Drukte in laatste dienst van Nieuwe Zuiderkerk iü Glorieus afscheid van orgel Nw. Zuiderkerk Speelweek draait met problemen (opzettelijke POLITIE ZOEKT AUTO 1 en toen Antieke tra*r verhuisd Voor de twaalfde keer brand in Overschie Honderden werden teleurgesteld sill Bervoets zoekt samenwerking mm Uitdieping geul naar Europoort 640 min gulden :0 Eerste patiënten gaan naar nieuwe Clara-ziekenhuis Er komt geen veemarkt voor de Randstad IH Pyromaan nog steeds actief Ka termeulen H0LSPR0DUKTEN DE H00GE citroen den Ouden ROTTERDAM tal bezoekers van Wat het aan- de kerk- je- JIÉIv jftr j 'IsfÖi'vld ROTTERDAM Op de orgel concerten in de Nieuwe Zuider kerk liep het aantal .bezoekers de laatste jaren sterk terug. Maar toen bekend werd, dat de kerk zou'worden afgebroken en het- orgel er nog-maar enkele malen'" te beluisteren zou zijn," stroomden de orgelliefhebbérs versterkt door louter nieuws gierigen? weer toe. nubeduidend goedkoper Toegiften diensten in de Nieuwe Zuider kerk de laatste 'tijd afgenomen tot ongeveer 200 in de morgen dienst en 150 in de middagdienst, zondagmiddag heeft men hon derden kerkgangers terug moe ten sturen, en de dienst kon pas beginnen toen de zeer velen, die met een staanplaats tevreden waren, zich op last van brand weer en politie hadden verwij derd. Auto gestolen xj Bestimr Walenburg samengesteld (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Natio nale Speelwijk draait. Niet zon der problemen. Er zijn proble men van buitenaf, zoals het door burgemeester W. Thomassen verbieden van de voorstelling van de Levende Opjektensjoo" van de Amsterdammer Frisch (noch burgemeester Thomassen, noch hoofdcommissaris A. Wol- ters „noch wethouder drs. G. v. d. Ploeg hebben de voorstelling ooit zelf gezien) en van binnen uit, opzettelijk uitgelokt. Utrechtse wethouder: «lilt nubeduidend goedkoper 150 cm breed HAL verwacht positief resultaat over 1968 Woningbouw Rijnmond gedurende september Prijswinnaars puzzel nE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A MAANDAG 28 OKTOBER 1968 ennwrooro Cooisingel bij Hofplein htjOTTERDAMS gereformeerde Jl kathedraal" was geheel ge vuld tijdens de laatste dienst. Op de kansel ander het majestueuze orgelfront cis, J. P. H('immer. verkrijgbaar in de dierenspeciaalzaak Zaterdagavond,- toen Aad van der Hoeren, een van de Jaatste leerlingen van de zieke organist van deze kerk,- Piet van den Kcrkhoff, daar het wer kelijk laatste concert zou geven, bleek, de grote ruimte veel te kleip. Wat nog ooit gebeurd vras. gebeurde nu:erl moesten honderden, mensen onverrichterzakc teruggaan. - Aad van der' Hoeven, organist van de Prinsekerk, heeft óp dit laatste concert "hét prachtige Walckcr-orgel nog eens' in volle luister laten klin ken en een'rijke verscheidenheid.van klankkleuren opgeroepen. Enkèle malen heeft hij nog- eens, goed laten horen, dat de „Fernwerkung" van dit orgel werkelijk vanver komt, want Straks als het buiten vriest dat het kraakt, heeft li ze bitter I hard nodig, zulke behaaglijk warme dekens. i 2-Petsoons cretonne dekens, l met meraklon vulling,prima l wasbaa'r en licht* in gewicht, dus gemakkelijk hanteerbaar. Tijdens deze speciale aanbie ding betaalt U vóór zo'n heer lijk warme deken in fraai bloemdessin nog géén dertig gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze 2-par- soons cretonne dekens, met meraklon vulling, in fraai bloemdessin met blauw of goud fond, snij maat 160x210 cm,. voor Ook maandagmorgen open Géén teL of schrift best men hoort het boven de achtergale rij. De grote tegenstellingen