Gera Bot schreef ervaringen Voor uitwisseling ICYE vóór 1 december melden i Magazijnen van VIVO worden verdubbeld Vijfhonderd ongelukken in drie maanden AGENDA 2 Gei seën van Si YJaardingers leverden goed tafelteiinisspel HOOGHEI HOK VOL Mooie prestatie van jubilerend Wilhelm ma zakken zaken ig!ón: Nieuwe hal april klaar Diefstallen van auto-emblemen opgelost Verpleegster na ongeluk verpleegde Burgerlijke stand „Harpe Davids geeft uitvoering 'Maar Intiem leed nederlaag Officieel slot voor smalfilmwedstrijd i gezellig Vei/uwen. Uitslagen van judowedstrij den In Alblasserdam en Loenen Verkoping voor werk in Rehobothwijk Toneelclub Sunlight in Stadsgehoorzaal Wan de Hoek tot Vlaardingen Alleen damesteams wonnen volleybal SCHIEDAMS VERKEERSSTATISTIEK: Geslaagden bij Wi I ion Fij enoord hestd tijdig 1 Si beduidend SCHIEDAM De jongeren- uitwisseling binnen het wereld omvattend programma van In ternational Christian Youth Ex change (ICYE) wil een bijdrage leveren aan wederzijds begrip en vriendschap tussen mensen van allerlei cultuur, religie en milieu door jonge mensen de gelegen heid te geven een jaar in een an der land te verblijven. Eisen Opgaven Rolcontainers nubeduidend goedkoper Vandaag .en, morgen en dagelijks Remington Selectric. REMINGTON Vol succes .srtTTERPAMMER DINSDAG 5 NOVEMBER 1968 o5 uw winterkleding staat „ja* za chique als zo'n fraaie junonuts en bovendien is niets 3) lekker warm. Bontmutsen van een uitsteken de fawriHeit Imitatie bont, ver- jKlpen wij nu voor een regei- «chte spotprijs. Zo'n mooie bontmuts (.vaar- yfft iedereen zal denken dat er zond de f.JO,~ voor is betaald) Iroopt U m voor nog 9één ^erguldan. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige mutsen van imitatie bont, in de (deuren beige en grijs Oottmttnartgmorsm op*n dén M of schrift fut (Van onze verslaggeefster) In Nederland wordt dc uitwisseling gedragen dóór de Oecumenische Jeugdraad, die daartoe een beroep doet op plaatselijke groeperingen zo als jeugdgroepen en kerken voor het ontvangen van één of meer jongens en meisjes. Er is mogelijkheid va» uitzending naar de Verenigde Staten, een aantal landen in Europa, een aantal landen in Azië, Afrika of Zuid-Ameïika. Gedurende het uitwissehngsjaar, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De toneelclub van de peisoneelsveremging Sunlight geeft zaterdagavond 9 november een toneelvoorstelling in de Stadsgehoor zaal Opgevoerd zal worden het blijspel „Betty weet 't beter" van C. J Pieters. Na afloop is er bal met medewer king van het dansorkest „The Jacky Jackson Combo". De avond begint om acht uur. c dat van juh tot juli loopt, krijgen de deelnemers de kans een ander land en volk te leren kennen. Zij gaan naar school, worden in een. gezin op genomen en doen mee aan de activi teiten van de plaatselijke kerkelijke gemeenschap, die hen ontvangt. Het programma wil tevens bevorderen, dat plaatselijke jeugdgroepen, scho len, gezinnen en kerkelijke ge meenschappen in de deelnemende landen met elkaar in contact komen. Daarom verdient het de voorkeur, wanneer een Nederlandse jongen of meisje wordt uitgezonden en een bui tenlander ontvangen wordt, dat dit gebeurt door een plaatselijke groepe ring Iedereen kan zich opgeven die voor 1 juni van het jaar van uitzending de zestienjarige leeftijd heeft bereikt en op 1 september van dat jaar nog geen negentien is (tenminste voor uitzen ding naar Verenigde Staten) Bij uit- zen Img naar andere landen wordt twintig jaar als hoogste leeftijdsgrens gezien. De deelnemingspnjs bedraagt voor uitzending naar landen binnen Euro pa/1 800 en 2 350 bij uitzending naar alle andere