Visitekaartje Eerste paal 220 huizen ging vlot de grond in Gespreksavonden over actuele waagstukken AGENDA Kind op fiets in haven Hein de Koster houwt ouderwets straatfeest boogaard aan Gemeenschap van kerken t Radboud wil toontje lager gaan spelen Overleden aan verwondingen Jeugdwerkleidster bij Chr. Gen Kerk Burgerlijke stand Geslaagden gezellig Vet/uimt. de knoop M m me 587ste Staatsloterij Hoekse r.k. graven worden verplaatst Van de Hoek tof Vlaardingen DIALOOG MET HET MARXISME biedt beter deze krant behoort tot Met Kwartet FORTEX ADVERTENTIES houden U op de hoogte en helpen li bij het maken van de juiste keus. talige aanbieding gebloemde cretonne ±120 cm breed HISTORISCH -en dagelijks EXTRA'S oktober 1968 Tweede klasse SANEREN t itriurstrzorginy RUIME KEUS-GOEDESERVICE CONCURRERENDE PRIJZEN VETJES THUISBEZORGD - VAKKUNDIG GEPLAATST INENTING .fiTTERPAMMER Pagina 5 2 DINSDAG OKTOBER 1968" deze 'serie aanbiedingen hebben wij morgen Iets bijzon- fl extra verkoop gebloemde ere- lonnfc nete grote-partij mooie drak- Sto-rijk dessin, een soepele «w 6 ver- rfliFende kleurcomblMÜes Sepen wij nu per meter voor JrJtón rijksdaalder. Haitenvroeg om 9 uur begint dt verkoop van deze ge- bioemde cretonne, een prach- m gordijnstof in mooi dessin t»in6 verschillende s\ Utyrtomblnatles arm Lit} «r meter B voor Ook maandagmorgen open SUrn t«r. of schrift, h*tt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethou der E. P. van der Veen heeft maandag de eerste paal geslagen voor de bouw van 220 woningen met 56 garages op een terrein aan de Dillenburgsingel. Terwijl de regen druilde, joeg de wet houder de paal vlot de grond in. Onder de aanwezigen bevond zich. ook de echtgenote van de heer Van der Veen. Het complex woningen wordt ge bouwd m opdracht van de woning bouwvereniging „Samenwerking". Het gaat om vier blokken, waarvan een blok zal bestaan uit een torenflat van veertien verdiepingen met in to taal 84 drie- en vierkamerflats. De drie andere woonblokken worden vier verdiepingen hoog. Het totale complex omvat 42 flats met drie kamers, 166 flats met vier kamers en 12 flats met vijf kamers. De gemiddelde huurprijs komt neer op ongeveer 2T0 per maand, in clusief de bijkomende kosten. Voor dit bedrag krijgt men een luxe wo ning in de premiesector met vele „extra's". Het eerste woningblok zal over een jaar voor bewoning gereed zijn. De huizen worden gebouwd door de in dustriële bouwmaatschappij Elemen- tum N.V. te Maassluis naar het ont werp van het Vlaardingse architec tenbureau Van Waalwijk, Van Ooste- rom en Van Tussenbroek. Het is de eerste keer dat de wo- ningfabriek zich bezig houdt met het (Van een onzer verslaggevers) GAARDINGEN Onder auspï- it, van de Eaad van ie Ge- saisciiap van Kerken en het Leger Hells wordt deze winter een eur- gesprekken gehouden over sa- SCHIEDAM Tussen St Radboud i alle andere Sdhiedamse muziek- esmgtagen is geen samenspel mo- dljk. Al die andere korpsen hebben ia instrumentarium van lage stem- ing; dat van St. Radboud produ- eert zijn klanken een halve toon ho- tr. Het gevolg is dat St. Radboud Ij een gezamenlijk optreden altijd erstek moet laten gaan en uiteinde- bedreigt dit het voortbestaan van vereniging. Het is duidelijk dat St. Radboud s nieuw instrumentarium nodig sft. Maar omdat daarmee een in- estering van 30.000 is gemoeid he bt er vrijdag een driedaagse fan- ugmgsgeboivw tegenover de r.k. terfc. Tegelijk zullen daar honderd Mijnen, enkele hoenders en een »k en een geit