in .klanksterkte, die de Romantiek eigen zijn, waren te horen in het briljante koraal „Wa's mein Gott will, das gescheh' allzeit" uit de „Sonate no. 1" van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Een grote tegenstelling vormde hier mede het koraaivoorspel „Wer nur den lieben Gott lasst walten" van O. Dienel, waarvan de melodie in het „Femwerk" en de begeleiding in het hoofdwerk klonk. Een voorname rust sprak uit het koraaivoorspel „Wir glauben all' an einen Gott Vater" van Bach. Daarna kreeg de z.g. „Dorische Toccata" van deze componist alle flonkering mëe die'er maar in gelegd kan worden. Als een zingende zucht ruiste hier na hét koraaivoorspel „Schmiicke dich, o liebe Seele" van Johannes Brahms door de ruimte. Stoer uit donkere pedaaltonen oprijzend, met prachtige akkoorden, felle uitroepen, zangerige gedeelten, speelse flonke ringen en een met volle werk gespeelde „Finale in Bes" van César Franck, waarna het koraaivoorspel „Jesu, meine Zuversicht" van Max Reger, heel kort en uitermate fijn tjes gespeeld, de toehoorders even liet bij komen. Tussen al deze werken van groot heden deed de „Toccata in a" van Piet van den Kerkhoff het uitstekend met zijn boeiende afwisseling van brede akkoorden en levendige ge deelten en zijn dubbel fortissimo slot. Ten slotte liet Aad van der Hoeven het orgel nog eens in volle glorie klinken in de Faniasie over het ko raal „Ein feste Burg ist unser Gott" van Max Reger, een rijke afwisseling van zangerig pianissimo en fortissimo vol schittering, waarbij het „Fem werk" ook zijn beurt kreeg. Een langdurige ovatie riep de orga nist van zijn hoge zitplaats naar be ueden, maar toen bleven de 850 toe hoorders nog staan om te wachten op wat er nog zou komen. En er kwam nog heel watï Eerst een Improvisatie op „Psalm 150", en toen met telkens groepen van ongeveer veertig mensen om de speeltafel nog vier improvisa ties. Het was jammer, dat de bedoeling van de bij het programma ingesloten visitekaartjes door een onverstaanba re toelichting vanaf de preekstoel voor velen niet duidelijk is gewor den. Met de handtekening van de be zoekers erop (en zoals reeds is geble ken vaak met bijzonder sympathieke bijschriften) zullen zij in een album als: blijk van hulde, dank en medele ven aan Piet van den Kerkhoff wor den aangeboden. Wie nog mee wil do<=n, sture zo'n kaartje aan Aad van der Hoeven, Chris Bennekerslaan 37, Rottefdam-16. u. 51. Dersjant ROTTERDAM N.V. Gebr. Ber voets Kledingbedrijven 'heeft con tact over samenwerking. Directeur mr. P. V. G. M. Kamerbeek zei dit vanochtend in 'de aandeelhouders vergadering. De samenwerkingsgedaehte be staat bij Bervoets Teeds lang. Be sprekingen hebben echter nog niet tot resultaten geleid. Thans neeft men weer contact en het bedrijf streeft ernaar een samenwerking on .gunstige wijze te verwezenlijken. Over het resultaat kon mr. Kamer beek niets zeggen. Ds. J. P. Hörchner leidde de dienst, waarvan de liturgie in een lang pro gramma stond, dat op het buitenblad versierd was met een bijzonder fraaie tekening van het kerkgebouw. De predikant las Psalm 138 en uit Efeziërs 2 de verzen 19 tot 22. In zijn prediking gewaagde hij van de wee moed als op een Oudejaarsavond om iets dat voorbij is. Maar het moest zo gaan, want de door verhuizing naar de buitenwijken zo sterk gedunde ge meente had geen geld meer om de kerk te onderhouden. Nu de Westzeedijk toch verbreed en opgehoogd moet worden, ver dwijnt de kerk. Hij was verheugd, dat hij deze avond zo veel bekende gezichten van vroeger zag, en verge leek de