grote projekten Spel vol Gesol met sollicitatie hervormde hulpprediker ROSE-KEUKENS EURO commando brandweer over aan ir. Scheen BI Morgen roept de Mok Koeriers worden gespeld! Handelsonderneming D. BOOT «ZEKER boogaard - PHILIPS I m C0UZY Ere-medailles bij W ilton-Fij enoord wildweh Zeeland wil aftaldiing op olieleiding ■m ..Jill -ir w 'li FABRIEK VAN LANDBOUWMACHINES C. VAN DER LELY N.V. gemeente schiedam gediplomeerd doktersassistente polikliniek gemeente schiedam administratieve kracht polikliniek Emmastraat 9-11-13 tel.010-348744 CSiijnen) Vlaardingen WIJ ETALEREN THANS GEHEEL RUNOLEU 1A"?!T BANKSTEL - »v#0. Café-Restaurant CLUB MEDITERRANE! voor alle verzekeringen. OOK 'S WfNTERS EEN GROTE KEUZE KOLLEKTIE '69 BOERDAM SERVICE boogaard medische dienst lil IÉ M m -:Sil Ml -ij ■i! Ér lï «Sa I BEHAAGLIJKE WARMTE IN ELK VERTREK LASSERS BANKWERKERS MONTEURS VERFSPUITERS ONDERHOUDSBANKWERKERS ONGESCHOOLDEN Wilt U inlichtingen Bel Boogaard Elektriciteit N. V. en vraag naar de heer J. R oza ELEKTRICITEIT N.V. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. Hoogendam, hulpprediker van de hervormde gemeente Vlaardingen, is het slachtoffer geworden van een uiterst vervelende affaire. De hulpprediker had gesolliciteerd naar aanleiding van een advertentie van de hervormde gemeente Hilversum. Das was bijna een jaar geleden. Begin juni kreeg hij officieus het bericht dat hij was benoemd! Thans blijkt dat Hilver sum de benoeming financieel niet aan kan: VLAARDINGEN Vandaag. lilaandag en dagelijks SCHIEDAM Vandt aag. .en dagelijks Ultimatum keukens dagelijks vrijblijvend bezichtigen in onze showroom Oosthaven- kade 2la( Vlaardingen (COMPLETE STEREO APPARATUUR bij: G. P. van Daaten Jr. West-Rozenburg tel. 01888 - 2044 Tijdens de speciale bieden -wij een grote menu-keuze met als hoofdschotel Ree Fazant Wildzwijn Patrijs Haas Eend Exclusieve wintersport-vakantie ANTHONY VEDER CO. ASSURANTIËN N.V. Rotterdam - Westplein 11- tel. 114420 G. P. van Daaleu Jr. DE SPECIALIST MET EEN GOEDE Voor mensen die letten op KWALITEIT én PRIJS SST fel mm B|L II '•Bi pE ROTTERDAMMER Pagina 5 2A ZATERDAG 26 OKTOBER 1968 Wegens snelle uitbreiding van onze produktre vragen wij; voor transportwerkzaamheden. Eigen vervoer van onze fabriek naar Vlaardingen, Schiedam en het gehele Westland. Wij houden VOORLICHTINGSAVONDEN op MAANDAG 28 OKTOBER a.s. van 78 uur in een der bovenzalen van ,.DE TRIANGEL", Fran- sens'trast 14 te Vlaardingen. Op DINSDAG 29 OKTOBER a.s. van 78 uur in een der boven zalen van „DE AMSTELBRON" aan de Koemarkt te Schiedam. Bent u 'verhinderd kom dan eens praten op onze fabriek, wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur aan het fabriekskantoor, 's zater dags tussen 10 en 12 "uur ten huize van de perso neelschef, Weverskade 33f te Maasland, telefoon 01899—3755. WEVERSKADE 10 MAASLAND TEL 01899-2644 in de polikliniek van bet binnenkort in gebruik te nemen gemeente-ziekenhuis kan geplaatst worden een die de specialisten tijdens de spreekuren behulpzaam kan zijn. Salaris vanaf 21 jaar: 557— tot 742,— Sollicitaties binnen 10 dagen aan de adjunct-directrice, telefoon 010 - 26 91 26. In de polikliniek van het gemeente ziekenhuis kan worden geplaatst een vrouwelijke in het bezit van ULO-diploma, Taak: het zelfstandig ontvangen en registre ren van patiënten. Leeftijd niet jonger dan 22 jaar. Sollicitaties aan de geneesheer-directeur binnen 10 dagen, Nassaulaan 75. slagen niet als