halve prijs Liesveld eugcl spreekt afschuwelijk Vlaardings :ÏM Ambtenarenpensioen bi] 60 jaar zit er nog niet in AGENDA Weegt persoonlijke aandacht voor u even zwaar als hoge rente? Bij Vlaer&Kol krijgt u beide. VLAER KOL HANOMAG Geslaagd jubileumconcert van Te Deum Laudamus stoelt nergens op KlEUTiRJ ASJES Automobielbedrijf G. A. Hooft's Carlton Garagebedrijf P. Harcksen -ffrw Veel vragen op NCVB-avond Vlaardinger reist zeilend de wereld rond Schoolgeld hoeft geen belemmering te rijn Vlaardingen al acht jaar urgent project vlnyflex W St N icöl aas- aanbieding voor jongens en meisjes mei w oliën p i a i d v o er i n g inet en zonder capuchon 1 Verkeer ■1 39^° 24*75 Iedere vrijdagavond Uw koopavond f Drukte op bazaar VL\\R»IlVGEi\ Vandaag SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks Werktijden Gastarbeiders Dit is kenmerkend voor Vlaer Kol: de prettige manier waarop men u te woord staat, de zorg waarmee uw zaken worden behandeld. De hoge rente die uw spaargeld opbrengt is overigens al even plezierig. Bovendien kunt u uit heel wat spaarmogeiijkheden kiezen. Er is er vast wel één die op uw wensen en omstandigheden is afgestemd. Ook voor reisdeviezen, een beleggingsadvies, verzekeringen... voor ai uw bankzaken bentu welkom bij Viaer&Ko!. De bank waar uw rekening een naam draagt! Vergadering G. Kruis met weinig leden Het totale antwoord op de vraag naar 1-5 ton nuttig te vervoeren vracht. Vraag de dealer naar bewijzen. Dealers voor Rotterdam en omgeving: Zalen nodig?— 22 MAASLAND Ter gelegen heid van haar veertigjarig be staan heeft de Chr. Zang.vereni- ging „Te Deum Laudamus" gis teravond onder leiding van Otto de Vaal een concert gegeven in de geheel bezette Ned. Hervorm de Kerk. Medewerkenden waren 9? i - -- - t Raad Rozenburg de Chr. Oratorium vereniging „Hosannd" o.l.v. Sander van Ma rion, het Kinderkoor „Te Deum Vaal en een symphonieorkest uit Laudamus", dirigent Otto de 's-Gravenhage. 200 cm breed LI 4 -X fit gQTTERDAMMFR Pagina 5 2A VRIJDAG 22 NOVEMBER 1968 i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op de ad vertentie van de commissie „On- de verkeerssituatie. Somigmen kwa men met suggesties aandragen, zoals de man die de politie het advies gaf de snelheid ook op andere plaatsen derzoek Vlaardingse samenle- 1 dan de Floris de v'ifdelaan te meten. ving" hebben tot nog toe vijftig mensen, vier organisaties en vier kranten gereageerd. De meeste reacties zullen de commissie niet hebben verbaasd, maar er wa ren enkele bij met een bijzonder karakter, zoals: „De Liesveld- jeugd spreekt afschuwelijk Vlaardings" en „de commissie moet zo spoedig mogelijk ver dwijnen". De commissie is niet ontevreden over het resultaat van haar oproep te vertellen hoe men denkt overhet le ven, wonen en werken in Vlaardin ger:, De schriftelijkt en mondelinge reacties hadden betrekking op 128 verschillende onderwerpen. Nog steeds komen telefoontjes en brieven binnen. De diverse organisaties blijken tra ger te reageren dan partlkulieren. Vooral de laatste weken echter heeft de commissie geconstateerd, dat bij verenigingen en instellingen ook de bereidheid bestaat gehoor te geven aan de oproep. Zo zijn of worden gesprekken gevoerd met clubhuis De Haven, weijkorgaan 't Nieuwelant en de Gemeenschap van Kerken. Een aantal mensen heeft vragen gesteld over of kritiek uiteoefend op Er zijn mensen die het eenrich tingsverkeer m de binnenstad willen uitbreiden of die de Hoogstraat van sluis tot Markt willen sluiten voor alle verkeer