Chemicaliën in brand: drie nan bedwelmd en klauterwerk AGENDA Opbrengst fancy fairt voor geref. jeugdwerk Schiedam gebukt onder tekort van een miljoen immmanm 11 mië«« immrn ROSE-KEUKEN S MIELE IVIIELE zuinigst Nfiele- Handelsonderneming D. B 00 T Vrijdag a.s. opent... Voor inrichting wij kz a al Holy f 60.000 nodig In clubhuis „De Vleet" Adviescommissie woonwagenkamp boogaard «- PHILIPS EFFICIENCY WrottKfl.^wSmm hoedencursus KLEUREN-TELEVISIE r»nil7V B. Boon 60 jaar lid van CNV B00GAARD adviseert Italiaans bezoek aan Vlaardingen Onwel en overleden SERVICE boogaard Onbillijkheid ..Beatrix"' vierde 30-jarig bestaan Bazaar in „Spaland" voor alle verzekeringen m m ^Kyooriörf: Kom ook naar de bi ACADEMIE DE COUTURE de gezellige vakbeurs voor het gezin! AHOY' ROTTERDAM 4 t/m 15 oktober VLAARDINGEN Vandaas •-•-•en morgen 1 omdat het is op U>v ^CIUEDAM f'amfi .en dagelijks 412 DE SPECIALIST MET EEN GOEDE Voor mensen dieletten o TJJI en PRIJS ANTHONY VEDER CO. ASSURANTIËN N.Y. Rotterdam - Westplein 11 - tel. 114420 U kunf deze keukens dagelijks vrijblijvend bezichtigen in onze showroom Oosthaven- kade 21 a, Vlaardingen Showroom: Oosthavenkade 21 - Tel. 350338 Vlaardingen r .toen wi|9gfC"i^- in de Harmonie «'Uf»S?fCMt|sr (Van een onzer verslaggevers) j „OTTERDAM Vermoedelijk door „vnverslag in een mechanisch maal- ÜStfniz is vrijdagavond brand uit- .hroken in een voorraad van zes- 1 nderd kubieke meter landbouw- iripmicaHen, opgeslagen in een aan het Sankhoofd (zuidelijk havengebied) iéinde loods van de Fabriek van rhemlscke Producten Vondelingeaplaat. rt ontstond een zeer dichte rook- nhrikkelfag met prikkelende en ivaar- Ihltnlijk ook giftige dampen. Ondanks ift rebriiik van persluchtraaskers wer- drie brandwachts van de Rotter- fSmse brandweer onwel. Beroepsbrand- «riits J. Dirks en W. Gerlach en vrij- rfSlzer-brandwacht Mulder werden (Sar bet Zuiderziekenhuis gebracht, ijjjjkonden vandaag weer naar huis. Onmiddellijk nadat de bfand was ge- fésnaleerd trad de bedrijfsbrandweer 'oo Omstreeks kwart voor negen acht- 'u men het raadzaam de Rotterdamse 'brandweer in te schakelen. Tegen een irair of twaalf kon de Rotterdamse 'brandweer worden teruggetrokken. 'De bedrijfsbrandweer 'heeft de gehele 'nacht doorgewerkt. Landbouwchemica- 'liën smeulen hardnekkig door en van- aergen was het bluswerk nog lang niet Voortover ons bekend hebben Schie dam er. Vlaardingen geen last onder ronden van overdrijvende gassen. Voor hen die modieuze hoeden zeif willen maken en ontwerpen, ,zijn onze cursussen de beste methode de ze kunde te verwerven. Ink en prospectussen te verkrijgen üendraehtsweg 63, Rotterdam, Telefoon 12.27.64 Directrice: M. L3DMMENde Wit VLAARDINGEN Geboren: Nicolet Maxgarete dv C Don en M Hahnen, Maas sluis Mauvelaan 36; Jannigje dv H L louteren J Buijs Johan de Wittstraat 3Ba. Overleden: Paulus Nagtegaal 74 wedn tui J* van der Maden Delftseveerweg 10a 'jannetje van Baarle 77 Jr wed van A van 'Dorp Frank van Borselenstraat 333, Dirk 55 Jr echtg van H G de Bruyn Dr itr 8. 'Getrouwd: Caroius Josephus Marie van Sér Meer 20 en Martha Magdalena van der Heer J3, Gerrit Hendrik Pijl 22 en Petro- OP RUIME KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN BU uUUb AERTV. