Bejaarde vrouwj ©IK© GGrStG dOndGrddg V3Ï1 d© IT103nd op zebra aangereden j Verkocht voor meer dan miljoen ST. - UDUINAKERK GING nrrn 11 DE KLERK&ZN Grote opkomst eerste avond van Filmkring Zeeman maakte kabaal MORGEN SNEL EEN TAXI? VLAARDINGEN Nacht over Praag: Ontluisterend Vergunning voor bouw van kerk Kan bnllant groeien? heetman Sloper viel 3,5 meter van dak ton groeneveld GROTE BANK STELLEN SHOW IN 'T TREFPUNT KERKPLEIN 11 MAASLAND 8 11 courante coupons overgordijnstof en vitrage met fantastisch voordeel per meter! coupons kamerbreed tapijt tegen sterk verlaagde prijzen! Brengt u de kamermaten mee? 54.95 ELASTIEKEN KOUSEN B00NEN CLE ENT Ontvolking Rouwband VERKEERSONGELUKKEN IN MAANDCIJFERS met vele speciale - aanbiedingen van DINSDAG OKTOBER t/m VRIJDAG OKTOBER A.S. (alléén morgen van 9 tot 6 uur): .en dagelijks biedt beter kadoos anders dan andere kadoos KOELKASTEN Een Koerier kunt u om oen boodschap sturen jpïTTERPAMMER Pagina 3 WOENSDAG 2 OKTOBER 1968 SCHIEDAM De 77-jarige me- vrouw M. B.-van K. is dinsdagmid dag, toen zij op een zebra ter hoogte van het Julianapark de Burgemeester Knappertlaan overstak, aangereden door de zestienjarige Vlaardingse monteur H. B., die op een bromfiets red. De vrouw liep een hersenschudding, hoofdwonden en een gebroken linker onderbeen op. Zij is opgenomen in de Dr. No- letstichting. De bromfiets werd ernstig bescha digd. De driejarige Ingo Uiilenberg werd aangereden door een vracht auto, bestuurd door de 34-jaTige chauffeur T. R. uit Rotterdam toen hij de rijbaan van de Rotterdamse- dijk opliep. Het jongetje is met een hersenschudding in het Gemeen te-ziekenhuis opgenomen. De Haagse verkoper C. H. van G. is vannacht met zijn auto in een sloot langs de Zoomweg terecht gekomen toen hij slipte over een vluchtheuvel in het Beneluxtunnel-tracée. De man was met grote snelheid uit de tunnel komen rijden met zijn auto die later bleek vier gladde banden te hebben. De tunnelpolitie heeft de auto met behulp van een kraanweagen over eind gebracht. De chauffeur kreeg een proces-ver baal. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Klokslag elf uur werd gisteren een stuk van het rijke roomse leven van Schiedam afgesloten. Op dat moment sloot notaris rar. A. S. H. Blaisse de inschrijving voor de openbare verkoop van de belangrijkste r.k. kerk de voormalige dekenale St. Liduina- kerk aan de Nieuwe Haven- Een half uur later maakte de nota ris na beraad van het kerkbestuur bekend, dat de kerk was verkochtt aan de hoogste bieder, de NV Bouw en Exploitatie Mij van Onroerende Goederen „Stadhuisplein" te Rotter dam. Haar bod bedroeg 1.125.000; bijna een miljoen hoger dan de laagste bieder, die 255.000 had inge- tet Daartussen lag nog een bod van ƒ405.000 De sloop van de Liduinakerk bete kent het verdwijnen van een karak teristiek punt uit het Schiedamse stadsbeeld. Meer dan een eeuw heb ben haar contouren bet hart van de stad beheerst. Wie het centrum bin- r.enreed van Rotterdam en Vlaar- dingen zag al van ver de Liduina kerk in de skyline van Schiedamse gebouwen. Met de bouw werd in 1856 begon nen. In de loop der jaren onderging ce kerk enige verbouwingen en wer den panden bijgekocht. Bij de ver koop zijn begrepen de pastorie, bijge bouwen en tuin met een gezamen lijke grootte van 40 are en 71 centia re. 1697 TSAAR PETER LEERT IN HOLLAND SCHEPEN BOUWEN EN "VLEK" DRINKEN. We! wis en waarachtig was in die tijd "Vlek" er al. Van 1550 at wordt "Vlek" volgens heizelfde oude recept uitzuiver graan gestookt. Ook die extra zachts jonge jenever "Vlekje". De goedkoopste van alle merkjenevers. 