ECHTE BAKK „HET DEEG LEEFT' Tal van aanwinsten voor visserij nmseum ï^eseHtecrfc Qpufelfeffljnfta Diploma-uitreiking bij bedrijfsschool WF AAN JA de It Waddinxvener verongelukt Schrap voorwaarde aanleg pijpleiding T reinvertraging in Schiedam Twee nieuive films .Joh deHeer N ei^tr. o^el parade—-j „Bijblijven is noodzakelijk Burgerlijke stand Medische dienst boogaard - PHILIPS Bernard Drukker speelt wereldmelodieen SneUtehang '69 Bestemmingsplan industrieterrein Hoek v. Holland Personeelsfeest van A, de Jong Luchtvel ontreimging' m De Visbank Drs. Verburg: FEMINA - de gezellige beurs met de vele nieuw tjes voor het hele gezin: Statenvertaling BOERDAM LANGSPEELPLAAT VAN RIJKSPOLIÏTEKAPEL Paal voor bouw van r.k. bejaardenflats SERVICE «si^w (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM ,Het deeg leeft en als bakker leef je met het deeg mee' Bakker J Hartog zegt het op de Femina en in de stand van de Echte Bakker is het te zien Knapen van 15 jaar kneden het deeg en hebben weinig oog voor de bezoekers die zich voor hen verdringen Brood hakken is een bezigheid die velen willen zien Ongetwijfeld ook een beetje om de geur Voor de tweede maal zijn de Echte Bakkers op de beurs na het succes van vong jaar Echte Bak kers zijn bakkers die warm bak ken en door een commissie zijn geballoteerd op hun kunnen Top bakkers dus Op de Femina blijkt dat In de stand liggen zon 45 soorten brood te kijk en een deel ervan is te koop Maar behalve brood liggen er ook andere dingen van brood deeg vervaardigd koffiebroodjes Berliner bollen en zo Een deel van het luxe brood wordt op de Femina gebakken het grote brood en al het andere komen dagelijks van de 19 Echte Bakkers die Rotterdam en omge ving telt Vong jaar waren de bakkers er ROTTERDAM B en W bieden it Rotterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan voor het be drSjfsterrein Haakweg Slacht- huisweg in Hoek van Holland aan. Er is een bezwaarschrift ingediend van het Technisch Bureau voor Brandverzekering te Baarn DLt bu reau is van oordeel dat het plan on voldoende voorschriften bevat jit oogpunt van brandpreventie brand beveiliging en brandbestrijding waarbij het bureau vooral het oog beeft op de fabriek van kuns hars stoffen van NV Chemische Industrie Synres B en W zijn echter van mening dat de bezwaren van het Bureau voor Brandverzekering niet behoren tot de materie van de Wet op de ruimtelijke ordening maar tot die van de Woningwet bouwverordening brandbeveiligingsverordening Ge meeniewet Brandweerwet Hinderwet en Veiligheidswet De door het bureau beoogde maat regelen behoren dus aldus B en W met in het bestemmingsplan te wor den verwerkt Het plar heeft zijn ontstaan te danken aan het feit dat de Kroon het streekplan Westland van provm aale staten van Zuid Holland niet accepteerde opdat daarin bet terrein van het thans aan de orde zijnde bestemmingsplan was aangewezen loor agrarisch bedrijf hetgeen de mogelijkheid van uitbreiding van Synres uitsloot Bovendien diende naar het oordeel van de Kroon reke wng te worden gehouden met een m dt gebied te bouwen rioolzuive nngsinstaliatie Platenbon halen bij G P VAN OAALEN Jr. VLAARDINGEN Gisteravond sloeg op de rijksweg m Vlaardingen «n personenauto bestuurd door de 36 Jarige J G Veldes uit Waddmx. veen, enige malen over de kop waar bij de bestuurder zo ernstig werd ge wond dat hij later in het ziekenhuis is overleden. G P. VAN DAALEN Jr. VLAARDINGEN andaag baandag en dagelijks fttrno3^,.210 te 34 