Onbevredigd Blijdorp - bestuur bewijs ontslag houdt achter Algemeen Msenbezit a Werkgever accepteert homofiel vaak niet Onaangenaam i Commissie gaat financiën van Blijdorp bezien Feestprogramma elfde lustrum hogeschool M DEtU Communicatie-gebrek wordt toegegeven %w 411 Ook direktie maakte fouten Direktie van Blijdorp vertrouwt op personeel m W¥mrnw& Studenten Werkgroep informeert Mundiana tapijt-informatie met handige klenrenkiezer gratis! Snelle verbinding Kleinpolderplein naar Vlaardinsfen Zwaar «ewoncl lien studenten geslaagd als brandwacht steïs. de Metro C4v voor een avondje Het JAARVERSLAG 1967/1968 is verkrijgbaar §1 m rf rotterdammer Kritisch bekeken Stencil spreekt over grievend Balamund: Nederland N.V., Huizen NJEL Ontslagen Kritisch bekeken c Meisje valt van trap machinekamer PWP 1968 1 en zo ten. i de de Eer- teU fer- lers eer, on veil H. euk lin ten wit een nd- nd- dat ïtje uit het de [er van oor al- lijk lijk jke bij en- ere aen .ent oog het 10? het le m en te Se jen om ro to gen th- ran lar nat iar iet en nd, 3r- Iet ar, eet es. fl- •an en K>r ten nis ik! er, jt- WOENSDAG 9 OKTOBER 1968 zo ZOU zijn een i je zijn een ven. veel ioor acht mar nu aast 'ker ?ant the. een ■den T)ESTUUR en directie tijdens de D persconferentie. Van links ,ttar rechts: dierenarts Peters, architect Etkkcrbestuursleden Fnfe en De Stoppelaar Blijde- hZ. voordtter Dutilh direc- fJren Bloemers en Van Bemmel, het'tturslid Van der Pots cn ac- counlant Lottgenng. tr\N het „Dierpuirdefriml helaas al- V jeen veivi-U-nih- lierirliten. Geen van ,f „roblemen, waarover maandag en .ünsdas wer<l geschreven, i» opgelost. 1 ]aag als «Ie - "-.gal w ren geladen L verlopende - pcr.rooterenhc d.us- toruiddag heeft geduurd zo oohevredt- ,«,1 is de -maak. die ZIJ achter aal fat al werd vermoed is nu duidelijk «oorden: Het hrstuur heeft - kenne- liik OP advies ran de d.rcki.e - een -tok gegrepen om een hond ie slaan. Ura 'reep de ontwikkeling der gebenr- Imwsen" 'lees: 'Ie pnl.likatie over inerk- oaaniige feiten uit de laatste tien jaar in kt Rotterdamse!, Nieiiw.-ldad! aan om Je boofdaJmhiistraleiir de laan oir te AU Uataly- a.'or het lettrar. Maat je. Bieaittgsvcr- rehdlea met Je heer Okker- ii lijn niet in tiet geding. »r, het feit Jaj deze de oen mededelingen zou hrbhen verstrekt. [Varvar heeft hel bestuur bewijzen. Het uil die achterhouden om erover te lie- «hïkker, w anneer het juridisch nodig zou lij». Da is het goede recht vao het be door. Slaar dan i« het "li, goede refill om ilrtk te twijfelen aan die bewijzen. Die ïijn er namelijk niet, dat weten we uit goede brun. llier staat het Iwstuur zo tvik, dat het ziel) in nev elen hult. Even- re» «iaat het wankel al- het zich in een rotnrauniqué afzet tegen het verhaal, dat J, zaak los maakte. Men moet wel zeer Urin denken al- men meent zo ie kon- ara argumenteren. De zg- rechtzetting «n de feiten i» een knibbelen met w oor den en getallen dat evart bezien niets ver-fluit van de eerste lezing. Met het leggen van elegante rookgor dijnen tracht liet hestuur Ir verbloemen dat er zeer veel mankeert aan de ver houding tussen dirrktie en medewerkers ia Rotterdams diergaarde. Een. direktie, die van takt geen kaas heeft gegeten en ira haar gram wilde halen. Die ook van bet bestuur kréég met een ontslag. Eu joist dit feit iloet aan ,1c naam van de f rgaarde grote afbreuk Wie garandeert uu dat niet nog meer airasen slachtoffer zuilen worden van de willekeur, die hier ten loon wordt ge spreid? Het bestuur niet. Dat vaart ken nelijk op liet kompas van de direktie. En deelt op vele vragen mee „Het be stuur beraadt, zïeh op de situatie" en -Het probleem i« niet zo een»omlig". Uat laat-te is waar. evenals het feit dat het verkeerd is aangepakt. ROTTERDAM