ten gerieve van de win kelende voetgangers. Anderen erge ren zich aan het grote aantal ver keersborden in de binnenstad, waar door het rijden een straf wordt. Verscheidene klachten gaan over de gevaarlijke kruisingen van de Ma- rathonweg, waar verkeerslichten een uitkomst zouden zijn. Iemand adviseert de gemeente een ondergrondse parkeergarage te bou wen, een ander wii het zware ver keer uit de binnenstad weren, een derde vraagt een snelheidsbeperking voor het nachtelijk vrachtverkeer over de Kethelweg in te voeren van bijvoorbeeld 20 km per uur en een vierde zegt dat de Burgemeester Ver- kadesingel een ordinaire verkeersweg is geworden. „De bewoners liggen in hun bed te schudden en de muren van de huizen scheuren". Uit het grote aantal opmerkingen blijkt voor velen de stadsverontreini- ging een dagelijks terugkerende er gernis te zijn. Honden bevuilen trot toirs en grasvelden. Maar ook de mensen bezondigen zich aan de ver ontreiniging van de straten en Een speciale St. Nicolaas-aan- bieding waar zij van zullen ge nieten: kinderjasjes met capuchon, voor jongens of meisjes, heerlijk warm, met wollen, plaid voering, leuk model; de prijs... een verrassing. Moten van 92-122 Maat 92 ven voor I gld. stijging per maat. - Grootste moot 122 van AShSü voor ROTTERDAM t ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAvM HOOGVUET SCHIEDAM VIAAR DINGEN UIDEN 2EIST ARNHEM &c»tcrlond$elaan ho«l< SlaoHelsir. I t W«it Krutikodt Korl# Hocgitraot Meenl Ko»#ndr tegedifk i Winkelcentrum Hoog lira ot 1 Winkelcentrum Li«»w«ld Hoorlemmervtroot Siotloon Winkelcentrum PrenkTioof HOEK VAN HOLLAND Het be stuur van de Stichting Dienstencen trum Bejaarden heeft met een bazaar zijn financiële middelen aanzienlijk kunnen versterken. Na het bestuur is dit te danken aan de velen die vele artikelen hebben geschonken en aan de Hoekse bevolking die de bazaar goed heeft bezocht. In de noodschool aan de Tasmanweg is het gisteren de hele dag bijzonder druk geweest Het rad van avontuur, de grabbelton, de verkoopstands, draaiden aan de lopen de band. Toen de bazaar om tien uur sloot, was vrijwel alles uitverkocht, uitge loot of op andere wijze aan de man gebracht. De olbrengst moet nog uitgerekend worden. VLAAKDINGEN In gebouw Tri angel sprak donderdagavond de heer B. L. de Jong, hoofdbestuurder van de Nederlandse Ohristelijbebon d van Overheidspersoneel voor de leden van de plaatselijke afdeling over het „Program van Aktie". Daarna kwa- Stadsgehoorzaal: Feestavond EHBO, af deling VJaardlngen. 19.45. Ichluskerk: Concert Con Amore. 20. Muzanda: Vergadering dierenbescher mers, 20. ffi tnurnen Triangel: Instuif Liefde en Vrede, 20. Pnlelkerk: Kom zing met ons, 11. Stadsgehoorzaal: Boksvereniging West- land, 20. Parallelweg: Hoek Biepenbrockstraat, straatzang Leger des Hcils, 10. Sursum Corda: Feestavond Chr. Metaal- bond. 20; NCGOV. 20. Musis Sacrum: Feestavond Oudstrijders, 20. Irene: Vereniging van Huisvrouwen, 20: Feestavond Chr. Bedrijfsgroepen Centrale, 20. De Rank: Toneelavond Groeton, 20. Arcade: Martin Green 20. Musis Sacrum: Cabaretvoorstelling Tobi Ritman. Irene: Entre-Kouw. toneelavond. 20 Tivoli: Instuif „Peter and the Rising Four", 20 Redactie-adres: Mevrouw J. van der HoeK-Hoogendam, Jan stcenstraat 29. Bijkantoor „De Rotterdammer": Lange Kerkstraat 82. Klachten bezorging: Joh. Grönefeld, Van Marlutnslraa! 