33 45 daKeUjks SCHIEDAM Vandaag a dagelijks CLUB MÉDITERRANNeE voor het eerst en sinds die tijd heeft men gemerkt dat er vooruit gang is geboekt m de verkoop Daarom zijn ze nu weer op de beurs Het goede brood is volgens hen nog te onbekend Hartog De mensen moeten meer broodmaaltijden gaan gebrul ken Er zijn maar weinig mensen die s ochtends rustig hun boter hammetje eten En zij die het doen eten meestal een gewoon knip of plaatbroodje Waarom bijv op zon dag niet eens vat tijgerbollen of een paar harde broodjes Brood bakken is een vak dat nog steeds jongens trekt De drie scho len m Rotterdam waar het wordt onderwezen zijn goed bezet Vele ouders komen op de Femina met de vraag Mijnheer waar zijn die scholenZe zien de jongens m de stand aan het werk en zouden hun eigen zoon ook zo wel willen zien Brood hakken is iets dat elke dag aandacht vraagt Een bakker komt nooit uitgeleerd zegt ae heer Har tog Voor echt goed brood bakken is kennis nodig Iedere bezoeker van de Femina kan zien en proeven wat de Echte Bakkers en de knapen die er voor leren presteren En dat is beslist niet weinig VL AARDINGEN/SCHIEDAM Het is met de personeelsvereniging A de Jong een eigenaardige geschiednis Het bedrijf is al geruime tijd te Schiedam gevestigd na jaren lang m Vlaardingen gehuisvest te zijn geweest. Maar de feest en an dere bijeenkomsten worden regelma tig te Vlaardingen gehouden zoals vrijdagavond m de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen Maar alle bestuursleden zijn m Vlaardingen woonachtig hetgeen echter werd be treurd door voorzitter B Hoogerwerf tijdens zijn welkomstwoord tot de le den van de directie het personeel en familieleden en kennissen van het personeel De heer Hoogerwerf vond dat de koers van de vereniging moet gaan veranderen omdat het organiseren van bijeenkomsten niet moet worden beschouwd als een hobby van het bestuur Wat meer aktiviteit zou wel op zn plaats zijn Derhalve vroeg hij aandacht voor de hobbytentoonstel lmg die vrijdag 8 en zaterdag 9 no vember in De Visbank zal worden gehouden Hij hoopte op veel mzen dingen van het personeel temeer daar vorig jaar een dergelijke ten toonstel'ing een succes was Het feestprogramma werd op vlotte wijze verzorgd door Jean en Joop Kok die hun nieuwe internationale Ti tak show Af en toe uit! presenteerden. Rond driehonder personen kwamen goed aan hun trekken Voor de danslustigen was er nog een gezellig naprogramma VLAARDINGEN Luchtveront reiniging door zwaveloxyde kan tot gevolg hebben dat voor mensen die last van bronchitus hebben de toestand verslechtert, dat voor ande re mensen de ademhalmgsmoeihjk heden toenemen terwijl over het al gemeen dan ook een toename te constateren valt van het aantal opna men m een ziekenhuis Roken m 'en gebied waar de lucht wordt verontreinigd is daar gevaar hjker dit biengt leerachtige stoffen irt ae lucht hetgeen kanker kan ver oorzaken Aldus de heer H Boersma penningmeester van de Vereniging van Luchtverontreiniging tijdens zijn vrijdagavond gehouden causerie in De Visbank in het kader van de kul turele manifestatie van het comité Stront aan de knikker De heer Boersma gaf een overzicht van de invloed op de mensen van de lucht\ erontreimng en ging later m op de mogelijke bestrijding ervan Ook wees de heer Boers-m op de invloed van luchtvervuiling op plan ten In dit verband zei hij dat m Vlaardingen een proefveld is aange legd waarop bewezen is dat 80 per cent van gladiolen fresia s en andere bloemen dood