'e prestatie ibtenaren (23) kregen „Trimdiploma Maasland gaat Sonja Graveland huldigen Schiedamse clubhuizen zien uit naar de collecte Geef- idee AGENDA Kotter-Mercecles-schimmel Sinterklaas arriveert per Vrouwe Cornelia Eerste helft competitie tafeltennis besloten 1BKV0L! Cl# WEN wee je gebeente CHR. BESRIJFSBONO H.B.V. FOKKELMAN DE RUIMTE I -°ty kH3"" 1 VIJFHONDERD MEDEWERKERS NODIG lezing mr. Idenburg over democratie Hollandia verloor van NO AD 3 bestel tydig comfortabel SfetAcdeti 9? ll ff 1 j II Rennersclub Schiedam naar gebouw •Irene" WAT LEEFT ER BIJ U ALS LID? HEEFT U WENSEN? BEZWAREN MISSCHIEN? VLAARDINGEN Wethou der A. P. Weeda heeft maandag avond op een bijeenkomst in de aagerzaal van het stadhuis aan 23 gemeenteambtenaren het Irimdiploma van de Nederland- Sport Federatie uitgereikt, Mejuffrouw M. M. L. Schroots, p enige vrouwelijke geslaagde, jnocht als eerste het diploma jset bijbehorende speld in ont- imgst nemen. Brief of giro Proeven S port pos poort Een nieuw huis? Geslaagd voor judo j 1- m "Tot 31 december 1968 f 5.- terug voor een oude wekker." I V"s 11 ri'yN 11 ...n_.ll Remington Lektro 24. Nd met inruil. BEGELEIDING REMINGTON. Kivart ongedekt Pater C. M. van Beek spreekt in Valkenhof SCHIEDAM Vandaag. f .en morgen "X dagelijks VLAARDIAGEN V andnas en dagelijks FORTEX zou. niet dLe eerste zijn... 968 ;flfTERDAMMER Pagina 5 2A DINSDAG 12 NOVEMBER 1968 (Van een medewerker) SCHIEDAM De komende win termaanden houdt de rennersclub „Schiedam" de clubavonden in ge bouw „Irene" aan de Nieuwe Haven. Het bestuur heeft beslag kunnen leg gen op de grote zaal. Onder leiding van de heer H. Damme, gediplomeerd bondstrainer van de Nederlandse Schaatsbond, zai op woensdagavon den van half acht tot half negen in door-training worden gegeven. Niet-leden kunnen aan deze training eveneens deelnemen. Iedere clubavond Avordt er van kwart voor negen tot half elf gekla verjast in competitieverband. Deelna me per keer vijftig cent. De prijzen worden op de laatste klaverjasavond, een week voor Pasen, uitgereikt. De clubavonden zijn voorlopig gesteld op: donderdag 14 november en de woensdagen 11 en 18 december, 8, 15, 22 en 29 januari en 5 februari. Woensdag 18 december is er geen indoor-training in verband met de hametrainerwedstrijd om „De Grote Prijs van Schiedam". U kunt ze spuien in „Atrium", Karei Doorman straat 143, Rotterdam op donder dag 14 november a.s. Aanvang 8 uur. (Van een onzer verslaggevers) ia «n (geestige) toespraak zei de ittthouder, dat Vlaardingen nu z'n Irsle bezitters van het Trtmdlploma tót. De deelnemers hebben voldaan na mlnhntun-eisen, die aangepast sjn .tan de diverse leeftijdsgroepen. „Ik vraag me ar of het behalen, van dit diploma zo'n eenvoudige zaak is als de N'SF stelt. V hebt een behoor lijke prestatie geleverd", aldus de heer Weeda. Het initiatief om mee te doen aan de Trimactie, sporten in de vrije tijd, is uitgegaan van gemeentesecretaris A. Kranenburg, die zelf ook een di ploma in ontvangst mocht nemen. In het personeelsblad De Torenkijker plaatste hij een oproep tot deelname. nesten van Mast, G. IJtsma, A. Verburg, C, J. Houtkamp, G. tan der Molen, J. van Maagdenburg, B. Burger, H. Bril, G. Verburg, J. Bïoemendaal, J. van den Lugt, J. van den Berg, W. H, M. van der Graaf, P. Groer.eveid, J, Peppe laar, J. Moerman, G. van Leeuwen, M. Roosekrans, A. Kuijt en J. van den Herik. SCHIEDAM Bij de tienkamp, die enige dagen geleden tussen buurt huizen, van Haarlem en Schiedam in Sint Joris Doele werd gehouden