24b, tel. 1S.37.79, maandag t/m vrijdag 13.3019.30 en zaterdag 17—1B uur. Politle-alarmnummer: tel. 26.46.65. GG en GD: tel. 26.28.87. Alarmnummer meldingen luchtvervuiling en geluidshinder: tel. 26.26.26 Apotheek: Gouka, Groenetaan 127, tel. 268033. Stedelijk Museum: „De Luister van het orgel", 10—12, 14—17 en 19—21, 's avonds var. 7 tot 9 uur. Zondag van 10—16: Con frontatie II; Cees Bouw. schilderijen. Galerie Punt 4: Kijk- en koopkunst markt 14—18. Galerie de Graaft: Elenbaas. prenten. Passage Theater: The Scalphunters" (14 J.) men er voldoende vragen los om de avond ruimschoots te kunnen vullen. Daarbij kwam de wens naar voren, dat de meeste ambtenaren de pensi oenwet gewijzigd zouden willen zien in die zin, dat men op 60-jarige leef tijd met pensioen gaat. De heer De Jong kon daarop ant woorden, dat de regering daar nog niets van wil weten. Zelfs is het nog niet zo, dat ambtenaren met een diensttijd van 40 jaar, op 60-jarige leeftijd de dienst kunnen verlaten of vrijgesteld worden van het betalen van de premie. In dit verband zei de heer De Jong, dat hier sprake is van een pensioenvoorziening en niet van een pensioenverzekering. Wel ligt het in de bedoeling te ko men tot functioneel ontslag. Een aan tal functies, zoals van brandweerper soneel en verplegend personeel zou daarvoor in aanrneijdng komen. Maar, er moet in ieder geval sprake zijn van een zware functie waarbij men op 60-jarige leeftijd niet meer kan voldoen aan de eisen. De 'bondsbestuurder merkte op, dat er nog verscheidene ouderen zijn, die graag willen blijven werken, en dat dit voor velen ook beter is. Er zijn rapporten over verschenen met goede argumenten, waarin terdege rekening is gehouden met het levensgeluk van de mensen, zei hij. Over de wijzigingen van de werktij den kon de heer De Jong niets defini tiefs zeggen. Wel zei hij, dat de vakor ganisaties er naar streven, dat werk tijden gelijk zullen worden en dat liet de bedoeling is om geleidelijk aan te komen tot een 40-urige werkweek. Verder werd van gedachten gewis seld over de nieuwe ziektekostenrege ling voor rijksambtenaren en ondei- wïjzend personeel en over de deelne ming daaraan door gepensioneerden. Het ligt in de lijn der verwachting, dat deze nieuwe regeling per 1 janu ari a.s. ingaat of, althans over enkele maanden. Uitvoerig ging de 'heer De Jong in op de sociaal-ethische en -economi sche gevolgen van de automatisering. Wat betreft de volledige inspraak van de ambtenaren in de taakwaardering, kwam duidelijk tot uiting, dat dit een zeer moeilijk punt is, dat veel proble men met zich zal brengen. plantsoenen door het wegwerpen van papier. De vervuiling van het Liesveld wordt „schandalig" ge noemd. De verdiepingen van Vroom en Dreesmann krijgen het predikaat I „smoezelig". j Benalve over luchtverontreiniging heeft de commissie ook klachten ge kregen over geluidshinder in allerlei toonaarden. Men klaagt over ge luidshinder van verkeer, kleedjes kloppen, huilende fabriekssirenes, bellende voddemannen, motoren en ventilatoren. „Hoewel deze gemeente de Viaar- dinger alles biedt wat zijn hart be geert is de luchtverontreiniging een euvel dat hem de stad zou doen ver laten", aldus deen klacht. Met name wordt de ENCK als boosdoener aan gewezen en ook wordt gesproken over roet en stank van gasolie. Het vestigen van een „hotel voor daklozen" komt een briefschrijver gewenst voor. Hij denkt daarbij aan mensen die hier tijdelijk verblijven, aan werkzoekenden (bijvoorbeeld buitenlanders) en aan zwervers. Hij zegt dat vreemdelingen in het Hof de ncht doobngen om zo logies uit te sparen. Een ander heeft veel last, evenals omwonenden, van