garijnen in afscheidsrede tot Rijnrrwndraad: ZO VOORT... één gulden «GAAN GOUZY Tournooi was dorstige zaak morgen opent IKWQQM art 4 uw trotse bezit j illMMIMlilMl )h*deb [eer RKTUt Ir. H. v. Willigenburg nieuwe direkteur van telefoondienst Zware vrachtauto ramt I wereld merken I demonstraties j verkoopt herenschoenen VOORGESPEELDE MUZIEKBANDEN de gezellige vakbeurs voor het gezin! ff 2A Kritisch bekeken (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM - „Belangenbehartiging van de bevolking moet voorop staan. Dat is een kernpunt van wezenlijk regionaal bestuur. Zo n bestuur kan en mag alleen maar functioneren op basis van rechtstreeks gekozen raadsleden." Aldus enkele zinnen uit de toe spraak, waarmee mr. V. G- M. Marijnen, benoemd tot burgemeester van Den Haag, woensdag afscheid nam van de Rijnmondraad, waarvan hij bijna drie en een half jaar voorzitter is geweest. 1 OVERLEG waar ook mevrouw mee wegloopt Dr. H. Collewijn lektor aan Medische Fakulteit (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Mevrouw A. Westwout Mulder heeft met een cocktail die zij de naam King had gegeven woensdag in het Hiltonhotel een wisselbeker en een concoursbeker gewonnen in het De Kuyper cocktail- en long drink tournooi. Ook was er een prijs voor de heer A. Hogerdijk. i- 4 t/m 15 okt.\ f dagelijks van 10-17 en 19-22.30 ZONDAGS V GEOPEND J K van 11-17 uur Dochtermij. van ACL in Southampton in mijn huis niet: "Hé, precies ais bij..." Mijn huis heeft persoonlijk heid. Meubelen van DE 94S| ■;.rtTTERPAMMER Pagina 3 DONDERDAG 3 OCTOBER 1968 MANG BEVOLKING VOOROP" iJt politiek moet men niet snel moe deloos worden. Gelukkig dan ook ijHiimnond een nieuw initiatief nam de lange weg naar wijziging van zijn Iktoor. Het dagelijks bestuur gaat ten jje jkkoord met de eisen die de ge- ltcn met Rotterdam voorop in fnlleee van Samenwerking vorige ««k hebben gesteld. Etn commissie ral worden gevormd tj zien op wqike manier Rijnmond s de gemeenten verder kunnen werken i tijd dat de wet nog niet is gewij- Binnen drie maanden en dat is eer kort -- moet het rapport er zijn. fikcns de laatste berichten is Rotterdam jet er mee eens. Niet gewaagd dus te „Kaderstellen dat dit punt in orde is. Of men voor januari ge- -td komt we te be twijfelen. Maar kt isin ieder -tol mitüg lit „partijen helaas moet dit nare woord «-den gebruikt gaan zien boe zij m li moeilijke situatie behoorlijke vormen «menwerking kunnen vinden. Het lCa diep treurig zijn als hier geen op- Witte wordt bereikt. [„middels wijkt het Rtjiimondbestinvr -iet van zijn vaste koers af. Over de pro- „Jure op langere termijn bestaat nog !SB volledige zekerheid. Het interim- npport wordt bewerkt cn voor de twee- je maai aan de Rijnmondraad aangebo den. Die heeft er ook recht op. Het is de instantie met de eerste verantwoordelijk- kid voor de regeringsopdracht tot onder- i«k naar gewenste wijzigingen in de factuur van dit agglomeratie-orgaan. Daarnaast kunnen er echter construe- lia warden gevonden om de gemeemebe- Ilartn toch inspraak te geven. Rijnmond atlt een commissie voor, die op langere „-mijn moet gaan werken. Er moet nver- «Hemming zijn niet de gemeentebcstn- Inmiddels worden de vier uil gangs, palen gehandhaafd en terecht. „Doen dat niet dan blijven we in de breedte praten", zegt mr. Marijnen. ïe kannen deze woorden sleehls oil- JfKtrepen. De bal is nu naar de gemeen- abeituren teruggespeeld. Ifet hangt nu «er van „Rotterdam en de anderen" af. lijn slaan onder druk van grote verant- «ordelijkheid. Hopelijk wordt er nu teE wat meer regionaal gedacht. De me- iispverscliillen op plaatselijk niveau du- ra al ruim 18 jaar.,Er moet een beslis- hg komen. Hoe langer de tegenstellingen