mum Maar weinig soelaas voor grote gezinnen Rooskleurig perspectief in probleem woningnood Eerste sportsoos trok grote belangstelling AGENDA Al jong op dievepad Bestuur stuurt brief aan dierenvrienden ZIEKENHUISBOUW KOST 34 MILJOEN Laatste lei op dak van de Grote Kerk Vrij viswater in Nïeuwland Zet die fles gerust midden optafel. Hij mag gezien worden. Instelling sportprijs van h jaar Singelkwartier blijft actief Bode Bos hondt er mee op Herman van Veen met Harlekijn in Stadsgehoorzaal Geen papieren leden Con Amore zingt in Ichthuskerk Mevr. Van den Berg legt functie neer Raadslid Halkes onderscheiden A.r. statencentrale in Naaldwijk bijeen Ingebroken bij twee winkels m W inkels 's avonds geopend R. PH. O. NAAR AMERIKA EN ENGELAND Byrgerlljke stand SCHIEDAM JENEVE SCHIEDAM Hoewel er op het ogenblik een schrijnend wo ningtekort heerst, biedt de toe komst rooskleurig perspectief. Als de plannen worden gereali seerd, verwacht het gemeente bestuur, dat in de jaren 1968, 1969 en 1970 in totaal 2770 wo ningen gereed komen. Kerstconcert '""laag "n morsen era dagelijks Sportprijs ALLEENSTAANDEN Kinderlijkje uit water gebaald SCHIEDAM Een nadere ra ming van de kosten van bouw en inrichting van het nieuwe Ge meente-ziekenhuis met zuster huis toont aan dat deze 34.132.000 gaan bedragen. Avond over zending in ïmmamielkerk Kapitein mag twee maanden niet varen Man zaagt duim af RSR-teams verloren ROTTERDAM Het Rotter dams Philharmonisch Orkest uitnodiging twee concerttour- maakt in het komende seizoen op nees: in het najaar van 1969 naar Engeland en in het voorjaar van 1970 naar Amerika. ROTTERDAMMER Pagina 5 DONDERDAG 21 NOVEMBER 1968 W'(X' ..5? Voor grote en zeer grote gezinnen zal dit over het algemeen maar een schrale troost zijn, omdat hun huisvesting grote moeilijkheden ople vert. Bij Bureau Huisvesting staan op het ogenblik ongeveer 240 gezin nen ingeschreven van zes tot negen personen en ongeveer 40 gezinnen van negen en meer personen. De toestand voor aanstaande en jonge echtparen is ook nog niet zo plezierig. Ongeveer vijfhonderd pa ren zoeken een woning, terwijl onge veer driehonderd gezinnen met één of meer kinderen zich min of meer moeten behelpen met inwoning. Teleurstellend is het feit, dat onge veer 770 personen, die elders wonen en in Schiedam hun werkkring hefb- *ln> 371 SCHIEDAM Het Schiedams Christelijk Mannenkoor geeft op vrij dagavond 20 december een kerstcon cert in de Vrijg. Geref. Kerk aan de Westvest. Feike Asma zal medewer ken als orgelist, en Beranrd Ver- steege verzorgt de bassoli. Kaarten verkrijgbaar bij: M. Kopmels, Burg. Knappertlaan 274-b; J. Poot, Nassau- laan 51; H. J. Troost, Aleidastraat 23; G. Huisman, Mgr. Nolenslaan 189. (Van een medewerker) SCHIEDAM De Schiedamse Sportsoos is woensdagavond om cn- ieie minuten over negen geboren na- iii SBLO-voorzitter J. D. Degrcef de [«1-zwarte kleuren van de stad van m ooievaar bad afgetrokken. Daar in» werd niet alleen de ooievaar aeSttaar, maar tevens de naam van ie jonggeborene „Schiedamse Sportsoos." Hiervan waren meer dan honderd genodigden uit het Schiedamse sport leven getuige en dat houdt meteen si in, dat deze eerste avond volledig jsslaagd mag heten. Ceremonie meester Nick Spithoven verheugde ich in de geweldige opkomst, waar bij hij met name de ex-internatio- caals Jan van Schijndel en Cock van Jtn Tuyn noemde, alsmede Nico van Slobbe, bekend m de tafel tenniswe reld. Onder de aanwezigen bevonden :ich ook commissaris van politie C. van der Haagen, de heren J. C. Bron- ncman, J. Bijkoo, A, de Jong, sporl- haldireeteur Cor Bolmers, G. Kens, mejuffrouw