landen. In dringende gevallen is een tegemoetkoming m de kosten mogelijk vanuit een speciaal daarvoor in het leven geroepen fonds Aangedrongen wordt op aanmel ding van gastgezinnen, die bereid zijn een 'buitenlandse jongen of meis je voor een paar jaar gast vrij te ont vangen en hem of haar bekend te maken met de leef- en denkgewoon ten van ons volk. Opgaven dienen zo spoedig moge lijk en voor ,1 december, zowel van gastgezinnen als van geïnteresseer den m de uitzending te gebeuren aan de Oecumenische Jeugdraad in Ne derland, commissie Internationals Jeugduitwisseling, Maliebaan 88 te Utrecht, telefoon 030-13492. ïn Schiedam verstrekt ook inlich tingen mejuffrouw Gera Bet, Mgr. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Be VIVO Groat- fends] Alhamo NV ondergaat een massale uitbreiding. Dit aan de Gra- wiandseweg gevestigde grootbedrijf keft reeds de beschikking over een magazijn met 4080 m2 oppervlakte. Asnsluitend aan dit magazijn wordt 'door feet Bouwbedrijf Schote, Smits Ij Noordzij eéu gebouw opgetrokken set nog eens 4000 m2. De ruimte op de begane grond isordt opslagruimte, die met de reeds tetaande tesamen wordt geëxploi teerd voor opslag van levensmiddelen ai aanverwante artikelen. Op de eerste en tweede verdieping iomen elk 500 m2 kantoorruimte, In 'deze ruimten worden tevens de tech nische afdeling en de bouwafdeling van de VIVO Alhamo gevestigd, van waaruit de planning, bouw en inrich ting van super-markets en grote zelf- .hedierüngszaken in de toekomst zal worden geregeld. Ook zullen deze ruimten een aantal diensten huisvesten, die benut'worden door de VlVO-wmkeliers in Zuid-Holland. De nieuwe hal op de begane grond komt, mits het weer meezit, in april 1969 gereed, twerwijl verwacht wordt, dat de kantoorruimten in juni wigend jaar klaar zullen zijn. Het vervoer in de 8000 m2-opsla- fliumte zal voor honderd procent met .rolcontainers gaan gebeuren. De le rolcontainers worden in het maga- ajn voortbewogen door electro-pal- fettrucks. Elke truck vervoert twee containers, die aan de onderkant van weitjes voorzien zijn. Ben magazijn bediende gaat met deze trucks de hal rond en verzamelt de voor vervoer bestemde artikelen, waarna hij de .rolcontainers door middel van de pal lettruck neerzet op de laadplaat De vrachtwagens die voor het ver- Wier naar de supermarkets en de wnkehers zorgen, zijn voorzien van IMAASLAMD De slechte toestand nu het ÖDO-terrem noopten ae ïusiandse reserves hun thuiswedstrijd te- te SVN uit Naaldwijk om te zetten in te uitwedstrijd. Uit leverde overigens veinlg nadeel op: ODO 2 won met 9—iin *Dt Lier bleek ODO a met 1—0 de sterkere ■va Vaito b, ln Maasdijk veroor ODO b ïet S—i van Óijikvogels b. De enigs ©Ïlswedstrijd. ODO 3 tegen Dijkvogels R, .bi een 5o nederlaag voor de thuisclub te Sin MAASLAND De collecte voor hei "testelijk gehandicapte (kind heelt ew.80 Uitbracht. I MAASLAND pe trekking van de «rioting voor het bejaardenwerk Is ge- «ura bij notaris W. B. H de Jong De Jdfen zijn op de volgende nummers ge- nuen: luneh-kleed met vingerdoekjes KM. pwe pop 289; pop 142; badhanddoek 131; ®°S zeep 567; vaas 786; fles parfum 246; 'tealbum 724: hoMjyboefc 576, idem 819, jfmaerpuzzie 679, kleur- en tekenblofc 39, «Uitscbaal 343; kop en schotel 685. idem nylons 771. babyvest 984; kunstvoor- wt, !v°sel) 768. limonadeglazen 496, X? s 478' riant 520, kapmanteltje 378, S*f idem 274. psnnelappen 94 en sih i De prijzen kunnen worden af- «aaaid bij mevrouw Groot Enzerink. een elektrisch-hydraulisch beweegba re laadklep, waarop de rolcontainers worden gereden. De laadklep be weegt zich dan naar boven, waarbij de containers