behaalden Richard van Zundert en Ria Hendriks de meeste punten van Schiedam. Haarlem mocht de wissel beker mee naar huis nemen. In Passage Theater wordt van donderdag 14 november tot en met woensdagavond 20 november de film „Some like it hot" vertoond. Toegang boven veertien jaar, aanvangstijden twee uur. (behalve woensdag) en acht uur, Zaterdag: twee uur, zeven uur en kwart over negen. Woensdag 20 november om twee uur wordt In de kindermatinée de film „De gouden pijl" vertoond. (Van onze correspondent) MAASLAND Vrijdag komt Son ja Graveland met een zilveren me daille van de Olympische Spelen voor gehandicapten uit Tel Avïv te rug. Een uit gemeentebestuur en besturen van sportverenigingen ge vormd comité wil haar zaterdagmid dag huldigen. De Maasland-se burge rij wil Sonja een groot cadeau geven. Zaterdagmiddag om drie uur zal Sonja Graveland met haar familie, enkele deelnemers en deelneemsters ann de Spelen en leden van haar zwemvereniging Redeoss uit Delft, bij de molen van de heer Roels aan de Molenweg door een feestelijke stoet worden opgewacht. De stoet zal, met muziek voorop, via Prinses Bea- trixlaan, Huis te Veldelaan, Slot de Houvelaan, Koningin Julianaweg, Hildegaarde, 's Herenstraat en Kerk plein naar het Trefpunt gaan. In het Trefpunt zal de huldiging worden voortgezet. Diverse cadeaus zullen worden aangeboden. De gelden voor het cadeau van-de burgerij wor den nog op verschillende manieren bijeengebracht. Bij de Boaz-bank, de Raiffeisenbank, de sigarenwinkeliers Van der Meer en Keijzer en bij Taria Sport staan bussen, waarin geld kan worden gestopt. Aanvankelijk meldden zich 46 deelnemers, onder wie enige vrouwe lijke personeelsleden. Later trokken verscheidene mensen zich terug. Bij het afleggen van de proeven verspringen, hoogspringen, hardlo pen, balwerpen, hinderr.isbaan, klim men, wandelen en (facultatief) zwem men waren er nogal wat uitvallers. Vooral het verspringen en touwklim men leverden moeilijkheden op. Het gemeentelijke sportbureau ver zorgde onder leiding van de heer J. v.a. Lugt de organisatie van de trai ning. De heer G. van den Berg, offi cial van de Nederlandse Sport Fede- atie in Vlaardingen, nam het examen af. Als dank daarvoor kreeg hij van de heer Kranenburg een meetlint. Zijn vrouw, ontving bloemen,/ ••V :tuA;e Binnenweg 288-294, Rotterdam innenweg 36 (klassiek) De heer L Akkers, hoofd bestuurslid van de Nederlandse Sport Federatie, zei dat de Trimvaardig- heidsproeven niét moeten worden verward met de Trimactie, die op 1 april van dit jaar is gestart ..Het diploma wat u nu bezit is meer. Het is de tweede tree op de ladder van de N'SF. De derde trede is het sportpaspoort, hetgeen nog zwaardere eisen stelt Ik ben er van overtuigd dat u verder zult gaan om ook dit paspoort in uw bezit te krij gen". De namen van de geslaagden zijn: A. Kranenburg, J. van der Lugt, mejuffrouw M M. L. Schroots, D. SCHIEDAM Op Sportschool j Bishoff werden weer judo-examens j gehouden onder toezicht van enkele i leden"1 van het Schiedamse Zwarte.'j Banden College: mejuffrouw M. Im-- 1 merzeel en de heren B. van Thiel, F. Utens en W. Bishoff. De geslaagden zijn: Jeugdjudo, gele slip: Trudie Rexterman. Wim Bing- ley, Erwin tan den Bosch, Fred Bruyns, Luuk Daenneh, Frank Date- ma, Paul van Gen-dt, Theo Gunne- weg. Joop van de Graaf; Bert van Hees, Ron Henderson, Érik Heukels, Ron de Hey, Ed Jansen, Dave Meule- mans, Roy Meulemans, Dries Peute, Wim van Raaite, Hans Schellekens, Jeffrey Stralendorf, Rob den Uyl, Marco de Vrijer, Abel Wisman. Frenk Wimpel. Gele _band:. Erik Doeli, Carla J.pn-, génburger, Iwatf Nicolaas.' 