Suggesties in cultuurnota voor gemeenschap Protest en moderne m emotie kunst Vlaardinger won testmatch AGENDA Beperking spreektijd bij begrotingsdebat Zieken varen week op de J. Henry Dunant C0UZY mt 'K 1 1 GEEF FOKKELMAN 'DE RUIMTE' ft I Clubgebouw DVO 9 nov. open Goed werk van GTB en GSS Expositie in Visbank W Yoga-avond voor kunstenaars NOVIB waagt collectanten Tuinhuisjes open ten heetmarïjg Behandelen in 3 dagen Burgerlijke stand E HI-FI-STEREO COMBINATIES 1 -fel ■itSl 'ii-1 üi PLATEIS HALEN bij G. VAN DA ALEN Jr. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De gemeenteraad is de cultuurnota aangeboden, waarin een aantal wensen en suggesties is neergelegd. Belangrijkste daarvan is een voorstel tot herstructurering van de Schiedamse Ge meenschap. -Voorgestaan wordt een bredere doelstelling op het ge bied van culturele initiatieven. Daarvoor moet de Schiedamse Ge- meschap worden omgebouwd tot een instelling, 'waarin overheid en particulier initiatief kunnen samenwerken. Accommodatie Cineclulï vertoont vijf Franse films Muziek nubeduidend goedkoper Samenleving Vragen over fouten bij bouw gemaal Bill •gerlijke stand Zege voor Flardinga Een nieuw huis? Vandaag .en morgen en dagelijks Geschenk can zeldzame elegance Ook college KLASSE RADIO'S BIJ G. P. VANDAALEN Jr. V oorlichtingsbureaus krijgen subsidie beneiux -tu^nll snélle verb.H-d.inc; m AAKfiiNGSt:'SCKitQA. Wl jrf ia "Ift I isggg HBSI |SI ':'ÉSI pPPI ••-MI» ;.SP •i pg ROTTERDAMMER Pagina 3 2 DINSDAG 22 OKTOBER 1968 VLAARDINGEN Het riubge- touW van de zaferdagvoe-t- j,al-vereniging DVO. wordt zaterdag o november geopend. In de weken rtie dos resten voor het zover is, 2al echter nog hard moeten worden ge werkt om het gebouw netjes al te leveren. Maandag 23 september 1967 was het de ere-voorzitter van DVO de heer A. Kauffeid, die de eerste spade in het gras waar momenteel meer dan 150 m3 beton in de grond ijfft, -waarop het gehele gebouw rust.1 "bank zij de zelfwerkzaamheid van de leden zal een mooi gebouw in gebruik worden genomen, maar fi nancieel is alles nog niet helemaal rond. Voor de slotfase zal een aktie worden gehouden om de stoelen en tafels voor de recreatiezaal te kun nen financieren. Het startsein daar voor heeft inmiddels geklonken en in korte tijd zijn enkele honderden gul dens toegezegd. Via de nieuwe toegangswegen zal het gebouw goed bereikbaar zijn voor iedereen en de akkomodatie zal het aanzien zeker waard zijn. Het club gebouw is ingeschreven in het adres- senregister. Het adres wordt Mara- thonweg "5 en het telefoonnummer luidt 351062. (Van een medewerker) SCHIEDAM De beide in de af deling Rotterdam spelende clubs GTB en GSS hebben zaterdag goed werk geleverd: GTB door kort voor tijd bij het sterke Sunlight een 20 achterstand weg t( werken en GSS door met dubbele cijfers van GVMD ie winnen. Na een kwartier kwam Sunlight door rechtsbinnen van der Lucht op 1—0 en een kwartier na de thee werd het 20 door rechtsbuiten Gast. GTB gaf de moed niet op en vijf minuten voor tijd bracht De Nijs 2—1 op zijn naam en in de aller laatste minuten deponeerde Van Dongen de gelijkmaker in het Vlaar- dingse net, GSS kwam tegen een met tien man spelend GVMD te staan, dat bij de rust reeds tegen een 30 achterstand aankeek. Toen de gasten na rust met negen man in het veld