WMimm w lethelse HBSS heeft nog veel toekomstoJ annen Stadhuis wordt in toekomst commandopost voor de rampenbestrijding Oefening Baart Kunst heeft leuk jeugdorkest PRISMA AGENDA TWEE LEDEN GEHULDIGD V m nU.^;ËÉitniiihd: goedkoper zuiver scheerwol weven i t-jersey 150 cm breed Hm D.G. Schiedam leed eerste nederlaag nu beduidend goedkoper - Dr. H. A. Schuring hij CH-kiesverenigmg Nog eens verzoek om benzinepompen Jeugdspelers OPENINGSTIJDEN: ASMETA EXQUIS Huldigingen Jongen (10) kreeg trap van pony Een platenbon halen bij G. P. van Daalen Jr. 9? 99 PRISMA o.m. verkrijgbaar bij: ROTTERDAM bRÜNOT? N.V. ROTTERDAM: DELMONTE HORLOGERIE ROTTERDAM: JUWELIER J. DRENT ROTTERDAM: p RgERKES N.V. JUWELIER RiKKOERT EN JUWELIER AAD v. DIGGELE Chr. geheelonthouders starten met acties Vandaag ,en morgen ..endagelijks <MZn ROTTERDAM Weer zo'n aanbieding uit onze •Stoffen-afdeling die de moeite vgn een retourtje stad dubbel en dwars waard is Eerste keus zuiver scheerwollen weveniV-jewey» een pracht stof v00r Uw deux-pièces, japon- ^nen; rok ken of overgooiers. 'Ook zc.'r geschikt voor kinder kleding. Uere mooie, wollen stof, 150 cm breed, in wel 20 kleuren, als bijzondere aanbieding, die slechts één dag geldt, voor bij na de helft van de prijs, per me ter voor nog géén twaalf gul den. Pagina 4 MAANDAG 2? OKTOBER „?5><58 Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige kwaliteit zuiver scheerwol we- venit-jersey, keus uit 20 kleu ren, w.o. groen, grijs, bleu, oud-rose en beige •150 cm breed per meter voor Ih Ook meendigmorsm open Gtin tel of schrift, bert O SCHIEDAM De Damclub Schie dam heeft de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De wedstrijd te gen Constant 2 ging namelijk met 128 verloren. Kuyk maakte zijn zwakke spel van de vorige wedstrijd goed door nu op fraaie wijze zijn. partij tegen Freha te winnen. Met een schitterende com binatie overtroefde hij zijn te genstander, waardoor hij tevens de eerste zege bij de Schiedammers bracht. Veteraan Onink moest zijn meerdere erkennen in de jeugdige S, de Jong. Behalve Van Kuyk kwam ook Riseeuw tot winst, maar dat waren de enige winstpartijen van de ont moeting tegen Constant 2. TJislagen: J. C. Onink - S. de Jong 02, L. Vrijland - G. v.d. Waals 02, C. den Boer - G. W. Rijnhoek 11, D. vd Spek - ,T. L. Pors 02, M. den Houting - G. W. Staneke 1—1, M. v. Erkel - H. Hulskamp 11, J. J. v. Kuyk - J. W. Frehe 2—0, L. Breev- oort - J. v. Da,en 1—1, H. WiUemse - P. de Regt 02. A. Risseeuw - J. de Jong 2—0. Uitslag 8—12 in het nadeel van de Damclub Schiedam. Cï-v-i-J Als U gewend bent om eisen te stellen aan Uw gaine.—, dan moet U morgen eens komen kijken. Want dan verkopen wij elas tieken corsetten, die door da dames, die toch een corset no dig hebben, het meest gewaar- deerd worden....: en U kiest ze uit voor een prijs, die tot heden onmogelijk scheen. Gaines met extra verstevigde ritssluiting, verhoogde taille en haleinverstevjging, koopt U nu voor nog géén tientje. Morgen om 9 uur begint de verkoop van 'deze gaines van een prachtkwaliteit zware elas- tiek. het achterpand met satijn elastiek en.met nylon voor pand, in de maten M, L,- EL, "EEL en OL (12 t/rh 50) voor Ookmaendegmorsen open Géén UI of se»!ft. beft SCHIEDAM Het Haarlemse poppentheater „Merlïjn" beheerste zaterdagmiddag met zijn twee van televisie bekende creaties Rikkie en Slingertje een tot dc laatste plaats bezette aula van het Stedelijk Museum. De Schiedamse jeugd kon de avonturen vaai deze televisiefigu ren op de voet volgen in „Het sprookje van de zon". Een half sprookje dan weliswaar, want ten eerste kwam de moraal niet zo goed uit de