Feesteoneert in Schiedam Rijnbende werkt samen met Schots bedrijf Volksgebouw verkocht AGENDA elke eerste donderdag van de maand MORGEN DEKLEI K&ZN Groot plan van Plantsoenendienst S ''dams wordt belangrijk vernieuwd Volkspark heeft lange historie coupeuse scheffer Contract in Schiedam getekend Bejaarden namen aula in gebruik Klaproosdag CBC Schiedam houdt jaarfeest scheffer courante coupons overgordijnstof en vitrage met fantastisch voordeel per meter! coupons kamerbreed tapijt tegen sterk verlaagde prijzen! Brengt u de kamermaten mee? Sursum Corda voor NCKV-radiof modehuis Nieuw product echtedaflWMregST» vlaardmgsn Vandaag en morgen tut dagelijks (alléén morgen van 9 tot 6 uur): (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Het Volkspark zal gedeeltelijk worden gerestau reerd èn vernieuwd. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de, behoefte van de Schiedammers om er niet alleen te wandelen en te kijken, maar om er ook te spelen en zich te verpozen tussen bomen en heesters, aangevuld met liggazons, trapveldjes en speelweiden. Deltudijh Kwaliteit Wjmoed-Schfedam sinds 1776 modehuls SfSës 1621 HUGO DE GROOT VLUCHT IN BOEKENKIST, MET "UtTGELEZEN VLEK". DEKSEL DICHT, FLES OPEN. Wel wis en waarachtig was In die tijd "Vlek" er al. Van 1550 al wordt "Vlek" volgens hetzelfde oude recept uitzuiver graan gestookt Ook die extra zachte jonge jenever "Vlekje". De goedkoopste van aila merkjenevers, 10.25 per liter. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Schiedamse Gemeenschap geven de gezamenlijke Schiedamse koren een feesteoneert in de Magnalia Deikerk op donderdag 14 november. De deel- nemende, koren zijn: het Senectu- lekoor onder leiding van mevrouw Kocx met piano-begeleiding van me vrouw Van Bommel; het hervormd kerkkoor Kethel, het koor 'van de Opstandingskerk en het hervormd kerkkoor, die alle drie onder leiding van de heer Dc Sterke optreden, a Bij deze koorzang verlenen so listische medewerking Maehteld Pol dervaart, sopraan, Chris Verhoog, ba riton en Jacques P. Bekkers, orgel. Daarna zingen het. gemengd koor „Bel Canto", de Arbeiderszangvere- nigin ..Excelsior" en het gemengd koor „Wilton Fijenoord" met begelei ding van de pianiste Henny Moser, terwijl deze koren gedirigeerd zullen worden door de 'heren Hoogendoorn, L. Smits en B. de Leeuw. Na de pauze concerteren het Schie dams Vrouwenkoor onder leiding van Ria Borgmeijer. het Schiedams christelijk mannenkoor met dirigent Jan var. der Ree. Het concert zal worden besloten door het Koninklijk Schiedams njannenkoor Orpheus on der leiding van Chris Verhoog, die zijn solistische medewerking met die van mejuffrouw Maehteld Polder vaart ook aan dit sluitstuk zal verle nen. Kaarten zijn tegen betaling van 2,50 verkrijgbaar bij het kantoor van de schiedamse Gemeenschap V.V.V.. ge bouwtje bij de Plantege. Het concert begint om 8 uur, terwijl de Magnalia Deikerk in de Albardastraat om half acht open is. VLAARDINGEN Op zaterdas 9 no vember zal de voetbalvereniging DVO '32 het nieuwe clubgebouw op het sportpark Zuldbuurt aan de Marathonweg 75 ln ge bruik nemen. VLAARDINGEN De zestigste na jaarsverkoping van de handwerkvereniging van de Remonstrants Gereformeerde Ge meente, vorige week gehouden, Is een groot succes geworden. De bruto-opbren-yst bedraagt ruim ƒ7000. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM Vertegenwoordigers van twee Nederlandse groothandels in dranken en een Schotse whisky producent hebben gisteren een con tract ondertekend waarin besloten wordt een samenwerking aan te gaan voer de duur van vijf jaar. De samenwerking kwam tot stand tussen de naamloze vennootschap distilleerderij v/h Simon Rijnbende en Zonen en de Coöperatieve han delsvereniging „BRAKO" g.a, te Eindhoven met Lang's Brothers Ltd ir. Glasgow, die deel uitmaakt van de Robertson and Baxter groep. De directeur van Hijnbende. de heer A. van der Poel, noemde deze samenwerking uniek voor ons land omdat dit gebeurt in de vorm van een gesloten groep groothandelaren in de drankensector. De heer van der Poel betoogde dat alleen op deze manter de markt van morgen veroverd kan worden. Hij benadrukte dat iedere keer een nieuw product op de markt moet worden gebracht omdat de consu ment dat verlangt. Aan deze wens moet de producent tegemoetkomen op straffe van ondergang van de on derneming. De voorzitter van de Drako-groep, de heer Prins noemde enerzijds de (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De feestelijke inge bruikneming van de aula in het nieu we bejaardentehuis „Huize Franken land" dat onderdak biedt aan rooms-katholieke bejaarde inwoners van Schiedam, werd dinsdagavond opgeluisterd met zang van Orpheus onder leiding van dirigent Chris Ver hoog. Het koor zong liederen van Robert Schumann, Alphons Oiepenbrock, C. M. von Weber en G. Verdi. Verder werkten mee mejuffrouw Margreet Sauerbier. sopraan en de operaklas, van de Moord rechtse muziekschool die Quartett uit „Fidelio" en Terzett uit „Le nozze da Figaro" en Quintet1, uit „Die Zauberflöte" vertolkten. Te voren sprak de voorzitter van de Stichting Sint Liduina, de heer A. de Koning, een' welkomstwoord. De aula van dit door het Architec tenbureau Magrijn Jacobs te Rot terdam gebouwde bejaardentehuis biedt ruimte aan een kleine driehon derd bezoekers. Er is een modern ge outilleerd toneel en geluidsinstallatie. Slechthorenden kunnen door een Spe ciale installatie ook in de gelegenheid gesteld worden gebeurtenissen in de aula te beluisteren. SCHIEDAM In een spoed vergadering hebben de leden van de vereniging het Volksge bouw besloten het gelijknamige gebouw aan de Tuinlaan le ver kopen aan een bedrijf. Deze fir ma, die zich zal vestigen in het voormalig rusthuis Samech aan de Lange Nieuwstraatzal het Volksgebouw gebruiken als ma gazijn. Het Volksgebouw, waarin sinds 1915 socialistische organisaties waren gehuisvest, zal met ingang van 1 januari worden gesloten. Een nieuw onderkomen zal waar schijnlijk worden gevenden in het wijkcentrum aan het Dr. V/i- bautplein. Op de foto: Het volksgebouw, dat in de volksmond ook wel ■Het Rode Pakhuis" wordt ge noemd. VLAARDINGEN Zaterdag wordt de jaarlijkse Klaprooscollecte voor het werk van het Nederlands Oorlogsgraven Comité gehouden. Dit comité steekt de helpende hand uit oaar mensen, die een bezoek willen brengen aan het graf van in Neder land gevallen vrijheidsstrijders. Collectanten kunnen zich zaterdag roeiden in gebouw Excelsior aan de Oosthavenkade 10. Het comité Vlaar- dingen is daar aanwezig van 's mor- Sons acht tot 's avonds zes uur om collectebussen uit te reiken. Men kan zich ook opgeven bij G. C. Buijs, Kloris de Vijfdelaan 40. bereidheid van de importeur om zich geïsoleerd op te stellen in een geslo ten groep en anderzijds de verplich ting van die groep om de verkoop van het