G, D. de Graaf, wet- hojder van sportzaken, vele club bestuurders, diverse trainers, SG-öi- recteur P. van der Boom, de heren J. van der Griend, A. Verlinde en Chris van Dijk en nog vele andere notaba len uit de sportwereld. Hans Degreef kondigde voor de leboorte" reeds aan, dat alles goed sas met de toekomstige kleine, dat ie geboorte een kwestie was van af tellen van seconden en dat niet eer ier een communiqué uitgeven zal torden dan in de avondbladen van fonderdag. Hij sprak de wens uit dat alie sportliefhebbers in Schiedam de pe te en de meters zullen worden van •ae sportsoos en hoopte op veel bef te toewijding, sympathie en en- inousiasme, waardoor het voort- testsan van deze bijeenkomsten (die sm de veertien, dagen gehouden gaan forden) verzekerd zou zijn. Met een tost op een goede toekomst voor de tportsoos besloot hij zij'n toespraak. Namens de Rotterdamse Sportpers brak Bart m 't Hout, nadat reeds wt een fraai bloemstuk felicitaties jraren overgebracht. Hij sprak over dergelijke sportsoos, die jaren weden in Rotterdam eens het le venslicht zag, maar die maar drie SCHIEDAM De Nederlandse «oud van Oudstrijders en Dragers het Mobilisatiekruis, afdeling «ffledam, houdt mopgen, vrijdag, «feestavond in Musis Sacrum. Het programma vermeldt het 'Jjspel m drie bedrijven van Larry Johnson „Haar andere man" door >5 toneelvereniging „Alberdingk '°W onder regie van Jacques van ®ste ren. Muzikale medewerking ^■rteent het Music Trio onder leiding "S K, van Dorp. Aanvang acht uur. ^ynuelkerk: zendlngsavond. ds Kam- SSjikerk: Concert Con Amore. 20. 50-sS!$l5ots!aa,: feestavond £H- w ''aardlagen, 19.43. üiviïr?'000 Rotterdammer", Smalle to"»"».! lb tel. 34 67.75. Si® GD: tel. JJ5S55. ïirïiti? 'Jm m c r voor meldingen luchtver- SlarK, ea geluidshinder: 26.25 26. bezorging; H. Verhey, F. K. bi. 310, tel- 34.33 45, dagelijks iMheek; ir. a. l. Backer. Hoogstraat Ki- 34.21.52. Dit beeldje, voorstellende een hordenloper, onthulde commis saris van politie C. van der Haagen gisteravond op da eerste Schiedamse Sportsoos-avond. Het ontwerp is van de Schie damse kunstenares Judith Simp. vergaderingen heeft overleefd. Hij hoopte dat de Schiedamse sportsoos een beter bestaan zou hebben. Commissaris van der Haagten ont hulde later op de avond een beeldje, gemaakt door de Schiedamse kunste nares Judith Stuip en voorstellende een hordenloper. De heer Van der Haagen kondigde daarmee een sport prijs aan, die ieder jaar in de maand december toegekend zal worden aan een persoon of organisatie ge vestigd in Schiedam die zich in het daarvoor liggende jaar naar het oordeel van de jury in de sector sport het meest heeft onderscheiden. De jury bestaat uit: burgemeester H. Roelfsema, commissaris C. v.d. Haagen, SG-direeteur P. v.d. Boom, SBLO-voorzitter J. D. Degreet. B. C. van Bochove (Het Vrije Volk), P. Buil (De Schiedammer), E. Mast (De Rotterdammer) en C. Marijnen (Rott. Nieuwsblad). De sportsooscommissie bestaande uit de heren N. Spithoven, Jac. van Oud- heusden, E, Mast en B. C, van Bocho ve heeft de volgende avond op woensdag 4 december gepland, die dan in het teken van Sint Nicolaas zal komen te staan. Het ligt in de bedoeling dan een andere opzet te die nog een crièn terend karakter brengen dan op de openingsavond, droeg. ben, graag hier willen wonen, maar geen huisvesting kunnen vinden. Het aantal hoofdbewoners, dat ter- wilie van een groter bij hen inwo nend gezin, een kleine woning wil betrekken, is niet groot, namelijk 2 terwijl 75 gedeeltelijk zelfstandig wonenden met hun behpizing niet te vreden zijn en daarvoor een oplos sing trachten te vinden. Wat