is gegaan Behalve 1 chameloke heeft lucht vervuiling ook psychische invloed op de mens Want ook wanneer stank niet gevaarlijk is ergert men zich aan de vervulling van de lucht Hij had kritiek op het verlenen van ver gunningen door de overheid DEN HAAG Schrap de voor waarde dat de pijpleiding tussen Rot terdam cn Antwerpen uitsluitend ge brulkt zal worden voor bevoorrading van raffinaderijen in Belgie Met dit verzoek heeft het socialistische Eerste Kamerlid drs M. C Verburg zich tot de ministers van Buiten landse Zaken Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken gericht. Drs Verburg acht de door Belgie gestelde voorwaarde m strijd met de algemeen geldende opvattingen over gezonde concurrentieverhoudingen m de geest van het Beneluxverdrag Toepassing van de voorwaarde bete kent volgens het kamerlid het ver dwijnen van het Nederlandse belang In het Baalhoekplan. In zijn toelichting haalt drs Ver burg een opmerking van de minister van verkeer en waterstaat aan die hij deed tijdens de algemene beschouwingen en •waarin werd gestela dat het Baalhoekproject af hankelijk is van een gezond even wicht Platen halen bij G. P. VAN DAALEN Jr. SCHIEDAM Een draadbreuk tussen Schiedam en Delft noodzaakte de spoorwegen gisteravond tussen beide plaatsen van enkel spoor ge bruik te maken Er ontstonden daar door vertragingen van ongeveer tien minuten op de zogenaamde oude lijn (Rotterdam Amsterdam) Over de oorzaak van de breuk m de bovenleiding is niets bekend Tos sen Schiedam en Delft reden de trei nen over enkel spoor Een aantal tremen in omgekeerde richting reden via Pijnacker Rotterdam Hofplein, omdat het ene spoor alle treinverkeer niet kan verwerken Enkele tremen reden met verder dan Schiedam, respectievelijk Delft waarna de pas sagiers moesten overstappen m een volgende trem Het euvel werd s nachts nog verholpen. Kom ook naar de in de Harmonie (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De laatste maanden is de verzameling van het visserijmuscum uitgebreid met tien tallen stukken De Vereniging ter Be vordering van Visserij Handel en Nijverheid schonk het museum een paar kunstig gemaakte modellen van allerlei vistuig compleet met stan daard en expositietafel Verder een uitvoerig assortiment van goed onderhouden scheepma kers en k mpersgereedsdh app en alsmede een boetmandje met een aantal boetnaalden in verschillende soorten Een van de laatste haring vrouwen die Vlaardingen heeft ge kend schonk, de mand die zoveel ja ren haar handel heeft bevat De klederdrachtcollectie werd uit gebreid met een zwarte omslagdoek Ook ontving ^et museum een oude olielamp waarmee vroeger bij voor beeld de kuiperswerkplaats is ver licht Voor de toekomstige visserijbi bliotheek werd opnieuw een aanzien lijke noeveelheid interessant maten aal ontvangen m de vorm van boe ken documenten en plaatwerk Films Op de zaterdag en zondagmidda gen van oktober worden in de film zaal van het museum steeds om half vier voor de bezoekers twee films vertoond Dat zijn achtereenvolgens Het Echogram en De Hektrawler De eerste film behandelt de werking van het echolood bij opsporing van vis De laatste vijftig jaren zijn de principes en de werking van het lood op spectaculaire wijze veranderd Vroeger hanteerde de schipper een houten helmstok Nu moet hij raad weten met een batterij van electro nische apparatuur op de brug waar van het echolood een van de belang rijkste instrumenten is Het appa raat was ontworpen om de diepte van het