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL118811 -235327 ,-v k dagelijks van 10-17 A Bk.en van 19-22.30 uur ZONDAGS GEOPEND VAN 11-17 UUR Stadsgehoorzaal: .Beatrix feestavond ..VLAARDINGEN -Het experimentele hout- en klauterwerk aan de Meerkoetstraat in de wijk Holv heeft oy de jeugd grote belangstelling en bij de bewoners van de Meerkoetstraat ergernis gewekt De laatste groep vindt het uitzicht op de houten stellages niet Je dat" en zou het hele speelterrein liever verplaatst zien. De 3eugd denkt oaar heel anders over en overigens heeft de afdeling plantsoenen van gemeentewerken voor naar het unieke speeloord gemaakt. De jongens kunnen naar hartelust voetballen op een trapveldje en de meisjes kunnen terecht in de vertelboek, die bestaan uit tien houten blokken die tot zitplaats kunnen dienen. (Jok is gedacht aan de kleuters, die in de houten woning (links op de foto) kunnen spelen. Voor het betere klauterwerk zijn de dne houten-wigwams en de uitkijktoren uitermate geschikt. In oktober zal het speelveld van beplanting worden voorzien. Een houten bielswand langs het speelterrein zal als zitplaats kunnen dienen voor de moegespeelde jeugd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voor de inrich ting van de wijkzaal, die tussen de beide hoogbouwblokken aan de Ko- ninginnelaan >n de wijk Holy wordt gebouwd is 60.000 nodig. B. en W. vragen de gemeenteraad dit bedrag beschikbaar te stellen. Tijdens een vorige vergadering hebben enige raadsleden suggesties gedaan wat betreft het gebruik, het beheer en de exploitatie van de wijk zaal. B. en W. schrijven nu in hun toelichting, dat de zaal vermoedelijk voor de meest uiteenlopende zaken zal worden gehuurd. Zij noemen onder meer vergaderin gen, feestavonden, recepties, ten toonstellingen en culturele avonden. Op basis hiervan heeft de architect rekening gehouden met een eenvou dige toneelvoorziening. Het college wil het beheer en de exploitatie opdragen aan de binnen kort te installeren culturele raad. De ze raad zal dan worden bijgestaan door een commissie van advies, waarin vertegenwoordigers van vere nigingen en organisaties in de wijk Holy zitting zullen hebben. Voor'het verhuren van de wijkzaal, het toezicht op het gebruik, het on derhoud en het schoonhouden ervan, vinden B. en W. de heer W. B. van Ginneken, bedrijfsleider van de Stadsgehoorzaal, de aangewezen per soon. MAASSLUIS De heer B. Boon 73 jaar heeft dezer dagen in huiselijke kring het feit gevierd, dat hij zestig jaar onafgebroken lid was van de CNV. Hierbij waren verschil lende bondsbestuurders aanwezig. De heer Boon was schilder van be roep en heeft vele jaren bij de Vere nigde Touwfabrieken gewerkt. Op 13-jarige leeftijd iiet hij zich inschrijven als lid van de Ned. Chr. Bouwarbeidersbond. In deze bond vervulde hij vele jaren de functie van secretaris. In 1923 was hij één van de oprichters van de ziekenkas van de Touwfabrieken. De heer D. de Heer feliciteerde hem als voorzitter van de Chr. Besturenbond. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Ds. Joh. Lever zal woensdag 2 oktober, 's avonds om acht uur, in het jeugdhuis „de Vleet" aan de Schiedamseweg 49 een groots op gezette fancy fair openen. De op brengst is bestemd voor het ge reformeerde jeugdwerk. Hieronder vallen dc clubs, vereni gingen en het zogenaamde open jeugdwerk. De organisatie van deze fancy fair Is in handen van de cen trale gercformeer e jeugdraad. De organisatoren rekenen op een grote opbrengst en veel belangstel ling, omdat deze bazar voor het eerst in het nieuwe clubhuis wordt gehou den en daarom ook in een geheel andere stijl is opgezet. Een grote op brengst is