Het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is niet bereid of in de gelegenheid te zeggen welke bewijzen er zijn die hebben geleid tot het ont slag van hoofdadministrateur A. Okkerse. Het bestuur zegt over aanwijzingen te beschik ken dat hij mededelingen heeft gedaan aan derden over inter ne zaken en betreurt het bij zonder dat dit ontslag noodza kelijk is geweest. Het artikel in het Rotterdamsch Nieuws blad van zaterdag ji. is door slaggevend voor het ontslag geweest. De ontslagregen die aan de heer Okkerse is meegedeeld is het feit dat het bestuur gronden h—fi om aan te nemen dat er mededelingen zitn ge daan aan derden hui'.'-n medeweten van bestuur en direktie. Het bestuur heeft daaruit geconcludeerd dat er van verdere vruchibi" s;-menwer king geen sprake meer kan zijn. Het is haar bekend dat de heer Okkerse heeft ontkend meded»lingeo te heb ben gedaan. Zijn ontslag is noc r,;°: aange vraagd bij het Gewestelijk Ar beidsbureau. Het satner vteHen van de brief eist enige voorbereiding. Stichtingsvoorzitter ,tk Dutilh deelde dit gi-ferTnoreer rr.ee tijdens i een persconferentie. De heer Dinjlh rerTli a'or verder dat het hem zwaar w,,- ge„'ten de heer Okkerse maan^autiehtend te moeten meedelen dat 'rem ontslag werd gegeven en de to«.-g ng tot de tuin werd mtzegd. Volgi t>« hem heeft de heer Okkerse zeif gevraagd of iemand van het bestuur met hem naar de diergaarde km* -nan om en kele privé-spa', ien op te n.den Het bestuur reeft too dat er tussen direktie en staf van dt diergaarde een gebrek aan communicatie bestaal. Er zijn in het recente verle den vele botsingen geweest en het bestuur heeft volgT- haar zeggen diverse malen gemnlwerd daarin verbetering 'e brengen Dat is meestal niet gelukt In de toekomst (Van een onzer verslaggevers) zal er nog meer naar worden gestreefd interne moeilijkheden te voorkomen. Toegegeven >verd tevens dat ook die direktie fouten heeft gemaakt. Ze waren echter niet van een omvang die lot ontslag moesten leiden. Ook de bezetting van de twee direk- teursposten wordt echter een kwestie die za! worden bekeken. Het bestuur zal zich daarover beraden. Mr. Dutilh deelde mee dat de heer Okkerse zeker éénmaal is ge waarschuwd voor een vergrijp dat op hetzelfde terrein ligt Nu hij ditmaal duidelijk de volgens het bestuur gestelde normen heeft overschreden, kon er alleen nog maar sprake zijn van ontslag. Mocht de heer Okkerse overgaan tot het aangaan van eer, kort geding p» zoals bekend zal hij een advocaat in de arm nemen en in het gelijk worden gesteld dan is het bestuur uiteraard verlucht hem in zijn funk- 1)1 T is de bewuste icanrfschil- 1 dering in het nieuwe rip en- huis waarvoor de dochter ran directeur Van Bemmvl 2500 gul den heeft gekregen. tie weer aan te stellen. Het ligt niet in de bedoeling van het Blijdorp-bestuur.om een of meer dere andere functionarissen te ontslaan. Hoe dit in de toekomst zal gaan is niet 'e zeggen. Het bestuur zal zich ook daarovet beraden. Het personeel ran 1e diergaarde is zo merkte de heer Dutilh op bijzon der geschokt door he* ontslag. De staf is bijeen geweest om erover te spreken. Gisteravond of vandaag zou het personeel Hvoens over de affai re worden ingelicht. Het gehele per soneel heeft een spreekverbod gekre gen. Het bekend worden van de moei lijkheden in Blijdorp is eerst nu voor het bestuur aanleiding om de organisatie-stmktuur te gaan bezien. Men gaf toe dat het misschien fout Is geweest dat zoiets niet eerder is ge beurd. Voor het bestuur ïs het be wuste artikel de aanleiding geweest stappen te ondernemen. De voorzitter en de secretaris van het bestuur hebben maandagmiddag een onderhoud gehad met wethouder drs. J. Reehorst van financiën. Mr. Dutilh: „Het is een goed en open gesprek geweest, maar het ligt