Vlot spel van Varia boeide het publiek igen i entrale antenne Einde televisiestoring rond hoogbouw in Holy IJSBANEN OPEN? licht-kracht. boogaard AGENDA typ ste PRISMA DfUJ Ie SilSTENT BOEfflÜDER medewerker interne controle Morgen roept de klok Brullen als n duif99 Werk Rudy Bierman in de Visbank Tuinieren NS willen nu ook de Willemstunnel Hoofdinspecteur licht moeders voor Medische dienst AHOY r UQ 15-20 NOV. sntoonsteiling van automobielen en andere artistieke scheppingen GRAAFSTROOM Juwelier aad v. diggele Emmostroot9-11-13 tel.010-348744 «lijnen) Vlaardingen houden U op de iiuoyle en Itefpeit U maken van da juiste keys. iM$llekéie '69 BOERBAM m (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Voor een groot deel van de Vlaardingse binnenstad is het hoge waren huis van Vroom en Dreesmann de oorzaak van een permanent slechte televisieontvangst, maar n de wijk Ho)y „storen" de flat gebouwen aan Holysingel en Le pelaarsingel op ergerlijke wijze. Particulieren hebben nu de kop pen bij elkaar gestoken om te ko men tot een centraal antenne- systeem. Kosten -■ Binnenstad melk heerlijk boter vers kaas kostelijk DELMONTE HORLOGERIE P. ^lERICES N.V. Schreuders Goud- Zilverhandel N.V. JUWELIER HENDRIK 'WEIDEN!A JUWELIER RIKKOERT EN ZN. Hij belt Boogaard Elektriciteit N.V. en vraagt naar de heer JMonster ELEKTRICITEIT N V. SCHIEDAM Vandaag en maandag en dagelijks VLAARDIKSEN Vandaag "A dnaeliiks OOK 'S WINTERS EEN GROTE KEUZE PRISMA o.m. verkrijgbaar bij: BRÜNOTT N.V. VA MM F P iMER Pagina 5 2A ZATERDAG 16 NOVEMBER 1968 Dat is namelijk de enige oplossing voor deze tv-ergernis. De hoogbouw- blokken houden de televisiesignalen als het ware tegen en in de daarach ter gelegen eengezinswoningen is een goede ontvangst niet mogelijk. Zelfs en antennemast van veertien mter hoog bleek in de praktijk niet te vol doen. Bewoners van partikullerc huizen aan de Willem Lodewijklaan en Ernst Caslmirstraat hebben daarom contact opgenomen met het gemeen tebestuur en niet Electricitclt Boog aard N.V. In onderling overleg heeft men besloten de betrokken com- pleen woningen aan te sluiten op het centrale antennesysteem van het hoge gemeentelijke flatgebouw aan de Koninginnelaan. Aanvankelijk bestond alleen sa menwerking tussen de eigenaars van ongeveer tachtig woningen, hater bleek dat ook andere (toekomstige) woningbezitters in deze omgeving wel Iets voor het project voelden. Ook zij hebben, zich als deelnemer aangemeld en zullen een deel van de kosten betalen. Onder meer moet en ondergrondse kabel van het hoog- bouwbiok naar d woningen worden aangelegd. De N.V. Boogaard heeft een plan ontwikkeld, dat voorziet in de moge lijkheid om ongeveer 300 eenge zinswoningen in het gebied begrensd door Stadhouderslaan., Johan Willem Frisolaan, Frederik Hendriklaan en Willem Lodewijklaan op het centrale antennesysteem aan te sluiten. Omdat zoveel mensen meedoen, zullen de kosten per-deelnemer min der bedragen dan die van aankoop en onderhoud van een normale antenne Het electriciteitsbedrijf is inmiddels met de uitvoering van hei werk be gonnen en hoopt de aansluiting over ■nkele weken voltooid te hebben. De eploitatie van