Sint-Nicolaas op 16 november in Schiedam 313 VANTOOR Siiiterldaasf estij n in sporthal Marffrie Benoeming van archivaris LANTINGA SfmêmerL Uw ideale keuken vindt u zeker bij --—i keukencentrum Schooldammen is goed geslaagd Met Swiebertje en Bromsnor GARAGE SPREEKUUR VAN DE CONTACT AMBTENAAR BIJ CORSETTENHUIS VEC0 26.95 8.50 CORSETTENHUiS VEC0 -O O RIJTOER Kon. onderscheiding j mejuffrouw Migehelseni Schiedam: iets minder woningzoekenden Bejaarde, aangereden Hoofdwonden Mej. G. Bot sprak over Amerika voor Leden van Cultura naar comedie ifm ;Wie verf en behang zegt, denkt UW SPECIALE HSSTOR-DEALER HISTOR VERVEN ALTIJD GOED WDNDERWAND zij dromen van zon... gekleurde stelletjes Vandaag en dageiijKs Apotheken j y.vs reis- en passagebureau Rotterdamsedijk 401 tel. 010-266735-156807 SCHIEDAM ogent CITRQëN voor Vlaardingen Maassluis en omstreken v. HQGENDORPLAAN 139 - VLAAftDlNGEN TEL (010) 341044, ng 18 u. (010) 34 22 81 VRIJDAG 1 NOVEMBER 1968 Bij vaders nieuwe winterjas zoekt U vanavond een fraaie shawl uit. Wij hebben een speciale aanbie ding niet keuze uit diverse klas sieke dessins. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Zaterdag 16 november zal de bevolking van Schiedam Sint-Nicolaas verwel komen. Die dag zal hij met de „Neeltje Jacoba arriveren in de Voorhaven. De schepen worden daar 's middags omstreeks half twee verwacht. Het „vlagge- schip" zal worden geëscorteerd door „de Onrust", de „Antje" en „de Bonanza". De schepen zullen afmeren bij het kantoor van de Havendienst aan het Hoofd. Daar vandaan wordt Sint-Ni- colaas per auto naar de Straatma- j (lierswerf gebracht waar opnieuw een j schip klaar ligt, voor het laatste deel I van de intocht. i Met een escorte van IJsselmeera- ken, onder leiding van de schippers j Reijer Smits, Piet Smits en Kees Lobman, vaart de stoet naar de Nieu- I we Haven, waar bij de „ITHO" zal worden gedebarkeerd. Het harmonie-orkest Sint-Radboud j zorgt hier voor vrolijke muziek, die het wachten zal veraangenamen, i Omstuwd door zwarte Pieten ver- j volgt de kindervriend zijn tocht op een schimmel via de Vlaardin- j gerstraat over de Dam naar het stad huis, waar de politiekapel hem muzi kaal welkom zal heten. Vervolgens is het woord aan bur gemeester H. Roelfsema, die Sint-Ni- colaas namens de bevolking zal ver welkomen in Schiedam, De ontvangst op het stadhuis is omstreeks drie uur. Hierna volgt een rijtoer door de stad, waarvoor de volgende route is vastgesteld: Lange Kerkstraat, Broersvest, Koemarkt Hoogstraat, Grote Markt, Vijgensteeg, Spin huispad, Parkweg, Nolenslaan, Nieu we Damlaan, Vlaardingerdijk, Alei- dastraat, Westfrankelandsestraat, Rembrandtlaan, Troelstralaan, Wi- bautplein, Nolenslaan. De stoet wordt voorafgegaan door harmonie-orkest Wilton-Fijenoord. De tocht zal worden beëindigd bij het bejaardencentrum Thurlede. Tij dens de intocht zullen op verschil lende plaatsen in de stad orkesten concerteren. {Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM „U" hebt een hoge opvatting van uw plicht gehad. Uw arbeids-ethos was van hoog gehalte en thans mag u de weemoed over uw afscheid omzetten in dankbaarheid." Burgemeester Roelfsema gaf in de ze bewoordingen uitdrukking aan zijn waardering voor de wijze waar op mejuffrouw Hester Migcbelsen gedurende veertig jaren een voor aanstaande functie heeft ingenomen bij de Schiedamse groot-industriële onderneming, de Curtonnagefabriek. Mejuffrouw Migdiel&.