Amateurs al aan de slag voor Toneelstrijd j Onderscheidingen voor Schiedamse werknemers Kom zing met ons... bestaat vijf jaar Burgerlijke stand J. v. cl. Windt ontving Lading lijm liep weg Kul JA s VLAARDINGEN 4k 7? GERON moet eerste plaats bevechten Muziekkorps Leger B. JL M. Bekman (60) overleden Mimdlana tapijt-informatie met handige kleurenkiezer gratis! Mogelijk afbraak' zen aan de Muziek voor duizenden zeventig jaar Eerste tiental herstelt zich 'itsivea NOVIB vraagt R. van Cortenberghe uit gemeenteraad Veertig jaar bij EN'CK Marktberichten Inwonertal nam toe met 127 M? I Sii ij f (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Isi de keuken van de Schiedamse amateur- loneelverenigingen staat weer een potje op het vuur. Zij proberen ieder op hun wijze, de toneelliefhebbers ook deze winter weer te amuseren. De voorbereidingen voor de grote wedstrijd, die ieder jaar onder auspiciën van de Schiedamse Gemeenschap wordt gehouden zijn in volle gang. CEEN KWESTIES i Klasse radio7s bij C. P. VA IS DA ALEN Jr. Twee commandanten brandweer nemen officieel afscheid Balaiaandi Nederland N.V., Huizen N.H. AANSLUITING RW 15 föhJöflg rfaseliiks Rij ksgoedkeuriug voor sporthal SNEL EEN TAXI? Half miljoen SVC-teains begonnen met competitie Voetballer Platen halen bij G. P. VAN D-AALEN Jr. Nieuw bestuur voor Demoeraten '66 Jpifi m m I :WJ 1 i far gpi ÖSn £1 ,t ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 16 OKTOBER196S of Donderdag 19 december treedt de «reformeerde amateur toneelgroep i'ERON als eerste deelnemer In Mu sis Sacrum voor het voetlicht met «n bewerking van „Korczak en de tinderen". Een opvoering door de Schiedamse Toneelvereniging „Utile pulri" van Simon en Laura" volgt dcaderdag 9 januari. Donderdag 30 januari voert het «oms-katholieke Toneelgezelschap Bcederode „De eerste mevrouw Fra- jrr" op. De bijdrage van Toneelvere niging Intermezzo houdt het publiek donderdag 13 februari in spanning, een week later is de dag voor de rooms-katholieke toneelvereniging Othello" die haar plaats in de rij inaeêmt met het stuk „Vluchtweg af gesloten". Welk toneelstuk de vereni ging Enire Nous donderdag 13 maart «■ast opvoeren is nog niet bekend. Oimc heeft het plan om donderdag 27 to'aar ,.Ja of neen" te vertolken. Te betreuren valt het, dat de schiedamse Arbeiders Toneelvereni- dng „Tot steun in de strijd", die zich roti?"jaar duchtig weerde, de strijd noest opgeven; „Het Zuiden" wil jrasg haar steentje bijdragen aan de wedstrijd, maar kan hierover nog gttn „ja" of „nee" zeggen. Zoals gebruikelijk wordt de keuze «n liet stuk bepaald door het vere nigingsbestuur, waarbij erop wordt toegezien, dat in de stukken geen kwesties ie berde worden gebracht, die een tere snaar bij een bevol kingsgroep kunnen beroeren. Met an- dere woorden „politieke godsdienstige kwesties zijn taboe". De heer D. de Bruyn, die in alle jaren van haar bestaan, de uitvoerin gen van de sectie toneel van de Schiedamse Gemeenschap als bestuurslidmaatschap heeft bijge woond, voelt zich met hart en ziel met dit deel van het Schiedamse cul turele leven, verbonden. Veel Schiedammers, die voorheen niet zo toneel-minded waren, zien nu 's winters reikhalzend naar de op voeringen uit. De grote wedstrijd met de daaraan verbonden onderscheidin gen brengt bovendien een element van spanning De'heer De Bruyn, die als onafhan kelijk persoon optreedt als contact man met de jury en met de drukker ziet als moeilijk aspect van deze taak het steeds weer