'Oranje r islip:. Jarf: 'BeuzèkoriCjBob van Bru- chem, Marib KIoos, Karin Lepatr. Oranje band: Aad de Knegt. Ouders, die kinderen hebben op een der lagere scholen, huishoudschool of land- en tuin bouwschool, kunnen hun geldelijke bijdrage in een gesloten envelop aan het schoolhoofd overhandigen. Gire ren is ook mogelijk: giro 16.65.45 of 16.96.25 (respectievelijk Boaz-bank en Raiffeisenbank). Op het strookje ver melden „Huldigingscadeau Sonja". Het bestuur van de Maaslandse Oranjevereniging zal van het binnen gekomen geld een passend herinne ringscadeau kopen. Sonja, die vanaf haar negende jaar haar beide benen niet meer kan ge bruiken, behaalde deze zomer tijdens de in Beverwijk gehouden zwem wedstrijden van de Nederlandse In validen Sportbond tweemaal een eerste plaats. Zij was de snelste op de 25 meter schoolslag en cp de 25 meter rugslag. De nu 19-jarige tweevoudige Ne derlandse kampioene werd opgeno men in de Olympische afvaardiging voor Tel-Aviv, waar 750 deelnemers en deelneemsters voor de Spelen bij een waren. Sonja Graveland leverde en uitstekende prestatie door beslag te leggen op Olympisch zilver. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De vijf wer kende clubhuizen in Schiedam Jeugdhaven Nieuwland, St. Jo ris Doele, Sint Jan, Don Bosco en Ducdalf zijn sterk betrokken bij de landelijke collecte, die in de week van 18-23 november wordt gehouden. Het Nationale Jeugdzorg Fonds richt zich dan tot ons volk met een bus- en lijstinza- meling om een zo groot mogelijk «tbedrag -bijeen te»-brengen voor - het werk van de club- en buurt huizen. De clubhuizen hebben een drieledi- HOEK VAN HOLLAND De veertien jarige L. A. van L. reed op de Nieuw- lanasediik op een bromllets zonder verze keringsplaatje. Toen de politie hem aan hield ging hij ervan door. De politie sneed hem de weg af maar de jongen ontsnapte door het gras. waarhij viel, zijn broeit scheurde en een gat In zijn knie opliep. Een dokter moest hem behandelen. De Dolitie bracht hem thuis. De bromfiets blijft op het bureau. HOEK VAN-HOLLAND De vijftien jarige A. B. uit Utrecht heeft uit het wrak van de Stubbenkammer een brandblusser en. uit een bouwkeet een paar pakjes siga retten gestolen. De Jongen, die bij familie in De Hoek logeerde, kreeg van de politie een reprimande. yr/re SS-131 B XV J De geruisloze, volau tomatische wekker met uniek 24 uurs wek- systeem, die u maar één keer hoeft in te stelten. Verlichte wij ze rpiaat.Sierlijk mode!, in 3 fraaie kleuren. SCHIEDAM De feesten rond de intocht van Sint-Nicolaas beginnen nierdag om half elf met de start van Gusto's Harmonievereniging voor een mars door Schiedam-Zuid. Om een .tor verwelkomt dit muziekgezelschap Sint met zijn gevolg, die langs jUasboulevard en Voorhaven bij het doofd aankomen per kotter Vrouwe (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mr. P. J. A. jdenburg, lector aan de Vrije Uni versiteit, zai vrijdagavond om acht 7® in de Jeugdzolder aan de Em- ■■Bajtraat 71 een lezing houden over Xemocratie en democratisering". Dit 'iKpreksthema is een van de onder werpen, waarmee de Interkerkelijke vormingscursus zich bezighoudt. Ongeveer twintig deelnemers heb- «n al een voorgesprek gehad onder ■fiaing van commissaris van politie A C. N. Peijster. Het resultaat was f511 aantal vragen, waarop mr. Iden- 6urg dieper zal ingaan. ^8 derde en laatste avond over dit 'neerwerp zal worden besteed aan «n