I HISTORISCHE VERENIGING INTERESSE GEMEENTE EERSTE GEGADIGDE t AGENDA m Christelijk onderwijs houdt structuurplan in de gaten Goede ontwikkeling van werkgelegenheid Huisvrouwen werden ingelicht over bont zaken heetman 1858 1968 comfortabel FOKKELMAN 'DE RUIMTE' ROLEX Van Praag verlaat Humanistisch verbond m Poorten van oude lijnbaan dit jaar dicht Ontwerpplan voor hoeve Landsvreugd Textielconcerii VS verstevigt greep op Nederlandse markt Mijnstaking in gebied bij Luik Scheidsrechters ivonnen radiocompetities Sf&tfiMen. Eis overvaller anderhalf iaar Russische diplomaat uit Italië pezet Morgenavond jaarvergadering Onrust kantoorpersoneel Bromfietsers bij val gewond A. Hukshorn (78) overleden Buit na inbraak vijftien gulden Burgerlijke stand w P. VAN DAALEN Jr. Deze week draaien de molens van BREDER MOSTERD EN AZiJNFABRIEKEN NV te Schiedam 110 jaar Neêriands meest geroemde Breder mosterd Om dan nog steeds tot de top te behoren mag een prestatie op zich genoemd worden. Vandaag en morgen en dagelijks Sfefiffi. "DS Rolt"r"amm'"r" H Papier en hout in brand Vrijmoed-Schiedam sinds 1776 Een nieuw huis? Buitenlanders zijn belangrijke Eeuwenoude gaat tegen Een zeer chic horloge» geschikt voor iedere gelegenheid. Een officiële chronometer met automatische opwinding door fjoiex Perpetual rotor mechanisme. Perfekt beschermd legen water, stof en vuil door de beroemde Oyster kast Gegarandeerd waterdicht tot op SO meter. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen ROLEX OYSTER PERPETUAL vanaf 485,— edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. Ujnbaan 92-- Oostzeedijk 155-157 TeL 1166 70 Rotterdam UTRECHT 0e voorzitter van het Hnmanistiseh verbond, prof. dr. J. P. tan Praag zal op het tweejaarlijks tongres van het verbond, dat van 16 tat IS mei wordt gehouden, aftreden. Bij heelt deze functie dan 22 jaar tervuid. Het hoofdbestuur zal ©n- ier-vooraitter mr. M. G. Rood voor dragen als zijn opvolger. Prof. Van Praag (57) wil na zijn. lange staat van dienst ruimte schep pen om een jongere kracht met de lading te belasten, Hij hoopt hier door tevens meer aandacht te kunnen pan besteden aan de wetenschappe lijke doordenking van het huma nisme. Hij behoorde in 1946 tot de oprich ters van het verbond. In dat jaar verscheen nog van zijn hand Modem humanisme, een werk dat. van grote iorioed is geweest op de heroriënta tie van het verbond. Sinds 1954 maakt prof. Van Praag feei uit van het college van gedepu teerde staten van Zuid-Holland. Vier jaar geleden werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de huma nistiek en de wijsgerige antropolo- ®e_ van het humanisme aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Mr, Rood zit sinds 1961 in het bestuur van het verbond. Hij is ad vocaat en procureur in Amsterdam. Hij is ook voorzitter van het Alge meen verbond kinderbescherming. HOEK van HOLLAND Woensdag 16 M?rer zullen bij de Oranjesluis en de usttoren aan Willem van Houtenstraat -P Kleine schaal militaire oefeningen wor- S® Benouden. Bij deze oefeningen zal met »ae flodders worden geschoten. -k. Arcade: Bond van Vogelliefhebbers. 20. «ne; Hervormde Schoolvereniging, 20. Lange fUUhmH .bezorging: maandag t/m vrij- JohïJ £.ot„19'30 u- en zaterdag 12 tot 18 jj^onan Grdneveld, v. Marumstr. 24b, tel. S»"rn"5f"mi,ier: 26.46.66. Gl): 26.28.87. r»IIJnÏÏ!imrn,er,voor meldingen lucbtver- .wf.cn,geluidshinder: 26.26.26. 