water te peilen maar kreeg voor de visser de belangrijke neven functie van het opsporen van vis In het museum is zo n echolood opgesteld Het is voor veel bezoekers een instrument dat omgeven is met een waas van geheimzinnigheid Het instructieve karakter van de film be tekent een zinvolle toelichting op het museumbezoek temeer omdat de po pulaire film De Hektrawler een rechtstreeks verband legt met het he dendaagse bedr jf Dia's Ook de doorlopende diaprojectie m de benedenzaal is aan dit onderwerp aangepast In een serie van 48 kleur rijke beelden maakt men kennis met het leven en werken van de vissers aan boord van de enige hektreiler die Vlaardingen rijk is de VI 115 Voor aan van de NV Doggermaatschap De films voor de maand november zijn De verstekeling en een film over de zalmvisserij me hengel en kunstvlieg De eerste film vertelt de avontuurlijke belevenissen van een jongen die als verstekeling meegaat aan boord van een schoenerschip ter kabel j auwvisserij Het ministerie van landbouw en visserij heeft twee nieuwe films m voorbereiding De ere film gaat over de moderne visverzorgmg aan boord en de andere over het werk van het nieuwe onderzoekmgsvaartuig voor de visserij Tndens Men zal probe ren de films zo snel mogelijk naar Vlaardingen te Icrijgen grote miniatuurspoorbaan ruimtevaart uit de brand ben je interessante nieuwtjes op het gebied .van sanitair sportmen- sen houden spreekuur ZONDAG GEOPEND VAN 11-17 j UUR Entree f 2 50 Kinderen f 1 50' 21 ste internationale consumentenbeurs AHOY' ROTTERDAM 4 t/m 15 OKTOBER VLAARDINGEN De Stichting tot handhaving van de Statenverta ling belegt woensdagavond 16 okto ber een bijeenkomst m de kerk van de gereformeerde gemeente aan het Westmeuwland. Aanvang 8 uur De sprekers zijn ds L Huisman en ds J van der Haar hervormd predi kant te Achterberg (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Bijblijven als voor waarde tot zelfhandhaving noemde heer W G E Valk chef Bednjfs- school Wilton Fijenoord bij de gister avond gehouden diploma uitreiking onontbeerlijk In de stampvolle kantine van de Wilton Fijenoord BedrijfsschooJ in aanwezigheid van de directieleden ïr B Wilton en ir J A van de Vorm en talloze anderen reikte de heer W G E Valk gisteravond aan 107 leerlin gen de door hem behaalde diploma s uit Als prijswinnaars kwamen uit de bus Jilles van den Doel (18) te Maassluis die schitterende cijfers be haalde bij de examens voor Beme- tel A en Uitgebreid Bemetel Adnaan Rietveld (28) te Schiedam die dezelf de prestatie leverde bij het diploma Uitgebreid Bemetel Nico Kra mer Freher (20) te Schiedam die in Sectiebouw en afschrijven in de scheepsbouw uitblonk Sirach Box- Som (19) die In het Uitgebreid Uitslaan en Afschrijven in de scheepsbouw meester was en Theo Knarren (17) als topper bij het Uitge breid Wilton Fijenoord examen. Al len kregen een boefkwerk m HOEK VAN HOLLAND Vit een tulndersschuur aan de HaaKweg werd het casco van een speedboot gestolen Het casco Is drie meter lang en i 40 meter breed en was vervaardigd van maltoni tri plex bespoten met polyester De kollektie is uitgebreid met 40 dessins Nu reeds verkrijgbaar by voor behang Ook voor Flexa verf J v d WindStraat 18 Vlaardingen Telefoon 342872 SCHIEDAM In gebouw Arcade zijn gisteren opnamen gemaakt voor een langspeelplaat van de Rijks poli tiekapel Het tweede deel van de op name gebeurt volgende vrijdag op dezelfde plaats De tachtig mannen tellende kapel die onder leiding staat van kapi