V£*KAD£ Hout en Bouw" wil vechtpet opzetten Hans Bakker (12) was de beste voorlezer SLAAPKAMER GEHEIMEN Afscheid voorzitter Gotink BENDER In belang van werknemers: De Spaarbanken in dit gebied werken samen om u meer service te geven! Een spaar girorekening bijvoorbeeld. Verlies voor TSF tegen Wibats JVijnhandel haalt Spanje in huis fë/CHIlSSER CENTIMETER Inbrekers haalden flinke buit er is altijd één reden meer om te kopen bij TELEFOON 343046-343492 Handelsmij A. VAN ROON N.V. rotterdammer (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De Vereniging „De Belangen" bestaat vijfenze ventig jaar en vierde gisteravond in gebouw „Irene" haar jaar feest. Tijdens deze vergadering nam de heer -H. Gotink (75) af scheid als voorzitter. De heer Gotink hanteerde de voorzitters hamer sinds 1925. deskundig in klank VECHTEN Met deze betalingsrekening kunt u bij e*n van de 15 spaarbanken in het Delta-gebied gegarandeerde spaarbank-cheques krijgen met een spaarbankpas. Elke cheque is tot maximaai 50,— gegarandeerd. U kunt deze cheque voor alle doeleinden gebruikenoveral in Nederland. En zon der dat de spaarbanken daar ook maar iets voor rekenen. Ook automatische overschrijvingen zoals bijvoorbeeld huur, verzekering, enz., kun nen via een betalingsrekening worden ver richt. Van elke mutatie ontvangt u een handig dagafschrift thuis. Met een beta lingsrekening hebt u weinig contant geld meer in huis nodig: het staat rente-gevend op de Spaarbankelk moment van de dag tot uw beschikking! Meer dan 200 kantoren van de Spaarbanken in het Delta-gebied staan klaar om u alle gewenste informatie te geven. De Spaarbank te Rotterdam Spaarbank Anno 1820 Schiedam Spaarbank Vlaardingen Nutsspaarbank Maassluis Spaarbank te Dordrecht De Spaarbank ie Gorlnchem Nutsspaarbank Alblasserdam Spaarbank te Delft Nutsspaarbank te Thoien Vlissingsche Nutsspaarbank Nutsspaarbank te Middelburg Nutsspaarbank Mlddelharnis- Sommelsdijk Nutsspaarbank Zierikzee Nutsspaarbank Gouda Leidse Spaarbank Bij het gemeentelijk woningbedrijf kan worden geplaatst een GEMEENTE VLAARDINGEN Werktijden: 's morgens van 06.00 uur tot 09.00 uur? maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur. Uurloon 3,32 bij 23 jaar en ouder. Geïnteresseerden kunnen sollicitatie zenden aan bet gemeentelijk woningbedrijf, Emaus 31, of zich 's morgens aanmelden evt. na tele fonische afspraak (010-350411). 'n publicatie van de BONDSSPAARBANKEN, SAMENWERKEND IN HET DELTAGEBIED en dagelijks Wij hebben geen slaapkamergeheïmen voor u. Integendeel! Wij vertellen u er alles van, én wij laten u heel veel zien. Ook natuurlijk losse kasten, toilettafels, bedbakken en andere slaapkamermeubelen. En niet te vergeten matrassen en wollen dekens. En denk eraan JURYLEDEN PLATEN HALEN bij G. P. VAN DAALEN Jr zal u tonen hoe goed u kunt wonen. Ged. Biersloot 42—48 Tel. 348793 VLAARDINGEN HOUT - TRIPLEX - BOARD - VERFWAREN Pa. A. G00S EN CO. - VLAARDINGEN Pagina 7 i DONDERDAG 24 OKTOBER 1968 ViuzfrSlo flatbewoner 'of concertpia- Wij etreven naar maatwerk In "adze adviezen. Daarom nemen wij de lijd "one In Uw problemen te ver. diapén. En daarom hanteren wij naast d» stemvork ook de duimstok. Uw woonruimte, budget of extreme eisen