Straks als Pools schip weer over oceaan R'dams Zilver en Boek weer onderscheiden Drie forse deHcteii binnen zeven maanden Grootste zijlader ter wereld in Europoort Vierde schip van die naam diende HAL 16 Ene celstraf overlapt andere Overlijden baby leidt tot klacht tegen huisarts Kind brengt haar vader aan Theo Olof verlaat Residentie-orkest Nederlandse melk voor EEG niet te duur Politiehond van A. Bijl kampioen Zuid-Holland GESLAAGDEN üpfi Rotterdammer ROTTERDAM Na zestien jaar wappert er van het passa giersschip Maasdam geen rood- wit-blauw meer! Zondag voer het schip voor de laatste maal met het vaderlandse dundoek in top de Nieuwe Waterweg, binnen. De Holland-Amerika Lijn heeft afstand gedaan van een schip vol histqrie, van een Maasdam die mede heeft bijgedragen aan het hooghouden van de naam van de Nederlandse koopvaardij. PIONIERS nu... becjusdend goedkoper ONGELUKKIG NIEUWBOLW f Veiligheidsmaatregelen in Waterwegmonding VOOR BETERE VERLICHTING keuze uit ruim 600 modellen in klassieke en moderne stijl. Straatnamen naar Oost-Indiëvaarders iirHoeky. Holland nu... beduidend goedkoper echt bont y "'\:r - V'P 1 h -1 -vBiïM W?«ia- - j ..w' -ii- y.ri-'I..r'-- HM Pagina 3 2A AFSCHEID VAN (Van onze scheepvaartredacteur) Tijden veranderen echter, schepen en ontwikkelingen ook. Het, bleek de laatste jaren steeds moeilijker te worden om een schip als de Maasdam te kunnen- exploiteren op it vaargebieden van de HAL. Tlitein- delijk viel dan ook dé beslissing de Maasdam van de hand té doen. Eigenaar is geworden de Polish Océan Lines, die het schip nadat het in Polen een ingrijpende verbou- wing zal hebben ondergaan zal gaan gebruiken op de transatlantische rente naar New York. De Maasdam zal uiteindelijk de ou de Battory op dat trajekt gaan ver vangen. De Polen zien dus kennelijk toch nog mogelijkheden in de Maas- damt'. •■vr-t Het grootste'-deel van zijn bestaan heeft de; Maasdam transatlantische overtochten gemaakt; de rest van de jaren onder de HAL-vlag werden volgemaakt .met kleine cruises en rei len om de wereld via Australië en Nieuw-Zeeland. Voor dit seizoen waren al twaalf cruises vanuit Southampton, naar de Canarische eilanden, - voor de Maasdam gereserveerd,- maar de (toch nog onverwachte) verkoop hield' afgelasting in. De'HAL heeft nog ge probeerd voor hen die reeds, hadden; geboekt een ander schip te charteren, maar dat is niet gelukt De Maasdam is op de maand af 16 jaar oud. In augustus 1952 namelijk leverde Wilton-Fijenoord het ruim. 15.000 brt. metende schip afaan de Holland-Amerika Lijn en onder com mando van kapitein J. B. van Gaart werd .de eerste reis naar New York gemaakt. De Maasdam en het een jaar eer der door dezelfde .werf ..gebouwd zusterschip Hyndam waren in het be gin van .de jaren vijftig pioniers van een geheel nieuw., scheepstype. Ze werden destijds gelanceerd, als „een. Bene U eigenlijk aan nieuwe vloerbedekking toe... wacht dan niet langer, maarkom van deze bijzondere aanbieding profiteren. Morgen verkopen wij een restant partij tapijt. U kiest uit diverse kwaliteiten,kleuren en breedtes (100,200 en 3S0 an) en U betaalt nu; slechts een fractie .van de normale prijs. neemt U de maat Van Uw kamer meer Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze restant partij tapijt in diverse kleuren en kwaliteiten, en in de brééd tes. 100, 200 en 380 cm. Ook maandagmorgen open Géén til. af schriftbert. nieuwe opvatting in het toeristenver keer". Comfort en economie waren in deze schepen gecombineerd. De huidige Maasdam is het vierde schip van de HAL dat die naam draagt. Een van de allereerste passa giersschepen van de rederij.