fundamenten van het geloof met de fundamenten van dit gebouw, dat 52 jaar hecht cn sterk daar had gestaan. Jn zijn dankgebed gedacht ds. Hörchner de door ziekte afwezige or ganist Piet van den Kerkhoff, die meer dan 35 jaar het orgel heeft bespeeld, en oud-koster S. Numan, die op hoge leeftijd deze dienst bij woonde. Het Jaatste kind, dat gisteren in de Nieuwe Zuiderkerk werd gedoopt, was Hermina Johanna van der Maas. Het grote Christelijk Mannenkoor „Rotterdam-Vreewijk" luisterde on der leiding van Bernard Verboom de dienst op met fraaie en beschaafde zang: vooral „Cantate Domino" van Leo Hassler werd prachtig gezongen. Ook twee oud-leerlingen van Piet van den Kerkhoff werkten aan deze dienst mee: Jet Dubbeldam, organiste van de Duitse Kerk, die de „Passa- caglia" van Johann S. Bach en de koraalfuga „Gloria sei Dir gesungen" van Max Reger prachtig speelde, en Koos Bons, organist van de Immanu- elkerk te Maassluis, die in zijn ko raalimprovisatie aan het begin van de dienst, in het „Derde koraal" van César Franck en in nog een koraalim provisatie zijn leermeester eveneens alle eer aandeed. G. M. Dersjant 'j~)E Nieuwe Zuiderkerk was lang voor vijf uur al vol. De mensen, die tegen vijf uur nog stonden in de paden en in de hal moesten onder zachte drang van suppoosten en op last van politie en brandweer worden weggestuurd. z zijn verkrijgbaar bij: Groene Hilltdijk 272 - Telefoon 190657 Schere 23 (Zuldwijk) - Telefoon 273660 ROTTERDAM De raadkamer van het gerechtshof in Bergen (België) heeft de 34-jarige vrachtautochauffeur M. van der B. uit VleutenDe Meern in vrijheid gesteld. De man werd een maand geleden aan gehouden in verband met een autobot sing in Bergen waarbij vijf mensen om het leven kwamen. In de parochiekerk in Mill zijn in de nacht van zaterdag op zondag drie offerblokken gelicht. Verder 'hielden dc daders een kleine beeldenstorm in de kerk. m w DEN HAAG Voor het toeganke lijk maken van Europoort voor sche pen met een diepgang van 57 voet' is naar schatting een bedrag nodig van ongeveer. 640 niiljoen gulden. Mi nister De Block van Economische za ken heeft dat meegedeeld in ant woord op vragen van Tweede-Ka merleden over zijn begroting. Voor verdere verdieping en verlen ging van de vaargeul om tankers van 225.000 ton te kunnen ontvangen, zou nog eens een bedrag van 90 miljoen gulden nodig zijn. De verdere uitdie ping en verlenging van havenwerken zou 75 miljoen gulden kosten. SCHIEDAM Dit weekeinde zijn een bromfiets en een auto gestolen. J. P. B. uit Vlaardlngen-dCed aangifte van diefstal van zijn voor Musis Sacrum staande bromfiets:een donkergrijze Opel Rekord, eigendom van R. N„ verdween in. de nacht van vrijdag op zaterdag van het parkeer terrein aan de Singel, terwijl het rech- ter-portlerraampje van dc auto, toebeho rend aan mevrouw M. A. P.-V. en gepar keerd op de Burgemeester Van Haaren- laan, ingeslagen werd. De auto werd door zocht maar er wordt niets vermist, De Griekse regering heeft beloofd volgende, week 400 gevangenen van de eilanden Leros en Yioura vrij te ■laten. ROTTERDAM De politie zoekt nog altijd naar een vrachtwagen die dinsdagmiddag 22 oktober om 16 nur .op de verbindingsweg tassen de Schiehavenweg en de Westzeedijk de 43-jarige rangeerder J. W. de Beijer van de Hulkestein dodelijk heeft overreden. Er zijn 'de politie te weinig gege vens bekend. De vrachtauto, die na- de aanrijding doorreed, zag er vol gens een igetui'ge uit ais op bijgaande ■tekeningè De auto was rood geverfd en'nad op het houten hekwerk aan 'de zijkant de lettercombinatie