boogaard ^^"jNIEUW STUK RI JKSWEG GAAT MAANDAG OPEN Guerrilla enige kans voor Latijns Amerika AGENDA boogaard - PHILIPS ASSISTENTE WALLRAMIT 1 WALLRAMIT ADMINISTRATIEF TECHNISCH MEDEWERKER Expositie van Ylaardiiigers Deel Kethelweg afgesloten A» Wim Hornman in lezing: Medische dienst Volgende week start vernieuwing Molenweg iié: im SERVICE boogaard GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM N.¥. WALLRAMIT Hardmetaalmaatschappij GEMEENTE VLAARDINGEN boodschap sturen Emmastraat9-11-13 tel.010-348744 (5iijnen) Vlaardingen ADVERTENTIES baden U op de hoogte en helpen U hij het maken van de juiste keus. FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES (P C. VAN DER LELY N.V. GRAAFSTROOM ELEKTRICITEIT N.V. W Vierdingen van Heiland «STHAvawacn.^SS? CLUB WÉ DITERRAIVÉE DE SPECIALIST MET EEN GOEDE Voor mensen die letten/op KWALITEIT en PRIJS !'f SPREEKUUR VAN DE CONTACT-AMBTENAAR voor de afdeling EXPEDITIE Kennisgeving Feestavond hout en bouw Sp# Door regelmatig adverteren wordt uw zaak bekend Een koerier kunt u om een Hij belt Boogaard Elektriciteit KV. en vraagt naar de heer J. Monster IV.V. WALLRAMIT Ilardnselaahnaatscliappij a) JONGENS MET L.T.S.-D IPLODIA I») GEREEDSC1IAPSLIJPER of FREZER Wij zoeken functie van contact met gegadigden voor de die kan worden belast met de dagelijkse leiding van een kleine groep medewerkers, wier werkzaamheden liggen op het gebied van: voorraadadministratie /'programmering; voor- en nacalculatie; expeditie-administratie. Voor deze functie zijn vereist: bedrijfsorganisatorisch inzicht; i opleiding op M.B.A.-niveau; ervaring in soortgelijke functie; I leeftijd tussen 25 en 30 jaar. Onderdrukt W. van An del spreekt melk heerlijk boter vers kaas kostelijk Platen halen bij GP. van Daalen Jr. SCIIlEDAilI Vandaag. en dagelijks VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks U bent van harte welkom op onze. Rotterdammer BK'Llt1SP£CullST EXCLUSIEVE «rVTEB SPORT-VAKANTIE V jjjgt grandioze voordelen. JV. Vraag programma aan: AMSTERDAM - Amstel 24 Tel. 020 - 62977 VLAARDINGEN In het exposi- lie»ebouwtje de Visbank is vrijdag- avond een expositie geopend van het werk van drie Vlaardingse kunste naars. Het zijn Marijke Rek-Lips, an de Winter en Jan van Reeven. De tentoonstelling bestaat uit pente keningen, schilderijen en plastieken monotypes. gij aankoop ontvangt men een rijkssubsidie van 25 procent. De ex positie is tot 4 november dagelijks Lopend van 12 tot 17 uur, op woensdag bovendien van 19 tot 21 uur De organisatie is in handen van de commissie voor beeldende kunsten van de gemeente Vlaardingen. SCHIEDAM Herv. Gem: Grote Kerk, 10 ds. J. G. Jansen (HA), 17 ds. 1. Schipper. 19 drs. Van Veen, dienst van Sehrixt or: Tafel, Bethelkerk. io ds. Groenewegen, Opstandlngskerk, 1(1 ds Spaling (HD), 19 ds Le Coq, jeugddienst, Vredeskerk. 10 ds Bos. 19 ds Jansen, Dorpskerk, Kethel 10 üs Vons; 13 ds Zimmerman, St, Martinuskerk, 9.30 drs Verwaal (HA), Herv,-geref. evange lisatie: Gebouw Irene, 10 ds Vroeglndewey, Grote Kerk, 17 ds Schipper. Gerot, Kerk: Oasterkerk, 10 ds Rijksen, 17 ds Van veen, De Ark, 9,30 en 17 ds. Van Zuyien (HA), Magnalia Deikerk, 10 ds. W. Bos, 17 ds. Rijksen. De Goede Haven. 