a 13,7 miljoen gulden kosten Schiedams stadhuis krijgt vijftien verdiepingen Goed dat de politie in de buurt was AGENDA Democraten 66 stelt kritische vragen Goede resultaten van de tafeltennissers imnü Geslaagden Subsidies voor Sporthal Burgerlijke stand Höüölïl HOK VOL! elleboog WPrklMT GEHEIM v m HET KONINKRIJK Administratiegebouw GEEF FOKKELMAN 'DE RUIMTE' f 12.50 HOOFDINSPECTEUR BIJ NCVB: Badhuis blijft nog bestaan Hulpverlening bij rampen coördineren Onderzoek leefbaarheid Kunstmarkt gaat vanavond open Koopavond voor invaliden geslaagd bestel tijdig aankomend boekverkoopster handig Sfet&Ctgen. Serie ayonden over jeugdwerk Indiase muziek in sociëteit Kinderen gewond bij oversteken J tï fe nti.i. beduidend goedkoper klassiek damast Vandaag i'n morgen Irene: Klenmlddag Ned Verg. v. Huisvrouwen, 20. en dagelijks Goede resul taten van volleybalteams Een nieuw huis?^ Na ultimatum bestuur: w. IN ALLE CO-OP WINKELS OF TEL. NR. 26.45.96 A FORTEX Jubileum-concert „Tie Deum Laudatnus Studiekring; bekijkt schoonheid natuur Ambtenaren vergaderen in Gebouw Triangel Dierenbeschermers in Vlaardingen nn afgescheiden ten toch thuis! Wilton wil bouwen in Schietbaanstraat 1 968 ac tie- ren .18, ne ks; 100 gflTTERP^MMFR A Pagina 5 DINSDAG 19 NOVEMBER 1968- pjze aanbieding maakt het mogelijk om in alle kamers jftiqiie damast voor de ramen te hangen. 'pirtij-verkoop damast keuze uit jacquard, streep en klassiek jamast. In tientallen dessins en kleuren, 120 cm breed, uit de aaries van 4.50 tot 5.75 nu door elkaar per meter voor nog géén twee gulden tachtig. SCHIEDAM Het nieuwe Schiedamse stadhuis, dat in de toe komst aan de Broersvest zal worden gebouwd, krijgt vijftien ver diepingen, Bij de uitvoering van het werk wordt voorrang gegeven aan de totstandkoming van een administratiegebouw, waarvan de stichtingskosten op 13.700.000 zijn geraamd. Het ontwerp van het gehele complex is van het Rotterdamse architectenbureau Kraaij- vanger, Van Putten. Kuit, Knol en Maas. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van jacquard, tirsep en klassiek damast in vde dessins en kleuren, 120 cm breed, per meter voor Oak wundtsmorgen optn CMn M of tehrlft. ömt B, en W. hebben de raad voor gesteld het krediet voor het admi nistratiegebouw. als de eerste fase van het stadhuispian, ten laste van. de kapiiaaldienst van dc begroting van 1968 te brengen. Voor de bouw van een tijdelijke brandweergarage en daarmee verband houdende voor zieningen is een bedrag van 267.500 nodig. De vijitiendp verdieping van het administratiegebouw is bestemd voor de technische installaties. !De overige etages krijgen een nagenoeg identie ke kantoor-inrichting. Het nuttige vloeroppervlak van de kantoorver diepingen omvat 4840 m2. Er kunnen 340 ambtenaren werken. De interne indeling komt tot stand met verplaatsbare pui- en kastwan den De ventilatie gebeurt automa tic h Het gebouw krijgt een kantine, waarin 250 tot 300 mensen een een voudige lunch kunnen gebruiken. SCHIEDAM Qp de Churchlllweg «aar de politie kort geleden tot een «nol- licidscontrole ts overgegaan, kregen gister avond tussen zeven en negen uur zeven automobilist™ een bekeuring Een perso nenauto werd in beslag genomen omdat zij een scala van gebreken vertoonde Voor