bovendien hard nodig om het jeugdwerk draaiende te houden. Speciale attracties zijn een schiet tent, ballenstand, hengeispel, brie- vensport, Iijntrekspel, grabbelton, lo terij (trekking op de slotavond) en als grote trekpleister een rad van avontuur, waarmee prijzen kunnen worden gewonnen ais luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoed, kampeeruitrusting en horloges. „Ook voor de huisvrouwen zijn er speciale buitenkansjes, bijvoorbeeld levensmiddelen tegen cash- and car- ry-prijzen. Verstokte lezers vinden bij ons oude en nieuwe boeken, pock ets en beeldverhalen", aldus de or ganisatoren. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Uit de gemeen teraad zijn enige tijd geleden-vragen gesteld over de slechte toestand van' het Schiedamse woonwagenkamp. Het- gevolg is geweest dat het ge meentebestuur van Vlaardingen, in overleg met Schiedam en Maassluis, naar wegen heeft gezocht inspraak te krijgen in het beleid dat Schiedam inzake het kamp voert. Dit heeft tot resultaat gehad, dat B. en W. van Schiedam hebben bes'oten voor het woonwagenkamp een ad viescommissie in te stellen,waarin acht leden uit de raden van de drie gemeenten zitting hebben. Schi.'dsm benoemt de voorzitter en drie leden en de gemeenten Vlaardingen er. Maassluis zijn elk met twee leden :n de commissie vertegenwoordigd, al dus was afgesproken. Als voorzitter hebben B. en W. van Schiedam wethouder M. Eijkenasr aangewezen, B. en W. van Vlaardin gen hebben benoemd wethouder A. P. Weeda en het raadslid mevrouw J. J. van Gent - de Ridder. Zij "vas het die over het woonwagenkamp vragen had gesteld. -A c ^S&dsgehoorzaalj Tournee-theater met F Blaffende honden bijten niet, 20.15. t. Floris de Vijfdelaan: straatzang Leger ides.Hei.ts 19. Sm al- Bijkantoor „De Rotterdammer' K Havenstraat 11, tel. 34B775. AlannnummerpoJitie: 34.44.44. GG en GD: 34.44.44; K^afRUUunmcr meld- en regelkamer voor ^wachten luchtvervuiling: 28.28-87. frApotfceek: a. Bot, BilHtonlaan 66, tel. X47.2g. ^Klachten bezorging: h. verhéjy' F. K. ^rossaertstraat 210, tel. 8L55.45 dagelijks tot 19.09 uur. fel 1. maassluis hKlachten bezorging: Mevrouw N. Klein, Ramstraat 13 dagelijks van 18.30 tot 19.00 tfjen zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur. apotheek: De Jong, Markt 11, tel. 2234. -.-.-(Klg. 'Stedelijk Museum: Tentoonstelling van te llingen kunstwassen, 'sriü Punt 20: Key Hlraga, schilderij- S Rellëietsen van Marcos, sereens van Dabb«sKirix en zeeMru'kken van jan ®egman Museum: Monotypen van Theo r5yk?nt0()r »De Rotterdammer, Lange A^kstraat 82, n5a:?'enheïorsfns: maandag t/m vrij- - tiu tot '19'30 en zaterdag 17 tot 10 grtnian Grönevcld. v. Marumstr. 24b, tel. £j)ltle-alannnummer: 244666. en GD: 262837. oOMuinummer meld- en regelkamer voor WtvervuIUng; 262387. .apotheek't Gouden Hert. St. l.idul- t—traa*. 58, tel. 268364. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een gezelschap van twaalf mensen uit de Italiaanse stad Trento heeft vrijdagmiddag Vlaardingen een bezoek gebracht. De Italianen hebben gedurende een week de Nederlandse stedebouw in het algemeen en de winkelbouw in het bijzonder bestudeerd. Het bezoek aan het Vlaardingse winkelcentrum stond als laatste punt op het studieprogramma. Vandaag zijn de Italianen weer naar hun land teruggekeerd. Het gezelschap bestond uit gemeentebestuurders, leden van de kamer van koophandel en zaken lieden. De heer M. Bot, chef van de afde ling