Nieuw pand visserijmuseum Ruim half miljoen gulden nodig voor restauratie Wijkraad voelt niets voor verkoop woningen AGENDA PRISMA7 Acties voor zwembad-zuid w. van lependaal voor 't Nut Dierenbeschermers blijven „strijder! tegen het bestuur Op veel animo voor songfestival nieuw SR Vele zaken in Hoek van Holland Actie voor 2e predikant Openbaar debat in Volksgebouw Modernisering van havendienst Patricia Paay in jury je. Plannen nieuwbouw Bazaar van Ckr. geref. kerk Vlag in top op woningen Veel liefhebbers voor tafeltennistomooi Vergadering BOEKHANDEL W. DANKBAAR Overwinning ■As botter dammer Btetw Restauratieplan HOEK VAN HOLLAND De wijkraad voelt er niets voor dat an de le Scheepvaartstraat de woningen zullen worden verkocht ian de huidige bewoners of andere gegadigden. De raad stelt zich iog steeds op het standpunt dat deze oude huizen in de toekomst uilen moeten worden gesaneerd. Deze sanering zou bemoeilijkt nnripn worden wanneer de huizen in handen zouden komen van l verschillende eigenaren. UABDINGEN 'mdaag en morgen en dagelijks ftUEBAM dagelijks -en morgen -„.tentoonstellingen Ruitersport Sosiale werkplaats Een platenbon halen bif G. P. van Daalen Jr. KLASSE RADIO'S bij G. P. van Daalen Jr. PR 1SIVIA o.m. verkrijgbaar bij: JUWELIER H. A. v. STRIEN BRÜNOTT N.V. DELMONTE HORLOGERIE JUWELIER J. DRENT P. MERKES N.V. JUWELIER HENDRIK WEIDEIVS.A JUWELIER RIKKOERT EN ZN. JUWELIER AAD v. DIGGELE 4'f s f Pagina 5 2A WOENSDAG 30 OKTOBER 1968 I Dit iuxe Lycra stretch corselet, de grote mode: niet één ba lein,tóch perfect steungevend, ïo--gevormde kanten cups, verstelbare stretch schouder banden en geheel kanten voorpand enorm voordelig IH ALLE 21 FILIALEN VAN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het museum voor de Nederlandse zeevisserij is al geruime tijd aan een nieuwe huisvesting toe. B. en W. hebben nu de gemeenteraad voorgesteld ruim zes ton beschik baar te stellen voor de restauratie en inrichting van het pand West- havenkade 55-54, waarin het museum zich verder kan ont plooien. Twee jaar geleden kwam het cultu rele rapport tot de conclusie dat het visserijmuseum smds de opening in 19G2 znn bestaansrecht heeft bewe zen. Met een bescheiden collectie werd gestart, maar de verzameling breidde zich zo uit dat binnen vier jaar een georek aan ruimte ontstond. Het pand aan de Westhaven kade 53-54 (oude belastinggebouw) heeft twee maal zoveel inhoud als het Eeedershuys aan de Westhavenkade 45, waarin het museum momenteel met de ruimte woekert. Het nieuwe gebouw maakt echter een sterk ver brokkelde indruk en leent zich daar door minder voor het houden van exposities. Een restaurahe- en inrichtingplan moet hierin verandering brengen. Het museumbestuur heeft het plan van de directeur van het bedrijf ge meentewerken bekeken en is er en thousiast over. De collecties kunnen veel ruimer worden opgesteld en aan blijft nog voldoende plaats over voor allerlei voorzieningen. Volgens het plan is de begane De huizenaaen de le Scheep; ,*t! urtstraat zijn nu nog eigendom van b gemeente Rotterdam en in beheer lij de woningbouwvereniging „Kot- Wam aan Zee". Ze vallen onder de tawaarde, hetgeen zeggen wil dat ii betrokken kunnen worden door jrage gezinnen die nog geen huur- sachtiging hebben gekregen. De heer L. Stolze (chu) vroeg zich 1 of het wel sociaal verantwoord is leze huizen aan jonge gezinnen uit te sven. Zij moeten voor betrekkelijk torte tijd grote kosten maken om de rnizen enigszins bewoonbaar te ma ts. De heer W. Snoeij (soc.) meende ïüs dat de huisvestingscommissie noet weigeren deze huizen uit te ge ren. De kwestie zal nog verder wor sen onderzocht in een volgende ver kering. Het dagelijks bestuur van de Stadsgehoorzaal: Quo Vadls, IIlm, 20. Kerk Hollaan: Najaarsverkoping, 19-22. .Ksde Krulsgebouw: Dienst Herv Gerei Wié, ds J den Hoed, 20 ''«stadsplein 18: Herfstsongtestival bbtuls De Haven, 19 39. JjMtaieuwiand SS: Laitherherdenkins, 20. sadjgehoorz&al: Camelot, film 14 Jr., 20. .BlJJaatoor „De Rotterdammer", Smalle Mnstraat 11, tel. 346775. «uimnumBier poUtie: 344444. fc GD: 344444. "•nanununer voor meldingen luchtver- «UMglag en geluidshinder: 262820. uwjten bezorging: H Verlhey, PK Dros- «wr 2M, tel. 343345. dagelijks 18-19 u. «Wheek: Delta Apotheek Florls v-Iaan t tel. 3-MM8. "**teek Maassluis: De Jong, Mankt II, Arcade; EHBO, 20; Arcade: Orpheus, ,®fhiel(jk Sociale Belangen: Toon- tost, 20. M&hteljjk Soeiaaie Belangen: CBB e JeuScl' 20- Christelijk Sociale rónd Gemeentewerken pers. Öjristelijk Gereformeerde kerk: Her- f™ngsherdenking, 20. Spreker domi- ;,5 J. Hegger, Velp. *®S®»Ua Deikerk: Schiedams Vrou wboor, 20 Tont: Jan Boeland, schilde- en tekeningen, Diana Lekkerker- .1 etsen. Sees Vlag, nieuwe prenten, zeefdrukken. <Je Graaft: 26 oktober-21 no- 5>oor, Maarten Kemper, aquarellen. rassage Theater: „Hang them High" PJ, dagelijks 2 uur (behalve woens- 8.15 uur. vcantoor „De Rotterdammer", Lange Vbsjsaat 82. Redactie adres: Mevrouw der Hoek-Hoogendam, Jan gnrtraat 29. ii^n,bezorSlng: Maandag t/m vru- f «>30 tot 1930 en zaterdag 17 tot 18 of'?n Grneveld van Mamumstraat vMefoon 15.37.79. «U6te-alarmnummer: 26 46 66. ftïïï5muMa»er voor meldingen luclit- S?iUnR en geluidshinder: 2626 26. I? en GD: 26 23 87 f Apotheek Nieuwland, Dok- r «ibautplein 17. telefoon 267532. Hoekse wijkraad zal mogelijkheden onderzoeken voor de vestiging van een weekmarkt in Hoek van Holland. Vanuit de bevolking blijkt een groot percentage markten in de omgeving te bezoeken. Het bestuur is van mening dat er wellicht mogelijkheden te vinden zijn voor een eigen markt in de Hoek. Deze zou bij voorkeur op za terdagmorgen gehouden dienen te worden. Alle wijkraadsleden toonden zich enthousiast een voorstander van een markt. Als mogelijke plaats werd De Brink genoemd. Rijkswaterstaat zal waarsckïjnlijk geen bungalows meer bouwen op het terrein langs de Nieuwe Waterweg. De wijkraadsvoorzitter deel ie dit dinsdagavond mee aan verontruste wijkraadsleden. De wijkraad acht de doortrekking van de Harwichweg en het aangeleg de kruispunt Harwichweg - Lange- weg in feite onaanvaardbaar. „Mid deleeuws" noemde de voorzitter, de heer L. van der Houwen, de situatie zoals die hier is gemaakt. De heer Snoeij was van mening dat het plaatsen van „ahobs" het gevaar alleen maar zal vergroten. Op de smalle weg kunnen grote wagens moeilijk draaien en het is niet uit gesloten dat er een wagen op de spoorlijn zal blijven staan, terwijl de bomen zich automatisch sluiten. Bij de behandeling van de moge lijkheden voor de ruitersport in Hoek van Holland begon voorzitter Van der Houwen met zich te verontschul digen dat het schrijven aan B. en W. van Rotterdam na de vorige wijk raadsvergadering niet was uitge gaan. Kort er na hadden de omstan digheden zich gewijzigd hetgeen de aanleiding was om de brief even vast te houden. Dat bieek een goede ge dachte, want de wijkraad bleek in middels op bepaalde punten van ge dachten veranderd. De Hoekse ruiters hebben zich na melijk nu in een vereniging verza meld en