-n ontving voor de door haar betoonde diensten de zilveren eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau. Ingenieur H. W. G: Hoek overhan digde de jubilaresse het getuigschrift en de penning voor veertig jaar be toonde diensten. Namens het perso neel voerde de heer C. Schouten het woord, terwijl de heer H. Eykel, pro- curatiehouder, als gastheer optrad. Een stroom van collega's, vrienden, relaties en bekenden drukte mejuf frouw Migchelsen de hand, en over handigde tal van cadeaus. De thans zestigjarige jubilaresse gaat- in Ede op de Veluwe van haar pensioen ge-, nieten. SCHIEDAM Het totaal aantal in geschrevenen bij het bureau huisvesting bedroeg op 30 september 5470 tegen 5568 per 30 juni. Het aan tal afgegeven vergunningen tot ver huizing bedroeg 829, waarvan 630 in geschreven gevallen. Het aantal ver--, gunningen verleend aan niet in geschreven gevallen was 199. De Geneeskundige- en Gezond heidsdienst achtte voor 43 gévallen verhuizing noodzakelijk en voor 36 zeer gewenst to gewenst. Het aantal afgegeven vestigingsvergunningen bedroeg in drie maanden 287. Hier van waren 119 ingeschreven gevallen. Nieuw werden Ingeschreven 142 gevallen tot verhuizing binnen de ge meente. Aan de bestemming onttrok- i ken werden 57 woonruimten voor be drijven, afbraak en ontruiming krot woningen. Het aantal opgeleverde nieuwe woningwetwoningen bedroeg in de drie kwartalen van 1968: 839 woningwetwoningen en 72 vrije sec tor woningen, tegen respectievelijk 447, 78 en 42 premiewoningen, irt de zelfde periode van vorig jaar. Chique horenshawlt, geweven van wol met zijde, waardoor de shawl niet kan glijden, maar altijd keurig blijft zitten. Deze prachtige shawls in diver se kleuren en dessins uit de series rond de 7.-- a 10 - gul den, koopt U nu voor-nog géén twee gulden. CALLENBURGSTRAAT 74 - TEL.: 010-343193 - VLAARDINGEN OP deze plaats heb ik'al eens eer der geschreven over de Vereni ging voor Veilig Verkeer in ver band met allerlei veiligheidsacties en ver keers weken, In een folder onder de haam „Ik kijk wel uit" heeft de vereniging ..weer eens de aandacht gevraagd voor speciale verkeersproblemen, venkeersgedra- gingen van vooral voetgangers en fietsers. Omdat verkeer een onderwerp is dat niet vaak genoeg kan worden behandeld, neem ik nu enkelein structieve foto's uit die folder over, voor het geval u de folder 'zelf niet in handen hebt gekregen. r. Eerst iets over het oversteken: (Van een medewerker) SCHIEDAM De wedstrijden van de schooldamcompetitie hebben woensdag en donderdag in de kanti ne van de RK Technische School een goed verloop gehad en kenden een uitstekende organisatie. Er werden niet minder dan 1568 partijen tussen de jongens en (enkele) meisjes gespeeld en er is door dit tornooi weer enige propaganda gemaakt voor de damsport. Na afloop kregen de jongens én meisjes volop gelegenheid tegen „goede dammers" hun. kunnen te to nen, want de heren C. den Boer en L. Vrijland speelden tegen alle deelne- mertjes simultaan. Dat waren er zo'n kleine honderd