niet aan mij details daarover bekend te maken. Ik wil wel zeggen dat ik ook de wethouder niet de redenen van het ontslag van de heer Okkerse heb verteld". Formeel ge7!en heeft de gemeente (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De direktie van j Diergaarde Blijdorp vertrouwt erop Hat alle personeelsleden hun taak zullen blijven uitoefenen als tot nu i toe het geval is geweest Ze zegt dat in een stencil waarin het personeel op de hoogste wordt gesteld van de i moeilijkheden. Het stencil is van- avond bij het einde van de diensttijd i uitgereikt. De direktie zegt verder dat veel i wat in het artikel in het Rotter- j damsch Nieuwsblad van zaterdag j.l. j is geschreven onjuist of gedeeltelijk i onjuist is. Het artikel is volgens haar grievend voor allen die in de dier gaarde werken en die vaak met persoonlijke offers de naam van de tuin hebben hoog gehouden. Het bestuur is ervan overtuigd en heeft daarvoor duidelijke aanwijdin- gen dat hoofdadministrateur A. Ok kerse bij deze pubükatie betrokken is geweest. Het bestuur heeft dan ook ondanks het feit dat ze grote waardering heeft voor de capacitei ten en het langdurig dienstverband van de heer Okkerse gemeend niets anders te kunnen doen dan tot schorsing over te gaan. Het bestuur aldus het stencil betreurt het dat deze stap moest worden genomen. De stemming onder het personeel is gedeprimeerd. Er schijnt gisteren bier en daar over staking gesproken te zijn. maar die is niet doorgegaan. ROTTERDAM Opnieuw is er in de haven kwik gestolen. Het gaat deze keer om tien flessen van ieder 34 kg. Zij ver dwenen uit een loods aait de Merwe- hsven. De waarde van het kwik is on geveer twintigduizend gulden. Collectieve belegging In aandelen bij uw commissionair of bank of'rechtstreeks bij de beheerders Postbus 3700 Amsterdam Mundiana is kamerbreed tapijt van BatamundL In 7 kwaliteiten*. Milos, Kronos. Paros. Calynso, Atlas, Ceres en Pandora. Vier meter breed. Voor een kamer van 4x5 meter hebt u al Mundiana vaa wand-tot-wand voor 445 gutden. (Exclusief legkosten). Wilt u meer weten? Vraag even het com plete Mundiana informatie-pakket met heel veel wetenswaardigheden over tapijt. Met staaltjes en de praktische kleuren kiezer, om u thuis te helpen hij het vinden van harmonieuze kleuren voor uw interieur. Briefkaartje naar ROTTERDAM De informatieve avond van de zes maanden oude Rot terdamse Studenten Werkgroep Ho moseksualiteit is dinsdag aan haar doel, inlichtingen te verstrekken over de functie van de werkgroep en een discussie uit te lokken over eventuele aktiviteiten, voorbijgeschoten. In het trefcentrum aan 't Hang wa ren een handjevol studenten, het bestuur van de homofielensociëteit „Apolio" en de twee Inleiders, ze nuwarts W. J. Sengers en socioloog D. C. J. van Peype, aanwezig. De linkse studentenvleugel in de vorm van de Studenten Vakbeweging was helemaal niet vertegenwoordigd. De aankondiging van deze avond ivas dan ook alleen verschenen in „Quod Novum'", die periodiek van de Rotter damse Academische Gemeenschap. Eerst gaven de inleiders een be knopte visie op de integratie van de homofiel naar binnen (drs. Sengers) en naar buiten (de heer Van Peype). Drs. Sengers schetste de ontwikke ling in de positie van de homofiel van een gettogeest naar de volledige integratie in de samenleving. „Open heid is van de allergrootste betekenis voor de aanvaarding van de homo fiel". De sociale positie van de homofiel werd behandeld door de heer Van Peype. „Het contact met de mede mens uit zich in sexualiteit. Deze rol is gekoppeld aan het monogame hu welijk en aan de sub-cultuur van het gezin. Dit is een crypto-rol. De aan dacht van de maatschappij voor de homofiel is disproportioneel zoals de aandacht voor drug-gebruikers, rela