föriSa E553S3SI „Efficiency" mag niet te ver gaan Groenoord moet inderdaad groen (woon)oord worden Liebeek weg bij PPSC Volgende week twee nieuwe leden in HBSS-bestuur h rnmmm '.tenthui ffiWOON mm 1 Nieuwe auto in Schie AGENDA DEHOOP VERKADE AAN OEUJ 3$i Burgerlijke stand Opspuiting van Woudhoek-Spaland in '69 klaar Goed resultaat voor TSF-teams Konmginnebmg afgesloten Dammis de Geus gaat tromven G. P. VAN DAALEN Jr. verkoopt herenschoenen fë/CHIESSER. wwwwww ff ff p£ rotterdammer V (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Het aantal woningwetwoningen dat per 1 januari 1968 in Groenoord in uitvoering was, bedraagt in totaal 1147. Hier onder begrepen verschillende zogenaamde restanten van complexen. Het betreft hier complexen met Muwi- en Elementum-woningen. Telefoons waar ook mevrouw mee „wegloopt"! Groenvoorzien ing, STADSGEHOORZAAL DOKTER ZJIVAG0 FE MINA - de gezellige beurs met de vele nieuw tjes voor het hele gezin: /§ZONDAG I GEORENDf ■V;VAN AHOY' ROTTERDAM 4 t/m 15 OKTOBER jdagelijks10-17 en 19-22.30 uur Werken van J. v. d. Zee in Stedelijk Museum in mijn huis staan meu belen om in te leven. Mooie, eerlijke meube len - van Platen halen bij G. P. VAN DAALEN Jr. Grondwerk voor Zuidpleinplan Vandaag en morgen ca dagelijks BENT.U EEEIM STEREO R Prinses Beatrixfonds vraagt collectanten BANLON Pagina 3 2 DONDERDAG 10 OKTOBER 1968 Forma set, Jeugdig en zon nig, voorgevormd boothals behaatje met heuveltjes, 6.95 nylon jupon met splltjes 6.95 slipje 3.50 IN ALLE 21 FILIALEN VAN F QUOT ATIONS Het grootste gedeelte van deze complexen is inmiddels gereedgeko men en herbergt talrijke families, die, naar in de praktijk blijkt, er geriefelijk en efficiënt wonen. Naar de mening van sommigen wat a! te efficiënt Men mist in deze wijk de gezelligheid en beslotenheid van de oude stadswijk. Met de totstandkoming van de weekmarkt heeft Groenoord veel aan leefbaarheid gewonnen. Het in de naaste omgeving liggende zwembad en stadspark dragen hieraan het no dige bij. De oude boerderij „Landsvreugd" wordt ingericht. Hier mee wordt een wijkcentrum gescha pen, dat romantisch aandoet. Om te voldoen aan de toenemende vraag naar zwemgelegenheid over weegt het gemeentebestuur xn de toe komst in Groenoord uitbreiding van zwemgelegenheden. Met het plaatsen van telefooncellen op de daarvoor geëigende punten is enigszins tegemoetgekomen aan de dringende eisen, die een snelle eom- Sedert 1909 KORTE HOOGSTRAAT 16 Tti. 345006, VLAARDINGEN (Van een medewerker) SCHIEDAM De jaarlijkse alge mene ledenvergadering van HBSS wordt vrijdagavond 18 oktober in het clubgebouw op Harga gehouden, aan ving acht uur. Aftredend is de heer P. W. van Vonderen, die zich her kiesbaar stelt Door het aftreden en sicb niet herkiesbaar stellen van de beren G. K. A. de Geus en G. de Jiger (eerstgenoemde wordt al enige tijd ais secretaris vervangen door de heer M, Klink) zijn als kandidaten gesteld de heren X, v. d. Akker en G. P. Botkcsteijn. PPSC heeft afscheid genomen van penningmeester P. Liebeek, die bin nenkort naar Smilde gaat verhuizen. De heer Liebeek is jarenlang een der sterkste steunpilaren van het eerste elftal geweest, voornamelijk als ach terspeler. In „De Bron" hebben spe lers en bestuur van hem afscheid ge nomen. De afscheidswedstrijd van oud-PPSC tegen de A-junioren (die zaterdag werd gespeeld) betekende een minder prettig „afscheidscadeau" voor Piet Liebeek. Zijn elftal moest met 9—1 de meerderen erkennen in de veel snellere junioren. ODI heeft een tussentijdse bestuurswijziging