GOEDE Wil Nationaal havenbeheer geen reële zaak LUCHTHAVEN RIJNPOORT Regering achter id an voor G van Erna Spoorenberg ster in erdi s raviata Doesburg kreeg kostelijk instrument voor f27.500 Rotterdam schuwt regionaal beheer niet Moerdijk is secundair havengebied veil Op verzoek kan BB worden ingeschakeld Teleurstelling over laag verkoopbedrag Sehrootwaai'de van orgel veel hoger Jongen viel van trapleuning heetman^ ONTWIKKELING LUCHTHAVEN KAN BETER Thomassen: grote kans slagen Rotterdam gaat verder met plan wereldhandels centrum Kritisch Niemeyer en anderen doen samen met Catz Wethouder Polak: HI-FI-STEREO COMBINATIES MIITY HK kritisch CONFLICTEN Flvoild,-...uw passepartout-ring! MAXIMUM "Tot 31 december 1968 i 5.- terug voor een oude wekker." I Remington Lektro 24. Nü met inruil. REMINGTON np ROTTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 20 NOVEMBER 1968 0r beheerder van de Rotterdamse hivenportefeuil'e heeft in een rusti- langdurige commissievergadering, bijzondere moeite ondervonden. Ai Sen z"r veel vraï,!n °P hnrge- jjjur Thomassen en de direktie van itt havenbedrijf afgevuurd, werkelijk !«ti| werd het hem niet gemaakt. Spektakalaire zaken kwamen niet te- ««schijn. Er wordt op vele rapporten na talrijke commissies gewacht, waaraan it commissie voor het havenbedrijf in tie timende maanden haar handen wel eens a h*,,, hebben. Nu legde de heer Tlio- ajjssen de vinger bij enkele interessante pffjpektieven. Hij acht kans op regionaal havenbe heer mogelijk. En zei dat Rotterdam rifli Staat om daarover te spreken. Maar dienen de havenbeheerders te zitten ia een soort corporatie. Hij tekende een «etspektief dat *vel anders is dan het laidige Delta-overleg. Voor het zover is „illea wellicht nog jaren verlopen. Inmiddels fugeert het overlegorgaan. Én burgemeester Thomassen Ireeft bij de- gelegenheid nog eens zijn best gedaan tin nog wel bestaand wantrouwen bij de partners weg b nemen. Met «me bood bij Botterdam»' diensten aan rj s«f Rijk van de goéde wil rn Ittde visie ten (inzien van in- dustrievestigmgen. die Rotterdam niet kan bebben, maar wel graag elders in ons land ziet komen. tS'aar het ons voorkomt verstandige woorden, die vooral bestemd lijken voor partner Zeeland. Rotterdam wil graag «(trouwen, maar liet is wel eens moei lijk samenwerken niet een grote dikzak, nx-rktr de burgemeester op. Graag had de beer Thomas-ren Shell Chemie aan de Vesterscheide gezien. Want Zeeland heeft «er grote kansen. De Rotterdamse ha- enbeheerders verwachten in de nabije torkonist in die provincie vele industrële icstigiugeii. F.en kleine vingerwijzing naar 1970 is vellicht dat de burgemeester vindt dat dan naar behoefte de portefeuilleverde ling kan wordtèi herzien als daaraan be- iioefte is. Dit slaat op het feit dat volgens «lm de burgemeester van Rotterdam te zwaar belast is met de havenportefeuille. Hiermee is dan niet direkt een oordeel uitgesproken over de beheerder. Wel echter kan men stellen dat een burgemeester voor alles een coördineren de fnktic dient te hebben en daarbij peen jware portefeuille behoort te behe ren. Sedert mr. Van Walsum de haven «vernam is er een kleine traditie ge groeid. die echter zeker geen dogma be heert te zijn. Er is nog tijd om ook op deze vraag te Moderen. Zoal» op vele aspekten van een boeiende wereldhaven die voortdurend in beweging zijn. CHAUVINISME is geen liefhebberij van ons. Graag «lellen we de zaken io breed mogelijk. Maar in de affai re-Wereldhandelscentrum hebben we na toch wel behoefte de Rotterdamse belan gen krachtig te gaan verdedigen. Het lijkt wel nodig te zijn. De minister van economisrlie zaken wil formeel dat er één centrum voor ons land moet komen. Materieel zal de be windsman toch wel begrijpen, dat dit een seer moeilijk haalbare kaart wordt. Rot terdam wil er één, Amsterdam wil er één. Twee van die centra is een moeilijk «an het buitenland verkoopbaar begrip. Toch lijkt het niet anders