vanzelf in de laadruim te rollen. Bij de winkelier aangeko men worden ze' uit de vrachtwagen bij de winkelier naar binnen gereden en blijven daar achter, om door hem op zijn gemak uitgeladen te worden. Bij de volgende levering worden de volle containers afgeleverd en de le dige meegenomen. Dit vervoerssys teem berust op moderne, we tenschappelijk berekende voorzienin gen voor het grootwinkelbedrijf. SCHIEDAM Het aantal ont vreemde auto-emblemen is tot veer tig toegenomen. Gisteren hield de po litie in verband met deze diefstallen de 18-jarige K. X., leerling-meubel maker, en de 17-jarige G. S., Ieer- ling-havenvakschool. aan. Ze beken den ook twee bromfietsen te hebben gestolen. Een was nog in hun bezit, de andere hadden zij in het water gegooid. Uit de directiekamer en de kantine van de NV Sandvik Staal NV aan de 's-Graveiandseweg werden dit week einde weggenomen een bureauklok, tafelaansteker, microfoon, 45 pakjes sigarettten, tien pakjes shag, blikjes met geld tot een bedrag van onge veer 225 gulden en een beauty case. De dader(s) klommen eerst op een stapel kisten, sloegen een ruit in en forceerden de toegangsdeur naar de kantine. Uit de confectiefabriek Gazan aan de Nijverheidsstraat verdwenen 46 herencostuums ter waarde van 6000 gulden en vijf mantelcostuums ter waarde van 600 gulden Men verwij derde een stuk hardboard uit de sponning waarna men door handrei king de dubbele deuren kon openen. In de Thorbeckeschool aan de Dr. ffuyperlaan werden de kleuterkïasjes overhoop gehaald, laden opengetrok ken en de inhoud over de grond verspreid SCHIEDAM Het eerste en het tweede damesteam van de Schle- damse Volleybal Club bleken ditmaal de enige teams die een overwinning behaalden. DamesSI bleek veel ster ker dan het Bredasche RHBS, dat vooral in de beide laatste sets geen voet meer aan de grond kreeg. Via 1510, 152, en 157 bleven beide punten in Schiedam. Dames 2 zegevierde met 30. Dit maal werd Meteoor uit Gonnchem aan de zegekar gebonden. Dames 3 verloor na spannende strijd met 31 van het leidende BHC, terwijl dames 4 met 3—0 klop kreeg van DEL 2. De heren van SVC blijven de zor genkinderen. Heren I kreeg net ais de dairies RHBS uit D,reda op bezoek. De eerste set werd op het nippertje met 13—15 verloren; in o,. tweede set waren de Schiedammers nergens (615). In de derde set ging het weer gelijk op, maar SVC kon op et beslissende moment geen vuist ma ken, (12—X5). Opnieuw een 30 ne derlaag. Heren 2 verloor met 30 van Tor pedo in Dordrecht en heren 3 verloor Inet dezelfde cijfers van Set Up 1 m Berkel SCHIEDAM De 17-jarige ver pleegster P. O. M. v. R. uit Rotter dam. die op de kruising Burg. Knap- pertlaan-Veenlandstraat zonder op het verkeer te letten plotseling Imksaf sloeg» werd aangereden door de 52-jange heibaas A de S. uit Viaardingen De verpleegster moest met een hersenschudding in de Dr No- letstichting ter behandeling worden opgenomen. De 34-jange technisch tekenaar F. K. 't Hoen uit Viaardingen slipte zondagmorgen om kwart voor elf met zijn personenauto op de rijksweg ter hoogte van de afsiag naar Kethel. Zijn auto werd opgevangen door de vangrail, sloeg over de kop en werd zwaar beschadigd. De bestuurder zelf bleef ongedeerd. P^derdagavond organiseert het •wthohek Maatschappelijk Centrum gespreksavond in het gebouw "talaan 20, Aan de orde komt het neerwerp.Rebellie en revolutie" f*11 <*e chr, geref. kerk aan de Wa- 'R, worden donderdag twee dank- «Unsburg en C, van der Weele te pisten gehouden. Voorganger is ds van der Weetp te Huizen. Aan- •ü?:.^r!e uur en kwart voor acht "s "wnds. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De statistiek over de verkeersongevallen in de maanden juli, augustus en september verstrekt de volgende gegevens Er gebeurden in deze drie maanden 497 verkeersongevallen, waarbij vier doden vielen te betreuren, 26 slacht offers raakten zwaar gewond en 131 lichtgewond In het totaalcijfer zijn begrepen drie kinderen die m het verkeer de dood vonden, vijf kinde ren die zwaar gewond raakten en 29 kinderen die lichte verwondingen op- hepen. De meeste ongevallen gebeurden ■o avonds tussen vijf en zeven uur, Naar het zich laat aanzien, vermin dert hei aantal ongelukken veroor zaakt door of toegebracht aan brom fiets berijders, iets Belangrijkste oor zaak van een verkeersongeluk is nog steeds het geen of onvoldoende voor rang verlenen. Het leeuwedeel van de bij aanrijdingen betrokken objec ten bestaat uit personenauto's, daar na volgen bromfietsen en dan de vrachtauto's. Op de zebrapaden gebeurden in drie maanden in totaal zes ongeluk ken, waarbij twee voetgangers waren betrokken VLAARDINGEN Geboren: Robert Ja kob zv R Gouw en C Goedkoop Joh Poststr II Overleden: Johannes, Gerdes 69 eehtg van E C van der Meulen Maassluis Prins Mau- ritsstraat 4 GEtromvd: Robert Verbeek 29 en Eline Postma 23. Cornells Bol 24 en Else Marian van Zoest 22, Kornelis Johannes de Ligt 22 en Johanna van den Bos 19, Gerard van veen 23 en Neeltje van Wieringen 21; Jan Stolk 26 en Ida Ruben 21, Dirk Catharinus Verburgh 22 en Margaretha Cornelia De gens 20 MAASLAND Geboren: Catharina Wil helmina dv N A van der Drift en S A M van Dffeien Westgaag 12, Albert zv S Hulshof er. E Roelfsema Hildegaarde 28. Ondertrouwd: C W van der Wel en J van d Sar. W D Poot en 3 P BUI Nolenslaan 502 of mevrouw Bot-Don, Mgr. Nolenslaan 502, beiden telefoon: 010-26.79.14, Mejuffrouw Gera Bot, die een jaar te gast was bij een domineesfamilie van de Church of Brethren m New Winston (Maryland U S A.) heeft on vergetelijke ervaringen, opgedaan. Op haar tocht door Noord-Amenka, waarbij zij door leden van de kerk werd vergezeld, maakte zij tal van dia's. Zij stelde haar ervaringen op schrift Gera Bot maakt ook deel tut van de regionale commissie van het uit zendingscomité. Op 16 en 17 novem ber wordt een ontmoetmgsweekend voor exchangees gehouden m net Eijkmanhuis van Kerk en Wereld in Driebergen. Ook breigarens vindt U in die moderne en praktische vezels, waarvan de vele voordelen vfel bekend zijn. Acrylbreigaren, merk "Bou quet", een jumperwol van een prima kwaliteit Door de veer krachtige vezel is strijken over bodig. Breit zeer voordelig uit, loop lengte 200 nieter per bol, vlug resultaat (penneri 3 - 3t/$. Een unieke aanbieding jumper wol, U kiest uit een groot as sortiment klassieke maar ook hippe kleuren. Per bol san 50 gram voor nog géén gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Acryl jumperwol "Bouquet", mode kleuren, per^ 50 grams bol voor QokjKssnr-^morgen open Gtin tel of schrift best Aula Huize Frankenland. Feestelijk con cert, Orpheus, 20 Irene: Tropica, 20. Stedelijk Museum: Jaarvergadering Vrienden van het Museum; filmavond, 20. Musis Sacrum: Stichting Nederlandse Schoolfilmvoorstelling, 0—IS Passage Theater: Film (18 j dagelijks 2 (behalve woensdag) en 8.15 uur, Gelerie Punt: Jan Roeland, schilderijen en tekeningen Dianan Lekkerkerker, etsen, Sees Vlag. nieuwe prenten; Aad Gerritsen, zeefdrukken Galerie de Graaf: tot 26 november, ex positie van aquarellen var Maarten Kem per. Openingstijden 10 tot 18 uur, vrijdag van 19 tot 21 u Zondag en maandag geslo ten Rcdactle-adrcs: mevrouw J v d Hoek- Hoogendam, Jan steenstraat 29 Bjjkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82 Klachten