betreft de niet- bejaarde al leenstaanden is het gemeentebestuur van mening, dat het op het ogenblik nog niet mogelijk is het verschil tus sen de normen voor gehuwden en alleenstaande woningzoekenden te verkleinen. De minimumleeftijd voor toewijzing van een zelfstandige wo ning is nu voor een vrouw 30 jaar en voor een man 35 jaar. Voor onderwij zers, werkzaam in Schiedam, wordt op deze regel een uitzondering ge maakt Op het ogenblik zijn in Groenoord twee fiats van 48 tweekamerwonin gen in aanbouw. Bij het ministerie is een plan aanhangig gemaakt voor o.a. 35 tweekamerwoningen in de pre miesector. Het object, in totaal 125 woningen, zal worden opgetrokken aan de Nieuwe Damlaan. Het huizenbestand in Schiedam vertoont zwakke plekken, wat tot uiting komt in het aantal krotwonin gen, dat boven de drieduizend ligt Van de naar woomruimte zoekende „gevallen" worden er 1200 als „kre- peergevallen" aangemerkt. B en W maken over de toestand in de huisvesting een voorzichtige op merking: „Het probleem zou niet zo groot behoeven te zijn, als niet velen, onder wie veel bejaarden, die In een voor hen te grote woning verblijven om overigens begrijpelijke redenen, speciale maar moeilijk te vervullen wensen zouden hebben ten aanzien van een toe te wijzen woning." SCHIEDAM De wijkvereniging „Het Singelkwartier" heeft weer heel wat op het programma staan. Naast gezelligheidsavonden, beiegt de ver eniging voor de jeugd in het Singel kwartier een contactavond in zaal Ma rijke. Op deze avond kunnen aspirant leden hun wensen kenbaar maken en ideéen lanceren. Bepaald misnoegd is het bestuur over de interesse van bewoners van het oostelijk stadsdeel. Die bleek op de contactbijeenkomst met vertegen woordigers van het gemeentebestuur nihil te zijn. Overigens werden inter essante onderwerpen aangesneden, waarover ieder zijn zegje kon zeggen. Het gemeentebestuur gaat door op de ingeslagen weg en belegt binnen kort weer een contactavond. SCHIEDAM De heer W. H. Bos, hoofdbode In hei stadhuis, gaat 1 de cember met pensioen. Hij is dan 24 jaar in gemeentedienst werkzaam ge weest. De capaciteiten van de heer Bos liggen op velerlei gebied, als rasecht Schiedammer hij werd geboren in het Groeneweegje als zoon van de bekende kolenhandelaar leefde hij intensief mee met het stedelijk ge beuren. Hij heeft vijf burgemeesters zien komen en vier zien gaan. Dat waren de heren Draaier, Bos, P. A. Bos. Peek en nu burgemeester Roelfsema. De heer Bos heeft verschillende hobby's: „Wat mijn ogen zien kunnen mijn handen en dat was wel eens lastig, want je doet dan ook alles." „Vroeger was ik leraar op de - avond- ambachtschool, daar gaf ik electrotechniek. Na de bevrijding heb ik ook voor de radiomstailatie in het stadhuis gezorgd. Iedereen was er toen verbaasd over waar dat mooie geluid vandaan kwam. Bij de ge meente heb ik van ai mijn betrekkin gen het prettigst gewerkt". Dertig jeugdleden van de Schie damse Reddings Bngade zwommen woensdagavond de verplichte toeren, bij het Jeugdbrevet van de Konink lijke Nederlandse Bond tot het Red den van Drenkelingen. Voor Brevet I slaagden; Yvonne de Groot, Kann Vermey, Jan Meyer, Bert Penning, Martin Draer, Leo van de Water, Inge Blokland, Marjan Ke gel, Tineke Bervoets, Anja Bervoets, Frieda Keiser, Gonnie van Dijk, Ton Boks, André Hersbach. Aan de eisen voor Brevet II voldeden: Renée Sak- ko. Flora Westerveld, Hans Le Pair, Rudi Koopmanschap, Kees Konings, Bia Rottier, Mary Volk, Prudente Kloos, Marja Loch, Bettie Broersma, Marie van Zomeren, Marcus Bosman, Dinie Kramers, Hans Aleman, Wil lem Leendert van Dijk, Godefnede Slaaf. In