kwamen was het voor GSS een klein kunstje de score tot 100 op te voeren. Topsco rer was Van Beek, die- zeven doel punten op zijn naam bracht. Van Punten, Van Walsum en B'unte scoor den ieder eenmaal. Een andere stimulerende impuls voor het culturele leven wordt ver wacht van de instelling van een cul turele raad. Ook nlet-raadsleden kunnen hierin zitting nemen, waarbij gedacht word aan geïnteresseerde of deskundige inwoners. In de nota wordt ingegaan op de vraag hoe kan worden voorkomen, dat veel jonge mensen zich vervelen.' Het toekomstig cultureel beleid zal naar het oordeel .van de commissie veel aandacht aan dit vraagstuk wij den. Dit zou kunnen gebeuren in sa menwerking met de afdeling van het Nederlands instituut voor volksontwikkeling en natuurvrien- denwerk, de vakverenigingen, perso neelsverenigingen van bedrijven, Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Stichting Cineelub Vlaardingen brengt .op dinsdag 29 oktober haar derde pro gramma. evenals de vorige keer in het sociëteitsgebouw van Club Salut Les Diables aan de Zomerstraat 31. De avond begint om ach uur. Het programma zal bestaan uit vijf films, die Franse cineasten tijdens de mei-juni revolutie hebben opgeno men onder zeer moeilijke omstandig heden. De films zijn in Frankrijk verboden. Na afloop bestaat er gele genheid tot discussie. MAASLAND De AR-Xiesvereni«in« „Nederland «n Oranje" houdt woensdag avond halt cht haar jaarvergadering !n De Magrwet. Het raadslid L. Witkamp spreekt over „gemeentepolitiek en raidslid." voor de jongeren wordt gesproken over „De AR in en voor de bocht." wijkverenigingen, en jeugdorganisa ties. Gezamenlijk zou de 'oprichting van een -instituut kunnen worden overwogen, dat met eigentijdse me thoden het ontwikkelingswerk ter 'hand neemt.- Ook op.het gebied van de culturele accommodatie worden voorstellen ge daan. De commissie meent, dat aan dacht moet worden besteed aan het plan van de Stichting Opbouw Schie dam tot de Ijouw van een ontmoe tingscentrum. Zou het onmogelijk blijken een 'dergelijk plan te verwerkelijken, dan verdient het aanbeveling te bekijken of de zalen Arcade en Musis Sacrum Intensiever kunnen worden ge bruikt. worden gezocht naar mogelijkheden tot het geven van eenvoudige cursus sen. Daarbij zou misschien gebruik kunnen worden gemaakt van in de middag- en avonduren leegstaande schoolgebouwen. Wat het Stedelijk Museum betreft wordt de wens uitgesproken tot aanstelling van een educatief ambte naar, die ingeschakeld kan worden bij de museumlessen en rondleidin gen. Ook de aula van het Stedelijk Museum biedt naar de mening van de commissie meer mogelijkheden. Uitbreiding van de subsidiemogelijk heden voor muziek- en toneelge zelschappen wordt wenselijk geacht. Op het gebied van de muziek leven verschillende wensen bij de commis sie. Als ideaal wordt gezien de instel ling van een instituut voor muzikale vorming. -Afgezien van de vraag of dit mogelijk is, moet ai aanstonds (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Onder grote belangstelling heeft de heer J. A, F. Lycklama, waarnemend voorzitter van de Commissie voor Beeldende Kunsten, de tentoonstelling van wer ken van drie Vlaardlngse kunste naars in de Visbank geopend. De ex posanten zijn Marijke Rek- Lips, Jan de Winter en Jan van Reeven. In zijn