Gemeenteraad behandelde begroting Verhoging belastingen bracht nodige discussie Twee toneelstukken in maand november X AGENDA Geen beslissing over centrale hulpverlening HOUD HET HOKVOL! MUI i daar zit'm iW de knoop fill WWIÊi gevrij dingskoor brengt concert va» operawerken „Zie hiereen vrij man Van de Hoek tel Vlaardingen Kredieten voor het onderwijs in Schiedam Havenarbeider gewond Glazenwasser kreeg schrik van zijn leven Winst en verlies voor volleybal Iers TSF deelt winst met Ons Vermaak Raadsvergadering Schiedam Ook poëzie uit Schiedam werd goed verkocht Burgerlijke stand Bur<?prlë'fke stand bestel tydig gezellig VetA&een. I - X&ïx. beduidend goedkoper rundboxleder Vandaag en morgen en dagelijks Ledenvergadering van de CO-OP Meer inspraak bij samenstellen van programma VI. 65 „Klusjesman" Zonnehuisniet zonder pastor Auto uitgebrand .Kleuter aangereden Tafeltermis in Vlaardingen bij G. P. van Baaien Jr. Een perfehte televisie Suggesties Versterkers bij G. P. van Baaien Jr. Onwel en overleden FORTEX L ;-y I "-verliefd'' i- VERLIEFD VERLOOFD f 10.90 f""- (Van een onzer verslaggevers) viAABWNGEN De gemengde „„hereniging „Het Bevrij- fatfcooT" geeft vrijdag 8 november S leiding van dirigente mevrouw i vd. Bos-Maurer een concert in thoaw Triangel aan de Penstraat Het concert begint om ,cht uur, De toegangsprijs bedraagt ƒ1,5#. Aan de uitvoering verlenen mede- Jfkfap de politiemannenzang- Saniging „Hermandad" uit Rotter- Henk de Buck (bariton) en Roos (piano). „Hermandad" slaat onder leiding van Piet Struyk. Het Bevrijdingskoor zingt deze ,"r uitsluitend operawerken. Voor teoauze staat op het programma on- L meer Zigeunerchor uit II Trova- tare van Verdi. Jerusalem uit I Lom bard! van Verdi en de Wals uit Faust tan Gounod. Na de pauze worden vertolkt Chor i«r Landleute uit Cavaleria Rustica- m van Pietro Mascagni en het Rata- ólan uit La Forza del destino van lerdi roet een sopraansolo van Corry Nederlof. „Hermandad" zingt voor de saffie onder andere het bekende werk Die zwölf Ral-ber van Imjalof na de pauze In tiefen Keller van Fischer met soli van Gert Langeler. Henk de Buck brengt voor de pau- se twee werken uit Die Zauberflöte ?an Mozart en na de pauze O du me|xj holder Abendstem uit TannhSuser van Wagne (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De voorgestelde verhogingen van de hondenbelasting, relnigings- en ontsmettingsrechten, personele belasting en straat- en ri oolbelasting konden niet de volledige instemming van de raad krijgen. In het bijzonder brak de heer Alijk (kath.) een lans voor het principe „gelijke monniken, gelijke kappen." Hij meende, dat vooral de lasten voor de gemeenteretaiging niet ge lijk verdeeld werden over de bevol kingsgroepen. Hij zag een tegenstelling met de lasten, die de flatbewoners werden opgelegd in verband met het gebruik van containers en die aan de indivi duele gebruiker in woonhuis, winkel- of industriepand werd opgelegd. Hij was van mening, dat een algemeen recht dient te worden ingesteld als bijdrage in de kosten van de reini gingsdienst Ook moesten vroegere verhoudingen, die thans sterk gewij zigd zijn, herzien worden. De heer Alijk drong verder aan op behandeling van de diverse heffin gen, die bij de begroting werden in gediend, alvorens tot uitvoering over te gaan. Hieraan mochten misschien financieel technische bezwaren kle ven, maar