aktueei en fris hou den van de jaarlijkse prijsuitreiking. De jury, die wel regelmatig, maar niet ieder jaar verwisselt, bestaat dit seizoen uit de heren H. J. J. M. Wil- lemsen, voorzitter, W. van der Loos en Jonkheer mr. H. P, van Beresteyn. Verschillende industrieën stellen prijzen ter beschikking. De hoofdprijs is natuurlijk van het dagelijks bestuur van de Schiedamse Gemeenschap afkomstig, dat ook de kleinere tweede en derde prijs ter beschikking stelt. De heer Sebastiaan drukt zijn vol doening over zoveel Schiedamse in breng op toneelgebied uit in de vorm van een wisselbeker, terwijl ir. W. E. Hoek de vereniging, die relatief de grootste vooruitgang boekt ten op zichte van vorige seizoenen ook met een prijs onderscheidt. „GERON", dat volgens de heer De Bruvn, het meest lering heeft getrok ken uit de conclusies en opmerkingen van het juryrapport; het roer heeft omgewend en daarvan nu de vruch ten plukt, zal ook dit jaar weer haar eerste plaats in de rij iBn amteurto- neelverenigingen moetdfc bevechten. Zeven van de twaalf keer, dat dit amateur-toneelevenement in Schiedam de gemoederen bezig hield, kwam de ze groep als eerste prijswinnaar uit de bus. De heer De Bruyn weet dat de grote moeilijkheid, waarmee alle amateur-toneelverenigingen te kam pen hebben, is: een schrijnend tekort aan jonge enthousiaste krachten, die zich willen inzetten om hun vereni ging tot grote prestaties te brengen. ROTTERDAM In zijn woning in Den Haag is vanochtend plotseling overleden de heer B. J. M. Bekman f50)hoofd van de sideling public rela tions van de Hollanö-Amerika Lijn, Sinds oktober 1962 was hjj in deze funktie werkzaam. Daarvóór was de heer Bekman hoofd van de afdeling publiciteit van de ge meente Den Haag en bekleedde hij een dergelijke funktie bij de Staatsmijnen. De heer Bekman begon zijn loop baan als journalist bij de Gooische Post. waarna hij later overging naar de Zuid-Limburger (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Aan de heer H. Groeneveld, commandant van de Vlaardingse brandweer, en aan de beer ,J Rietveld, waarnemend com mandant, is met ingang van 1 no vember eervol ontslag verleend in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd: Het gemeentebestuur heeft een afscheidsbijeenkomst belegd op don derdag 24 oktober, 's middags om h tlf vijf, in de burgerzaal van het s.adhuis. Na het officiële gedeelte za! er ge legenheid zijn afscheid te nemen van de heer en mevrouw Groeneveld-Van Es en van de heer en mevrouw Riet veld-Van Vliet. (Advertentie SCHIEDAM De fancy fair van de muziekvereniging „St. Radboud" heeft netto vijftienduizend gulden opgebracht Dit resultaat is boven de verwachting van bestuur en leden. Hoopvol door deze opbrengst gestemd start men eind oktober met een ko nijnenverloting. Mundiana is kamerbreed tapijt van Balamundi. In 7 kwaliteiten: Milos, fCronos, Paros, Calypso, Atlas, Ceres en Pandora. Vier meter breed. Voor een kamer van 4x5 meter hebt u al Mundiana van wand-tot-wand voor 445 gulden. (Exclusief legkosten). Wilt u meer weten? Vraag even het com plete Mundiana informatie-pakket met heel veel wetenswaardigheden over tapijt. Met staaltjes en de praktische kleurenkiezer, om u thuis te helpen bij het vinden van harmonieuze kleuren voor uw interieur. Briefkaartje naar SCHIEDAM Acht heren die in Schiedam hun dagelijks werk ver richten zijn vandaag koninklijk on derscheiden. Het waren zeven werk nemers van de N.V. Verenigde Glasfabrieken en de heer M. "Vis, van de Vlaardingerdijk 444, die in ver band met zijn veertigjarig dienstjubi- leum bij de Werf Gusto de ereme daille in zilver verbonden aan de Or de van Oranje Nassau ontving. Burgemeester H. Roelfsema reikte vanmiddag de medailles uit Voor de heer Vis, die 54 jaar is, gebeurde dat yr/ba 6fr8 fC*. 