dat schept een geheel andere onderhandelingspositie. De vereni ging stelt zich tot doel de ruitersport te bevorderen. B. en W. blijven zich echter op het standpunt stellen dat het terrein nu illegaal in gebruik is. Het is voor andere doeleinden bestemd en moet daarom ontruimd worden. ROZENBURG Hervormd Rozen burg gaat een actie voeren voor het Stichten van een tweede predi kantsplaats. Hiervoor moet een be drag van 30.000 bijeenkomen, Ds. Westerveld toonde zich verheugd over de opkomst tijdens de eerste bijeenkomst over deze zaak. Ouderling-commissielid Van aer Sluis zwaaide de kerkvoogdij iof toe voor het feit, dat er al een pastorie klaar staat. Het belangrijkste is, vond hij, dat de leden van de kerk zorgen, dat gedurende drie jaar fi nanciële zekerheid wordt verkregen. Hij noemde het niet ondenkbaar dat het beroepen van een derde pre dikant m de toekomst noodzakelijk wordt in verband met de uitbreiding in plan West. De vrijwilligers zullen dinsdagavond na hun instructie avond aan het werk kunnen gaan. grond en een gedeelte van de eerste verdieping gereserveerd voor de opstelling van de museumverzame ling, alsmede voor een verblijf voor de suppoosten. Op de verdieping aan de Vetteoordskade zal de ruimte geschikt worden gemaakt voor het houden van tijdelijke tentoonstellin gen. Op de eerste verdieping aan de achterzijde wil men de filmzaal en diaprojectieruimte onderbrengen. Op de tweede verdieping aan de Westha venkade kunnen de bibliotheek, do- cumentatieruimte en het kantoor voor de conservator en administratie worden gevestigd. De zolders zijn bijzonder geschikt als bergruimte, depot en werkplaats. Het pand komt voor op de lijst van beschermde monumenten. Daarom moest het restauratieplan de goed keuring van de minister hebben. De ze is inmiddels verkregen onder ver melding van een aantal voorwaarden, waarmee bij de uitvoering rekening moet worden gehouden. Het is moge lijk dat het rijk in de restauratie kosten zal bijdragen. Een ander voorstel, waarin B. en TV. vragen om een krediet van ƒ180.000, heeft betrekking op de ver bouwing van de gemeentelijke socia le werkvoorzieningswerkplaats aan de Oosterstraat 86. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 1963 al een krediet verleend van 3,5 ton. Deze verbouwing is slechts gedeel telijk tot stand gekomen. De afbouw van de werkplaats liet op zich wach ten door het late afkomen van de njksgoedkeunng, de ontwikkeling op het gebied van de sociale werkvoor ziening en door loon- en prijsstijgin gen. Het nieuwe verbouwingsplan is mmder ingrijpend, maar biedt bij uitvoering toch een goede oplossing voor de huisvesting van de werkne mers. Dan zullen ook de mannelijke geestelijk gehandicapten van de werkplaats in de Zomerstraat naar de Oosterstraat kunnen overgaan. VLAARDINGEN Op uitnodiging van de Partij van de Arbeid, federa tie Vlaardingen, zal mr. G. P. J. Cammelbeeck op een openbare verga dering in het Volksgebouw spreken over „meer inspraak van burgers in het plaatselijk bestuur. De vergade ring wordt donderdag 14 november 's avonds om acht uur, gehouden. Na afloop van een korte inleiding ls er ruime gelegenheid tot discussie. De mogelijkheid bestaat opmerkingen te maken en wensen te uiten, die nog bij de behandeling van de gemeente begroting voor 1969 ter sprake kun nen worden gebracht. De Stichting Volksgebouw zoekt nog steeds naar nieuwe huisrvestingsmogelijlkheden. Wegens te hoge kosten heeft men moeten af zien van een nieuw gebouw in de binnenstad. Momenteel denkt men