te kannen. De concurrenten znilen na drie maan den de tijd nemen om te zoeken naar mogelijkheden voor integratie. Inmiddels gaat Rotterdam onverflauwd fterm van wethouder Polak, burgemeester Thomas sen zei: rustig) door met -Ie voorberei dingen. En Amsterdam krijgt de tijd om eens een plan te maken. Te maken, ja. Want niemand maakt ons wij» dat de hoofdstad concrete plan nen op papier heeft io de mate, waarin Rotterdam die bezit. Het is gemakkelijk een grote mond op te zetten en een paar schetsje» te laten zien. Maar men stelle daar eens de presentatie van Rotterdam tegenover: geheel gedocumenteerd en af gewogen. Amsterdam speelt een on aangenaam epri. Rotter- zjjn initiatief dam begon ruim anderhalf jaar geleden uit te werken. Ret Meid Am sterdam krachtens ren soort verbroe- deringsovereenkomst op de hoogte. De hoofdstad ontving op dre manier ern fraaie dokumentatie. Zij stuurde weder kerig geen stukken op, xij zal <lie ook "iet hebben gehad. *en hall jaar geleden deel te nemen aan overleg, zoals de minister had gevraagd. Later wilde het dan weer wel meedoen en maandag is dat overleg dus geweest. Met echter nadat Amsterdam, precies e«*n dag voor de Rotterdamse presenta tie van het plan een persconferentie had gehouden om rijn „plan* in de openbaar heid te brengen. Fair was dat bepaald niet en in Rotter- heeFt men dan ook niet ingehou den woede kennis genomen *an deze ma noeuvre. Uit alles blijkt da. de Maasstad fatsoenlijk is geweest en dat Amster- dam de fatsoensnormen op onaanvaardba re wijze heeft overtreden, Wij hebben niets tegen Amsterdam, wel tegen dit spelletje. AU grootste wereldhaven, als ban- nseenirum in sterk opwaartse beweging, a Centrum van - steeds veeïrijdiger wor gde industrie in een gebied dat veel P"°ter is dan zijn geografische grenzen R°lterdam een stimulans en een vestigingsmogelijkbeid als bet Wereld- «Hidebcentrum broodnodig. Er dient (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Nationaal havenbeheer is geen reële 2aak, omdat er nog steeds geen sprake is van nationaal havenbeleid dat daaraan vooraf dient te gaan. Burgemeester W. Thomassen nam dit standpunt dinsdag middag in tijdens de commissie vergadering over de beleidsnota voor het havenbedrijf. Tijdens de discussie bleek dat Rotterdam niet schuw is voor regionaal havenbeheer voor het zuid westen van ons land. Als uit de studies waarmee een tiental com missies bezig is een regionaal be leid naar voren komt. dan vloeit daaruit mogelijk ook een regio naal beheer voort. Vrijwel algemeen heerste er onder de commissieleden een zekere onrust over te rigoureuze uitbreidingen van het Rotterdamse haven- en 'ndustrie- gebied in de Delta, m?t nair.e in de direbte omgeving van Rottc-Aam. De burgemeester stelde echter dat Rot terdam. beslist niet alleen in eigen buurt zoekt. Hij noemöj het een goe de zaak als havenuitbreldingen elders gebeuren als het hier onmogelijk is. Als er industrieën voor Nederland behouden kunnen blijven- dan zag hij die graag in andere havens. „Ons expansief denken moeten we >t> een ruimer kader plaatsen", zo zei hij. Burgemeester Thomasser. wees erop dat de spanningen in ars land zeer groot zijn en groter wot tien wat havenuitbreidingen betreft. Er zullen altijd konflikten ontstaan omdat alle partijen die met de zank te maken hebben (haven, recreate. landbouw e.d.) gelijk hebben. „Daarom is de problematiek zc moeilijk", zei h;j. De rooms-katholieke fractievoor zitter mr. L. A Struik vroeg rich af of de Rotterdamse gemeenteraad wel zo'n grote verantwoordelijkheid kan nemen in een zo omvangrijke proble matiek en teven» of de beheersvorm van de haven nog wel onbetwist is. Van de burgemeester kreeg hij als antwoord dat de raad inderdaad die verantwoordelijkheid heeft en er niet voor opzij moet gaan. Een open discussie over de beheersvorm moet er zijn, omdat het gemeentelijk be- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Theodorus