1 SCHIEDAM Hel muziekkorps van het Leger des Heils bestaat ze ventig jaar. Zaterdagavond 9 novem ber wordt eert muziekfestival gege ven in de Magnatla Delkerk, waaraan het korps zijn medewerking verleent In deze bijzondere dienst zal men ook kunnen luisteren naar een groot knor, bestaande uit verschillende ncgkoren van het Leger des Heils. cm meisjeskoor uit Rotterdam en ten tamboerijnband. De leiding van dit muzikaal gebeuren berust bij ma joor F. J. Zuidema. bevelvoerend of ficier in Schiedam. Het muziekkorps .van het Leger des Heils werd opgericht in 1898 en telt momenteel 23 muzikanten. Kapel meester A. Bijioo heeft de leiding. Wekelijks en maandelijks ve.rleent het korps medewerking aan zondags- samenkomsten en diensten in het Ge meenteziekenhuis. MzjnatU Delkerk: slsobaiar 14-17 en 19-22. Chr. Sociale Belangen: C.B.B. werkende Be Baak: vergadering NCVB, Kethei Jeusd, 20. Irene: Vergadering DOK 20. Tentoonstellingen: Galerie Punt: schilder Key Hlraga. Galerie De-Graaft: Jan Jon- ïert, schilderijen en pastels 10 tot 18, vrlj- 19-21. Zondags 13-1? uur. maandag gesloten. Stedelijk Museum (tot 18 okto- «tfl? Jan van der Zee, schilderijen en «rafisch werk. 10-12 en 14-17, zondag 10-16. Passagt Theater: „De laatste trein uit Katanga" <18 hh H-17 en 19-21. Redactie-adres: mevrouw J. v. d. m «*Hoo gen dam. Jan Steenstr. 29. Bijkantoor „De Rotterdammer". Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 18.30 tot 19.30 en zaterdag 17 tot 18 u. Jonan Gröneveld. van Marumstraat 24b, telefoon 153779. Polltie-alarmnummer: 26.46.66. Alarmnummer voor meldingen luchever- GG en GD: 26.2?.87. «guur en geluidshinder: 26.26.26. Apotheek: Jansen, Swammerdamsipgel tel. 26.49.17. VLAARDINGEN De rijksgocd- Ueuring is verleend voor de bouw van een sporthal naar het ontwerp van de Heidemaatschappij aan de Floris de Vijfdelaan. Bouwvergunningen zijn verleend aan de Bouw- en. Aanne mingsmaatschappij Delf- en Schie- land N.V. te Den Haag voor het bou wen van negen eengezlnshuizen met garages en twee praktijkruimten aan de Prinses Christinalaan. De firma Warmelo Van der Drift kreeg een bouwvergunning tot het oprichten van een opslagloods op het terrein achter de panden "Westhaven- kade 57 en 58. VLAARDINGEN Het eerste tiental van [Jt- vlaardlnsse Damvereniging heeft zich keurig hersteld van de vorige week eeie- den eerste nederlaag In het seizoen. Dinsdagavond werd Maeslantsluys met niet minder dan 17—2 verslagen. VDV 2 opende het seizoen met een uitwedstrijd in Krim pen aan de IJssel tegen KDV l .Met veel moeite werd met 11—9 gewonnen na meer dan vier uren spannende strijd. VDV l Maeslandtsluys 1: D v. d. Kerkhoft J't Hart t—1. J J v. Leeuwen H Pijn 2—9. C Blei Th Buitelaar 2—0. W H Niestadt J vermeer 2—0. H Lansbergen J Breman 2—9. C W v. Veelen C v. Daele 1—1, tv F Verburg A ie Kluse 2—9, D Tamboer - B v. d. Kruk 1—1. L Torn L Wi.tnhorst 2—9. P Aibias C Vries 2-0. jfDV 1 VDV 2: A v. d. Grient J Vermeulen 0—2. H Vrolijk G Buyse 2—0, T v. d. Blom D Mast 0—2. F vogelen zang J Welsscher 0—2. J C Vrolijk J Lucassen sr 11. J tv slui 4 M Korver 2—0, R v Herk L BoudeW*jns 2—0. J Bos I. Smits 2—0, C v. IJzeren - G Vos 0—2. J. v. Krimpen J Lucassen jr. 0—2. SCHIEDAM Geboren: Remco z v. C J van der Velden en T Heuvelman; John P zv T W van Son en A C I, de Jonge; Steven F x.v. B van Rookhuijzen en R SieHens: Maria A d.v. J L van Beek en J A Hanselman; Erie A M z_v. A M Foist en E M Geerlinss; Cornelia M d.v. P P Slot en J M Over de Vest: Martijn zv. G Garretsen en C M van Engelsdorp Gaste- laars; Ingeborg H d.v. W J M Boeljen en H H 7.1 Asselbergs; Robert z.v. W Scheen- joop en M S Gödde. Overleden: H van den Brink 58: H C den Brlnker. 