tief dan tenminste. Dit is tekenend voor de twijfels, die er nog zijn op het gebied van sex". In de daaropvolgende discussie schoven de studenten voornamelijk problemen naar voren, die de homo fiel, als hij voor zijn gerichtheid uit komt tenminste, te verwerken krijgt. Moeilijkheden met de ouders en de werkgevers. TAE brokken liggen er nu. Gezien de houdt»? van liet bestuur en de stem ming in dr diergaarde (bet personeel was officieel dinsdagmiddag nog; steeds ner- jen* over ingelicht) valt er van die zijde weinig po-Ui eG te venvachten. De ma aier, waarop een zondebok h gevonden, iegi al voldoende over de mentaliteit vin deze regenten. Feit i« dat de Koninklijke Rotterdamse Diergaarde Blijdorp een van die instel- lingen is. waarbij zo velen belang hein hen en waarover zo weinigen bet voor hei zeggen lie! dien. De ruk tuur van dit bedrijf i*. even onduidelijk ais die van ''Ihe gesloten .N.V. Ecu diergaarde is te vergelijken met een openbaar nutsbe drijf. En op zo'n bedrijf botaat rle roti- inde van bijvoorbeeld een gemeenteraad. Au treft juist hier liet gc- meentebMmir een verwijt. .V- iim jaren is er peen genw-ente- hjk vertegen woordiger in hrt bestuur. Dat zou de ge meente niet nodig hehlxMi gevonden. Als dü juist is zullen B. en \V. op zijn minst opheldering van deze dtuatie dienen te P^ven. Is dit tnant'o ook aan de gemeen teraad ontsnapt'.'' Moet hirr da» wrer fciis een put worden gedempt terwijl het kalf reeds dood is? Allemaal vragen, die uutvvooril eisen. Bet Diergoardebe-tuur geeft die niet Het gelukkig wel gereed te staan voor onderzoek en houdt daartoe uitnodigend de deur geheel open. Dal kun het ook koedijk Anders dncu. Want weliswaar hffft het gemeentebestuur formeel geen enkel recht, Maar materieel is bet de proot.ue subsidiëiit (ongeveer anderhalf jojoën per jaar. maar de grootte van het totale budget h onbekend en dat bepaalde macht in luimlen AI met al een hijster onaangename die dringend otti oplos-ing vraagt, ^gissen we ons niet dan moei «Ie vol gende stap vim B. en komen. We machten vol belangstelling af. Ook zijn we zo vrij op spoed aan te dringen. Hel Slicht van de diergaarde nu ernstig C'diadigd moet worden gerepareerd, snoods door het eisen van krasse maat- regelenï -Vanmorgen, woen-dag. werd bekend M een onderzoek op banden is. Dat 15 ^an flen eerste stap. liet lijkt ons eeh- ter dat er meer zal moeten gebeuren. juist zijn. omdat dte niet ut i eigen wetenschap bekend zijn. Een deputatie van het diergaar- i de-bestuur heeft wethouder drs. J. j Reehorst van financiën maandagmid- dag meegedeeld dat het bestuur van mening is dat de feiten eenzijdig zijn belicht en dat de door het bestuur j gegeven uitvoerige toelichting niet in het artikel is terug te vinden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Half oktober zal de noordelijke rijbaan van rijksweg 20 tussen de Giessenweg in Rotter dam en de 's-Gravelandseweg in Vlaardingen voor het verkeer open gaan. Hierdoor zal het verkeer van het Kleinpolderplein een rechtstreekse verbinding krijgen met Rotterdam Het tiricjninge ®eisje Chanlal Sophia Vermeersch is Q'nstlag vn de trap van de machino Karaer in het Belgische motorschip Ghantal gevallen. Het kind viel twee- «nnalve meter en werd met een bloe dende hoofdwond in het Havenzieken- °Pgenomen. j ROTTERDAM Het college j van B. en W. zal een commissie j instellen die een rapport zal uit- j i brengen over het gevoerde fi- j nanciële beheer van Diergaarde j i Blijdorp. Dit rapport zal met de i conclusies van het college te- j zijnertijd aan de gemeenteraad j worden voorgelegd. B. en \V. hebben hiertoe besloten i op grond van de voorwaarden die gesteld zijn met betrekking tot de aanzienlijke subsidie-bedragen die dr Stichting Koninklijke Rotterdamse