Niemeyer te Groningen. Van der Pïaats te Bolsward en de Noord-Nederlandse Margarinelabrielc te Bolsward zuUen door aandelenruil hun krachten bundelen. Deze combinatie heeft een nauwe samenwerking tot stand ge bracht met Catz International, Rotterdam, voor de verwerking en verkoop van di verse voedlngsprodukten. Doel van de bundeling Is oprichting van een nieuwe maatschappij voor produktie en marketing van levensmiddelen. Nie- meyer. producent van koffie, thee en ta baksartikelen. zal zijn koffie- en theebe- langen In de nieuw te vormen maatschap pij inbrengen. Van der Plaats en de Noordnederlandse margarlnefabriek. ach tereenvolgens een koffie- en theebedrijf en een nevenonderneming van de eerste, worden in de nieuwe maatschappij opge nomen. Catz international Is een grote handel maatschappij op levensmiddelengebled met hoofdkantoor in Rotterdam en vestigingen in zes landen. ROTTERDAM De 8-jarige Arend Westerink uit de Schalkburgerstraat is dinsdag in de Da Costaschool van een hoogte van. 15 meier van een trap leuning op een betonnen vloer gevallen toten hij naar beneden wilde glijden. Met een beenfraktuur en een hoofd wond moest de jonger, naar het Zuider ziekenhuis. mei kracht te worden gestreefd naar ver* wezeulijking van het plan. De ontwikkeling van Amsterdam op de genoemde, gebieden is wel wat minder spektakulair te noemen. Waar baalt de hoofdstad overigens de eis vandaan dat Rotterdam maar moet ophouden en ten hoogste een filiaal van het Amsterdamse centrum zou kunnen krijgen? Een sterk staaltje van bluf, anders is het niet. De geschiedenis leert echter dal grote plannen in Amsterdam altijd lang in ijskasten liggen voordat zij worden ver wezenlijkt. Diezelfde ervaring toont aan dat plannen er in Rotterdam meestal kor ter over doen om tot werkelijkheid te worden... Een blijvend modieuzecreatie die past bij elk toiletje, bijiederegelegenheid,bijaiuwstem- mingen.ln een oogwenk verwisselt u een fort- kelende granaat vooreen dromerige opaal of stralende saffier. Geïntrigeerd? Beschouwt u deze advertentie gerust ais eén invitatie! passepartout-ring vanaf 67.- bijpassende stenen vanaf 24.50 edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. UINBAAN 92 tel. 116670 filiaal: oostzeedijk 155-157, rotterdam heer wel goed is, maar beslist niet het laatste woord betekent. Drs. H. J, Viersen fch) vond dat Rotterdam te veel op andermans stoei gaat zitten als het om havenuitbrei ding buiten de gemeentegrenzen gaat. De liberaal mr. K. Staab stelde overigens zonder kritiek te hebben dat de portefeuille van de haven mo gelijk een te zware belasting bete kent voor de burgemeester. Deze rea geerde daarop met de opmerking dat het voor het huidige college geen punt van discussie is, maar dat de verdeling in 1970 kan worden herzien indien men daar behoefte aan heeft. Sprekende over het havenoverleg in het zuidwesten zei de burge meester dat het Overlegorgaan Ha venontwikkeling Zuidwest-Nederland het maximum is om gezamenlijk overleg te beginnen. „We zijn nog toe aan het denkwerk en dat vraagt tijd", zei hij. „Het zal nog jaren du ren voor er bijv. een havenschap voor het Delta-gebied zal zijn". Moerdijk noernde de burgemeester een secundair er> complementair ha vengebied, ook als het voor schepen groter dan 20.000 ton bereikbaar zou zijn. In Moerdijk beeft Rotterdam niets gedaan dat zakelijk laakbaar zou zijn, een punt waarop met name de socialist mr. C. J. N. van Dongen had gewezen. Hij kon de ongerustheid in Zeeland over een te grootscheepse ontwikkeling in Moerdijk wel ergens plaatsen. Burgemeester Thomassen noemde, die vrees ongegrond. Hij zei zelf te verwachten dat Zeeland alle zeilen zal moeien bijzetten om in de toe komst de infrastructurele maatrege len te treffen die nodig zijn om de industriële ontwikkeling bij te kun nen houden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM „De ontwikkeling van de luchthaven is niet zoals wc die zouden