het interne postverkeer za! men gebruik maken van een volautoma tische boekenlift In de kelder komen een keuken, een garderobe, bergruimten en een opstelplaats voor containers die met een hefplateau naar buiten kunnen worden afgevoerd. Naast de buiten trap wordt een heihngbaan aange bracht voor bezoekers met invaliden- wagens. V(mr het bouwrijp maken van de eerste fase (het administratiegebouw) zullen de panden aan de westzijde van Emmastraat, die aan dc beide zijden van de Hoflaanstraat en delen van de rïjks-hbs en van dc brand weerkazerne moeten worden gesloopt. Daarom krijgt de brandweer een tijdelijke nieuwe garage. De secreta rie-afdeling Bevolking krijgt tijdelijk onderdak in de gymnastiekvleuge! van de voormalige njks-hbs. Voor de verbouwing daarvan voteerde de raad in zijn septembervergadenng een bedrag van 326.000. B en W. hopen voor de financie ring van de stadhuisbouw in de toe komst enige rui'mte te vinden in de verruiming van het gemeentelijk be lastinggebied en in verdere verfijnin gen in het Gemeentefonds. Men denkt vooral aan een verfijningsrege ling voor de slechte bodemgesteld heid. SCHIEDAM Hoofdinspecteur na politic Huiskamp kreeg maan- disavond een aandachtig gehoor bij teel leden van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond, die de grote jjal van het Gereformeerd Jeugdhuis tot de laatste plaats vulden. De heer Huiskamp sprak over de tóen van de politie, zoals die omschreven zijn in de Politiewet van 1957 er, tot uiting komen in de daad werkelijke handhaving van de rechtsorde en hulpverlening aan ie der. die hul^*béhoeft.i Spreker schetste de ontwikkehng van de vooroorlogse naar de heden daagse tijd en liet een aantal voor beelden de revue passeren. Hij wekte hilariteit met zijn plastische beschrij vingen van verschillende geval'On waarm processen verbaal werden uitgedeeld. De mensen zijn tegenwoordig kri tisch, door de voorlichting van publi citeitsmedia, en door de wijdvertakte vormen van onderwijs, terwijl ook maatschappelijke onaflianjkeiijkheid kntiek m de hand werkt. Eenzijdige voorlichting van de zijde van de poli tie heeft een verkeerde begripsvor ming in de hand gewerkt. Omstreeks het jaar 1955 zmspeeide de politie in haar voorlichting op een populariteit, die in vroeger jaren de politie wel ten deel viel. maar die door de steeds toenemende confron tatie tanen burger en politie met meer reëel is. Hierbij bracht de heer Huiskamp naar voren, dat het politie-apparaat in een democratie niet goed kan SCHIEDAM B. en W vinden het raadzaam het badhuis in de Een- drachtstraat nog enige tijd m stand te houden, hoewel het bezoek terug loopt. Aan de raad wordt voorgesteld de eigenaar, de woningbouwvereni ging „Eendracht", een subsidie te ge ven van 1.585,14 per jaar. Dit komt neer op een bedrag van vijftien cent per bad bij ruim 200 baden per week. Het was de beheerder niet meer mo gelijk het badhuis op lonende wijze te exploiteren. Het college van regenten van het Sint Jacobs Gasthuis heeft de ge meente gevraagd garant te staan voor een geldlening van 300.000 voor de bouw van zes kleine wonin gen m de tuin achter het Gasthuis. B. en W. vragen de gemeenteraad hier voor toestemming. Voor de aanleg van openbare ver lichting en het plaatsen van