PMHH MEVROUW OCWGHAiXD VAX „SCISOOX SCHIP BIJ FOTO Snuffelen aan yestalte der toekomst VISVEHHO® Optimistisch Nette stad via vriendelijkheid en schouderklopjes ROTTERDAM anno 2000" klinkt ver weg. Toch duurt het nog maar 32 jaar voor die magische datum bereikt is. Veel ont wikkelingen zijn niet te voorzien, maar van de andere kant moeten er nu reeds gedachten ontwikkeld Worden, plannen op papier ge zet, schetslijnen worden getrokken. Want anno 2000 moeten er mensen wonen, moet er verkeer zijn, moet er communicatie moge lijk zijn. Over twee jaar, tijdens de grote manifestatie Rotter dam C'70 zal de maquette te zien zijn waarom een heel congres wordt georganiseerd en waarop Rotterdam anno 2000 zich zal openbaren. RUIMTE LIJNEN Geen verraders UTOPIA 40.000ste inwoner nog Uit jaar verwacht Rijnmond-revue üOTTERDAMAAEfi ZATERDAG 23 NOVEMBER 1968 DE één maand oude aktie „Schoon Schip", die moet varen tussen de wrakstukken van jammerlijk vergane akties als „Opgeruimd staat netjes" en „Bezemsehoon", zal een harde dobber krijgen aan de binnens huis zo schone, maar buitenshuis zo slordige Rotterdamse bur gerij. Als loods van dit moeilijk bestuur bare schip is een werkcomité in gesteld, waarin naast diverse ad viseurs van de Roteb. de Politie en de Plantsoenendienst drie dames zit ting hebben. Deze vrouwelijke loodsen zijn mevrouw A. Thomas- sen-Lind, mevrouw A. J, M. Feenstra-van Dijk. voorzitster van de Rotterdamse afdeling van de Vrou welijke Vrijwillige Hulpverlening en mevrouw M. Ouwehand-Hartree, vi- ce-voorzitster van de Rotterdamse afdeling van de Vrouwen Elektrici- teitsvereniging. Nu weet mevrouw Ouwehand als vrouw van een gezagvoerder echter wei het een en ander van loodsen af. En die capaciteit zal zij ook bard nodig hebben om de burgerij in de rechte koers naar een. schone stad te krijgen. Is „Schoon Schip" eenmaal in de goede koers, dan wordt het buitengaats .geloodst. Daar zal het nu alleen gedreven door de burgerij de eindhaven moeten binnenvaren ofte wel een geheel gezuiverde wereldha ven. Het lijkt een utopie, maar voor mevrouw Ouwehand is het een ide aal. Zij wijt de stadsvervuiling aan het Hollandse klimaat. „In Zwitser land bij voorbeeld is men veel scho ner. "Maar door die sneeuw, zie je daar ook alles. Terwijl hier met die storm en die regen alles zo weer weg is. Tk besef, dat het heel erg moeilijk zal zijn, maar we zijn toch niet lan ger een natuurbevolking, een stelletje boeren, die alles zomaar in de plomp gooien". Deze geboren Engelse, die zich ech ter zeer verknocht voelt met Rotter dam („visitekaartje voor onze bin nenvarende gasten") zet zich hele maal in. voor de aktie. Straks zal zijn een van de eerste vrouwen zijn, dit met het insigne „Schoon Schip" op haar revers, de straat opgaat om de lende en schone burgers. Dan krijg je zestig procent, die er gewoon niet aan denken. Vreselijke beste, brave mensen, behoorlijk gekleed en zo, ze doen geen kip kwaad, maar ze verge ten het gewoon. Die mensen zullen vast wel naar onze scheepjes kijken. Én dan blijft er zo tien a twintig procent over. die je misschien zal proberen te zieken, die nu twee keer zoveel op straat gooien. Dat zijn de a-sociale mensen, die overal lak aan hebben en bijvoorbeeld hun ramen niet zemen en geen gepoetste schoe nen hebben. Daar is de politie dan voor". Want de vriendelijke huisvrouwen zijn niet van plan altijd vriendelijk te blijven. Als na een jaar de resulta ten nihil zijn en gebleken is dat met vriendelijkheid de Rotterdamse bur gerij niet is te bekeren, dan zal het werkcomité een verzwaard boetesys teem voorstellen. Maar het comité heeft wijselijk voor deze aktie twee jaar uitgetrok ken. Er zijn al ii«» i mi i i diverse aktivitei- t" 1 ten van wal gesto- y - m ken, zoals brieven ÊSj* 1 aan a'utorijschool- WBm houders, honden- bezitters en kleu- f|||«|jl| terscholen en een- enquête onder Si de vrouwenver- 1 enigingen over het nut van de 1 papierkort De y s enquête leverde y-y voorlopig een be- v v hoorlijk aantal suggesties op. Mevrouw Ou- SïBpliiSfflMB wehand: „Ja, veel vrouwen vinden dat de papierkor- IsaSBSaBBiBil ven niet opvallen. '-:^mEbÊM$ÈÈIÊ We zullenook iets leuks om die korven moeten doen, leuzen of 9 zo. Geef bijvoor- SÜ beeld de kraam- fflj$&SÊÊËÊÊ houder ieen prik-' HÉ keri', «.saÉMWlflBMB* .Over d'e suggés- j jjï tie „Meer honden- fc toiletten"-, meent mevrouw Ouwé- hand: „Je kan. ;.;eén hond .,ech1j .11 t?Cvniétdwingen:zo 1 Ril. van, doe het .