18ffi5 Gouka. Groenelaan 127. tel. WK VLAARDINGEN Het wat ouderdom betreft legendarisch geworden bedrijf „De Oude Lijn baan" (in touw sinds 1611) zal voor de komende jaarwisseling zijn poorten voorgoed sluiten er wordt hard gewerkt aan de ver huizing van het machilnepark naar de NV Verenigde Touw- fabrieken in Maassluis. De Vlaardingse touwfabriek heeft begin dit jaar de beslissing genomen met 'net Maassluise bedrijf samen te werken om zo aan de scherpe con currentie van buitenlandse bedrijven het hoofd te kunnen bieden. Zoals bekend heeft Verto vorig jaar enkele fabrieken gesloten, een groot aantal mensen ontslagen en gestreefd naar centralisatie. Ook het oudste bedrijf van Vlaar-" dingen heeft zakelijke overwegingen laten gelden boven die van het histo rische gevoel en tot verhuizing beslo ten. De concurrentie met het buiten land (zestig tot zeventig procent van de produktie wordt geëxporteerd) heeft deze samenwerking noodzake lijk gemaakt, wil men zijn plaats op de markt behouden. Twee maanden geleden is een be gin gemaakt met het overbrengen van de machines. Er werkten toen nog 85 mensen in „De Oude Lijn baan". Nu zijn het er nog tien, die de produktie op gang houden zolang nog niet alle machines naar Maassluis zijn vervoerd. Binnenkort zal de laatste grote ma- (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De terbeschik kingstelling van 25.000 door de ge meenteraad is het startsein voor ve len in wijk-Groenoord zich intensief te gaan bezighouden met de inwendi ge toestand van boerderij „Landsvreugd". waarvoor dit bedrag gevoteerd werd. Op het ogenblik is de boerderij summier ingedeeld in keuken, kamer en grote stal, die ongeveer tweederde van de ruimte inneemt. De ontwerp-tekening laat een vol gend beeld van de boerderij zien: De keuken blijft op dezelfde plaats, de kamer wordt vervangen door kin dercrèche, langs deze twee vertrek ken komen ook de toiletten te liggen. De „stal" bevat een bar met so- ciëteitsruimte, een werkruimte, naar het zich laat aanzien gescheiden door harmonicawand. In de achterste helft van de stal zijn twee flinke ruimten voor ontspanning gepland. Verder is er eer, garderobe voor de bezoekers, ter wijl de ruimten in de stal bereikbaar zullen zijn door een gang. In de beheerscommissie hebben zit ting de heren Vlug, De Jong (voorzit ter en secretaris). Moerman en Van Embdeh, allen leden van wijkvereni- ging Groenoord, Als penningmeester treedt de iheer He Kaper (N.P.G.) op De Hervormde Jeugdraad wordt ver tegenwoordigd door ds. E. Verwaal; de heer Van de Drift heeft zitting voor de Gereformeerde Jeugdraad. SCHIEDAM Maandagavond vat te een hoeveelheid afval bestaande uit papieren zakken en hout achter een bouwwerk aan de Parkweg door onbekende oorzaak vlam. Het brand je werd door de brandweer onder leiding van de heer Passchier spoedig met een nevelstraal geblust. chine tot stilstand worden gebracht, zodat al niet meer sprake is van pro duktie van enige omvang. De verhui zing heeft voor het personeel geen consequenties. Zij zijn met de machi nes naar Maassluis vertrokken om daar de produktie voort te zetten. De directie van De Oudé Lijnbaan heeft de gemeente Vlaardingen als eerste gegadigde de touwfabriek met in totaal zo'n 8600 vierkante metei bedrijfsruimte te koop aangeboden. De gemeente heeft echter tot op he den geen interesse getoond. Meer belangstelling voor dit ruim 4.5 eeuwen oude bedrijf heeft de Historische Vereniging Vlaardingen, die binnenkort een excursie zal ma ken door het verlaten bedrijf. De bestuursleden zullen de fabriek met zijn 350 meter lange touwbaan van alle kanten fotograferen. De verwachting is gewettigd, dat de historische