december en januari kunnen nieuwe leden worden ingeschreven. (Van onze verslaggeefster) SCHIEDAM De politie heeft een negen-jarige jongen aangehouden, die bekende in de afgelopen maanden tien inbraken te hebben gepleegd. Hij stal bij voorkeur uit woonboten. Op drie daarvan sloeg hij in het weekeind nog zijn slag, namelijk op de woonboot Anjo in de Nieuwe Haven, op de Flompeblad aan de Westerkade en op de Paulus in de Schie. Hij bekende verder geld te hebben gestolen uit woonboten aan de Gordel- we" te Rotterdam en aan de Westerkade in Schiedam. Ook kwam aan het licht, dat hij kleine diefstallen pleegde uit de Thorbeckeschool, het dierenasiel, de Mater Deischool en uit een schaftkeet aan de Mathenesserweg, Uit een keuken aan de Jacob Catslaan stal hij een portemonnee. Bij de jongen thuis konden enkele bedragen worden achterhaald. ROTTERDAM Uit het water van de Eerste Petroleumhaven heeft de rivierpolitie woensdag het stoffe lijk overschot opgehaald van de drie jaar oude Stephen Ardon. Het jongetje was 31 oktober bij een aanvaring tussen het Duitse kust vaartuig City of Dublin en het tankschip Lemna te water geraakt en verdronken. (Van een onzer verslaggevers) YLAARDINGEN Cabaretier Herman van Veen komt donderdag avond 28 november met zijn theater Harlekijn naar de Stadsgehoorzaal, In korte tijd iheeft hij zich een geheel eigen plaats veroverd in de wereld van de kleinkunst, waar hij zich kan meten met de allergrootsten. „Mijn theater is het avondje uit van een paar honderd mensen. Vo gels van allerlei soort. Ik probeer ze uit de dagelijkse sleur te trekken, een romantische kick te geven. Ik neem ze mee in een schaterlach en halverwege breek ik het sfeertje weer eigenhandig af. Ze mogen geen moment het gevoel krijgen, dat ze me helemaal door hebben, dat er een gladde entertainer voor ze staat", zegt hij. Aan het programma werken verder mee Floortje Klomp (Fleur Colombo van het songfestival in Knokke), het Amerikaanse negerzangeresje Africa Yarbe, Laurens van Rooyen (piano) en een combo bestaande uit Geraard Stellaard (orgel), Eric van der Wurff (fluit), Tonnie Koning (slagwerk) en Bert Ducaat (bas). De toegangsprijzen bedragen twee, drie en vier gulden Kaarten zijn van dinsdag 26 november af verkrijgbaar aan de kassa, dagelijks van 's mor gens tien tot 's middags een uur, en op de dag van de uitvoering vanaf zeven uur 's avonds. Hoewel het aantal patiënten, dat opname verlangt in het oude zie kenhuis iets terugloopt en verwacht wordt dat hierdoor een overcapaciteit zal ontstaan, meent de commissie voor het nieuwe ziekenhuis, dat hier aan tegemoetgekomen kan worden door opname van patiënten uit omlig gende gemeenten. Gedacht wordt aan Vlaardingen en Rotterdam, waar di kwijls bedden tekort zijn. De gemeenteliike geneeskundige en gezondheidsdiensten in die steden zul len te zijnertijd on de mogelijkheid van opname m Schiedam worden ge wezen. Ook omdat zeker m de eerste tijd met een onderbezetting m het hoofd gebouw moet worden gerekend, vindt het gemeentebestuur het met oppor tuun nu reeds met definitieve plan nen te komen voor verbouwing van de kinderafdeling tot een afdeling ge riatrie. Zeker de eerste tijd zuilen geriatrische gevallen in het nieuwe ziekenhuis worden behandeld. Ten aanzien van de vestiging van een beauty-shop is het gemeentebe stuur van mening, dat gezien de mees tal zeer korte opnameperiode, hieraan (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De 1200 leden van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Vlaardingen en omstreken, hebben van het door de ledenvergadering in ere herstelde bestuur