openingswoord hield de heer Lycklama een korte beschou wing over moderne kunst in het al gemeen Hij zei onder meer dat de wassen beelden van het panopticum De aanschaf var»-gordijnen is vaak een kostbare geschiedenis omdat U zoveel meters_ nodig hééft. AIS U nu 3,00 per meter min der hoeft -te betalen (mt op tenjjprdijn een aardig bedrag, jcheettl iaat U zo'n aanbieding dan voorbij gaan? Prachtige filmdruk overgordijn- stof, 120 cm breed, in vier goed verkochte kleuren. Een Ie keus stof van 5,98, nu per meter voor nog géén drie gulden. fllmdmik oveegordljnsfoffen 120 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint op onze gordijnafdeling eerste etage de verkoop van deze"film- druk gordijnstof, 120 cm breed, en~in dé kleuren goud; beige, rood en groen, per meter m l, Ookrwndtamorgtnoptn Gttn tti of tehrlft bttt veel natuurgetrouwer zijn, dan ste nen of bronzen sculpturen ooit kun-, nen zijn. Toch zal niemand een was sen beeld tot het gebied van de kunst rekenen- „He gaat niet om de- ver beelding, maar om de emotie die de kunstenaar met zijn werk probeert op te roepen. Bij het zien van een bloem ervaart hij schoonheid. Deze ervaring kan hij realistisch weerge ven, zoals dat vroeger gebeurde, maar hij kan ook uitgaan van het idee dat hij zich van die bloem maakt. Hij schildert dan niet de bloem maar een symbolische bloem, die door de toeschouwer niet verstande lijk te benaderen is. Op dit punt ontstaat vaak de kortsluitingtussen moderne kunst en publiek. Het is een storing in het evenwicht tussen verstand en gevoel. Daardoor lijkt de moderne kunst op. een protest tegen de oude cultuurvorm'-, aldus de Lyck lama. Volgens hem protesteert de moder ne kunstenaar niet tegen de oude vorm, maar wil hij een mens van deze tijd zijn. Hij protesteert tegen het rationele denken en tegen de ma terialistische levenshouding. Het' is de vermening van emotie en dit pro test tegen de huidige samenleving, die Jan de Winter een schilderij doet maken, waarin hij enerzijds getrof fen blijkt door de koele schoonheid van de stad, terwijl hij aan de ande re kant protesteert tegen de benau wende samenleving, waarin de mens moet leven. De heer Lycklama wenste dat de aanwezigen aan de tentoonstelling genoegen zouden beleven en voor de exposanten hoopte hij, dat velen een bezoek aan de Visbank zouden bren gen. Dat kan tot en: met 3 november, dagelijks van 12 tot 17 uur-, en woensdagavond bovendien van zeven tot negen uur. Van de tentoongestel de werken, die in prijs variëren van dertig gulden tot 2000,- werd er op de avond van de opening één ver kocht. Van een onzer verslaggevers) Vlaardingen De vereniging van Vlaardingse kunstenaars VL. 65 houdt vrijdagavond een bijeenkomst in de sociëteit aan de Zomerstraat 31, waar dokter R. Polderman zal spre ken over Yoga. Er zullen demonstra ties worden gegeven. Na de pauze bestaat er gelegenheid schriftelijk vragen te stellen, die na de pauze zullen worden beantwoord. De ledenvergadering van de vere niging., die op 19 oktober zou worden gehouden, is om organisatorische re denen verplaatst naar zaterdagavond 26 oktober. SCHIEDAM „Centraal Ver band", het overkoepelend orgaan van de bij de Christelijke Gereformeerde Kerk aangesloten verenigingen houdt woensdag 30 oktober om acht uur een hervormihgsherdenking in de