verf en ten tweede zijn Rikkie en Slingertje al zo reëel, dat zij als sprookjesfiguren niet vol doen. Natuurlijk werd het kwaad (een op macht beluste tovenaar, die de zon stal van de Indianen) afdoende gestraft en waren Rikkie en Slinger tje de reddende engelen, die als belo ning de vererende namen van „Be renvriend" en „Zonnedrager" toege wezen kregen. Een sprookje was het echter niet, maar het ontbreken van een dubbele bodem deed geen afbreuk aan de boeiende voorstelling van „Merlijn", dat blijk gaf van een perfecte speel- techniek en groot gevoel voor oorspronkelijkheid. Zaterdagavond beet het poppenthe ater de spits af van het winterpro- gramma voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum. Het spel Suite voor acht handen" was ont worpen door de inspirators achter het poppentheater, het echtpaar Maaike en Rien Baartmans. De mu ziek, vertegenwoordigd in piano, fluit en bas, speelde in dit experimenteel stukje poppenspel een grote rol. SCHIEDAM De c.h.u.-kiesvere- niging Groen van Prinsterer houdt morgenavond, dinsdag, een ledenver gadering in gebouw Irene. Dr. H. A. Schuring zal er spreken over „De groep van achttien". De heer Schuring is zelf lid van deze groep. Hij zal zijn visie op het verdere verloop van dit overleg tus sen KVP, ARP en CHU bespreken. Uit het tweetal mevrouw L. C. Bot-Don en de heer A. Storm moeten de leden een keus maken ter voorzie ning van de vacature die ontstaat door het vertrek van de heer J. H. van Krieken. Aanvang acht «ur, SCHIEDAM De vlieger- wedstrijd, die zaterdag gehouden werd voor de leerlingen van de Burgemeester Verveenschool in Kethel is een prooi, succes gewor den. Begunstigd door stralend weer trokken de honderd deelne- mertjes voorafgegaan door het muziekkorps Sint Radboud door de wijk Groenoord. Bij het oplaten op het DHS-terrein bleek wel, dat niet alle vliegers technisch volmaakt in elkaar zaten, maar de meeste gingen toch langzaam maar zeker de tucht in. Voor de wedstrijd had een jury, bestaande uit wet houder mejuffrouw G. D. de Graaff en de heren K. Gil en P. J. Mulder, de vliegers op hun verkeerstechnische kwaliteiten beoordeeld. De volgende prijswinnaartjes kwamf uit de bus: Astrid van der Velden, eerste klas, Robert Vreugdenhil, tweede klas, Rens Steenbergen, derde klas, Peter Olivier, vierde klas, Annet van Gent, vijfde klas en Fred Brou wer. zesde klas. Dc extra-prijs voor het meest originele tele gram, dat de vlieger bereikte was voor Artie Westenberg. Na afloop reikte de heer P. J. Mulder de prijzen uit. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De N.V. J. Vroege te Alblasserdam heeft een verzoek ingediend om motorbrandstofpompen te mogen plaatsen voor de panden Nijverheidsstraat 20 - 22, Het daar gevestigde bedrijf V.Z.I. Cash and Carry Groothandel wil deze pompen voor eigen gebruik daar plaatsen. Reeds eerder heeft de gemeente raad een dergelijk verzoek afgewe zen. Toen vroeg de NV pompen voor levering aan het publiek; dit werd afgewezen op grond van ver keerstechnische bezwaren. Ook de overweging, dat deze pompen niet bij een garagebedrijf geplaatst zouden worden is debet aan deze afwijzing Daar de zaken van de groothandel aanleiding geven tot verkeersmoei lijkheden in verband met de af- en aanrijdende wagens en opslag van goederen, menen B. en W. dat de aanwezigheid van motorbrandstof- pompen belemmerd zal werken op de verkeersvrijheid. Zij adviseren de raad dan ook het verzoek af te wij zen. Ie houder* van 23 t'fn 26.oktober a.'s. In de harmon/e te .Vl.iardln- O De 23-jai'ge mejuffrouw E. P. Y. L. kneusde zaterdag haar rechter knie toen zij op haar bromfiets wilde