brand- kranen ten noorden van de Borodin- laan vragen B. en W. de raad een krediet van 52.000. In de Borodin- laan worden op het ogenblik twee flatgebouwen van elk 211G woningen neergezet. jAula Rijks H.B.S.: Schiedamse lilmkrinu. Passagetheater: „Vuurdoop op de Tang "l.kjang". H (behalve woensdag) en 20. Stedelijk Museum: De luister van het december)"12 H'11, aonda8 J0'16 Galerie De Graaf: Aquarellen Maarten •semper, 10-18, vrijdag ook 19-21. zondag en naandag gestoten. «edactle-adres: Mevrouw J. van eer DnrHoo^ndam, Jan Steenstraat 29. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82 w/^chlen bezorging: Joh. Gröneïeld. Van ^armmstraat 24b. tel. 15 37.79, maandag JJJJ vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 17-18 Polltie-aiarmnummer: tel. 26.46.66 rg en GD: tel. 26.28 87. pn!Kn¥lunïIner meldingen luchtvervuiling Seltodshlnder: tel. 20.26 26. Apotheek: 't Gouden Hert. St Lidui- •ustraat 58. te! 26.83 64 flmclioneren zonder medewerking van de burger. Hij memoreerde de strenge selectie, die wordt toegepast bij de personeelswervmg en stipte daarbij aan, dat het overgrote deel van de politieambtenaren wars is van geweld. Ter handhaving van orde en rust dient in zeer spaarzame gevalten gebruik gemaakt te worden van wa penstok en pistool. De hoofdmspekteur beïndigde zijn casuerie met de wapenspreuk van de politie: „Zij waakt, opdat de burgers kunnen rusten.".' Na:-de pauze ver toonde zijn collega, de heer Van Tol de film „Van nul tot vierentwintig uur", waarbij in het kort de werk zaamheden van de politie belicht wer den. SCHIEDAM De teams van de Schie damse Volleybal Club hebben voor zeer ifoede resultaten gezorgd. Dames l leverde een bijzondere prestatie. Het ongeslagen SART O 2 Ht Tilburg werd met een 3—0 nederlaag huiswaarts gezonden. De SVC-speelsters raken steeds beter in gespeeld. wat tegen het beslist niet zwak ke SARTO duidelijk in de setstanden tot uiting kwam: 131. 1512 en 15—3. Dames 2 gaat onverdroten voort in de kopgroep. Zelfs met twee invalsters zege- drechtse Flits. Ook dames 3 blijft in de vierde dite team met 3—1 over het Papen- running. Paulus 1 werd met 3—0 geklopt Dames 4 wilde niet onderdoen en won met 3l) van hou Stand 3. Heren 1 blijkt zich langzamerhand te herstellen. Na een fraaie 31 overwinning op CVV in Capelle. werd nu Lyceum uit Breda aan de zegekar gebonden. Een 3—2 overwinning 315, 815, 15—9 en 15—8 wrd behaald zonder twee zeer sterke spe lers die-verhinderd "waren, *£jr%- Heren 2 verloor met 3-^0 Van zVC 1 en heren 1 kreeg een 3—1 jjederiaag ie blik ken van Concordia 5. SCHIEDAM Enkele veron derstelde rampen zullen het gemeen telijk apparaat gelegenheid geven zich in te spelen op gecoördineerd optreden en hulpverlenen. De brandweercommandanten van Schiedam, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis zullen nog overleg ple gen over brandpreventie en norma lisatie van materialen, die overigens al een emd op streek is. Tussen de gemeentelijke geneeskundige en ge zondheidsdiensten in de omgeving zijn ook afspraken gemaakt om el kaar bij te staan, wanneer de wens daartoe te kennen, wordt gegeven Dit staat te lezen in de toelichting, die B en W geven bij een nota, die voor de raadsleden ter inzage ligt In de vonge