daar was volgens hem wel een oplossing voor te vinden. (Van test onzer verslaggevers) VLAARD IN GEN Het Vlaar- üape Kunstcentrum heeft voor de snatnd november twee toneelstukken Waar koopt U voor Uw dochter nog een echt-degelijke lederen molière, ver onder de tien gulden? En zo'n molière hebben de meisjes toch echt nodig; vooral in de herfet en winter. Meisjenehoen van eerste kwali teit lundboxloder, met een pri ma pasvorm en een leuk gaat jesmotief op het teenstuk. Deze pracht schoen met slijt vaste rubber zool, in een ge makkelijk te combineren kleur bruin en in de maten 23 t/m 35, koopt U nu voor minder dan de helft van de normale prijs. maten a t/m 31 Kyjf maten 32 t/m 35 Morgenvroeg om 9 uur komt U Uw slag slaan op onze schoe nen-afdeling parterre. Daar verkopen wij echt rund- boxledeien meisjesschoenen in een prima model, kleur bruin, met slijtvaste rubber zool, voor prijzen die wij best uniek mogen noemenl Ook moondtgmorgtn open GUn te), of tchrift best arcade: EHBO, 20; Arcade: Orpheus, 20 Christelijk sociale Belangen: Toonkust, Christelijk Sociale Belangen: CBB Wer- «nde Jeugd, 20. ctiristelljk sociale Belan- Gemeentewerken pers. avond. Chrlstellijk Gereformeerde kerk: Her- "Jrmlngsherdenklng, 20. Spreker dominee a J. Begger, Veip. •naiaaiia Delkerk: Schiedams Vrouwen koor, 20. tentoonstellingen en Vr Punt: Jan Roeland, schilderijen n tekeningen, Diana Lelckerlterker, etsen, V1ag. nieuwe prenten, Ad Gerritsen, Jej®Jrukken. de Graaft'; 26 oktober - 21 no- ®oer, Maarten Kemper, aquarellen, «■usage Theater: „Hang them High" (18 D3 Uur6'^^ uur (behalve „woensdag) en k-f,ïï?Btoor "°e Rotterdammer", Lange «na' 82 Redactieadres: Mevrouw 3. a aer Hoek-Hoogendam, Jan Steenstraat booming: Maandag t/m vrü- u„8 838 1930 en zaterdag 17 tot 18 2<hr°"an Grneveld van Marumstraat Pniiö on 15 37.79. Almïïl"alarI>ummer: 34.46.65. ■umnnnummer voor meldingen lucytver- Gc eelu'dshinder: 2C.26.26. ,9,6® GD: 2S.23.87. Wlhlv,», Apotheek Nleuwland, Dokter 'oautplein 17, telefoon 26.75.32. op het programma, staan. Allereerst komt de Haagse Comedie met de ko medie „Zie hfer, een vrij man" van Tom Sioppard in de vertaling van Max Nord en onder de regie van Eric van Ingm. Dit spel zal worden gespeeld op dinsdag 5 november, 's avonds om kwart over acht in de Stadsgehoor zaal. Dinsdagavond 19 november brengt het Nieuw Rotterdams Toneel in dezelfde zaal het blijspel „Plaza Suite" van Neil Simon in een verta ling van Anty Westerling. Berend Boudewijn heeft de regie. De prijzen voor de leden bedragen ƒ6,25, ƒ5,25 en ƒ4,25. Niet-leden be talen 1,25 meer op de diverse ran gen. Jongens en meisjes beneden de achttien jaar betalen een gulden als ze lid zijn en. 1,50 als ze geen lid zijn. VKC- en Culturaleden kunnen Za terdag 2 november van 's morgens tien tot 's middags een uur een kaartje in voorverkoop nemen. Voor leden en niet-leden bestaat daartoe nog de gelegenheid op dinsdag 5 no vember van 10 tot 13 uur en 's avonds voor de voorstelling. Voor de voorstelling op 19 novém- ber gelden dezelfde prijzen. Ook de tijden voor het bespreken van plaatsen zijn dezelfde als die voor de uitvoering op 5 november, zij het twee weken later. In zijn antwoord deelde wethouder Scheffers mee, dat de heer Alijk pre cies had aangehaald, wat er in de vergadering van oktober 1967 bespro ken was in verband met de behande ling van de