worden verloot. De evenementen staan beschreven een programmaboekje, dat in een $aag van 6000 exemplaren is «preid in het oude Kethel, het imdorp Kethel, en de wijken Groen- ord en Nieuwland. Burgemeester H. Roelfsema heeft een voorwoord in geschreven. (Van een «nier verslaggevers) ROTTERDAM In het Bergweg- Aaüuiis is maandag overleden de jarige mevrouw E. Verbeek-Zwaai 'tde Nic. Zasstraat. De vrouw was 5 september bij het oversteken het Weena aangereden. Zij werd a met verwondingen naar het ifgwegziekenhuis gebracht. De 59-jarige stoker A. Ootjens uit Catharinastraat is maandagavond J zijn auto in de berm van de «rt Piesmanweg gekomen, over de "P geslagen en op het fietspad weer P de wielen terechtgekomen. Hij en passagier, de 53-jarige fa- «sarbeiüer G. van Lochem uit de jagmolenstraat zijn met rugklaeh- hoofdwonden en een *®ischudding naar het Dijkzigt- fenhuls gebracht Op de rijksweg naar Den Haag ter van de Schielaan is maandag a auto tegen de vangrail gebotst w»Bgen kwam daarna tegen een •MVB-bord in de middenberm en »u 'e§en 6611 andere auto te- ™t. Een van de inzittenden, de Harige magazijnmeester P. J. Sui- «Wk uit de G. J. Mulderstraat auto geslingerd en os met Z?snijwonden naar het Dijk- «laekenhuis gebracht. "De Eotterdammer". Lange e?!??!?1»XKlnKmaandag t/m vril- uö S?4,19® is- en zaterdag 17 tot 16 gjjnan Gröneveld, v. Marumstr. 21b. tel. 244668. GD: 262887. 3g™®onuner voor meldingen luebtver- Si'n'C-HUnder: 26.26.26. ^tteek: Het Houden Hert. St Lidul- St, tel. 2S8364. menlevingsvragen. De plaats van sa menkomst is Emm&straat 71. De gesprekken zijn bedoeld voor mensen tussen de twintig en dertig jaar, maar ook ouderen zijn welkom. De onderwerpen van gesprek zijn coëxistentie, democratie, samenleving van Vlaardingen en bedrijfssamenle- ving. Aan elk onderwerp zullen drie avonden worden besteed. Een avond voor de verkenning van het gespreksthema en het formuleren van vragen aan deskundigen, een avond voor de beantwoording van de vragen en een avond om met elkaar te komen tot conclusies. Men kan zich voor één of meer onderwerpen laten inschrijven. De kosten bedragen 2,50 per onder werp. Op 1, 15 en 29 november wordt het onderwerp democratie behandeld. Gespreksleider is commissaris van politie dr. C. N. Peijster. Deskundige is mx. P. J. A. Idenburg, lector aan de Vrije Universiteit Het onderwerp „samenleving Vlaardingen" komt aan de orde op de avonden van 17, 31 januari en 14 februari. Gespreksleiders zijn ds. H. R. Postma en ds. J. E. van Veen met als gesprekspartners de leden van de Commissie Leefbaarheid Vlaardin gen, Als laatste komt de „bedrijfssa- menleving" aan de beurt op 28 febru ari, 14 en 28 maart. Het is nog niet precies bekend wie de gespreksleider zal worden. Het eerste onderwerp, de coëxistentie, is al aan de orde ge weest Voor de overige discussiepun ten kan men zich nog opgeven bij ds. H. R. Postma, Emmakade 6 (tel. 348472) of bij ds. J. E. van Veen, tel, 341307. fabriceren van huizen in de pre miesector. „Voor ons is deze dag dan ook van historische betekenis. In de woningwetsector, waarvoor we reeds zo'n 5.000 huizen hebben gebouwd, wordt minder gedaan, zodat we tijdig onze bakens kunnen verzetten", aldus Elementum-directeur F. Brouwer. De heer L. T. Velthuizen, voorzitter van „Samenwerking", zei dat zijn vereniging de eerste is die zon groot complex premiewoningen Iaat bou wen. Hij sprak over de luxueuze af werking, die het wonen in deze nieu we flats tot een waar