willen zien". Dat zei wet houder mr. II. C. G. L. Polak gisteren tijdens de behandeling van zijn be leidsnota. Het college van B. en W. krijgt binnenkort een nota ter bespreking die bundelt over de toe komstige ontwikkeling van de lucht vaart en de mogelijkheden die er voor Rotterdam liggen. Positief dacht de wethouder over het verlenen van financiële steun door de regering in de exploitatie kosten van de luchthaven. De grootte van het bedrag is echter op dit mo ment niet bekend. In de nota die na B. en W. uiteraard ter behandeling in de raad komt wordt ook het probleem van een langere startbaan aangeroerd. De wethouder zei over dit punt dat er slechts een verlenging van 200 meter inzit, waardoor de totale lengte op 2400 meter zou komen. Er is geen plan de baan onder de rijksweg Rotterdam-Den Haag door te trekken. In de nota wordt ook de vraag gesteld of het zinvol is in de Schieveense Polder een tweede lange baan aan te leggen. Er zijn aldus wethouder Polak geen plannen voor een tweede na tionale luchthaven in de Hoekse Waard. Wel ligt er een „planologische schaduw" op een bepaald stuk ter rein, waardoor de mogelijkheid daar toe wel wordt open gehouden. O OTTERDAM hip) <-n Llein een grate luivm met een klein vliegveld. Een luchtha ven, die gelukkig nog steeds le venskansen heeft. Maar toch tot dusver niet voldoende opgang maakt. liet wordt tijd om de balans eens goed op te ma ken. Dat doet het gemeentebestuur dan ook. Er komt een uitvoerige nota, waarin alle, zelfs de meest vergaande ideeen, worden besproken. Hopelijk kon op basis van deze nota de luchthaven eindelijk concreet in perspektief worden bekeken. Zij moet het antwoord geven op de vraag welke reële mogelijkheden er zijn om de ge dachte rol als tweede vliegveld van ons land te kunnen vervullen. Zien de deskundigen voldoende kansen dan zal er uitgebreid moeten worden. Ook zal in dat geval rijkssteun zeker nodig zijn. De gedachte aan een aparte NV is verder bepaald de moeite waard. Hoe dan ook: Alles moet worden gedaan om de luchthaven Rotterdam eindelijk op groter schaal te krengen. Flet zou ons verwonderen als er geen kansen zijn om te benutten. Jj7 INDELIJK lijkt het havenplan Rijnpoort toch naar de goede bestem ming te worden geloodst. Rotterdam heeft lang moeten pleiten bij vele instan ties om dit projekt geloofwaardig te ma ken. Nu lijkt er dan in de hogere bestuursniveaus (Rijnmond verleende al eerder zijn medewerking) voldoende steun te komen. Zoals steeds gezegd: dit plan of geen. Ten dele kan dit projekt op die plaats niet worden gemaakt. Helaas is er een stukje Westland nodig, kan de omvang niet binnen eigen grenzen worden gerea liseerd. Waarborgen tegen zout water zijn erbehalve grondverlies 2ou bet West- land niet boeven te vrezen. Eerder kun nen er wellicht vruchten worden geplukt. Het is maar goed dat Rotterdam de haven op dit moment niet broodnodig heeft. Straks wel, maar dan moet Rijn poort ook al fungeren. Zoals steeds, is de procedure tijdig ingeluid, in de we tenscbap dat die op weerstanden zou stui ten. Dat klopte volledig. Nu lijkt echter het begin nabij. Zo ja, dan is ook hier weer voldaan aan het principe: de kade wacht op het schip". VOOR VEELEISENDE MUZIEKLIEFHEBBERS - EEN GROTE KEUZE BU UUUL 1 AEHT V. NESSTRAAT38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 118811-235327 orgel van de Nieuwe Zuiderkerk dat verkocht is (boven) en drie mensen, die met de verkoop te maken hadden, v.l.n.r. notaris P. G. Hoek, ds. P. Robbers en scriba T. de Vlaming. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Rijnpoortha- ven (tussen Hoek van Holland en Maassluis) heeft een zeer grote kans te worden aangelegd, omdat bij bur gemeester Thomassen de indruk bestaat dat de regering het plan ze ker zal steunen. Hij verkondigde deze mening tijdens de behandeling van de beleidsnota voor het havenbedrijf. Indien Gedeputeerde Staten zich negatief zouden opstellen, dan zal Rotterdam „aan de bel trekken" bij de ministers die direkt met het plan te maken hebben. De minister van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning zou bijv. kunnen bepalen dat er planologisch geen bezwaren zijn. Een dergelijke procedure is echter nog nooit voorgekomen. Belangrijk vond de burgemeester het dat de Raad voor de Waterstaat en Rijnmond zich positief ten opzich te van Rijnpoort hebben opgesteld. Het is onmogelijk Rijnpoort binnen de eigen gemeentegrenzen van Rot terdam te houden. Dat zou een te beperkt plan zijn en een voorstel daartoe is beslist niet te verwachten, aldus de burgemeester. Rijnpoort zou in dat geval niet rendabel zijn te exploiteren en ook nautisch grote be zwaren opleveren. Inmiddels is men wei afgestapt van het plan er een passagiersterminal (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Amsterdam zou het liefst willen dat Rotterdam zich zou terugtrekken met het plan voor een wereldhandelscentrum. Dat is de indruk die burgemeester Thomassen maandag heeft gekregen tijdens een onderhoud dat hij met zijn Amster damse collega had met de minister van economische zaken over de mo gelijkheden voor een centrum in Rot terdam en Amsterdam. „Amsterdam zou misschien wel een filiaal van zijn centrum in Rotterdam willen zien", deelde hij gisteren tijdens de com missievergadering over het havenbe drijf mee. De minister heeft gevraagd om ge zamenlijk overleg te plegen over de totstandkoming van een wereldhan delscentrum. De burgemeester be twijfelt echter of uit dit overleg iets zal kunnen komen. „Wij gaan onverflauwd met ons plan verder", zei hij, „hoewel er im plicaties zijn opgetreden die we eerst niet wisten". Volgens hem is een we reldhandelscentrum in Rotterdam op zijn plaats, omdat de handel in de eerste haven ter wereld snel groeit. Over de verwezenlijking is echter nog niets te zeggen. Burgemeester Thomassen zet ver der dat Rotterdam geen toestemming van hoger bestuur nodig heeft, omdat de financiering van het projekt door particulieren zal geschieden. De ge meente wordt slechts huurder van een deel van het complex, om daar een deel van het gemeentelijk haven bedrijf te huisvesten, Gedacht wordt aan direktie, economische dienst en de informatie-afdeling. aan te leggen. Men zoekt nu naar de mogelijkheid de Wilhëlmiuakade (Holland-Amerika Lijn) te laten uit groeien tot een terminal die gebruikt I kan worden door alte passagierssche- j; pen die Rotterdam aanlopen. j Wat er in de toekomst zat moeten j gebeuren met de oude stukgoedha- j vens op de Rechter Maasoever is een kwestie die momenteel niet aan de orde is. zei de burgemeester in ant woord op vragen van mr. K. Staab (lib.) en de heer H. van der Pols (soc.) Een commissie ad hoe is bezig met een studie over dat onderwerp en daarop moet men wachten. Over de Zalmhaven zullen B. en IV. binnenkort weer praten. Het is een onderwerp waarover diverse me ningen heersen. yr/ra SS-121 De geruisloze, volau tomatische wekker met uniek 24uurswek- systoem, die u maar één keer hoeft in te stellen. Verlichte wij- zerplaatSierlijk model. In 3 fraaie kleuren. "SPER5V RAMP ROTTERDAM De Nederlandse Operastichting heeft dinsdagavond een uitverkochte Rotterdamse Schouwburg intens (loan genieten van een voorstelling van Verdi's „La Tra- (Vervolg van pag. 1) De heer Quint was ruim tien jaar in dienst bij de brandweer waarvan ruim negen jaar als hoofdman. Het ziet er nu inderdaad naar uit, dat de meeste vrijwilligers zullen opstappen wanneer de alarmering voor het vrij willige gedeelte van het brandweer korps bij klein alarm wordt afge schaft. De manschappen van enkele blus- eenheden zijn direct na de rumoerige vergadering in Palace bijeen geko men om zich over de situatie te be raden. Resultaat: De mannen van de biuseenheden 311 en 322, die in de binnenstad opereren, trekken zich per 1 januari 1969 terug. Ook de manschappen van de biuseenheden 611, 222, 132 en 224 zullen