en slechts vijf dam mers konden het tot een remise bren gen. Alle anderen moesten hun meer dere erkennen in de heren Den Boer en Vrijland. Prijzen werden gewon nen door mej. Verzijden, H, Over de Vest, P, de Groot en H. v.d. Knaap, die het tot goede resultaten brachten en een platenbon ontvingen. De andere winnaars waren: eerste prijzen voor: J. de Koning {28 pun ten). Th. Oversluizen (22), B. Mont- foort (28), L. Huihoven (24), J. v.d. Rest (24), J. v. Doodewaard (24), W, Dubois (22), E. Dicker (22), P. de Vette (24), P. Boender (24), G. Bergwerf (21), W, Heeze (24), J. Meeldijk (23), W. Vrijland (26) en P. de Heer (27). Tweede prijzen: W.' v.d. Boogerd (18), J. Oost (20), L. Broekarts (22), Tr. de Boer (20), J. Oostend (20), Th. Rijswijk (22), J. van Bokkom (19), P. de Leeuw (19), H. Over de Vest (24), J. Dekker (20), H. van de Horst (19), I. Bax (22), D. van de Kraan (23) en K. Ham (21). Derde prijzen: S. Vermeulen (16), G. Olde Monnikhof (17), R. Bijl (17), K. Mineur (14), J. Greatbanks (20), M. Smetsers (21), C. Hagens (17), F. Kleyzen (19) en H. Vermeulen (16), SCHIEDAM De 87-jarige heer P. v. W., die vanmorgen om kwart voor tien uit zijn woning in de Boerhaave- laan de rijbaan overstak, werd gegre pen door de personenauto van de 33-jarige calculator F. L. uit Rotter dam. De bejaarde man liep een lin ker armfractuur en hoofdwonden op. Hij werd door de GGD naar het Ge meenteziekenhuis gebracht SCHIEDAM De negenjarige Frans Meijer uit de Boerhaavelaan 113b, die gistermiddag om tien over vijf uit de tram op de Rotterdamse- dijk stapte en de weg opliep/ werd aangereden door de 46-jarige auto bestuurder, de spuiter M. J. v.d. E. Het kind werd met hoofdwonden per GGD naar de Dr. Noletstichting ge bracht De voorzijde van de auto werd beschadigd. Dubbele aktentassen, de ideale assen voor de kinderen naar school, maar evengoed voor hun vaders, die naar kantoor p'n tat kunnen gebruiken. Magnifieke lederen dubbele ak- smiarwn, met twee ruime vak ken, tme grote vcorsïkken, j6 solide, dat de fabrikant voor dfce tas 10 jaar garandeert..., mi voor iets meer dan een Is er geen zebrapad, steek 'dan reent over. Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze heren shawls van wol met zijde, in diverse dessins en in de kleuren donkerrood, groen, bruin, grijs en marine s\ SCHIEDAM De Stichting Schie dam Zegel organiseert een groots Sinterklaasfestijn in de Sporthal Margriet, waar alle Schiedamse kin deren met -ouders, vrienden en be kenden welkom zullen zijn. Swieber tje, Bromsnor, de burgemeester en Saartje zullen daar op 7 december hun grappen en grollen aan jong en oud presenteren. Dit Sinterklaas - Swiebertjes-feest wordt gevolgd door verloting van een kleuren-televisie-toestel. Toegangsbe wijzen voor dit feest voor groot en klein zijn uitsluitend verkrijgbaar te gen inlevering van een volgeplakt opplakvel met Schiedamzegels ter waarde van 1. Iedereen die zo'n opplakvel inle vert bij het WV-huisje vooraan de Plantage, ontvangt eèn toegangsbe wijs en daarbij nog eens zonder bij betaling een gratis lot waarmee mee- gedongen wordt naar het kleurente levisietoestel. Deze loten worden ook "bij- het WV-huisjë verkocht, zonder inleve ring van een opplakvel, maar