raadsvergadering, toen het voorste! om net oude stadhuis tot centrale rampenpost m te richten ter sprake kwam, bracht vooral de frac tievoorzitter van de Partij van de Arbeid, drs. J. H. Simons, bezwaren tegen inhoud en formulering van het voorstel m. De heer Simons verlang de in de eerste plaats meer inlichtin gen. Het voorstel betreft het aanschaf fen van enkele ontbrekende hulpmid delen, nodig bij de effectieve bestrij ding van rampen m vredestijd. Het komt het college voor, dat afge zien van de wenselijkheid om te wer ken in groter verband in bepaalde gevallen de gemeente de plicht heeft zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van grote rampen. Dan alleen kan met recht hulp van anderen gevraagd worden. Nieuwe Binnenweg 288-294, Botterdam Binnenweg 36 (klassiek) A top - form (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Is de commis sie onderzoek Vlaardingen samenle ving niet vrij eenzijdig van sa menstelling? Dit vraagt de afdeling Viaardingen-Maassluis van de poli tieke partij Democraten '66 zich met enige bezorgdheid af. „Had niet een andere, meer voor de samenstelling van de bevolking representatieve com missie kunnen worden gevormd?" Verder vindt D'66 het op z'n zachtst gezegd vreemd, dat zonder dat er een klacht of opmerking be kend is („het kunnen er zesduizend zijn maar ook slechts zes") nu al is gesteld dat de commissie anderhalf HOEK VAN HOLLAND De afdeling van de XCVB belegt vanavond tn gebouw Irene in de Kleine Schoolstraat de leden vergadering. Aanvang acht uur. Spreekster Is mejuffrouw C. W. Groeneboom over „Met het Evangelie in een Mohamme daanse omgeving VLAARDINGEN opnieuw hebben de plaatselijke tafeltennisverenigingen een goede week gehad. Er werden 27 wedstrij den gespeeld waaruit zestien overwinnin gen tevoorschijn kwamen, vier gelijke spelen en slechts zeven nederlagen. Intiem behaalde zestien punten uit twaalf wedstrijden. Hollancllaan kwam tot acht u«lt zes en URTTC behaalde vier pun ten uit dri« ontmoetingen. De Windmolens kwam tot twee punten idt de enige wedstrijd. Sun ïght behaalde de volle SCHIEDAM In het Gemeente ziekenhuis slaagden voor het diploma A. ziekenverpleging de zusters C. A. W. Krommenhoek, K, P. Poot. A. Maan en B. E. Hickinson. MAASLAND Majoor Bosschart van "net Lexer cïes Heils zat donderdagavond voor de plaatselijke afdeling vertellen over het werk van het leger. De avond begint in De Magneet om half acht. SCHIEDAM De wethouder van onderwijs en culturele zaken, mejuf frouw G. D. de Graaff opent van avond, dinsdag, om half negen een kijk- en koopshow m Galerie Punt 4 aan de Rotterdamsedijk. Er zal wor den gesproken over de Cultuurnota die onlangs is verschenen. Een groot aantal kunstenaars zal exposeren; er zijn niet alleen schil derwerken, maar ook wandkleden, plastieken, keramiek, litho's enz. De expositie is tot maandag 16 december geopend van 19—22 uur en zaterdag de hele dag. VLAARDINGEN Ongeveer vijf honderd invaliden en bejaarden heb ben maandagavond een dankbaar ge bruik gemaakt van de gelegenheid inkopen te doen bij Vroom Dreesman aan toet Veerplein. Het waren bewoners van het Zon nehuis en de bejaardentehuizen in Vlaardingen, vergezeld van begelei ders, onder wie een groot aantal me dewerkers van het Roode