ondergaan. Door drukke werkzaamheden (o.a. studie) kan P, Bastiaans niet langer zijn functie in het bestuur waarmaken. In rijn plaats koos het bestuur W. Rasker. die bij de laatste verkiezing een gelijk aantal stemmen verwierf als C, Bos, die toen gekozen werd. ODI telt thans precies honderd leden. Het SSV-programma voor oktobr heeft een kleine wijziging ondergaan. De heer G. Knoester komt niet don derdag 17 oktober maar donderdag 31 oktober spreken. SCHIEDAM Geboren: Johanna dvPL wanmehoek en J Jansen; Patrick zv W sozema en M A T Botermans; Carmelo zv s Aizaro en a b 3 scheepers; Johannes zv PM van Schaften en P Feljen; Jannetje M 6v G K Sehrumpf en D van der Graaf. Overleden: jif Post 53. De Stichting Wielerbaan Schiedam heeft als streefdatum voor het ge reedkomen van de nieuwe wieler baan op Harga Pasen 1960 gekozen. De stichting moet voor een bedrag van 57.000,- zorgen, dit alles door middel van acties. Er zijn o.m. 15.000 begunsti- gerskaarten a ƒ1,- in omloop, waar van er 7000 naar de Zuidhollandse wielerclubs zijn gegaan. Er is al voor 2500 afgerekend. Verder is er nog de Schiedam.-zc- gelactie, al ondervindt die veel con currentie van andere stichtingen, die reeds jarenlang zegels geven. Niette min vragen veel huismoeders Stich- ting-Schiedamzegels, waarvan de ba ten naar de wielerbaan gaan. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De opspuiting van de terreinen in de stedelijke uitbrei dingsgebieden Woudhoek en Spaland vindt druk voortgang. Gehtopt wordt, dat dit kapitale werk, waarmee een kleine tien miljoen gulden zijn ge moeid, in het komende jaar voltooid zal worden. Wanneer wordt uitgegaan van een gemiddelde bouwproduktie van rond achthonderd woningen per jaar, kan gezegd worden dat bovenbedoelde terreinen ongeveer tot 1975 mogelijk heden bieden voor een gedifferentie erde woningbouw in hoog- en laag bouw. Op kleine percelen na is de grond verwerving in het gebied van Woud hoek-Spaland voltooid. Een groot ge deelte van de in eigendom verkregen gronden is reeds voor de opspuiting in gebruik genomen. Voor de verdere aanleg van het industrieterrein 's Graveland, waarvoor de baggerspecie uit de Wilhelminahaven wordt ge bruikt, zullen nog enige terreinen tussen de spoorlijn Schiedam/Delft en de Polderweg in handen van de gemeente moeten overgaan. Niet letterfijTc.natuurlijk, maar een feit is dat een vrouw het exclusieve in de Rigter herenschoenen aantrekt. En de herenach, treedt U deze week in de voetsporen van de vele Rigter-klanten en kom passen. Met uw vrouw. Sehespstimmernianslaan 9 (Zaterdags volop parkeerruimte) „Oude" Binnenweg 129 Groene HiSlsdijk 255 (bijSandelingplein) municatie in moderne tijd nu een maal stelt. De afbouw van de tele fooncentrale Groenoord zal nog wel emge tijd op zich laten wachten. Wachten moeten ook de vele Schie dammers, die uitzien naar een zo fel begeerde telefoonaansluiting. Dit wachten moet misschien zelfs wel eens een paar jaar duren. De redenen zijn van technische aard en houden verband met de enorme stijging van het aantal telefoonaansluitingen, waarvoor de bouw van nieuwe cen trales en het aanleggen van dubbele telefoonaders nodig is. Al met al is het voor de velen, die reikhalzend uitzien naar de telefoon aansluiting een magere troost, dat zij binnen een paar jaar geholpen zullen zijn. De vier telefooncellen m Groen oord zijn voor de bewoners van de ze wijk een'druppel op de gloeiende plaat. Hoopvoller zijn de geluiden, die de bouw van scholen betreffen. In de nabije toekomst zal Groenoord beschikken