het gehele Pr"- ject willen de betrokken bewoners in handenlcggen van een Coöperatieve Vereniging. Hierover moet echter nog met alle deelnemers worden verga derd. Voor eigenaars van woningen In het bewuste gebied bestaat nog gelegenheid mee te doen. Men kan zich dan het beste wen den tot de heer A. van Dorp, Sneeuwbalstraat 60, tel. 350152, die bereid is alle gewenste inlichtingen te verstrekken. ZoaL bekend hebben ook de gezin nen in de omgeving van Vroom en Dreessman gedacht aan het creëren van een eigen centraal antennesys teem, dat dan zou moeten worden gebouwd boven op het warenhuis. Men schrok van dit plan terug in verband met de ventuele grote finan ciële consequenties. Bovendien zou Vroom en Dreesman voor dit plan weinig voelen. Een ander punt is, dat de woningen in de bin.enstad toebehoren aan di verse huiseigenaren. Dat maakt een hechte samenwerking voor een eigen antennesysteem welhaast onmogelijk. In Holy ligt dat anders, omdat daar de eengezinswoningen zijn gebouwd in opdracht van organisaties al shet Comité Doorstroming en de Stichting Personeelsbouw. Voor de geërgerde televisiekijkers rond het warenhuis in de binnenstad bestaat overigens nog een goed mo gelijkheid dat de storing wordt opge- en Vroom en Dreesman zijn hierover opniuw besprekingen gevoerd, die mogelijk een positief resultaat zullen hebben. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Met een korte toespraak en in gezelschap van een paar getrouwen heeft ir. A. L. Bac ker, voorzitter van de commissie voor beeldende kunsten, vrijdagavond in de Visbank een expositie van de Amsterdamse kunstenaar Rudy Bier man geopend. Deze tentoonstelling is tot en met 1 december te bezichtigen. Het geringe aantal belangstellen den bij de opening weet de voorzitter aan de vele vergaderingen, die net die avond (ook op het gebied van de cultuur) werden gehouden. „We ver gaderen meer over cultuur, dan we aan cultuur doen", zei hij. De expositie van schilderijen, aquarellen en tekeningen is dagelijks geopend van 12 tot 1? uur, woensdag bovendien van 19 tot 21 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Bij aan koop ontvangt met 25 procent aan rijkssubsidie. (Van een onzer verslaggevers j VLAARDINGEN In een op lage van 25.000 exemplaren zal met ingang van maandag huis aan huis een folder van het ge meentebestuur worden verspreid, die een illustratief beeld geeft van de gemeentebegroting 1969. In deze folder wordt het gemeen telijk arbeidsveld vergeleken met een tuin, waarin vele en gevarie erde gewassen groeien. Het onderhoud van deze ge meentelijke twin (inclusief de nieuwe aanplant) vergt voor het komende jaar een budget van 41 miljoen gulden, hetgeen neer komt op 535 per inwoner. De behandeling van de begro ting gebeurt op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 no vember. De vergaderingen begin nen telkens om twee uur 's mid dags en half acht 's avonds. In de folder wordt men uitgeno digd de debatten te volgen. In de bodekamer van het stadhuis kan men een plaatsje op de publieke tribune reserveren. (Van een'onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rotterdamse Spoorwegen zijn nu wat