(in 1872 gebouwd) kreeg in 1883 de naam Maasdam. Daarvoor heette het alleen Maas. Dit 1700 ton grote schip had plaats voor acht eerste klas- en '288 tussendekspassagiers. De laatste Maasdam heeft accommodatie voor 822 toeristenklasse- en 39 eerste-klas- se passagiers. Met een stoomturbine en. hulpzei- len maakte de eerste Maasdam de reis naar New York in'16 dagen, eens zoveel als het schip van hu. In 1884 ging het schip ,als gevolg van brand op de Atlantische Oceaan-verloren. In 1889 werd een viermaster van de- "White Star Line "aan de -HAL-vloot toegevoegd. Het was de 3700 ton metende Republic, 'eveneens in 1872 gebouwd. Dit schip; werd de tweede Maasdam. In 1902 'werd het schip dat 990 passagiers kón bergen naar Italië verkocht, waar het de naam Vittoria kreeg. Maasdam nummer drie kwam in 1921 in de vaart, gebouwd weer door Wilton. Samen met de zusterschepen Spaamdam, Leerdam en Edam deed het dienst in de vaart op Cuba. en Mexico. Deze Maasdam (8800 ton) was ingericht voor het, vervoer van 174 kajuitklasse en 800 derde Wasse passagiers. In juni 1941 ging het schip op de Atlantische Oceaan ten onder. De vierde Maasdam dus heeft vele tientallen malen de Atlantische Oce aan overgestoken, naar Amerika en naar Canada. Het schip heeft cruises gemaakt naar de Middellandse Zee en is rond de wereld gevaren. Ongestoord zijn al die reizen niet verlopen. In 1954 was het schip bijv. betrokken bij een aanvaring voor de Amerikaanse kust met - het Franse vrachtschip Topero. Dat gebeurde in dichte mist. De boeg werd ernstig beschadigd en datzelfde deed zich in 1962 voor toen de Maasdam, komend uit dok, met de WUhelminakade in aanraking kwam. Het jaar daarop het was 15 fe bruari was de Maasdam 'betrokken bij een ongeval op weg naar Bremer haven, tijdens een reis met i genodig den vanwege het aanlopen ;.van deze haven in een nieuwe dienst. Het schip stootte op een aantal wrakken in de monding van de Weser. De meeste opvarenden moesten onmid dellijk in de sloepen; eertrompbe- znanning slaagde erin het slagzij ma kende schip naar Bremerhaven te brengen. Niemand werd gewond. Het herstel van de opgelopen scha de duurde twee maanden^j Vijf jaar nog heeft de Maasdam na! die gedenkwaardige 'dagde HAL-kleuren gevoerd. Dié periode is nu voorbij. Alweer verdwijnt, een passagiersschip uit de Nederlandse koopvaardijvloot. Eerder gingen de Willem Ruys, de Oranje, e Oranje fontein, dé; Johan van Oldenbame- velt, de Waterman, de Groote Beer en nog enkele andere. Mogelijk dat die rij de komende tijd nog-eens wordt uitgebreid.' De Holland-Amerika Lijn die. nu nog de Rotterdam, Nieuw Amsterdam, Statendam en Ryndam over heeft wil volgend jaar een speciaal crui seschip bestéllen. Dat dan een van de oudste twee schepen (Nieuw Amster dam en Ryndam) zal moeten afvloei en, staat vrijwel vast. De andere Nederlandse rederij die nog passagiersschepen heeft varen de VNS heeft haar vloot de laatste jaren drastisch ingekrompen. Da ont wikkeling van de scheepvaart zal be palen'-wat 'er "mét het -restant' gaat gebéuren. ZIE FOTO BOVEN: Zondagmiddag voer de Maas dam binnen om aan te' leggenbij de WUhelminakade. Daar lag reeds het zusterschip, dat nu Waterman heet, maar nog meer bekendheid geniet ats Ryndam. ROTTERDAM De Bijkshavendienst heelt enkele veiligheidsmaatregelen getrof fen voor het scheepvaartverkeer In ver band met de werken die in de monding van de Waterweg warden uitgevoerd. Tussen de tijdstippen van HW Hoek van Holland en 3 uur na HW Hoek van Hol land mogen schepen met een draagvermo gen van 55000 ton dwt. en meer elkaar niet passeren tussen de Berghaven en de rode lichtboei NBW-2, waarbij inkomende-sche pen voorrang hebben. Onder uitgaande schepen mede te rekenen schepen komen de uit de Europoort. Voor de regeling vertrek Europoort blij ven de reeds bekende bepalingen van kracht met dien verstande dat toestem ming om de tijdelijke mond uit te varen uitsluitend wordt verleend namens de rijkshavendienst door de radio-radarpost „R.HJD. - Waterweg".