kerk Warande, hoek Burgemeester Knappertlaan. Als spreker treedt op ds. H. J. Heg- ■ger, ex-priester, predikant-directeur van het opvangcen rum voor ex-priesters „De Wartburg", dat ei gendom is van de stichting „In de Rechte Straat". Onderwerp: „Heeft hervormingsherdenking nog zin?" X Wijkvereniging Bijdorp houdt vrijdag haar eerste feestavond in .;ge- bouw „De Rank". De avond wordt gepresenteerd door conferencier Dwazo met zang, muziek en confe- 1 rences. Medewerking verleent het muzikale trio „The Swinging Harmo- nicans". Aanvang acht uur. X „Kinderen lezen voor uit hun lie velingsboek" heet de leeswedstrijd, -waarvan de Schiedamse finale mor gen, woensdag, in de aula van het Stedelijk Museum, wórdt gehouden. •Deze feestelijke eindwedstrijd zal gaan tussen tien kinderen, die bij de voorselectiewedstrijden uit 58 lage- re-schoolkinderën worden gekozen. Het is nu de bedoeling de winnaar aan te wijzen, die Schiedam zal ver tegenwoordigen in de landelijke wedstrijden, waaraan 63 steden mee doen'. De landelijke finale zal tenslot te voor de televisie worden uitgestre den. 'Aanvang half acht. X De vereniging „Vrienden van het "Stedelijk Museum" verzorgt op zater dagavond in de aula van het museum een museumconcert Hierbij concer teert het kamerorkest Westerwalder .Instrumentalkreis onder leiding van Ernst Schrader. Als solisten treden -op: Otto Riek, Marie Luise Gelüset- zer, viool, Walter Stephan, altviool en Hellmuth Geldsetzer, violoncello. Uitgevoerd werden werken van Han del, Bach, Tetomann, Stamitz en Far- kas. MAASLAND —Na twee overwinningen vaij de tafeltennlselub NLO moest het in de derde wedstrijd de eer en de punten aan Hobart laten. Den Hollander slaagde erin twee van da drie tegenstanders te bedwingen. Met Van Buuren veroverde hij een punt. -doordat Maasland het dubbelspel goed speelde. BIJ' deze drie punten bleet het. De eindstand werd 3—7. NIO 3 verloor van RSV S met 1—9 en NIO 2 won met 9—1 van Shell. ROTTERDAM Drs. F. L. Burger, raadslid voor de CHU, stelt B en W vragen naar aanleiding van een arti kel in het weekblad „De Havenloods" van 17 oktober, waarin onder de titel „Ernstige fout bij de bouw van nieuw poldergemaal" gewag wordt gemaakt van moeilijkheden bij de bouw van een poldergemaal. Volgens de heer Burger is Rotter dam ten nauwste hierbij betrokken daar dit gemaal onder meer voor de Prins Alexanderpolder van groot be lang is. Hij vraagt of er van fouten kan worden gesproken dan wel van tekortkomingen, welke oorzaken zijn aan te wijzen? Welke invloed hebben B en W aangewend om het euvel te laten herstellen? Welke maatregelen denken B en W te nemen om de ontstane achterstand zo spoedig mo gelijk in te lopen om daardoor de waterbeheersing van de Prins Alexanderpolder niet in gevaar te la ten brengen? SCHIEDAM Ondertrouwd: M Boele 30 en T JKoster 29; J Bdc Brandt 19 en J Vendeloo 20;.f Buijze 30 en M C Radstake' *2S; G M C Collignon 25 en H CW Suijker 23; M Jongste 19 en X van den Berg 21; W Kal-khoven 24 en W Prins. 