er vrijwel zeker mee stoppen. Andere eenheden hebben nog geen definitieve beslissing genomen. De kans is echter bijzonder groot, dat verreweg de meeste manschappen er de brui aan zullen geven. Brandmeester G. Oord, bevelvoer der van de biuseenheden 311 en 322 en al ruim 26 jaar in aktieve dienst, heeft geen goed woord voor de nieu we brandweer-verordening over. „Ik pas er voor om bij middel-alarm te worden opgeroepen wanneer de be roepskrachten de zaak al geblust heb ben. Wij mogen dan de slangen op ruimen. En we hebben echt geen be hoefte vuilnisman van de ROTEB te worden. We zijn uit liefhebberij brandweerman en geen vuilnisman". De heer Oord noemt het abnormaal dat overheidsdiensten als brandweer, GG en GD en politie in het politieke vlak worden getrokken. Hij betitelt het manipuleren met cijfers over de opkomst van vrijwilligers bij klein alarm als een vuil zaakje. Een gemiddelde opkomst van 2,7 man per bluseenheid betekent altijd nog, dat er overdag 106 vrijwilligers beschikbaar zijn. Daar staan dan slechts 64 beroepskrachten, die dan in de uitruk zitten, tegenover. Dc lieer Oord voegt er nog aan toe, dat er bij geen enkele grote brand een tekort aan brandweerlieden is geweest. Er waren er eerder te veel dan te weinig. Geruchten als zouden leden van de Bescherming Bevolking een oproep hebben ontvangen om in geval van nood de plaats van de „weggelopen" vrijwillige brandweerlieden in te ne men, missen, volgens de heer L. van Marion hoofd BB in de A-kring Zuid-Holland elke grond. Hij be klemtoont, dat er geen oproepen aan BB'ers zijn gezonden. De BB beschikt sinds anderhalf jaar over een kleine vredesrampen- organisatie, die aanvullende hulp kan verlenen. Wanneer het nodig mocht zijn en dit van hogerhand ook wordt verzocht, kan deze orga nisatie bij de brandbestrijding in Rotterdam worden ingeschakeld, al dus de heer Van Marion. ROTTERDAM Het konink lijke instrument, dat het 5451 pij pen tellende Walckerorgel in de Nieuwe Zuiderkerk aan de West zeedijk toch is, is verkocht. Voor een bedrag, waarover orgelbou wer Fontein zegt: „Ik heb er geen woorden voor", zal het wor den overgebracht naar de pas ge reedgekomen geheel gerestau reerde hervormde kerk in Does burg, Toen notaris P. G. Hoek de beide bedragen noemde waarmee twee gegadigden hadden inge schreven, namelijk 10,050 en 27.500, keken de aanwezigen in het zaaltje achter de kerk el kaar aan met een uitdrukking van „is dit wel serieus". Ook het feit dat er slechts twee enveloppen bij dc notaris waren bin nengekomen, terwijl er toch zo'n gro te publiciteit rond dc voorgenomen verkoop is geweest en de grote kwa- C- Van een onzer verslaggevers liteiten van het orgel in aanmerking genomen, werd met enige verbazing aangehoord. Voordat de notaris de twee brieven opende wachtte hij tot half elf: de officiële tijd, maar er kwam geen derde inschrijving. Onmiddellijk na het noemen van de bedragen niet van de namen reeds aspirant kopers ging de commissie van beheer in vergadering. Algemeen werd verwacht dat men de verkoop zou aanhouden. Groot was dan ook de teleurstelling toen men het toch toewees en wel aan de hoogste inschrijver, de keerk van Doesburg, Uiteraard was er in dat „kamp" begrijpelijke vreugde. Kleine troost voor de Rotterdamse orgelliefhebbers de laatste organist van de Nieuwe Zuiderkerk, Koos Bons, oudste leer ling van de onlangs overleden Piet v.d. Kerkhoff, zal zolgend jaar tij dens de opening in Doesburg het or gel bespelen. In 1915 heeft houthandelaar Bos het orgel voor ongeveer ƒ100.000 la ten bouwen bij E. F. IVakker en Co. in Ludwigshurg (Duitsland). Dat be drijf mocht het grote instrument in de jaren 1966-1967 ook restaureren. De kerk betaalde Waleker er bijna een ton voor. De kerk van Doesburg (in de oor log geheel verwoest en nu bijna weer helemaal opgebouwd is er met dit bedrag natuurlijk niet. De heer A. M. de Boom uit Den Dolder die ais adviseur optreedt voor