genot zal ma ken. Hij bracht dank aan het ge meentebestuur, dat alle medewerking heeft verleend bij de voorbereidin gen. Wethouder Van der Veen zei dat de Dillenburgsingel het visitekaartje van de wijk Holy wordt. Aan de hand van cijfers toonde hij aan, dat de voorbereidingen in bijzonder korte tijd tot een goed resultaat hebben geleld. De eerste bespreking tussen ge meente en woningbouwvereniging dateert van 22 januari dit jaar. Daar na was het bijzonder snel gegaan, zodat binnen de acht maanden met de bouw kon worden begonnen. Tot directeur Brouwer zei de wet houder, dat deze vermoedelijk met veel plezier de huizen zal bouwen. Ze bieden namelijk meer dan de wonin gen die Elementum tot op heden heeft gebouwd „Daarmee wil ik niets zeggen van de woningwetwo ningen, maar Den Haag bindt ons nu eenmaal aan de curveprijs, zodat voor het type woningwetwoning veel extra's achterwege moeten blijven", aldus de heer Van der Veen. De heer Brouwer zette uiteen dat Elementum het oog gericht houdt op de toekomst. Tal van nieuwe en min of meer experimentele ontwerpen staan op papier. Het wachten is al leen nog op een opdrachtgever. Zo denkt men bijvoorbeeld ook aan de bouw van kantoren in de fabriek. Ook voor het saneren van oude woonwijken had hij nieuwe gedach ten ontwikkeld. Het slopen zon moe ten gebeuren volgens wat hij noemde de rupsbeweging. In een paar tvoor- ROZENBURG Mejuffrouw A. Visser te Veeoendaal ts aangesteld tot jeugdwerkleidster-evangeibte bij de Christelijke Gereformeerde Kerk. In de kerkdienst van zondagmiddag vijf uur wordt zij tot haar taak ingeleid. Mejuffrouw Visser, die de laatste jaren lerares in. Veenendaal was en o.a. een tweejarige cursus aan een bijbelschool volgde, gaat instructie geven aan de leiders van het plaatse lijk jeugdvonningswerk, het jong volwassenen werk en de zondags school. Haar taak als evangeliste heeft uiteraard betrekking op het benade ren van buitenkerkelijken. In het evengeiisatieteam voor de camping Krabbeplaat, waarin. mejuffrouw- Visser reeds enkele jaren actief werkzaam was krijgt zij nu een vaste plaats. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De negenjarige Nelleke Valkenburg van de Govert van Wijnkade 34 is zaterdagmorgen met haar fiets in de haven gereden. Het meisje raakte het achterwiel van de fiets van een naast haar rijdend vrem- dinnetje waardoor zij de macht over haar stuur verloor en m het water reed. Een opvarende van het juist passerende jacht van de familie Visser haalde het meisje, dat niet kon zwemmen, uit het water. Omstanders hebben haar thuisgebracht. Nelleke bleek van het ongeluk geen nadelige gevolgen te hebben opgelopen, maar naar haar fiets moet nog worden gedregd. Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Prijzen van Een prijs van Een prijs van Een prijs van Een prijs van Een pnjs van Een prijs van De prijs van f 15,zijn gevallen op nummers eindigende op: f 50,— zijn gevallen op nummers eindigende op: f 50,zijn gevailen op nummers eindigende op: f 100,zijn gevallen op nummers eindigende op: r too,zijn gevallen op nummers eindigende op: t 200,zijn gevallen op nummers eindigende op. t 4C6,— zijn gevallen op nummers eindigende op: f l.Oöolzijn gevallen op nummers eindigende op: f 2.000,Is geveilen op het nummer: f 2.000,— Is gevallen op het nummer- f 2.000,Is gevallen op het nummer: f 2.000,Is gevallen op het nummer- f 2.000,is gevallen op het nummer: f 5.000,is gevallen op het nummer: 50.000,Is geveilen op het nummer: 