10 ds. Van Veen, 17 ds. van Duinen, Julianakerk, 10 en 17 ds. Schring (HA). Christ. Geref. Kerk: "Warande 185, 0.30 leesdienst, 14.30 ds. Verhage. Geref. KeTk (Vrijg.) 9.30 en 16.30 ds. vonk. Kerkgemeenschap tot Verbrei ding van de geref. leer: Lange Nieuwstraat 67, 1» en 17 ds, Hofman. Ned. Protestanten Bond: tv est vest 92, 10.30 ds. Klaassen. E- vang.-Luth. Gom: Oranjestraat 10, 10 ds' Steinhart. Hersteld Apost. Genootschap: Stadhouderslaan,9.30 en 16 dienst. Bap tisten Apost. Genootschap: Stadhou- derlaan, .9.30 en 16 dienst. Baptisten Ge- .meente: Gebouw Irene, 19 dienst. Leger des Heils: Gebouw Lange Haven 27, 10 en 19.30 majoor zuidema, VLAARDINGEN' Herv. Gem: Grote Kerk 9 dhr Hoogendam, 10.30 ds Bouterse, gezinsdlenst met doop en m.m.v. cantory. 17 ds Zethof: Nieuwe Kerk 10 dhr Schied/imsewég 41 Voor alle PHILIPS producten naar het PHILIPS-CENTRUM (uw vertrouwen waard) Eenshuistra, 17 ds Groenewegen; Bethel kerk. 10 ds Nauta, 19 ds Bos; Imma- nuülkerJc 10 dhr Van Lambalgen, 19 ds Hoorn; Kehobothkerk 10 ds Kret, 19 ds Nauta; Ichthuskerk 10 ds De Jong. 19 dhr Van Lambalgen; Hoiykapel 10.30 dhr Van Zetten, 19 dhr Van Zetten m.m.v. cantory; Harmonie 10 ds Van Veen. combodienst. Geref Kerk; Oosterfeerk 10 ds Krol, 17 ds Tiemersma; Emmauskerk 10 dr Bos, 17 ds Lever; Zonnehuis 10 ds Lever; Hoiykapel '17 ds Krol; Pnlëtkerk 9 en 19.30 ds Svven, 17 dr Bos; Maranathakerk 10 ds Tie mersma, 17 tis Swen. Chr Geref Kerk; Emmastraat 116, 10 en 17 ds Buijs; De Coedestraat 162, 10 leesdienst. 15 ds Buijs. Geref Gem; Westnieuwland 56, 10 en 17 ds Huisman HA. Kemonstr kerk en NPB: Hof laan hoek Kerkstraat, 10 ds Offerhaus. Leger des lléils: Baanstraat. 10 en 19.30 bijeenkomsten; De Visbank 18.30 openlucht bijeenkomst, MAASSLUIS Gerv. Gem: Grote Kerk, 10 dhr. Bakker, 19 drs. Verwaal, Open Deurdienst, Ichthuscenlrum, 10 ós. Meijer (HD), Zalencentrum West, 10 ds. Kalkman (HA): Gemeenschapshuis, 9.45 dhr. v. d. Velde, jongerendienst. Geref. Kerk: Imma- nuëlkerk, 9.30 ds. AaXtink, 10.30 ds. Potjer, Maranathakerk. 9.30 ds Potjer, 19 ds Wel bedacht, brugdienst, Andreaskapel, 19 ds. Potjer. Geref. Kerk (Vrijg.): 8.30 en 17 ds. Van Tongeren. Christ. Geref. Kerk: 9.30 en 10.30 ds. Rb el. Ned. Protest. Bond: 10.15 ds. Du inker. Leger des Hells: 10 heiligingssa menkomst, 19.30 verlossingssamenkomst. Markt, 18.45 openluchtsamenkomst. MAASLAND Herv. Gem: 10 en 17 ds. Keyzcr. Geref. Kerk: 10 en 19 ds. Dereksen. HOEK VAN HOLLAND Herv. Gem: 10 ds. Roubos, 19 ds. Groeneweg jr. Geref. Kerk: 31 ds. Veldhuijzen, 17 ds. Segger. Herv. Evang,: 14.30 ds. Gooyer. Vrijz. Herv: 19 ds. Hycklema Vlieg. VLAARDINGEN De Kethelweg tussen de kruising Vcrkadesingel en het Burgemeester Bordesplein zal met ingang van maandag gedurende acht dagen voor alle verkeer gesloten zijn. Medegedeeld wordt dat het spreekuur van de contact ambtenaar volgende week zal worden gehouden van 7 tot z uur voor de bewoners van het VESTEN" en liet CENTRUM op maandag 21 oktober 1%8 ln het Stadhuis (hoofdingang). Grote Markt 1. Schiedam. IS oktober 1968. De burgemeester van Schie dam brengt ter openbare ken nis, dat ingaande 21 oktober jsss gedurende een maand ter gemeentesecretarie. afdeling openbare werken, voor een ie der ter inzage ligt het bij besluit van gedeputeerde .sta-' ten van Zuid-Holland van 24 april 1968. G.S. no. 430/1. goed-i gekeurde bestemmingsplan: voor het gebied, begrensd; door de Schie. de Noordvest-; gracht ende ".Korte Haven r.schienoko"). i Gedurende deze termijn kun nen zij die zich tijdig met bezwaren zowel tot de ge meenteraad als tol gedepu teerde staten hebben gewend, bij de Kroon beroep instellen. Schiedam. 