over minstens drie- kleu terscholen. drie scholen voor basison derwijs en een modem geoutilleerd gymnastieklokaal. Als voorlopige huisvesting worden van het complex houten noodscholen aan de Eduard van Beinumlaan, twee lokalen door het openbaar kleuteronderwijs, een lokaal door het rooms-katholiek en een lokaal door het pro testants-christelijk onderwijs ge bruikt. Over het geplande scholencomplex aan de Borodinlaan zijn thans voor bereidende besprekingen gaande. In overeenstemming met de gewij zigde opvattingen over de rol, die de groenvoorziening in het geheel van stedelijke voorzieningen moet spelen, wil het gemeentebestuur zich bezin nen over de situering van het groen in de wijk Groenoord. Zoals de naam al zegt, bevindt zich hier een concentratie, van groen, die het karakter van gebruiksgroen zou kunnen krijgen. Deze concentratie ligt bij de randbebouwing en in de wan- delstrook, die tussen de woonblokken is ontstaan. Het zal mogelijk zijn de- Marett- «n JongenMchoenen Rotterdam Zat. 12, di. 15 en wo. 16 okt. 8 uur. Zondag 13 okt. 3.45 en 8 uur 14 jaar! (Van een medewerker) SCHIEDAM Enkele dagen na de landelijke competitie die in het afgelopen weekend stil lag in ver band met de Open Nederlandse Kam pioenschappen in Haarlem is ook de Rotterdamse afdelingscompetitie van start gegaan. De twaalf T.S.F.-seniorenteams hebben zich in de eerste week goed geweerd, want zes ovexwlnningen, drie gelijke spe len en evenveel nederlagen brachten vijftien punten op. De zes juniorenteams deden hét jets minder goed: drie zeges, één ge lijk spel en twee nederlagen leverden een score op van zeven punten. TSF 3 senioren in de hoogste af delingsklasse, had een uitstekende start Het jeugdteam Aad Broeren, Hans Dries en Peter v. d. Broek versloeg Germinal 2 thuis met 91, waarbij alleen Hans Dries een veer moest laten. TSF 4 in de tweede klas deed het met een 91 overwinning op het uit de eerste klas gedegradeerde Her mandad 1 al even goed; in deze wedstrijd ging alleen het dubbelspel verloren. Van de overige seniorenresultaten vallen vooral de monsteroverwinnin- gen van TSF 6 (op Germinal 4) en TSF 9 (op 21 up 8) op, en de ver dienstelijke uit-zege van TSF 11 op Gakaro 1 (64). TSF 1 junioren had in de eerste klasse met De Wildert 1 geen moeite: met 91 bleven beide punten thuis. TSF 2 stelde door een 46 nederlaag in de uitwedstrijd tegen het Maassluisse TOG 1 misschien wat te»- leur, maar TSF 3 stelde daar een 91 zege op Centrum 3 tegenover. TSF 7 bond Centrum 7 zelfs met 100 aan de zegekar. Uitslagen: TSF 3—Germinal 2 9—1, TSF 4Hermandad 1 91, Germinal 3—TSF 5 5—4, TSF 6—Germinal 4 10—0, Deroda 2—TSF 7 6—4, TSF 8—Overschie 2 6—4, TSF 9—21 up 8 10—0, TSF 10—Atlantic 3 5—5, Gaka ro I—TSF 11 4—6, TSF 12—Atlantic 4 55, Hermandad 4TSF 13 73, Van Melie 2—TSF 14 5—5. Junioren: TSF l~Wildert 1 9—1, TOG 1—TSF 2 6—4. Centrum 3—TSF 3 1—9, RWR 1—TSF 4 5—5, TSF 5—Centrum 7 10—0, TSF 6—RWR 2 3—7. ROTTERDAM In de nacht van zaterdag op zondag zal de Koningin- nebrug tussen een en zeven uur wor den gesloten in verband met repara tiewerkzaamheden. Ook voetgangers kunnen dan de brug niet over. Men zal gebruik moeten maken van de Maastunnel of van de Van Brienen- oordbrug. ze groenconcentratie te zijner tijd voort te zetten in de nieuw te bou wen wijk „Woudhoek". Het gemeentebestuur spreekt in dc aanbiedingsnota bij de begroting 1968 zijn verontrusting uit over het feit, dat bij toenemend gebruik en recrea tie de vervuiling van het groen hand over hand toeneemt. Om de gebrui kelijke