vnortdu- ra hoe meer argumenten voor sterk re- donaat bestuur worden opgehoopt. Steils constructief optreden kan nu nog kwerkstelligen dat mét de gemeentebe. Saioi wordt beslist en niet óver ben. Als kt io gaat kan men er vrede mee heb- ka dat de procedure nog langer gaat du ren. En ook omdat politiek altijd een «even naar hei haalbare moet inhouden. Een periode van ruim drie jaar is kort, vond mr. Marijnen, terugblik kend op de afgelegde weg als Rijn mondvoorzitter, Er zijn natuurlijk te leurstellingen, maar die vallen altijd weer weg als men ziet naar wat er wél is bereikt. Herinnerend aan de tijd van het begin, toen er nog niets was behalve een secretaris en een voorzitter gewaagde hij van dank baarheid jegens de aspirant-fraktie- voorzitters van toen, die hem bij voorbaat reeds bepaalde machtigin gen gaven om de zaak op gang te helpen. Herhaaldelijk hamerde de heer Marijnen op het aambeeld yan de direkte verkiezingen. Men krijgt al leen een goede gang van zaken als op die wijze de bevolking wordt in geschakeld. Zo is de afstand tussen bestuurders en bestuurden zo klein mogelijk. Een regionale aanpak is no dig in het goede besef van de onder linge afhankelijkheid der zich aan dienende vraagstukken. De scheidende Rijnmondvoorzitter acht het van groot nut ais ook de niet-bestuurlijke organen tot een re gionaal denken zouden komen. Want wat we ais bestuurders doen, moet leven in de maatschappij. Mr. Marij-i nen gaf een beschouwing over de in vanaf 325.- contant plus per dag t ook leert spelen mét 1 Joh. de Heer's unieke systeem 1 j keuze uit meer dan 100 tastru- ntniJdels dreigt het grvanr dat vtde Rijnmonders deze gehele diMUisMf diermate onduidelijk vinden. Vandaar «oic instemming met passages uit de af* sbeicbrede van mr. Marijnen over de di- wklc verkiezingen. Geen kunstmatige fonstrnetics, die slechts via een omweg 4e kiezer zijn regiobestuur laten sa men- stellen. De heer Marijnen beeft zijn standpunt voor de laatste maal in de Rijnmondraad eens verduidelijkt. Tiet if de mening na het dagelijks bestuur en ook die van let grootste deel van de raad. Ondanks tele moeilijkbeden zut die lijn er sedert het begin in. Hoewel vele bezwaren tegen il nog zo jonge orgaan aan le voeren zijn men de raad visie op dit stuk niet «nlzeggen. Toor een belangrijk deel is het enthou* sirte werk van het dagelijks bestuur oor* aak van dit resultaat. Bij het vertrek van '.Marijnen willen we nog wel eens her- Wen dat dit college alles beeft gepro- k«d om Rijnmond zoveel mogelijk ge uite te geven. Dat is gelukt onder lei* ing van een alleszins capabele voorzitter. menten CONN - HAMMOND PHILIPS - RI-HA - SOLINA VISCOUNT e.a. u kunt elke vrijdagavond tus sen 8-10 uur geheel vrijblijvend de orgels horen, zien en zelf bespelen. 'OOSTZEE! rs£jU^iet er. meer i 3UK 330. flOTTERDAM, TEL (010)115255 Eerder hebben we gezegd bet te betreu ren dat de lieer Marijnen vertrekt. Zijn grote ervaring zal juist nu worden gemist in de homogene ploeg, die gecommit teerden vormen. Maar dit team is sterk genoeg om op de ingeslagen weg door te gaan. jammer slechts dat een nieuwe aan voerder nog ontbreekt. Ook deze proce dure schijnt lang te moeten duren. het gebied beschikbare potentie. Rot terdam heeft een sterk apparaat met goede deskundigen. Dit dient ter beschikking te komen van het grote re verband. Zo ziet hij een van de oplossingen om het werken in de regio te verge makkelijken. Mr. Marijnen mecp.de dat ook het Rotterdamse gemeente bestuur cn de deskundigen zelf het hiermee eens zullen zijn. Rijnmond zelf heeft slechts een klein apparaat met hoog gekwalificeerde medewer kers nodig. Er zijn immers vele diensten en instellingen, die voortref felijk werk