begroting voor 1968, Hij was van mening, dat eerder over de afzonderlijke punten van de begroting gepraat moet worden om tijdens de behandeling daarvan niet in tijdnood te raken. Hij was het niet eens met de heer Alijk, dat de reinigingsrechten een verkeerde tendens vertoonden. De kosten van de containers, die gebruikt worden door flatbewoners, worden doorberekend in de service kosten. Wel gaf hij in overweging een studie te ondernemen van de mo gelijkheden om, in het kader van het schoonhouden van de stad, te komen tot heffen van reinigingsrechten. Op een vraag van de heer Poot (prol) antwoordde de wethouder, dat er inderdaad riool- en afvalwaterlo- zingsrechten moeten worden betaald door sommige inwoners van de stad aan andere instanties dan de ge- meente. De verhoging van de hondenbe lasting bracht de gemoederen van ve le raadsleden In beweging. Mevrouw Blaauw-iRieur (pac. soc.) pleitte voor ontheffing van betaling aan minver mogenden, wat niet de goedkeuring van de wethouder kon wegdragen, omdat een algemene bepaling een moeilijk hanteerbare zaak is. De protestants-christelijke fractie hield bij monde van de heer Rosman een pleidooi voor het stringenter na leven van politieverordeningen. De heer Rosman, die zich een tegenstan der van belastingverhoging betoonde, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDIN GEN/SCHIEDAM De Co-op Nieuwe Waterweg houdt op vrijdagavond 22 november in het gebouw aan de Kethelstraat 10 in Schiedam een ledenvergadering, die om acht uur begint. Behalve de jaar verslagen staan bestuursverkiezingen op de agenda. Volgens het rooster is van het da gelijks bestuur aftredend secretaresse mevrouw L. H. Okker-Stoel, Zij stelt zich voor deze functie niet her kiesbaar. Het bestuur stelt in haar plaats kandidaat de heer K. Boer. De heer Boer heeft thans een func tie in het bestuur. Indien hij in het dagelijks bestuur wordt gekozen als secretaris, wordt mevrouw E. Sieswerda-Kalt voorgedragen zijh plaats in te nemen. In de raad van commissarissen, is mevrouw Sieswerda-Kalt aan de beurt om af te treden. Indien door de voorgaande verkiezingen de plaats van mevrouw Sieswerda vrij komt, stelt het bestuur in haar plaats me vrouw L. H. Okker-Stoel kandidaat. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De vereniging van Vlaardingse kunstenaars VI. 55 heeft zaterdagavond in haar sociëteit aan de Zomerstraat 31 een goed be zochte ledenvergadering gehouden. Na een paar wijzigingen kon het huishoudelijke reglement met alge mene stemmen worden aangenomen. Ter oriëntatie omschreef het bestuur de werkzaamheden, die ver bonden zijn aan de diverse bestuursfuncties. De komende bestuursverkiezing wordt in januari gehouden. Enige kandidaten hebben zich reeds gemeld. Een belangrijk punt van bespre king vormde de uitbreiding van de werkgroep, die in overleg met het bestuur de programma's samenstelt. Hiermee werd voldaan aan de alge mene wens van meer inspïaak bij de samenstelling en uitvoering van de programma's. Zonder haar doel ais kunste naarsvereniging voorbij te streven (bemiddeling befoepsproblemen, or ganisatie tentoonstellingen, het leg gen van contacten) is men van oor deel dat de betrokkenheid van VI. 65 bij het plaatselijk gebeuren van be lang is bij het samenstellen van het programma. De leden lieten zich zeer positief uit over het openbaar debat lussen wethouder T. de Bruijn en cineast Jan Schaper, dat door de vereniging was georganiseerd. fi MAASLAND Ook zaterdag 2 novem- er is ODO l vrij. ten.IJ er nog een Inhaalwedstrijd wordt vastgesteld. ODO 2 krijgt het Naaldwljkse SVN op bezoek. ODO 3 heeft de return wedstrijd tegen ON- DO-3, waarvan enige weken geleden met 46 werd gewonnen. ODO A bezoekt Val- do B, terwij! ODO B naar Dljkvogels A gaat. De pupillen van Dljkvogels komen Ell ODO-S hun krachten meten. 