het ontmoe tingscentrum voor buitenlandse gastarbeiders aan de Binnensingel 39 en van de pensions aan de Bin nensingel 40 en 45. Hij acht een verscherpt toezicht op pensions voor gastarbeiders noodzakelijk. Verder zijn enkele opmerkingen gemaakt over onvoldoende culturele mogelijkheden en over het ontbreken van een gezellig uitgaansleven. „Wie de Stadsgehoorzaal heeft bezocht kan nergens naar toe om zich op beschaafde wijze te verpozen". Een ander vraagt gerrasjes op het Liesveld een derde vestigt de aan dacht .op de mogelijkheid van een zondagmiddagconcert of musciseren- de gastarbeiders. Als voorzieningen voor de jeugd worden genoemd een speeltuin, dool hof, kinderboerderij, een 'kleine die rentuin, cineac en dolfinarium. Ande re wensen zijn een sporthal, kunstijsbaan, bloemenmarktdag, versiering van balkons met bloem bakken, vrij viswater en meer grote warenhuizen in de binnenstad. Tot 31 december kan men zijn wensen en suggesties schriftelijk nog kwijt bij de commissie onderzoek- Vlaardingse samenleving, per adres stadhuis, of telefonisch onder num mer 344544, of mondeling bij een van de gemeentelijke inlichtingenbureaus. VERBONDEN MET PIERSON, HELDRING PIERSON VLAARDINGEN De bijna 62-jarige Vlaardinger E. T. M. Zijdenbos hoopt begin december met zijn zeilboot Santa Maria de haven van Durban te bereiken. Hij heeft dan driekwart afgelegd van een tocht om de wereld, waarvoor hij op 4 juli 1966 uit Vlaardingen vertrok. Die tocht ging door Het Kanaal en na een cruise door de Middel landse Zee, via Noord Afrika dwars over de Oceaan naar het Caribisch gebied. Vervolgens door het Panamakanaal en langs Tahiti naar Nieuw-Zeeland en Australië en vandaar naar de Westkust van Afrika. Dezer dagen is de heer Zijden- bos die een deel van de tocht met zijn zoon, maar grotendeels alleen maakte uit Mauritius vertrokken naar Durban. Hij hoopt daar zijn vrouw te ont moeten, die hem nu al twee jaar niet heeft gezien. Volgend jaar augustus hoopt de heer Zijdenbos via de Westkust van Afrika terug te zijn in Vlaardingen. Hij zal dan de eerste Nederlander zijn die zeilend een tocht rond de we reld maakte. 3MAASLAND Hoewel 95 procent van de Maaslandse bevolking lid is van het Groene Kruis, was de op komst woensdagavond op de ledenver gadering" zeer gering. Aanwezig wa ren zes dames, de twee wijkzusters inbegrepen en drie heren. Voorzitter mr, J. Wineke deelde mee dat begin 1969 de bevolking weer zal worden doorgelicht. Hij bracht dank aan het gemeentebe stuur, dat een extra bedrag van ƒ,5.000 voor 1 het" Groene Kruiswerk beschikbaar'stelrieL.Voorzitter Wineke en. secretaris Reekers werden herkozen. In de rondvraag wérd de vraag be handeld of het Groene Kruis met het te stichten bejaardencentrum zal sa menwerken. De voorzitter zei dat er reeds contacten zijn gelegd. Bergweg 357, Rotterdam tel. 010-287240 Fabriekstraat 61-71. Rotterdam tel. 010-243600 Vergadering of ccngrw, met 10 ef met 100 I mart. Ongestoorde zalin met perfecte eer- vice, alia comfort, édfc air conditioning. En parkeerruimte voor 20O.auto's! R0T0NÖE, AFRIT CORIfiCHEM - TEL. 0I830 - 5841 (Van een onzer verslaggevers) middags twee uur tot zonsonder- VLAARDINGEN De jeugd- gemeenteraad heeft onlangs een discussie gehouden over een „speakerscorner". Het is de jeug dige raadsleden misschien niet be kend, maar in het Öranjepark be staat zo'n sprekershpekDe frac tie van de Partij van de Arbeid vraagt nu het college of er ook ge bruik van wordt gemaakt. Het college antwoordt dat de