-nu. - 'maar, want, we zitten op de 'wc. Die beesten worden trouwens dood zenuwachtig van elkaar". Andere 'suggestieswaren een trot toirstofzuiger, gefinancierd en ge bruikt door de winkeliers, papier- korven aan haltepalen van tram of; bus (dit .idee wordt nu uitgewerkt door de ROTEB) en het twee maan den lang geven van boetes van 25. Maar mevrouw Ouwehand 'wil voorlopig niet aan de boetes. Zij wil met vriendelijkheid 'de Rotterdam mer een stadszuiveraar maken en on der het motto „Jong geleerd, oud ge daan" werkt zij ook via dè kleu terscholen .door een tekenwedstrijd uit te schrijven. Reeds 85 vrouwen hebben zich al als jurylid opgegeven om in een bepaalde wijk op een school de beste tekening te kiezen. Met die 85 vrouwen hoopt me vrouw Ouwehand verder te infiltre ren. Via de vrouwenverenigingen met zogenaamde „Schoon Schip-dames", via het onderwijs, (in januari de mid delbare scholen), via de jeugd (in het voorjaar met de watersportvereni gingen over ce watervervuiling), via enquêtes, kleine beloningen en vrien delijke schouderklopjes. Mevrouw Ouwehand is opti mistisch. „Misschien krijg je tien keer een gezicht van, mens klets niet", maar als het maar een keer positief is. Dat geeft de burger moed. Ik blijf altijd vriendelijk, tenslotte doe ik het niet voor mezelf. Ze moeten nooit kunnen zeggen „Daar heb je weer zo'n kreng". tekentafel laat zich leiden door 'de centrale idee dat er een open stad moet komen waarin hoog- en laag bouw elkaar afwisselen, ook al. bete kent hoogbouw dan denken in een orde van grootte als de Medische Fa culteitsgebouwen. Een eerste linie van dergelijke torenhoge complexen is gedacht aan-de kop van de Maas boulevard, aan de Oude Plantage, niet ver van de Van Brienenoord- brug. Dan volgt er een éven hoog blok op het braakliggende terrein tussen Groe- nendaal en Haringvliet in. Met daar tussen in redelijk hoge kantoorbebou wing van -de Maasboulevard richting Parkkade. Vervolgens de Leuvéhaven met wereldhandelscentrum en dan het medische faculteitscomplex. Daar achter is een tweede linie denkbaar waarbij gedacht wordt aan eenzelfde bouwconcentratie langs het Weena en aan het Pompenburg, waar nu tijde lijk Ahoy' staat.. Kijkend naar de. maquette van stads ontwikkeling kan men als het ware voelen dat bepaalde hoge objecten een vacuum achterlaten zodra men deze verplaatsbare houten blokken er uit licht. touw aan vast te knopen, omdat de weilanden vroeger werden volge bouwd volgens de loop van de sloot jes. Maar ook op de zuidelijke oever is dat gebeurd. Dat is even schots en scheef. En-dat was niet nodig ge weest." Toch verzet de heer Fokkinga zich tegen de gedachte aan een radicale wijziging -van het Oude stadsplan: ,,Een stad, houwen is als het werken aan een muziekstuk dat je doorgeeft in een compositie waarvan de hoofd thema's blijven bestaan. Daarom is het jammer als men telkens hoge za ken op die saneringsgebieden zet'. De city van het nieuwe Rotterdam moet ruim genoeg zijn om te leven. Dat wil ook zeggen dat men er te recht moet kunnen om te wonen tus sen winkels, kantoren en ontspan ningsgebouwen. En dat impliceert, zo kunnen wij concluderen, dat Rotterdam anno 2000 zeker niet een onherbergzaam hart zal krijgen. Achter de stedebouw- kundige hoofdaccenten waarin dan ocfk het plan-Wereldhandelscentrum past die zich in twee linies uitstrek ken, ten dele parallel aan de Maas, lijkt een stadsbeeld te gaan overheer sen dat een menselijke schaal houdt. Of om het nog korter te stellen: Rotterdam wordt geen Manhattan, al gaan Amerikaanse architecten wel licht een Wereld Handels Centrum of een nieuw „Overbeekomplex" (in het westen bij het Marconiplein) bouwen. Uitgaande van de gedachte dat on ze stedebouwkundigen zo'n plan niet ineens uit hun