bezorging: Johan Gröneveld, Van Marumstraat 24b. telefoon 15 37.19, maandag t/m vrijdag 18 30 tot 19 3o u. en zaterdag van 17 tot 18 uur Politle-alarmnummer: 264658 Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder: 28 28 87. Apotheek: Apotheek Rembrandt, Kem- brandtlaan, tel 26 88 55 SCHIEDAM De christelijke mu ziekvereniging „Harpe Davids" diri gent de heer A L Glotzbach, geeft donderdag 14 en vrijdag 15 november haar jaarlijkse uitvoering voor dona teurs en andere belangstellenden m Gebouw Arcade, Lange Haven 71. Het gevarieerde muzikale program ma wordt ingezet met de Triomfa tor-mars van Job. Wichers en beslo ten met The Sound of Music van R Rodgers Na de pauze is er een ko mische film, getiteld „Kolonel Spit fire", met in de hoofdrollen William Tracy en Joe Sawyer De avond begint om kwart voor acht Kaarten zijn verkrijgbaar bij: J de Man, Van Swmdenstraat 47a, L. A amkebregtsel Ch. Th. Storkstraat 24, L van Dij(k, Joh. Straussplem 104 en P A Planqué, Puttershoeksestraat 6 De kerkeraad van de ehr. geref. kerk heeft de volgende predikanten op tweetal geplaatst: G de Vries te Huizen ESRSffl.'ï BBUraBl KEMINGTOM Het enige scheerapparaai met de beroemde regelknop. Voor élke baard, élke huid. Idee no. 2: de Remington Selectric 30O. Heeft 3 scheerkoppen en uiteraard de regelknop. Bovendien geeft Remington u f 25,- terug voor een oud schee rapparaat. yr/re 68-12 - -JL V ^SPER^y.RAFVD VLAARDINGEN In de vijfde ronde van de tafeltenniscompeiitie hebben de plaatselijke verenigingen zich uitstekend geweerd. Er werden 29 wedstrijden gespeeld met als resultaat 17 overwinningen, vier ge lijke spelen cn slechts acht nederla gen. De Intiem-spelers waren enorm op dreef, getuige de score van achttien punten uit elf wedstrijden. Overigens wel jammer, dat Intiem 1 met 10—0 verloor van leider 21 Up 2; zelfs de eer kon met worden gered. De overige punten werden behaald door Hollandiaan (5), URTTC (5), Flardinga (3), Shell (3), terwijl zowel Sunlight als Windmolens, ieder twee punten noteerden. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Drie jaar geleden namen enkele bewoners van Maassluis-West het initiatief tot op richting van een smalfümclüb. Ge start wend met zes leden en de club heeft er nu bijna veertig. In samenwerking met het gemeen tebestuur heeft de smalfilmclub een filmwedstnjd gehouden van 15 juru - 15 oktober 1968. Voor deze wedstrijd werden de eerste drie prijzen (resp. 100,- 75.- en 50,-) door de ge meente 'beschikbaar gesteld. De on derwerpen van de films moesten be trekking hebben op activiteiten in of de geschiedenis van. Maassluis. De wethouder van culturele zaken, de heer J. Smit, maakt vrijdagavond 29 november oir, 8 uur in het Zalencen trum Maassluis-West de uitslag be kend. Dan worden ook de prijzen uit gereikt De jury bestaat uit de heren J. H. Steenkist, J. Peute en J. van Wessenberg (Delft). Het bestuur van de smalfilmclub onderhoudt nauwe contacten met de Shell-groep (Den Haag) en de Drie hoek (Rotterdam Tevens wordt een maandblad uitgegeven „De PSak- pers". Eens per jaar wordt een club- filmavond gehouden Een openbare avond wordt over het algemeen m april gehouden (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Bij Wilton-Fije- noord slaagden de volgende cursisten voor het diploma Hydrauliek en Pneumatiek A en C: A. A. Jahncke, L. M. A. Kemperman, J. L. Verkerk, A. de Grouw, D Smits, J. M. van Zwieten, J. Aykens, C. Korpershoek, Ph. Talmon. A. Visser, J. Aiblas, A de Brum, K. van Witsenburg, A. Hoornstra, E. Smit A. P. Biesheuvel, G. M Vromans, R. van der Kolk, P. C. Sachs, F F, Mattern, C. P. van Woerkom, A van der