j Diergaarde jaarlijks uit de gemeente- 1 bas krijgt. Dc commissie zal bestaan uit de direkteur van financiën (voor- j zitter). het hoefd van de afdeling j sport en recreatie en als algemeen i financieel adviseur het hoofd van de afdeling controle. i Het college heelt dit meegedeeld i naar aanleiding van de vragen die de I socialistische fraktievoorzitter drs. A. J. I.eras maandag heelt gesteld. B. en W. kunnen niet beoordelen of j rijksweg 20. richting Hoek van Hol- i de weergave van tie feiten in net ar- 1 iand cn dc Bcneluxtunncl. De zuidelijke rijbaan van rijksweg i 20 kan nog niet worden opgengesteld, I omdat alle verkeer met een bestem- 1 ming gelegen ten oosten van het i Laanslootseplein door zou rijden naar het Kleinpolderplein. De werkzaam- j heden op dit plein zijn echter nog niet zodanig gevorderd dat deze ver- j keersstroom kan worden verwerkt. Het verkeer van uit het westen naar Rotterdam zal voorlopig de bestaande route via de afrit bij de 1 's-Gravelandsewég en de Horvath- wegmoeten blijven volgen. Om de tijdelijke aansluiting van de noordelijke rijbaan op de Giessenweg j mogelijk te maken zal op de voor het j lokale verkeer bestemde gedeelte van j de Giessenbrug tijdelijk éénrich- i tingsverkeer worden ingesteld, j Het lokale verkeer uit de Spaanse- 1 polder naar de Josselin de Jonglaan zal tijdelijk gebruik kunnen, maken I van de zuidelijke toerit naar en van j een gedeelte van de zuidelijke rijbaan j van de rijksweg ter plaatse van de I kruising van de Delfshaven.se Schie. geen recht op inspraak in het beleid van hei bestuur of bij de benoeming van functionarissen. Blijdorp is een 1 juridisch onafhankelijk lichaam, dat. een eigen exploitatie voert. Tot voor enkele jaren had de ge- meente een vertegenwoordiger in het j bestuur. De laatste was de toenmali ge gemeente-secretaris J. Hasper. Na zijn pensionering echter is die zetel j onbezet gebleven. Het gemeente- bestuur heeft een opnieuw bezetten aldus mr. Dutilh kennelijk niet i nodig gevonden. Het bestuur heeft nooit een verzoek gekregen om een nieuwe vertegenwoordiger op te ne men. De diergaarde heeft de laatste ja ren bewezen de zaak ook zonder ge meentelijke inbreng te kunnen run nen. zo verklaarde de heer Dutilh. De gemeente heeft echter altijd inzage in de financiële stukken. Voorzitter Dutilh gaf toe dat de in het verleden voorgevallen fraudes niet in de accountant' rapporten wa ren opgenomen. Het bestuur heeft dat niet nodig gevonden en de ac countant heeft zieh daaraan gehou den. Men heeft deze fraudes als de tailzaken beschouwd, die intern zijn opgelost. Zoals bekend hebben beide frauderende functionarissen de gele genheid gekregen zelf ontslag te ne men („om menselijke redenen"). Het grootste deel van de bedragen is later terugbetaald. )rrftM68-8 TV. 1 Diverse homofielen waren ontsla gen, nadat zij openlijk verklaard hadden homofiel te zijn. Tegenwoor dig kan ontslag niet meer geschieden op grond van homofiele gerichtheid, maar langs niet-juridische sluipwe gen kregen zij toch wel hun congé. Aan het slot van deze „informatie ve" avond kwam de heer Van Peype toch nog met een reëel voorstel. Het betrof het schrijven onder een post busnummer, zoals de Federatie van Studenten Werkgroepen Homoseksu aliteit voorstond en gerealiseerd had. „Dat is te onpersoonlijk" meende de socioloog, die meer heil zag in persoonlijke adressen met volledige naam en telefoonnummer in diverse woonplaatsen zogenaamde contact adressen. De ervaring van het COC had ook tikel in het Rotterdamsch Nieuwsblad 1670 JOHANNES VERMEER (STILLE GENIETER) SCHILDERT ZIJN BEROEMDE STILLEVEN: "VLEK MET GLASV Wel wis «n waarachtig was in die lijd "Vlek" er al. Van 1550 af wordt "Vlek" volgens hetzelfde oude recept uit zuiver graan gestookt. Ook die extra zachte jonge jenever "Vlekje". De goedkoopste van alle merkjenevers. 