creatieve verwerking van het wsprokerte. Het is de bedoeling met tsntenknipsels collages te maker, en n «'deprogram op te stellen. Be Combodienst op zondagmorgen uur in de Harmonie zal handelen het kerkelijk gezag onder de „Riskerend vertrouwen". Deze '«Et staat onder leiding van kape- ai G. van Slobbe en ds. J. E. van Veea van Veen leidt ook de bijeen* XRÏ> die 's avonds om zeven uur in "U'ykapel wordt gehouden. On- rP vart bet gesprek is het Ho- ntrum- Aan deze Dynamo- nJfL verlenen medewerking soliste uw Jo Jacobs en L. Smith TOmpet). Cornelia bestuurd door schipper Kees Ringelberg, Hier staat een open Mercedes klaar die de kindervriend een vorstelijke vervoersgelegenheid biedt naar de Straatmakerswerf. Daar stapt de Sin terklaas met zijn gevolg over op De Onrust onder commando van schip per Kees Loman. Escorterende-sche pen Bonanza onder coïnmando van schipper Kees Loman, Airtje onder commando van schipper Piets Smits en Teumarco onder besturing van schipper Arie Ouwerling worden me de bevolkt door de Rijnmondband, de harmonievereniging Harpe Davids en het hartnoniegezelschap Sint Rad boud. die de tocht van de Sint met Pieterbazen tot aan het pand van de Itho aan de Nieuwe Haven muzikaal begeleiden. Kadetten van het korps Jacob' van Heemskerk zullen een ere-escorte ver zorgen. De Havendienst loodst de stoet door de bruggen én „Defining baart Kunst" speelt welkomstmuziek voor de Itho. Ruiters van de landelijke Rui- tervereniging Schiedam" wachter) daar Sint-Nicolaas met een schimmel op. waarop de Sint zijn tocht door Schiedam naar het Stadhuis vervolgt. In de stoet schaart zich daar ook een ijzeren hond van de Gemeentereini ging, volbeiaden met pepernoten. Bij het stadhuis speelt het Schie dams Politie Muziekgezelschap in af wachting van de stoet. Na de ontvangst ten stadhuize volgt de feestelijke rijtoer, voorafge gaan door de harmonie van „Wil- ton-Fijenoord". De rijtoer, die voert door de Lange Kerkstraat, Broersvest, Koemarkt, Hoogstraat, Grote Markt, Vijgensteeg, Spinhuispad, Parkweg, Mgr. Nolens- laan, Nieuwe Damlaan, Vlaardinger- dijk, West-Frankelandsestraat, Rem- brandtïaan, P. J. Troelstralaan, Dr. Wibautplein en Mgr. Nolenslaan ein digt om ongeveer kwart over vier. De Schiedamse Reddingsbrigade zorgt voor beveiligingen langs het wa ter. .a. ^"SPERÏV RAI\D VLAARDINGEN D eerste helft van het competitiedeel 1968/69 van de afdeling Rotterdam van de Neder landse tafeltennisbond is besloten met het spelen van nog achterstallige partijen. Voor Hollandiaan 1 had dit tot ge volg, dat de laatste plaats werd inge nomen omdat van Noad 3 werd ver loren met 46. Pattiapon bleef dit maal puntloos en dat viel wel wat tegen. De He Hollandiaan 2 won uit met 91 van Repelaer 1 en bereikte daardoor de tweede plaats. URTTC 1 moest zich tegen Een dracht S tevreden stellen met een 55 gelijkspel en plaatste zich als tweede op de ranglijst. Intiem 3 versloeg hekkesiuiter 21 Up 6 met 82. Dit betekent, dat de blauwhemden op de eerste plaats staan met een voorsprong van twee punten op stadgenote Hollandiaan 2. Intiem 2 echter verloor van Xerxes 3 kansloos met 37 en is daardoor in degradatiegevaar komen te verkeren. Intiem 6 staat bovenaan de rang lijst dank zij een 64 zege. behaald op VVOP 1. Intiem 8 verspeelde de bovenste plaats omdat TSF 13 een 5—5 resultaat wist te bewerkstelli gen. URTTC 3 werkte zich kordaat van de onderste plaats af. Tave 3 werd daarvan het slachtoffer met 91. De overige uitslagen waren: Intiem 9 TOGB 6 3—7. Intiem 12 Hobart 