mouw schudden en dat nu toch wel bepaalde basis ideeën worden, uitgekristalliseerdheb- ben wij even aan Rotterdam 2000 kun nen snuffelen.' - De dienst stadsontwtkjkeling is nog erg voorzichtig met het naar buiten brengen van die ideeën en als er al iets wordt losgelaten is het met alle voorbehoud. Als wij stellen dat men nu toch wel in het hoofd moet heb ben hoe in grote lijnen het Rotterdam se centrum er uit gaat zien, wordt er nog geaaarzeld met dit te bevestigen. Per slot van rekening is het een lan ge weg van de kraamkamer der stede bouwkundigen, andere technische diensten en B, en W. naar de gemeen teraad. Maar, veronderstelden wij heel sim pel: als er gesaneerd gaat worden en dat gebeurt moet men weten boe die open plekken benut gaan wor den. Als men dat weet, zal er toch ook een basisgedachte moeien zijn voor het al of niet invullen van die plekken in samenhang met de gehele stedelijke bebouwing? OP ZOLDER. Toch staat er al een kamergrote maquette op de zolder van de dienst stadsontwikkeling. Een boeiend beeld van Rotterdam, dat van bovenstaande voorzichtigheid alle kenmerken draagt. Rotterdam is r.og niet zover als Brussel waar men voor het jaar 2000 een plan-Manhattan heeft ont wikkeld dat 53 hectare groot is en waar 40 wolkenkrabbers zullen wor den neergezet, volledig naar Ameri kaans voorbeeld. Daar moet ook het Brusselse Wereld Handels Centrum komen. Tenminste als Antwerpen het niet krijgt. Of Rotterdam wellicht ooit zo'n Manhattan zal bouwen op het voor een deel al afgebroken Noorder eiland? Een open vraag, maar ook een gedachte die wel eens binnenska mers beluisterd wordt. Terug naar het centrum: Rotter dams stadshart moet een open karak ter krijgen en ten dele houden. De ■opperviakte die openvalt na sanering zal zeker niet zo bezet worden als nu het geval is. Er zal sprake zijn van een duidelijke schaalvergroting. Het probleem dat opdoemt is dat een hoog gebouw om zich heen niets of hoogstens een stukje laagbouw ver draagt. Een voorbeeld hiervan zijn de Lijnbaanhoven, Maar naast het probleem van die hoogbouw, komt de vraag naar de bewoonbaarheid. Een man als ir. B. Fokkinga, directeur van stadsontwik keling, vraagt zich af of men de ro mantische knusheid van de oude stuk ken stad wel rigoureus moet uitsnij den. Er zijn plekken die waarde blij ven behouden. Een St.-Laurenskerk of een Boy- ïnansmuseum zijn hier duidelijke voorbeelden van Men is het er over eens dat ook in de nieuwe city het wonen mogelijk blijft. Dat zal vooral bestemd zijn voor gezinnen zonder of met grote kinderen. De jonge gezin nen trekken liever naar de rand van de stad of daarbuiten waar speel ruimte voldoende is. Naast deze woongebouwen zullen zich in de city enkele grote lijnen aftekenen die nu al voor een deel bepaald zijn: Schouwburgplein met Doelen zal zich doorzetten in het noordwestelijke deel van Cool waar dan de nieuwe schouwburg moet ko men, cafés, boetiekjes, kunstmarkten en dergelijke. Wat er nu feitelijk aan Rotterdam se „facelifting" wordt gedaan op de royaliteit, verdraagzaamheid, breed heid van opvatting alles wat er toe bijdraagt van een kale agglomeratie een wereldstad met haar eigen fasci nerende atmosfeer te maken". •Dat lijkt een Utopia dat de wethou der ook voor Rotterdam voor ogen zweeft. Daarop zijn de deskundigen aan het studeren. Facetten hiervan naast economische en sociale studies, werken en wonen en verkeersonder- zoek vormen studieobjecten die sa men het structuurplan Rotterdam van de toekomst op moeten leveren. Hierbij is van het jaartal 1990 uitge gaan, maar dan voornamelijk wat de sanering betreft. Hierover hebben wij reeds eerder gepubliceerd. Het stadium waarin al deze onder zoekingen zich nu bevinden wordt heel kernachtig aangeduid met de op merking „het stadium van vrijblijven de research willen wij thans verla ten". Het heeft iets van een raket- vlucht naar een onbekende planeet. En fantasie, het denken in een vrije vlucht, is iets dat ons nuchtere Hol landers en zeker de rationeel denken de Rotterdammers niet zo ligt. burger onder meer te wijzen op het bestaan van papiermanden. „We