24; G F van Platerlnk 22,en.E M Dries 22; E Roelofs 23 en J M A Schuitemaker 20; L P Roeters 19 en G Gouka ;18; H h a schrijver 22 en M PC -Etman 20; P Struljk 25 en J C G Weiter 23; RSvridersk-i 23 en M P Bak 20; K L van Zanten 24 cn I Stoel 28. Getrouwd;. D Bakker 57 en P GSavage 48; J van Bommel 28 en P Evan der Steen ai: H WG-van prut en 28 en A M de Graal 26; R de Koning 22 en B J Koster 19; G M C C Bruijhinckx 24 en E D H M Hazelzet 21: A M de Jong 24 en Y JM van Koppen 20; J Kool 27 en S Ivan Meel 23; A Jvan den Heuvel 25 en j Lenos 20; D Baron 23 en W A van Haften 21; WGJ JHaver- kamp 23 en J MVermeuien 21; F ALowes 22 en 'J TM Dries 21; D de Geus 23 en T M LMathiJssen 21; J Verdam 20 en C A Drenth 16; C van Leeuwen 25 en J den Boer 27; W JXieinvIand 27 en E Blomen- daal 25; A. J van 't Wout 24 en J M immerzeel 22; A Speljer%22 en M Avan der Kraan 21. Geboren; Johannes zv J de Wit en E M van DDeursen; Jolanda At dv.P Masten broek en'M C den Elzen; Leo zv L G Kuipers en-M H Charité; Jacobus J zv j Govaart.en J BW Vorstenbos; Marcel zv p J van-Oevelen en H Fons. Overleden: L CFabrie 1 mnd; M Jvan Grootveld te echtg G J van der Lubben; Noot en boom 79 echtg a valk; jc A Poot 60T G L' van Hattem 37 echtg W B Riste- ruw;',T jjeljsman 96; Y in 't Veld 4 dgn. VLAARDINGEN De plaatselijke werkgroep van de Nederlandse Orga nisatie Voor Internationale Bijstand (NOVIB), houdt deze week een lijst- collecte en zaterdag een buscollecte. Vorig jaar had Vlaardingen 60 col lectanten die bij elkaar 2400 inza melden. De werkgroep is van mening, dat de grootte van het in te zamelen bedrag afhankelijk is van het aantal collectanten. Mede daarom wordt een beroep op de bevolking gedaan om deze collecte geheel te doen slagen. Men wordt verzocht zich als collec- tant(e) aan te melden bij mejuffrouw P. van Haren, Valeriusstraat 108, tel. 343796. Na zaterdagmorgen 9 uur is het collectebureau geopend aan de Oosthavenkade 10 in gebouw Excelsi or. Wie liever per giro zijn bijdrage wil afstaan, kan overmaken op num mer 100 200 ten name van Anti-Hon- geraktie Den Haag. Voorzitter van het plaatselijk co mité is de heer J. Steensma met als leden mejuffrouw P. van Haren en de heren J. v. Heyzen, J. G. Keppler, B. G. Otten en C. Westerhof. VLAARDINGEN De derde ronde in de tafeltenniscompetitie heeft voor de plaatselijke verenigingen 30 punten opgele verd uit 32 wedstrijden. Het gemiddelde van één punt per ontmoeting werd dus juist niet behaald. De jumorenteams be haalden zeven punten uit negen wedstrij den. Flardinga 1 keerde van TOG 9 terug met een 9—1 overwinning. Hollandiaan 1 kwam tegen ïnsulinde l iets tekort om een rede lijk resultaat te behalen. Met 6—4 ging deze wedstrijd verloren. Intiem 1 kan het ook nog niet best wennen in de eerste klasse. TBSM 1 zond de blauwhemden met een 9—1 nederlaag huiswaarts. Het eerste team van Shell verloor op eigen terrein van Elan 7 met 3—7. Sunlight 3 zag ook geen kans om een winstpunt te veroveren. Meeuwenplaat' 2 won met 64 in Hoog vliet. Succes was wel weggelegd voor de Windmolens, die ditmaal TOGB 5 met 64 in Berkel versloeg. Jan Braber zorgde weer eens voor een hattrick voor zijn team. De overige uitslagen waren .'Flardinga 2 DSS 3 4-6. VBP 2Holl. 3 2-8, Holl. 2 Repelaer 1 8-2, Holl. 4 DNM l 1D-0, Te *68 HOU. 5 5-5, Holl. 6 TOG 8 6-4, Hagero 3 —Holl, 7 5-5. Holl. 8 Amroba 6 6-4. Intiem 2 Overschie 1 4-6, Intiem 3 Intiem 5 Cebeco 1 3-7, Centrum 3 intiem 6 4-6. Unilever 3 intiem 7 KM), Intiem 8 Hermandad 4 7-3, Intiem 9 HPV 3 9-1, Sunlight 3 Intiem 10 6-4, VBP 5 —Intiem 11 6-4. Intiem 12 VVOP 2 3-7. Overschie 6 Shell 2 6-4, Shell 3 Nio 2 1-9, ïnsulinde 4 Sunlight 2 2-8, TBSM 4 URTTC 2 7-3, Xerxes 8 K URTTC 3 5-5, URTTC 4 RVS 10-10. Junioren: Intiem 1 TOGB 2 4-6. 