vernielingen tegen te gaan is het aanstellen van parkwachters noodzakelijk met de hieraan verbon den financiële consequenties. Dit aspect van het situeren van gebruiksgroen is de keerzijde van de medaille. Het stadsbestuur spreekt de mening uit, dat iedere inwoner van de wijk en/of stad zijn of haar mede werking zou moeten verlenen bij het tegengaan van deze onaangenaamhe den. De bevolking moet zuinig zijn op de groenvoorzieningen, die met grote offers zijn verkregen. Met het totstandkomen van wïn- kelcornplexen, scholen, trapveldjes en verdere recreatieve voorzieningen, meerdere wijkcentra, café's en/of restaurants, en niet te vergeten ook bomen, heesters en gevulde planten bakken, biedt Groenoord in de toe komst een niet te versmaden huisvesting aan tienduizenden. grote miniatuurspoorbaan ruimtevaart uit de brand ben je interessante nieuwtjes op het gebied van sanitair# sportmen- ^sen houden spreekuur 21ste internationale consumentenbeurst Entree f 2.50 Kinderen f 1.50" SCHIEDAM In het Stedelijk Museum wordt tot vrijdag 18 oktober een tentoonstelling gehouden, gewijd 'aan het werk van de Groninger schilder-graficus Jan van der Zee. Deze nu 70-jarige schilder behoort tot de nestors van het Groninger kunstleven. Hij was één van de eerste abstracte schilders in het Noorden en sloot zich in 1924 aan bij de kunste naarsvereniging „De Ploeg", een groep van expressionistische schil ders. Tegelijk met deze tentoonstelling worden in de rechtervleugel van het museum beeldhouwwerken uit eigen collectie getoond. 0 MAASSLUIS -- De Maassluisse Bal- letschool is verplaatst naar het bovenge deelte van het voormalig postkantoor aan de Noordvliet 37. Na veel moeite is het de leidster mevrouw Ann Nederlof gelukt op die ruimte beslag te leggen. Het vertrek uit het pand Noordvliet 51. waar de school vier jaar geleden werd opgericht, was no dig wegens saneruu'. KORTE LUNSAAK 2t TEL. 010/112355 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR.STEL.070/11616Z DEN HMQ MARIAPLAATS 2 TEL.030/18900 UTRECHT BRINK S3 TEL 057C0/124ÏI DEVENTER WW -A SCHIEDAM -Dammis de Geus Jr., redacteur van onze Nieuwe Haagse Courant, die vanaf de oprich ting zitting in het bestuur van de Schiedamse Fibnkring heeft, treedt donderdag 17 oktober in het huwelijk met mejuffrouw Thea Matthijssen. De heer De Geus heeft zich actief ingezet voor de filmvorming in Schiedam. Het was de laatste jaren zijn taak het filmprogramma samen te stellen. De laatste jaren was hij secretaris. Nu hij zich in Beri Haag gaat vestigen blijft hij de functie van algemeen programma-adviseur ver vullen. Het bruidspaar trouwt „oecume nisch" in de St. Jan de Doperkerk aan de Mgr. Nolenslaan 99 om half drie 's middags. Het huwelijk wordt bevestigd en ingezegend door castoor dr. E. Robben en ds. J. W. Zimmer man. Van vijf uur tot hall zeven is er receptie in Maison Westhuis. ROTERDAM Ten behoeve van het bouwrijp maken van het terrein voor het sport- en tentoonstellingsge bouw aan het Zuidplein stellen B. en W. de gemeenteraad voor een krediet van 650.000 beschikbaar te stellen. Nodig zijn 350.000 voor het dempen van singels en het omleggen van we gen en 300.000 voor het omleggen van een verbindingsriool. SCHIEDAM Een bericht auto te water" is allang mets bijzonders meer. Dat gebeurt bijna dagelijks meermalen. Wat dat betreft is dit soort onge lukken eigenlijk niet meer de moeite waard om er in de krant over te schrijven: er zijnhelaas, de grotere narigheden. Maar voor de betrokken eigenaren blijft het toch altijd een vervelende