18 oktober 1968. De burgemeester voornoemd H. Roelfsema. Fabrikante van hardmetalen gereedschappen vraagt een van 17-20 jaar, mei bij voorkeur diploma Mulo en maehineschrijven. ZIJ die enige Jaren kantooreryaring (liefst op een expeditie- of factutirafdellng) hebben, ge nieten de voorkeur. Schriftelijke sollicitaties gelieve men te. deling Personeelszaken. Postbus 23. Maassluis./ Telefoon (01899) 2014. Per i november 1968 is aan de heer H. Groeneveld, comman dant van de Vlaardingse brandweer en aan de heer J. Rietveld, waarnemend com mandant van de vlaardingse brandweer als zodanig eervol ontslag verleend, zulks ln ver band met het bereiken van de daartoe gestelde leeftijd. ,Ter gelegenheid van dit feit zal er op donderdag 24 okto ber a.s. van 17.30 - 18.30 uur in de historische ha] van het stadhuis te Vlaardingen gele genheid bestaan van genoem de functionarissen afscheid te nemen. Burgemeester en wethouders van vlaardingen A. Kranenburg, (secretaris). T. de Bruijn, I oco-bu rgemeester) (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Het komt B. en W. voor dat het aanbeveling verdient de Schiedamse verordeningen zo spoedig mogelijk van toepassing te verklaren voor het bij wet van 15 mei 1958 aan Vlaardings grondgebied. Dit betreft de verordeningen, die zich tot het publiek richten, de straf verordeningen en de belastingveror deningen. De commissie van strafver ordening kan zich hiermee verenigin gen. B. en W. stellen de raad voor de genoemde verordeningen voorzover deze in het toegevoegde gebied van kracht moeten worden, van toepas sing te verklaren en vervallen te ver klaren de voorschiften van de ge meente Vlaardingen, die - betrekking hebben op die onderdelen van de ge meentelijke huishouding, die gere geld worden door strafverordeningen, die binnen de gemeente Schiedam rechtskracht hebben. Het ontwerp voor het bestem mingsplan Industriegebied 's Grave- land heeft een maand ter inzage ge legen. Tegen dit ontwerp is één be zwaarschrift ingebracht. Het onder zoek omtrent dit bezwaarschrift kon nog niet worden afgesloten. B. en W. stellen de raad voor de vaststelling van het bestemmingsplan drie maanden te verdagen. SCHIEDAM De plaatselijke af deling van de Nederlandse Christe lijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid geeft woensdag 23 oktober een contact- en ontspanningsavond in het Gebouw voor Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven. Medewerkers zijn G. SCHIEDAM B. en TV. verzoeken de raad een krediet van 175.009 te verlenen voor de gas-, water- en eleetriei- teitsvoorziening van de twee kantoorflat gebouwen aan de 's Gravelandseweg. Ook verzoeken zij de raad akkoord te gaan met een krediet verlening van 573.000 voor het aansluiten van twee flat gebouwen in Groenoord-noord, die ln to taal 480 woningen .bevatten op dezelfde voorzieningen. %-./ O (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagavond bestond er in gebouw