10125 per liter. De verkoop van de kerk houdt nauw verband met de ontvolking van de binnenstad. De Liduinakerk is het eerste r.k. kerkgebouw in Schiedam, dat onder de hamer is gevallen in het kader van de plannen om één kerk te bouwen in de binnenstad. Ook de kerkgebouwen san'de Lan ge Haven en aan de Singel zullen te zijner tijd worden gesloopt. Niet alleen Schiedam kampt mèt de ontvolking van de binnenstad, waardoor kerken moeten verdwijnen, omdat de financiële lasten niet meer te dragen zijn. Ook in Rotterdam is 'deze situatie aanwezig. Nog maar en kele weken geleden schreven wij, dat de kranten bijna een rubriekje „ker ken le koop of te huur" kunnen ope- nen. Daar werden achtereenvolgens de kathedrale kerk (voor' vijf miljoen) afgestoten, de géreformeerde Nieuwe Noorder- en Nieuwe Ziiiderkerk, de gereformeerde Sandelingpleinkerk, de hervormde kapel Spangen en de r.k. St. Josephkerk. In de pastorie naast de ■Liduina kerk bestond grote belangstelling voor de openbare verkoping. Dat het niet allemaal gegadigden waren, bleek al spoedig uit het feit, dat maar drie enveloppen in de grote bus gingen, die voor notaris Blaisse op tafel stond. Opvallend was het grote verschil tussen het bod van de NV „Stad huisplein" en de overige inschrijvin gen; hieruit concludeerde men, dat de andere twee bieders nauwelijks serieuze gegadigden konden zijn. Dat. de verkoop van het kerkge bouw een ernstige aangelegenheid voor r.k.-Schiedam was, liet .banket-^' bakker Vincent van den Bosch blij ken. Toen er bij de koffie saucijzen- Wat er met de vrijkomende grond men die uit een doos met een zwarte broodjes werden gepresenteerd, kwa- rouwband. gaat gebeuren, staat nog niet vast. huisplein" verklaarde liever niets te plaats een van de mooiste punten in Schiedam hoogbouw zal verrij zen. Een zegsman van.de NV ;,Stad- zeggen over de bestemming. „Er staat Aangenomen wordt, dat op deze nog niet concreet vast wat wij ermee gaan doen. Diverse plannen moeten nog tegen elkaar-worden afgewogen." SCHIEDAM Tot dusver staat het aantal verkeersongelukken dat dit jaar in Schiedam gebeurde onge veer gelijk met het aantal van 1967: Tot en met 30 september werden 1481 ongelukken geregistreerd; in. 196? lag dit aantal op dezelfde datum op 1483. In september 1968 gebeurden 183 ongelukken tegen 188 in september 1967. Hierbij vielen nu twee doden te betreuren tegen één in 1967. Het aan tal zwaar gewonden was 12tegen 7 verleden jaar; het aantal licht ge wonden 31 tegen 52, De oorzaken waren als volgt: geen voorrang 54 (v.j. 61); te dicht achter voorligger gereden 12 (3);- onoplet tendheid 20 (19); onvoorzichtig achte ruitgereden 24 (9); geslipt 6 (10). De materiële schade was in 35 ge vallen zwaar (23); 138 tnaal licht (152) en zonder schade gebeurden 10 (13) ongelukken. DOMDBHOAG OUPOIMDAG I COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG, BEUERLANDSELAAN ROTTERDAM/OEN HAASrUTRECHtmiSSINGEU/HOORM/DE UER voor P. van Vonderen SCHIEDAM De heer P. W. van Vonderen was gisteren een kwart eeuw bestuurslid v.aW het Koninklijk Mannenkoor Orpheus. Gisteravond laat reed de 46-jarige kotteraar M. van E. met zijn brom fiets door een afzethek dat er hoogte van. de Koningin WUhelminaflat op de Vlaaxdingsedijk is geplaatst. Het fietspad wordt daar verlegd in ver band met de aanleg van een benzi nestation. De man bemerkte de afzetting te laat. Toen hij bij het krachtig afrem men viel schoot zijn vrouw; de 43-ja- rige mevrouw C. H. van E.