als men ervan uitgaat dat z|j niet alleen tegen Praag zijn gericht. Deze aanvallen toch geven sléchts hef ongeduld weer van de voorstanders van een „harde lijn", die de stappen tegen Tsjccboslowaktje hebben door gedreven en nu op de toen ingesla gen weg willen voortgaan. Hierbij valt op, dat het Russische re geringsblad Izwestia gematigder is en als het ware afstand neemt van wat de Prawda schrjjft. Of men hieruit moet aftelden dat bet vooral gaat om een meningsverschil tussen partijleider Brezjnef en rege ringsleider Kosygin, is moeiiyk te zeggen. .Ook al ts die tegenstelling er steeds geweest. lr OTTAWA Prinses Margriet heeft 'gisteren met haar echtgenoot, mr. Pieter van Vollenhoven, het. zie kenhuis bezocht waar zij op 19 janu ari 1943 werd geboren. Zij zag onder meer de kamer waar zij als baby heeft geslapen en een vierling die pas in Canada is geboren. Het paar zal vijf dagen in Ottawa blijven, daarna zullen zij naar Montreal gaan om prinses Christina te begroeten, die daar verblijft in verband met een voorgenomen zangstudie. NEW YORK Secretaris-generaal Oe Thant van de VN heeft gisteren in zijn jaarverslag de hoop uitgespro ken dat de status van West-Irian ge regeld wordt binnen de door het ak koord van 1962 tussen Nederland en Indonesië aangegeven tijdsbestek. De door het akkoord voorgeschre ven volksstemming over de toe- komstlge status van het gebied 'wórdt volgend jaar gehouden. Thants speci ale vertegenwoordiger voor de orga nisatie van de volksstemming heeft inmiddels bezoeken gebracht aan In donesië en West-Jrlan,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1