tem directeur H Chr Hoogervorst heeft een drumband die dertig leden heeft en onder leiding staat van de wachtmeester le klasse B Groene veld die tevens secretaris van de ka pel is Het gezelschap treedt op 26 en 27 oktober m Keulen op m het kader van de Keulse jeugdactie (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder A. P Weeda zal donderdagmiddag 24 oktober om drie uur de eerste paal slaan voor een verzorgingshuis en flats voor bejaarden m de wijk Holy Het complex wordt gebouwd m op dracht van de rk stichting bejaar dencentrum St Joseph De eerste paal zal worden geslagen op een terrein aan de Holysingel, vlakbij het Holyziekenhuis Na afloop van de plechtigheid is er een korte samenkomst in de recreatiezaal van Vaartland T7XEINE mensen hebben kleine wensen Dat staat op een fol dertje deze week ontvangen Aller aardigste fotos in di '(drukwerkje tonen kinderen vrolijk in een nj met f eestmutsen op jongetjes die een quasie echte vergadering hou den Maar ook de staf die echt vergadert over de problemen Het gaat om het kindertehuis Mona waarover ik al eens eer der schreef Ditmaal is er ook weer een goede aanleidnng om u wat te vertellenl over deze instelling aan de Pr Bemhardkade 15 Botterdam. Woensdag 16 oktober bestaat zy namelijk 40 jaar Een beetje feest vreugde die u kan helpen ver groten Uit partikulier initiatief m 1928 groeide een klem maar modern kinderhuis Ruim 20 jongens en, meisjes vinden daar hun thuis Ze zijn er veelal op advies van kinderrechter en Baad voor de Kinderbescherming geplaatst En kele jaren geleden werd Mona grondig gemoderniseerd. Er kwam een ruim dagverblijf helder en lichte slaapzalen en een moderne cv ohestook Maar er is natuurlijk een maar De speelgelegenheid in de tuin laat te wensen over Ik zie? een foto waarop een jongetje tnest staat te kijken m een zandbak van schamele planken opgebouwd Ter completering moet daaraan wat wordeifc. gedaan vindt het bestuur van Mona En daar heeft het ge lijk in, dacht ik. Gevraagd wordt dus een j ubileumbijdrage op giro 140002 tav kinderhuis Mona Afedlifig koren De lieeer G J Roos Dosiostraat 113 Rotterdam 17 tel 201248 secretaris van het chr mannenkoor Prms Alexander vraagt me wat te schnjven over een concert van drie koren Zater dag 26 oktober om 20 uur (zaal open 19 30 uur) in de Verrijzenis kerk Een groot evenement m de polder zoals men daar zegt, en voor Jan Krant een paar régels waard Medewerking verlenen het Geref Gemeng Koor onder leiding van O Dijkstra en het Geref Kinderkoor onder Ie ding van mevrouw Stien stra En dan Prms Alexander1 zelf onder leiding van Wim Hardenbol Gezien de financiële positie \an de kas hopen we op een overvolle kerk schrijft de heer Roos Dat kan alleen als Jan Krant er wat over zegt, meent hij U moet mijn invloed niet overschatten meneer Roos Ik heb m ieder geval nu mijn best gedaan Schiedamseweg 41 DE SPECIALIST MET EEN GOEDE Voor alle PHILIPS producten naar het PHILIPS CENTRUM boogaard (uw vertrouwen waard) Voor mensen die letten op KWALITEIT en PRIJS -• o'-'^v;-:». i^¥x$0;ii* 3 Stdcrt 1900 KORTE «OOGSTRAAT 16 Tel 345000 VLAARDINGEN ^SUdsrehoorzaal Dokter Zjlvago film 14 Zomeretraat 31 feest VI 63 m m v twee vrïe dynssroepen 20 lies a? Nico Schrevel over de monopo algemene vergadering Vlaar «ngse IJsclub 20 .SJujrtlestraat 14 open avond Amateur viViPafen Vereniging 20 "snaak Koos Smits Theologie en revo- üne «SJh^Woor De Rotterdammer Smalle «Waat 11 tel 346775 alarmnummer politie 34 44 