0 H05K VAN HOLLAND Een van de hoogtepunten van de jaarlijkse feestavond van het dameskoor Vox Humana was het optreden van de twaalfjarige Anja Fon- tijn, die met haar heldere stem veel ap plaus oogstte, Het programma voor de pauze werd vrijwel geheel verzorgd door de dames zelf. In het onderdeel „het muziek kale VVV-kantoor" werd op een aardige manier reclame gemaakt voor Hoek van Holland. Na de pauze Heten de Vox Hu- rnana-dames vele Hoekse verenigingen aan het woord. In een optreden van het volledi ge koor werd voor het eerst de badplaats Hoek van Holland bezongen op tekst en mu ziek van Anton van der Horst. Verder traden op de accordeonvereniging „De Ba hamas", de toneelspeelster Bca de Weera, de harmonievereniging „Rotterdam aan Zee", en de „Chilly Wind Singers." MAASLAND De heer Van der Tuin uit Zwartewaal heeft voor de leden van de Maaslandse Vogelvereniging een lezing met dia's gehouden over de vogels, die In de wintermaanden ons land bezoeken. Hierbij kwam ook ter sprake de sterfte onder vogels en andere dieren als gevolg van het gebruik van chemische middelen. Verder was er een filmpje over waterlui zen en ééncelligc diertjes in een druppel water. 0 MAASLAND De bonnetjesactie voor net Vrouwen Zendings Thuisfront heeft 186,42 opgeleverd. MAASLAND De gereformeerde Jeugdouderllng K. Boschma spreekt voor „Kontakt 20" over het onderwerp „Is de bijbel nog betrouwbaar." Hieraan zullen twee avonden worden gewijd. fi SCHIEDAM Gisteravond verstrekte de gemeenteraad de vol gende bedragen voor verschillende schoolverenigingen; Voor de Vereni ging tot bevordering van Christelijk Onderwijs ƒ59.617,50, de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ƒ27.198,75 en de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs 15,356.-. Drs Bastiaanse (Soc.) wilde graag van de wethouder van onderwijs we ten, hoe de plotselinge stroom van kredietaanvragen te rijmen was met de bepalingen van de Mammoetwet. Mejuffrouw de Graaf antwoordde, dat de artikelen voor het voortgezet onderwijs, waarvoor kredietaanvra gen ingediend worden tot 1 januari bekeken moeten worden in het licht van de Lagere Onderwijswet. „De scholen moeten draaien en daarbij de leermiddelen, speciaal die, waarover in de Mammoetweg gead viseerd wordt, bij het geven van bio- logieonderwijs op de nieuwe manier, vroegtijdig aanschaffen." De wethouder deelde in dit ver band mee, dat nu om begrotingstech nische redenen een omgekeerde fi- nancienngsorde gebruikt moest wor den, maar dat de gedane investerin gen later aan de gemeente terugbe taald zullen worden door het Rijk. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Tijdens werk zaamheden aan boord van het schip Villamca dat in de Waalhaven bij SMH ligt, is de zestigjarige haven arbeider J, M. Vissers uit Breda getroffen door een van zes meter hoogte vallende baal met een ge wicht van vijftig kilo. De man is met een hersenschud ding en een wond aan de schouder naar het Havenziekenhuis gebracht, maasland ODO l dat een vrije zaterdag had, heeft kunnen constateren, dat ook de lagere elftallen tot goede prestaties in staat zijn Op eigen terrein legde ODO 2 een 63 zege aan ODS 2 op In De Lier kwam ODO 3 in het veld tegen Valto 2 en werd in een gelijk opgaande strijd xort voor het eind de winnende goal gescoord door W. Pullen. In Delft deelden DES B en ODO B de punten (1—li en lil 's-Gravezande wonnen de R-puplllen met a—2 van ONDO-R. wees in dit verband op het straffen van de goedwillende burger voor de nalatigheid van de kwaadwillenden. Ook was hij van mening, dat de ver hoging van de hondenbelasting, die een bedrag van 120.000 in het ge meentelaatje zou brengen, maar een fractie was van het verwachte tekort. Ook bestreed hij de mening van de wethouder, dat het aantal honden met 20 procent zou dalen en dat daardoor de volksgezondheid gebaat zou zijn. De heer Kuiper, voorzitter van de protestants-christelijke fractie, toonde zich geen voorstander van het verle nen van subsidie aan consultatiebu reaus voor huwelijks- en geslachtsle ven. De fractie was ervan overtuigd, dat de moeilijkheden, die op deze weg lagen, behandeld moeten worden door de huisarts. Wethouder Eykenaar toonde zich een voorstander van het toewijzen van grotere woningen aan personen, die hun bejaarde ouders bij zich wil len innemen. Mevrouw Gerding ver zocht de raad aandacht te willen schenken aan de instelling van „klusjesman", die vuilnisbakken van bejaarden buitenzet en karweitjes voor hen opknapt. SCHIEDAM Een slagaderlijke bloeding liep de 17-jarige leer ling-glazenwasser D. van Leenen uit Rotterdam gistermiddag op bij een ongeval op het terrein van Wil- ton-Feijenoord. De heer Leenen, die boven op een ladder bezig was bij een op slot zijnde dubbele tb- gangsdeur, kreeg de schrik van zijn leven toen een 50-jarige corveeër de deur van binnenuit opende. Hierdoor kreeg de ladder, die ge deeltelijk tegen de gesloten deur stond aangeleund, een duw. L, die zich hoog boven de grond op een platform bevond, trachtte zich aan het kozijn vast te grijpen. Dit lukte hem gedeeltelijk, zodat hij niet van de grote hoogte viel, maar met zijn pols door het bovenlicht sloeg. De passerende 20-jarige kantoor bediende E.D. uit Schiedam kreeg gistermiddag een klap van het auto portier dat de 31-jarige slager W.G.v.D, zonder uit te kijken open zwaaide. Zij viel en liep een vleeswond op aan de rechtervoet. Na behandeling door de GGD kon zij naar huis keren. I In de loop van maandag werd een grote hoeveelheid versnaperingen uit de kantine van de- voetbalvereniging SVDPW gestolen. Ook nog 24 witte voetbalveters verdwenen. De 27-jarige H.K.W. vergat zijn koffer met boeken en kleding ter waarde van honderd gulden, die hij even voor zijn woning op straat had laten staan, binnen te halen. Iemand nam zijn koffer toen mee. r SCHIEDAM De damesteams van de volleybalclub doen het beter dan.de he renzestallen, Dames 1 bezocht het zrak. spelende Marathon ln Vlissingen en zege vierde met 8—1 na de setstanden 15—9, 15i en 15—4. Het Schiedamse zestal draai de goed met vooral aanvallend meer vari aties. Dames 2 stelde teleur. In Spljkentsse dames 3 speelde twee wedstrijden. Het team won met 3—0 van Pandrecht 4 en speelde 2—2 tegen MVC, Maassluis. Ook dames 4 kwam tweemaal in het veld. Met 3—1 werd