0 21 17 193 861 034 664 5664* 035184 036254 042996 027526 621985 019475 026009 den legde bedoelde. hij uit wat hij hiermee VLAARDINGEN Geboren: Erwin Ro bert Erie, I.V. J A P B van Rijswijk en C van Ree, Wagnerstr 30; Adrian® Caroline, d.v. C van Hartingsveldt ®n C Warnaar, Aert van Nesstraat 19: Anja, d.v B F Koetsenruijte ren D P van Hoogteljilngen, Spoorsinget S3; Johanne*. Paul, z.v. J Snoek en C de Groot, Kethelweg 101: Den nis, z.v, C J Troost en L V Dootaar, Kortedijk 65: Susanna Hendriks, d.v. J Westerman en H Hartman. Havlkstr 9 Overleden: Aaltje Stout, 34, wed van P van der Knaap, Prins Hendrikstraat 59, Johannes Barnardus Geradus Tepe, n, echtg van A M Aue, Johan de Wittstraat 1KB. Getrouwd: Hendrik Johannes van Her pen, 39 en Paulina Johanna van Gorp. 27. Een bulldozer veegt de krotten te gen de vlakte en onmiddellijk daar achter wordt begonnen met de op bouw. Dat kan gebeuren op de bestaande fundamenten, met onge veer dezelfde geveltjes en in een' zelfde formaat. Hiermee wordt be reikt dat de straatjes het oude en gezellige karakter behouden. „Wij zijn bezig met het ontwikke len van een dergelijk saneringsplan. We zouden graag m Vlaardingen wil len beginnen. U bent tenslotte onze grootste afnemer", aldus de heer Brouwer tot de heer Van der Veen. De wethouder antwoordde lachend dat hij maar een keer moest langsko men om er in het stadhuis over te praten. De directeur had voer de woning bouwvereniging Samenwerking een origineel en passend geschenk. Alle b«Ikons van de torenflat zullen niet L57 meter diep worden (reeds een forse maat), maar 2.10 meter, zodat er ruimte zal zijn voor het plaatsen van zitjes. De wethouder kreeg een beeld- HOEK VAN HOLLAND Het Rotterdamse gemeentebestuur en de wijkraad voor Hoek van Holland hebben overeenstemming bereikt over de verplaatsing van de r.-k. be graafplaats, die zoals bekend in ver band met de verschillende uitbrei dingsplannen op de huidige plaats niet meer kan worden gehandhaafd. Reeds vijf jaar geleden bleek dit een moeilijke kwestie in de wijkraad en met name in r.-k. kringen van de bevolking. Talrijke 'gesprekken heb ben de partijen inmiddels tot elkaar gebracht Het kerkbestuur is er in principe mee akkoord gegaan dat de graven naar de algemene begraaf plaats worden verplaatst De na bestaanden hebben daarover reeds een mededeling ontvangen. Op een apart gedeelte van de alge mene begraafplaats zijn de eerste nieuwe r.-k. graven intussen reeds in gebruik genomen. MAASLAND Mevrouw Van Wierln- gen leidt de club voor meisjes van 19 tot 12 jaar die dinsdags om half vier In het Trefpunt bijeenkomt, morgen voor het eerst. BIJ voldoende belangstelling wordt van hervormd® zijde ook een club voor j meisjes van 13 tot 15 jaar opgericht. MAASLAND Zaterdagmiddag 12 ok tober om twee uur wordt de tot jeugd- ruimte verbouwde oude hervormde pastorie officieel geopend vanaf drie uur is de nieuwe accommodatie voor leder te bezichtigen. De kerkvoogdij zoekt nog wat dames die volgende week de pastorie wil len helpen schoonmaken. Liefhebbers kun nen zich melden bij de heer D. va der Lely, Langetaam 9. tel. 4530. VLAARDINGEN De Vlaardingse Ballet Academie start donderdagavond een cursus Jazz-ballct onder leiding van Chris van "Weerden. De cursus wordt gegeven ln de school aan de Hugo de Grootstraat 11 (WcstwlJ 10 A MAASSLUIS Vier spelers van de Rotterdamse handbalvereniging Neptunus '6® zijn zaterdag zonder geld naar huls teruggekeerd. ïn de sporthal Olytnpla, waar