-Het is derhalve zaak voor de schepen om tijdig voor het ont roeren contact op te nemen met deze. post. Informaties over binnenkomende sché pen, hierboven genoemd kunnen worden in gewonnen bij de radio-radarpost „R.H.D. - Waterweg". Hetverbod van oplopen tus- sen déikop-van-ihet Noorderhoofd-'en- dë rode lichtboei NRW -2,- indien daar slecp- zuigers aanwezig zijn. blijft van kracht. CBUZY Ie MIDDELLANDSTRAAT 70-72-TEL.235327 ROTTERDAM De commissie voor de collectieve propaganda voor. het Nederlandse boek heeft het „Zil veren Boek" 'der gemeente. Rotterdam gekozen' bij de „best verzórgde vijftig boeken van het jaar 1967". Er waren 575 inzendingen. In de klasse „boeken die niet .in de handel zijn", waarin het Zilveren Boek werd beoordeeld, waren zes oorkonden uit gereikt. Dat geschiedde tijdens een bijeenkomst in bet Stedelijk. Museum in Amsterdam. De jury noemde het „Zilveren Boek' in haar 'overwegingen éen „ongewoon boek in een dienovereenkomstige uit voering. De enorme prachtige kleuren foto's die er het hoofdbestanddeel van vormen,, zijn briljant gereproduceerd. Er gaat een sfeer va nharde. zakelijk heid van deze pagina's uit en dat klopt wel "metde inhoud. Het-omslag van' "inetaalfollie past daar goed bij.' De jury zegt in een toelichting dat bij beoordeling van de boeken die niet in de handei zijn en vanbibliofiele uitgaven altijd rekening wordt gehou den met de bijzondere zorg die in de regel aan znïke werhen kan 'worden besteed. Er wordt dus nog scherper' gelet op zorgvuldige afwerking van details dan bij goedkopere handels uitgaven. De jury acht het verheugend dat enkele bijzonder mooie hoeken zowel in traditionele als moderne vormgeving het totaalbeeld van de-collectie van dit; jaar konden verrijken. v. Eerder dit jaar werd het „Zilveren Boek" ook. al. onderscheiden, namelijk met de Reclameprijs 1968 van het Genootschap voor Reclame, de NV Arbeiderspers en de Art-Directors Club Nederland. Die prijs werd in mei uit-, gereikt. ROTTERDAM Aan de Kon. Wilhelmi- na Kweekschool slaagden voor het examen volledig bevoegd onderwijzer: de dames: W. M. Jonker, Albiasserdam: P. Edens, Delft; Krimpen IJ.. H. de Haij: Maassluis, T. van Duiken: C. j. E. Bogaard, H. Bóog- erd, J. A. Deelen, F. M. van Hartingsveldt, J. M, Kapsenberg, M. A. T. Kievit, J. Kraamwinkel, M. Nieuwstraten, K. N. Noordijk, L.J. Schotte, C. T, Smits,'w. Stienstra, M. C. Volker, A. yollmer, A.'A. van- dr Waal, allen Rotterdam, en de he ren: H. Metselaar. Bergschenhoek; R. van Wijk. Capelle; J. J, de Groot. Delfgauw; E. Vellekoop, Delft; B. Lasseur. Gouda; K. Schipper, Greup; L. J. Vollaard, Hekelin gen; G. van-den Dool; G H. Jansen; A. de Jong; p. J. E. van der Koolj; R. Maaskant: T. Nleuwenhuls; D. Scherpenlsse; .W van der Sluis; J: van Toor; R. de Vrlès; H. van de Wetering; NV C. van der Wdaten, allen Rotterdam, R. van der Hoek, Schiedam., H. W. Hostogh, T. Veen, Allen Vlaardlngen, 12 kandidaten afgewezen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM In zeven maanden i.jd' bracht de 21-jarige kantoorbe diende. Johan W. drie forse misdrijven Op z(jn naam. Begin oktober 1967 iichtte hij met een valse cheque een juwelier op voor een dulkerssrmbandhorloge "van 'ƒ- 295, vier maanden iater verduis