Nieuwe opvattingen moeten leiden tot samenwerking ALWEER AUTO TE WATER i AGENDA eugd gaat president van Amerika kiezen Garagebedrijf P. Harcksen Automobielbedrijf G. A. Hooft s Carlton Jé er een Fashlan Court in Parijs of Pome? Nee, maar Fashion Court heeft wel mantels zoals die daar gedragen worden. B voorbeeld deze NEDERLAND KATTENBURG NV Aktie prec AAN DE VLAARDINGSE BURGER IJ feel vernieuwingen 0p Julianaschool T.y. NIO debuteerde Een paar maanden geleden is door het gemeentebestuur een groepje ingezete nen bijeengeroepen aan wie de vraag is voorgelegd te onderzoeken hoe de Vlaardingers het vinden om hier te leven, te wonen en te werken. Deze medeburgers, die deze oproep hebben ondertekend, vragen thans iedere Vlaardinger, elke vereniging, elke organisatie of welke groepering ook om in de komende maanden kenbaar te maken of er naar hun oordeel aan het leven in Vlaardingen iets ontbreekt en wat daaraan dan eventueel verbeterd kan worden. Kort gezegd, zij willen gaarne uw denkbeelden en suggesties horen. Wilt u hen (daarbij helpen, dan kunt u het doen: schriftelijk mondeling: f' anTTERPAMMER Pagina 5 VRIJDAG 17 OKTOBER 7948 3 11 Het totale antwoord op de waag naar 1-5 ton nuttig te-vervoeren vracht. Vraag de dealer naar bewijzen. Dealers voor Botterdam en omgeving: Fabriekstraat 61-71, Rotterdam tel. 010-243600 Bergweg 357, Rotterdam tel 010-287240 V S SCHIEDAM 7andaag en morgen en dagelijks G. P. VAN DAALEN Jr. MiMii k:,. j êm door het zenden van een brief aan de Commissie Onderzoek Vlaardingse Samenleving, p/a stadhuis, alhier; mondelingdoor een bezoek te brengen aan één der gemeentelijke inlich tingenbureaus. Deze bureaus zijn geopend: elke maandagavond 19.00-20.30 uur kantoor Stadsge hoorzaal, Schiedam- seweg (waar aanwe zig is de heer M. Baas) elke dinsdagavond 19.00 - 20.30 uur filiaal gemeente bibliotheek, Dirk de Derdelaan 43 (waar aanwezig is de heer J. A. Monster) elke woensdagavond 19.00 - 20.30 uur houten school Meerkoetstraat in de wijk Holy (waar aan wezig is de heer J. C. Spruijt) elke donderdag avond 19.00 - 20.30 uur hoofdenkamer Meidoornschooi, Meidoornstraat 30 (waar aanwezig is de heer H. B. van der Linden); door u overdag hetzij per soonlijk, hetzij telefonisch te wendeh tot het secreta riaat van de commissie, stadhuis no. 344544 {de heer H. Ponte of de heer J. C. Spruijt). Uw reacties vernemen zij gaarne zo spoedig mogelijk, doch in elk geval vóór 31 december 1968. Dit is een uitnodiging, weike u niet zomaar naast u mag neerleggen. HET GAAT OM UW ZAAK. Wanneer u meent dat er iets ontbreekt dat voor de samenleving in deze stad belangrijk is, draag dan uw steentje bij en bouw mee aan uw stad. U kunt er van verzekerd zijn dat uw bijdrage zeer op prijs wordt gesteld en dat daaraan bijzondere aandacht zal worden besteed. n Onderzoek Vlaardingse Samenleving J. Heusdens, voorz.,T.de Bruijn, vice-voorz., E. Beerthuis-Prins,HABIeeker-v.Styrum, J.J.Bommer, W.B.v. Ginneken, A. Kranenburg, 3 "*or' J. Maat, M. Mooij, G. B. H. Niestadt, J. E. van Veen, J. C. de Veer-Bijnagte, H. Ponte, secretaris en J. C. Spruijt, adjunct-secretaris. rotterdam: iard doonnansttaat294 den kaag: venestraat3 Van onze verslaggeefster) crHj£DAM In een klein, maar "ihooikrantje van de Prinses Ju- «liSol deelt