toeschiete lijker geworden voor wat betreft de bouw van een spoortunnel ter ver vanging van de Willemsspoorbrug over de Maas. Jarenlang heeft deze kwestie gesleept, zodat Rotterdam dat besiist wel een verkeerstunnel wil bouwen afzonderlijk aan het ontwerpen ging. VLAARDINGEN Hoofdinspec teur A. Postma van de rivierpolitie (vroeger bij de zeden- en kinderpoli tie) te Rotterdam sprak donderdaga vond voor de afdeling Vlaardingen Zuid van de NCVB over „Bescher ming van onze kinderen tegen zeden misdrijf". De heer Postma zei: - dat-» .daar veel sensatie bij te pas TCdint,.»- maar dat toch ook wel sprake" iS'vanj" harde werkelijkheid. Hij achtte'Jbfet- van groot belang, kinderen vroeg" voor te lichten, maar hen vooral diet' bang te maken. Ouders dienen vragen eerlijk te be antwoorden. Van belang is het ook om goed te luisteren naar de kinde ren en om vooral tijd voor hen tt nemen. Met name wanneer het gaat om middelbare scholieren. Men dient ook te weten hoe en waar de feestjes worden, gevierd en of daar leiding aanwezig is. Ouders moeten te allen tijde weten waar hun kinderen zijn. Laat hen nooit in don ker alleen op straat. Verblijven kinde ren in speeltuinen, laat hen dan steeds in groepjes bij elkaar spelen. Aan de dames zelf gaf de heer Post ma het advies 's avonds laat nooit alleen door plantsoenen te gaan. De bijeenkomst, die werd gehouden in de Maranathakerk stond onder lei ding van mevrouw Van Leeuwen- Brouwer. Er werden vijf nieuwe le- den ingeschreven. VLAARDINGEN De toneel- en letterlievende vereniging Varia heeft vrijdagavond in de Stadsgehoorzaal een sterke opvoering te zien gegeven van ..Brullen als 'n duif", een blijspel in drie bedrijven van Lesley Storm. Dit stuk gaf de spelers veie kansen tot volle ontplooiing van acteertalent Vooral Mar de Buck als Lord Dun- gaval en Caronline Vermeer zijn vrouw kwamen, vaak tot los en over tuigend spel. Bijzonder vrij was het spel van Marjolein van Slooten, die vrolijk en spontaan over het toneel dartelde als dochtertje Jane. Het stuk speelt zich af in een kasteel, waar herenboer Lord Dunga- vel de scepter zwaait. Hij komt in conflict met zijn Amerikaanse vrouw Emma, die zes meisjes ter wereld heeft gebracht en nu de tijd vindt gekomen zich echt weer „vrouw" te voelen en uit te gaan naar legenda rische steden als Parijs en New York. De enige wens van haar man is echter nog een zoon te krijgen, een stamhouder. En met dit gegeven heeft de auteur tal van komische si- tuaties uitgewerkt tot een mengeling van vlotte tonelen, die de spelers met veel verve hebben, uitgebuit en dat alles tegen een abstract maar toch functioneel decor. Charles de Menthon-Bake zette een bijzonder kordate schoonvader Tom Chadwick op het toneel, althans wanneer zijn bazige vrouw Muriel Chadwick (gespeeld door Rita van Toor Buschmann) er niet bij was. Hij geeft uiteindelijk zijn schoon zoon een goede raad om toch aan een Uit?. blsakmngraaf 0I849-24B ROTTERDAM ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 66-68 Telefoon 23 04 40; ROTTERDAM GR. HILLEDIJK 216 Telefoon 19 04 91 j ROTTERDAM NIEUWE BINNENWEG 216 Telefoon 23 12 361 SCHOONHOVEN dealer Lekstreek HAVEN 5 (nnbi) Edelambachtshuis) 01823 - 2651 j VLAARDINGEN BE ZAAK VAX VERTROUWEN' O DE DERDELAAN 1 - Telefoon 34 91 8fi S'D AM-VLAARDINGEN Zowel in Schiedam als in Vlaar dingen is men gisteren tot laat in de avond druk bezig geweest met het opspuiten van ijsbanen. Van morgen zag het er naar uit dnt vanavond en misschien van middag al op verschillende plaatsen zal kunnen worden geschaatst. Zekerheid daarover bestaat in ieder geval voor de Ijsbaan Soenda aan de Soenda- laan in Vlaardingen, Deze baan gaat vanavond, zaterdag, om half acht open. Boogaard verzorgt niet afleer» het extra lichtje in Uw keuken of het Intieme éénpersoons leeslampje in Uw slaapka- merfnatuurlïjk, ook dat doen wij graag en niet eens duur), maar Boogaard zorgt bovenal ook voor lïcht-en kracht- installaties in allerlei grote projekten. Elektriciteit voor iedere bestemming, voor elk bijzonder doel; in torenflats, bejaardentehuizen, scholen, winkels, woningen. En ook voor centraaf-anten ne-systemen, meet- en regeltechniek, enz. Wie aan elektriciteit denkt - waar en waarvoor dan ook - belt het bedrijf dat er verstand von beeft. SCHIEDAM VLAARDINGEN Bood schappendienst, te!, 20.65.U. MAASSLUIS - G. A A. van der Poel, Alb. Cuypplein 11, tel. 2900 MAASLAND J. W. Oltmans, 'a-Heren straat 0. tel. 2039. ROZENBURG A. de Vries, Konlntsinne- laan 24. tel. 2217. Arcade: Feestavond postdui venver. uni on. 20, Opstandingskerk: Sociëteit Den Teir- quasth, 20. Musis Sacrum: Martin Green, 20. Irene: prijsuitreiking Filmclub De Drie- boek, 20. ftlLTON-FIJENO ORD ELEKTRICITEIT N.V. vraag! voor zo spoedig mogelijke indiensttreding vraagt voor enkele von haar afdelingen Deze zal rechtstreeks ander de chef zijn taak ver richten Grote eigen verantwoording voor de juiste gang van zaken in de administratie. Voor eer. jonge kerel een prachtkans zich verder ie ontp jnlic Sc In ooien. dingen fieiijke i'ejetnnii 348744. hr v. <1. Berg. sollicitaties: Ëmmarir. 13. Vlanrdi in gen. die,afhankelijk van geschiktheid,an.bitis en ervaring, met bepaalde administratieve werkzaamheden za! worden beiost. Voordeze functie strekt UlO-opleiding lot aanbeveling, Ook indien U nog weinig kantoorervaring mocht hebben, gelieve U te solliciteren. Sol: citaties te richten tot bovengenoemde maat- sr.liripjil j, postbus 22 te Schiedam. Voor het maken von bón ufspi.idk voor een persoonlijk onderhouci kunt U zich ook telefonisch met ons in verbinding stellen: telefoon (010) 26 92 00, toestel 3072. SPAARBANK VLAARDINGEN Schiedamseweg 12/2 Tel. 34.44.22 vraagt Wij bieden een levenspositie aan een zelfstandige kracht die op deskundige en tactvolle wijze kan samenwerken binnen de Spaarbank en met de externe accountant. Boekhoudkundige ervaring is vereist, mede gericht op een grote, mechanisch gevoerde, administratie. Sollicitaties aan de Directie, Postbus 62. Hip Geref. Jeugdhuis, lange Haven: Hulsfcunp voor NCVB-Centrum. 2C. Passage Theater: „Vuurdoop op de Yang tse Kiang", 14 .'behalve woensdag) en 20. Stedelijk Museum: ,J>e luister van het orgel" 10 12 en 14 - 17, zondag 10 - 16 (tot 9 december). Galeria De Graaf: Aquarellen staarten Kemper, 19 - 18. vrijdag ook 19 - 21. zondag en maandag gesloten. Kedfittle-adres: Mevrouw J. van der Hoek-Hoogendam, Jan Steenstraat 29. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange 62. Klachten bezorging: Joh. Gröneield, Van Marumstraat 24b, tel. 15.37.79, maandag t.e.m. vrijdag 18.30 - 19.30 en zaterdag 17 - 18 uur. Politie alarmnummer: tel. 26.46.66. GG en GD: tel. 26.28.87, Alarmnummer meldingen luchtvervuiling en geluidshinder: tel. 26.26.26. Apotheek: 't Gouden Hert, St. Lldul- nastraat 58, tel. 26.83.64. Stadsgehoorzaal: Personeelsvereniging Albatros, 20. prins Hendrikstraat: hoek Zomerstraat, straatzang Leger des Heils. 19. Muzanda: Dansavond Club in the Mood, 20. /"i itmruen Triangel: Jaarvergadering CJV Liefde en Vrede, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle Havenstraat 11. tel. 31.67.75. GG en GD: 34.67.75. Alarmnummer voot meldingen luchtver ontreiniging en geluidstünder: 26.26.26. Klachten bezorging: H. Verhey p. K. Drossaertstr. 210. tel. 34.33.45. dagelijks 18 - 19. Apotheek: Ir. A. L. Backer, Hoogstraat i 288, tel. 34.21.62. stamhouder te komen, een raad die zo oud is als de weg naar Rome en dan ook rrj on verwachte) resultaten boekt. In de bijrollen gaven Henk van Diggele en Ce es Wapen aar respectievelijk als neef en als butler goed spel te zien. >4 200 dessins) Dessins uit de NU AL LEVERBAAR voor behang. Ook voor Flexa-verf J. v. d. Windstraat 18 - Vlaardingen Telefoon 342872. 3 RIS/ A in goad 1) klassieke uitvoering met aparte wijzerplaat 475.- 2) sierlijk model met opengewerkte band v.a. 455.- 3) aparte combinatie door ovalen vorm ga gematteerde bond; met extra veiligbeidsaluiting v.a. 475.- WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 Telefoon II 66 15 ROTTERDAM Tel. 23 26 13 Tel. 12 65 16 NWE. BINNENWEG 28tfd KRUISKADE 64 VLAARDINGEN. Uen Gem Grote kern 9 ds Bouterse 10.30 ds Bouterse (HA). 5 dn Bos; Nieuwe Kerk 10 dj Bos, doopdleast, 5 ds Var, Kooten; Hethelkerk 10 ihr Van Lambalgen. 7 as Bos; immanuelkerk 10 ds Batelaan, 7 c's Hoorn; Rehobothkerk 10 dhr Westmaas, 7 dienst: ichthuskerk 1# ds Noordmans tKA>, 7 dhr Van Zetten; HOiy- kaoel 10.30 dhr Van Zetten, 7 ds Van Veen. dycamodienst; Harmonie 10 ds van vee; Gerei Oostcrkcrk 10 ds Lever. 5 ds Swen; Fjnmauskerk 10 ds Swen, S ds Krol: gzonnehuis 10 ds Ter Hart; Holykapei. 5 dr sas; PnJSlkerk 9 en 10.30 ds Tiemerstnh, 5 ds Ter Hart; Maranathakerk 10 ds Krol. s ds LeverDe Watering 10 dr Bos Holyzie- kenhuis 9 ds Krol. Chr Gerei i'itima- straat 116 10 en 5 ds Buys; De Goedestraat 16:' 10 leesd. 3 ds Buijs. Geref Gem westnieuwland 56 10 en 5 ds Hulsman. - Leger des Hells Baanstraat 5, 10 en 7.30 samenk; Visbank 6.30 openluchtsamnk. SCHIEDAM: Geref Oosterkerk 10 ds Van Veen, s ds Schuring: Kethel ..De Ark" 9 en'10.30 ds Nammehsma, 5 ds van Veen; Magnalla Del Kerk 10 d.< Van Zuyten, 5 ds Nammensma; „De Goede Haven" 10 kand Dr Vries, 5 ds Van Zuylen; jullanakerk 10 ds Schuring. 5 ds Bos. Chr Geref Warar de 185 9.30 en 4 ds Geleljnse. - Herv Geref Evang gebouw Irene 10 ds Abraa; Grote kerk 5 ds Bavesloot. Herv Getij Groie Kerk 10 ds Blei, 5 ds Bavesloot, 7 Is Kalkman: Bethelkerk 10 ds klaassen. Oi «Candlngskerk 10 ds Zimmerman 7 ds le Coq; Vredeskerk lo ds Je Coq, 7 ds Zim merman: Dorpshui* 10 ds Verwaal. 