-L., die achterop zat over haar man heen. Zij kwam met haar hoofd op het wegdek 'terecht en liep een hersenschudding op. De vrouw is opgenomen in het Ho ly-ziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Nieuw Apostolische Kerk te Amsterdam heeft een bouwvergunning ontvangen voor het bouwen van een kerk met nevenruimten aan de Korhoenlaan in de wijk Holy. Verder kregen de afge lopen week een bouwvergunning: Aral Nederland NV te Pen Haag tot het bouwen, van een benzinesta tion. aan de Marathonweg; de ponyclub „Die Flardinga Rui ters" tot het plaatsen van. een houten afdak voor het onderbrengen van po ny's op het erf van de voormalige boerderij aan de Broekweg 251 het automobielbedrijf Garage -Uni que NV tot het. verbouwen van de bedrijfsgarage Gedempte Biersloot 37; Vanzelfsprekend gaf dit feit een feestelijk tintje aan de weke lijkse repetitie die in gebouw Arcade werd gehouden. Het hoogtepunt van de avond betrof de de komst van de heer L. Stouthandel, voorzitter van de afdeling Zang van de Schiedamse Gemeenschap die in de pauze da jubilaris de penning van ver diensten van de SG overhandig de. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Filmkring heeft gisteravond in de kantine van de Rijksscholenge meenschap aan de Hugo de Grootstraat een uitst 'kende start ge maakt met het nieuwe seizoen. De eerste film werd een kwartier te Iaat vertoond, maar dat kwam dan ook door de overweldigende be langstelling. Niet minder dan 150 filmliefhebbers, onder wie een groot aantal jongeren van de Schiedamse middelbare scholen, woonden de eerste avond bij, die door de secreta ris van de filmkring, drs. H. P. ,L. Coenen. werd geopend. De heer Coenen verheugde zich over de grote opkomst: „Als u blijft komen, en dat zal zeer zeker gezien het interessante programma dat wij hebben samengesteld, zullen wij een goed seizoen tegemoet gaan". Tijdens de eerste film „Psalm" van de Tsjechoslowaakse cineast Evald Schorm gedroegen enkele meisjes van de mms zich luidruchtig. Dat was jammer want het was een prachtige film, die doorspekt was rnet poëtische opnamen over een dienst in een Joodse synagoge. Ook de hoofdfilm stond in het te ken van de Tsjechoslowaakse cine-,, ma: „Nacht over Praag" van de re gisseur Jiri Weiss. De aanwezigen raakten diep' onder, de indruk van een zich tussen een Tsjech en een Joods meisje ontluikende liefde in een door smart en geweld verscheurd Praag. Jiri Weiss heeft op beklemmende wijze de sfeer van de bezetting door de nazi's getekend en daarbij is het opvallend dat er een grote overeen komst bestaat tussen de toestanden in dat land en hetgeen zich in Neder land tijdens de wereldoorlog heeft afgespeeld. De film eindigt uiterst triest. Het Joodse meisje vlucht weg uit haar onderduikadres en wordt door de na zi's gegrepen. Haar geliefde blijft ontluisterd achter. De filmavond was ce eerste van de drie Oosteuropese filmavonden. Op dinsdagavond 22 oktober volgt in de zelfde zaal „Intieme belichting" van Ivan Passer (een soort „Alle man" op z'n Tsjechisch) en dinsdag avond 19 november Evals Schorms meesterlijke „Moed voor elke dag". "I ONTWERP VOOR NIEUW DIERENHUIS (Tan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Die renbescherming heeft het plan voor ren nieuw dierentehuis klaar. Het ontwerp van architect R. Reekink oorziet in een gebouw met een tota le oppervlakte van ongeveer 550 m2, onderverdeeld in drie vleugels. Het complex telt 45 hondenverblij- sri (een- binnen- en een buitenkennel boSv k°ncb> ogeveer 60 katten- okiten, een opvangplaats voor vogels (zowel binnen als buiten) en een qua- rentame-ruimte. 