schoolhoofd W. J. Wiik allerlei vernieuwingen in rf leerplan mee. Voor l*et eerst .1 nU oor alle scholleren maan- S een film gedraaid. Binnenkort n in alle klassen handenarbeid „ven eerst alleen met papier en t Onder leiding van één of meer Ssneels'eden zullen de leerlingen SLp? van hun knutselvaardigheid 'Seven of zich beijveren bij tafel- „u «joelen, dammen enz. De Seldmg hoopt, dat hiervoor een ^tiendaagse animo zal zijn. Fr zit nog meer in het vat, maar öiffvoor heeft het ouderfonds meer »jd nodig. Het schoolblad meldt verder dat de jte-n voor de zending in twee Sten tijds 135,25 hebben bijeenge- wrht De aanschaf van een stencil- Sjine met toebehoren en nieuwe ^ofoonplaten werd bekostidg jtdeschoolpot „nni VAN HOLLAND De politie iFIrte Duitse Jongelui aangehouden, rfrtnr hun vreemde houding opvielen. ?2httienJarige knapen uit Wuppertal *Jin een verhoor aan de tand ge- net bleek ten slotte, dat zij te «.«tarn «erdcr gezocht voor diefstal fiSfbromflets en een rijwiel. De Rot- kinderpolitie heeft nu de zaak ln Men noEK VAN HOLLAND - Dinsdag 14 LSfr 's avonds tussen kwart over ze- en half negen, zal ln het Groene Sisttbouw aan de kordesstraat weer ge- ij j bestaan tos het afstaan van &sJ- <Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM, In de woensdag avond gehouden jaarvergadering van de Vereniging tot bevordering van christelijk schoolonderwijs wees voorzitter mr. H. Snoep op het zich snel wijzigen van opvattingen en normen. Hij zei dat men niet mag verwachten dat allen deze ontwikke ling volledig volgen, maar dat verschil van mening niet tot tegenstellingen behoeft te leiden. Integedeel verschil van mening kan leiden tot verruiming van het ge zichtsveld en de openheid van nieu we opvattingen vergroten. Dit leidt tot een nieuwe vorm van ge enschap, waaruit de samenwerking opnieuw te voorschijn kan komen. Deze samenwerking is broodnodig om de heersende problemen aan te vatten, te vatten. Mr. Snoep noemde als belangrijke factoren, die tot samenwerking dwin gen: de toeneming van de admi nistratieve werkzaamheden, de grote verschuivingen binnen de stedelijke bevolking, het samengaan met ande ren, waar dat enigszins mogelijk is en de samenvloeiing van onder- vijsorganisaties op ideëel en prak tisch gebied. In het bestuur werden herkozen de heren H. IJsselstein, mr. C. P. Snoep en D. Baron. Als nieuw bestuurslid werd de heer D. Corpel gekozen. Met de heren mr. H. Snoep, H. M. Vogelij, B. M, van Koppend, E. W. Schra- vesande, G. Poot en H. Smits vormen zij thans het bestuur over de school vereniging, die een kleine tweedui zend leerlingen omvat. Besloten werd tot verkoop van een stukje grond van 90 ca. naast de Prinses Julianaschool tegen een be drag van ƒ5000 aan de heer S. D. Schneider, die dit wil benutten voor uitbreiding van zijn zaak. Ten slotte stemde de vergadering m met de voorgestelde contributiever hoging van 1,-. per jaar tot 5,-. per jaar. MAASLAND In februari'Js de volleybalvereniging NIO uitgebreid met een tafeltenmsafdeling. Zij gaat nu met dne teams in Je competitie debuteren. De eerste wedstrijd leverde voor het eerste en tweede team meteen al succes op: NIOl, sleepte m Vlaar- dmgen tegen de Hollandiaan een 73 zege uit het vuur, hel tweede drietal overspeelde Gakaro 3met 100. en het