38; E F Krull, 81 wed J A Berg- O' RIDDERKERK Mogelijk zal een aantal woningen aan de Mauritsweg moeien worden afgebroken, als rijkswaterstaat zijn zin krijst tvat be treft de aansluiting van rijksweg 15 op rijksweg 16. In het streekplan staat een ander traject vermeld dan rijkswaterstaat graag zou zien. Ook zal een sportveld moeten verdwijnen. Het gemeentebestuur heeft bij de regering de bezwaren van Ridder - kerk tegen de keuze van rijkswa terstaat kenbaar gemaakt. SCHIEDAM De plaatselijke afdeling van de NOVIB doet een beroep op medewerking - van Schiedammers voor de huis-aan- hois-cotlecte voor de Anti-Hon- ger-Actie die in de week van maahflag 21 tot en met zaterdag 26 Oktober In Schiedam wordt gehouden. Opgaven worden gaar ne ingewacht bij het secretariaat dat gevestigd is bij het bureau Jeugdzaken in het stadhuis (tele foon 26S051) of bij mevrouw A. J. Landsmeer, Burg. van Haaren- laan 1368, telefoon 264341. Het landelijk gironummer van de Ant-Honger-Actie is 100200, Den Haag. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN' Zaterdag 19 oktober is het vijf jaar geleden dat enige Vlaardingers startten met een uniek experiment. Onder het motto „Kom zing :net ons en doe als wij!", ontleend aan Psalm 122, brachten zij in de Grote Kerk een paar honderd mensen bij elkaar, die veel plezier hadden in het zingen van het kerke lijke lied. Gedurende de vijf jaar dat deze zangdiensten worden gehouden is het woord „oecumene" niet gevallen, maar wel is het een feit dat onder de vlag van de gemeenschapszang mensen van allerlei gezindten vijf jaar lang hebben samengewerkt. Zieken en bejaarden weten zich via de kerktelefoon van de verschiUer.de kerken met het zanggebe'iren ver bonden. Elke zaterdag worden door de zangers meegebrachte boeketten als bloemengrost naar zieken en be jaarden gebracht; Tot nu toe 50.000 in totaal; De organisatoren van de „Kom Naast de ledenvergadering op, maandag 21 oktober heeft de afdeling Schiedam van de Nederlandse Christen Vrouwenbond nog een aan tal kookdemonstraties georganiseerd voor vrijdag 8 november. Dit wordt gedaan in samenwerking met de ge meentelijke technische bedrijven. Dinsdag 12 november is er een ex cursie naar het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam. De vereniging „De Belangen" houdt woensdagavond 23 oktober haar 75-ste jaarvergadering. In zaal I van gebouw „Irene" zal een feestelijk programma worden gebracht Naast de bekende jaarverslagen zal een film over het Oranjehuis worden vertoond. Voorzitter H. Gotink neemt afscheid. zing"-diensten hebben medewerking gekregen van volkstuinders (bloe- menfeest), automobilisten, EHBO en Rode Kruis. De deelnemers stelden zelf het programma samen en orga nisten van diverse kerken verleenden hun medewerking, evenals het "mu ziekkorps van het Leger des Heils. De programma's met de teksten van de te zingen liederen, voorname lijk voor de 'uïsteraars via de kerk telefoon. halen een oplaag van 1800 per week. Dat betekent