BE, BF of BV. De wagen reed door in de richting Hudsonstraat of Vierha- venstraat. Iedereen die inlichtingen kan rge- ROTTERDAM Het bestuur van het Dienstencentrum Walenburg bestaat thans uit H. Th. C. Hodes, voorzitter, J. van Huuksloot, secreta ris, J. H. A. Scheffers, penning meester, drs. M. C. P. Staeplkamp, tweede voorzitter, mevrouw A. M. Leeman-Flipsen, tweede secretaresse en W. v, d. Ban, A. A. Bos, mevrouw C. M. Koot-Hage, mevrouw J. Kui pers-Rademaker en mevrouw M. C. Vloemans-Mulders, leden. In dit bestuur zijn vertegenwoord igd de Gereformeerde Kerk, de Her vormde Gemeente, Humanitas, de r.k. parochie en -de UW. Het verzorgingsgebied is Bergpol- der, Blijdorp en de Provenierswijk. Secretaris J. van Huuksloot, Ho- gerbeetsstraat 19c, tel. 248282 verschaft na zes uur 's avonds inlich tingen. De heer Kamerbeek noemde de vooruitzichten voor Bervoets op korte termijn niet rooskleurig. Er is mag geen 'kentering in de voor de confectie en textiel ongunstige con junctuur. Wel zijn er enige symp tomen voor opleving. Het dividend is van acht tot zes procent verlaagd. ven omtrent een soortgelijke auto, wordt verzocht deze door te geven aan de politie van het bureau Mar- coniplein, .tel. 143144 (toestel 5103). ROTTERDAM Dinsdag 29 oktober zullen als eersten ongeveer 120 patiën ten van de afdeling kinderziekten, hart en vaatziekten, longziekten en inwen dige ziekten het nieuwe gebouw van het St. Clara Ziekenhuis aan de OIym-: piaweg vroeger Oost-Varkenoordse- weg in Usselmonde betrekken. Diezelfde dag zal ook de kunstnier- afdeling overgaan. In het nieuwe ge bouw zullen al deze afdelingen aan zienlijk meer ruimte krijgen dan vroe-, ger het geval was. Vandaag werd de keuken van het nieuwe complex in gebruik genomen. Ongeveer een maand geleden zijn de poliklieniek, de röntgenafdeling, het laboratorium, de aptihotheek en de centrale sterilisatie verhuisd. Het nieuwe complex telt ruim vijf honderd beidden. Met de bouw is in mei 1965 begonnen, verleden jaar augustus werd het hoogste punt be reikt en nog dit jaar zal het geheel worden opgeleverd, niet minder dan vijftien manden eerder dan in het oor spronkelijke bouwschema was voor zien. Zodra de nodige maatregelen en voor zieningen zijn getrofen zal buslijn 70 van de RET het eind- en beginpunt bij het ziekenhuis krijgen. Dat doet de evolutiedeskundige socioloog Wim Dekker met een vrij pittige en provocerende enquette. Volgens hem en zijn collega's van de „studio"" is dat nodig om de deelnemers die zaterdag en zondag zeer schools zijn onderwezen, los te maken en te prikkelen tot eigen prestaties. Overigens werkt het verbod van de burgemeester door. Het stichtings bestuur van de Nationale Speelweek overweegt officieel te protesteren tegen het besluit van de burgemeester. Ab Steensma zei het vanmorgen zo: „Men denkt kennelijk niet dat er hier vakmensen aan het werk zijn." Overi gens staan er in de hoek van het mid denplein enkele sloopwagens „om op af te reageren", dat is wel gebeurd, maar dan met verf. Overal lopen langharige meisjes en bebaarde jongens rond met stokjes smeulend wierook in de mond. De damp van dit spul hangt zwaar in de hal en bedekt alle activiteiten, zowel de studiomensen die naar de grote produktie van vrijdag gaan werken, en de individuele die aan het metselen zijn of aan het schilderen, boetseren, publiceren, kortom aan een van de talrijke Speelweek-evenemeuten. Steensma is bijzinder tevreden met zijn 350 deelnemers en met hun enthou siasme dat vooral is gebleken tijdens de twee voorstellingen die nu achter