derde verloor met 9—1 van Roteb 8. Binnenkort jeugdafdeling start* NIO met een Platen halen bij G. P. VAN DAALEN Jr. iUSNOMAGi m M'Ml V V SCHIEDAM Donderdagmiddag is opnieuw een auto te water gjaakt, ditmaal in de Lange Haven. Het was de Mercedes van de 58-jange distilla teur B Visser, die zijn voertuig m een garage had geplaatst, maar ver zuimd had de versnelling terug te schakelen Toen de eigenaar weggewandeld was reed de auto zachtjes de garage uit en de havmen m. De kratten en vaten die meestal op deze plaats langs de waterkant staan opgesta peld, waren er ditmaal niet De auto dobberde vanzelf naar de overkant van de haven waar mannen van het takelbednjf Van der Bijl hem konden opvissen. De Mercedes had lichte plaat- en waterschade De auto van A M van Bdie vorige Week vrijdag m de Colig- nystraat werd gestolen, is weer te recht De politie trof hem onbeheerd aan in Rotterdam. Intussen heeft de Schiedamse poli tie weer een aantal vehikels naar het wrakkeriterrem aan de Heekstraat gebracht De auto's waren afkomstig uit het woonwagenkamp aan de Schiekade, uit de Manastraat en uit de Huismanstraat. De eigenaren kun nen ze terug krijgen tegen betaling van de sleepkosten BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Ondertrouwd: WAdams 21 en M A van Leeuwen IS*, A T Bene 19 en M CGouka 16, .1 P Engelfriet 24 en L var, Dodewaard 21; B L van der Sijic 22 en a. Soeters 20: M F van Hal 19 en C de Boer 19, L J Harte veld 24 en E C Boersm,; 19, H Jonkman 24 en L A van Brakel 20; J F Ostermeler 29 en P A Sewing 28: J Penning 23 en J F w Meijer 22: M Fer- daems 29 en H van der Keemel 25; C van Tol 22 en P JHamerslag 21; J L Veldho ven 2» en M Seholte 21: J H J Verwel) 22 en J A Stehouwer 21; J Zuidgeest 38 er A J Hochwald 32; A MLucas 19 en J vijf winkel 21; C J Langeveld 22 en S E Koppejan 24. Getrouwd: A Baron 21 en D JE van der Pluijm 19; W F L Zoetemelk 25 en L J Schouten 21, G FRisseeuw 25 en H A Donks IS, C A P van Dun 21 eil D H Pasrtjerlk 20: A M Landheer 28 en I Spaandenman 23; A van Schalk 29 en M J Philippi 22, C J Engel 23 en J C M Schrauwers 19, K L Cvan Veen 23 en H Bijl 21. a A van Boahove 28 en F an der Marei 24; H J de Reedc 22 enEJGroene- VELD 23p W WAlblas 22 en C GJongman 20. R Luttlk 22 en L Verhagen 24; W Hoegee 22 en C W Bouwhuis 21; H H Caron 43 en V A Mulder 23. Geboren; Manuel zv M Ayud Castro en M A Manzano Mesa. Overleden: w Eijgendaal 87 J, wed J van der Zee. Musis Sacrum: Feestavond G T B 20 Chr, Sociale Belangen; K N B R D„ 20 Musis Sacrum: Vegla, personeelsavond, 20 Arcade: Martin Green, 20. Op&tandlngskerk: Teerkwast Sociëteit, 20. De Rank: Dansavond 'rema. 20. Irene: Feestavond PTT, 20. Tentoonstellingen: Galerie Punt (tot 12 oktober) schilder Key Hiraga; Galerie de Graait: Jan Jongert. schilderijen en pastels, lo tot 18, vrijdag 18—21, zondag Museum (tot 18 okt)- Jan van der Zee, schilderijen cn grafisch werk, 10 tot 12 en 14 tot 17 uur. zondag 1010 uur. Passage Theater: „De laatste trein uit Katanga- (18 314—17 an 19—21. Redactie-adres: mevrouw J. v. d. Hoek-Hoogendam, Jan Steenstraat 29 Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82 Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 13 30 tot 19 30 en zaterdag 17 tot 18 uur. Johan Gróneveld. Van Marumstraat 