21 Up 2 Intiem 2 9-1, Intiem 3 Intiem 4 7-3, E 'S3 2 intiem 4 7-3, intiem 5 Overschie 1 6-4, Wildert 3 —intiem 6 5-5, Intiem 7 TSF 6 7-3, 21 Up 4 - Intiem 8 10-0, Wildert 5 —Intiem 9 8-2. ROTTERDAM In het afgelopen weekeinde zijn op diverse terreinen kantines en tuinhuisjes opengebroken en ernstige schade aargericht. Dat gebeurde op het terrein van de ten nisvereniging Unilever aan de Dal tonlaan en in de kantine van de sportvereniging ïnsulinde en in twin tig tuinhuisjes op het terrein tussen le Daltonlaan en de spoorbaan. Op het volkstuincomplex Vreelust .aan de Tjalklaan werden acht,huisjes, •opengebroken. m Nieuwe'Binnenweg 288-294. Rotlerdam (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De operator P. C. Arts uit de Spechtlaan is een van d,é 'twintig winnaars in de auto-test match, -die Renault het afgelopen voorjaar heeft gehouden. Tijdens een bijeenkomst in het Deltahotel kreeg de Vlaardïnger duizend gulden uitge reikt.' De wedstrijd was uitgeschreven voor alle deelnemers aan proefritten met een van de Renault-types. Zij moesten in maximaal 25 woorden op originele manier hun Tnenuig geven over de auto waarmee de proefrit werd gemaakt. Een jury bestaande uit de jouma- HOEK VAN HOLLAND De rui tersport is ook een van de onderwerpen waarover de 'wijkraad zich zal uitspreken in de volgende vergadering. Het Is niet onmogelijk, dat men besluit deze sport toch een kans te geven. Ook het gedrag van de zomergasten In Hoek van Holland krijgt de aandacht. Aula RHBS: Schiedamse filmkring met „Intieme Belichting" <14 J.) 20. rcade: Vergadering EHBO, 20. Chr. Sociale Belangen: Vergadering SBLO, 20. Irene; CHU kiesvereniging, 20. Chr. Sociale Belangen: .feestavond NCB. 20; vergadering Ned. Christelijke Bond voor Overheidsbeambten, 20; Fotokring 20. Passage Theater: „Funes'.e gevolgen" (14 Jaan. Stedelijk Museum: Schilderijen en houtsneden Jan van der zee (l.e.m .28 oktober), Amerikaanse pop-artgrafieken (t.e.m. is oktober), dagelijks 19—12, L4—17 eti zondags 19—16. Redactie-adres: mevrouw J. van der Hoèk-Hoogendam, Jan Steenstraal 29. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: maandag t/m vrij dag 18.30 tot 19.30 en zaterdag 17 tot 18 uur. Johan Gröneveld, Van Marumstraat 24b, telefoon 15.37.79. - polltle-alarmnummer: 26.46.64. Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder; 26.26.26. GG en GD; 26.28.87. Apotheek: Apotheek Evers, Lange Haven 81, tel. 26.62.42. liste Eva Smit, tekstschrijver Pieter Goemans en de auto-journalist J. Koolhaas-Revers, beoordeelde de in zendingen. De heer D. J. Honninger van Re nault Nederland n.v. reikte het be drag uit. Mevrouw Arts ontving bloe men names de Vlaardingse agent Dorzo n.v. Een sieraad mei brillant is de stille wens van elke vrouw. En wat is mooier, eleganter, luxueuzerdan een horloge, bezet met (onke- lende brillantjes? Een geschenk dat haar gelukkig maakt, telkens als ze ernaar kijkt! witgouden horloges met brillant vanat 700.