product waar te maken. „Wij hebben veel troeven achter de hand," aldus de heer Prins. De Schotse eigenaar van Lang Bro thers Limited, releveerde de historie van de firma die tot 1861 teruggaat. Deze samenwerking betekent, dat de bottelcapaciteit van de NV Rijn bende beter benut zal kunnen wor den. SCHIEDAM De Christelijke Be drijfsgroep Centrale houdt vrijdag 22 november in gebouw Irene haar jaarfeest. Het programma vermeldt onder meer de opvoering van een rollenspel door „Werkende Jeugd", een optreden van het combo van het Leger des Heils en de opvoering van het blijspel „Een dolle boel om de voetbalpool" door de Schouwspelers. Zes leden, die vijfentwintig of veertig jaar lid zijn zullen door hoofdbestuurder Tj. H. Daane wor den gehuldigd. De feestavond begint om acht uur, de zaal is open om half acht. Werkende Jeugd, de jongerenorga nisatie vah het CNV, begint volgend jaar weer een kadercursus. Deze cur sus wordt waarschijnlijk gehouden in januari en februari. Men kan zich opgeven bij J. van Diggele. Lorentz- laan 15c, D. C. Schenk, Molcr.singel 109, telef. 26.74.14 en C. P. de Laat, Willem Pasloorsstraat 62, telef. 2fi.10.10. Districtsbestuurder voor de afdeling Schiedam is de heer D, de Heer, Oosthavenkade 78 te Vlaardin- gen, tel. 34.39.30 Iedere woensdagavond is er in het gebouw van christelijk sociale belan gen (Lange Haven 73) een sociëteit van Werkende Jeugd. Het secretariaat van de gerefor meerde amateurtoneelgroep „Geron" is gewijzigd. Correspondentie moet nu worden gericht aan mevrouw G. Nieswaag-Voogt, Berkenlaan 40. Stedelijk Museum: Jaarvergadering Vrienden van het Museum, filmavond. 20. Musis Sacrum: Filmvoorstelling stichting Ned. Sehoolftlm 9-16 u, Passage Theater: Film <18 j.) dagelijks 2 (behalve woensdag) en 8.15 uur. Galerie Punt; Jan RoeLanÜ, schilderijen en tekeningen: Dianan Lekkerkerker, ets: Sees. vlag. nieuwe prenten: Aad Gerritsen, zeefdrukken. Galerie de Graaf: tot 26 november, ex positie van aquarellen van Maarten Kem per. Openingstijden 10 tot 18 uur, vrijdag van 19 tot 21 u. Zondag en maandag geslo ten. Redactie-adres: mevrouw J. v. d. Hoek-Hoogendam, Jan Steenstraat 29. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: Johan Gröneveld, Van Marumstraat 24b. telefoon 15.37.79, maandag t/m vrijdag 18.30 tot 19,30 u. en zaterdag van 17 tot 18 uur. PoUtie-alarmnummer ^€4666. Alarmnummer voor meldingen luchtver vuiling en geluidshinder: 26.28.87. Apotheek: Apotheek Rembrandt. Rem- brandtlaan, tel. 26,88.55. COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG. BEJERtANDSELAAN ROTTERDAM/PEN HMG/UTRECHT/VUKSihGEWHCOFlN/E£ UER SCHIEDAM Over het ontstaan van het Volkspark Is bekend, dat vier envijftig jaar geleden onder burge meester Honnerfaghe Grete de ge meenteraad een voorstel aanvaardde om een gedeelte van het toenmalig Sterrebos een andere bestemming te geven en een gedeelte van Nieuw West-Frankenland op te hogen en daar een nieuw bos aan té leggen. Tegenover de 14 hectaren, die van het Sterrebos werden afgenomen, zouden 18 hectaren nieuw hos wor den aangelegd. In augustus 1914 werd met de opspuiting van het weiland, enerzijds begrensd door de West-Franken- Binnenkort begint de plantsoenen dienst met dit ingrijpende karwei, waarvoor veil populieren, die de groei van kruid- en struildaag door hun schaduwgevende gestalte tegen houden, moeten worden gerooid. De lange groene long wordt zoda nig