7 Js Kiaassen; st Martinuskerk 9.30 ds Van den AWtcr. MAASLAND: llcrv Gem 10 en 7 ds Keij- zcr. Geref 10 en 7 ds Bakker MAASSLUIS: Hem Gem Grote kerk 10 ds. Kalkman 7 intert: dienst ds Van Dulnei en ds Jansen; Ichthuscetitrum 10 ds Speling; Zalencentrum 10 dr v d Made,: gem,huls 3.45 dhr Kramer, m Geref Immt - ruelkerlc fl.3ö ds Wulffraat, 4.30 ds Botiimc.- Je. Maranatturicerfc 9.30 ds BoUmeUer. 4.30 ds Wuiflraat; Andreaskapel 7 ds Bohlme.- jer; Grote kerk Interk dienst ds Jansen en ds Van Duinen. Geref vrijs 6.30 en 5 ds Vonk. Chr Geref 3.30 en. 4.30 ds Rebel. Ned Prot lond 10.15 ds Quwerkerte. m Leger des Hells 10 dienst, 6.45 openluchtsa- «ml; 7.30 samenk. ROZENBURG: Herv Gem Immanuelkerk 9.45 ds Evelein. US ds Wesierveld De i'.' Schans 9.45 ds Schouten. Geref 9.30 en 5 ds Mantz. chr Geref 9.30 en 5 ds Flar Geref vrljg 9.45 en 4.15 ds Dedd Geref gero (Poortugaal) 10 en 3 ds 3 man. m j T HEEFT het in de krant kunnen lezen, ik heb een gevaarlijk be roep, levensgevaarlijk zelfs. Dat hebben knappe statistici voor ons uitgerekend. Eerlijk gezegd ben ik er niet van geschrokken dat ik vol gens die Amerikanen dertig procent korter heb te leven dan u. als u zich tenminste tot de gemiddelde Neder landers rekent. Waar het aan ligt, weet ik niet. In ieder geval niet aan het schrijven. Want schrijvers gaan aanmerkelijk langer mee, maar dan moeten zij zich wel onthouden van elke vorm van journalistiek, want dat is, als je lang wilt leven, funest. Deelneming is ons journalisten ook a! geworden, om het eens heel officipel te zeggen. Want jonkvrou- we meestér C. W. I. Wttewaali van Stoetwegen (wat lang als je dat al lemaal voluit schrijft) heeft deze week toen zij in Den Haag een ver gadering van de vaste kamercom missie van volksgezondheid leidde de opmerking gemaakt dat men zich stipter moest houden, aan de verga dertijden. Ze bracht dit in verband met het bericht uit Amerika dat journalistiek een dodelijk beroep zou zijn. Mijn collega van de parlementsre- dactie verzekerde me echter dat de freule het schertsend zei. Jammer, ik had gehoopt dat ze het zou me nen. De Rotterdamse arts J. H. Lam berts verzwakte 'het nog eens door op te merken dat het Amerikaanse cijfers zijn. Hij suste de Tweede Kamer-leden in de commisie (veel artsen) door ook te zeggen dat," het met de artsen daar in de USA er niet zo slecht voor staat ais met journalisten. Zijn Amerikaanse col lega's hebben andere werktijden In ons land moeten de artsen harder werken. Dokter Lamberts weet wel dat Amerikaanse journalisten druk be zet rijn. Hoe het er in Holland mee staat, is hem onbekend. Maar hij wilde wei aannemen dat de Neder landse journalisten 'hard werken. Ik vraag me af heeft de heer Lamberts onder zijn patiënten in Rotter dam-Zuid geen journalisten of gaat hij slechts af op dc raadsjourna- iisten in Rotterdam die bij een in hun ogen niet zo interessant debat zich rustig ontspannen. Dokter Lam berts, schijn bedriegt! Geachte lijn-lezer dit is geen zelf beklag. 'k Zal er niet door wakker liggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1