44 ïSeAGD 34 44 44 naihf? mmer voor meldingen luchtver en. geluidshinder 26 26 26 iel 34 21 62 A L Backer Hoogstraat 2'8 Dr^lL" Gorging fl Verhey P K Musis Sacrum vegla pe -soneelsavond 20 ËiMattln Green '0 "pstandlngskerk Teerkwast sociëteit 'O j).Liranj' Dansavond Frema 0 ene Feestavond P T T 20 ol&^ellingen Galerie Punt (tot Graa?» schilder Key Hlraga Galerie de PaX in P. Jongert schilderijen en 3—1? ii.? tot 18 vrijdags 19—21 Zondags 3"" maandav gesloten Stedelijk «hnffi.»04 18 oktober Jan van der Zee óaBio-is1 en Sraflsch werk 10—12 zon Xatanpf6 ,,'ïh.cater De laatste trein uit Redarito a 14-17 en 19-21 HooCPnri res mevrouw J v d Hoek Blik»5t Jan Steenstr 9 KwistraatK: De Rotterdammer Lange bezorging maandag t/m vrij JoSan A.lot 1839 en zaterdag 17 tot IB u efoon iS3?^veld Van Marumstraat Z4b Gn'ln S'frmnummer 6 46 66 Alarmn 26 28 87 voor meldingen luchtver Sïg.SiJgeluidshinder '6 26 26 tl, te" 2s ^917 Jansen Swammerdamslngel 31 EXCLUSIEVE VAKANTIEOORDEN ROND DE MIDDELLANDSE ZEE voor echte vakantlegenleters AMSTERDAM Amstel 24 Telefoon 020 62977 ROTTERDAM Westbfculc 4 Telefoon 010 114420 VISSEIUJBERICHT SCHEVENINGEN DEN HAAG 12 oktober Hedenmorgen waren aan de markt de tra vllogger SCH 7 met S 14 390 en kust dssers met tezamen 29 140 aan verse vis wnterlne oer leg gr tong 5'j5 45 grol £1-4311 Hin 4 39—4 50 tong I 4 30-4 40 j{ 3 99-4 10 tarbot I 6 5fr—6 80 II 4—4 30 III 33 20 IV 24050 griet I 3 203 35 II 180—2 Per 40 kg grm schol 4052 m schol 26—32 kl schoi 12—22 schelvis II 37—52 wijting gestript 4050 schar 17m ka beljauw 60—75 kabeljauw I 5560 kabel j au w II 4955 111 37—45 Verwachte aanvoer voor maandag uit de Noord 4 5 trawlloggers en van de kust enige kotters WESTERLEE, 11 oktober 'iard beien '60-340 Andijvie 12- 8 Dubbelbenen 140—170 S n jbonen 210—'50 Alicante 150—210 G Champ on 19a—280 Franketha Ier 210——0 Msueaat 175— 60 Komk .AA 81—86 A 70—74 B 56—61 C 44—48 tot 78 00 stuks D 2939 7709 kg ÉE 1825 kg 9298 Spruiten AI 4470 A ÏI4859 58000 kg B 157-66 BI 146-55 CXI 47-63 Papri ka 1532 Pepers 1—150 Peterselie 14 Postelein 75—65 Selderij 5—14 Sla 5—24 Bloemkool 6 68-73 8 60-65 3000 bak 12 43 15 29 Tomaten AE 560600 CE 310530 Exp 17100 AI 560—580 Bin 3100 BI 6—630 totaal 20 00 Cl 460—dOO CCX 260—30 27—4 12 30 Appelen 126a tgW, KANTQ08INSTALLATIES pij tmüna dag 10 17 en 19 22 30 uur a s dinsdag geopend van 10 17 uur HOEK VAN HOLLAND De plaatse lijke WV beschikt weer over de map Randstad-erult waarin men van aues kan vinden op het gebied van najaars en wintertrips In de eigen omgeving Het mapje kost 6 50 het biedt de bezitter tal van voordelen o a In de vorm van kortin gen ln hotels Ook zijn fraaie wegen en toe istenkaarten Ingesloten MAASSLUIS Mevrouw C O M Schipper de Heer uit de Jasmijnstraat liep woensdagmiddag brandwonden aan belde armen op toen een kledingstuk dat zij met wasbenzine wilde reinigen vlam vat te Het kledingstuk werd behandeld onder de geyser waarvan het waakvlammetje brandde De benzinedampen veroorzaakten een brandje dat toegeschoten burenmet natte doeken konden doven De keukenin ventarls liep flinke schade op HOEK VAN HOLLAND Her gem 10 en 7 ds Roodenburg Gerei 10 en 5 ds Bel Herv evang 2 30 ds Van Kooten Vrijz her/ 7 ds Bultkarap MAASLAND Herv gem 10 en 7 ds Keijzer Geref 8 30 10 30 en 3 30 ds Fotjer MAASSLUIS Heiv gem Grote kerk 16 dhr Van Zetten 7 ds Willemse Ichthuscentr 10 ds Meijer Zalencentrum West 1D ds verwaal Gemhuls 9 45 dhr Koenen Gerei Immanuelkerk 9 30 