vereniging zal pleiten voor het behoud van dit zo typische Vlaardingse bedrijf met z'n sfeervolle ruimten en rijke visserijverleden. Het vertrek van de eeuwenoude lijn baan heeft overigens velen teleur gesteld, zo niet geschokt. De historische vereniging kan zon der twijfel haar hart ophalen in „De Oude Lijnbaan", waar zowel scheepstrossen als landbouivtouw worden gemaakt. Vroeger werkte men voornamelijk met hennep, maar momenteel wordt voor de produktie voor 99 procent gebruik gemaakt van synthetische garens. „De Oude Lijnbaan" is een fami- lie-nv, die als zodanig zal blijven bestaan en onder de oude naam haar touwfabriek in Maassluis zal voort zetten. De aandelen blijven in het bezit van de nv. Veel Vlaardingers vragen zich met enige ongerustheid af wat er met de oude fabriek zal gebeuren. Op deze vraag antwoordde een directielid, dat „ook hier wel een flatgebouw zal verrijzen". Al sinds onheuglijke tijden heeft Vlaardingen lijnbanen gekend. De Lijnstraat tussen Dayer en Rij kestraat herinnert hieraan nog. Van de twee lijnbanen die tussen Landstraat en Pieter Karei Drcs- saartstraat lagen, is alleen „De Oude Lijnbaan" bewaard gebleven. Be touwfabriek, opgericht in 16X1, groei de uit tot een groot en snodern be drijf. Het bekende uithangbord van „De Oude Lijnbaan' bij de in gang van het bedrijj aan de Lijnstraat in Vlaardingen. Platen halen bij G. P. VAN DA ALEN Jr. AMSTERDAM Burlington In- corp., een van de grootste textielcon- cems in de V.S. met een jaaromzet van ca. 1,2 miljard dollar, heeft zijn greep op de Nederlandse markt verstevigd door de oprichting van Schappe Nederland N.V., gevestigd in Amsterdam. De nieuwe NV is een dochteronder neming van het Zwitserse textielbe drijf Schappe Internationaal, dat be gin di.t jaar door Burlington werd overgenomen om de activiteiten naar bet EEG-gebied uit te breiden. Schappe heeft een internationaal wijdvertakt net van produktie- en verkoopbedrijven, zoals in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Spanje. Zij bezit spinnerijen en textureer-bedrij- ven (waar de garens rechtstreeks uit de grondstof worder. vervaardigd). Haar jaaromzet is ca. 200 min. Schappe Nederland is opgericht, omdat de afzet in ons land een be hoorlijke groei" te zien heeft gegeven. Tot dusver geschiedde de verkoop vanuit Duitsland, waar de produktie voor Nederland overigens geconcen treerd zal blijven. VLAARDINGEN Vijf leden van de Vlaardingse scheidsrechtersver- eniging hebben het spits afgebeten van de quiz „Klapstuk", een competi tie tussen 48 verenigingen. De wedstrijd wordt donderdagavond uit gezonden in het Steravondprogram ma van de NCRV. Tegenstander was een team van het Tamboer, trompet- ter- en pijpercorps „Excelsior" uit Delft. De vragen die aan beide teams werden gesteld betroffen de regels van het voetbalspel; de geschiedenis van muziekinstrumenten; een land in Europa (Luxemburg werd gekozen); Nederlandse taal en een vraag over muziek. Er moest een minimum van 85 punten worden behaald om zich in een volgende ronde te plaatsen. Het Vlaardingse team bestond uit VSV-voorzitter, G. v. d. Borden,. H. Th. Koning, J. G. N. Bakker en H. Roelfs. Voor het eerst in dit programma werd een opname gemaakt voor een stereo-uitzending. Zodoende werd er nogal geëxperimenteerd in de studio. Maar, voor beide partijen betekende dit evenveel handicap. Zo werden di verse vragen gemist waarvan, men het antwoord wel degelijk wist. maar dat toch niet binnen de gestelde tijd werd genoemd. Donderdagavond tussen 8.20 en 21.35 uur wordt