Kruis. Enkele bedrijven hadden vrachtau to's beschikbaar gesteld om de invali dewagens te vervoeren. Het perso neel had zich beschikbaar gesteld om belangeloos „overwerk" te verrich ten. Het initiatief van dokter G. A. Verstege, medisch adviseur van het Roode Kruis, werd zeer gewaardeerd. Het was druk op alle verdiepingen van het gebouw, waar echter genoeg hulpvaardige handen werden uit gestoken. Op elke verdieping was een koffiebar ingericht, waar gratis een consumptie kon worden gebruikt. St. Nicolaas en Zwarte Piet lieten zich ook regelmatig zien en onder hielden zich met de bezoekers. SCHIEDAM Het stichtingsbestuur van de Sporthal Margriet heeft de gemeen te een ultimatum gesteld. Als er voor 1 januari geen beslissing Is genomen over de financiële moeilijkheden, weigert het bestuur nog langer de verantwoordeluk- held voor het beheer van de sporthal te dragen. Dit zou sluiting tot gevolg Voor B en W is dit aanleiding een pakket voorstellen bij de raad in te dienen, die bü aanvaarding de Sporthal uit het financiële, slop kunnen halen. De maatre- f^tóverstUkien van een bijdrage van 46 110.07 ter dekking van de cxploi- tf toekenning 'vat^eè?aarlijks^"s*ubside met ingang van 1 januari 1968 in het eJt« dri^artedraaat die subsidie j 36 900 en voor 1969 J 63.000 y-?:? SCHIEDAM —ondertrouwd: A Ba! 38 en G de Koning 30. C E Bennsen !J tn J H t, van der Horst 20, Ctl Betigeltng 2« en J E Pluijm 33; H A Bontenbal 34 en P M de Kaner 30: C w Biussaard 24 en P Beijer n F van Duijvenbode 22 en L AH van Bi'ee tl, D K Groeneveld 23 en G Willemse 2«, J van Keulen 26 en E van Beek FP A de Kievith 24 en T A Lever -0, C Kool n en J G H P Schreij 21; E H Lepolder ên C G van der Maas 21, H C Maliepaard I? en D M A van Schoonacker 22; H M van der Most 25 en C van Wijk 22; L G A Roeiing 35 en W A T Meijer Ï0; H Steen bergen22 en M M van Brake! IS; H van Veelen 22 en L van vessem 22; P van Vliet 38 en JH Grolle 36; D A de Vries 25 en J f Heei en 19 Ondertrouwd: T Mastenbroek 21 en M W A de Lobel 22, P Koppenhagen 22 en M J Klem 22; J A M Schellinks 23 en M L 11 Kruitwagen 21. BE Trooster 19 en T den Boer 20, R P A Somegs 24 en MHH Speel- meder 20. K L van Zanten 24 en 1 Stoel 28- T L Breddels R en J J II T Collée 18: H j Kerlclaan 24 en M J Hetldra 22; E W de Man 24 en S E Koppejan 24; A M Lucas 19 en J Vijfvlnkel 21; J C M Vollehregt 2» en M A M de Mooy 24: N Janssen 20 en E M L Godschalk 17, Geboren: Johannes W Azv J F van den Berg en A M Vos: Remco R D zv B W J van Krogten en A M Beukers; Monique M A dv T A SchoKe en M A Taheij; Peteï zv P T Kip er> A J Wolthuis; Miranda dv J Ferree en L Groenendijk; Yvonne dv J van Dommelen en J E Uitten bogaardPie- ter C zv B Sas en S M Hoogland; Edith M \v dv A Hoeksema en D J Hommel; Adn- aantje B dv B Bovenberg en M Bregman; Ravmond zë P van der Sluis en H L Visbeen; Insnd A M dv H J Vervat en w M v«n Loopikj overleden: if T Veiboelf 60. J HSaas 13; M E tan tier Meer SS. C A van Kruijnm- een 65 echeg G Coler e MAASLAND „Kontakt 20" versadsrt donderdagavond kwart voor acht In De Magneet. Ouderling Van Barnevelt spreekt over „Christendom en communisme". co-min DR. HELMUT TH4EUCKE Let altijd op de mouw van een kostuum. Dat is be-! palend voor de snit. U zult j