vanmorgen een brief ontvangen. Daarin wordt het besluit uiteengezet om te breken met de landelijke organisatie. Zoals bekend heeft de ledenverga dering dit besluit maandagavond ge nomen. De statuten zullen worden herzien en de leden zullen binnen kort bericht krijgen de nieuwe naam „Dierenbescherming Nieuwe Water weg" te voeren. Verder deelt het bestuur mee, dat de door het hoofdbestuur (als plaatsvervangend afdelingsbestuur) uitgeschreven ledenvergadering op vrijdagavond in Muzanda geen zm meer heeft. Men heeft het hoofd bestuur hiervan in kennis gesteld. Het bestuur spreekt de wens uit, dat de tegenstellingen, „ontstaan m de afschuwelijke periode die achter ons ligt", aan de vergetelheid zullen worden prijsgegeven en dat binnen kort een vruchtbare samenwerking kan- groeien met het hoofdbestuur, ten dienste van de dierenbescher ming in het algemeen. Het bestuur schrijf verder onder- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagavond geeft het dameskoor Con Amore een concert m de Ichthuskerk, dat om 8 uur begint. Verder verlenen mede werking het zangkoor van de doopsgezinde gemeente te Den Haag en het Viaardingse mannenkoor Apollo. Het geheel staat onder lei ding van dirigent Theo Te Laak. Het concert betekent het eerste zelfstandige optreden van Con Amo re. Het programma vermeldt een groot aantal geestelijke liederen. De toegang is vrij. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vanavond, derdag, wordt om acht uur in de grote zaal van de Immanuelkerk een zendingsbijeenkomst gehouden, waar ds. Karoma zal spreken over „We reldzending, onze zending in onze ei gen omgeving, toegelicht met beelden uit een zendmgsgebied". In de pauze is er gelegenheid een kleine expositie te bezichtigen, ter wijl men kan luisteren naar Afri kaanse muziek. Iedereen is van harte welkom. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Volgende week dinsdag houdt de Stichting Unie Vrouwelijke Vrijwilligers in gebouw de Halte aan de Callenburgstraat 15 een contactmorgen, die om kwart over tien begint. Deze bijeenkomst draagt een bijzonder karakter van wege het afscheid van mevrouw P. M. van den Berg-Man in 't Veid. Mevrouw Van den Berg heeft als secretaresse bijna zestien jaar de af deling met veel toewijding gediend. Zij meent dat de tijd is gekomen haar taak m andere handen te leggen en heeft daarom besloten haar func tie neer te leggen. Haar opvolgster wordt mevrouw A. Smit-Bouman. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer P. J. Halkes, lid van de gemeenteraad voor de KVP, is onderscheiden met het gouden erekruis „Pro Ecclesia et Pontifice". Deze onderscheiding honoreert niet alleen zijn werk ais schoolhoofd, maar met name ook zijn activiteiten op sociaal en politiek terrein. vonden te hebben, dat de afdeling geen „papieren" leden telt maar „wis en waarachtig werkelijke leden". De ze ervaring heeft het bestuur de sti mulans gegeven verder te werken. VLAARDINGEN De A.*R. Sta tencentrale Delft houdt zaterdag 30 november haar jaarvergadering in „De Binnenhaven". Havenstraat 18 te Naaldwijk. Staatssecretaris A. van Es za] er spreken over „NAVO en Warschaupact na Tsjeehoslowa- kije". Ter voorziening van de vakature die ontstaat door het aftreden van dr. A. Veerman, die partijvoorzitter is geworden, heeft het centralebestuur de heren J. van Katwijk (Schiedam) en J. P. Verheul (Rijswijk) op een dubbeltal geplaatst. Ook moet een opvolger worden gekozen voor de heer J. van Dorp (Maassluis), die we gens vertrek naar Apeldoorn zijn bestuursfunctie heeft neergelegd. Tenslotte wil men nu ook enkele kleinere plaatsen in het bestuur