het programma uit gezonden. Dan kan ieder horen hoe de Vlaardingse arbiters deze eerste ronde hebben overleefd. De prijzen bestaan uit ƒ600, ƒ400 en ƒ200 en zijn bestemd voor de verenigingskas van de. deelnemende verenigin gen. Een automatische wasma chine geeft u vee! gemak. Tenminste, ais hij werkt zonder mankeren. Koop hem bij de vakman. Bij aa,p.».pniEi BINNENSINGEL 165 TEL. 342466 - VLAARDINGEN AMSTERDAM Tegen een der vier daders van de mislukte gewa- - pende roofoverval op de kantoor houder van bet sociaal fonds bouw nijverheid in Utrecht op 15 septem- her vorig jaar, de 36-jarige hulpvak arbeider Joop van L. uit de Domstad, heeft de procureur-gene raal bij hef Amsterdamse Ge rechtshof gisteren een jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest plus onvoorwaar delijke terbeschikkingstelling der re gering geëist. Tot deze straf had de rechtbank verdachte in eerste instan tie veroordeeld. De al vele malen veroordeelde van L. werd in het psychiatrisch rapport gekenschetst als een uitgesproken psychopatische persoonlijkheid.. Het zou'goed met hem-gaan,, zei de pro cureur-generaal. als hij vrijwel geschaduwd wordt door een reclasse- ringsambtenaar De raadsvrouwe was van oordeel dat Van L. hooguit me deplichtigheid ren laste had kunnen worden gelegd. Hij was weggelopen en daardoor vrijwillig teruggetreden en zij concludeerde tot vrijspraak. ROME De Italiaanse autoriteiten hebben gisteren een functionaris van de Russische ambassade uitgewezen nadat een spionagecel was ontdekt in het ministerie van buitenlandse za ken. De Rus, Ghenadï Roskov. moet het land morgen hebben verlaten. Twee ambtenaren van het departe ment van buitenlandse zaken en twee zakenlieden zijn in verband met de kwestie gearresteerd. Zij worden er van beschuldigd Roskov stukken te hebben doen toekomen over het Itali aanse kernprogramma en de ge meenschappelijke markt en Euratom, die echter volgens het ministerie geen topgeheimen behelsden. A MAASLAND Zaterdag verloor ODO met 8—2, tegen de verwachting in, van Fïuks in Noordwljk dat de laatste tijd flink komt opzetten. De slechte terrein- gesteldheid deed de thuiswedstrijd van ODO 2 niet doorgaan. ODO b won met. 80 van Excelsior c en de r-punlilen verloren in Maasdijk met 1—0 van Dijkvosels r, MAASLAND De jongere leden van de ehr. korfbalclub ODO namen zaterdag deel aan een speurtocht, georganiseerd door de redaktie van ,.ODO-Varia" ter gelegenheid van het éénjarig bestaan van dit maandblad. De wedstrijd viel goed In de smaak. Het geheel werd besloten met een traktatie in het clubhuis op de Molen- weide. BRUSSEL In de meeste mijnen in het. gebied van Luik is gisteren het werk neergelegd. Circa 7000 stakers eisen meer medezeggenschap en vol ledige heraanpassing voor alle arbei ders van mijnen, die zullen moeten sluiten, alvorens tot sluiting wordt overgegaan. Een groep van 150 man de monstreerdegisterochtend in de stad Luik waar een groep studenten zich bij hun betoging aansloot. Een af vaardiging van de stakers is na de demonstratie ontvangen door de gou verneur van de provincie, aan wie zij hun verlangens uiteenzetten. De gou verneur beloofde te bemiddelen en te proberen, voor het einde van de week contacten te leggen tussen vak bondsleiders en de bevoegde mi nisters in Brussel. S HOEK van HOLLAND Bij het hen kelen op de Noorderpier ts de 56-janze H. C. L. uit Schiedam gisteren op de gladde stenen uitgegleden en gevallen. De man brak een pis en Is na het verlenen van eerste hulp overgebracht naar de Dr. No- letstlchting In Schiedam. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM „Het bestuur van de vereniging tot bevordering van christelijk onderwijs is van mening, dat in de komende jaren in verband met de plannen, vermeld in het ste delijk structuurplan, een grote bevol kingstrek naar de nieuwe en nog te bouwen woonwijken zal plaatsvin den, reden waarom het bestuur deze ontwikkeling nauwlettend in het oog zal houden". Het jaarverslag van bovengenoem de vereniging laat weliswaar geen vreugdetonen horen, maar is evenmin in mineur gesteld. Over het geheel gezien geeft het leerlingenaantal geen reden tot ongerustheid. Bij enkele scholen nam dit aantal af, bij andere scholen was het groei end. Bij het begin van het verslagjaar waren bij de zes Schiedamse kleu terscholen en bij de ene Rotterdamse kleuterschool, die onder deze vereni ging ressorteren, in totaal 688 kleu ters ingeschreven, tegen vorig jaar 702. De Ki.v.é.va.-kleuterschool mocht zich weer in het record aantal leer lingen verheugen. De acht Schiedamse lagere scholen en een Rotterdamse omvatten in to taal 1829 leerlingen (v.j. 1899). De Dr. de Visserscholen werden tot één school samengevoegd. Er behoefden nu geen klassen meer gecombineerd te worden. Deze school had het grootste leerlingenaantal en wel 295 (v.j. 305) op de beide scholen apart. Het aantal leerlingen op de <Van een onzer Verslaggevers) De werkgelegenheid blijft zich in gunstige zin ontwikkelen. Dit schrijft directeur J. J. Hoogearspel in het vérslag over september van het ge westelijk arbeidsbureau Nieuwe Wa terweg-Noord. DU bureau bestrijkt de gemeenten Vlaardingen, Schie dam, Maassluis, Maasland, Rozenburg en Hoek van Holland. Het aantal werklozen daalde met 57 tot 263. Dit cijfer betekent dat 0,4 procent van de mannelijke be- Nieuwe Binnenweg 288-294, Rotterdam SCHIEDAM „De mensen moeten zo be diend worden, dat ze vanzelf vertrouwen in je zaak en jezelf krijgen". De voorzitter van de Stichting Bontwaarborg. de heer Reimer van het Haagse modehuis Maison Reimer", wilde niet verbloemen, dat de voorlichting die de stich ting maandagmiddag in „Irene" gaf aan de leden van de Schiedamse Vere niging van Huisvrouwen, een commerciële achter grond had. In bonte verscheiden heid passeerde een groot aantal bontsoorten het kritisch oog van de heer Reimer, die daarover tal loze bijzonderheden wist te vertellen. Zo bleek het duinkonijn voor de bont handelaar niet favoriet te zijn, omdat het „slap in 't haar zit" en geen onderwol bezit. Er zijn maar enkele geschikt zijn om zich tot bontmantels te laten ver werken. Woorden als Breitschwanz-veulen en Breitschwanz-kalf 'bleken een wat moeilijk verteer bare inhoud voor de leek te bezitten. De heer Rei mer duidde haarfijn uit, dat veulen „spiegels" heeft en kalf niet. Breitschwanz- brotté is de benaming voor het velle tje van het pasgeboren lam, dat waardig bevon den wordt voor de ver vaardiging van klas se-mantels. De edelste lamswolbont is persianer. Over de ge hele wereld zijn er maar een paar streken, waar schapen geteeld kunnen worden, die beverlambont voortbrengen. De Russische en Cana dese eekhoorn leveren beiden een wonderlijk mooie bontsoort, bij ons bekend als zobel-feh of petit-gris. Eekhoorns uit andere landen komen niet in aanmerking om. tot bont verwerkt te worden. Zeer funest, noemde de heer Reimer, het 'bleken van de bontsoorten. Ie dereen, die een bontman tel koopt, zou eigenlijk een aantekening op de kwitantie moeten verlan- ten, dat het bont niet ge bleekt is. Ter sprake kwam ook het verkleuren