prikkelen ons tot het vinden van een passende oplossing. Neem bij Bender j de tijd om dit zelf te ervaren. „De Belangen" werd 75 jaar gele denopgericht om de „plantinge Gods te bewaren In a) de prediking van alleen het Evangelie van Jezus Christus en b) de voorziening in de behoeften ca sociale noden der leden. Verontrust door de komst van de so cialist-anarchist Domela NIeuwenhuis naar Schiedam werd de vereniging in het leven geroepen. Om te kunnen voldoen aan de doelstelling „voorziening in de be hoeften en sociale noden der leden" werd de Christelijke Nationale Werk mansbond, afdeling Schiedam, opge- icht Deze afdeling had ook als doel, liefde te kweken voord e hervormde kerk. De afdeling had nauwe contac ten met „De Belangen" en behield die. „De Belangen" vergaderde aanvan kelijk in het „Verenigingslokaal", dat tot 1931 middelpunt was van kerke lijke arbeid. Later werd gebruikt ge maakt van gebouw „Irene" aan de Grote Markt, dat echter snel te klein bleek. Een herenhuis aan de Nieuwe Haven werd verbouwd en ingericht. De in Hardinxveid geboren oud-on derwijzer H. Gotink, dei in 1914 naar Schiedam kwam, voelde zich reeds snel tot „De Belangen" aangetrokken. Hij was leider in de toenmalige jeugdkerk. Zijn bestuurlijke capaci teiten ontwikkelde hij verder als se cretaris van de wijkvereniglng, die in de Westwijk vooral haar activiteiten ontwikkelde onder voorzitterschap van dominee Tonsbeek. Negentien jaar was de heer Gotink ouderling bij de hervormde gemeen te. Ook was hij betrokken bij de ka- I dercursus tot opleiding van kerke lijke mede-arbeiders Kema in 1944, die In de lokalen van. de Savornin Lohmanschool begon onder voorzit terschap van dominee Hoffman en j dominee Jansen. Verder was de heer I Gotink actief als voorzitter van een propagandaoonunissie van de CHU. Hij ontving de ere-peaining van de j Schiedamse Gemeenschap. Bardam. Y/. de Withstreat 32 - tel. I38US Amsterdam - Arnhem Breda Leiden SCHIEDAM Inbrekers hebben vannacht een flinke buit gehaaid bij ie NV Graaf van Loon aan de Rot- terdamsedijk 70. Uit een geldkistje ontvreemdden zij een bedrag van j500 gulden. De daders zagen kans oÖn deur open te wringen. Ook werd ingebroken bij loodgie ters be'drijf Van der Moezel aan de Schie 52. Het hele pand werd onder- jocht, maar het effect was hier nihil. Een plastic zakje, met 26 rijksdaal ders en zes Marken verdween uit de hól van de 43-jarige electricien A. C. aas boord van de Augua Clara, die nog steeds bij Wilton-Feijenoord in reparatie ligt. SCHIEDAM.De commissaris van politie verzoekt de deelnemers aan de verkeerscursus, die al inschrijf for mulieren hebben afgehaald en deze nog niet hebben ingeleverd, dit voor 30 oktober te doen. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM „Zet je vechtpet maar op den dwing het hoofdbestuur die maatregelen te nemen, die we zenlijk in het belang zijn van de werknemers." Dat zei woensdag avond in Chr. Sociale Belangen de heer Van Pelt, voorzitter van de Christelijke Besturenbond. Hij sprak tijdens een bijeenkomst van de Ne derlandse Christelijke Bond voor Werknemers in Hout- en Bouwnij verheid. Voorzitter B. M. Koppenoi en bondsbestuurder A. de Bloeme wezen er in hun openingswoord op, dat