zij aan wedstrijden hadden deelgeno men, werden uit hun kleding portemon nees en portefeuilles met o a. autopapieren gestolen. Totaal werd voor een bedrag van 139 ontvreemd. VVesibti.ii-' to: ri .u--m.ii". lei SCHIEDAM Bij de Schledamse Mu ziekschool slaagden de volgende cursisten: Eindproel algemene muzikale vorming: Tonnle Wildvank, Ineke van Baardewljk, Gerrie Blom, Margaretha Bom, Arie van Elsüeker, Jaap van ElsficKer, Elisabeth Haurlssa, Jan Kooyman, Arie Maan, Carla Rietveld (met lof). Robert Rietveld. Joyce Rosman, Rensche Hoogendoom. Geert Jan Jeilema, Benee Meere, Karei Pieterman, ine Verhagen, Annechlen Verkade. Han Versloot, Patricia Winter, Jelfe Zijlstra, Marl Breevoort, Andr-i van Deyk, Pieter Dries, Jeanette van Es, Marianne van Ge loven, Joke Kluwen. Marjolein Landsber gen, Bart van Leeuwen, Arie Mak. Mar griet de Mos, Annelies ouwehand, Magteld Rroeren, Aart van Bcuzekom, Jan van Beuzekom, Yvonne Carree, Petra Hoogen- dam, Tonnle Plaisier, Josje Sabel, Wille nden Sabel. Martie Hemminga, Hans Kloet, Lucretla Korpel, Maleen Lems (met lof), Marjan Noordzij, Saskta Voogt, Olga Kamp. Kees Kuyper, Sjaantje de Ligt, Ellen de Lange, Marian Orgers, Patty de Ruiter. Ingrid Sudhues, Frati» Christen (met lol), Joke Christen (met lof), Carla Egbers (met lof), Cces Jordaans, Joke Oasterbaan, Hans Schneider. Annemieke vd. Klink, Noortje Kok, Francis Lócman, Nlcoline van Straten, Jenneke van Tllborg, Artemis Westenberg, Elisabeth Westra, Annet Besemer, Anneke Buurman, Irene Hamerslag, Helena Hoogendoom. Cobl van Kasteren, Atija Kruyswljk. Eindproef theorieklassen: Mej, M. Beze men Willem Rudolf Smits, J. W. Harten dorp, mevr, J. Kuiper, mej. E. A, Bos, M. Seeters, mevr. K. Voogt-Westdijk, Henny Voogt, Adrlaan van Waart, Rudy van Haasen. Arthur Heres, Els Schijf (met lof), Rob de Kanter, Inge Koeten, Jan Rip. Eveline Beukers, mej. E. v.d. Berg, Jan van der Zee. Periodiek proefspel: Lilian Vinther (met lof). Marja olyslager (met lof), Wlm Cop- poolse, Gerda Barrevoets, Maria Collé, Astrid Slavenburg, mej. E. vd. Berg, Ma rijke Mellef, ina Groen. Marja van Akke- i ren, Anita Swiers, Karei Hom, Frits Hout man, Gerrlt v d. Dool, Eva Jansen, Mar tian Elderhorst, Atie van Laar, Hugo van Hooy. Lla Notenboom, Toos Sanderink, Annet Besemer, Annemieke Landsbergen, Hetty Mutder, Jeanette van Beuzekom, Di ms Kuiper, Jan Herman Roelfsema, Eugen Bruggeman, George Wiegel, Inge Koeten. Greet je Gerrets, Henny Voogt. Hein de Koster is nu al aan het repeteren voor het straatfeest dat hij deze herfst in samenwer king met Kub en de wijk- en buu verenigingen voor de Schiedam- se jeugd wil organise ren. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM KUBO, de wijk- en buursverenigingen gaan met clubhuis St. Joris Doele een straatfeest voor kinderen en ouderen organiseren. Hein de Koster, Son ja Kreffers en be stuurders van de verschillende verenigingen hebben een ouder wets feest, geschoeid op moder ne leest uitgedacht. Het is de bedoeling eind oktober, begin november, liefst op een zater dag een groot aantal kinderen, men denkt aan zo'n achthonderd, bij el kaar te trommelen en ze met feeste lijke muziekbegeleiding massaal op straat te laten spelen met hoepel, tol, diabolo en andere oude straatspelen, die veel behendigheid vereisen. Voor de wat minder actieve kinderen zijn er ook wat gemakkelijker spelletjes. Voor de winnaars worden prijsjes beschikbaar gesteld en 's avonds zal er ten gerieve van de wat oudere j'eugd