de rug zijn. Dat is voor hem en zijn medewerkers een bewijs dat zij er in zijn geslaagd voor de avondactiviteiten goede artisten te krijgen. UTRECHT „Recente publikaties aangaande de stichting van een randstad sladithuisijveemarikt in Utrecht zijn volstrekt prematuur". Dit zei gistermiddag dé Utrechtse wethouder W. J. Vergeer bij pet aanbrengen van de eerste dakplaat op de staalconstructie van een van de gebouwen 'die behoren bij het nieuwe veemarktcomplex in Utrecht. Volgens de wethouder is de gemeente Utrecht wel benaderd door de gemeente Amsterdam. De Utrechtse veemarkt beschikte tot nu'toe over een terrein aan de Croeselaan, maar aangezien het marktterrein bestemd is voor de ver dere uitbreiding van de jaarbeurs moest een ander terrein worden ge zocht. Het nieuwe veemarktterrein kosten ruim 19,3 miljoen ligt in de Voorveldse polder ten noorden van het verkeersplein „De Berenkuil". Het totale terrein heeft een opper vlakte van 15 hectare en ligt gunstig ten opzichte van 20wel een spoorweg- aansluiting als het openbaar slacht huis en de gebouwen van de facul teit van de dierenkimde. Er is een parkeergelegenheid voor 635 perso nenauto's. Het marktterrein omvat een run derhal die binnenkort een over kapping zal krijgen (kosten 1,5 mil joen) en een kleinveehal. De totale veestallingscapaciteit bedraagt 17.435 vierkante meter. De nieuwe veemarkt zal in januari 1970 gereed zijn. ROTTERDAM De RET heeft zaterdagvroeg een groot deel van hel antieke trambe- zit, overgebracht naar een andere re mise. De verhuizing gebeurde onder belangstelling van bewonderaars van oud spoormaterieel. In tegenstelling tot de aanvanke lijke plannen heeft de RET vijf wa gens, getrokken door drie moderne motorwagens, vlak achter elkaar de route laten rijden via Kleiweg, Berg weg, Noordsingel, Hofplein, Stations plein, Mauri tsweg en Nieuwe Bin nenweg naar de remise b'j het Heemraadsplein. Later in de morgen haalde een motorv:agen nog twee crude trammetjes op. Het wordt geen echt museum, maar toch zal er een respectabel aantal oude trams komen 'omdat ook de particuliere tramwegstichting er de zelf gekocht ewagens mag -neerzet ten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zaterdagavond om half tien is voor de twaalfde maal brand uitgebroken in de zogenaamde brandflat in de Beeningcrstraat. Ook ditmaal kon het vuurtje snel worden bedwongen. Opnieuw was de brand gesticht voor de deur van de woning van de familie Holtrop, het ken nelijk doelwit van de brandstichter. De vlammen beschadigden een groot deel van de voordeur. Maar toen de brandweer arriveerde was het vuurtje al uit getrapt. Het is begonnen met enkele in petroleum gedrenkte kranten. Nog steeds is de politie er niet in geslaagd de dader te arresteren. Begrij pelijk dat de onrust onder dc bewoners toeneemt. Ondertussen werkt de enquête van Wim Dekker door. Sommigen zijn boos, anderen lachen en weer anderen halen slechts de schouders op. Wim Dekker: „De bedoeling is alleen maar dat ze iets van hun zelf in deze week en de te maken produktie leggen. We gaan door vijf grote taboes te doorbreken." Bij het boekenstalletje aan de uit gang liggen allerlei sex-blaadjes en ander weinig verhullende lectuur. Het ligt er allemaal voor de verkoop. Er is niemand die er op aan vliegt. Ook geen ambtenaren. Wat Frisch kennelijk in natura filet mag. mag in blaadjes wel. De Itixe van Trevira 2000, de modestof bij uitnemendheid, morgen binnen hef bereik van al die klanten, die een fijne neus hebben voor iets bij zonders. Een ideale stof (U voelt ze niet, zo