terde hij in dienstbetrekking h(j Radio Modern NV bij stukjes en beetjes een bedrag van 400 en in jimi 1968 stal hij in Dordrecht een geldbedrag van 700. Voor het laatste feit was hij veroor deeld tot drie maanden onvoorwaarde lijk en vanmorgen op de politierechter zitting', waar hij zich voor de eerste twee feiten moest verantwoorden, bleek dat net de laatste veertien dagen van zijn straf waren ingegaan. Het geval van oplichting was reeds eerder behandeld, maar de zaak was aangehouden voor een reclasserings- rappor't. Intussen sloeg W. in Dordrecht zijn (dórde) slag, die tot onmiddellijke gevangenneming had geleid. Het. reclasseringsrapport was niet zo gunstig' en eventueel toezicht op de 1 - - - - (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tegen een Rotter damse-huisarts is b(j de inspectie van de volksgezondheid een klacht inge diend .door de vader van een enkele uren na de geboorte overleden baby. Kort nadat de verloskundige was 1 weggegaan, hoorden de ouders het kindje kreunen en de vader belde de huisarts, die echter-geen dienst had en niet thuis was. De hem vervangende huisarts vroeg haar, het verloop van de bevalling en stelde de vader telefonisch gerust Enige uren daarna is het -kind overleden. De toen weer geroepen dokter kwam on middellijk, gaf het kindje een injectie, maar die. baatte niet meer. Bij een nader onderzoek'bleek het kind éen longafwijking te hebben, -waardoor: het niét was te redden. De ouders stellen,dat de dokter bij het eerste jelefoontje dadelijk had moeten komen. (Van een onzer verslaggevers) 1 ROTTERDAM De straten die in Hoek van Hólland-Oost ten- oosten van Hoelkse Hillweg worden aangelegd krijgen namen die zijn ontleend aan de bij, de Oost-Indië vaart betrokken schepén. Het 'zijn: Barbertijnstraat, Bonte Craystraat, Dolphijnstraat, Dubbe le Arendstraat. Eenhoornstraat, Grif- ïioensttaat, Kijkuytstraat, Groene Leeuwstraat, Lakemanstraat,Pas- geldtstraat, Peperboomstraat, Post- paertstraat, Theeboomstraat, Tuyme- laarstraat en Vergulde Draeckweg. j Het'in de G.K. van Hogendorpweg ■bij 'dé'Melanchtonweg aan te leggen plein zal Van Limburg Stirumplein j heten' en niet zoals op enkele Rotter- j damse kaarten al staat aangegeven j Melhnchtonplein, Qndeweg vanaf j dat'plein naar, Overschie van der Duijri van Maasdamweg. Hét'nieuwe .luxe wijkje dat ach ter het Molenlaankwartier wordt aan gelegd' (naast het sportcomplex van (DuyVéstem) krijgt de volgende na- men; aansluitend aan de compo- "nistènbuurt, Sweelincklaan, Zagtvfjn- iaan Dresdenlaan Zweerslaan, Landrélaan, Wagenaariaan. In Pemis komen ook enkele nieu we hamen. De straat in het verlengde van'de'Burg. van Esstraat en Pemis- zal eveneens die naam krijgen. De weg tussen Burg. van Esstraat se Hoofd ook Pemis'se Hoofd, de twee straten die tussen de Nieuwe- dijk én'de Burg. van Esstraat in aan leg'zijn, Groot Rijshoofd en Klein Rijshoöfd. Destraat met parkeerterrein tus sen Laning en Kinheim bij het Hoog- vlietse: winkelcentrum zal Kiencke heten en de straat- tussen de Laning en dé Jan de Raadtkaöe' bij de Dorpsstraat in Hoogvliet Cloese. Dé Oost-Varkenoordseweg zal .voortaan Olympiaweg heten. (Van onze Delfise redactie) DELFT De politie heeft de 55- j arige tijdelijk in Delft verblijvende J. W. 