5 19, Nw. Rdam 1 Sunlight 2 0—10, URTTC 2 Roteka I 3—7, URTTC 4 Roteb 5 3—7. URTTC 5 Gakaro 4 10—0. Junioren: TOG 1 Intiem 1 91, Centrum 2 Intiem 2 7—3, Centrum 3 In tiem 3 010, Intiem 4 Centrum 4 82, Centrum 5 Intiem 5 28, Intiem 6 Centrum 7 91, Xerxes 7 Intiem 8 73, Centrum 9 In tiem 9 55. ge functie: plaats te zijn voor beste ding van vrije tijd, gelegenheid bie den tot het ontmoeten van leef tijdsgenoten en het ontplooien van eigen mogelijkheden. In wezen komt het er op neer, dat de clubhuizen de taak op zich nemen de relatie tussen jongeren en maatschappij te herstellen. In de vijf Schiedamse clubhuizen komen vol gens mejuffrouw Bootsman, algeheel leidster van Jeugdhaven Nieuwland, zo'n vijftienhonderd kinderen verschillende malen per week bijeen. Hoewel uiteraard rijkssubsidie voor de activiteiten en hun begelei ding wordt verkregen, eventueel ook subsidie van de proiiincie, resteert al tijd nog zo'n bedrag van vijfentwin tig procent, dat niet gedekt wordt door subsidies. Voor de eerste maal organiseert het Nationaal Jeugdzorg Fonds een landelijke collecte, waarin de plaatselijke clubhuizen voor vijftig procent delen. De opbrengst van deze collecte wordt gezien als een reservevorming voor de vijfentwintig procent onge dekte kosten. In Schiedam zijn vijfhonderd col lectanten nodig, die ieder zo'n veertig adressen voor hun rekening moeten nemen. Zij moeten dan zestien jaar zijn. Voor de buseoüecte, die volgen de week zaterdag gehouden wordt, doen de clubhuizen een beroep op jongens en. meisjes van veertien jaar en ouder. Ieder plaatselijk clubhuis beschikt over een arsenaal van mogelijkheden, die dienstig gemaakt worden tot soci aal-psychologische begeleiding van de kinderen vanaf vier jaar. Bekwa me leidsters en leiders staan klaar om met assistentie van een groot-, aantal vrijwilligers(sters) de jeugd een handje te helpen bij het vinden van hun plaats temidden van ande ren. Aanmeldingen van collectanten zijn van harte welkom bij mejuf frouw Bootsman, Jeugdhaven Nieuw land, telefoon 26.10.78; mejuffrouw Sonja Kreffers, clubhuis Sint Joris Doele, Doelenplein, telefoon: 26.83.58 ert pater A. J. M. Duyvestein, alge meen directeur van de clubhuizen van Sint Franciscus Liefdewerk, Nas- saulaan 65, telefoon 26.99.05. VLAARDINGEN In het kader van de bijeenkomsten, georganiseerd onder auspiciën van de Gemeenschap van Kerken, zal aalmoezenier C. M. van Beek zondag in de grote zaal van het bejaardencentrum Valkenhof spreken over het onderwerp: „Dic teert God niet meer?". Pater Van Beek is werkzaam in het bedrijfsapostolaat van het Europoort- gebied, Op de terreinen van diverse grote bedrijven geniet hij bekendheid vanwege zijn pionierswerk. Bij zijn bezoeken beluistert hij allerlei vra gen en beweringen die vaak in de praktijk worden gesteld. De neerslag van zijn ervaringen wil pater Van Beek bespreken voor belangstellenden. Daarom is iedereen welkom zondagmorgen om half elf. Magnaila Deikerk: NCVB Nieuwland. 20 Arcade: Vogelliefhebbers, lezing. 39 Musis Sacrum: Verzaderlne volksonder wijs. 16 - Gereformeerd Jeugdhuis: Bidstond voor het gewas Gereformeerde Gemeente. 20. Irene: Nederlands Hervormd {Gerefor meerde) Evangelisatie, 20. Passage Theater: ..Vuurdoop, op de Vangtse Klang" (14) (behalve-woensdag) en 20, ----- Stedelijk Museum: ..De luister van het orgel". 10—12 en 14—17, zondag 10—13 (tot 4 december). Galerie De Graaf: Aquarellen Maarten Kemper. 