24b, tel 233773 politie-alarmnummer: 264666 GG en GD: 262887 Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidsbinder: 262626, Apotheek: Jansen. Swammerdamsingel 41. tel, 264917. ■>'v v A Een vlotte mantel, van grijze wollen stof, met eea luxueuze nertskraag. Even passen? Er hangt een prachtige collectie bij ons voor u klaar... Van 149,-tot 395,- In elke prijsklasse het allermooiste. HOrUVtMMCCft Fashion Court kunt u vinden in de zaken van Nederland Kattenburg, in Rotterdam cn Den Haag. Komplete stereo apparatuur bij (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN —Op zaterdag 26 oktober gaat de Vlaardingse jeugd de Amerikaanse president kiezen. Aan deze verkiezing gaat een aktie voor af, die de werkgroep Ajaloom op touw heeft gezet en waaraan de in terkerkelijke Combo-werkgroep haar medewerking verleent. De aktie „Precedent" is opgezet om de inwoners van de Verenigde Staten te laten weten aan wie Nederland, als een van de bondgenoten van de VS, de voorkeur geeft om president van Amerika te zijn. De presi dentsverkiezing wordt m Amerika op bouw m e 3 lan i u r w sta d «i-, 5 november gehouden. De organisatoren zijn van mening dat ook de bondgenoten, een stem m bet kapitaal hebben. „Immers, de Amerikaanse president heeft de grootste vinger in de pap in de NA VO. Samen met de Sowjet-Unie heeft Amerika de grootste belangen in de ontwikkelingslanden. De verhouding Oost-West wordt voor het belan grijkste deel door de VS bepaald. Amerika kan een wereldoorlog be ginnen zonder medebeslissingsrecht van zijn bondgenoten", aldus een communiqué. Op zaterdag 19 oktober zal in de diverse jeugdsociteeiten de aktie worden ingeluid met een korte uit eenzetting. Zondag 20 oktober zal de Combo-dienst m de Harmonie aan de presidentsverkiezing worden gewijd. Tijdens de praak bestaat er gelegen heid met de voorganger te discus sieren. Gedurende de week die op deze zondag volgt is er gelegenheid tot discussie in de sociëteit aan de Zo merstraat 31, waar elke avond van acht tot elf uur iemand van de werk groep aanwezig zal zijn. Ook zullen uitgaven an Sjaloom, die aan dit on derwerp zijn gewijd, te koop worden aangeboden. Tot slot zal op zaterdag 26 oktober, van. 's morgens tien tot 's middags vijf uur, m de sociëteit aan de Zo merstraat de presidentsverkiezing worden gehouden. SCHIEDAM De oprit Hogeban- weg-Horvathweg blijft maandag 14 oktober de gehele dag voor het ver keer gesloten m verband met de plaatsing van de drinkwaterleiding uit Rotterdam. -£• De afdeling Nieuwland van de NCVB vergadert donderdag 17 okto ber in een lokaal van de Joh. Cla- vijnschool aan de Wildestraat, omdat dan in de Magnalia Beikerk de slot- avond van de Fisopbazaar wordt ge houden. Ds. C. A. Korevaar uit Rot terdam spreekt over „Mogen onze kinderen zelf hun geloof kiezen?" Aanvang 20 uur. Woensdag 30 okto ber magen de dames een excursie naar Van der Meer's meubelfabriek in, Utrecht. X De feestavond van de NCGOV die zaterdag 19 oktober m het ge bouw voor Christelijke Sociale Be langen wordt gehouden wordt ook opgeluisterd met een tombola, waar aan 200 prijzen zijn verbonden, die begunstigers van de vereniging ter beschikking hebben gesteld. Ex" zijn evenveel loten als prijzen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1