stadsontwikkeling, en de voor lichtingsambtenaar J. C. Spruijt heb ben de buitenlandse gasten aan de hand van maquettes en kaarten de ontwikkeling van de Vlaardingse winkelcentra getoond. Tijdens het bezoek aan 't Liesveld werd in een restaurant de'lunch gebruikt. ...omdatMIELEovervele joren nbg PERFECT werkt Mwee ver» de vele redenen waarem onze technische staf U MIELE adviseert. Een gede gen research heeft ons bewezen dat de MIELE 412 iedere vergelij king, óók met'veel duurdere ma chines, glansrijk doorstaat.. «■■afmetingen 85 x 61 x 58 cm MIELEer is geen betere TIJDELIJK HOGE INRUILPREMIE HOEK VAN HOLLAND Vrij dagmiddag is op het Noorderhoofd de rijksambtenaar P. C. Rooze uit Den Haag, 58 jaar, na het vissen onwel geworden en overleden. Schiedariiseweg 41 Voor aile PHILIPS producten naar het PHILIPS-CENTRUM uw vertrouwen waard) SCHIEDAMSEWEG 41 v. HOGENDORPLAAN 33 KORTE HOOGSTRAAT 15 (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De gemeente gaat het jaar 1969 in, gebukt onder een begrotingstekort op de gewone dienst •van ruim een miljoen.Wel is het tekort ten opzichte van 1968 iets klei ner geworden. Bedraagt het cijfer voor 1969 1.063.036, in 1968 was dit 1.542.412. Al met al vertoont de financiële positie nog een weinig rooskleurig beeld. Enig optimisme van het ge meentebestuur wordt evenwel staan de gehouden door de overtuiging, dat de gemeënte Schiedam iri aanmer king komt voor een extra-uitkering uit het gemeentefonds ter compensa tie van de kosten, voortvloeiend uit de slechte bodèmgesteldheid. Het is de gemeente bekend, dat al geruime tijd wordt gewerkt aan een verfijning van deze regeling. Als ontvangst van deze uitkering in 1969,ook nog uitblijft zal het ge meentebestuur niets anders resten dan een gedeelte' van een niet-bestemmingsreserve (na-uitke- ring uit gemeentefonds) te" gebruiken voor het sluitend maken van de ge wone dienst. In deze gang van zaken zal niet worden berust, niet alleen vanwege de onbillijkheid, maar evenzeer om dat het aanspreken van dergelijke reserves slechts gedurende een aantal jaren en dan nog als noodmaatregel verantwoord is. De kwestie klemt te meer, nu bin nen afzienbare tijd enige omvang rijke projecten in, uitvoering moeten worden genomen, zoals de bouw van het kantoorgedeelte van het nieuwe stadhuis, de brandweerkazerne en andere zaken. VLAARDINGEN 61 De buurtver eniging „Beatrix" is nauw verbonden met het Koninklijk huis. Toen Prin ses Beatrix in het huwelijk trad viel dat gelijk met een feestavond van de vereniging. Slechts één dag na de ge boorte van de eerste zoon van prinses Beatrix hield men een feestavond en zaterdagavond, twee dagen na de ge boorte van de tweede zoon, vierde „Beatrix" in de volle Stadsgehoorzaal haar 30-jarig bestaan. Een feestavond, die ook werd bij gewoond door burgemeester mr.-J. Heusdens met zijn echtgenote en de commissaris van politie, 'dr. C. N. Peyster, eveneens met echtgenote. Beatrix-voorzitter, K. S. V. Bruyn- zeels merkte in zijn welkomstwoord op, dat de vereniging springlevend is. Met 'nog geen honderd léden werd de vereniging op ,17 september 1938 op gericht en nu heeft men 520 leden-en .zijn er nog meer nieuwe r ieden te verwachten. De heer Bruynzeels noemde als hoogtepunt van het bestaan van de vereniging, het bevrijdingsfeest-, na de bezettingsjaren. In ver band hiermede werd een minuut stil te in acht genomen om terug te den ken aan de mensen, die hun leven moesten laten om