de details niet perfekt zijn. Kleinigheden als simpele kontakt- dozen of gewone zwakstroomfaedradlng voorde telefoon of belleiding bepalen medede betrouwbaarheid van grote in stallaties. Boogaard is groot in het grote en juist daardoor óók zo deskundig in het kléine. Dagelijks doen wij hohder- denkleïnekarweitjesinwoningen, win- kels en werkplaatsen. Boogaard telt maar liefst tachtig elekNospecialisten als vaste medewerkers, Dezelfdespécialis- ten waarop grote aannemers van zeer belangrijke projektén (chemische indus trie, ziekenhuizen, veilingen, bejaar dentehuizen, scholen) al jaren vertrou wen. En terecht. ROTTERDAM De. burgemeester van Schiedam, de heer H. Roelfsema, "heeft'- vanmorgen aan- zeventien werknemers van Wilton-Pijenoord wegens 40-jarig dienstverband een koninklijke onderscheiding uitge reikt. De zilveren eremedaille in de Orde van Öranje-Nassau is toegekend aan J. S. Frank, ohderbaas, C. de Keizer, baas, P. Speksnijder, begroter nieuw bouw en T. ichard, haas, allen uit Rotterdam, In Schiedam kregen P. J. Stam, bedrijfstechnicus, D. A. de Wit, constructeurgroepsleider, A. G. J. Knol, onderbaas, I. Neuteboom, on derbaas en C. van den Nouwland, onderbaas de zilveren eremedaille. Voorman L. C. A. Riekwel uit Vlaar dingen werd tevens onderscheiden. De bronzen ere-medail!e viel ten deel aan de volgende Rotterdamse werknemers: P. H. Commijs, scheepsbeschïeter, D. J. van der Mer- we, ijzerwerker-af tekenaar en A. Ba- gijn, ketel-plaatwerker. Eveneens brons kregen de Schiedammers H. J. Prins, schilder, D. van der Gaag, ij- zerwerker-aftekenaar en J. A. van der Hoeven, schilder. Bij Wilton Pijenoord vierden te vens de volgend zeven werknemers hun 25-jarig dienstjubileum: L. A. de Bel, brander, A. Bijloo, controleur, J. A. Nesse, ijzerwerker, A. W. M. Schaeffer, beambte magazijndienst, uit Schiedam en J. W. van der Geer, koperslager, M. D. van Reine, bank werker, uit Rotterdam. De Vlaar dingse voorman J. van der Wagt was eveneens 25 jaar in dienst Veertig jaar in dienst waren H. J. van de Laan, adviseur werkplaats uit Vlaar dingen en B. Lansbergen, ijzerwer ker-perser uit Schiedam. VLAARDINGEN Getrouwd: Agostir.o Basso 24 en Cornelia Lidulna Maria Sta 26, Nieolaar Reinier van Dijk 32 en Dieu'.vke Klaaske Grietje Vogelzang 24, Arie Adria- nus Cornells van DulJX 23 en Geertruida Bertha van Aalst 21, Pieter Cornells Berg- kotte 26 en Catharins Maria van 'Leeuwen 20. Aalbert Hugo van TeijUngen .21 en Mathilda Leonle Maria van Dam 20. Jo hannes Herbertus Willem Langendoen 22 en Helena Johanna van Dam 19. A nABItlC prima teder, elke Weur A* DAMME v/hToorenburg&Damme NwEtara»es340/3448ott6niainTetDSO-23=413a De heer Hoogendam, 58 jaar oud en 17 jaar in Vlaardingen, blijft nu in deze gemeente. Hij zegt ernstig teleurgesteld te zijn in deze hele af faire. Maar omdat de kwestie zolang heeft gespeeld, had hij eigenlijk wei- Stadsgehoorzaal: Toneelvereniging De fakkel 20. Binnensingel-Van Ley-den Gaclstraafe straatzang Leger des Heils, 19. Kerk Hoilan: Najaarsverkoping. 