stappen. De GGD bracht haar naar de Dr. Noletstichting, waaruit ze vanmorgen weer werd ontslagen. G. P. VAN DAALEN Jr. sedert 1900 Korte Hoogstraat 16, Vlaardingen. Tel. 345006. (Van een medewerker) SCHIEDAM Ondanks de matige opkomst heeft HBSS op de vrijdag avond in de kantine op Harga gehou den ledenvergadering een bijzonder geanimeerde bijeenkomst gehouden, waarbij wel bleek dat de oranjehem den na het 42ste verenigingsjaar nog vele plannen voor de toekomst heb ben. Zo is men hard bezig om de twee eerste velden in eigen beheer te krij gen. Er bestaat alle kans dat dit na januari 1969 een feit zal worden. De onderhandelingen met de gemeente lijke instanties zijn althans in een vergevorderd stadium. Ook staat de bouw van een tribune op het programma. Wanneer de teke ningen en de andere voorbereidingen gereed zijn, bestaat de kans dat de tribune er binnen enkele maanden staat, mits ook de bouwvergunning afkomt. Het jaarverslag van secretaris M. Klink gaf te kennen dat HBSS .op een goed verenigingsjaar kan terug-' zien. Het aantal leden is momenteel 463 en het zal niet lang meer duren of er staan driehonderd donateurs in geschreven. HBSS telt vooral veel jeugdige spelers, zodat de toekomst van de Hargabewoners er goed uitziet Met achttien elftallen neemt men thans aan de voetbalcompetitie deel. De geweldige opkomst bij de trai ning is nog een probleem voor bestuur en trainer A. Bierhuizen, maar men zoekt naar een goede op lossing. Veel dank werd gebracht aan hulptrainers, en aan bet bestuur van de Christelijk Technische School en hun conciërge C. P, C. den Boer, die veel vrije tijd voor HBSS opofferden. Financieel draait de zaak ook goed, wat bleek uit het overzicht van pen ningmeester W.den Held. Betreurd werd dat het „Verjaardagsbusje" niet meer rondgaat, aangezien dat het vo rig seizoen nog 200.- opbracht. Een zwarte bladzijde noemt secre taris Klink het aftreden van de volle dige juniorcommissie, enkele maan den geleden, maar na diverse bespre kingen is deze zaak weer geheel in het reine. Er is weer een volledige juniorcommissie, die het jeugdwerk bloeiende houdt. Voorzitter H. Bree- voort jr. zei, dat hij zijn blijheid hiero ver niet voldoende kon onderstrepen, te meer omdat het jeugdwerk als een van de belangrijkste taken van HBSS wordt gezien. U bent van harte welkom op onze Op 280 vierkante meter treft u een vrijwel volledig overzicht aan van diverse machines, meubelen en systemen die u het werken "op kantoor en tekenkamer alleen maar plezieriger en gemakkelijker kunnen maken. 23 oktober van 15.00 tot 22.00 uur 24 en 25 okt. van 11.00 tot 22.00 uur 2fi oktober van 11.00 tot 17.00 uur U vindt er o.a. TRIUMPH schrijfmachines ADDO-X TELmachines WALTHER Tel/rekenautomaten FACIT rekenmachines SHARP elektronische rekenautomaten GEHA stencilmachines en vloeistofduplikators GRUNDIG dikteerapparatuur GARD-A-PHONE Automatische telefoon- kiezer TELECOM telefoonbeantwoorders, sneltelefoons en oproepinstailaties MINNESOTA - Fotokopieerapparatuur Komplete tekenkameruitrusting met teken machines, -talels, tekeningopbergsystemen en geodetische instrumenten. INO-systemen voor administratie, planning, statistiek, overzicht en registratie, Speciale demonstraties met de doorschrijf- boekhouding Boekhoudmachines en Elek tronische faktureermachines, in verband met de invoering van B.T.W. stalen kantoormeubelen Een komplete lijn systeemmeubelen Direktie en Konferentie meubelen in exclusieve stijl SCHIEDAM Het oude stad huis zal, indien de gemeenteraad zich daarmee akkoord verklaart, in de toekomst worden gebruikt als een zogenaamde basis-com mandopost van een