doen. Woorden van dank bracht de voor zitter aan zijn medeleden van het dagelijks bestuur „We hebben in har monie en vriendschap gewerkt", merkte .hij op. De staf en de Rijn mondraadsleden werden eveneens in de betuigingen van erkentelijkheid betrakken. Ir. P. J. Beukers, nestor van de Rijnmondraad, die mr. Marij- nen's rede beantwoordde, meende dat het aan de gezagvoerder niet heeft gelegen, dat het schip Rijnmond nog niet zo'n duidelijke koers kon varen. Een groot deel van de normale agenda van deze Rijnmondraadsver gadering was gewijd aan de procedu re om tot wijziging van.de struktuur te komen. Het dagelijks bestuur stel de voor twee studies te doen onder nemen: op korte termijn voor een aanpassing van de z.g. status quo, zoeken naar werkbare eenheid zolang de wét niet is gewijzigd; op langere termijn ter begeleiding der uitwer king van de beginselen in het inte rim-rapport over de struktuur aan de minister aan te bieden. Over hei algemeen kreeg dit voorstel waardering. Mr, A. J. Jansen, namens PCG en SGP spre kend, was verheugd over de nadere studie. Hij vroeg zich waarom de ene studie op de andere zou moeten wachten en Informeerde of nog ge bruik zal worden gemaakt van de goede diensten die staatssekretaris Van Veen volgens minister Beernink zou kunnen verlenen. Mr. H. Versloot, namens PvdA' en PSP, stelde vast dat de behoefte aan regionaal bestuur vast staat Maar een eensluidende mening der betrok ken gemeenten verwacht hij in de eerstkomende tien k twintig jaar niet. Gemeentebesturen zijn ook geen organen, die verantwoordelijk moe ten zijn voor algemeen bestuur. De Rijnmondraad is het orgaan, dat de zaak moet behandelen, vindt hij, wij knnnen ons aan die verant woordelijkheid niet onttrekken. Van de vier uitgangspunten, die het dage lijks bestuur voorstaat, willen de PvdA en de PSP er niet één loslaten. De zaak moet tru op korte termijn worden opgelost. Mochten sommige gemeenten inderdaad principieel wei geren bevoegdheden over te dragen dan is dat alleen maar een argument te meer voor wetswijziging. Ook de heer G. Z. de Vos verklaar de zich, uit naam van de KVP, ak koord met de uitgangspunten rechtstreekse verkiezingen, permanent overlegorgaan Rijnmond-gemeenten, rechtstreekse bevoegdbeden en eigen financieel statuut Hij meende echter dat aan de betrokken commissieleden zekere vrijheid van handelen gege ven moet worden. Uit naam van de VVD stelde mr. G. O, J. van Tets dat naar een syn these moet worden gezocht. De lan gere termijn gaat wel zeer lang du ren. Inmiddels moeten we doorgaan. Van de tweeradengedachte verwacht hij slechts moeilijkheden. Personele unies van Rijnmondraad en gemeen teraden zijn nog het beste. Het sterke trekpaard Rotterdam moet weer voor de wagen worden gespannen. Mr. Marijnen kondigde aan dat de bewerkte interim-nota van het dage lijks bestuur in tweede lezing op 22 januari 1969 in de Rijnmondraad wordt besproken. De hoofdlijnen worden dan vastgelegd. Het inte rim-rapport gaat dan naar de rege ring, die de opdracht heeft verleend. Daarna volgt de uitwerking, mede op basis van de studie op langere ter mijn, die zal worden ondernomen en met begeleiding van een commissie ad hoe uit de Rijnmondraad. Inmiddels zal de status quo van Rijnmond worden gecorrigeerd.