onderhanden genomen, dat de ko mende generaties er in ruime mate van zullen profiteren. Maar ook de bewoner van nu zal gelegenheid krij gen zich in eext jong bos -te verpozen. De heer J. Overzet, Gemeentelijk Tuinarchitect ontvouwde de plannen, waarbij terdege gelet wordt op de vogelstand, die in het volkspark van bijzondere aard is. Deze groenstrook biedt vogels van diverse pluimage, en ook andere fauna, die zich best op zijn gemak voelt in een -brandnetel en onkruidlaag. landsedijk en aan de andere kant door de Stadhouderslaan, begonnen. Daarop werd het Volkspark aange legd. Op 1 juni 1915 opende burge meester Honnerlaghe Grete het park. Het publiek wis\ moeilijk een on derscheid aan te geven tussen -het Sterrebos en het Volkspark, maar trok op zon- en hoogtijdagen in groten getale haar het geliefde Sterrebos. Het Volkspark werd langzamer hand vergroot en wel zo, dat het terrein tussen de Stadhouderslaan, Penninglaan, Aieidastraat, Vlaardirs- gerdijk, Westfrankenlandsedijk en Spuikanaal een groot wandelpark werd met recreatietuinen en de eerste in Nederland voorkomende volkstuinen. Vaak werd een aanval gedaan op het Volkspark. In 1928 werd aan het bos een stuk onttrokken voor de bouw van een abattoir. Deze bouw ging niet door, maar er lag al een 'bestemmingsplan klaar om van het Sterrebos en het Volkspark een in dustriegebied te maken, terwijl aan eventuele woningbouw ook geen weerstand geboden zou kunnen wor den. Op 30 november 1945 nam de ge meenteraad een voorstel aan om ƒ15.000 beschikbaar te stellen voor het herstel van de in de oorlogsjaren in het park aangerichte schade. Om dat ervan uitgegaan werd. zo snel mogelijk hoge bomen te krijgen, werd het Volkspark volgeplant met populieren. In 1950 werd een groot deel van het park weggezaagd. B. en W. stel den de woningbouw als eerste urgen tie. Met kiem werd er in de raad aangedrongen geen recreatiegebieden op te offeren, wanneer er elders geen andere ruimten beschikbaar zouden zijn. Op 17 november 1950 legden B. en W. de raad een overeenkomst voor, aan te gaan met Wilton-Fijenoord in zake de verkoop van,het Sterrebos en een gedeelte van het Volkspark. De opbrengst zou worden gebruikt voor de aanleg van nieuwe recreatiegebie den. Gedacht werd aan een beplante wandelpromenade aan de Maasboule vard, sportvelden in Kethe! en een groot recreatiegebied met volkstuinen in Kethel. De verkoop van de gron den ging door en voor de zoveelste maal werd gepleit om van het reste- De nieuw aangelegde Deltadijk heeft ook de functie industriële uit breiding die de vorm van het toe komstig volkspark zou kunnen be dreigen te verhinderen. In het groene gedeelte tussen Vlaardingerdijk en' Admiraal de Ruy- terstraat, dat geheel opnieuw wordt aangelegd komen speelweiden en zit gelegenheden, terwijl een wandelge deelte met afwisselende beelden van beslotenheid en ruimte in een na tuurlijk padenbeloop gesitueerd wordt. De bestaande beplanting, voor een groot deel populieren, zal geruimd worden om groervoorwaarden voor een nieuwe heesterlaag te verkrijgen. De aanwezige eiken en andere waar devolle bomen blijven gespaard en er wordt een gezondere heesterlaag aan gebracht. De beplanting in het te restaureren deel van het nieuwe volkspark dat ligt tussen Willem de Zwijgerlaan en Admiraal de Ruyterweg moet ver jongd worden. Dat betekent een reeks van ingrijpende handelingen. Na het rooien van de veelal