willen het wel heel' prettig houden. Gooit iemand nu zo'n zak friten weg, dan tikken wij haar op de schouders en wijzen we op onze' re vers, zo in de trant van „Mevrouw, kijkt u eens, schoon schip, daar is de prullenmand." Ja, misschien zeggen ze dan, bemoei je er niét mee. Maar wij blijven altijd vriendelijk. Wij wille in geen geval politieagent spelen of een verraderstroep zijn' Het is de bedoeling dat alle leden van Rotterdamse vrouwenverenigin gen, zo'n vijftienduizend in totaal, te- vens dit insigne opspelden en de ach teloze burgers in de gaten houden. Die burgers verdeelt mevrouw Ou- weharid overigens in drie categorieën onder. „Je hebt twintig procent goedwil- TYfOG dit jaar wordt in Ridderkerk de veertigduizendste inwoners verwacht. Provinciehoofdsteden als Assen en Middelburg worden daardoor wat inwonertal betreft voorbijgestreefd. Ridderkerk is dan ook de elfde gemeente yan Zuid-Holland. De grote groei van de gemeente, onderverdeeld in de dorpen Bolnes, Oostendam, Slikkerveer, Ridderkerk en Riisoord startte toen in '59 vele werklozen uit de Noorde lijke provincies werden aangetrokken. De opgang in de laatste jaren is vooral ook het gevolg van het verwezen lijken van een aanzienlijk deel van het woaingcontingent yan Rijnmond. Wat groei betreft is het nu de zesde gemeente in Zuid- Holland, na onder andere Spijkenisse, Capelle a. d. XJssel In zijn recente beleidsnota heeft'wet- houder Polak (stadsontwikkeling en verkeer) al enkele kreten in die rich ting losgelaten. Hij citeert een prachti ge opmerking'van Jane Jacobs die de stad wil zien als „de uitdrukkings vorm van de innerlijke verwevenheid van menselijke structuurpatronen" in tegenstelling tot Lewis Mumford die in zijn somberste bui de stad ziet als „de pyramidebouw van jewelste, een graftombe van betonnen wegen en ta luds die het dode lichaam van een stad bedekken". Nog verder gaat de wethouder als hij zich achter de stedebouwkunöige Eckart Schleth stelt die punten op somt, bepalend voor de aantrekkelijk heid van een grote stad: „Vrije tijd, natuurschoon In de omgeving, sfeer, tormmgs- en ontplooiingsmogelijkhe den, kunst, wetenschap, inode, sport, gastronomie, amusement, plezier, af wisseling, prettig wonen, gemakkelij ke bereikbaarheid van alle dienstver lenende instituten, aanlokkelijke win kelstraten, goed functionerend open baar stadsvervoer, snelle en storings vrije aansluitmogelijkheden aar. het het van het lange afstandsverkeer over de weg, per rail, door de lucht en te water. Maar ook gastvrijheid, en Papendrecht. Procentsgewijs is het inwonertal van Rid derkerk de laatste tien jaar gestegen met 4,51 procent per jaar. Gemeentewerken hebben die uitbreiding in een ma quette uitgezet. De reeds jaren bestaande bebouwing is er donker gekleurd op aangegeven. De lichtgekleurde complexen op de voor grond zijn reeds voor een groot gedeelte gerealiseerd. Het is het bestemmingsplan Ridderkerk-oost. Links van da dorpskern van Ridderkerk het bestemmingsplan West, waar voor de grond 'op het ogenblik bouwrijp wordt gemaakt. Het lichtgekleurde westelijke deel van de kern Slikker veer (plan Slikkerveer-west) is nu volgebouwd. Daaren tegen moet het nieuwe zuidelijke deel. van Bolnes (links boven) nog geheel worden gerealiseerd. Tegelijk met plan Bolnes-Zuid, worden voor de oudere dorpskern erboven tal van aanpassingsmaatregelen getroffen. De dorpen Rijsoörd en Oosterdam staan niet op de maquette. Het streekplan IJsselmonde houdt rekening met een groei van de vijf dorpskernen tot ongeveer 65.000 inwoners. De maquette wordt binnenkort in het raadhuis van Ridderkerk opgesteld. WEKELIJKS 5o jaargang nummer 3B Teksten van Hnrry Willemsen, Jcaimette v. cl. Hoek, Hans G. Janssen, Kees Cornelisse Foto's van Gemeen tewerken Rotterdam, Atv Groeneveld, Henk Hartog Onder rcdnktie van Kees Cornelisse. DIJ DIT PLAATJE gaat liet om Je plaats waar liet bord staat, namelijk in Je Noordsingel te Rotterdam, pre cies voor de poort van bet Huis van BewaringAf schrikwekkend voor wre toch een hengeltje zou willen uit gooien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1