en 4 30 ds Aaf tink Maranathakerk 9 30 en 4 30 ds Duurse ma Andreaskapel 7 ds Xmursema Ger vrijg 8 30 en 5 ds Van Tongeren Chr geref 9 30 en 4 30 student De Graatf NFB 015 ds Klaassen Leger des Hells 10 en 7 30 samenk 6 45 openl samenk ROZENBURG Herv gem immanuel kerk s 45 ds Westerveld 6 30 ds Evelien (HA) De Schans 9 45 ds Evelein Geref 9 30 en 6 30 ds Mantz (HA) Chr geref 9 30 en 5 ds Plantiga Geref vrijg 9 45 en 415 ds Deddens Geref gem CPoortu gaal) 10 en 3 30 leesd VLAARDINGEN Herv gem Grote Kerk 9 en 10 30 ds Stolk 5 dhr Hoogendam Nieuwe Kerk 10 ds Bos (HA) 5 ds Bos Bethelkerk 9 30 ds Van veen en Ir Brakel Immanuelkerk 10 ds Hoorn 7 ds Hoorn (HA) Rohobothkerk 10 ds Blei (HA) 7 ds van Veen Ichthuskerk 10 dhr We'd maas 7 ds Biel Holykapcl 10 30 ds Nauta (HA) Holyziekenhuis 9 ds Nauta Zonnehuis 10 dhr Van Lambalgen Geref Oosterkerk 10 dr Bos 5 ds Kouwenhoven Emmauskerk 10 ds Tiemersma 5 ds Ter Hart Holykapel 9 ds Kouwenhoven 5 dr Bos Pniëlkerk 9 en 10 30 ds Lever 5 ds Tiemersma Marana thakerk 10 ds Ter Hart 5 ds Lever Chr geref kerk Emmastraat 116 10 en 5 ds Bulls Ph de Goedestraat 162 3 ds Buijs Geref Gem Westnieuwland 56 10 en 5 ds Huisman Remonstr Kerk en NPB Hof laan hoek Emmastraat 10 ds Beukman Leger des Hells Baanstraat 10 en 7 30 b jeenkomsten 6 30 openluchtsamenkomst bij Visbank. SCHIEDAM Oosterkerk 10 en 5 ds bammensma (HA) KETHEL De Ark 9 30 ds Van Zuylen 5 ds Van Andel Magnalla Del Kerk 10 en 5 ds Van Veen (HA) De Goede Haven 10 en 5 ds Schuring (HA) Jullanakerk 10 ds Van Andel 5 ds Van Zuylen Herstel apost genootschap Stadhouderslaan 9 30 en 4 dienst Bapt Gem gebouw Irene 7 dienst Leger des Heils Lange Haven 27 10 en 7 30 samenk Ned Prot Bond West- vest 92 10 30 prof dr De Boer Evang Luth gem Oranjestraat 10 ds Stelnhart Geref vrijg Westvest 9 30 en 4 30 ds Vonk Chr Geref Warande 185 9 30 leesd 3 ds Nleuwenhuyzen Kerkgem ter verb van de geref leer L Nleuwstr 67 10 en 5 dhr Hofman Herv Gem Grote kerk 10 ds Spaling 5 ds Post 7 ds le Coq Bethelkerk 10 ds Hoffman Opstanüingskerk 10 en 7 ds Zimmerman (HA) vredeskerk 10 en 7 ds Groenewegen (HA) Dorpskerk 10 ds Vons (HA) 5 ds Meijer S T wartlnuskerk 9 30 ds Bouterse Huize Spaland 3 30 ds Vons (HA) 8 Herv ger evang Gebou v Irene 10 ds Post Grote kerk 5 ds Post SCHIEDAM —Aan de bedrijfsschool Wilton Fijenoord zijn gisteravond diplo ma s uitgereikt Er slaagden 81 voor het Bemetel A exa men 51 voor het uitgebreid Bemetel 41 voor het Uitgebreid Wilton Fijenoord exa men 9 kandidaten voor het examen sectie bouw en afschrijven 9 voor Uitgebreid Uitslaan en Afschrijven 42 voor de meet cursus en één kandidaat voor het VEV examen In samenwerking met de Bedrijfsschool werden de examens afgenomen door de heren M Akkermans Nieuwbouw Scheepsbouw A van Bericel Reparatie Scheepsbouw B Blommers secretaris ondernemingsraad H J Eijkenbroek Fitterij D Griese Machinefabriek P 3 Janssen Nieuwbouw A. WolfS Repa ratie Werktuigbouw en J van Noppen Apparates bouw De geslaagden zijn Plaat- en construe tiewerken G J A Bras W A van Rooyen F Ton H vd Wel H C Willemsen E R vd Doe E Sehoneveld H J vd Bend B Geer lings G v Tuyll F A Witkamp Scheepsmetaalbewerken J L Freire P G Groetelaers J P A de Jong F M J vd Water R Cordemans Th F H Knarren w Noordzij M Rljsdijk K Schaap V, p Verschuur A Vuyk J W B van de Water Pijpenbewerken a vd Spek, F Scheffel D Hamerslag H Boogert S A de Leeuw P van Os Draalen E C v Agteren J Brobbel N v Klinken A Meerman Chr Mooy J C Vreugdenhil