10—18. vrijdag ook 19—21, zondag en maandag gesloten. Sedactle-adres: Mevrouw J. van der Kbek-Hoogendam. Jan Steenstraat 29. Bijkantoor „De Rotterdammer", LAnge Kerkstraat 82. Klachten 'bezorging: Job, Grönefeld, Van Marumstrsat 24b, tel. 15.37.70, maandag t.e.m. vrijdag 19.30 - 19.30 en' zaterdag 17 - is uur. Politie alarmnummer: tel. 23.4S.66. GG en GD: tel. 26.28.87. Alarmnummer meldingen luchtvervuiling en geluidshinder: tel. 26.26.26. Apotheek: Van Westendorp. Parkweg 207. tel. 26.75,74. Stadsgehoorzaal: Ongeremde Driften, film 18 jr.. 20. „t Rehobothkerk: vergadering NCVB Vlaar dingen-West. 20. Triangel: vergadering hist, ver., spreker architect P. v. d. Sterre, 20. m'treeft Immanaëïkerk; avondgebed, 19.30 tot 19. Só. Stadsgehoorzaal: Ongeremde ©niten. film lfc jr.. 20. Immanuëlkerk: vergadering TCCVB Viaardingen-Ambacht, 20. Bijkantoor „De Rottei'^ïa^lmer,^ Small# Havenstraat 11. tel. 36775. GG en GD: 34444. Alarmnummer voor meldingen luchtver ontreiniging en geluidshinder: 262825. Klachten bezorging: H. Verhey, P. K. Drossaertstr. 210, tel. 34345, dagelijks 18 - 19. Apotheek: Walrave Hoflaan 1 telefoon 342093. a - VLAARDINGEN - De hengelaarsvere niging Zethameta hield zaterdag haar der tiende serieconcours in De Gaag. waar de dames De Zwart en Koster de leiding hadden. D. Bervellng werd met een vangst van 1240 gram de beste deelnemer. De overige deelnemers waren: P. Groen met 885 gram; W. Korpershoek (734); E. Verheij (538); G. de Zwart (528); J. Koster Jr. (496); H. Oomen (428; M. de Bruin (200; J. Koster sr. (34). MAASLAND ODO heeft zaterdag al haar korjbaiwedstrijden in winst omgezet. In PIJnacker won ODO-2 met 3—0 van Avanti door doelpunten van Moerman (2 x en Van der Giessen, na rust gescoord. Op eigen terrein zegevierde ODO-a met 9—1 over ONDO-a uit 's-Gravenzande. Het b-team won met 3—0 van Ondo-b en van de pupillen won ODO-r thuis met 1—i van SVN-r. De actie doe ODO voor het Neder lands BIJbelGenootschap voerde heeft f125 opgebracht. De aspiranten en pupillen na men met een prlkkaartenactie hiervan het leeuwendeel voor hun rekening. f MAASLAND Bij de Coöperatieve Raiffeisenbank werd in oktober 352.856.08 ingelegd en f 240.UU.31 terugbetaald. Er.i was dus een inlegoverschot van 112.644,77. Het per eind oktober aan de bank toever- j trouwde kapitaal bedroeg f 5.736.299,71. MAASLAND De Maaslandse Oranje- vereniging heeft vorige week twee leest- avonden gehouden. Donderdag was er een bijeenkomst voor de oudere leden onder I het motto ,,een avondje uit" en vrijdag had de oudere jeugd een feestavond, voor j het eerst met discobal. Belde avonden zijn uitstekend geslaagd. Zaterdag had de lage- i re schooljeugd een feestmiddag in Het Trefpunt. mm in alle CO-OP winkels of tel. nr. 26.45.96. Ean automatische wasma chine geeft u veel gemak. Tenminste, als hij werkt zonder mankeren. Koop ham bi) de vakman. Bij eiG. e.v.DBiËt BINNENSINGEL 1 TI TEL. 3424SS - VLAARDINGEN Wee je gebeente al? een pantalon niet goed zit I jDat betekent kritiek, sma lende blikken en terecht. Enfin, dat kan u met eenl FORTEX kostuum niet ge-| beuren. Daar zit de pan-| talon ais gegoten. Niet) jmal-smal, maar zeker niet 'te wijd. Gewoon goed. Een bewijs voor alle aan dacht die aan elk detail van een PORTEX kostuum wordt besteed. CfilUNeURGSTR.IZ HDEit EltliMIR TEL C ID 3A2Z*2I ViRpoBt)<C(N Kies uit onze prachtige kollektie. IMt»W M llwi MMt Korte Hoogstraat ila, Tel. 346151, Vlaardingen. die een prettige in woning: vond door een Koerier in deze krant. Probeer bet in elk gevalt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1