oude populieren en andere niet in het ge heel passende broeiing zullen in het plantseizoen enorme aantallen boompjes en heesters worden uitge zet. Om de waterhuishouding te rege len worden sloten gecreëerd en grep pels gegraven. Op één hectare (10.000 m2) worden 10.000 boompjes en struiken uitgezet, waarvan 5.000 elzenbomen. Na vijf jaar is de taak van de eis als beschermer van andere soorten jong geboomte, afgedaan en wordt hij weggekapt Dan krijgen de andere jonge bomen de 'kans om het hardst te groeien. Om de twee jaar wordt er gedund, totdat er van de 10.000 boompjes, op deze ene hectare nog slechts 600 800 over zijn. Met elkaar gaan zij een bostype van het Noord-West-Euro- pese woud vormen. Eik en beuk vor men duidelijk een meerderheid bij dit type bos. In het nieuw aan te leggen park zullen veertig soorten worden ge bruikt om de boom en struiklaag te gaan vormen. De kruidlaag zal zich in de toekomst zelf gaan vormen, door het inwaaien van zaden en krui dachtige planten en door de aanwe zigheid van mens en dier. Over een jaar of vijf zal de nieuwe aanplant reeds gegroeid zijn tot een hoogte van enkele meters, terwijl over een tiental jaren gesproken kan worden van een bos. In de omgeving van Schiedam kan men een derge lijke ontwikkeling waarnemen bij Ruigeplaatbos in Hoogvliet, dat onge veer acht jaar oud is. In totaal zullen 25.000 stuks bomen en struiken worden verwerkt, waar onder zomer- en wintereiken, tamme kastanjes, gele en rode kornoelje, krentenbomen, grauwe eiken, mei doornen, kamperfoelie, witte abelen, duindoorn en rozen in soorten. Belangrijker dan de hoeveelheid is de kwaliteit van bomen en struiken. Een ontwerp-tekening van de nieuwe aanleg van het Schie damse Volkspark. De drie open plekken tussen de bebossing zign speelweiden en speelplaatsen. VLAARDINGEN In de radioru briek „Tijd vrij voor muziek in vrije tijd", morgenavond (donderdag) van zes uur tot half zeven, kan men luisteren naar „Three dale dances" van Arthur Wood. Het nummer wordt gebracht door de christelijke harmonieverenigtag Sursum Corda onder leiding van de heer B. Boer man. De vereniging doet ook dit jaar mee aan het concours van de bond van christelijke muziekverenigingen in Nederland en wel op zaterdag 9 november in het concertgebouw van Haarlem. Sursum Corda speelt "in de afdeling G-Harmonie het verplichte werk „Suite yoor Harmonie-orkest" van Bep Vos "en als vrij werk „Het daghet in den oosten" van. d*Hayer. Ook daarvoor zal de 'plantsoenen dienst moeten zorgen. Het nieuwe volkspark langs de wa terkering kan dan uitgroeien tot een bos met imponerende eiken en beu ken, die de kampioenpeppels van nu zullen overkruinen. Uiteraard zal het bos een belangrijke bijdrage leveren tot de luchtverversing. rende park niets meer af te brokke len, daar toen reeds een grote be hoefte aan groen bestond in dat deel van de stad. In de winter van 1966/1967 is een begin gemaakt met de aanleg van de West-Frankelandsedijk. welke thans is voltooid. Indien u prijs stelt op een gezellige werkkring in de belere damesconfectie, dan is dit misschien iets voor u. Wij vragen een die onze klanten kan adviseren. Wij bieden een 5-daagse werkweek; uitstekende salariëring en vakantieregeling. Schiedamseweg 57/5 Na 18.00 uur: Schiedamseweg 57/4 - Tel. 343378 VLAARDINGEN nt ROTTERDAMMER Pagina 3 WOENSDAG 6 NOVEMBER 1968

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1