Vlis en H. de Vries. De cursussen zijn gedurende twaalf middagen en avonden onder auspi ciën van de Stichting Bijzondere Cursussen bij Wilton-Fijenoord ge geven SCHIEDAM In het Passage The ater draait van donderdag tot en met woensdagavond 13 november de film „Vuurdoop op de Yangtse Kiang". De aanvangstijden zijn 2 en 8 uur. Kin deren beneden 14 jaar hebben geen toegang. Morgenmiddag om twee wordt een kindermatmee gegeven met Stan Laurel en Olivier Hardy in „Grof geschut". in alle CO-OP winkels of tel.nr. 26.45.96. Schep steer met goede verlichting. Veilige ver lichting. Verüchting van de vakman. Van BOM CBiEl BINNENSINGEL 16S TEL 342466 - VLAARDINGEN Behalve de nederlaag van Intiem in de eerste klasse, verloor ook de andere eerste klasser, Hollandiaan beide punten. Met 73 won Diveko I. Meyers en Schilperoord behaalden samen 4 punten, maar ditmaal was het Pattiapon, die zonder punten bleef. Flardinga 1 speelde 55 tegen Am- roba l.dank zij Van der Heyden en De Jong en winst van het dubbelspel. Shell 1 won met 82 van TE 68. Brouwer verrichtte hier de hattrick, terwijl Van 't Oever en Vnjbloed elk tweemaal wonnen. Buurman Don en Ladage verde digden de URTTC-kleuren met suc ces» HPV 2 ging met 91 ten onder in eigen huis. Ook wisten de Wind molens de volle buit te veroveren en wel op Elan 8, dat met 73 klop kreeg van Verheul en Braber, die de beste spelers waren. Bij de junioren kwam alleen In tiem 4 achter de tafels en moest toestaan dat NOAD 1 met 100 de baas bleef. De overige uitslagen waren: Flardinga 2 - Shell 3 61; HoU. 2 - intiem. 3 4—6; HoU. 3 - Tavenu 2 9—i; HoU. S - Wildert 4 S—4; RVS 2 - HoU. 6 5—S: WTV 1 - Holl. 7 6—2: HOll. 8 - Inilam 12 1—9; intiem 4 - TOG 1 8—2; TOG 3 - Intiem 5 9—1. intiem 8 - St. B'dam 3 7—3: intiem 7 - abb i 9—1; sozaro 2 - intiem 8 1—9; vbp - intiem a 1—9: intiem 10 - TOG 5 8-4; Intiem 11 - St. H'aam 5 e—4: Gulf 2 - Shell 2 5—Flard. 2 - Shell 3 6—4: sunlight 3 - Stokvis 4 7—3; TTRITC 2 - Wassauk. 2 4—6; TSF IB - UKTTC 4; 5—5; URTCT s - centrum 6 ld—a VLAARDINGEN Zaterdag zijn onder grote belangstelling de jeugd kampioenschappen judo van Viaar dingen in sportschool Westwijk ge houden. De judoka's, die in leeftijd vaneerden van zeven tot zeventien jaar, waren onderverdeeld in negen gewichts klassen Dne sportscholen deden mee aan de wedstnjden, namelijk de sportschool Westwijk, sportschool Kethelweg en de judoclub Kai van de Shell. Totaal 72 judoka's moesten uitvechten wie zich kampioen onder de jeugd m zijn gewichtsklasse mocht noemen. De eindresultaten zijn als volgt: 25 kg: Remie Arkenhout, Peter Benne, Carlo Bazonni en Arjan van Hulst; 30 kg: Dik Glimmerveen, Hans Hoogendijk, Frans van der Kolk en A. Zuidgeest; 35 kg: Arïe Hoogendijk, Tom Rovers, Henk Seen en Frans Paalvast; 40 kg: Wim Eelen, Sander Panhuysen, Enno Goudswaard en Aad van Gooi; 45 kg: Wim de Hoog, Kees Zaalberg, Leen van Bree en Rob Baas; 50 kg: Jan Dodewaard, Wim van Duyn, Paul van Schaik en Filip Rij kuiter; 55 kg: Jan van der Schee, Wim Baggus, Ruud Roovers en Johan Zaalberg; 63 kg: Peter Hoovers, Andre Grouw, Hans Dekker en Martin Lamers; boven 63 kg: Ri chard Bijl, Martin Twigt, Mar Ver hoef en Hans Fransen. 