AMVJ 5 geklopt, helaas verloor dit team met 3—1 van Tenaco 2. Heren 1 speelde de eerste competitiewedstrijd en verloor, hoewel dapper strijdend, met 3—0 van het sterke Mofier VC in Bergen op Zoom. Heren 2 presteerde het zelfs een set te winnen van het gerenommeerde tweede team van AMVJ, doch de Rotterdammers behaalden toch een 3—1 overwinning. He ren 3 was kansloos tegen MVC. Hier werd de uitslag 3—0 zaterdag spelen de eerste teams van SVC tegen de ploegen van RHBS uit Bre da. De dames beginnen om half vier, de heren om 5 uur. Beide wedstrijden in de benedenzaal van de Willem de *wijger Ulo aan de Thomas a Kempisstraat. SCHIEDAM De vierde competitie wedstrijd heeft TSF 1 in de Beurs een 5—5 gelijkspel behaald tegen Dns Vermaak uit Nijmegen. TSF 2, In de overgangsklasse uitkomend, klopte The Victory met 3—2. De tafeltennissers van TSF 1 hebben uit de ontmoeting tegen het onderaan op de ranglijst staande Ons Vermaak niet tot een overwinning kunnen brenge. TSF 2 heeft zich wel omhoog gewerkt en bezet nu de derde plaats Dit is bereikt na een 8—2 zege op „Thé Victory" uit Weesp Nol Braak won driemaal en toonde in zeer goede vorm te zijn ln deze competitie Heel goed was ook het debuut van Gerry Vaessen die na aan operatie voor het eerst van de partij was Ook hij won driemaal en samen met Braak ook het dubbelspel. VLAARDINGEN In het bericht „Ds. Tiemersma naar Zonnehuis" m de krant van gisteren wordt vermeld, dat de bewoners van Het Zonnehuis het sinds het vertrek van ds. W. J. Kolkert naar Friesland zonder pastor moeten doen. Dit is niet juist. Het pastorale werk in het tehuis is sinds die tijd waargenomen door de hulppredikant, de heer J. van Lam- balgerf, die een dag in de week in het tehuis werkzaam is. VLAARDINGEN Maandagavond is in de Tweede Spoorstraat een persoenenauto geheel uitgebrand. De 36-jarige plaatwerker F. in 't V., die zijn wagen schoonmaakte met tmner, gebruikte een elektrische ama- rilsteen. Tijdens het slijpen is ver moedelijk een vonk terecht gekomen Dp een poetslap met tinner. De scha de die op 9.000 gulden wordt geschat, wordt door de verzekering gedekt. VLAARDINGEN Op de 's-Gra- venzandestraat is maandagmiddag de 3-jarige Arno Borsboom aangereden door een bromfiets. Het jongetje stak plotseling de rijbaan over. De GGD heeft hem met verwondingen aan het gezicht naar het Holyziekenhuis ge bracht. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Gisteravond behandelde de gemeenteraad een uitvoerige agenda, waarvan een van de belangrijkste punten was het voorstel tot het verlenen van een krediet van 126.500 voor het treffen van voorzieningen m verband met de opbouw van een organisatie ter bestrijding van calamiteiten op verzoek van de PvdA-fractie aangehouden werd. De woordvoerders van deze fractie, de heren Simons en Dijkstra ver klaarden, dat er in de raad en in het bijzonder in hun fractie geen me ningsverschil heerste ten opzichte van de noodzakelijkheid tot het tref fen van voorzieningen. Zij wilden de ze ingewikkelde zaak, die aandacht van deskundige n en regionale bestuurders verdient, verwijzen naar het seniorenconvent. De oplossing van een regionaal probleem dient niet beperkt te blij ven tot zes gemeenten. Sinds het in dienen van de nota van de Rijn- VLAARDINGEN De plaatselijke tafeltennisverenigingen speelden op nieuw 34 wedstrijden. Daarvan wer den er 12 gewonnen