dan kosten ze een gulden per stuk. De toegangsbewijzen voor de show zijn niet te koop zonder inlevering van opplakvel. Ten overvloede worden alle Schie damse huisvrouwen nog eens gewe zen op het feit, dat Schiedamzegels gratis verkrijgbaar zijn bij de boodschappen. Ruim honderdzestig winkeliers verstrekken Schiedamze gels; zij zijn kenbaar door een raam- vignet. Vanaf 16 november zijn de toe gangsbewijzen met" de gratis loten verkrijgbaar bij het VW-huisje. Huisvrouwen, die nog niet volgeplak te zegelboekjes van andere zegels in hun bezit hebben, kunnen deze bij hun winkelier of bij het kantoor van de WV aan de Plantage inwisselen tegen Schiedamzegelboekjes met een evenredig aantal zegels. De actie loopt tot vijf december. SCHIEDAM „De leiders van Israël vonden de tijd om met God te spreken en op vriendschappelijke voet met Hem om te gaan. Voorbeeld hiervan is Henoch, die met God wan delde. Wij moeten de tijd vindén in rustig overleg met God de wegen te vinden, die wij moeten gaan." Dit was de inhoud van de toespraak, die de presidente vande Christelijk Historische vrouwengroep mevrouw J. Mooij-v. d. Ende tot de gezamenlijke Schiedamse' en Vlaar- dlngse groepen hield in verband met de causerie van mejuffrouw Gera Bot over de Amerikaanse presi dentsverkiezingen. Mejuffrouw Bot behandelde aéhter- reenvolgens in het kort de historie en de totstandkoming van het presi dentschap in Amerika. Duidelijk bieek, hoe verschillend de Ameri kaanse verkiezingen van de Neder landse zijn. Met veel verve wordt ge tracht kiezers te winnen, waarbij het omkopen, intrigeren en tegen elkaar opbieden niet van de lucht is. Zij wees op de actie, die de werk groep Sjaloom in samenwerking met „Precedent" voert. Hierbij wil men uit laten komen, dat het in wezen een absurditeit is, dat een zesde deel der mensheid grote economische, technische en politieke macht bezit. Deze macht is bovendien nog gecon centreerd in één man, de president, die vérgaande beslissingen op eigen houtje kan nemen, daarin wél of niet ondersteund door de volksvertegen woordiging. Gera was het eerste MU LO meisje dat in een uitwisse lingsprogramma naar Amerika trok. Zij zet haar studie thans voort op de Sociale Academie „Markendaal" in Breda. Ook trttMndssjmargen apert Géén ttL afschrift bwst Vrijdagavond om 6 uur begint 6e verkoop van deze dubbele ektentasjen, met 10 jaar garan tie op het leder, Jtak Maar,gebruik bij voorkeur het zebrapad. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM/VLAARDINGEN Leden van Cultura, de algemene Schiedamse Kunstkring gaan dinsdag 5 november naar de comedie in twee bedrijven „Ziehier een vrij man". Le den .en niet-leden kunnen dinsdag^ november van 10 tot 13 uur en 's avonds voor dé voorstelling plaatsbespreken, eventueel telefo nisch onder nummer 34.05.00. Dit to neelstuk in twee bedrijven van Tom Stoppard, onder regie van Eric van Ingen wordt gepresenteerd door de Haagse Comedie. voor - Ook maandagmorgen opm jjgfo CUn tal of schrift, bast I MAASSLUIS De buurtcommis- it „Leefbaarheidszaken Vogelwijk, Haassluis-West", die de voorberei dde werkzaamheden heeft verricht a ie komen tot oprichting van een •jurtcommissie in de deze wijk, zal staan uit het navolgend bestuur: iwrzitte'r: M. A. P. de Lange, secre- aris: H. v. Santen, penningmeester: IJ.M. Barendse. Kijk'extra uit als u' tussen'ge parkeerde auto's oversteekt. En wat 'de fietsers beTrelt'dis van richting willen veranderen. Als U voor de winter nog een paar jumpertjes erbij wilt heb benen vooral van afwisse ling houdt in Uw garderobe..