een beatbandje met cabaret optreden. Voor dit straatfeest moet een grote ruimte op straat ter beschikking ko men, liefst een afgezette straat Hele maal mooi zou het parkeerterrein aan de Singel dienst kunnen verlenen aan alle rappe kindervoetjes, maar daar komt nogal wat voor kijken. Hein de Koster, die meer grote straatfeesten op zijn geweten heeft men denke aan de feesten in Rotter- dam-Charlois en in Oud West ver trouwt erop dat de Schiedammertjes ■weer echt buiten zullen gaan spelen en daarbij het plezier zullen onder vinden, dat in deze spelen besloten ligt Schep afeer met goede verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de vakman. Van gg c", el £2* BINNENSINGEL 194 TEL. 342«5 - VLAARDINGEN op vrijdag 4 oktober, 8 uur n.m. in Triangel, Fransenstraat Spreker: Prof. dr. R. C. Kwant. De extra prijs van f 100.000,— I# gevallen in de aerie G op het nummer 058558 Let wel: op dit nummer zijn twee prijzen gevallen. Seppelfricke gaskomfoor, zeer geschikt voor de kleine keuken, past precies op doorsnee koelkast het merk seppelfricke T| E garandeert de kwaliteit ook geschikt voor B oiaPe aardagas van 160,— voor Schledsmseweg 411 - v. Hogesdorplaan 33 - K, Hoogstr. 15 In het Westen veruit grootste prot. chr. dagbladpers daar zit'm Niet „zomaar een knoop". Maar helemaal passend bij de maximale aandacht die aan elk detail van 'n FORTEX kostuum besteed wordt.v In overeenstem ming met de beste stoffen en 't sterkste binnenwerk. Vakwerk, ook qua dessin en pasvorm. 2E TEGEN DIFTERIE - KINK HOEST - TETANUS - KINDERVERLAMMING EN TEGEN POKKEN Kies uit onze prachtige kollektie Korte Hoogstraat 11a Tel. 34Ó151, Vlaardingen. Op donderdag 3 oktober 196Ï vasi 1J02 00 uur n m. sai ar ten huize van de VLaardlngse artsen gelegen held worden ge- gt'ven voor kosteloze inenting: tegen poiöcet). voor kinderen, cte de leeftijd van twee jaar nog Met hebben bereikt, tegen difterie, kinkhoest, teta nus, kinderverlamming voor zuigelingen en kleuters Aan kinderen, die een half jaar geüedcn driemaal werden Ingeënt tegen difterie, kink hoest, tetanus, kiindervertem- mtrg, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkregen ImnrnnJtelrt voor een aantal jaren te bestendi gen Men kan zich zonder voorafgaande aaamgjding bij de huisarts vervoegen, waarbij het oranje toentlngsboekje moet worden overgelegd Ouders, die hun Seinde ren ge boren tn 1964 volledig keier. Inenten tegen difterie, kink hoest, tetanus, kinderverlam ming, worden er aan herin nerd, dat deze kinderen nu voo: een hertnenting in aan- mertong komen Hierdoor wordt de immunirteM. weer verlangd Deze herlnewtlng vindt plaats door gebrudk vast een gemengd vaccin tegen de genoemde ziekten. Boor de hutsarts zal bon 5 uit het oranje taentimgsboekje worden genomen Dertigduizend flesjes Cola rollen ai binnen, figuurlijk gesproken dan, en verschillende andere bedrijven heb ben eveneens hun medewerking toe gezegd. De zaal onder de Opstan- dingskerk staat ook al ter beschik king. Een prachtige ruimte bevindt zich ook in de Sint Joris Doele. Het grote pand biedt gastvrij onderdak aan grote groepen. TAN KRANT, schrijf aou 's «en "J stukje voor dit goeie doéL" Het verzoek bereikte mij uit Barer.