of verschieten van bont. Er bestaan, volgens de heer Reimer op het ogenblik veel betere middelen dan voorheen om aan dit eu vel een halt toe te roe pen. In Engeland zijn op het ogenblik vooral de hamsterjasjes en vogue. Veel tieners en twens voelen zich in zo'n jasje eerst echt up to date. Als klap op de vuurpijl noemde de heer Reimer een getal van 28 miljoen nertsbontmantels, die verleden jaar, hoofdzake lijk dienend als status symbool in de States, verkocht werden. De don kerste kleur, die er in nertsbont bestaat draagt de magische naam „black diamond". Een handig boekje „De bekoring van bont" wat elke vrouw over bont moet weten licht de leze res vakkundig in over het wel en wee van dit fel-begeerde produkt. roepsbevolking zonder werk is. Een laag cijfer, tegenover bijvoorbeeld de 1,2 procent in de provincie Zuid-Hol land. De daling van het werk- kloosheidscijfer is het 'gevolg van de hervatte activiteiten na de vakanties. Tegenover het lage aantalin geschreven mensen staat een grote vraag naar mannelijk personeel. Toch gaf ook dit cijfer een daling te zien en wel van 2470 naar 2160. Da voornaamste oorzaak van deze daling is gelegen in de vermindering van de vraag r.aar jeugdige 'arbeidskrachten. Eind augustus stonden 777 jongens beneden de negentien jaar ingeschre ven. Eind september waren dat er 571. Toch is de vraag naar personeel groter dan in de overeenkomstige pe riode van vorig jaar, zodat het ar beidsbureau concludeert dat de werkgelegenheid zich in gunstige zin blijft ontwikkelen. Gedurende de maand september zijn negentig buitenlanders, van wie 79. Turken als werkzoekend in geschreven. In het gewest van het arbeidsbureau konden 76 buitenlan ders worden geplaatst en daarbuiten nog eens 27. In de bouwsector verwacht men voor de .komende maanden nieuwe activiteiten, die de vraag naar ar beidskrachten nog zal doen toene men. Ook is de werkgelegenheid voor metaalbewerkers onveranderd gunstig. Dat de werkgelegenheid voor metaalbewerkers nog verder toe neemt blijkt uit de activiteiten van de uitleenbedrijven, die weer volop werkkrachten trachten aan te trek ken. Bij het kantoorpersoneel is het aanbod van mensen, die een baan hebben maar naar iets anders zoeken groot Ais oorzaken van dit verschijnsel meent men te mogen noemen een zekere angst voor de ge volgen van fusies en voorts een zeke re ontvredenheid over de positie, die men. in het bedrijf bekleedt, waarbij het salaris geen of nagenoeg geen rol speelt SCHIEDAM De 24-jarige chauf feur R. C. C. B. uit Schiedam moest bij bet nemen van de bocht naar rechts op de Burgemeester Honnerla- ge Gretelaan richting Nieuwe Dam- laan potseling stoppen voor een fietser. De eveneens rechtdoorgaande bromfietser de 21-jarige kantoorbe diende S. G. de R. uit Schiedam, pro beerde de auto die even voor het fietspad stond, nog te passeren maar schampte de linker achterkant. De bromfietser verloor de macht over het stuur en sloeg tegen de grond. Bij deze val liep hij een hoofdwond op, maar na behandeling door de GGD kon hij naar huis ke ren. 0 De zeventienjarige mejuffrouw G. v.d. L. die maandagavond op de kruising Mariastraat-Fabristraat pas seerde, werd aangereden door de 21-jarige bromfietser W. B., die haar geen voorrang verleende. Zij smakte tegen de grond en kreeg een hersenschudding, maar kon na be handeling in het Gemeenteziekenhuis naar huis gebracht worden. vglo-school aan de Laan nam ten op zichte van 1966 met vijftien toe, ter wij 1 di.t aantal op de ulo-seholen met zestien afnam. De Prinses