— dan verwachten wij U nu. U kiest nu een flatteuze pull over uit. Een 1009/o acrylique damespullevar,fully fashioned gebreid, in modieus model met turtle-neck en in diverse mode kleuren. Een pracht van een' pullover voor nog géén negen gulden. De grootste en best gespecialiseerde zaken in Nederland Medegedeeld wordt, dat het spreekuur van de contact ambtenaar volgende week zal worden gehouden voor de be woners van: Groenoord/Kethel: op maandag 4 november in het v.m. gemeentehuis in Ke- thel aan de Schiedamseweg 24, des avonds van 7 - 8 uur; het Oosten: op dinsdag 5 no vember in een kamer van de prof. dr. Kohnstammsehool aan de Fahrenheltstraat 4, des avonds van 7-8 uur. Schiedam. 31 oktober 1963 Autolakken Bootlakken Industrieverven Muur verven Gereedschappen Spuitcompressors Scbuurmachines Ventilatoren Canadees voorgelljmd behang vanaf f 6,90 grote rol. Zonwering elke maat Plaktafels beschikbaar. Floris de Vijfdelaan 134 - Tel. 348210 - VLAARDINGEN Van Hogendorplaan 101 - Tel. 342658 - VLAARDINGEN Kijk eerst om 5 en steek' daarna duidelijk uw arm uit. Zo'n keukenmachine wordt al gauw uw rechterhand. Koop hem djs bij iemand die hem kan repareren als het moet. Bij Voor dat U gaat kopen, Uw winter japon l|w mantelpakje of Uw wintermantel! Om Uw foundation te vernieuwenof aan te vullen. Eerst de Fundatie dan het bouwwerk. Dat kan U schelen op Uw winterjapon een flateus maatje kleiner. Laat het overige verkeer zier. wat u van plan. ber.t. El O. P. V. PRIEL ACRVLKSUB fully Fashioned zo gewassen, zo droog, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. heb ben de gemeenteraad voorgesteld een gemeente-archivaris te benoemen. Zij bevelen drs. D. van der Vlis uit Vlaardingen aan. Als nummer twee op de voordracht staat de heer W. L. A. Roessingh uit Monster. Beiden werken momenteel op het algemeen rijksarchief te Den Haag. B. en W. stellen tevens voor ermee akkoord te gaan, dat het college de datum van indiensttreding bepaalt. BINNENSINGEL 165 TEL. 342466 - VLAARDINGEM ipeciaalzaak in Foundations krijgt U een vak kundig advies en depersoonlijke aandacht waar U recht op heeft! Hit onze zojuist hernieuwde voorraad bieden vrij U Rubber corsetten sluit geheel als f na nj- Mn tweede huidJ Corset met ronde baleinen in wit f nn nr *n zalm, met binnenband X Zonder binnenband -RH lange maagband met nylon- r ir qc wnt en elast. pandenJ 1 3,73 BH met elast. zijpanden en schou- r Q rn ierbanden 7 8*50 S'ep-in lycra elast Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van deze Acrylique damespullovare, in uni en fan tasia, maten si w 38 t/m 44 Sursum Corda: MCGOV. 