'n kern van het gebouw zijn n kantoor, een keuken en dok tra!amer, een ruimte voor de cen tje verwarming en een magazijn ondergebracht. Deze dienstruimten oesiaan een totale oppervlakte van ®ëeveer 100 m2. Voorzitter van de ^Nieuwbouw dierentehuis" Heeroma. De leiding van het huidige dieren- dat nog steeds gevestigd is St. Anna Zusterstraat 47 (tel. heeft nog dringend behoefte collectanten voor de van 7 tot <ün Dat kan bij ons. U koopt een ring met een kleine briilant. Deze steen kunt u telkens ruilen voor een grotere. U hoeft dan alleen het verschil bij te betalen. Zo krijgt U geleidelijk, zonder grote uitgaven ineens, een steeds edeler en kostbaarder sieraad. Wilt u meer weten over dit aantrekkelijke systeem? Wij zullen het u graag vertellen. solitair ringen met 1 steen bi prijzen van 125.-, 200.-, 325.-en hoger. H edelsteenkundlge f.g.a. B diamantexpert g.i.a. H LMStBMI 62 tel 116670 filiaal oostzeedijk155-157 rotterdam (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Bij het afslo- pen van enige golfplaten van een pand in de Zomerstraat viel gister morgen de 57-jarige F. M„ van be roep fietsenreperateur, van het dak. Hij viel 3,5 meter en moest met een hoofdwond en rugklachten naar het Holyziekenhu is worden gebracht VISSERIJ BERICHT VLAARDINGEN Vlaardingen. 2 okt Aanvoer: VL 12IM E 419 kantjes en 34 kantjes makreel; VL 7 met 238 kantjes en 145 kantjes ma kreel.Prijzen: kleine, maatjes en volle groen j 184 - tas. kietne volle ƒ92 - ƒ106. grote volle 91 - 7 94. steuiharlng f 75 33, makreel f 48 - 50,10. SCHIEDAM Een lichtelijk aangeschoten opvarende van de Noorse tanker Stavik, die bij de N.V. Tankerclcaning ligt, heeft vannacht herrie gemaakt met een taxichauffeur die hem naar zijn schip had gebracht. De Noor wilde betalen met een paar vreemde biljetjes waarvan hü beweerde dat het Engelse ponden waren. De chauffeur die wist dat dit niet juist was accepteerde het betaalmiddel niet, waarop de zeeman in woede ontstak, tegen de taxi begon te trappen, een raam stuk sloeg en vervolgens de benen nam. De taxichauffeur wist met behulp van zijn mobilofoon de politie te alarmeren die kort daarna de man kon aanhouden en opsluiten. t'.n monien Chr. Sociale Belangen: NCBO. ledenver gadering, 20. Lange Bijkantoor „De. Rotterdammer" Kerkstraat 32. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 18.39 tot 19.38 u. en zaterdag 17 tot IB u. Jotian Gröneveld, v. Marumstr. 24b. te!. 353779. Polltte-arlannnummer: 244666. GG en GD: 262887. Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder: 26.26.26. Apotheek: Het Gouden Hert, SL Lidut- nastraat 58, tel. 268384. met 12 oktober te houden collecte. Inlichtingen verstrekt de inspecteur, de heer C. Spermon, brockstraat 68, tel. 26.15.89. D iepen- Op dc foto: Een maquette van bet nieuwbou tvplan. RUIME KEUS - GOEDE SERVICE - CONCUR RERENDE PRIJZEN - NETJES THUIS BEZORGD - PLAATSING DOOR VAKMENSEN PHILISHAVE 3000 S. Het bekende, zeg maar beroemde, driekop scheerapparaat. BIJ BOOGAARD GLADWEG Schiedam se weg 41 - Van Hogendorplaan 33 K. Hoogstr. 15. VOOR U, MEVROUW Met de beste pasvorm en grootste steun. Elegant en soepel in het dragen. Ook naar maat. Callenburgstraat 38 - Telefoon 342396 Vlaardingen. bij kuiperstraat 19 naast c a tel. 351804 vlaardingen PiPVTATlZ D DE S C*WJ/V54?/£ .1ST CSLLCNBURC5IS.I2 H ,7tt.010'.-34ZZZI fitfc EHtlRSTR' VUPPÓINKK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1