zien dat ook dit onderdeel I bij een FORTEX kostuum j „uit de kunst" is. Omdat juist bij een FORTEX kos tuum aan alle details de grootste aandacht wordt besteed. Oelijktaissea ton jxztrs Kies uit 'onze (prachtige koilektïe. In onze BOEKWINKEL te VLAARDINGEN. Dayer 2 Is plaats voor een die tevens belast zal woiden met lichte admimstiatie in het bezit te zijn van hët Sollicitanten dienen ULO-diploma. Sollicitatiebrieven te richten aan de directie N.V. De Arbeiderspers, Slaak 34, Rotterdam «<«•41 w«lig* hi kim* knul Korte Ftoogstraat 11 a Tel. 34615), Vlaardingen Verkrijgbaar in 4t boekhandel M.V. flEBR.Z0MER4 KEUNSM8S UIT8EVERSMU - WA6ENM8EN Zo'n keukenmachine wordt al gauw uw rechterhand. Koop hem dis bi] iemand die hem kan repareren als het moei. Bij EiO P v PRIEL <6^ BINNENSINGEL 165 TEL. 342486 - VLAARDINGEN winst van vier punten uit twee wedstrij den. FLardinga moest zuch tevreden stellen met één punt evenals Shell. De junioren van Intiem kwamen met acht teams uit en dat leverde negen punten op. De grootste overwinning werd genoteerd door URTTC 1» dat met 1 de baas bleef ■over Atlantic 5. I>e Windmolens won van No ad 7 met 6i en even benauwd was de 64 overwinning van Sunlight 1 op Germi nal 5. Intiem l kon het niet klaren tegen Amrotoa i, dat met 3—2 de punten meenam naar de kluis. Hollandlaan 1 moest toezien, dat Noad 3 met 6—4 de punten, meenam naar de Korenbeurs te Schiedam. Flard inga 1 kon zich met moeite staande houden tegen Rationale 3, dat een 5—5 gelijkspel behaalde. De overige uitslagen luiden: HPV 5—Flardinga 2 6—4, Holl. 3—Xerxes 7 7—3, Nassa.Uk. 3—HOll. 4 4—6, HOU. 5—Dl- veko 5 9—1, Milkst. 6—Holl. 6 2—3, Nio 1Holl. 8 8—2. Elan 5—Intiem 2 3—7. Repe- laer 1Intiem 3 55, Intiem 4Dlveko 2 1—9, TTCK 2—intiem 5 8—2» Intiem 6—>H- lan 10 5—5, intiem 7Nw. R'dam 2 7—3, Centrum 5—Intiem 8 19, Hobart 3—Intiem 9 3—7, Intiem 10—Stokvis S 6—4, intiem 11—Latumebo 1 7—3, Amroba 6—Intiem 12 4—6; Wildert 3—WSheli 1 5—5, Sunlight 2—Meeuwpl. 1 6—4, Eme 1—URTTC 4 7—3, Roteka 7—URTTC 5 o—10. Junioren: Ger minal l1—Intiem 1 3—7, Intiem 2—TOG 2 10—0, Xerxes 3—Intiem 3 O-^IO, intiem 4Xerxes 4 5—5, Xerxes 5—Intiem 5 010, TE 68 4—Intiem 7 7—3, TOGB S—IlLtlem 8 10—0, TOGB 8—intiem 9 7—3. De Junioren, die al hun partijen in winst omzetten waren Ruud Piaisier, Ad Riet veld. Harry Vrijhof, Ria Sas, Sjaak Gouds waard, Roel Andree, Leen Smith, Van Dorp en Van Gameren. VLAARDINGEN De stichting Vlaardingse Jeugdgemeenschap heeft drie bijeenkomsten belegd, waarop de nieuwe vormen j'eugdwerk zullen worden behandeld. Morgenavond zal drs. M. A. Pijl om acht uur in het stadhuis het hoe en waarom van deze nieuwe vormen toelichten. De tweede avond zal worden ge wijd aan gebouwen en hun inrich ting. Hierover zal de heer M. G. van Haaien van de stichting Ruimte voor de Jeugd spreken op de avond van 22 januari, eveneens in het stadhuis. De laatste avond in deze serie zal worden gehouden op 19 maart. Dan zullen gemeenteraadsleden spreken over de mogelijke ontwikkeling van het jeugdwerk in Vlaardingen. Ieder een die voor het jeugdwerk be langstelling heeft is van harte wel kom. VLAARDINGEN De kunste naarsvereniging VI. 65 heeft voor za terdag een avond met klassieke mu ziek uit noord-India op het program ma