Nederland te be vrijden. De vereniging heeft zaterdagavond een telegram verzonden aan prinses Beatrix waarin het prinselijk paar geluk wordt gewenst met de geboorte van de tweede zoon, met de wens erbij, dat de,toekomst veel voorspoed zou mogen brengen. Alle bestuursleden van „Beatrix" werden met hun dames op hét po dium ontboden waar zij namens de leden een fruitschaal en bloemen in ontvangst mogen nemen. SCHIEDAM "Woensdagmiddag drie uur zal in het bejaardentehuis Spaland aan de Willem Andriessen- laan een bazaar worden geopend. De bewoonsters van het tehuis hebben hiervoor een grote hoeveelheid kleu ter- en kinderkleding vervaardigd. Aparte stands zijn ingericht voor lappendekens, wanddekoraties, kus sens en plantenbakken. Officiële koopgelegenheid is er op woensdag avond van 7-10, donderdagmiddag van 3-5 en donderdagavond van 7-10 uur. Naast de verkoopstands zijn er verschillende attracties. U bent Jong, u wilt zekerheid voor uw gezin én een premie die In uw budget past? Die ts er, kijkt u maar! U betaalt voor 50.000,— zekerheid gedurende 10 jaar, slechts ƒ187,50 per jaar bij een leeftijd van 30 jaar, ƒ237,50 bij 35 jaar, 304,50 bij 40 jaarVraag eens inlichtingen. De juiste bril voor sport en strand MAASLAND Hcrv sern: 10 ds Kcijzei 7 dr Van de Made gereJf: 10 en 7 ds Penning. MAASSLUIS Herv gem:. Grote kerk 10 ds Meijer 7 ds Kalkman Ichtuscentrum 10 ds Duvekat Zalencentrum 10 ds Kalkman Gem huls 0.45 dhr v d Pol geref vrijg: 8.30 cn 6 ds Van Tongeren chr gerei: 9.30 en 4.30 student de Nompe Ned Prot Bond 10.15 ds Beukman. ROZENBURG Herv gem: 9.45 ds AJers 6.36 Jeugddienst De Schans 9/45 ds Woster- veld (HA) goref 9.30 en 6.30 ds Manlz chr geref: 9.30 en 5 ds Plantlnga geref vrijg: 9.45 en 4.15 de weger. VLAARDINGEN Herv gem: Nieuwe- kerk 10 ds Bos. 5 ds Nauta Bethetkerk 10 ds Nauta 7 dhr Van Lambalgen Immanuel- kerk 10 ds Hoorn 7 ds Samsom Rehoboth- kerk 8.30 ds Bouterse 10 ds Biel 7 ds Hoorn Ichthuskerk 10 ds Mulder 7 ds Van Veen Holykapel ÏOJO ds Bouterse Holyzieken- huls 9 Leger des Hells Zonnehuis 10 ds Krol (HA) geref: Oosterkerk 10 ds Swen (HA) 5 ds Komvenhoven (HA) Emmausk 10 ds Ter Hart 5 ds Krol Zonnehuis 10 ds Krol (HA) Holykapel 5 ds Ter Hart (HA) Pnlëlkerk 9 ds Kouwenhoven 10.30 ds Kou- wenhoven 5 dr Bos Maranathakerk 10 dr Bos (HA) 17 ds swen (HA) Chr Geref: Emmastraat 116 '.0 cn 5 ds Buijs Ph de Goedestraat 162 3 ds Buijs Geref gem: Westnlcuwland 56 19 en 5 leesd Remonstr Kerk en NPB: 10 ds Postman Leger des Hells: Baansiraat 10 en T.30 samenkomst Vlsbank openluchtsamenkomst 6.30. SCHIEDAM Geref: Oosterkerk 10 ds De Bruin 5 ds Veldhuljzen. KETHEL „De Ark" 9.30 ds Van Veen 5 ds De Bruin Magnalla Del Kerk 10 ds Nammcnsma 5 ds Van Veen „De Goedeha- ven" 10 ds Van Zuljlen 5 ds Nammensma Jullanakerk 10 ds Van Veldhuljzen 5 ds Van Zuljlen geref vrijg: Westvest 30 9.30 en 4.39 ds vonk chr geref: Warande 9.30 leesd 2.30 ds verhage. Ned Prot Bor.d Westvest 92 10.30 dr TJalsma herv gem: Grote Kerk 10 ds Klaassen 5 ds vroeglnde- welj 7 ds Zimmerman Bethelkerk 10 ds Zimmerman Opstandlngskerk 10 ds Spallng 7 ds Spallng Vredeskerk 10 ds Groenewe- gen 5 ds Hollman. KETHEL Dorpskerk 10 ds Vons 7 ds Verwaal st Martlnuskerk 9.30 ds Verwaal herv geref evang: Gebouw Irene 10 ds Hovius Grole Kerk 5 ds VroegindeweU Kerkgem tot verbreiding der geref leer: Lange Nieuwstr 67 10 cn 5 dhr Hofman Hersteld apost gem: Stadhouderslaan 9.30 en 4 dienst Leger des Hells Lange Haven 