20, voor mor jen Arcarte: Martin Green, 20; Opstan- dingskerk: Teerkwast, 20. Ook mttnüapnorgtn opm GMn tol. of schrift bost Maak, om linksaf te gaan een grote 'bocht. Stedelijk Museum is tot acht november gesloten. Passage Theater: Film (18) dage lijks 2 behalve woensdag en 8.15 uur. Gale rie Punt: Jan Roeland, schilderijen en te keningen, Diana JLekkerkerker, etsen; Sees Vlag, nieuwe prenten, Aad Gerritsen, zeef. drukken. GalerleDe Graaf: tot 23 novem ber. expositie van aquarellen van Maarten Kamper. Openingstijden 10 en 18 u„ vrij dagavond van 19 tot 21 uur. Zondag en maandag gesloten. Redactie-adres: me vrouw J. v. d. Hoek,Hooendam. Jan Steenstraat 28. Bij kantoor ..De Rotter dammer": Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: Johan Groneveld. Van Ma- rumstraat 24b, telefoon 15.37.79 maandag t/m vrijdag 18.30 tot 19.30 u en zaterdag van 17 tot 18 uur. Folitle-alarmnummer: 26.46.66. Alarmnummer voor meldingen luchtvervuiling en geluidshinder: 26.26.26. GG en GD: 26.23.37. Apotheek: Apotheek Rembrandt, Rem brandtlaan. tel. 26.83.55. HOEK VAN HOLLAND Met enkele maanden vertraging, door een blessure van een der deelneemsters, zijn de badmintonkampioenschappen in Hoek van Holland nu beëindigd. In het gemengd dubbel moest eerst nog een halve finalepartij worden gespeeld. SCHIEDAM Ondertrouwd: P Wvan Re veren 34 en H CVerhof 20; H JBeukers 24 en H JMeulstee 22; T LBreddels 24 en J J M T Coliè 18; T J Hertog 25 en C E 't Hoen 20; N Janssen 20 en E M L Go dschalk 67; H J Kerklaan 24 en M J Heijdra 22; H Kleingeld 3» en A Soomer 29: H de Kok 25 en A M L G-eratt ÏJ: W Korndftrffer 20 en M de Reuver 20: T J Landzaat 2S en M F van Weelie 26; J M de Mos 23 en C C Zonneveld 22: J C Folntet 27 en A S F W van der Hoeven 22; L WJ Smit 25 en J M B Pil R P A Somers 24 en M H Speelmeljer 20; H A C van Stra ten 24 en H H Smidh 29; B CE Trooster 19 en T den Boer 13. Getrouwd: J Penning 23 en J FWMei- jer 22; W F Kraaijenoos 25 en P de Regt 2d; C J D van Vuët 24 en J Smit 20: J M Batenburg 27 en M Hofman 37; L J Harte- veid 24 en E C Boersma 19; R G A Houthuysen 24 en V Gazzano 28: H B de Rooy 31 en C van Deureen 28; R Vleeming 28 en H M Combrtnk 19; W Hde Bruin 22 en M Aafjes 20; P A Post 21 en A Koster 20; T J Jansson 24 en J P van Tilborg 19; F R Kloet 29 en D G Luijcx 19: G F vanPtaterink 22 en E M Dries 22: C A J M van Leeuwen 29 en J E van den Boer 16; C van Ndetiwland 37 en J MHardeman 31; G J Mulder 26 en L M E G Dulmel 25. Geboren: Geertruida J M dv A Harkema en M Kok; Robin C zv A valk en a c van Schie; Marja dv F van der Spoel en J Stagmoolen; Fabian V rv H Franken -r. D de Bruin; Wilhelmus A zv A J van der Steen en l Kook. Zondag 10 november 's middags om twaalf uur zal bij het oorlogsmonu ment in de Plantage een korte en sobere plechtigheid plaatsvinden ter herdenking van de gevallenen uit de laatste beide wereldoorlogen. Tijdens deze plechtigheid zal de burgemeester namens het gemeentebestuur en de Ingezetenen van Wandsworth een klap- rozenkrans bij het monument leggen. ■En ten slotte een verzoek aan fietsers en brommers: stel u in voorsortee rvakken recMs van de auto's op, niet links en niet er voor. dus van reisbureau Onderjurk geheel nieuw! Het lelijkste kousje ter wereld '«I dri U haar aantrekt. De gezusters W. die ieder hun bromfiets op het Bachplein hadden neergezet, deden aangifte van ver-, missing van hun brommers. Hoogstraat 94, Vlaardingen Telefoon (010) - 343159

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1