- drecht en het ging over de actie „Neem. een Bijbel voor uw reke ning". Nou ben ik er in het alge meen op tegen om over landelijke acties in mijn lijn te gaan schrij ven. Dat is namelijk niet het doei van deze rubriek. Dat ik het Barendrechtse verzoek toch inwillig en dus een uitzondering op mijn eigen standpunt maak, dat komt omdat Barendrecht voor deze actie aan het werk gegaan is op een manier waarvan men overal elders zal zeggen: „nou-nou™. Over de actie zelf wil ik kort zijn. Het is een inspanning van het Nederlands Bijbel Genootschap om in samenwerking met de Neder landse Christelijke Sport Unie tien duizenden bijbels te zenden naar Java, Kenia, Zambia, Uganda, Tan zania en Roemenië. Zes landen die uitgezocht zijn omdat daar zeer gro te belangstelling voor het Evan gelie bestaat, terwijl bijbels er niet, of slechts onbetaalbaar voor het ge wone volk, te krijgen zijn. IT hebt er al eerder over in deze__ krant kunnen lezen. U hebt erover kunnen horen door de radio en er-, volgt nog meer over op radio ere.] televisie. Een actie zoals we er deJ laatste jaren- al zoveel hebben ge- 2 .-.had en clie, hoe nodig en hoe sym-J ^pathiek-ook, «Is actie echt niet op-' zienbarend meer is. MAAR waar het mij nu om gaat is de manier waarop Baren-^.; drecht hiervoor warm gelopen is. *- Laat ik u dan vertellen dat het plaatselijk weekblad „De Schakel",- dat behglve in Barendrecht ook in enkele -omliggende gemeenten ver schijnt, vorige week is uitgekomen met een extra pagina die groten-—- deels aan plaatselijke activiteiten v rond deze nationale inzameling was gewijd. Zo hebben de wandelsportvereni ging Marijke en -de volleybalclub Spirit samen de organisatie op zich genomen van een wandeltocht die donderdagavond wordt gehouden. Wie een gulden betaalt mag mee-"~ lopen en in de tocht wordt een schrijfbureau meegevoerd waarbij de wandelaars en anderen rich „on derweg" kunnen vervoegen om zich op te geven dat ze „een bijbel voor hun rekening willen nemen". Baren- drechts Fanfare verzorgt de muzi kale begeleiding. Vrijdagavond geelt -Kracht en Vlugheid- tumdemonstraties. Toe gangsprijs: een gulden of meer. Zaterdag voetbalt de voetbalver eniging Smitshoek tegen een elf tal van Smïtshoekse prominenten, van wie de meesten vermoedelijk 4 al in jaren geen voetbal hebben gezien. "Wie wil ko-men supportert i moet een gulden en mag meer be- 1 talen. - Eerder op de zaterdagmorgen Ia- T ten de kleuters van Kracht en Vlug- - heid zien wat ze kunnen voor een gulden of meer. En zaterdagmiddag is er een „volkscross", georganiseerd door de atletiekvereniging Energie "J waaraan de beatgroep The Snlckels^ luister gaat bijzetten. Het inschrijf-? 1 geld? Juist: een gulden of meer. -»a>: „sis IfeSS 4 w- t >tV r\F al deze activiteiten nog op dCJx een of andere manier gscoórdi-wJ neerd worden is me nog niet helergïi maal duidelijk. Wel weet ik (daC-u staat ook in De Schakel) dat er een comité van aanbeveling is waarvan ik zeg „toe maar". In dat comité hebben namelijk zitting de burgemeester, de socialis- tische wethouder, zijn a.r. oóllega, de voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Nederlands Bijbel Genootschap, een hervormde, een gereformeerde en een vrijgemaakte dominee, een pastoor en de voor zitter van de plaatselijke sportstich ting. Ik zeg: Hoed af voor Baren- drecht. Nog even dit: als u ook een bijbel voor uw rekening wilt nemen, dan hoeft u niet naar Barendrecht. U kunt volstaan met zeven gulden te gireren op postrekening 44.000 vaif"-4- het NBG in Amsterdam, Als 11 erbij zet naar welk van de zes landen die ik noemde u uw bijbel gestuurd wilt hebben, dan krijgt u te zijner tijd als *t even kan een bedankje uit dat land zelf. l se

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1