19.30 tot 22.. .Bijkantoor „De Rotterdammer' Smalle Havenstraat 11, tel. 346775. Alarmnummer politie: 344444. GG 'en GD: 344444. Alarmnummer voor meldingen luchtver- vH5She en geluid skinder: 262G26. Klachtenbezorging: H. Verbey, P. K. prossaerstraat 210, tel. 343345, dagelijks 18.00 tot 19.00 uur. .Apotheek: Delta-apotheek, Foris de Vijf- delaan 112, tel. 348888. Apotheek Maassluis: De Jong. Markt IX, 2234. Af cade: Martin Green, 20. Sociale Belangen: Contactavond UVG, 20. Irene: Buurtvereniging Gusto, 20. fn^?Ssag<! Theater: „Funeste gevolgen", tran. Weekdagen behalve woensdag 2 en «us uur. Punt: Jan Boeland. schilderijen «J leJeningen. Diana tLekkerkerker, etsen, Vla&, nieuwe prenten. Aad Gerritsen, ««drukken, „„'^actie-adres: mevrouw J. van der nufHoogendam, Jan Steenstraat 29. ;-...;a:liDor „De Rotterdammer": Lange «Wkstraat 82. *1 «!afbtenb(!zorsiDS! maandag t/an vrijdag tJlI tot 19-30 en zaterdag 17 yoy 18 uur. tei.fP Gröncveld. Van Marumstraat 24b, «aefoon 152779. PoUtie-alarmnummer: 264666. mui nanuniIner voor meldingen luchtver- cn geluidshinder: 262626. ij* en GO: 262887. opotheek: Dr. Wibautpiein 17. tel. 26753. nig zin meer om Ic vertrekken. Ook de sympathie van vele gemeentelé den, die hij kreeg na het bekend worden van het bericht dat hij zou blijven, heeft hem goed gedaan. „Ik kreeg er steeds minder ver- tróuwen in. De zaak heeft bijna een jaar geduurd- In juni kreeg ik het bericht dat ik was benoemd en dat de officiële brief nog zou komen. Daarna hoorde ik niets meer", aldus de heer Hoogendam. Hij vertelt dat hij tien dagen gele den Hilversum voor een ultimatum heeft gesteld! Hij eiste een garantie voor het tijdstip van in diensttreding en voor een woning. Daarna kwam het laatste definitieve bericht.in .de vele maanden durende zenuwslopen de affaire Hilversum. De benoeming gaat niet door. Wat blijkt? De provincilae kerk- voogdijkamer van Noord-Holland gaf de gemeente Hilversum geen toestemming om het traktement van de heer Hoogendam op de begroting te zetten. De financiën van de ge meente Hilversum zijn daarvoor, te zwak. Bovendien, maar dat is van ondergeschikt belang, zag hervormd Hilversum geen kans binnen afzien bare tijd' een woning te vinden. Ook bij.de collega,s heeft deze af faire kwaad bloed gezet, Ds. J. Bou- terse' 'schrijft in Hervormd Neder land, editie Vlaardingen, dat de be noeming eèn beschamende zaak is geworden. Na elf maanden blijkt dat men niet in staat is om een hulppre diker te benoemen. „In die tussentijd is een spel gespeeld, zo vol verzuimen, zo vol van traagheid en laksheid dat het bijna niet te geloven is. Elk gewoon bedrijf zou zich doodschamen om zijn werknemers zo te behandelen. Maar in de kerk is het blijkbaar mo gelijk een hulpprediker gedurende bijna een jaar aan het lijntje te hou den. Ais er vanuit Vlaardingen niet enkele keren aan de bel was getrok ken in Hilversum, dan was alles mis schien nog langer gaan duren. U kunt deze Showroom: Oosthavenkade 21 - Tel. 350338, Vlaardingen Ik geloof dat groter verontwaardi ging op zijn plaats is om deze han delwijze. Hilversum heeft getoond dat'het geen voldoende bglang had bij een hulpprediker en dat het on voldoende heeft beseft welke mense lijke belangen hier op het spel ston den, Een tijd van, grote spanning is nu voor de heer en mevrouw Hoog endam achter de rug", aldus ds. Bou- terse. De predikant schrijft verder dat het voor de heer Hoogendam niet meer aanlokkelijk was in Hilversum te gaan werken. Hij en zijn vrouw weten dat vele sterke banden de ge meente met hen verbinden en dat Vlaardingen vermoedelijk veront waardigd zal zijn over de manier, waarop zij zijn behandeld. He heer Hoogerdam zegt zcif dat hij dit de laatste dagen in grote mate heeft ervaren- Hij is blij dat de hele affaire nu achter de rug is en zal zich, zoals hij dat al zeventien jaar heeft gedaan, met liefde