Marij- keschool leverde het hoogst aantal geslaagden voor het toelatingsexa men voor het middelbaar onderwijs af. In totaal gingen 22 vglo- en 43 uïc-leerlingen in vrije bedrijven aan het werk. Het jaarverslag vermeldt verder het blijvend voortbestaan van de Mr. Jhr. A. F. de Savomin Lohmanschool, dit in tegenstelling tot plannen tot op heffing. omdat een Idas van een an dere school onderdak in de Savomin Lohmanschool kon vinden. Als feestelijk tintje bij de samen voeging van de beide Dr. de Vis serscholen kreeg deze een extra verf- beurt. De jaarvergadering van de vereni ging wordt morgenavond, woensdag, gehouden in gebouw Irene. Aanvang acht uur. SCHIEDAM - De bekende Schie dammer, dc heer A. Hukshom is op 78-jarige leeftijd overleden. Vooral door zijn werk op het gebied van de filmkeuring genoot hij in Schiedam bekendheid. Gedurende tientallen ja ren maakte hij deel uit van de plaatselijke bioscoop-commissie. Hij was ook oprichter van het Cen traal genootschap voor Kinder herstellingsoorden, secretaris van de afdeling Schiedam voor het Montes- sori-onderwijs en oprichter van het Schiedams Onderwijzers Toneel. Ook op het gebied van het Schie damse muziek- en sportleven, maakte de heer Hukshorn zich verdienstelijk. Natuurminaar als hij was, nam hij actief deel aan werkzaamheden, die tot doel hadden het natuurschoon in Schiedam te behouden. Veel school kinderen kermen hem van de school tuinen, waar hij geregeld aanwezig was en de kinderen les gaf in tuinie ren. De Schiedamse gemeenschap on derscheidde de heer Hukshom met de penning van verdienste. SCHIEDAM In de nacht van maandag op dinsdag moesten inbre kers in de distilleerderij Van Haze- kamp aan de Willemskade zich met een schrale buit van vijftien gulden en drie pakjes sigaretten tevreden stellen. Via een plat dak waren zij het kantoor binnengedrongen^ JSen aantal kasten en bureaus was door zocht. QOUD3ESINGEL 221 ■ROTTtROAH-TEL.tl 6073-123081 MAASLAND Het spaarsaldo bij de CoÖP.\ Raiffeisenbank ondervond in sep tember weinig verandering, ingelegd werd 2Ü2.990.20 en terugbetaald ƒ204.170.46. MAASLAND De Maaslandse boeren- kapel heeft gratis voor een honderd be jaarden in Rotterdam een muziekuitvoe ring gegeven, wat door de bejaarden bij zonder werd gewaardeerd. Op hun verzoek zal de komende winter dit nog eens wor den hehaald. Sedert 1300 KORTE HOOGSTRAAT 16 TeL 345006, VLAARDINGEN SCHIEDAM Geboren: Diana I dv L van der wolde en I M Tobisch; Gerrlt A zv G de Jonge en C P van Rij: Patrick J zv w J B de Jong en W de Bruin: Cornells L zv c L de zwart en M F E Ouborg: MieheL zv J S C Moerkerk en J L M van Alphen: Richard S zv s Polak, en L A Meijer: Miranda dv H F Wahl en T E van Katwijk; Geertruida J dv H H Weber en G P L Matla; Carolus H zv C H HoUeman en c E van der Roer; petrus M zv M J Scholte en M A S Schikhol; Marcus tv E zv w T M van der Graal en C A A Suijker; James E zv R tv de vries en F van der Kamp: Enzlo E J zv J van dér Waart van Gulik en C Loei: Monique dv c G van Soest en G H la Riviere. Overleden: N van der Graai 84 wed C T Bouma, J J Si.lijs 93. zakken Ze moeten ineenvloeien met de lijn van het kos tuum. Ze mogen niet uit zakken. Ze moeten glad zitten. Dat is het geval bij de zak ken van een FORTEX kos tuum. Daaraan ziet u dat aan elk onderdeel van 'n FOR TEX kostuum de grootste aandacht wordt besteed. Er is niets aan het toeval overgelaten. Kies uit onze prachtige kollektie ■i»*4t»»ki4 tltm HMrt Korte Hoogstraat 11a Tel. 346151, Vlaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1