- Een commissie uit het College van Sa menwerking zal studeren op wat men een „gentleman's agreement" kan roemen. Een en ander kan vooral bfc'engrljk zijn in gevallen van over- drai ht van bevoegdheden. Over de commissie, die op langere termijn moet c-'erken moet nog overleg wor den geveerd, Mr. Marijnen meent niet dat er op dit vlak optreden van de staatssecretaris kan worden ver wacht Inmiddels is vernomen, dat B. en W. van Rotterdam, die woensdagmor gen hebben vergaderd, het eens zijn met Rijnmond's voorstel een commis sie te benoemen die op korte termijn (I januari ais streefdatum) een rege ling voor de status quo moet uitwer ken. Over de studie op langere ter mijn (over de uiteindelijke struktuur) wil Rotterdam echter nader overleg met Rijnmond. In maart zouden de resultaten van de „status quo ütudie" volgen de -heer Marijnen in de Rijnmondraad kun nen worden besproken. Tevoren zou den de gemeenteraden dan zijn ge raadpleegd, die tot 1 maart hun be vindingen kunnen meedelen. De Kijnmondvoorzitter betoogde ■nog dat wie de federatieve opbouw van het regionaal bestuur propageert tendeert naar indirekte verkiezingen en „blind is voor de maatschappe lijke ontwikkeling in Nederland", ■li Niet !etterlijk,natuurlijk maar een feit is dat een vrouw het exclusieve in de Rigter herenschoenen aantrekt. En de herenach, treedt U deze week in de voetsporen van de vele Rigter-klanten en kom passen. Met uw vrouw. 9 Scheepstimmermanslaan 9 (Zaterdags volop parkeerruimte! 9 „Oade" Binnenweg 129 Heren- en Jongensschoenen Rotterdam 9 Groene Hilladijk 255 (bij Sandeüng plein) (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Te rekenen van 1 augustus 1968 is de adjunct-directeur van de Telefoondienst in het district Rotterdam, ir. H v. Willigenburg (56), benoemd tot directeur van deze dienst. De heer Van Willigenburg is te ROTTERDAM - Dr. H. Collewijn, sinds 1 januari 1967 wetenschappelijk Dr. H. Collewijn werd geboren in hoofdmedewerker afdeling fysiologie, is benoemd tot lector in de fysiologie. 1935 en legde het doctoraal examen in de geneeskunde af te Amsterdam in 1959. Hij promoveerde in 1963 op een neurofysiologisch proefschrift, be werkt op het Nederlands Centraal Instituut voor Hersenonderzoek, waar hij verscheidene jaren als we tenschappelijk ambtenaar werkzaam was. Van 1963 tot 1965 was Dr Colle wijn als Research Fellow verbonden aan het California Institute of Tech nology te Pasadena. Het wetenschappelijk onderzoek waarmee hij zich bezighield betrof voornamelijk de fysiologie van het zenuwstelsel 'en laatstelijk was het besturingsmeehanisme van de oogspieren zijn voornaamste .onder werp. Leeuwarden geboren, heeft daar de HBS doorlopen en slaagde in 1939 aan de Technische Hogeschool te Delft' voor ingenieur in de zwakstroom electro-techniek. Van 1939-1953 heeft de heer Van Willigenburg verschillende functies bij het Staatsbedrijf der PTT bekleed in de standplaatsen 's-Hertogenbosch, Hengelo (Ov), Haarlem en 's-Graven- hage. Op 1 november 1953 werd hij aan gewezen tot adjunct-directeur van het Telefoondistrict Leeuwarden. Op 1 mei 1963 ruilde hij deze functie voor die van adjunct-directeur (in Rot terdam en volgde thans zijn benoe ming tot directeur als opvolger van wijlen ir. G. F. Verhage. ROTTERDAM Door onbekende oorzaak is woensdagavond een bestuurder van een trekker met op legger geladen met een aantal met verf gevulde drums met .de zijkant van de auto tegen een tolhuisje van de Beneluxtunnel gereden. De lading ging 'daarna schuiven en de drums vielen op de weg. De chauffeur „had daarvan niets gemerkt en was door gereden, Hij werd achterhaald bij North Sea Ferries. Auto en huisje werden beschadigd. EN CASSETTEN- GROTE KEUZE IN KLASSIEK EN AMUS. MUZIEK BIJ AERTV. NESSTRAAT 38 TEL. 010-118811 Grote man was bij het tournooi Willie Alberti (uiteraard vergezeld van dochter Willeke). Hij had tot taak sfeer te maken en dat was hem wel toevertrouwd. Alhoewel men zich kan afvragen of het grote aantal cocktails dat hij, de jury «n andere aanwezigen kregen te verwerken niet een grote hulp is geweest. Aan Willie was het niet te merken dat hij een bepaalde