voor nieuwbouw aan de Van VJan- denstraat in de Westwijk, hetgeen naar de mening van sommigen echter te ver buiten het centrum ligt. Men heeft zich op het standpunt gesteld dat het nieuwe Volksgebouw meer moet zijn dan alteen zaalruim te. Het te bouwen pand moet ook als ontmoetingsplaats fungeren. ROZENBURG De chr. gerefor meerde kerk houdt evenals vorige ja ren ook nu weer een bazaar. Deze is dit jaar nog groter dan vroeger. Zelfs de benedenzaal van „De Instuif" is nu in gebruik. Hier is een aparte at tractie in de vorm van een autorace baan opgesteld. De opbrengst wordt gebruikt voor de financiering van de nieuwe kerk, waarvoor nog ongeveer 287.000 bij eengebracht moet worden. De bazaar wordt vrijdag en zaterdag gehouden in „De Schans". ROZENBURG Vrijdag ging de vlag in top toen de laatste spant gesteld was van de 87 woningwet woningen m plan West, naast de Bo- mendijk. De woningen worden gebouwd door de bouwonderneming LTR. De eerste paal werd in februari geslagen en sindsdien zijn er 170 werkdagen verlopen. De verwachting is, dat half november de eerste zes woningen worden opgeleverd. B. en W. willen het werk onder hands aanbesteden aan aannemer P. Onderdelinden en Zoon, die ook de verbouwing van de eerste fase heeft uitgevoerd. De bouwkundige kosten bedragen 158.420 en die van de elektrische installatie 12 830. Later zal voor de inrichting nog een krediet worden gevraagd. Deze en andere voorstellen zullen op de gemeenteraadsvergadering van voigende week woensdag worden be handeld. De vergadering begmt 's a- vonds om half acht. VLAARDINGEN Voor deelname aan het scholieren tafeltennistornooi, dat zaterdag zal worden gehouden in de hal van het Sportpark „De Vijfsluizen" te Vlaardingen, hebben zich liefst 370 personen aangemeld. Er zal worden gespeeld op 14 tafels waarbij de deelnemers zijn verdeeld in 7 groepen. Per groep zijn twee prijzen beschikbaar. De winnaars van de groepen zijn gerechtigd om deel te nemen aan de Landelijke scholierenkampi oenschappen, die in de paasvakantie van 1969 in West Nederland zullen worden gehouden. De jongste deelnemer is de 9-jarige E. Smith van de Jan Ligthartschool. P. Diedeman (19 jaar) is de oudste deelnemer. Hij komt uit voor de Chr. Detailhandelsschooi. De Prof. Casi- mirsdhool heeft met 45 leerlingen het grootst aantal deelnemers. Er wordt gespeeld In groepen van 3 personen waarvan de winnaars zich voor de volgende ronde plaatsen. De finales zullen om 3 uur beginnen en het is te verwachten, dat de prijzen omstreeks 6 uur zullen worden uitge reikt door Intiem-voorzitter M. v. d. Knaap. De schoolprijs is momenteel in het bezit van het Gemeentely ceum. Tijdens de voorbereidingen is tor- nooileider en organisator Gerard Wa penaar ziek geworden. Hij werd toen vervangen door de junioren Sjaak Goudswaard en Arie en Japs Kooy. Een team van acht personen zal er voor zorgen, dat dit grote tornooi een zo vlot mogelijk verloop zal hebben. SCHIEDAM De gemeenteraad beslist maandagavond een krediet van ƒ20.000 te verlenen voor de Ha vendienst. Dat zal gebruikt worden voor de aankoop van vijf marifoons (zend- en ontvangstapparatuur) voor communi catie met assisterende sleepboten en passerende zeeschepen en met de ra darposten in het Nieuwe Waterweg gebied, Bij het huidige drukke scheepvaartverkeer op de Maas is het ■gebruik van marifoons voor het be- loodsen van grote schepen onontbeer lijk. De Schiedamse havenloodsen hébben het tot nu toe zonder deze moderne apparatuur moeten stellen. De motorboot „Havendienst I" waarvoor geen emplooi meer bestaat zal verkocht worden. Het transport te water van de njksioodsen en ge meentelijke havenloodsen wordt in het havengebied van Dordrecht tot Hoek van Holland verzorgd door de roeiersverenigingen. Mevrouw Gerding (pac) deed een schuchtere poging tijdens de maan dagavond gehouden gemeente raadsvergadering de boot te bestem men als onderkomen voor de jeugd, maar dit voorstel vond geen genade in de ogen van het college, ook om dat de boot in zeer slechte staat ver keert PRISMA ^rötndsAifi 1) geheel nieuwe automatic met dag- en datumaandulding - waterdicht - incabloc doublé 165.- edelstaal 179.- 2) gouden Prisma zakhorloge - champagnekleurige wijzerplaat 295.- ALBLASSERDAM DAM 51 Telefoon 01859 - 2935 ROTTERDAM WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 Telefoon 116615 ROTTERDAM NWE. BINNENWEG 286d Tel. 23 2613 KRUISKADE 64 Tel. 12 6516 ROTTERDAM STREVELSWEG 61 a - f Telefoon 27 47 70 ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 66-68 Telefoon 25 04 40 ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 216 Telefoon 23 12 36 SCHOONHOVEN dealer Lekstreek iiaven 5 (nabij EdelamOacbtslrais) 01823 - 2651 VLAARDINGEN DE Z4AK VAN VERTROUWEN 3D, DE DERDELAAN 1 - Telefoon 34 91 86 SCHIEDAM De handwerkgroep van de Stichting „Zwembad Zuid" zal vrijdag 15 november ('s avonds) en zaterdag 16 november (de gehele dag) in de school aan de Dwarsstraat een verkoping houden van handwer ken en dergelijke. Onder leiding van de dames Krikke, Ouwens en Wiegel is, door veertien dames, een grote collecte handwerken vervaardigd. Naast de verkoping zal ook een grote verloting op touw worden ge zet. De mooiste stukken uit de hand- werkcollectie, geborduurde tafelkle den, een lits-jumeauxsprei en een fraai schellekoord, vormen hiervoor de inzet. De handwerkgroep is een onder deel van een werkgroep, die nu een jaar bezig is niet het uitzetten van spaarbrieven en de verkoop van al lerlei artikelen. Tot nu toe hebben deze acties twee ton opgebracht. Vorig jaar was er een oliebollenac tie. Nu wordt gewerkt aan de voor bereiding van een actie voor verkoop van stroopwafels. Voor het voeren van deze acties heeft men nu de beschikking gekre gen over het oude pand van „De Zon" aan de Hoofdstraat. De verbou wing en inrichting van deze winkel zal door de leden zelf in vrije tijd worden uitgevoerd. VLAARDINGEN De plaatselijke afdeling van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opende het win terseizoen in de bovenzaal van de Harmonie. De heer Willem van le pendaal zou een causerie houden over het onderwerp: „De commissaris kan me nog meer vertellen", maar hij sprak over „Taal en humor". Boeiend vertélde de heer Van le pendaal over recht en rechtskennis, terwijl hij ook het een en ander ver telde over rechters, hun uitspraken en de processen. Van het milieu waar de mensen vandaan komen, hangt dikwijls veel af, wanneer zij m aanraking zijn gekomen met de justi tie. VLAARDINGEN De afdeling Vlaardingen van de Nederlandsche Vereniging tot Bescherming van Die ren onderneemt opnieuw een poging een algemene ledenvergadering bij een te roepen. Zij zal op die vergade ring het beleid van het hoofdbestuur ter discussie stellen en uittreding van de Vlaardingse afdeling overwegen. Zoals bekend kwam de Vlaardingse afdeling in het meuws toen zij enige maanden geleden het hoofdbestuur van de vereniging beschuldigde van incompetentie en van een „regenten mentaliteit", Zij trachtte een algeme ne ledenvergadering over