burgemeester in 1955 de politie verordening heeft gewijzigd, zodat op de speelweide in het Oranje park, in het verlengde van de Ho- gelaan, in het openbaar toespraken kunnen worden gehouden. Dat mag van maandag tot' en met vrijdag van 's middags vijf uur tot zons ondergang en op zaterdag van 's gang. Al dertien jaar lang. Melding vooraf is niet noodzake lijk,- zödat niet precies bekend is of van deze sprekershoek een drif tig gebruik wordt gemaakt. Hel college denkt dat dit sporadisch hel geval is of zelfs in het geheel niet, met uitzondering dan van bepaal de evangeliserende groepen. Op de vraag of het college iets voelt voor muurkranten, waarop iedereen zijn ideeën kwijt kan, luidt het ant woord dat het moeilijk is te voor zien of zo'n mogelijkheid serieus zal worden benut Het college denkt van niet. De stoel op de foto heeft ge ruime tijd doelloos 'in de „.spea kerscorner" gestaan, want de toe hoorders ontbraken en ook de spreker was er niet. (Van een onzer verslaggevers) ROZENBURG De gemeenteraad had gisteravond niet veel tijd nodig. Het overgrote deel van de agenda betrof besluiten ter uitvoering -van de onderwijswetgëving. Hierbij was het kleuteronderwijs betrokken met een voorstel tot vaststelling van een schoolgeld verordening. Voor de heer J. de Waard (CH) was dit aanleiding -te vragen -naar het standpunt van B. en W., wanneer ou ders niet in staat zijn hefc volgens de wet verschuldigde bedrag van 48 per kleuter per jaar te betelen. „Betekent dat dat de kinderen dan niet naar school kunnen" vroeg hij. „Beslist niet" antwoordde burge meester H, Sloots. „Ieder kan zijn kind naar de kleuterschool sturen. Als de ouders niet kunnen betalen hoeft dat geen bezwaar te .zijn. Zij kunnen dan een verzoek indienen om ontheffing." Wethouder J. P. Westdijk voelde ervoor de verordening waarin de doorstroming wordt geregeld nog eens te bekijken. Het raadslid B. Go- rissen (soc) was van mening, dat de regelingonrechtvaardige situaties in, de hand werkt. Hij' vond het niet juist- dat alleen een vergoeding wordt gegeven, wanneer de gemeente de beschikking krijgt van het vrijge komen huis. „Ook als bedrijven een claim hebben moet er een vergoeding worden gegeven." vond hij. De heer J. W. Kleijwegt (soc) in formeerde naar de mogelijkheid de vuil verbrandingsinstallatie-annex Gekro onder tè brengen op .een ter rein bij de Botlekbrug. Hij' had er bezwaar tegen deze toekomstige com binatie van bedrijven te vestigen in de onmiddellijke omgeving van de woonwijken. Burgemeester Sloots zei, dat dit onmogelijk is omdat bedoelde grond al in optie is uitgegeven door het Havenbedrijf. Hij was verder van mening, dat er nog geen zinnig woord te zeggen valt over de combinatie van deze bedrij ven. Ook 'Rotterdam en de Gdfcro zijn nog niet tot overeenstemming gekomen. Aan het begin van de vergadering had de heer B. Gorissen (soc) gewe zen op de toenemende geluidshinder. „Er zijn verschillende klachten, o.a. oijer 'bedrijven, over met megafoons werkende marktkooplieden en over het draaiorgel," zei hij. Burgemeester Sloots verwees hem naarde -Centrale meld* en regelka- mer. JSannkrs anno Zweedse bazar In de Zweedse zee manswerk aan de Parklasn S zal op don derdag 28 november van 30 tot 22 uur een bazar gehouden worden, waarop handwer ken van Scandinavische huisvlijt en echte Zweedse en Deense lekkerrüjn zijn t krijgen. fel t mms taf i mi wordt aanbesteed VLAARDINGEN Nog dit jaar zal de bouw van een nieuw stationsge bouw voor Vlaardingen-centrum wor den aanbesteed. Reeds in het begin van de jaren zestig stond het als ur gent nieuwbouwproject op de lijst van investeringen van de Nederland se Spoorwegen Het nieuwe station is ontworpen door de N.S.