27 10 en 4.30 samenk Nieuwland 4 dienst Bapt gem „Gebouw Irene" 7 dienst. In de ruimte van sociëteit In 't Want is een gezellige tearoom inge richt. Elke avond en zaterdagmiddag zal een keur van Vlaardingse pia nisten voor achtergrondmuziek zor gen. Op de slotavond zal éen ham mondorganist dë bezoekers vergasten op bekende melodieën. De openingstijden van deze fancy fak ~:!n: woensdag-, donderdag- en vrijdag-. Td van acht uur af, zater dagmiddag n twee tot vijf uur 'en zaterdagavond van acht uur af. DE heer G. Frerichts, Van Weelstraat 29C, tel. 258557, Rot terdam, heeft een goed idee. Hij vertrouwde het mij toe en ik wil er u deelgenoot van maken. Het heeft te maken - met het einde van de Nieuwe Zuiderkerk aan de Westzee- dijk als kerkgebouw. Eind oktober wordt het gebouw gesloten. v Zoals u misschien weet, zal dit fraaie voorbeeld van Jugendstil moe ten worden gesloopt. De Geref. Kerk van Rotterdam-Centrum heeft het verkocht-aan de gemeente. Voor het fraaie en welluidende Walcker-orgel wordt nog een bestemming gezocht. De kerk was ook bekend om. de concerten, die er werden gegeven en waarvan er nog enkele zijn tot de sluiting. .Nu;meent de heer Fïerichs dat het concert, waaraan: de liefheb bers wel de béste herinnering zullen hebben dat van november 1967 is geweest Daaraan werkten mee Ca roline Kaart en Piet van Egmond. De improvisatie, waarmee Van Egmond besloot ging over het steide- lied ,,'k Heb u lief, Rotterdam". Hij bootste daarin de Wokken van het stadhuis na. Het bracht' hem een applaus, zoals nog. wél nooit, eerder in deze kerk zal zijn voorgekomen, meent de 'heer Frerichs. .Wel, de le zers, die dit willen kunnen binnen kort dit concert nog eens horen. .1 De heer Frerichs legde hèL name lijk op de band vast Hij zal deze stereofonische opname afdraaien in een. zaal. .Wie .interesse-heeft-moet hem maar schrijven met opgave van naam. en adres ért. aantal gewenste toegangskaarten. De toegang 'is gra tis. -Een aardig-ihlöatief,vdacht' ik zo. OOK goede ideeën heeft het ac tiecomité Rijksweg 15. Dat houdt zich bezig met de onvoltooide weg naar het oosten (óf andersom als men wil). Voor wie het niet weet: die weg begint bij de brug over de Noord ter hoogte van Ridderkerk en loopt dan naar Zaltbommel en Am- hem. Rotterdams verbinding met het Roergebied.- Liep. die. weg maar zo, maar er is een stuk nog niet klaar. Vandaar de activiteiten van het actiecomité. Want de weg houdt bij Kesteren in de Betuwe op en de schakel tussen Valburg en Babbe- rich wacht ook al jaren op voltooi ing. Anders konden we al lang bij Zevenaar op de weg £36 (naar Duitsland) komen. We hoefden dan niet de omweg over Utrecht en Arnhem te maken. U ziet: we zijn betrokken bij die weg. En omdat nog eens te laten zien worden ook de Rijnmonders uitgenodigd mee te doen aan de „Rijn-Route-Rit" op saterdag 12 ok tober onder auspiciën van KNAC en RAC-Oost De route gaat door fraai natuurschoon, zeggen de organisato ren, langs kastelen en allerlei ande re bezienswaardigheden, gelegen langs het tracé van de toekomstige rijksweg 15 in voltooide toestand. Een trajekt van 100 kilometer is uitgezet van Tiel tot Doetinchem, waar het gemeentebestuur' de deel nemers in de namiddag ontvangt in de nieuwe, schouwburg „Amphion". Nadere inlichtingen en inschrijvin gen: organisatiecomité Rijn-Rou- té-Rit, p/a SSOG, Plantsoenstraat 85." Doetinchem, teL 08430 - 4730.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1