0 MAASLAND Voor de leden vaa Kontalct 20, wordt donderdagavond het tweede gedeelte van het onderwerp „Is de bijbel betrouwbaar?" aan de orde gesteld. De avond wordt gehouden ln de Magneet en begint om kwart voor acht. VLAARDINGEN Na de drukte van de afgelopen maanden ter gele genheid van het 75-jarlg bestaan van de schietvereniging „Wïlhelmina", heeft de vereniging met veel succes deelgenomen aan wedstrijden te Al blasserdam en te Loenen aan de Vecht, met twee korpsen. De resultaten op deze wedstrijden behaald, bevestigen de laatste regel pit de geschiedkundige omschrijving van het progrmmaboekje van de ju bilerende vereniging namelijk dat Wilhelmina een oude vereniging is met een historisch verleden, die on danks haar ouderdom, nog steeds be zit. de kracht van het jeugdige élan! In Alblasserdam behaalde het - eerste korps in afdeling A met 233 punten de tweede prijs, terwijl het derde korps in afdeling C de eerste prijs overoverde met 210 punten. In dividueel werd door de heer L. Maat op de vaste baan met 149 punten en 142 steun, de eerste prijs behaald. Te Loenen aan de Vecht was het succes voor Wilhelmina volledig. Hier werd in de ere-afdeling zowel door het eerste alsmede door het der de korps, de eerste prijs behaald met resp. 143 en 133 punten. In de afde lingen A en C behaalden deze korpsen de eerste prijzen met 235 en 216 punten Het succes, behaald te Loenen aan de Vecht, is bijzonder goed als men weet, dat ook werd deelgenomen door de verenigingen met de natio nale kampioen J. van Domselaar en de m Nederland verblijvende Ameri kaan, T. Kennedy. Ook individueel moesten deze meeslerschutters hun Vlaardingse col lega's laten voorgaan. L. Maat het op I de vrije baan A., 2»wel Kennedy en Van Domselaar achter zich met 98 punten en 9 x 30 steun. Op de vaste baan waren het de Wilhelmina-leden Coppens en Maat, die gelijk eindigden, met Kennedy (148 punten). In afdeling C eindigde J. Baafma succesvol op de eerste plaats met 140 punten, terwijl H. Buis jr. en T. Maat. jr. op de vrije baan C. zich als eerste en tweede aankomen den wisten te plaatsen. Het Spennghoeklyceum ontplooit weer tai van activiteiten. Zo staan op het programma filmavonden, deba- tuigavonden cn studiedagen m „De Tempel". Op 29 november houdt de Engelse feteur Roger Trafford in de aula van de technische school een voordracht De fotoclub van Wilron-Fijenoord is weer van start gegaan en heeft enkele geslaagde foto toch ten en -a- vonden gehouden Het programma voor de komende avonden ziet er als voigt uit: 14 november- opname-avond onder deskundige leiding 28 november: dia-avond over de duingebieden Deze tweede avond wordt verzorgd door heer F. Gom- mers, De Wüton-Automobiel)Club (\V A.C.) heeft de „doe-het-zelf" gara ge m gebruik genomen. De Autoclub heeft thans 460 leden en heeft veel steun gehad van de Automobielbluc van GUSTO, waartoe de heren Roos endaal en Hofstee van de 8e- dnjfsdienst belangrijk hebben bijge dragen. Het bestuur bestaat uit de heren Schot, van den Berg, Putters, Hajee en Roozendaal. i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De hervormde vrouwengroep houdt verkoopdagen op vrijdag 8 en zaterdag 9 november in de bijgebouwen van de Rehoboth- kerk aan de Billitonlaan. Onder de te koop aangeboden artikelen zuUen ve le voorwerpen te vinden zijn, die ui termate geschikt zijn om als geschenk te geven op de komende feestdagen. Ook zijn er vele attracties voor jong en oud. De verkoping wordt vrijdagavond om zeven uur geopend» Op zaterdag kan men op de bazaar terecht van 's morgens tien tot 's avonds tien. De opbrengst komt ten goede aan het werk in de Rehobothwijk. zijn belangrijke Ze moeten ineenvloeien met de lijn van hef kos tuum. Ze mogen niet uit zakken. Ze moeten glad zitten. Dat is hef geval bij de zakken van een FORTEX kostuum. Daaraan ziet u dat aan elk onderdeel van 'n FORTEX kostuum de grootste aandacht wordt besteed. Er is niets aan het toeval overgelaten. Kies uit onze prachtige kollectie Korte Hoogstraat 11a, Tel. 346151, Viaardingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1