het van de leden van de Christelijke Na tionale Vakvereniging, waarvan het NCB een afdeling is, afhangt in wel ke mate en op welke wijze in de toekomst de inspraak van de werkne mers in de onderneming tot stand gebracht zal worden. De voorzitter wees op de kwestie Wilton-Feijenoord, waarbij' geen re kening werd gehouden met 'de werk nemers. De vraag is nu, wat er in januari bij de reorganisatie van Wil ton zal gaan gebeuren. Bondsbestuur der Bloeme wees erop, dat de grotere loonvrijheid die nu mogelijk is, gro tere verantwoordelijkheid met zich mee brengt. De schuld van mislukking bij het onderhandelen kan nu niet meer geschoven worden op het college van rijbsbemiddelaars of op de stichting van de arbeid. Er moet gevochten worden voor medezeggenschap, in het bijzonder ten opzichte van het ontslagrecht. Ook in de bouwnijverheid, die sommigen zien ais „nomadenbe- drijfstak", zijn werknemers die ja renlang aan een bedrijf hun beste krachten geven. De heer De Bloeme bracht verder het mvesteringslóon ter sprake en hekelde de rede, die professor VAN Muiswinkel onlangs uitsprak, Hij riep de leden op om de door God opgelegde taak ten aanzien van de gerechtigheid mede door hun toedoen te verwezenlijken. De heren J. A. Verkade en C. Kob- beregt, heiden vijftig jaar lid, ontvin gen uit handen van de heer Van Pelt de gouden speld met lauwertak, ter wijl de heren C. Groeneweg en J. Winkelman leder een zilveren asbak ten. geschenke kregen omdat zij veer tig jaar lid zijn. G. P. VAN DAALEN Jr. Sedert 1900 Korte Hoogstraat 16 Vlaanllngen Tel. 345006. SCHIEDAM In de derde compe titiewedstrijd heeft het eerste team van tafeltennissend TSF geen winst behaald. Het tweede team van Wibats nam beide winstpunten mee terug naar Den Haag. De uitslag was 4-6. T S F 2 leverde een uitstekende prestatie door met 5-5 tegen Phoenix de halve winst te griipen, T S F 1 tegen Wibats 2 werd een gelukopgaande strijd waarbij pas in de laatste partii de beslissing viel Hans Kreïscher begon in- drie games met een nederlaag tegen Hoek. Cas van Koetsveld had met 21-17 en 21-16 'niet veel moeite met van Dijk maar dubbelspel de stand weer in even wicht zou kunnen brengen. Dit ge lukte Kreischer/van Koetsveld en toen Cas van Koetsveld en toen Cas van Koetsveld ook over Hoek gezege vierd had stond het T S F-team met. 3-2 voor. Omdat Kreischer en Eikmans. in hun volgende enkelspelen niet het juiste tegenspel konden vinden had Cas van Koetsveld de opgelopen 3-4 achterstand in zijn partij tegen'Hen- drikx kunnen wegwerken. Aanvoer der van Koetsveld slaagde hierin niet en moest met 15-21 en 19-21 de eer aan zijn tegenstander laten. Het be tekende voor het team een 3-5 ach terstand. Hans Kreischer hervond zichzelf in zijn partij tegen Hoek en won met 21-16 en 21-7. T S F 2 had in het duel met Pnoenix uit Delft in Nol Braak de grote inan. Vooral zijn overwinning op Rob Hogenöorp was van goede kwaliteit. Dick Boer speelde eveneens een prima wedstrijd en boekte een over winning op Duyndam. Het vijfde winstpunt kwam uit het dubbelspel. Invaller Hans Dries kon op dit hoge re niveau nog niet tot winst komen. SCHIEDAM Geboren: Maria 3;; dv S H 3 Bonelaas en N Baanvinzer; Sandra, dv 3 van Bleien en V A J Lühe; (Nancy M. dv 3 A Meijer en C H M van Veeten. overleden: MSpanjersberg, 57, echts M van der Drilt; J Dammers, M, echtg W H Poort: 3 F Putters. 