'gearresteerd op verdenking van het plegen van ontucht met zijn 14- jarige,dochter. Het gezin van W. woont momenteel op een binnenschip. De aan gifte Werd gedaan door het meisje zelf. Vrijdag zou het kind om die reden van het schip weggelopen zijn. In Breda meldde het zich zaterdag bij de politie nadat 'het de nacht had doorgebracht bij kennissen. verdachte zou „schoorvoetend.aanvaard worden". W. bleek in. zijn -familie het „enfant terrible" te zijn, maar afgezien van enkele verkeersovertredingen en een zaak in militaire dienst was zijn strafblad blanco. De verduistering bij Radio Modern verklaarde W. vanmorgen met een „Mijn chef deed heztelfde". De chef was echter in die bewuste maanden op genomen in een psychiatrische inrich ting. W. kreeg het beheer over de kas eh het was dan ook heel gemakkelijk uit de kas geld te „lenen" ter delging van de vele privé-schulden. Officier J. L. Andreae overwoog terugwijzing van de zaak naar de recht bank en een psychiatrisch rapport. Wanneer de politierechter mr. J. C, van Panthaleon het niet met hem eens was, eiste hij vier maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk en toezicht. De raadsman, die de oplichting niet bewezen achtte, was fel gekant tegen- terugwijzing van de zaak. En de politie rechter was bet met hem eens. Het von nis luidde vier maanden gevangenis straf waarvan drie voorwaardelijk en toezicht van de reclassering. Met na nog anderhalve maand cel voor de boeg verdween W. weer In het Huis van Be waring. DEN HAAG Theo Olof zal op 1 september 1910 zijn functie van concertmeester van het Residentie orkest neerleggen. Bij zal dan twin tig jaar deze functie hebben ver vuld. De Iheer Olof wil over aanzienlek meer vrije tijd beschikken can trich bezig te 'houden met de pedagogische 'kanten van het vioolspel en aan de opleiding tot en 'de vervolmaking van het orkes'tspel. Een eerste stap in deze richting zal izijn de op Olofs initiatief te houden „Meesterscursus orkestspel", welke irt mei 1969 voor -de eerste maal zal worden gehouden onder auspiciën wan de 'Eduaid van Bei- numstichtinig o<p Queekhoven, en waarvan deelneming openstaat voor- twee .violisten uit elk Nederlands syimfonie-orkest. Eveneens wil Olof zijn activiteiten als solist gaan 'litbreiden, waarbij naast hét 'klassieke repertoire de ver tolking van de eigentijdse -muziek een 'belangrijke rol ?al gaan spelen. MAANDAG 30 SEPTEMBER 1968 De meest luxueuze garnering voor Uw herfst- én winter- pakjes of wintermantel is toch echt bont.. Heerlijk warm bont, dat zo chique staat en'helemaat in de mode is. Waarom zoudt U tevreden zijn met imitatie als U een cravatte van echt bont, uit de series van 30 4 <0 gulden' kunt kopen vóór een prijs die stukken lager ligt., ,1 Een pracht van een cravatte, meer dan een meter lang, tegen- gevoerd met zijde en met door- schuiffusjes, nu' voor nog géén twee tientjes. I Morgenvroeg om 9. uur begint de verkoop van deze eraVattes van echt bont, lengte 105- 110 cm in de kleuren zwart, donkerbruin,-: lichtbruin, Wit, chinchilla (grijs) en ocelot Ook maandagmorgen open- Ciin Ui. of Mcbrïft. twst. ROTTERDAM Naast de RET is er nil een tweede trambedrijf in Rot terdam gekomen. Het is het aanne mingsbedrijf Visser dat meteen ei- zen tram in Schiebroek rondjes rijdt. Het bedrijf Visser heeft voor de RET de trambaan van lijn 5 in Schiebroek aangelegd. Bij het contract was bepaald .dat het bedrijf ook de baan zou inrijden. De firma Visser heeft toen bij de HET een oude tramwagen gekocht. In het RET-bedrijf is een dieselaggre- eaat ingebouwd, omdat debovenlei ding in Schiebroek nog lang met ge reed is en dus de tram aan zijn stroomafnemer niets heeft. De wagen is nu een diesel-elek trische tram geworden. De firma las ser heeft zelfs eigen bordjes over de RET-aanduiding aangebracht. Met het inrijden hoopt men nog voor de winter eventuele verzakkin gen te kunnen opsporen en te kunnen opheffen. De tram zal tot 1. december rondjes blijven maken door Schie broek. De bewoners kunnen er nu ook aan wennen. II'' n j;;.::::;;.,- y i" Hi - •/.