deze kwestie te houden, maar die werd door het hoofdbestuur afgelast. Ver der schorste het hoofdbestuur het Vlaardingse afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur heeft een open brief san de leden in Vlaardin gen gestuurd, waarin zij onder meer het volgende stelt. Zij beschouwt de schorsing van het afdelingsbestuur als onrechtmatig. Het annuleren van de algemene ledenvergadering „is een met te dulden krenking voor de le den. Deze handelwijze benadrukt de noodzaak ons van de landelijke vere niging af te wenden". Driehonderd leden hebben verzocht een algemene ledenvergadering bij een te roepen, uiterlijk 3 november. Als dit niet gebeurt, schrijven de le den zelf de vergadering uit. Xn elk geval gaat het actieve dierenbescher- mmgswerk in het gehele Nieuwe Wa terweggebied onverminderd door. Het bestuur is van mening, dat de „insinuaties, intimidaties en wat dies meer zij van het hoofdbestuur, zoda nig de persoonlijke en maatschappe lijke positie aantast, dat „wij ons wel moeten verweren". Onduldbaar is volgens het bestuur de aantijging, dat het geschorste af delingsbestuur een kandidaat-no taris, een architect en een bankdirec teur - - volgens het hoofdbestuur bestaat uit een „woeste groep van (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Morgenavond (donderdag) wordt in clubhuis Du Haven aan het Weeshuisplein 18 het derde herfstsongfestival gehouden. Aan deze wedstrijd doen ongeveer veertig jongens en meisjes van tien tot en met dertien jaar mee. Zij staan garant voor 36 nummers. De jeugdige vocalisten kunnen zo wel individueel als in groepjes optre den. Men is geheel vrij in de keuze van de liedjes. Wie een instrument HOEK VAN HOLLAND De Stichting van een clubgebouw begint vaste vormen aan te nemen. Er ls thans een schetsont werp gemaakt. De wijkraad zal op 38 no vember alle betrokken verenigingen uitno digen voor een bespreking. HOEK VAN HOLLAND De IJsclub heelt de wijkraad meegedeeld, dat het tralningsfonds In werking gaat treden. Het fonds heeft tot doel jonge rijders en rijdsters in de gelegenheid te stellen de nodige training te volgen en deel te ne men aan wedstrijden. MAASLAND Van de tafeltennisclub XIO traden weer drie teams in het strijd perk. NIG 2 wist tegen Flardinga Z een 7—3 overwinning te behalen. NIO 2 staat na vier wedstrijden nu op een gedeelte eerste plaats NIO 1 won met niet minder dan 9—1 van. Amroba 6. 0 MAASLAND De gymnastiekvereni ging NIO heeft in tegenwoordigheid van een groot aantal ouders en donateurs twee dagen gymnastlekdemonstratles gegeven. Het waren twee interessante avonden en de turners «n turnsters mochten een wel gemeend applaus in ontvangst nemen. MAASLAND De SV Maasland hield onderlinge schietwedstrijden. De uitslag: C. Poot Dzn 43, N. Poot 43: J. Batenburg de Jong 33; A. Korpel 48, G. Bakker 43; C. 30 oktober t/m 9 november Kom eens kijken naar al die mooie boeken. Beslis ook mee over de prijzen voor onze tekenwedstrijd. MEYENHAGE 306 TEL. 274760. Klein Hesselink 44; O. S.mons 44; J. van Zwienen 41; w. tan Roo.i 40; H. J. Korpel 47' M. P. Hanemaaljer 44 S. Verkade 44; H. van Woerden 46; M. C. verploegh 42: Ij. Boekestijn 48: P. van Buuren 30; Ad. van Staalduinen 43; G. Dekker 42; C, J. Poot 44; J. J. van Buuren 47; J. Hanemaa ljer 42; J. W. Groenewegen 44; P. Boe kestijn as; W. van Dijk 43: A. Moerman 46; Fr. v.d. Wel 43; A. J. v.d. Pol 43; P. v.d. Pol 42; J. Kleiwegt 46 en A. Poot 42 punten. Vrljebaantvedstrijd op basis van 30 pun ten: C. Poot Dzn 23; N. Poot 25: A. Korpel 30; c. Klein Hessellng 28; O. Simons 25; J. van Zwienen 29; W. van Boon 25; H. J. Korpel 29; M. P. Hanemaaljer 29; S. Verka de 27: H. van Woerden 29; M. C. Verploegh 29; IJ. Boekestijn 39; P. van Buuren 25; Ad. van Staalduinen 27: G. Dekker 29; C. J. Poot 27: J. J. van Buuren 28; J. Hane maaljer 23; F. Boekestijn 26; W. van Dijk 29; A. Moerman 27; Fr. v.d. Wei 29; A. J. v.d. Pol 26; P. v.d. Po! 23; J. Kleiwegt 30 en A. Poot 27 punten. m MAASLAND De collecte voor het Pr Beatrlxfonds heelt ƒ288,25 opgebracht. De leden van de Chr. Korfbalclub ODO verzorgden deze collecte. A MAASLAND De In Maasland gehou den collecte voor de Anti-Hongeractie heelt opgebracht 545,27. ROZENBURG In de chr. uio-sehool is vorige week de schoolsportcommissie in welking getreden De heer H. J. van Mar ie «,el in zijn welkomstwoord, dat de toe name van bet aantal scholen bundeling van krachten nodig maakt om de juiste vorm te vinde t voor een goede vrije tij, -.besteding. Medewerking van gemeen tebestuur en spetverenigingen zal worden gevraagd De bedoeling is in het voorjaar de wedstrijden te houden. De commissie bestaat uit de heren H J. van Marie, G. van Drimmelen en E. Tabak. ROZENBURG De telefooncentrale wordt maandag 4 november uitgebreid met 209 nummers tot 1209 nummers. Het aantal wachtenden zal dan kunnen worden terug gebracht tot 290. In 1969/1970 zullen nog eens 800 aansluitingen worden toegevoegd. ROZENBURG De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds heeft ƒ2026,66 opge leverd. bespeelt kan daarvan gebruik maken, en anders zorgt een trio voor de be geleiding. Het inschrijfgeld bedraagt een gulden. 's Middags moet een kleine 3ury bestaande uit drie man beoordelen welke zestien nummers m aanmer king komen voor de finale. Deze voorselectie begint om twee uur en kan tegen betaling van een kwartje worden bijgewoond door kinderen boven de zes jaar. De kleme jury bestaat uit me vrouw J. C. de Veer-Bijnagte, direc teur van het Stadsgehoorzaalcomplex W. B. van Ginneken en de journalist Rolf Hoekstra. Zij krijgen 's avonds op de fmale versterking van de be kende tienersterren Patricia Paay en Judith Bosch. Voor de begeleiding zorgen Karei van Arendonk (eiectronisch orgel), Bert Niemantsverdriet (drums) en Franklin van Mark (gitaar). De toe gangsprijs voor de finale bedraagt voor ouders en kinderen boven de twaalf jaar een gulden. VLAARDINGEN Het tweede tiental van de Damvereniging VDV heeft ook de derde competitie wedstrijd in een overwinning omge zet. In Rotterdam werd CDR 3 met 164 verslagen, door welk resultaat VDV aan de leiding is gekomen. De acht overwinningen werden be haald door Vermeulen, Buyse, Mast, Van Woerden, Lucassen srLucassen jr, Tom en Smits. Aan de borden 6 en 7 verloren Korver en Boudewijns. VDV 1 moet vrijdagavond naar Schiedam om daar de club van die naam te ontmoeten. Het betekent voor Schiedam de laatste kans om voor promotie in aanmerking te ko men, maar dan moet worden gewon nen. Voor VDV geldt ongeveer het zelfde, zodat het er „heet" toe zal gaan m Schiedam-Zuiid. VDV 2 krijgt het dinsdag 5 novem ber ook zwaar te verduren want dan koml Het Oosten 3 op bezoek. VLAARDINGEN Zeven politie ambtenaren van het Vlaardingse korps slaagden voor het vakdiploma Duits, Het zijn de vrouwelijke agen ten J. C. Vermeij en M. L. de Bruin, agent A. H. van Teijlingen, de hoofd agenten H. G. Blaauw, C. v.d. Harst en J. P. van Nieuwenhuyze en adju dant J. Bijl. agitatoren, leibandlopers en on- deskundigen. Het zou een vergissing