organisatie ter bestrijding van vredesram- pen. B. en W. achten een goed functio nerende samenwerking en overleg tussen gemeenteiijke bedrijven en diensten in verband met eventueel optredende rampen onontbeerlijk en hebben daartoe een commissie in gesteld. Hiervan maken behalve de burge meester en de gemeentesecretaris, de bij deze materie betrokken hoofden van dienst en chefs van afdelingen deel uit. Terwijl de basis-commandopost in het oude Stadhuis zijn zetel zal krij gen, wordt voor de uitvoering van de hulpverlening gedacht aan een mo biele commandopost, die bij of op het rampenterrein zal worden gestatio neerd. Om een zo goed mogelijk beeld van de op dit gebied aanwezige hulpmid delen te verkrijgen is hiervan een inventarisatie opgemaakt. Hierbij is gebleken, dat een effectieve hulpver lening slechts mogelijk is, indien ook kan worden beschikt over goede en voldoende verbindingsmiddelen tus sen de Algemene dienst, politie, brandweer en geneeskundige dienst. Ten .behoeve van de in het stadhuis in te richten commandopost dient een noodstroomaggregaat en vijf porto foons te worden aangeschaft. Uitbrei ding van het politionele mobilofoon net en inrichting van een portofoon- net plus vijf portofoons wordt de raad ook in overweging gegeven. Voor een snelle hulpverlening door de brandweer en GGD worden een speciale rampenwagen, een bestel auto, te gebruiken als commandowa gen en tien protofoons onontbeerlijk geacht, B. en W. stellen de raad voor in totaal een krediet van 1265.00 voor bovenstaande voorzieningen, te verle nen. SCHIEDAM De tienjarige Jan Harreweg een trap van een pony kreeg zaterdag in een weiland aan de van der Hof uit de Kortlandstraat die hij met enkele vriendjes over de kop wilde aaien. Toen de jongen het weiland wilde verlaten wierp het dier hem op de grond. De jongen liep wondjes aan een arm en zijn achter hoofd op. MAASSLUIS De 21-jarige K. Booster uit de Klaas Katerstraat is vrijdagavond met zijn brommer te gen een autobus van de WSM ge botst. De bus kwam van het station en reed richting Maasland, toen de heer Booster op de Kon. Wilhelmina- laan door nog onopgehelderde oor zaak tegen de bus reed. Hij liep een kaakfractuur en hersenletsel op. De brommer werd totaal vernield. De heer Booster is naar het Holyziekenhuis in Vlaardin- gen gebracht. De heren G. K. A-. de Geus en T. J. Nauman waren 25 jaar lid. Zij kre gen het zilveren clubinsigne. De heer Da Geus werd bovendien in het zonnetje gezet omdat hij acht jaar bestuurslid was, waarvan vijf jaar secretaris. Hij kreeg uit handen van de heer, Breevoort een aansteker. De bestuursverkiezing had tot resultaat dat de heren G. P. Boe- kesteyn en T. van den Akker de af tredende heren De Geus en G. de Jager gaan vervangen. De heren P. W. van Vonderen en F. van Hoek werden herkozen. (Van eèn onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM Sinds enige tijd is 'aan 'het Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" een jeugdorkest met jeugddrumband en majorettes toege voegd, Deze groep, die onder algehele leiding staat van de heer J. H. H. van Krogten, trad kort geleden op in „Groot-Dennenlust" kinderherstel- PRISMA dameshorloges 1) modieus model - elegante wijzerplaat edeldoublé 89.- 2) met gouden schakelband 335.- 3) geheel goud - klassiek model in moderne uitvoering 165.