-architect ir. C. Douma. Het omvat een hal met drie loketten met daarachter een gecombineerd kantoor voor plaatskaartenverkoop en goederenadministratie waarin voor lopig zev.ena acht personeelsleden worden gehuisvest Grenzend aan deze ruimte komen een kantoor voor de groepsleider een lokaliteit voor het accepteren van ba gage-, snel- en expressgoed, een kof- fiekeukentje, diensttoiletten en ande re ruimten voor onder andere de cen trale verwarming. Het gebouw wordt 28 meter lang en acht meter breed. Het wordt voorzien van zogenaamde schuifluifels. Bij het nieuwe station komt een rijwielstalling voor 700 fietsen, die in tegenstelling tot nu niet wordt bewaakt. De stalling wordt toeganke lijk via een stationspleintje. Het station krijgt ongeveer het aan- izebt van het Rotterdamse station Lombardijen. De ruimte voor het sta tion wordt echter anders ingedeeld. De bestaande parkeeraccommodatie wordt uitgebreid. Het perrongebouw met de twee oude wachtkamers met buffet, is en kele jaren geleden al aangepast aan de eisen van deze tijd. 22 De solopartijen in diverse koorwer ken werden gezongen door Trudie Koeleman, sopraan, Hannelore ,Pen- nink, alt, Jouke Krediet, tenor en Henk de Buck, bas. De piano-' en clavecimbelpartijen werden door Tine v. 't Groenewout-De Vaal en Gert Jonge jan verzorgd. Het smaakvol samengestelde pro gramma bestond vrijwel uitsluiten uit composities van Mendelssohn, Mo zart, Bach, Haydn en Buxtehude. Voor de pauze heeft de jubilerende vereniging 'zich op succesvolle wijze laten .horen in een koorfragment uit het'Oratorium ELias van Mendelssohn, een „Geistliches Lied" van dezelfde componist, het bekende fragment „Wohl mir dass ich Jesum habe" uit een van Bachs cantaten, .Mendels- sohns 95e psalm en een koorfragment ,uit- Haydns „Die Schopfung": Die Himmel erzahlen die Ehre Gottes. Het koor heeft onder de bekwame leiding van zijn dirigent op klankvol le en enthousiaste wijze gezongen. Van de vocale solisten was het vooral de tenor die de verschillende soli met zijn volumineus en stralend stemgelul- dop muzikale wijze ten gehore bracht. Het kinderkoor liet zich met piano begeleiding horen in. een drietal liede ren waarvan vooral het bekende „Land of Hope 'and Glory" veel suc ces had. Het symphonieorkest, dat op verdienstelijke wijze de begeleidingen verzorgde, heeft in Mozarts vierdelige serenade „Eine kleine Nachtmusik" blijk gegeven van fraai genuanceerd spel. Slechts in het laatste deel (Ron do) bleken de strijkers niet geheel tegen de technsiche moeilijkheden op gewassen. Het vrij uitgebreide programma ver- meldde verder nog enkele koorwer ken (o.a. Mozarts Kronungs-messe); die door de Chr. Oratoriumvereniging „Hosanna" werden uitgevoerd. Op onze harde vloerbedekking- afdeling kunt U nu Uw slag slaan...» U vindt er een fantas tische aanbieding vinyflex met viltrug. Een gemakkelijke vloerbedek king, zowel in gebruik als in onderhoud en door de viltrug geluiddempend. Nu betealt U per meter voor dit vinyf lex nog géén tientje. llMiiillui Neemt u de maat van uw kamer mee? Vrijdagavond om 6 uur begint de verkoop van dit vinyflex met viltrug, in diverse mooie kleuren, 200"cm breed, per Q meter téJl} voor- %£r 0 Ook-mnxhsmorgtnoptn (SUn tal of schrift bitft Kt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1