de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Doesburg denkt nog veel geld nodig te hebben voor het. orgel weer speelklaar in de ver nieuwde kerk staat. Het afbreken, vervoeren en weer opbouwen zal de viata", die zich meten kon met eve nementen uit het verleden, die diep in het geheugen van de operaliefheb bers zijn geprent. Op twee kleine rolien na was het alles Italiaans wat de kLok sloeg, maar de Rotterdammers hadden het geluk, dat Erna Spoorenberg de rol van Vioietta Valéry vervulde, prach tig zong met een stralende stem in haar gelukkige tijd en met ont roerende dramatiek vol sublieme pianissimo's in haar ellende, en mee slepend acteerde. Het was een triomf, voor haar, wat ook bleek uit de don derende ovatie toen zij na het slot alleen voor het gesloten doek ver scheen. Haar tegenspeler Alfredo Germont kreeg door Giorgio Grimaldi ook prachtig gestalten. Hij beschikt over een prachtige tenorstem, die geluk kig niet tot grote uitbarstingen kwam, maar een verrukkelijke mezza-voce liet horen. Die grote uitbarstingen waren er wèl, toen Attilio D'Orazi als vader Germont in het tweede tafereel ach ter op het toneeli zijn zoon de les stond te lezen als een bulderbassen- de Wodan in een "Wagner-opera. Ge lukkig kreeg zijn heel mooie geluid op de duur wat meer van de soe pelheid, die zang van deze „père noble" moet hebben. Luciana Palombi voldeed goed als vriendin en als kamenier van Vioiet ta, en de rollen van de voornaamste feestvierders waren bij Mario Fer- rara, Andrea Mïneo, Gino Calo en Loris Garabelli in goede handen, en de Nederlanders Paul Boeken en Wim van den Engh staken bü hen niet slecht af. De decors en costuums van Thierry - Bosquet waren bijzonder 'fraai, en met de levendige regie van Jean- Marc Landier lokten zij een applaus van verrassing uit, toen het gordijn opging voor het gemaskerde bal. De koorzang was bijzonder goed, waarvoor Cor Olthüis een pluim heeft verdiend, en het ballet met de solis ten Ana Mercedes en Antonio Es- pagnol kreeg terecht een opendoek je. Het Utrechts Symfonie Orkest heeft onder de meeslepende leiding van Giuseppe Morelli voortreffelijk gespeeld en deze onsterfelijke parti tuur alle glans en warmte gegeven, vooral in het laatste tafereel. Hoe goed deze voorstelling het publiek is bevallen, was af te leiden uit de maar niet ophoudende ovaties na het slot van de opera. G. M. Dersjant 1667 MICHIEL DE RUYTER MAAKT TOCHT NAAR CHATHAM. GEHEIM WAPEN: HARTVERSTERKERTJE ACHTER DE HAND:"VLEK", Wel wis an waarachtig was in die lijd "Vlek" er al. Van 1550 af wordt "Vlek" volgens hetzelfde oude recept uit zuiver graan gestookt. Ook die extra zacht» jonge jenever "Vlekje". D« goedkoopste van au» merkjenevers. 10.25 per liter. ANNO 1550 kerk tussen de 150.000 en 175.000 gaan kosten. Vermoedelijk zal dit werk ook door de firma Waleker worden gedaan. Dan komen er nog talrijke bouw kundige kosten. Men wil namelijk het zandstenen basement en de pila ren zoals die in de Nieuwe Zuider kerk staan ook kopen, van de sloper, en overbrengen naar Boesburg. Vol gens de heer De Boom is de Doesburgse kerk daar geschikt voor. Hij noemde het bedrag van 27.500 verantwoord voor Doesburg ondanks de tegenkantingen van mensen die streven naar een mecha nisch sleepladen-orged en vinden dat een elektro-pneumatisch orgel uit de tijd is. Hij hoopt dat het Orgel in de loop van 1969 kan worden overge bracht. Orgeikenners onder de aanwezezi- gen schatten de sloopwaarde op 175.000. Aanmerkelijk hoger dan de verkoopprijs, maar in het testament van schenker (houthandelaar Bos) is bepaald dat het orgel niet voor de sloop zou mogen worden verkocht. De heer Sietsma-Klooster had at enkele relaties in Amerika die be langstelling hebben. Omdat hij echter geen strikte opdrachten had, wilde hij niet hoger gaan. dan 10.050. Na het bekendmaken zei hij: „Als Ik dit had geweten was ik we! hoger ge gaan". 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1