en gingen er 16 verloren, terwijl vier maal gelijk werd gespeeld. Met een score van 44 procent moesten de zes verenigingen genoegen'nemen. De Hollandiaan be haalde 9 punten uit 8 wedstrijden. URTTC deed het nog beter met 8 punten uit 5 wedstrijden. Intiem kwam tot 9 uit 12; Sunlight 2 uit 3, terwijl de verenigingen Shell en Windmolens al hun partijen verloren. Verheugend voor Intiem, dat het eerste team een overwinning behaal de. In de eerste klasse. Hoogendijk, Mudde en Stolk waren goed op dreef en versloegen Noad 2 met 73. De andere' eerste klasser, Hollandiaan verloor Vart felan 2 met 46, ondanks een hattrick van Meyers Flardinga j kon het niet bolwerken tegen,Feijenoord 2, dat met 73 won. Bij Shell 1 Was Arie Brouwer goed voor een hattrick zodat het aan hem niet lag, dat van SVA 3 werd verlo ren met 64. Bij Sunlight 1 was G. de Jong goed voor 3 wedstrijdpunten, maar Centrum 2 won toch nog met 6—4. 64. MRTTC 1 won van Noad 9 met 73 en ditmaal had de hattrick van Buurman wel invloed op de uitslag. Dê Windmolens moesten toezien, dat Telefoon met liefst 8—2 zegevierde aan de W^estlandseweg. De acht juniorenteams van Intiem kwamen juist boven sbet gemiddelde en wel met' 9 punten uit 8 wedstrij den. De 'spelers, die hier alle partijen op" hun naam brachten waren Bert v.d. Lugt,' Ad. Rietveld, Harry Vrij hof, Rob (v.& Zwan en Wim Pijpers. SCHIEDAM „We mogen tevreden zijn." De eigenaar van Boekhandel Roodbol, de heer J. F. Roodbot, vond de belangstelling van het Schiedamse publiek voor poëzie niet overstel pend. „Dat is misschien wel in meer plaatsen zo. Wij hebben nog niet eer der een literaire ontmoeting belegd, dus over het resultaat bij uw eerste keer mogen we niet mopperen." Werken van verschillende schrij vers en dichters werden verkocht. Van het werk van Steven Membrecht zo'n dertig exemplaren, Eduard Vis- ser's „Maria en de Pop" ging met tien exemplaren van de hand. Debutant Wouter Donald Tieges, die voor het eerst ln de openbaarheid trad, mocht niet mopperen met zes exemplaren van zijn „Wie niet ziet is blind". De Schiedamse dichter Dirk Kroon had zeker succes met de verkoop van twintig exemplaren van zijn eerste dichtbundel „Materiaal voor Mor gen." a 0 De - Schiedamse schrijver Dirk Kroon, links op de foto, kan tevreden zijn over de verkoop van zijn eerste dichtbundel. Hier verkoopt hij een exemplaar in boekhandel Roodbol, na eerst het boek van een handteke ning voorzien te hebben. mondraad is er verschillende malen aangedrongen vanuit de Rijnmond- raad aandacht aan deze aangelegen heid te besteden Stichting en exploitatie van hulp verlening zou dienen te geschieden vanuit een centraal punt, dat is Rijn mond De heer Simons gaf in over weging de integratie m een organisa tie als de Bescherming Bevolking te bevorderen. Hierdoor zouden doublu res op hulpverieningsgebied verme den kunnen worden. Het PVDA-lid gaf er de voorkeur aan de Rijnmondnota te laten circu leren onder raadsleden en deskundi gen, zodat degenen, die in deze zaak hun oordcel moeten geven, deskundig ingelicht kunnen worden. Andere suggesties van de heer Si mons waren om bijvoorbeeld de alge mene dienst, die volgens het raadsvoorstel, in het stadhuis gesitu eerd zou worden, onder te brengen in de centrale politiepost of zelfs mis schien in het nieuwe ziekenhuis. Mevrouw Taverne-van Campen (Kath.) wilde d" beraadslagingen