hoeveelheid al cohol naar binnen had gewerkt, maar dochter Willeke leidde de aandacht dan ook goed af. De mensen in de zaal werden uiteraard in de loop van het tournooi zelf ook minder kritisch. En zo ging het allemaal letterlijk en figuurlijk gesmeerd. Het zal niemand verwonderen dat op deze wedstrijd in het maken van cocktails het Cocktail Trio van de partij was. Het trio poogde de stem ming nog te verhogen. De jury stond voor een. bijzonder zware taak. Met toast en glaasjes wa ter probeerden de juryleden hun smaakzirt op het kritisch peil te hou den. Het opschrijven van getalletjes was ffvmind\ Voor de komende 12 dagen neemt Femtna weer bezit van Rotterdam. Femlna heeft dit jaar als thema "elek triciteit* en biedt u naast duizend-en-één nieuwig heden, attractieve stands en interessante demon straties. Dit alles en nog veel meer vindt u op deze 21ste (meerderjarige) Femïna, Gezellig met z'n allen er naar toe... een Femina die u niet mag missen. Belangrijke manifestaties en demonstraties, o.a, ESTEC-RUIMTEVMRT-ONDERZOEK WONEN 1969-Sphinx-Sanitair-show* de grote miniatuur spoorbaan "uit de brand ben je" bakkerij in werking moderne mensen wonen in A4 moderne keukens voorlichtingsstands van A het G.E.B. medici en sportmensen hou den spreekuur enz. enz. De eerste honderd bezoekers(sters) worden extra verwelkomd met het traditionele Femina-lepeltje. Entree f 2.50 Kinderen f 1.50 ROTTERDAM De Atlantic Con tainer Line Ltd. te Hamilton (Bermu da), de moedermaatschappij van de gehele Atlantic Container Line, heeft een dochtermaatschappij opgericht met hoofdkantoor in Southampton. De nieuwe maatschappij Atlan tic Container Line Services Ltd. heeft per 1 oktober het werk overge nomen dat tot nu toe werd verricht door het Atlantic Container Li- ne-kantoor te Stockholm. Atlantic Container Line Services zal als adviseur voor de moeder maatschappij optreden en alle bijstand verlenen in de exploitatie van de container- en roll-on roll-off-vloot van de Atlantic Contai ner Line. In het bijzonder zullen in de te Southampton gevestigde maatschappij de coördinatie - werk zaamheden geschieden op het gebied van marketing en verkoop ten op zichte van de agenten van de A.C.L., met inbegrip van de exploitatie van het kantoor New York. De heer Philip E. Bates, een der deputy-ehairmen van de Cunard Steam-Ship Company Ltd., die voor een overeengekomen periode door Cunard bij de Atlantic Container Li ne is gedetacheerd, zal als president van Atlantic Container Line Services Ltd. optreden. C VLAARDINGEN De NCVB, afdeling viaardingen-Ambacht, houdt volgende week woensdag* een vergadering in de Im- manuelkerk, 's avonds om acht uur. De heer Van Waasbergen zal spreken over ..Prettig oude worden?" Leden en be langstellenden zijn welkom. 9 MAASLAND Uitgaande van Starclub '63 wordt vrijdag een dansavond gehouden in het Tretpunt. aanvang hall acht. 6 HOEK VAN HOLLAND Uit d'e auto van de Duitser H. M. S. werd een reserve wiel en een hoeveelheid benzine gestolen. De kofferruimte van de wagen was open gebroken. De schade bedraagt ongeveer zeventig gulden. voor het publiek verborgen. Er was een andere graadmeter. Een leeg glas betekende een tien, een half leeg een vijf, een nipje een twee. Er waren opvallend veel tienen, v De melk, om de jury bij te staan, bleef echter toch in reserve. Het tournooi werd besloten met een eenvoudig aperitief. Van dorst komt dorst. KORTE LIJNBAAN 21 TEL 010/112955 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR. 5 TEL 070/116162 OEN HAAG MA R1 AP LAATS 2 TEL 030/18900 UTRECHT BRINK 93 TEL 05700/12411 DEVENTER m XJ e MEMOIRES van Greetje Schroeter zijn uit. De flinke pa per-back heet „Herinneringen van een Rotterdams