wijden aan z'n werk in Vlaardingen. Verder serveten wij uitgebreide menu's of a Ia Carte. Zondags aan de vleugel een kent van bekende pianisten. Vanuit Rotterdam is ons Restaurant nu ook gemakkelijk te bereiken via de nieuw» Beneluxtunnel. Na de tunnel Volgt U «Ie borden "Engeland dAJ" tot ons Restaurant. Zaterdags uitsluitend voor gezelschappen VLAARDINGEN - Burgemeester rar. J. Heusdens heeft vrijdagavond in gebouw Triangel tijdens een korpsbijeenkomst het commando van de Vlaardingse brandweer overgedra gen aan ir. J. G. Scheen (36). Hij is de opvolger van de heer H. Groene- veld, die tot en met 31 oktober in functie blijft. De commando-overdracht gebeurde gisteravond, omdat de burgermeester wegens verblijf ïn het buitenland niet in staat is deze formaliteit vol gende week te vervullen. De opvolger van waarnemend commandant J. Rietveld wordt de heer M. Timmers (33). Mr. Heusdens maakte nog meer be vorderingen bekend. De heer L. van Rij werd bevorderd tot ad junct-hoofdbrandmeester en doet dus ook zijn intraden in de brand weerstaf. De beëdiging zal op een later tijdstip gebeuren. .Verder zijn met ingang van 1 no vember bevorderd de heren P. Broek, J. Komaat en J. Penning tot brand meester eerste klas en de heren M. van Buuren, A. Groeneboom en J, Voogd tot onder-brandmeester. Er zullen nog meer bevorderingen vol gen. De burgemeester zei dat het nood zakelijk is gebleken het korps met een tweede. beroepsofficier te versterken. De laatste, tijd is geble ken dat een versterking van het be roepskader nodig is in verband met de steeds zwaarder wordende taak van de brandweer. Er zal een adver- tentie worden geplaatst. M.rHeusdens liet er geen twijfel over bestaan dat het vrijwillig ka- rakter van -de brandweer moet blij ven gehandhaafd „tot in lengte van dagen". Wei is het de bedoeling het aantal beroepsmensen indien nodig uit te breiden. (De brandweer telt ongeveer honderd vrijwilligers en zes beroepskrachten -red.). Tot de heer Scheen zei. de burge meester, dat h'j het commando op jonge leeftijd aanvaardt na een ver blijf bij de brandweer van slechts vier jaar. „U hebt bliksemsnel car rière gemaakt", zei hij. De comman dant en de waarnemend commandant aanvaarden hun functie voorlopig voor vier jaar. Beiden kunnen gedu rende deze jaren ervaringen opdoen en bezien of hun positie bij de brandweer is te combineren met een drukke werkkring overdag. Met grandioze voordelen. Vraag programma aan: AMSTERDAM Amstel 24 Telefoon 020 - 62977 U bent jong, u wilt zekerheid voor uw gezin én een premie die in ui* budget past? Die is er, kijkt u maar! U betaalt voor 50.000,— zekerheid gedurende 10 jaar, slechts 187,50 per jaar bij een leeftijd van 30 jaar. 237,50 bij 35 jaar, ƒ304,50 bij 40 jaar. Vraag eens inlichtingen. MAASLANDHerv Gem 19 ds Evelljn, 7 ds Keijzer. Ger 10 en 7 ds Potjer. MAASSLUIS: Herv Gem Grote kerk 10 ds Kalkman (H A), 7 ds uroenewegen (HA). Jchthuscentrum 10 ds Keyzer. Za lencentrum 10 ds mr Luiten. Gem huls 9.15 dhr v d Stoep. Ger Immanuelkerk 9.30 cis De Vries, 4.30 ds Duursema. Maranatha- kerk 9.30 ds Duursema, 4.30 ds De Vries. Andréaskape! 7 ds Duursema. Ger vrijg 8.3» en 5 ds Vonk. Chr Ger 9.30 ds Buys (H Al, 3 ds Buys (Dankz). Ned Prot Bond 10.15 ds Beukman. Leger des Heils 10 samenk, 6.45 openl samenk, 7.30 samenk. ROZENBURG: Herv Gem Immanuelkerk S.4S jeugddienst, 6.30 ds Van Ieperen, De Schans 9.45 ds Westerveld. Gèr 9.30 en 5 ds Mantz. Chr Ger 9.30 en 5 ds Plantin gs. Ger Vriig 9.45 en 4.15 ds Deddens. Ger Gem (Poortugaal) 10 en 3.30 leesd. VLAARDINGEN: Herv Gem Grote kerk 9 en 10.30 dhr Hoogendam. 