zijn", zo schrijft het bestuur, „te menen, dat wij dergelijke aantijgingen kunnen bh j ven tolereren en er om gekeerd behoefte aan zou den hebben „lasterlijke agi tatie te voeren." Het bestuur verzoekt het hoofd- betuur in zijn rondzendbrief opening van zaken te geven van het finan ciële beleid, de jaarcijfers en een ba lans en verlies- en winstrekening be kend te maken, zodat een juist oor deel hierover kan worden gevormd. De open brief is ondertekend door de volgende personen: O. van Asten, F. Boer, M. Boomert, A. van Heest, S. Ph. A. Jungerius, J. P. Kranendonk, mevrouw C. Outhuis-Wijnands en D. Pieters. m TYEZE week hebt u misschien al via de radio of de televisie iets vernomen over de problematiek rond het geestelijk gehandicapte kind. Er zijn zoals bekend veel no den op dit gebied en niet alleen, op het gevoelsmatige vlak. Ook zware financiële kopzorgen moeten het hoofd geboden worden. Een middel daarbij is zeker de jaarlijkse collec te, die zaterdag in Rotterdam ge houden wordt. Nu blijken ook met deze collecte weer moeilijkheden ge paard te gaan, want er dreigt een groot gebrek aan collectanten. Een duit in het collectezakje doen is natuurlijk al hulp bieden, maar door zelf collectant te zijn wordt er daadwerkelijke hulp geboden. Iede re Rotterdammer boven de vijftien jaar mag collecteren. Wie zaterdag een stukje van zijn vrije tijd wil geven kan zich opgeven bij de heer J. H. van der Heiden, Statensingei I16a, tel. 241359 na 19 uur. Aspi rant-collectanten kunnen ook de bus persoonlijk afhalen bij het bureau „Openbare geldinzamelingen" aan. de Kipstraat 29 op vrijdag I novem ber tussen 9 en 17 uur en zaterdag 2 november van 9 tot 12 uur. Zoals gezegd is de opbrengst van de collecte ten bate van het geeste lijk gehandicapte kind. Maar daar mee is het beslist niet gezegd. De bestemming is veelzijdiger en valt in de eerste plaats onder te verdelen in een plaatselijk en een landelijk bedrag. Van de 100 pet. gaat er 45 pet. naar de Federatie van Sociaal Psychologische Zorg, die weer drie verenigingen van verschillende le vensbeschouwelijke richting over koepelt. In Rotterdam zelf wordt het be drag nog meer opgesplitst. Weer eens 45 pet gaat er naar Rotterdam en wordt daar in vijf parten ver deeld. Drie voor de ouderverenigin gen „Voor het zorgenkind", „Filadel- fia" en „Helpt Elkander" en twee voor de nazorgverenigingen „Zorg en nazorg" en „Stichting Protestants Chr. BLO" (deze zijn eigenlijk weer een vereniging) en de „Sint Jozef Zorg". Het doet allemaal wat ingewik keld aan. Je zou door de diverse begunstigde verenigingen het eigen lijke doel niet meer zien. Maar dat is nog steeds het geestelijk gehandi capte kind! Zaterdag 2 november wordt er geld gevraagd. De heer Van der Heiden zegt: „Geef dus mild voor meer geluk van nog meer kinderen!!" MOG even antwoord geven op een binnengekomen brief: me neer Spee uit Schiedam is het niet helemaal met mij eens dat de „snel le oversteek" van automobilisten van Zuid-Holland naar Zeeland een rijksdaalder tolgeld kost. Meneer Spee heeft gelijk, ik zat er een tik keltje naast: De Zeelandbrug kost voor personenauto's drie gulden. En ais iemand dan ook nog gebruik maakt van de Haringvlietbrug, dan komt er nog eens een rijksdaalder bij Inderdaad, dat wordt voor ge wone pnvéreisjes te gek. Maar zoals u weet is men in de hoogste regio nen al aan een opheffing of verla ging van deze tolgelden aan het dokteren. Ik hoop maar dat het resultaat heeft.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1