volksmeisje" en is te koop voor acht gulden. Uitgever Wvt heeft op de achter flap van dit boekje, dat het leven beschrijft van de nu 53-jarige Greetje Schroeter tot het jaar 1948, als volgt geschetst: „Mensen, die het beter hadden in hun jeugd, zouden het een schilderachtig bestaan kun nen noemen. Voor hen, die dagelijks ir. grote armoede moesten leven, was het rauwe werkelijkheid. Voor beide categorieën mensen heeft dit boek iets te bieden: het zijn de her inneringen, opgetekend uit een vol reservoir. Wat de lezer het meest zal boeien is een schildering van het leven van een haantje-de-voorste, regelrecht uit de armoedige buurten van het vooroorlogse Rotterdam." Zo, Wyt heeft gesproken. En nu Greetje Schroeter zelf in haar le vensverhaal. Het is een lang ver haal, dat ik slechts zeer moeilijk kort zou kunnen navertellen. Greet je beschikt namelijk over een per fect geheugen en al de in het boek aangehaalde gesprekken en woor denwisselingen kon zij zich woorde lijk herinneren Maar die bonte woordkeus maakt nu juist de grootste aantrek kingskracht uit van het boek. Dat Greetje Schroeter vroeger (en nu nog niet) beslist niet op haar mond je gevallenwas blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat, waarin zij op bezoek is bij een rijkere tante en op de bres springt voor haar eigen milieu. Greetje dus op schoot bij tante: „Ik zou nooit willen, dat moeder zo deftig was als u" zei ik tegen tante, „dh, nee? vroeg tante „en waarom dan niet". „Nou, u -ruikt zo vies naar parfum". „Ja, maar jouw moeder is een volksvrouw en dat ben ik niet". Opeens sprong Ik van haar schoot af. „Nou goed, mijn moeder is een volksvrouw en ik een volkskind. Maar mijn moeder kan lekker ko ken en naaien, en breien en mooi vertellen. U kunt niets, helemaal niets, alleen elke dag parfum op doen en een lui leven leiden. TJ bidt niet voor het eten en u bent niet gelukkig, maar dat zijn wij wel. Nee hoor, geef mij maar onze volksbuurt en onze kamer met keuken, drie hoog achter en zes keer bellen. Ik zou nog geeneens in uw plaats willen staan en dan dat gek-, ke grote huis. Bij ons is altijd wat te beleven, de kachel, die gezellig brandt en de hond én het gaslicht, dat plotseling uit kan gaan en het plagen van mijn broertjes. De bu ren, die elkaar de waarheid zeggen en vooral mijn vriendinnen. Geef mij maar Rotterdam". TT HOORT het (en kan het ook le- zen), Greetje Schroeter neemt geen blad voor de mond. Voor een „schoolkind" is het een mooie woor denstroom- Het boek is eigenlijk een heel lang smeuig gesprek met Greetje over haar leven. Soms krijg het het idee van „En ik zei, en toen zij hij". Gezellig leesvoer dus en vooral voor geboren en getogen Rotterdamse leeftijdgenoten van de schrijfster. Bij de herinneringen van Greetje moeten ook de weemoedige gedach ten aan vroeger loskomen. En dat zullen ze ongetwijfeld bij het lezen van Greetjes jeugdjaren, in de Eleo- norastraat drie hoog achter en haar wederwaardigheden als .dienstmeisje en fabrieksmeisje. Ook de zwarte bladzij's ontbreken niet. Haar vader wordt blind naar de oorzaak mag de lezer raden en reeds op vroege leeftijd moet zij trouwen met een man, waarvan zij na vele jaren ellende weer scheidt. Een boek dus met een lach en een traan, maar alles overheersend is toch de gelukkige jeugd van Greetje Schroeter. En zo krijgen de crisis- en oorlogsjaren eigenlijk het misplaatste aureool van saamhorig heid en lotsverbondenheid onder de mensen in die jaren. Lang niet iedereen echter van Greetjes leeftijd kan een derge lijke warme en ergens dankbare te rugblik werpen als zij nu heeft ge daan in haar boek. Ze is overigens niet uitverteld...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1