zaak, zeker indien het, zoals op deze plaats, een praktisch nieuwe wagen betreft.' Hij dook gisteren ter hoogte van de distilleerderij van Wenneker in de Schie. Met behulp van een takelwagen werd de Volkswagen weer op vakkundige wijze op de smalle wallekant geplaatst. De schade viel mee. De takelaars krijgen er handigheid in. Arcade: 20-iang bestaan reservepoiitie, IS 30. Chr. Sociale Belangen: Oefening B.B. 20. Musis Sacrum: Feestavond technische bedrijven, 20. Chr. Sociale Belangen: KNBRD, 20. Tentoonstellingen: Galerie Punt (tot 12 oktober) schilder Key Hiraga. Galerie de Graaff: Jan Jongert. schilderijen en pastels 10 tot 18. vrijdags 19—21. zondags 13—17 u. maandag gesloten Stedelijk Museum (to is oktober): Jan van der Zee, schilderijen en graliseh werk, 10—12 zon dags 10—16. Passage Theater: ..De laatste trein uit Katanga" (18 i.) 14—17 en 10—21. Redactie-adres: mevrouw J- v. d Hoek-Hoogendam, Jan Steenstr. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer- Kerkstraat 82. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 18.30 tot 19 30 en zaterdag 17 tot 18 u. Johan Groneveld, van Marvmstraat 24b. telefoon 153779. politie-aïarmnummer: 26.46.66 GG en GD. 26 28.87. Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder: 26.26 26 Apotheek: Gouka. Groenelaan 127. tele foon 26.88.25. Lange W/3 moeten het nodig weer eens over een recreatief onderwerp hebben. Want de recreatie is belang rijk, vooral in dit gebied. Daarom wilde ik u vertellen over het Kra- lmgse Bos >n het bijzonder en wan delen in het algemeen. Met dat bos heb ik namelijk veel op. Laatst wandelde ik er, op een herfsttapijt. Ik hoop dat het tot u is doorgedrongen, dat de bladeren aan het yallen zijn. Nee, geen extra ro mantiek, daar zijn we te nuchter voor. Maar misschien doet het u ook wat: Die sfeer in dit jaargetij met de vele fraaie tinten. Speciaal in een bos als dit, waar het zo heerlijk ruikt. Want gelukkig zijn er maar een paar plaatsen, waar je benzine damp in oe neus krijgt. Omdat er toch nog een drukke weg door dat bos heen moet. (Verder moet ieder een er ook beslist afblijven! Nu had ik het bos niet voor me zelf. Eigenlijk maar gelukkig ook, dat er duizenden van genieten. Een paar uurtjes recreatie per week moet er voor de stedeling af. Jan Krant is zo gelukkig,' dat hij vaak in het bos kan zijn, vanwege zijn beroep en zijn zwervende natuur. En-hij zou willen dat er meer van die bossen waren. Latere generaties zullen dat wel beleven. 7e zullen wellicht kunnen kiezen tussen de Hoge en Lage Bergse Bossen, de Krimpenerhout, de geboomten langs Oude Maas en Brielse Maas, de Bemisse. Voor een groot deel nu nog namen. Maar over misschien 20 jaar Y/erkelijkheid. Dat komt dan goed uit Bij" ons kunt u rustig komen luis teren naar de gran dioze geluidsweer gave van toonaan gevende stereo-ap- paratuur (o.a. B O, Grundig). Een muzikaal feest dat u niet mag missen. Stap dus even bij ons binnen. Ook voor informatie en dokumentatie bent u van harte welkom. Schiedamsedljk 57 Rotterdam Telefoon 128376 (vlak bij het Melro-etatlon Leuveheven) VLAARDINGEN Op zaterdag 19 oktober houdt de afdeling Vlaardin- gen van het Prinses Beatrix Fonds haar jaarlijkse collecte. De opbrengst zal worden aangewend voor het bestrijden van onder meer kinder verlamming (polio). Collectanten kunnen zich melden bij de heer C. Goedkoop, Van Leeu wenhoekstraat 40, tel. 348211, of op de collectedag aan het bureau in de Zomerstraat 14. MANNELIJK PASVORM SLIPS SINGLETS v.a. 4.95 in diverse kleuren Zo gewassen Zo droog