dat vrijwilli gers in totaal een half miljoen exem plaren door destencilmachine heb ben gedraaid. Bovendien verleende 'men medewerking aan drie langspeelplaten, die ook in het bui tenland hun weg hebben gevonden. Het meest opmerkelijke is echter, dat velen elke zaterdag om elf uur even de winkeldrukte ontvluchten om sa men te zijn in de gerneenschapszang. Tot Pinksteren van vorig jaar wer den deze zangdiensten gehouden in de Grote Kerk op de Markt. Na de restauratie van deze kerk komt men bij bijeen in de gereformeerde Pniëlkerk aan de Burgemeester Pruissingel, hoek Henriëtte Roland Holststraat. C SCHIEDAM De tearrs van de Schiedamse Volleybal Club hebben de eerste competitiewedstrijden ach ter de rug. Het eerste damesteam speelde twee uitwedstrijden kort na elkaar. Van het zwak spelende Cmcordia werd met 31 gewonnen. Het was echter geen beste wedstrijd van de SVC-da- mes, die zegevierden na 1015, 1512, 815 en 315. Het sterke St. Paul klopte de Schiedamse dames rret 31 na de setstanden 157, 159, 715 en 157. De dames misten het vuur en speelden te veel stilstaand met aan vallend te weinig variaties. Dames 2 speelde eveneens twee wedstrijden, egen VCK uit Krimpen werd het 2—2; in Oostvoome werd Kangeroes met 30 geklopt. Dames 3 zegevierde met 31 over stadgenoot UVG en dames 4 verloor met 30 van VCK 2. Heren 1 was nog vrij. Heren 2 ver loor met 30 van Flits en heren 3 werd eveneens geklopt, namelijk met 30 door DRL 2. (Van een onzer verslaggevers! VLAARDINGEN De heer R. van Cortenberghe van de PSP heeft ontslag genomen als lid van de. ge meenteraad. Zijn opvolger wordt ver moedelijk de heer J. Zoutendijk van de Sperwerlaan 64. De heer Van Cor tenberghe beeft zich genoodzaakt ge zien ontslag te nemen wegens drukke werkzaamheden. Hij is van september 1966 af lid van de gemeenteraad geweest. Zijn afscheid zal in de novembervergade- ring aan de orde komen. Nog dezelf de maand, namelijk op de eerste ver gadering die aan de begroting 1969 is gewijd, zal de heer Zoutendijk zijn intree doen. VLAARDINGEN. 16 oktober Aanvoer^ VL 1 met 476 kantjes en 22 kantjes ma kreel. Prijzen: kleine volle f 101 120, gTote volle 05 98, strurharing 83 86. makreel 48.40. SCHIEDAM Het onverwacht wegstromen van ruim drieduizend li ter lijm over het wegdek van de Ger- rit Verboonstraat uit een vrachtwa gen van de Internationale Transpor ten J. Vermeer te Barneveid. leverde dinsdagmorgen een kleverig pro bleem op. De lading raakte in beweging bij het optrekken na het kruispunt en de negentienjarige chauffeur H. van der Steen met zijn bijrijder, die niets in de gaten hadden, reden door naar de Westerkade, waar de lading strucol afgeleverd moest worden. Bij het openen van de laaddeuren werden zij de ravage eerst gewaar: alle emmers, waarin de lijm getransporteerd werd, waren omgevallen en leeggelopen door de vrachtwagen en over de Ger- rit Verboonstraat De brandweer had geruime tijd de handen vol aan het wegspuiten van de moeilijke massa in de rioolputten. 1641 JOOST VAN OEN VONDEL RIJMT "TREK" OP "VLEK". DICHTERLIJKE JENEVER IN KLARE TAAL Wei wis en waarachtig was in die tijd "Vlek" er al. Van 1550 af wordt "Vlek" volgens heïzelfde oudo recept uitzuiver graan gestookt. Ook die extra zachte jonge jenever "Vlekje". Qe goedkoopste van alle merkjenevers. 10.25 per liter. 