ver tegenwoordigd zien: voor Maassluis staan kandidaat de heren H. Hijwege en I. van der Knaap, voor Maasland J. Kwakkelstein en J. P. N. Welker en voor Naaldwijk G. van Kranen burg en A. van der Wel. Voorgesteld wordt de afdracht van de kiesverenigingen aan de Staten centrale met ingang van 1969 te stel len op 1,50 per lid per jaar. Hier van blijft minstens 0,50 voor de Tweede Kamerverkiezingen gereser veerd. De vergadering begint om 14.45 uur. VLAARDINGEN De Raad voor de Scheepvaart heeft kapitein K. Z. S. uit Vlaardingen de bevoegdheid als kapitein te varen ontnomen voor de tijd van twee maanden. Zijn schip, het m.s, Breezand, had tijdens een reis van Archangel naar Londen te kampen met zware slagzij zowel over bakboord als over stuur boord als gevolg zo meent de raad van onoordeelkundig beladen. Een deel van de deklast hout moest over boord worden gezet Het weer was sledhts geweest, waardoor het hout aan dek nat was geworden met ge volg dat het schip zijn stabiliteit ver loor. VLAARDINGEN De 31-jarige A. van 9speren uit Vlaardingen raakte- gisteren bij het afzagen vaa een stuk hout, op het bouwwerk van de N.V. Aana. Mij Van Orrnne en de Groot aan de Grebbebage in Rotterdam, met zijn linkerduim onder de elektrische cirkel zaag, waardoor de duim geheel werd afgezaagd en de wijsvinger ernstig werd verwond. De man is naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Gisternacht ds ingebroken in een levensmiddelenbe- drijf aan de Floris de Vijfdelaan. Met een baksteen werd de deurruit inge gooid, waarna uit de winkels voor ongeveer 600 aan sigaretten werd ontvreemd. Eveneens is ingebroken bij een le- vensmiddelenbedrijf aan de Van Ho- gendorplaan. Men heeft zich door In- klimming toegang verschaft Bij con trole bleek niets te zijn vermist. VLAARDINGEN De heer j. Wouters, kerkvoogd van de hervormde gemeente, heeft woensdag de laatste lei gelegd op het dak van de Grote Kerk op de Markt. Dat is met enig officieel vertoon gepaard gegaan. Deze laatste lei van de totaal ongeveer 75.000, die het dak bedekken, was ter gelegenheid van zijn speciale functie als sluitstukvan koper. De heer Wouters heeft een belangrijk aandeel in de restauratie van Vlaardmg's oudste bedehuis, omdat hij is belast met de financiën. Boven op de steiger legde president-kerkvoogd J, Thurmer nog eens de nadruk op het belang van het afsluiten van deze fase. Daarna spijkerde de kerk voogd de laatste lei stevig op z'n plaats. Hij mocht de leidekkershamer houden ter herinnering aan deze gebeurtenis. De koperen lei draagt als inscriptie het wapen van de gemeente Vlaardingen en de tekst: „20 november 1958, de laatste lei gelegd door de kerkvoogd J. Wouters". De restauratie van de kerk, die veertien maanden geleden is begonnen zal naar verwachting omstreeks Kerstmis volgend jaar voltooid zijn. geen dringende behoefte bestaat Wel bestaat reeds nu gelegenheid gebruik te maken van de diensten van een- kapster. Incidenteel kan met wensen voor een schoonheidsbehandelmg van langer in het ziekenhuis verblijvende patiënten echter rekening worden ge houden. SCHIEDAM De Schiedamse Handels- en Bedrijfsraad heeft enige voorzieningen getroffen voor de St. Nicolaas en Kerstverkoop. De win kels zijn rond de feestdagen 's avonds geopend tot negen uur en wel van woensdag 27 november tot en met woensdag 4 december en van vrijdag 20 december tot en rnst maandag 23 december. Ook op Oudej'aarsdag dinsdag 31 december zijn de winkels tot ne gen uur open. Op vrijdagavond is de koopavond tot half tien, de overige avonden tot negen uur. Ochtend- en middagsluitingen van de winkels ver vallen