Triangel een goede belangstelling voor het tweede onderwerp in de serie „Grote veran deringen in deze tijd", die boekver koper Aart Pontier organiseert. Ging de eerste avond over het Marxisme, nu had dc heer Ponticr de schrijver en journalist Wim Hornman uitgeno digd die een boeiend en vaak geëmo tioneerd betoog hield over „Guerrilla in Latijns Amerika". De heer Hornman heeft gedurende een groot aantal jaren door Latijns Amerika gezworven, al lang voordat er in Europa belangstelling voor dit - continent bestond bestond. ,,Wij had den het in 1948 te druk "met onze Ëoogaard verzorgt mei alleen bef extra lichtje in Uw keuken of hef intieme éénpersoons leeslampje ïn Uw slaapka- merfnatuurlijk, ook dat doen wij graag en niet eens duur}, maar Boogaard zorgt bovenal ook voor licht-en kracht- installaties in allerlei grote projekfen. Elektriciteit voor iedere bestemming, voor elk bijzonder doel: in torenflats, bejaardentehuizen, scholen, winkels, woningen. En ook voor centraal-anten- ne-systemen, meet- en regeltechniek enz.Wieaan elektriciteit denkt - waar en waarvoor dan ook - belt hef bedrijf dat er verstand van heeft. Fabrïkante van hardmetalen gereedschappen vraagt In ons bedrijf worden zij in de gelegen heid gesteld de opleiding te volgen voor het diploma vakbekwaamheid van de Stichting Bemetel; en serieuze personen, die opgeleid wensen, te worden voor Voor de functies genoemd onder b is, bp gebleken geschiktheid voor personen elders woonachtig, op korte termijn een woning beschikbaar. Reiskosten en eventuele pensionkosten worden vergoed. Gelegenheid tot persoonlijke aanmelding dagelijks aan ons "bedrijf, Ketich^mus- straat 1, Maassluis. Schriftelijke sollicitaties gelive men te richten aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 23, Maassluis. aA Schriftelijke sollicitaties aan onderstaand adres. V WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL. 01899-2644 eigen sentimenten en moeilijkheden na de tweede wereldoorlog", zei hij. Gedurende die tijd voerde hij vele gesprekken voor Nederlandse radi o-omroepen en kranten. Zo leerde hij het land en volk kennen in zijn strijd tegen de militaire dictatuur, tegen de ■honger en wantoestanden op sociaal gebied, die door het „establishment" in stand worden gehouden. Het was de-strijd van kleine guer rillagroepen tegen de rijke familiere geringen gesteund door de r.k. kerk. Hij plaatste de revolutionaire Che Quevara en priester Camilo de Tor res naast en tegenover elkaar. Beide hebben zich tegen het geweld verzet en beiden hebben in dat verzet de dood gevonden. De heer Hom'man heeft piester Torres ieren kennen als een held, die als guerrillastrijder de zijde van het geweld ahd gekozen tegen zijn zin, maar uit noodzaak, omdat hij in het geweld de enige mogelijkheid zag zijn volk te redden. De heer Hofman legde uit. dat in Latijns Amerika een analfabetisme bestaat van zo'n negentig procent, dat acht procent voortgezet onder wijs volgt en dat noz, geen procent de universiteiten bezoekt. Deze studen ten verzetten zich tegen de ge vestigde orde. die niets doet om het and tot ontwikkeling te brengen. ..Wanneer ze afstuderen blijkt tachtig procent door de knieën te gaan voor het aanbod van goede posities en gaan ze ook. tot het esta blishment