1550 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. van der Windt (60) uit de' Musschen- broekstraat 61 is dinsdagmiddag on derscheiden met de zilveren medaille in de Orde van Oranje-Nassau. Wet houder T. de Bruijn heeft hem het eremetaal uitgereikt op een bijeen komst in de lunchkamer van de (di rectie van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Kunstmestfabriek. De heer Van der Windt trad veer- tig jaar geleden in dienst van de kunstmestfabriek. Hij begon zijn loopbaan als zakkennaaier. Vervol gens was hij tallyman en monsterne mer in de superloodsn. In 1960 werd hij aangesteld als voor man in de expeditie-afdeling en overgeplaatst naa? de Delta-Chemie, waar hij nog werkt De wethouder zei dat de jubilaris zich bij de zeer uiteenlopende werk zaamheden heeft doen kennen als een iijverige werkkracht, die met ac curatesse. verantwoordelijk heidsgevoel en leidinggevende capa citeiten zijn arbeid tot volle tevre denheid van zijn superieuren heeft verricht De heer Van der Windt heeft ook zijn sporen verdiend in de voet balsport. Hij speelde vele jaren als keeper in het le elftal van „Fortuna Vlaardingen", onder meer in de gou den jaren van 1929 tot 1931. Van 1950 tot 1960 was hij voorzitter van de elftalcommissie. In 1954 werd hij bij het vijftigjarig bestaan van Fortuna benoemd tot lid van ver dienste. In de periode dat de heer Van der Windt voorzitter was van de elftalcommissie varieerde het leden tal van 600 tot 700. Difeceur ir. W. A. den Bakker overhandigde de jubilaris de draag- medaille, het diploma van de ENCK en een enveloppe met geld. Bij de plechtigheid waren nog aanwezig mevrouw Van der Windt, hun enige dochter en schoonzoon, de directeu ren dr. ir. W. A. Dekker en drs. G. Valkier, directiesecretaris mr. H. Westerhout, alsmede een aantal bazen en collega's. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In september is de bevolking gegroeid met 127 inwo ners tot totaal 76.606. Deze bevol kingsaanwas is te danken aan een groot gebourtenoverschot, hoewel vo rige maand ook een vestigings overschot te noteren viel. Er vertrokken 55 gezinnen, in to taal 349 personen, en er kwamen 64 gezinnen bij, in totaal 394 personen. In de maand september werden 120 kinderen geboren en 38 aangiften van overlijden gedaan. Het aantal huwe lijken dat vorige maand werd geslo ten bedroeg 59. tijdens een bijeenkomst op de werf. Bij de Vegla ging de zilveren ere medaille naar de heren "W. van Dig gelen (58) van de Prof. Kamerlingh Onneslaan 146a, die voorman-elektri cien is, de heer J. van Leeuwen (55) van de Galileistraat 46b, die de func tie van fabrikagemeester vervult en naar de ombouw-assistent Th. Zwa nenburg (55) van de Burgemeester Van Haarenlaan 913. Ere-medailles in brons kregen de machinist G. Fiipse (56) van de Ver brande Erven 13b, de hulpmachinist K. Smit (56) van de Oude Sluis lib, de fraiser-slijper P. J. Willems (57), die in Rotterdam aan de Koggestraat 22c woont, en de machinist C. L. Dam (62) van de Prof. Hoogerwerff- laan 14 in Delft. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de algeme ne ledenvergadering van de politieke partij D'66, afdeling Vlaardin- gen-Maassluis, is een nieuw afde lingsbestuur gekozen. De leden zijn de heer H. J. Holman (voorzitter), Coornhertstraat 76, de heer P. L. van Minnen (secretaris), Floris de Vijfde laan 200, tel. 346520, de heer J. C. Rouss (penningmeester) en de heer M. van der Knaap (vice-voorzitter). m ÏJET orgel in de Nieuwe Zuider- kerk laat de Rotterdamse ge moederen niet onberoerd. Aan de ene kant wil een groep Rotterdam mer? er nu voor vechten, dat het in 1916 gebouwde orgel binnen de Maasstedelijke