5 ds Kalkman, Nieuwe kerk 10 prof dr Van NI tink, 5 ds 'Nauta. Betiielkerk 10 dhr Van Zetten. 7 ds Nauta. immanuelkerk 7 dhr Van zetten Greenlyeeum 10 ds Hoorn. Kehobóthkerk 10 dhr Westmaas, 7 dhr Hoogendam. lch- thuskerk 10 ds Knottnerus, doopdlenst, 7 dhr Westmaas. Holykapel 10.30 ds Groene boom. Ger Kerk Oosterkerk iö ds Le ver. 5 ds Krol. Emmauskerk 10 ds Kou- wenhoven, 5 ds Lever. Holykapel 9 ds Ter Hart, gastendienst, 5 ds Swen. Pniëlkerk 8 en 10.30 ds Krol, 5 ds Kouwenhoven. Kara- nathakerk 10 ds Swen. 5 ds Ter Hart, Chr Ger Kerk Emmastraat 116 10 leesd, 5 ds Buljs. rh de Goedestraat 162 10 leesd. 3 prot drs Floor, Z-Afrika. Ger Gem Westniemvland 5S 10 en 5 ds Huisman Rem Kerk en NPB Hoflaan hoek Em mastraat 10 ds Postma. Leger des Heils Baanslraat 5 10 en 7.30 samenkomsten, 6.30 openluchtsamenkomst, Vlsbank. SCHIEDAM Ger. Oosterkerk 10 ds Van Zuylen, 5 ds Nammensma. Kethel De Ark 9.30 ds Schuring, 5 ds Van Zuljlen. Magna- !ia Del kerk 10 ds Bovenberg. 5 ds Van Duinen. De Goede Haven 10 ds Nam mensma, 5 ds Bovenberg. Julianakerk 10 ds Van der Meulen, 5 ds Schuring. Herv Evang Geb Irene 10 ds Verwellus, 4 ds Kastelein. Leger des Heils Lange Haven 27 10 en 7.30 samenk. Herst Apost Gem Stadhouderiaan 9.30 en 4 dienst. Chr Ger Warande 185 9-30 ds Dreath (H A), 4 ds Drenth. Bapt Gem Geb Irene 7 dienst. Herv Gem Grote kerk 9 ds le Coq. 10.15 ds Jansen, 5 ds Vons, 7 ds Meijer. Bethel- kerk 10 ds Nauta. Opstandingskerk 10 ds Zimmerman. 7 ds Spaling. Vredeskerk 10 en 7 dienst. Ger Kerk Franselaan 10 ds Va% der Veen, ds Groenewegen. Kethel Doopskeri: 10 en 7 ds Vons, St Marti- nuskerk 9.30 ds Verwaal. Ned Prot Bond Westvest02 10.30 prof Beek. Ger Vrije Westvest 30 9.30 en 4.30 ds Vonk,. Kerk- gsm tot verbr van de Ger leer Lange Nieuwestraat 67 10 en 5 dhr Hofman. Evang. Luth Gem Oranjestr. 10 ds Stein- hart. 200 DESSINS) Dessins uit de Nu al leverbaar. voor behang. Ook voor Flexa-verr. J. v. d. "Windstraat 18 - Vlaardingen Telefoon 342872. SEDERT 1900 Korte Hoogstraat 16 Vlaardingen Tel. 345006. De-heer Scheen had alle lof voor het werk dat zijn voorganger voor de- Vlaardingse brandweer heeft gedaan. Hij sprak over een hecht fundament, waarop het goed bouwen is. Ir. Scheen doelde op het moderne mate rieel, de goede samenwerking die tussen beroepsmensen en vrijwilli - gers bestaat en' op de contacten met de industrie. „Van de kant van de industrie- wordt veel gevaar verwacht, omdat in dit gebied de wonderlijkste bran den kunnen ontstaan. Ik geloof niet dat we bang behoeven te zijn voor de toekomst. Wanneer we er in slagen dc contacten met de industrie verder uit te bouwen, dan zullen we Vlaar dingen wel „veilig" houden". Aan de lijn 'TTerugzien op éen zeer drukke week vol kwesties én pre sentaties, in de kolommen van onze krant behoorlijk hebben ge vuld is nog wat nahijgend toch wel eens interessant. Nu doel ik niet op de Olympische vreugden en rellen, noch op "de studentenre voltes. Ook niet op het altijd wis selende/zelden verheugende, beeld van het buitenlandse nieuws. Nee, ik wil in eigen gebied Wij ven. En dan zie ik zes kwesties en drie presentaties. De kwesties, overwegend minder- opwekkend van karakter, zijn in de meerder heid. Laat ik daarmee dan maar beginnen. De kwestie-brandweer, die vele gemoederen bezig houdt, maar