77; G EC Lokken.:62; M F Hersbach, 40; E J van der Horst, 54. SCHIEDAM Geboren: - Annendeke dv W N w Durenksmp en J HBöhm; Karin dv T van den Bos en N Hazen; Jacqueline II dv B 3 Vermeulen en M P van Haften Daniël W J xv A A 3 Vermin en P M G van Ettinger. Overleden: N Bullee 67 wed v I Verwèlj. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM. „Andere mensen ontmoeten in een boek. Andere vol ken, landen, gebruiken en gewoonten leren kennen en inzicht krijge in de manier waarop de mensen leven." Wethouder mejuffrouw ,G B. de Graaff hield woensdagavond in de aula van het Stedelijk Museum een pleidooi voor lezen en in het bijzon der voor het voorlezen van en uit he.t kinderboek. Lezen van het goede kinderboek is daarom zo van belang voor het kind, omdat het zich identificeert met de hoofdpersonen. Mejuffrouw de Graaff beschreef het boek als iets dat ■geeft, wat de televisie niet geeft: een prikkeling van de kinderlijke fan tasie. De tien prijswinnaars van de voor wedstrijd iazen daarna voor. De eni ge jongen in het gezelschap, Hans Bakker (12) kwarmds eerste uit de bus. Hij las voor uit „Alleen op de wereld". Tweede was Carla Jongen burgers (12) met een gedeelte uit „Dik Trom en zijn dorpsgenoten" en derde was Yvonne Kluin (11) met een stukje uit „Een korf ..vol sprookjes". thecaresse) mevrouw T. Vos-Dahmen von Bucholz, schrijfster,de heer A. Oosterhuis,schrijver, en de heer B; Poortvliet, illustrator. Over enige tijd zijn de regionale finales, in de landelijke finale die op de, televisie zal worden uitgezonden, wordt de beste (voor) lezer of elze- res van Nederland aangewezen. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De NV Roe- broeck-Dubois' Wijnhandel aan het Groenweegje heeft een vertegen woordiging voor Nederland verkre gen van het Spaanse wijnhuis Hijos de Jimenes Varela S.L. in Jerez. „Va- rela Nederland" is het resultaat van besprekingen in Spanje zowel als in Nederland. De heer A. van der Poel, directeur, ziet de zg. hogere ihkoe- mens-groep als potentiëlè klantenk ring. In tegenwoordigheid van de Spaanse ambassadeur in Nederland, Vicente Trelles en de directeur van Hijos de Jimenes Varela, Jesus Medi an, bood „Varela Nederland" woensdagmiddag in het restaurant „Op Gouden Wieken" in Den Haag, een feestelijke matiné aan. Stedelijk Museum. schilderij en/houtsneden. van Jan der Zee (tot 28 •oktober). Openingstijden 10-12, 14-17, zon dag 10-16 uur. Passage Theater: „Funeste gevolgen", film. weekdagen behalve woensdag 2 en 8.15 uur. Galerie Punt: Jan Roeland, schilderijen en tekeningen, Diana Leckerkerker, etsen, Sees Vlag. nieuwe prenten, A-ad Gerritsen, zeefdrukken. Redactie-adres: mevrouw J. van der Hoek-Hoogendam, Jan Steenstraat 2$. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: maandag t/m \Trij- dag 18.3D tot 19.30 en zaterdag 17 tot 18 uur. J-ohan Gröneveld, Van Marumstraat 24b, telefoon 15.37.79. Polltie-alarmnummer: 26.46.66. Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder: 26.26.26. GG en GD: 26.28.87. Apotheek: Apotheek Evers, Lange Haven j 81, tel. 26,62,42. 