10.25 per liter. ROTTERDAM Het programma voor het elfde lustrum van de Ne derlandse Economische Hogeschool bevat interessante hoogtepunten. Woensdagmiddag 6 november opent prof. dr. A. van Doorn in het nieu we gebouw aan de Kralingse Dreef de expositie „Kost en moeite", die de economische en sociale geschie denis van de internationaal ver maarde „Atlas van Stolk" tot onder werp heeft. Vrijdagmiddag 8 november wordt in het nieuwe hogeschoolgebouw een openbare senaatsvergadering gehou den. De rector magnificus spreekt de diësrede uit. Er is muzikale me dewerking van het Rotterdams Stu denten Muziekgezelschap. Het is de bedoeling dat dan de erepromotie geschiedt van prof. Hollis B. Chene- ry, hoogleraar aan de Harvard Uni versity in de Verenigde Staten. Pro motor is prof. dr. J. bergen. Pre sident-curator en reu-, ,r magnificus zullen daarna recipiëren. Diezelfde avond is er een ont vangst door het college van B. en W. van Rotterdam in de burgerzaal ten stad huize. In aansluiting daarop is er in De Doelen een galaconcert door het Rotterdamsch Philharmo- nisch Orkest onder leiding van Edo de Waart met solistische medewer king van Henk Lagendaal. die zelf aan de Economische Hogeschool heeft gestudeerd. Henk Lagendaal ral het Eerste Pianoconcert van Rachmaninow spe len, een primeur voor het Neder- A. OKKERSE ontslag ROTTERDAM Op rie kruising Waalhavenweg—Den Ham weg botsten dinsdag twee personenauto's door het niet verlenen van voorrang. De negen tienjarige matroos H. A. den Arend uit Capelle aan de IJssel werd met hoofdletsel naar het Zuiderziekeahuis vervoerd. De auto's waren zwaar be schadigd. De 53-jarige schilder L. J. ',V. Krom wijk van de Bergse Linker Rottekade slipte dinsdag met zijn auto op de Kor- tekade. botste tegen een geparkeerde auto en veroorzaakte op deze manier een soort kettingbotsing. Met een scheurwond in het voorhoofd werd Kromwijk naar het Bergwegziekenhuis i gebracht. landse concertleven. Na afloop is er in De Doelen een galabal. Zaterdagmiddag 9 november zal er in het Spartastadion een unieke voet balwedstrijd worden gehouden: een elftal van de wetenschappelijke staf van de hogeschool, waaronder een aantal sportieve hoogleraren, zal in het veld treden tegen een elftal van het administratief en technisch per soneel. Het publiek heeft gratis toe gang. (\'an een onzer verslagevers} ROTTERDAM Tien Rotterdamse studenten zijn cum laude geslaagd voorhet rijksdiploma brandwacht tweede klasse. Zij zijn lid van het studenten-brand weergezelschap, een onderdeel van de Rotterdamse Studenten Schietvereni- gina „De Schutterij". Het experiment om studenten op te leiden als brandwacht en in te delen in een echte bluseenheid. nummer 312, is een succes gebleken. Va nde twintig studenten die zich verleden jaar maart opgaven, hebben er tien "net rijksdiplo ma behaald. Tien anderen werden af gekeurd. Zij worden gewaarschuwd voor iede re normale brand waarvoor eenheid 312 moet uitrukken. Meestal zijn er bij brand drie tot vier studenten-brand- wachts. De leiding van de brandweer heeft besloten meer propaganda te gaan voe ren onder studenten. Donderdag 17 ok tober om 15 uur, op de Boompjeskade, zullen de brandweer-studenten de bius- strijd aanbiden met niet-brandweer- studenten. Daarna zal de senaat van het Rotterdams Studenten Corps het opnemen tegen het bestuur van so ciëteit Hermes. ANNO 1550 FGROOIESCHOUWWHC. Of GROOtE SCHOÜWWHC. I* OCOMUW uitgewezen, dat het aantal schrifte lijke aanmeldingen inderdaad nihil was en dat de homofiel veel eerder persoonlijk contact zocht. De heer Van Peype gaf als spre kend voorbeeld, dat hij onlangs een brief naar de Amsterdamse werk groep had