- :.i; e-.».»e «uMFta-j:!N'-.1 f L f ROTTERDAM We moeten drin gend ophouden met filosoferen en trachten met elkaar tot .concrete sa menwerkingsvormen te komen. De ineenstorting van de zuivelmarkt in april ligt de veehouders nog vers in het geheugen. Aldus voorzitter- J. E. Goedhart van de Stichting Coöpera tieve Melkcentraie GA vandaag in de te Rotterdam gehouden jaarvergade ring. De heer Goedhart vond het her haaldelijk geuite optimisme, dat het met de melkprijs in vergelijking met vorig jaar wel mee zou vallen, niet verantwoord. Daarbij wordt een stroom publikaties over de boeren uitgestort, waarin allerlei middelen worden beschreven om het zuivelpro- bleem op te lossen. Men moet er niet licht over denken wat >het betekent voor een matig in komen te moeten werken en dan nog te worden overstroomd met publika ties waaruit men de indruk zou krij gen dat men het grotendeels ver keerd doet! Als er melk teveel is op de Euromarkt overtreft het aanbod de koopkrachtige vraag slechts enkele procenten dan is de,duurst gepro duceerde melk teveel, meende de heer Goedhart Daarbij behoort maar heel weinig Nederlandse melk. De heer Goedhart hoopte dat bij EEG-maatregelen niet de politieke maar de economische factoren de doorslag zullen geven. Hij zag met genoegen dat alle CMC-belangen benoorden het Noord zeekanaal in één onderneming zijn ge bundeld en hij verheugde zich erover dat de gang van. zaken bij de N.V, Nederlandse Melk-Unie in het afgelo pen jaar een duidèlijke verbetering liet zien. De CMC blijft bereid samen ie wer ken met andere ondernemingen om kostenverhoging of prjjsbederfver- oorzakende of kapitaalvemietlgende concurrentie te beperken. YERSEKEDe Liberiaanse erts- tanker Ore Monarch (15.655 brt.) is vanmorgen vastgelopen bij boei 68 in het Nauw van Bath (Westerschelde). De tanker was op weg van Noorwegen naar Antwerpen. ROTTERDAM Vanmorgen is de grootste zijlader ter, wereld overgedragen aart het stuwd- doorsbedrijf Heyplaat NV. Deze zijlader zaï dienst doen'in Europoort en is speciaal gebouwd voor containervervoer en door. middel van een speciaal hulpstuk kunnen er containers tot veertig Engelse voet worden vervoerd en gestapeld. De zijlader is gebouwd bij Lancer Boss Ltd. te Leighton Buzzard in Bedfordshire, Enge land. Hij is 12,34: meter lang en 3.81 wieter breed. De hoogte van het hefplateau is 2.81 meterde breedte 2.51 meterde hefhoogte is zes meter. De capaciteit is 36.287 kilogram. De rijsnelheid is. 48 kilometer per uur. ROTTERDAM De Rotterdamse politiehonden, of eigendom van de ■gemeente of particulier eigendom, 'hebben bij de kampioenschappen van Zuid-Holland die dit weekein de in het Zuiderpark zijn -gehou den, -geen slecht figuur geslagen. Winnaar, -en dus kampioen, werd- de hond van de heer A. Bijl uit Hoogvliet De wedstrijden trokken veel pu blieke belangstelling. Zaterdag luisterde de drumband (met majoret tes) St. Michael uit Chariois de wed strijden op met muziek en show. De wedstrijden werden gehouden on der auspiciën van de Kon. Ned. Po litiehonden Vereniging. De verdere uitslagen luiden: 2. A J. van Golstein Rijswijk, 3. H. A. Tieleman Sliedrecht, 4. W. Hop- pezak Nieuwerkerk a. d. IJssel, 5. G. A_ Meurs, Rijswijk, 6. C. Jordaans Schiedam, 7. P. Huismans Rotter dam, 8. P." Troost Poortugaal,9. F; S. van Strijbos Oud Beyerland, 10. J. Vis (de hoofdagent die onder meer het Zuiderpark tod zijn rayon mag rekenen), 11. J. Breeman Rot terdam. 12. G. Baas Rotterdam, 13. W. Lebbe Rijswijk en 14. J. Am bachtsheer Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1