SLIPS 5.95 SINGLETS 7.95 4.X 1UUAOj- 5CHIEDAMSEWEG 61 VLAARDINGEN - TEL. 343202 Ik dwaal af van het Kralingse Bos (daftige mensen spreken, geloof ik, van de „Kralingerhout"). Het leuke van dat bos vind ik dat er ook die ren zijn te zien. Je hebt er de klein- dievennof „De Kraal", een aardige aanwinst van het laatste jaar. Je hebt er, aan de oostzijde, een. kleine hertenkamp, waar ook vogels ver-, blijven, waarvan ik de naam niet ken, en schapen, die ik ook al niet thuis kan brengen. (Zou men dat gebrek aan kennis van velen bij een wat definitievere aaqfcg kunnen verhelpen met bordjes?) Maar de grote attractie is toch altijd de plas. Ik sta er vaak lang te kijken naar de vele zeilboten. Die houden kennelijk wedstrijden, waar ik niets van snap. Maar het gaat me om het verge zicht, om het fleurige vertier. Daar ben ik een liefhebber van. Ook dat doet me wat Sommige lezers zu'len zeggen: de zee is veel mooier. En dan ben ik ""dat geheel met hen eens. De grootste delen van Rotterdam liggen nu eenmaal niet aan de zee. En zk* doende kom je buiten de vakantie- tijd niet zo gauw in de gelegenheid om naar zee te gaan. Want die is mooier... MU ik toch over de plas bezig ben: Er gaat wat gebeuren met de Kralingse Plas. Een grootscheepse uitdieping is op han den. Een diepte van drie meter is de bedoeling. Met de bagger zal de la ge, vaak te drassige picknickwei op de noordelijke oever worden opge hoogd. Nu is de plas maar anderhalf tot twee meter. Bovendien is de vervuiling groot. Die kan verminderen doordat de plas na uitdieping groter wordt. En de watersporters zullen geen last meer hebben van de bo- demruggen. De picknickwei wordt dan aanzienlijk attractiever. Want het blijkt en ik kan er van mee praten dat die nog niet bepaald aan de verwachtingen beantwoordt. De recreanten uit de direct aan het bos grenzende wijken geven meer de voorkeur aan het strand bad. Daardoor is dat vaak overbe volkt. Men telde er wel eens -"0.000 bezoekers en dat is toch al te mleren- hopertg, dacht ik. Dus: de bagger uit de plas op de wei. Het zal wel even duren voor die wei dan helemaal mooi is. Jj^IGENLIJK was deze beschou wing over het Kralingse Bos ook bedoeld om de bekende herfst- wandelingen van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie aan te kondigen. Moet ik daarover na mijn lofzang van zoeven nog veel zeggen? Ik dacht het niet, alleen maar: u ziet dan meer dan u ge woonlijk ziet met een lekenoog. Een van die wandelingen gaat door het Kralingse Bos. Zondag 13 oktober om 9.30 uur bij de ingang, naast de Manége, Kraiingseweg. Twee andere zijn op zaterdag 12 ok tober. Een door de Heemtuin in het Prinses Beatrixpark in Kethel (lustoord voor Schiedammers, maar ook anderen...). Om 9.30 uur begint men bij het zwembad Groenoord, Schiedamse weg. Dat verzamelpunt is te bereiken met buslijn 53 vanaf station Schie dam/Rotterdam-west. En op dezelfde dag is er een natuurpadwandeling het groen van Hoek van Holland. Om 14.45 uur wordt begonnen bij de uitgang van het station Hoek van Holland. De afdeling Rotterdam van het IVN (Natuurbeschermingswacht Rotterdam en Omstreken) orga niseert een en ander. Rest me te zeggen: Bij elk begin punt staat een natuurgids te trappen van ongeduld om met u op stap te gaan. Voor rondleidingen van groe pen wordt men verzocht zich tevo- vrouw H. K. Gipon-Kersken, ren in verbinding te stellen met me- Bergselaan Sla, Rotterdam, tel. 243892, secretaresse van het IVN. Jan Krant wenst u een fijne tocht! 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1