gestuurd en deze onbestel baar, maar wel geopend, retour had gekregen. Het motief van de Federatie, dat het postbusnummer discretie verze kerde, ging dus niet op. De Federatie zou dit overigens enige echte voor stel van de avond, in overweging ne men. NTATUURLIJK ben ik vandaag naar de officiële opening van het Ikazia-ziekenhuis in Rotter dam-Zuid gegaan. Met een gevoel van mijns inziens gepaste trots. Want op de een of andere manier en ik heb alle reden om dit evenzeer van u, lezer, aan te nemen beschouw ik dit ziekenhuis, waarin zóveel protestantse kerken samen werken, als een heel klejn stukje eigendom. Helemaal van mezelf via mijn ei gen kerk. Net zo goed helemaal van mij als het helemaal van u is, via de kerk waar u altijd heen gaat. Met datzelfde gevoel van trots heb ik het boekje bekeken dat op m'n bureau kwam en waarin het Ikazia-ziekenhuis zich presenteert aan de protestants-christelijke sa menleving in en om Rotterdam. In derdaad. óm Rotterdam, want Ikazia is bedoeld als streekziekenhuis tot in de verre omtrek. Dat boekje is uitgegeven ter gele genheid van de officiële opening. Hoewel het Ikazia-ziekenhuis de no dige tijd in gebruik is, is die ope ning er pas nu. Vanzelfsprekend: men wil officieel voor het voetlicht treden met een compleet en behoor lijk draaiend ziekenhuis en niet met een huis waarin allerlei zaken nog niet op orde zijn. Het boekje is vooral een foto-al bum. Met daarin enige prachtige kleurenplaten naast de zwart-wiite foto's. Keurig, waardig, maar tegelijker tijd ook fleurig en zonnig. Zo is het ziekenhuis ook gebouwd: het is al akelig genoeg als iemand een ziekenhuis in moet. Zorg er dan. ook voor, dat deze patiënt niet zich nog akeliger gaat voelen door een te zakelijk-steriele of een strak-sombe- re omgeving. Die fleur toont ook aan dat er heel wat is veranderd in onze pro testantse levensstijl en dat geldt voor alle kerken, echt niet voor een enkeling. Blijheid en levensvreugde aijn als wezenlijke inhoudspunten van een gezond geloofsleven erkend. Fleurige zonnigheid is een waarde volle bijdrage in het genezingspro ces van iedere zieke. Voorts geeft het boekje een inte ressant en in zijn beknoptheid ver rassend volledig beeld van het zie- kenhuisbedrijf. "EEN aardig facet is de naam van het ziekenhuis. Ik kan mij voorstellen, dat er veel mensen zijn, die de voorgeschiedenis niet van bouwtekening via beton naar steen tot dak hebben gevolgd, die niet we ten wat die naam inhoudt In de naam Ikazia is voor altijd vastgelegd, hoe dit ziekenhuis is op gebouwd met de centen, dubbeltjes, kwartjes en guldens pan duizenden en duizenden protestanten. Ikazia is niet anders dan de afkor- tig van „Interkerkelijke Zieken- huisbouw-Actie" en dit was de actie, die de bouw mogelijk maakte. Het Ikazia-ziekenhuis is niet an ders dan het ziekenhuis, dat het resultaat is van „de Ikazia". Welnu, de deelnemers aan de Ika zia mogen trots zijn op hun zieken huis. "TOT mijn grote blijdschap kan ik u nu al vertellen dat de kin deren-Den Heijer onderdak zijn. Se dert dinsdagavond zeven uur heeft de telefoon bij deze door onze le zers min of meer „geadopteerde" familie niet stil gestaan. Resultaat: Joke bljjft vlak in haar eigen buurt (Lombardijen), waar een gezin met meer kinderen haar opneemt- Ca- rolien naar een echtpaar in het westen, dat één kind heeft. Ik vind het geweldig. Een nieuw bewijs voor rnijn stelling dat er al tijd hulp te vinden moet zijn bij onze lezers. „Ik heb er geen woor den voor", zegt mevrouw Den Heijer, die waarschijnlijk maandag naar het ziekenhuis zal gaan. En of ik alle mensen, die zich steeds het lot van deze mensen zo aan trekken hartelijk wil bedanken. Dat doe ik hierbij dan met vreugde!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1