staan. Het concert begint om ne gen uur in de sociëteit van de vereni ging aan de Zomerstraat 31. Drs. F. van Lamsweerde, conserva tor ethnomusicologie aan het Ko ninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam, zal de sitar bespelen. Hij maakte gedurende twee jaar een stu die van de muziek in India en ont ving tijdens zijn verblijf in dat land sitarlessen van de beroemde musicus Ustad Vilayat Khan. Joep Bor, student biologie, heeft zich gespecialiseerd op het moeilijk te bespelen strijkinstrument de sa- rangi. Beeldhouwer Wim Bosman verkreeg door intensief studeren een grote vaardigheid op de Indiase trommen tabla en banya, die met vingers en handpalmen worden bespeeld en waarop vele klanknuan ces mogelijk zijn. MAASLAND Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Chr. Zangvereniging „Te Deum Lau- damus" wordt donderdagavond onder leiding van Otto de Vaal in de her vormde kerk een concert gegeven. Medewerkenden zijn: de Chr. Ora- torium verenigingen „Hosanna", het Kinderkoor „Te Deum Laudamus", het Symphony-orkest uit Den Haag, Trudie Koeleman, sopraan, Hannelo- re Pennink, alt Jouke Krediet; tenor, Henk de Buck, Las, Tine van *t Groe- newout-De Vaal, piano en Gert Jon ge jan, clavecimbel. De bezoekers van het concert, dat om acht uur begint, kunnen meewer ken aan een klem enquête onder deel van het programhia waarin zij hun wensen kunnen opgeven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vanavond zal drs. C. Postma uit Bussum spreken over „Onverwachte ontmoeting met de verborgen schoonheid in de leven- l de natuur" voor de leden van de stu diekring in gehouw Triangel. Hij zal dit doen aan de hand van meer dan honderd macro- en microdia's in kleur. Door toepassing van zwakke, sterke of zeer sterke vergroting hebben deze dia's een verrassend en onthullend karakter. De avond begint om acht uur. jaar tijd nodig zal hebben om rap port aan de raad uit te brengen. Het komt de politieke partij uit oogpunt van openheid beter voor de tot eind december binnengekomen klachten en opmerkingen, suggesties en denkbeelden veel eerder, via bij voorbeeld de pers, bekend te maken. D'6S noemt als termijn drie maanden na sluitingsdatum. „Op deze wijze kunnen alle bur gers bekend worden gemaakt met datgene wat er onder de bevolking leeft, waarbij wij van de veron derstelling uitgaan dat geen der in zenders de bedoeling heeft gehad ge heimhouding te verzoeken". Deze brief is gericht aan de commissie on derzoek Vlaardingse samenleving. De schrijvers vragen de commissie binnen korte tijd, ruim voor 31 de cember, antwoord te geven op twee vragen: 1. Is u met ons van mening dat de samenstelling van de commis sie vrij eenzijdig is? 2. Is u met ons van mening dat het ter wille van de openheid beter is alie Viaardingers op de hoogte te stellen van de bin nengekomen opmerkingen en sug gesties? VLAARDINGEN In gebouw Tri angel houdt donderdagavond acht uur de plaatselijke afdeling van de Ned. Chr. Bond van Overheidsperso neel een ledenvergadering. De heer B. L. de Jong, hoofdbestuurder, zal voorlichting gven over de belan grijkste vraagstukken, die ambtena ren bezig houden. In het bijzonder wordt gedacht aan de sociaal-ethische en economische gevolgen van de automatisering; de