- edelsteenkundige f.g.a. diamrrtexpert g.l.a. LIJK8AAN92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Eind volgende maand komt de gemeentebegroting voor 1969 in behandeling. De ge meenteraad zal proberen de duur van het marathondebat te beperken tot drie middagen en drie avonden. Vo rig jaar is dat gelukt door elke frac tie te binden aan een bepaalde spreektijd. Toen is ook gevraagd de manier van behandelen te vereenvoudigen door de begroting niet meer per bladzijde aan de orde te stellen, maar per hoofdstuk. In overleg met B, en W. hebben de fractievoorzitters in gestemd met de beperking van de spreektijd en met de gewijzigde ver gadertechniek. De grootste partijen krijgen de langste spreektijd en de kleine frac ties moeten het met wat minder doen. Het is niet zo dat de spreektijd is berekend naar het aantal leden van een fractie. Ook de kleine groe peringen komen ruimschoots aan bod. De gerantsoeneerde tijden geveii een maximum aan. waar men uiter aard ver onder mag blijven. Dit even voor de duidelijkheid. Het schema met de spreektijden vermeldt voor de diverse fracties de volgende minuten in respectievelijk eerste en tweede instantie: PvdA 105 en 80; PCG 90 en 65; KVP 55 en 35; WD 50 en 30; PSP 40 en 25 en de Boerenpartij eveneens 40 en 25. Niet alleen de raadsleden maar ook B. en W. zullen zich onderwerpen aan een beperking van de spreektijd. Bij het beantwoorden van de vragen zulien zij elk in eerste instantie een half uur mogen praten en In tweede instantie een kwartier. Dit geldt voor elke wethouder en voor. de burgemeester per groep van onderwerpen. Zij zulien twee maal aan de beurt komen. - Indien de hand wordt gehouden aan het tijdschema, zal de begroting in zes vergaderingen behandeld zijn. SCHIEDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor aan de Neder landse stichting consultatiebureaus voor huwelijks- en geslachtsleven met ingang van I januari 1968 tot wederopzegging een subsidie toe te kennen van een cent per inwoner per jaar, naar rato"' van het aantal Schie damse bezoekers aan de Rotterdamse en Vlaardingse bureaus over deze bureaus te verdelen. Naar de mening van B. en W. voor ziet de stichting in een reële behoef te aan voorlichting, reden waarom zij het verantwoord achten een beschei den gemeentelijke subsidie toe te kennen. SCHIEDAM Geboren: Aalbrechta J dv H JLems en C W Avan den Akker; Theodorus LivBA Jelijt en W J Stieber: Kendrlka dv WM van Bommel en M PJ LochHelena T dv H WEngelsman enE M C den Boer; Wendle dv T Mastenbroek en J Verhagen; Robert B zv B Bronkhorst en R van der Ploeg; Aria A Sdv C A Prein en G van der Toorn; Theodorus ev A A Mostcrt en W SaarJoos. MAAS LAN D De wijkraad zal dinsdagavond 29 oktober het bungalowpro bleem bespreken. De wijkraad Is niet en thousiast over de plannen van rijkswa terstaat voor de bouw van bungalows voor haar personeel. Aan de andere kant voelt men er weinig voor aan rijkswaterstaat een groot aantal woningen toe te wijzen. VOOR VEELEISENDE MUZIEKLIEFHEBBERS - EEN GROTE KEUZE BIJ AERT V. NESSTRAAT 38 ie MIDDELLANDSTR72 TEL. 118811 -235327 VL AARDINGEN Maandag morgen vertrok uit de haven van Vlaardingen het Rode Kruisschip J. Henry Dunant Aan boord be vonden zich ruim veertig chro nische zieken en invaliden uit het Westland. Dank zij de finan ciële steun van de Westlandse Rode Kruisafdeling en de afde ling Maassluis - Maasland - Hoek van Holland zullen zij gedurende vijf dagen kunnen genieten van een onbezorgde vakantie. De