op korte termijn beginnen, opdat de nieuwe voorstellen m de volgende raadsvergadering ter tafel konden komen. Burgemeester H. Roelfsema, die wel had willen ingaan op de menin gen van de heer Simons, waaraan volgens hem een aantal misverstan den ten grondslag lagen, stemde er mee in het voorstel aan te houden en. zo spoedig mogelijk een vergadering van het seniorenconvent te beleggen. Op de opmerking van de heer Schueler (Kath.) de nota onder de raadsleden te laten verspreiden, deel de de burgemeester mee, dat het hier een interne nota betreft, die wel ter inzage ligt. VLAARDINGEN Geboren: Simone Mi reille Nathalie, <Lv. BI de Jong en A J Berkhout, Haydnstr 23; Teuntje Johanna, d.v C J van der Kooij en S Nagtegaai, Binnensingel 2-4; Jolanda Miranda Ingrid, d.v. p Koole en J van der Veen, Parallel weg I28a; Kann, dv.R G Lissenberg en C W van der Graaf. Sbechtlaan 353: Erna Andor, z.v. A Marks en N P van Gijzelen. Van Baerlestr 213; Hiltje Suzanaa. d.v» Y Poot en A C Oskam, erheijstr 40; Patricia, d.v. Vf van der Vis en M W de Roo, Van Leeuwenhoekstr 57M: Patrick Malcolm, z.v. J Tsang en M D van Houdt, Markt 32. Overleden: Hendrik de Jong, 74, le Maasboschstr 20: Jacobus van der Zwet, 75, wedn van \V H van Oosten, Hoflaan 45; Caroline Francke, 2. Koninginneln 155; Lea van Dam, 79, Schieöamseweg 59; Neeltje van der Schee, 66, wed van H Poot, Ko ningin n eln 273» -li,.-;. ini.fW'11 wij m :|!i LOWa /iKi SCHIEDAM Geboren: Mirjam d v. C Daleboud: en J W KooeJe; Patrick zv W J Koorn en A Rulterveld; Marinus C zv. H Vink en %V J Groeneveld: Eric E H z.y. H J Dal en M C Mets: Edwin zv. B de Roos en M van Digzelen. Stefan R z.v A M Tabafc en A C Flores, Annemieke dv. G M Klelnlan en J Jansson: Willem G zv W van der Stelt en G E C Onderstal: Brenda d.v B C van de Brug en T van Dlseele: EÜ7abeth G dv A Stok en A L Winter Overleden: W Stok. 35 ROTTERDAM De zeventigjarige F. J. Wezenaar uit Den Haag is maan dagmiddag op het station Blaak m de restauratie plotseling onwel gewor den en overleden. Maandagmiddag is eveneens plot seling onwel geworden en overleden de 43-jarige ambtenaar M. W, A. v.d. Heijden van het Dr. Wibautplein in Schiedam. Het gebeurde op de Kruis kade. De lichamen van beiden zijn naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. VISSERIJBERICHT VLAARDINGEN, 20 oktober Aanvoer: VL 131 met 463 kantjes en 8 kantjes ma kreel. VL 195, met 573 kantjes en 20 kan tjes makreel. Prlizen: kleine volle 89—105, grote volle 95—99. steurharing 86—80, ijle haring 64, makreel 48—4910. in alle CO-OP winkels of tel.nr. 26.45.9G. Schep sleer met goede verlichting. Veilige ver lichting. Verlichting van de vakman. Van ElO P V OHiEL tCr BINNENSINGEL 165 TEL. 242486 - VLAABDINGEN i Niet „zomaar een knoop". Maar helemaal passend bij de maximale aandacht die aan elk detail van Jn FORTEX kostuum besteed wordt. In overeenstem ming met de beste stoffen en 't sterkste binnenwerk. Vakwerk, ook qua dessin en pasvorm. Kies uit TT! onze piachrige kollektie Korte Hoogstraat 11a, Tel. 346151, Vlaardingen e ASSEN WE WEL 6I| ELKAAR. I - ■- ?<N s 'f' 48» Dr. F. TANNEB laat geen probleem onbe sproken in zijn prachtige boek GETROUWD Praktisch* raadgevingen voor het huwelijk Verkrijgbaar in de boekhandel N.V^ G Ei*.- ZbHEKnïUNiHGS UI TC EV ER SM IJ - WAG IH INGE H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1