behoren, hoewel ze zich daartegen hebben verzet, gedurende hun studententijd. En dat is de ramp van Latijns Amerika." De schrijver en journalist wist z'n toehoorders te boeien met z'n verhaal over Camillo Torres, die de zijde van de guerrilla's had gekozen. „En nu vraagt men zich af of dit geweld wel gewettigd is, terwijl deze mensen ge durende twee eeuwen door geweld zi.in onderdrukt" De heer Hornman zei verder dat de Nederlandse kranten niet of nauwe lijks over de toestand in Latijns Amerika berichten en dat de nieuwssevir.? vaak onjuist is. Dat komt. zei hij. omdat het voor de meeste kranten te duur is eigen cor respondenten in dit onmetelijke land te hebben, zodat de pers is aangewe zen op de Amerikaanse persbureaus. De heer Hornman besloot z'n be toog met het Onze Vader, dat hij enigszins had gewijzigd in een gebed voor het volk van Latijns Amerika met de woorden ..geef hun iedere dag brood". Na de pauze vertoonde hij nog een aantal kleurendia's. VLAARDINGEN Op dinsdag 22 oktober zal de heer W. M. van Andel, j hoofdinspecteur van politie te Den I Haag, spreken voor de studiekring j Vlaardingen. De bijeenkomst begint j 's avonds om acht uur in gebouw Tri angel. De heer Van Andel zal spreken over het onderwerp „Contact en con flict met de hedendaagse jeugd". De hoofdinspecteur heeft aisvoorlich tingsman veel kennis op dit gebied opgedaan. (Van een onzer verslgagevers) ROTTERDAM Maandag, zal de noordelijke rijbaanvan' rijksweg 20 tussen Rotterdam en Schiedam voor het verkeer wor den opengesteld. Hierdoor krijgt het verkeer van het Kleinpolder- plein een rechtstreekse verbin ding -rnet Schiedam, Vlaardingen richting Hoek .vanHolland en Benelnxtunnel. De foto toont de afrit naar de 's-Gravelandsetveg in Schiedam even na het. viaduct over de Schie. De: rijbaan .in tegenover gestelde richting zal nog, niet voor het verkeer opengaan omdat het Kléinpolderplein de ver keersstroom niet kan verwerken. Hét verkeer naar Rotterdam zal voorlopig de: bestaande.,route via- de afrit bij de 's-Gravelanfeweg en de Horvathweg moeten ..blij, ven volgen. blaskensgraaf 01848-246 SCHIEDAM Boodschappendienst, tel. 20.G6.11. VLAARDINGEN Boodschappendienst, tel. 20.66.11. MAASSLUIS P. L. Wekker, Adr. Brouwerstraat 2-4, tel. 21.25. MAASLAND J. W. Oltmans. /s He renstraat 4,.„tel. 2039. HOEK VAN HOLLAND - A. W. L. Hut, Harwichweg 194, tel. 3496. ROZENBURG H. F. Ponne, olmendaal 3, tel. 2005. G. P. VAN DAALEN Jr. sedert 1900 KORTE HOOGSTRAAT 16, Tel. 34 50 06, VLAARDINGEN ROZENBURG Na onderhandse aanbesteding is de reconstructie van de Molenweg voor 160.500 opgedra gen aan Gebrs. Romers te Rozenburg. Het werk wordt in twee fasen uitge voerd. Volgende week woensdag wordt begonnen met de eerste fase, die het gedeelte van de Verlengde Molenweg tot het Raadhuisplein omvat Hierin is ook de aanleg van een parkeer plaats voor vijftig auto's bij de Eem- brandtsingel opgenomen. De bedoe ling is dat de;e eerste fase begin december geheel is uitgevoerd. Daarna word; een begin gemaakt met de tweede fase, die betrekking heeft op het gedeelte Raadhuisplein tot Emmastraat. Odeon: le'estavond Singelkwartier 29. Chr. Sociale Belangen districtsdag NCCOV, 10. Opstandlngskerk: Teirquasth 20. Tivoli: Martin Green, dansavond. Stedelijk Museum: Poppentheather Her lijn 15 en 20.15. Passage Theater: ..De laatste trein uit Katanga" (18 j.) Redactie-adres:, mevrouw J. van der Hoek-Hoogendam, Jan Steenstraat 29. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 18,30 tot 19.30 en zaterdag 17 tot 18 u. Johan Gröneveld, van Marumstraat 24b, telefoon. 15.37.79. Politie-aiarmnummcr: 26.46.66. Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder: 26.26.26. GG en GD: 26.28.87. Apotheek: Apotheek Evers, Lange Haven 81, tel. 26.62.42. Triangel: receptie bestuur chr. besturen bond, 16 tot 18. j Zomerstraat 31; ledenvergadering VI. €5, 21. Stadsgehoorzaal: „En ik dan?" van An nie M.G. Schmidt, 20.15. Plein Eraaus: straatzang Leger des Heils, 19. Bijkantoor „De Rotterdammer". Smalle Havenstraat il, tel. 346775. Alarmnummer politie: 34,44,(4. GG en GD: 34.44.44. Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder: 26.26,26. Klachten bezorging: B. Verhey, P K Drossaertstraat 2l0,tel. 34.33.45, dagelijks 18.00 tot 19.00 uur. PELIKAAN, het rrie maan- delijks tijdschriftvoor dé do nors van "de Bloedtransfusiedienst Rotterdam van het Nederlandse Roode Kruis, is net uitgekomen met een mager nummer. Driekwart van het blad bestaat uit advertenties en verdèr kunnen we ons hart ophalen aan foto's met bijpassende tekst van lieftallige medewerksters asm de bloedtransfusiedienst en bloedbank, een leerzaanvstukje over voeding en een kleine cryptogram. Natuurlijk is. ér ook weer een voorwoord van de redactie en daar putte ik nu enige gegevens uit, die ik.u niet wil onthouden. Het blijkt namelijk dat in de „bloedarme" zo mermaanden dit jaar plotseling veel meer transfusies dan in andere ja ren moesten worden toegepast. In juli was bét aantal transfusies 27 pet. hoger dan in 1967. Tot over maat van ramp verscheen op de -kéurrng nauwelijks de helft van de donors, die waren opgeroepen, zo dat er een kakort aan bloed dreigde. Uiteindelijk brachten naburige bloedtransfusiediensten uitkomst, maar de bloedtransfusiedienst Rot terdam heeft hem wel geknepen. De dienst is dan ook tot de con clusie gekomen dat een grotere do norreserve "nodig is! Het stijgend aantal transfusies maakt een groei van het donorborps met vijftienhon derd per jaar noodzakelijk. De dienst is bang. dat men dit jaar in geen geval een dergelijke uitbrei ding kan verwachten. Nu wacht het Rode Kruis de resultaten van een donorwerfaktie af en verwijst men voor aangiftefor mulieren naar het vorige nummer van „De Pelikaan". Nu lag dat alweer drie maanden geleden op mijn bureau. Misschien heb ik het (net zoals u) weggegooid of misschien ook wel bewaard. De bloedtransfusiedienst had er dan ook eigenlijk beter aan gedaan ook in dit nummer invulformulieren in te sluiten in plaats van weer alleen een dwingende oproep te plaatsen. Dit was een kritische kantteke ning bij het Pelikaanse voorwoord. Het moest mij even van het hart. Tenslotte verschijnt het blad vier keer per jaar en is vier keer een invulformuüer bijsluiten nu zo'n grote moeite of verliespost? Het gaat er immers om, dat de goede zaak van de d-onors niet doodbloedt! Ie houden van 23 l/m, 26 oktober a:s. in de Harmonieie Vlaardin gen-:/'. Pagina 5 ZATERD.éG 1" OKTOBER Trij8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1