1 SCHIEDAM De Stichting Feder atie Sociaal Pedagogische Zorg voor Zwakzinnigen, werkend via deskun dige hulp van maatschappelijk wer kers om de zg. „achterblijverw" een juiste begeleiding te geven, doet een beroep op jongelui van veertein jaar en ouder om zaterdag 2 november met de bus te collecteren. Liefhebbers kunnen zich opgeven bij H. Bal, Louise Raemaekerstraat 199 (tel. 26.51.34), D. de Bruin, P. K. Onneslaan 139b (tel. 26.79.83), A. J. Houtsma, urgemeester Knappertlaan 234a (tel. 26.43.72) en F.'J. van Noort- wijk, Veenlantstraat 12a (tel. 26.55.07). De sociaal pedagogische zorgvere- niging bieden hulp aan allen, die dit nodig hebben. Nouw met hen samen werken de algemene, pro testants-christelijke- en rooms-katho- lieke ouderverenigingen. Een samen werking, die al veel voortbracht, zo als kleuterschooltjes, dagverblijven, internaten en centra voor observatie. X Met het houden van een feest- avond, vrijdag in de zaal Beatrix, luidt de afdeling lawntennis van TSF het seizoen uit. Ook de afdelingen badminton, tafeltennis en volleybal zijn uitgenodigd voor de feestavond. X De Schiedamse Scheidsrechters Vereniging heeft het novemberpro- gramma bekend gemaakt. Op 7 no vember zal een contactavond met de v.v. Schiedam worden gehouden. Donderdag 14 november houdt de heer C. J. Bel een sportintelligen- tietest; op donderdag 21 november behandelt Lou van Ravens de spelre gels en donderdag 28 november komt het ADO-bestuurslid T, Chouffour naar de SSV om te speken. Dr. W. J. Sengers, zenuw arts verbonden aan de afdeling sociale psychiatrie en geestelijke hy giëne van de GG en GD te Rotter dam spreekt donderdagavond 31 ok tober over homofilie voor leden van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente en van de Nederlandse Protestanten Bond ln de „opperzaal" van de Doopsgezinde kerk. De Jeugd-Rijnmondband gaat een boterletter-actie voeren. De op brengst is bestemd voor uitbreiding: van het instrumentarium. Bestellin gen kunnen worden opgegeven bij mevrouw Schwagermann, Beijerlana- sestraat 21, teL 26.80.23, mevrouw Buns koek, Heinsiusstraat 32 en bij de heren Dolleman, Johan de Wittsingel 223 en Kloosterman, Boterstraat 14b, De drie besten zijn respectievelijk leerlingen van de Professor Gun- ninghschool, de Koningin Julia- naschool en de Albertus MBgnus- school. De jury bestond uit mejuf frouw R. G. P. Visser (jeugdbiblio- Jeugdbibliothecaresse mejuf frouw R. G. P. Visser reikte de prijzen uit aan de winnaars van de voorleeswedstrijd. De eerste was voor Hans Bakker van de Prof. Gunningschool. MANNELIJK SPORTIEF PERFECTE PASVORM ■SOESTVRIJ STALEN AANRECHTEN. Goedkoper dan ooit! Nu reeds v a. HO PLASTIC PLAFONDPLATEN v.a. 42 ct. VEEGVASTE MUURVERF 4 kg emmer 13.50, LATEX MUURVERF 2% kg emmer 'f 6.— en 4 kg emmer 9.75 kwn Levden Gaelstraat 87 - Tel. 344861. Gedempte Biersloot 68 - Tel. 346400 SLIPS SINGLETS v.a. BANLON in diverse kleuren Zo gewassenZo droog de nummers van DE SPECIALIST o{) het £ebied van CARA.VANLUIFELS. UITBREIDINGEN. VERBOUWINGEN en REPARATIES van TENTEN cn CARAVANTENTEN Ï^STIIAVENKADE 61 VLAARDINGEN SCHIEDAMSEWEG 61 VLAARDINGEN TEL. No. 343202

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1