verwezenlijking van een ruime inspraak van de ambtenarenbewe- ging op het gehele terrein van het overheidspersoneelsbeleid; een struc- tuele herziening van het Bezoldi gingsbesluit Burgeljke Rijksambte naren, waarbij niet alleen een ver eenvoudiging en systematisering, maar ook een verantwoorde sala ris-opbouw naar functie, bezoldi gingsniveaus en carrièreverloop dient te worden nagestreefd; een volledige inspraak in de taakwaardering en het creëren van bevorderingsmoge lijkheden als supplement op taak waardering. VLAARDINGEN De afdeling Vlaardingen van de Nederlandse Ver eniging tot Bescherming van Dieren <12oo leden) is uit dc landelijke or ganisatie getreden. Het werk- wordt voortgezet onder de naam „Dierenbe scherming Nieuwe Waterweg". Het be sluit werd maandagavond genomen in een zeer woelige vergadering. Er zijn nu twee besturen die van el kaar zeggen dat ze onwettig zijn. De rechter zal moeten uitmaken welk be stuur rechtsgeldig is, maar dat kan wel drie jaar duren, aldus mr. L. A. Pïeters, de advocaat van de nieuwe vereniging. Voorzitter F. Boert „De dank van de dieren is zelfs door tien hoofdbesturen niet weg te nemen. Hun schrijnend leed is gebaat bij een daadwerkelijke be scherming en niet bij een stel dames en heren die als velpon op hun stoel blij ven zitten". C£3r GORINCHEM Prtttig mrgadtrm, smakelijk dimntn «n... rustig «sstaseMsm, Volledig gssspsnMrdl Motst Zssr rustig» kamers, all* op h*t and- den. Ea parkeerruimte veer SOOauto'st ROTONDE. AFRIT GORINCHEMTEL 01830 5841 K 3 SCHIEDAM De elfjarige Adrie- na Mulder kwam met een auto in botsing toen zij op haar fiets uit de Steeg 155/157 de Hoofdstraat op reed. Het meisje brak op verschillende plaatsen haar linker onderbeen. De GGD heeft haar naar het Gemeente ziekenhuis gebracht Eenzelfde ongeluk overkwam de tienjarige Anja van Eijk uit de Van Hogendorpstraat, die plotseling de rijbaan van de Nieuwe Datnlaan op rende. Zij werd gegrepen door een passerende auto, bestuurd door de 2B-jarige A. P. Het kind is ter observatie ia het Gemeenteziekenhuis opgenomen. SCHIEDAM Wilton-Feijenoorö wil op een terrein aan 'de Sehiet- baanstraat een was- en 'kleedgelegen- heid annex kantine bouwen. Het ver zoek om toestemming is ingediend bij B en W, die meedelen, dat hoewel het bouwplan in strij d is met het bestemmingsplan Bijdorp, het hier een bouwwerk betreft dat voorziet in een tijdelijke behoefte. De mogelijk heid bestaat voorlopig i'rijstelling van de voorschriften te verlenen. Rechthebbenden op stukjes grond In de nabijfaeid van het terrein kun nen Inzage krijgen in de bouw- en situatietekeningen, die vanaf 21 no vember gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie {afdeling openba re werken. Oude Kerkhof 17a) ter inzage liggen en hun eventuele be zwaren tegen het verlenen van vrijstelling schriftelijk indienen bij B en W. M/LASLAIN'D Het Groens Kruis houdt woensdag de jaarvergadering in het wijkgebouw. Aftredend en herkiesbaar zijn mr. J. Wineke. voorzitter» en B. G. Keekers, secretaris. Aanvang acht uur. MAASLAND Een onbekende «ever heeft in de gereformeerde kerk een gift van duizend gulden In dé colletezak ge daan. Het biljet was verpakt in een luci fersdoosje.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1