grenzen blijft en niet aan een hoge prijs biedende buiten landse gegadigde verkocht wordt. Aan de andere kant kreeg ik eni ge dagen geleden een telefoontje van een groot liefhebber van orgel muziek, die .'ets op 'zijn lever had over het laatste orgelconcert in de Nieuwe Zuiderkerk op zaterdag 25 oktober. De heer L. van Loon uit de Heemskerks tcaat 32a. zit het name lijk helemaal niet lekker, dat hij straks per gezinslid drie gulden moet betalen cm het Zuiderkerkor gel voor de laatste keer te horen spelen „Drie gulden voor een kaart 'en er zit maar een man aan het orgel" zo betoogde hij. „Goed, als in de Doe- 1 len het Phiiharmonisch speelt, heb ik er wel f 3 voor over. Maar dat zijn dan ook tachtig man op het podium en de hele accommodatie kost daar veel meer. Zo'n orgelcon cert duurt trouwens hoogstens - een uur. Ik hoor zo graag een orgelcon cert, maar dit is gewoon te gortig. Mijn kinderen willen ook mee, en dan kost zo'n avondje je al gauw vijftien gulden". De heer Var Loon 2ei, dat hij niet de enige was. vdie er zo over dacht. „Vroeger betaalde je een gulden en nog veel vroeger een kwartje. Ze verkopen zeker duizend kaarten, dat is drieduizend gulden. Maar zovee-1 kost zo'n concert toch niet. Waarom moet dat nou zo duur?", aldus de heer Van Loon door de telefoon. DE ORGANIST van de Pr'inse- kerk, Aad van der Hoeven, die straks voor de laatste keer achter het nieuwe Zuiderkerkorgel zal zit ten. heeft er een uitgebreide verkla ring voor. „Waarom zo duur? Ja, ik heb dat bedrag niet uitgemaakt. De reden? Nu, over iedere kaart moet een zesdedeel vermakelijk heidsbelasting worden betaald, ,ten tweede is er een forse kerkhuur van zo'n ƒ200. Dan heb je de aanplakbil jetten en daar komen dan ook nog de programma's en de kaartverkoop bij. Het gaat allemaal kapitalen kosten. En je hebt ook nog die Bu- marechtën, de belastingaanslag over de werken, die je speelt". IVat is het antwoord van de orga nist op de verklaring van de heer Van Loon, dat de orgelconcerten vroeger minder geld kostten? „Mis schien is het iets duurder. Dit is ook een andere organisatie. Zo heeft ie dere organist een eigen unpressario of manager. Ieder heeft weer andere maatstaven. Overigens is drie gul den of ƒ2,50 voor een orgelconcert heel normaal. Het concert straks in de St, Lau- renskerk kost ook drie gulden. Daar speelt ook een weer duurdere solist mee. Dus dat moet eruit komen. En niet te vergeten is dit het laatste concert. Er is dus meer tam tam gemaakt. Mooiere aanplakbiljetten en zo". De heer Van Loon had mij voor gerekend dat er duizend kaarten met dus een totale opbrengst van 3000 verkocht zouden "worden. Zou den met dit bedrag de kosten niet ruimschoots gedekt zijn? Aad van der Hoeven: „Er gaan geen duizend mensen ;n die kerk. Hoogstens 850.' Een orgelconcert loopt trouwens nooit zo erg vol. Ik reken op vierhonderd mensen cn dan halen we het er net uit". Momenteel zijn reeds 350 kaarten verkocht. (PS - Nu het toch over dit orgel gaat, er is een grammofoonplaat, ge titeld „Rotterdams grootste kerkor gel". Daarop brengen de organisten Aad v.d. Hoeven en Addie de Jong dit machtige instrument tot klinken. Voor deze plaat blijkt veel be langstelling te bestaan, zeker nu het orgel dreigt te verdwijnen. Er zijn al duizend platen verkocht (ƒ11,90). De liefhebbers verwijs ik naar „Canto di Vangelo", die de plaat uit bracht, 2e Middellandstraat 30B, tel. 231711, Rotterdam). ■l'lSsjli

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1