soepel), deze Trevira 2000, voor Uw japonnen, deux-pieces en kinderjurkjes. Een modieuze stof, waarvan U de eigenschappen wel kent; snel gewassen, zo droog, kreuk vrij en soepel in het dragen. Dezé fijne stof in een prachtige kwaliteit, met een keuze uit 15 modekleuren, koopt U nu, liefst 150 cm brééd, per meter voor nog géén twaalf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze bijzonder fraaie Trevira 2000, in 15 uni- kleuren, w.o. aqua, wit, rood, marine en bleu, 150 cm breed, per meter voor - Ook.mxsndagmorgen open CUn teL of schrift bast ROTTERDAM De directie van üc Hol land-Amerika Lijn deelt mee, dat, over- eenkomstig de In het voorjaar uitgespro ken verwachting, de resultaten over het lopende boekjaar een aanzienlijke verbete ring ten opzichte van 1967 te zien zullen geven. In het passagiersbedrijf bleven de resul taten van het transatlantische seizoen Dog beneden de verwachtingen. Deze ach terstand werd evenwel volledig gecom penseerd door de betere bedrijfsuit- komsten van het uitgebreide crulsepro- gramma dat dit Jaar werd samengesteld. De resultaten van het vrachtbedrljf ver beterden aanzienlijk, ten gevolge van de: reorganisatie van de lijndiensten, ten dele als gevolg van een beter ladfngaanbod op sommige trajecten. Door wijzigingen In de organisaties In Europa, en In Amerika, alsmede in die aan boord van de schepen, kon de daarmede beoogde verlaging van de' bedrijfskosten grotendeels worden verwezenlijkt. In de eerste drie kwartalen van het boekjaar zijn kosten van afvloeiings- en andere re- organisatlemaatregelen gemaakt. Mede zijn verliezen bij enkele dochterondernemingen geleden. Onvoorziene omstandigheden voorbehou den, wordt echter verwacht dat 3968 uit eindelijk met een positief resultaat zal ■kunnen worden afgesloten. tover 1967 bedroeg het verlies bijna ƒ.19,2 min hetgeen ten laste van de algemene reserve werd gebracht. Het dividend werd gepasseerd. Over 1966 bedroeg de winst 6,2 min. Toen werd een dividend van acht procent uitgekeerd RED. (ROTTERDAM in de maand september 196B kwamen in de 23 gemeenten van het Rijnmondgebied 528 C782) woningen gereed, te weten: 403 (v.J. 389) woningwetwoningen: 97 (35) gesubsidieerde particuliere woningen; 28 058) ongesubsidieerde parUcuiiero wonin gen. Begonnen werd met -de bouw van 697 (1.396) woningen, namelijk: 372 (901) wo ningwetwoningen: 282 (42Ö) gesubsidieerde particuliere woningen: 43 (70) ongesubsi dieerde particuliere woningen. Op 1 oktober j%8 waren In aanbouw 14.378 (12.460) woningen, te weten: 7.731 (7.216) ln de woningwetsector: 3.434 (3.220) ln de sector van de gesuhsldleerde parti culiere bouw: 1.213 (3.034) ln de sector van de ongesubsidieerde particuliere bouw. Van de 7731 in aanbouw zijnde woning wetwoningen zijn er In aanbouw; 2.954 Jn Rotterdam; 985 in Vlaardingen, 788 in Schiedam. 688 in Krimpen aan den IJssel, 572 ln Maassluis, S56 in Ridderkerk, 445 Ir Sptjkenlsse. 196 in Capelle aan den IJssel en 647 ln de overige gemeenten van het Rijnmondgebied. Drievierde deel van de ln aanbouw zijn de woningwetwoningen, benevens van de ln aanbouw zijnde gesubsidieerde particu liere huurwoningen met eer, maandhuur beneden 18S per maand, zijn bestemd voor houders van een „legitimatiebewijs woningzoekende ln Rijnmond". De prijswinnaars van de puzzel uit ons Zondagsblad van 19 oktober jl. zijn: Jac. Holster, Pr. Julianaweg 3, Dordrecht, 10; L. Plugge, Alb. van Raalteplein 118, Schiedam-Kethel, 5; L. van Veen, Stonnerdijk 105,- Rotterdam, 5.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1