in de weken van 2 tot en met 7 december en van 23 tot en met 28 december. Bovendien vervalt de woensdag- middagsluiüng op 18 december, de maandagochtendsluiting op 30 de- (slagers) op 30 december en de cember, de maandagmiddagsluiting dinsdagmiddagsluiting op 31 decem ber. De Handels- en Bedrijfsraad be houdt zich het recht voor de zater dagavondverkoop op 30 november in te trekken. SCHIEDAM Op verzoek van de hengelsportvereniging „Schiedam en Omstreken" stelt het gemeentebe stuur een aantal singels open voor vissen met één hengel Het betreft hier oe singels in het recreatiegebied Nïeuwland m de buurt; van de Vlaar- dingerdijk, aan de Marconistraat, de Burgemeester Honnerlaghe Grete- laan, de Meeuwensingel en de Jozef Oreliosingel. De oppervlakte van de betrekken singels bedraagt in totaal 3,5 ha. B. en W. zijn bereid een krediet te verlenen voor de helft -.-an de kosten en stellen de raad voor een krediet van 1400 te verlenen ten laste van de gewone* dienst van de gemeentebe groting voor het dienstjaar 1968. De gemeente draagt In de kosten, die totaal 2782,50 bedragen, bij om dat B. en W, vinden dat het vissen in deze singels niet gebonden moet zijn aan het lidmaatschap van de vereni ging. De hengelsportvereniging zal er nog deze maand voor zorgen, dat de eerste vis wordt uitgezet. SCHIEDAM Ook de tweede ron de van de RSB-competitie is voor de schaakvereniging Schiedam niet suc cesvol verlopen. Het tweede tiental verloor met 82 van Oversrahie 2, waarbij voor Schiedam slechts de he ren P. Seij, C. K. Harmanny, G. Ra demaker en J. R. Kok tot remise kwamen. Het eerste tiental verloor, nadat de strijd aanvankelijk gelijk was opge gaan, met 5lh3Vj van Rotterdam 3, terwijl één partij werd afgebroken. De heren A. Noordegraaf, A. van.Se- ters en F. G. Maas zorgden voor het hele punt en J. de Bruyn voor het halve punt Door deze uitslagen zijn beide tientallen nog zonder wedstrijdpunten. In Engeland brengt men negen con certen tussen 29 oktober en 7 novem ber in Felixstowe (slotconcert van het jaarlijks festival), Birmingham, Shef field, Leeds, Londen (Royal Festival Hall), Huddersfield, Bristol, Ports mouth en Nottingham. Emd maart 1970 gaat het R.Ph.O. naar de Verenigde Staten, waar het gedurende de maand april circa 25 concerten geeft In nog nader vast te stellen steden. De beide dirigenten van het orkest, Jean Foumet en Edo de Waart, leiden ieder een deel van de concerten. SCHIEDAM Geboren: Arsganita dv F B M van Doesburg en A vonk; Antoon zv A Simons en G M van Lawick van PaSst; Hans ACivSMJ van Koppen en P 3 B M Stolk; Angelique B Jdv F J van Zandvliet en Y E M van Oosterhout; Ed win zv R J van Troost en H verbaan: Richard A H zv T Zwanenburg en B Maronier; Edwin C zv C de Kok en M Janssen: Arjan F M zv G van der Pot en G J Andringa; Patrick S zv J W Lenos en I de Lege; Taeke zv Y de Boer en N C Vermaas; Johannes c zv J Robberecht en M G A van der Huls; Martin zv J Hoog land en J van 't Zelfde; Mireille Y dv G Lammere en Y C J M Lambreeht; Myrna A 1 dv J J F Morel en I M Vréke; Erie J zv J J Posthumus en P J van dervilst; J J Posthumus en P J van der Vllst; Sandra D dv W F van Oosten en E H Fuchs; Jamy zv J F de Sterke en E M J van der Meulen. Overleden: G Polderdijk 54 j; J den Houttng 58 J ecbtg A J de Haas, w c ai Rotteveel 82; B H M Ptl 57; A Gerritsen 75, J P Gunnewegh 80 J wed J P Vermeulen; E Ooms 70 wed G Koeten. SCHIEDAM Geboren: Cornelius zv H Bosch en A M Meijer; Franclscus J T zv J c crama en M A van Geerensteln, Hen- rlëtte c M dv H ZU derhand en H M A G Duljnstee.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1