M Noordzij A Rietveld R Ducaneaux P H vd Gaag J H Holtmann W C Klaassen Machlnebankwerken P J 'Baatma A vd Berg S P Brak J vd Doel J Droppert j H v Gemerden W A Goudappel N t Hart, M Harteveld A v Hattem A F Jaspers A de Jong C Marcus M Rooze boom M G Schaap J Verburgh F de Vetten J Wapenaar E Zuidgeest F vd. Burg M Gouka L P Janse N v Minnen D de Nljs D Lambilllon H M v Dijk R Exalte P Kooy ALA Meerburg p Mostert M A Stolk J P den Uyl P C Verhoeven J J Verwiel C v Westen M P C Zwaard Scheepsbeschleten W v Doom C Mooy A v Schayk F de jong AAP Stoffels L Koozeboom Booglassen C Buel J Albers A Bek A Hemmen Sectiebouw en afschrijven ln de scheepsbouw B Brakxhoofde J v Deven ter H de Gids G J Holtslag N R Kra mer Freher H Looplk A M vd Ouden N J P Pols B Stuivenberg Uitgebreid uitslaan en afschrijven ln de scheepsbouw D Benner C v Bokkum S A Boxhoorn F de Bruin J Cordemans, G Gerrets J P Robbemond A Doesburg Meetcursus E H Bergmans H C v Ber kei P Berkhout P Boon J v Brandwijk P de Bruin F vd Burg G Chatelain, F Dolstra R v Doom R Exalto M Harteveld H A vd Have C v Hees J vd Heuvel J A Holleman J Klein Hessellnk J Fr de Ko ntng P Kooy A W M Metaal Fr Noordzij P M Fauëlsen H A M vd Ree p de Ruiter C M Sala J Schenk J Th v Schijndel N R E Simpson M v Soest A J Soileveld G J v Steenoven M A Stolk L S v Toor J H vd Velden G M Vermeer J J Verwiel A Verwijmeren E M Visser Th Vogelaar J Vijfwinkel A de Wit, MP C Zwaard VEV G M Butz mu VLAARDINGEN Geboren Adrians Maria dv W van Nes en A C van der Zalm Van Hogendorplaan I60a Erwln Ro land zv A W Qosterlee en C Lancee Am Hoogvlietstr 51 Marian Helena dv A H van Rutten en M G J van Mil 2e Spoorstr 5 Esther Nadia Nelleke dv D Dammers en P C H M van der Smissen Landstraat 41 Petra dv H Don en P van den Hoek Maassluis Monique Chrlsta Ellen dv A Mak en E E Martin Magnollastr 33d Lena Martina dv M Bot en A B Veth P K Drossaartstr 129 Helen Susy dv W P van den Berg en J H Bravenboer Joh de Wlttstr 105d Petronella Maria Antonetta dv A H Drop en N M A den Draak Adr Pauwstr 27 Yarl Harmen zv S H Plan tenga en J van Toor Markt 37a Overleden Sljke Cuperus 83 v d Sple- gelstr 55a Jan Dirk ter Haar 4 weken Rozenburg rependaal 31 Getrouwd Arie van den Boogert 24 en Cornelia Johanna Zwanenburg 22 Ernst Leopold Karei Albert Hiddema 27 en Neeltje van der Ster 18 Robert Hans Burghardt 22 en Florentlna Josephlna Ellsabeht Oskam 24 Jan Jozeph de Bruijn 20 en Wllhelmlna Carolina Christ! na de Bruijn 19 Cornells Johannes van Rijswijk 21 en Jacoba Jurina de Ruijter 20 DE LIER 10 oktober Aardbeien 260 <8 kg andijvie 15 1800 Dubbele bonen 50—190 2000 Pronkbonen fo lm Snijbonen 235 130 Alicante 125—235 4200 G Champion 165—180 Komk AA 81—84 A 68—72 B 87-60 C 4348 D 31—36 E 17—22 tot 32 740 Stuk Kr 87—93 2800 kg Spruiten AI 62—67 AH 54—o9 BI 60—63 Bil 56—59 CH 53—60 Peprs 105 25 kg Peterselie 14—15< i 200 bos Postelein 77—79 100 kg Selderij 5—11 1400 bos Sla I 8 25 h 21 000 st II 5 t—14 bloemkool 6 78 8 58—53 1100 stuks 10 41—13 tomaten AE 640—650 CE 490—530 AI 610-630 BI 890—720 Cl 430-530 Dl 330 exp 6530 blnn 1092 Prei 36—41 1500 kg peren 17 100 appelen 38—62 1100 SCHIEDAM Boodschappendienst tel. 206611 VLAARDINGEN Boodschappendienst tel 206611 MAASSLUIS J J Smijers Haven 40 tel 2109 MAASLAND F Noordam Molenweg 1 tel 2035 ROZENBURG H c van der Graaf Anemoneniaan 2 tel 2203 HOEK VAN HOLLAND A W L Hut Harwichweg 194 tel 3496

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1