- (grote variatie in gouden dameshorloges vanaf 125,-) WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 Telefoon 11 66 15 NIEUWE BINNENWEG 286 d Tel. 23 26 13 KRUISKADE 64 Tel. 12 65 16 STREVELSWEG 61 a-f Telefoon 27 47 70 NIEUWE BINNENWEG 66-68 Telefoon 25 04 40 HAVEN 5 (nabü Edelarabachts&oJs) /L Flm Telefoon 01823 -2651 VLAARDINGEN DE ZAAK VAN VERTROUWEN D. DE DERDELAAN 1 - Telefoon 34 91 86 SCHIEDAM. Voorzitter C. J. IJsselstein was niet zo optimistisch gestemd op de districtsdag van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereniging, die zaterdag in Schiedam heel wat belangstelling trok. Hij wees op de terugloop van het ledental, in verband met de vergrij zing van de vereniging en kondigde in verband hiermee een paar nieuwe acties aan. Wat deze acties inhouden kon hij nog niet precies verteilen. In ieder geval richten zij zich op de jeugd en de weggebruikers. De aftredende bestuursleden, die zich herkiesbaar hadden gesteld, me vrouw J. J. Bennis, Rotterdam en de heer C. J. IJsselstein, Gouda werden opnieuw gekozen. Om de dag op opgewekte wijze te besluiten, had de heer Holster een feestavond met tombola georga niseerd, waaraan de leden in opge wekte stemming deelnamen. lingsoord voor Schiedamse^en Detfise schootkinderen. T v, Leidster van de show was Deslree Panis (12), die zes jaar geleden een van de pupillen van mejuffrouw R. Kerkhof, directrice van „Groot-Den nenlust" was. - - Voorzitter J. H. H. van Krogten sr. was in zijn. jeugd ook te gast in dit tehuis en wilde, toen voor de jeugd- leden een aparte dag werd ingesteld, speciaal hier een concert geven. Na de vorstelijke ontvangst en onthaal door directrice en personeel van. „Groot-Dennelust" gaven de majoret tes een feestelijke show en traden de drumband- en het jeugdorkest op originele wijze op. 1 Dick van Heften (15) ook een gewe zen pupil, leidde, het gezelschap door het omliggende bos. Aan het coneet' werd een trip naar Harderwijk's Dol finarium geknoopt en een rondvaart over het IJsselmeer. Bijzonderheid van deze dag was ook', dat de kosten geheel kwamen.uit een' fonds, ge vormd door toedoen van de. bejaarde heer G. H. van Broekhoven (75) die er iedere dag op uittrekt in het Sin gelkwartier en oosten van de stad om met een door hemzelf vervaardigd O.B.K.-wagentje, oud-papier op te halen. Het niet onaanzienlijke geld bedrag, dat hierdoor in de kas van de vereniging vloeit, wordt gebruikt voor het betalen van reisgeld, aanschaf van muziek en instrumen ten en eventueel uniformen voor de majorettes. Het orkest, dat tot in het buiten land bekendheid geniet, is veel op stap. De voorbereidingen voor het win- terconcert zijn in volle gang. Ook wordt nu reeds aandacht geschonken aan de viering van het zeventigjarig bestaan. Voorzitter Van Krogten is in zijn schik met het jeugdorkest, maar hij wil ook graag een beroep doen op voormalige or kestleden, zich aan te sluiten bij „Oe fening Baart Kunst." Dinsdagavond van kwart voor zeven tot acht uur oefenen de jeugdleden in Tivoli, en maandagavond repeteert daar de drumband met majorettes en hoorn blazers. rcade: Verg. Herwonnen Levenskracht. 3». Chr. Sociale Belangen: WWijkverg. Nieuwland, 26; klaverjassen, 20. Ctief. Jeugdhuis: NCVB 20. Wijkcentrum: Watersportcentrum „De Sehle," 20. aula Ril BS: Schiedamse rilmrklng, 20. Arcade: EHBO, 30 Chr. Sociale Belangen: SBLO, 20. Passage Theater: „De laatste trein uit Katanga" (18 j.). Redactie-adres: mevrouw 3. van der Hoek-Hoogendam, jan steenstraat 29. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange 32 Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 18.30 tot 19.30 en zaterdag 13 tot 18 u. Johan Gröneveld, van Marumstraat Ï4b, telefoon 15,33.79. Politic-alarmnummer: 26.46.66. Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder: 26.26.26. GG en GD: 26.28.87. Apotheek: Apotheek Evers, Lange Haven 81, tel, 26.62.42. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1