fractievoorzitters beginnen met het houden van hun algemene beschouwingen op maandag 25 no vember, 's middags om twee uur. Bij de beantwoording zal wethouder E. P. van der Veen van financiën het spits afbijten. Dat zal vermoedelijk 's avonds gebeuren. m PEN van de meest zinvolle- hob- bies vind ik nog altijd het post zegels verzamelgp. Zoals de meeste schooljongens ben ik er indertijd ook mee begonnen en ik heb. het nog een aardig; poosje volgehouden ook. Maar ja, hoe gaat dat? Langzamer hand verzandt de activiteit én de interesse komt pas weer terug als je eigen kinderen plotseling een filate- lie-manie krijgen, die dan.ook weer van korte duur blijkt te zijn,-Echte volhouders vind je niet zo-" heel veel. Een hiermee verband houdende hobby die je nog veel minder aan treft is het verzamelen van poststempels. Ik bedoel nu niet,, de filatelisten die gestempelde zegels' op enveloppen verzamelen, maar de mensen die het alleen om de. stem pels te doen is. Ook dat is een leuke bezigheid, want behalve de Posterij en zijn er veel bedrijven en orga nisaties die door het plaatsen "van een eigen stempel aan hun fran- keerplicht voldoen. De PTT in Rotterdam werkt óp het ogenblik met ;een stempel dat het gebruik van de Benéluxtunnel propageert. Of dat iets van de laatste dagen is weet ik eerlijk ge zegd niet, want zoals ik al zei, ik heb mijn interesse voor postzegels wat verloren ën dan let je ook niet meer op de stempels. Maar toevallig viel dezer dagen mijn oog op dat (nieuwe?) stempel. Nu is propaganda voor de Bene- luxtunnei zeker geen overbodige luxe. Anderhalf jaar ligt deze prachtige oeververbinding nu in de Nieuwe Waterweg. Ik maak er vrij frequent gebruik van en ik ben er nog steeds enthousiast over. Maar dit enthousiasme vindt zijn oorzaak in het feit dat deze BNL-tunnel nog steeds zo onrendabel is als je maar kunt bedenken, en de initiatiefne mers en beheerders delen dit en thousiasme beslist niet. Voor hen is het een grote te leurstelling geworden dat het pu bliek voor een aanmerkelijk snellere oversteek geen gulden over blijkt te hebben. Ik weet dat hierover lang en breed te discussiëren valt, maar dat is al zoveel gedaan. 'POCH zou het jammer zijn als deze tunnel een misrekening wordt. Het landsbelang zou erbij ge baat zijn als de tunnel snel kon worden afbetaald en aan het rijk worden overgedragen. Een vereiste daarvoor is in de eerste plaats een goede communicatie tussen de be langhebbende instanties, maar ook dat laat nogal eens wat te wensen over. Een voorbeeld daarvan vind ik in de Zeelandbrug, een zeer snelle en korte verbinding tussen de provin cies Zuid -Holland en Zeeland, die de weggebruikers schatten aan tijd en ongemak bespaart a raison van een rijksdaalder per oversteek. Maar rijksambtenaren die vanuit de randstad dienstreizen naar Zee land moeten maken, en dat zijn er dagelijks vele, mogen van de nieuwe aanwinst geen gebruik maken: tol geld wordt namelijk niet vergoed. Dat de heren ambtenaren dan van de Moerdijkbrug gebruik moeten maken, daarmee 35 km omrijden en ongeveer drie kwartier langer on derweg zijn speelt blijkbaar geen rol. Maar hoe het zij, de PTT beveelt u de BNL-tunnel aan. Kijk maar op het plaatje! «<XlD»tSI»iGSL221.R0neR0Aa.TeUl»flr3-1230a2 - r~ 5 m m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1