duidt op een waarschijnlijk onafwendbare ontwikkeling. De kwestie tussen Amsterdam en Rotterdam over het wereldhan- delscentrum: een burenruzie waar schijnlijk met steekjes misver-, - standen, maar weinig steekhou dend. De kwestie van het orgei der Nieuwe Zuiderkerk, die nog 'j-j wel uitzicht biedt omdat er zich belangrijke figuren achter zetten dit fraaie instrument te behouden. Ik ben benieuwd of dit gelukt. Dan de kwestie vanhet slacht huis. Vage plannen om op een cen traal punt een nieuw projekt te maken. Moeilijke zaakomdat er zoveel steden bij zij betrokken. De kwestie Diaconessenhuis, - die - er helaas op wijst dat in deze instel ling nog altijd niet de gewenste sfeer heerst. En ten slotté de kwestie-Historisch Museum, waar over u vandaag leest en die in we zen diep triest is. Dan de presentaties. „Communi catie '70" wed ïn grote lijnen ont vouwd. We mogen uitzien naar een feestelijk gebeuren dat Rotterdam en omgeving in dat jaar in zijn 1 greep kan houden. Nog geen „hei" roepen voordat we over de brug - zijn. Ten tweede de presentatie van het Wereld Handels Centrum- plan. Groots, fraai, indrukwekkend zijn zo de woordati, die dan wor den gebezigd. En terecht. Men. zal er nog meer van horen. Kundige specialisten zullen u de komende tijd melden wat er alle maal gaat gebeuren. Zo af én toe zal ik het mijne daarover bijdra-,' gen. Ten derde de aktie „Schoon Schip". U weet allang dat de strijd tegen vervuiling me altijd sterk bezig houd. Ik kom in de gelegen heid u nog veel meer te vertellen over deze aktie, die aller steun verdient. Een niet geringe inventarisatie nietwaar? Al overheersen dan de min of meer moeilijke kwesties. Maar ik dacht dat er belangrijke stappen zijn gezet om Rotterdam en omgeving nieuwe stimulansen en verlevendiging te geven. We gaan er nu even van uitrusten Schiedamseweg .41 Voor alle PHILIPS producten naar het PHILIPS-CENTRUM (uw vertrouwen waard) SCHIEDAM Boodschappendienst, tel» 20.6B.11. VLAARDINGEN Boodschappendienst, tel. 20,66.11. MAASSLUIS V. d. Poel. Alb. Cuypplein 11. tel. 29.00. maasland P. Noordam, Molenweg 1, tel. 20.35. HOEK VAN HOLLAND A. IV. L. Hut, Harwlchweg 194, tel. 34.96. ROZENBURG A. de Vrlès. Konlngtn- nelaan 24, tel. 22.17. MIDDELBURG Gedeputeerde Staten van. Zeeland willen de mo gelijkheid van een aftakking van-de oliepijpleiding Antwerpen-Rotterdam. In dé voorwaarden voor de huidige concessieverlening staat dat alleen Belgische maatschappij-en olie door de leiding mogen pompen. En dat vinden G.S. vam Zeeland onaanvaardbaar, reden waarom zij in een brief'bij de minister proteste- Zij vinden dat hun provincie, met een aftakking zeer gebaat kan zijn- Want er hoeven later geen. dure ri-- vierkruisingen voor Zeeland met olieleidingen meer worden gemaakt. Zij vin-den exclusieve rechten niet juist omdat Nederland toch _al zui nig moet zijn met de grond die voor pijpleidingen beschikbaar is. Het provinciaal bestuur meent dat -als de voorwaarden niet worden ge wijzigd, er geen concessie mag wor den verleend. GS hebben voor die aftakking vooral op het oog de industriegebie den in het Westerscheldebekken, ge dacht wordt aan een mogelijke Olie raffinaderij in Vlissingen-Oost, Ter- neuzen, het gebied van Ossenisse en het Reimerswaalgebied. (lil Öl PI f|ij MET DIMPLEX-RADIATOREN, ENG. HAARDEN, VENT, KACHELS, ENZ. -ie MIDDELLANDSTR. 72 AERT V. NESSTRAAT 38 TEL, 235327-118811

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1