-er Leen van Os: „Harde koers varen Europa wordt achterlijk zonder Kaïiaalluunel Brunott Groep van kunstenaars doet niet mee aan workshop Ro - Zan - Co - beker naar Geen oefenvluchten meer op zondagen geboren Goed toneel van amateurs iï Lers Leger des Heils met kerstacties verdronken Iptfe 1 REL OM INTERPOLATIONS ZWENDEL BIJ BROCADES w i Staatssecretaris Keyzer NA Twee baldadige dronkaards Nederland moet infrastructuur erop instellen B. en W. beslissen na vragen: I WBBÊm Woede Prij zen nu.beduidend goedkoper zuiver wollen jersey 150 cm breed Üfe (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM We gaan door tot het bittere einde, tot het in de stakingsvergadering op 11 november gestelde doel is bereikt, aldus stakingsleider Leen van Os, secretaris van de Onafhankelijke MBedrijfsorganisatie Verkeer, organisator van de vier-en-twintig- uursstaking van sleepbootpersoneel in de Rotterdamse haven van twee weken geleden. EISENPAKKET Uw onschokbare vriend... ROTTERDAM De Rotter damse kunstenaar Woody van Amen, Mathieu Ficheroux, Hans Hollenbach, Jan van Munster en Gust Komijn zullen niet meedoen aan de kunstenaarsmanifestatie ter gelegenheid van de opening van het nieuwe kantoorgebouw „Katshoek". Zij zijn boos op de afdeling kunstzaken van de ge meente die hen, zoals zij 'menen, heeft gediscrimineerd, PLANOLOGIE 65 KILOMETER CAPACITEIT sinterklaas ROTTERDAM Vanaf 1 ja nuari zullen op zondagen op de luchthaven Rotterdam geen oefenvluchten met verkeersma- chines meer mogen worden ge houden. B en W hebben dit be ding van vragen van de gemeen- sloten ondermeer naar aanlei- teraadsleden C. N. van Dis (sg) en H. J. van der Meiden (arp). "Tot 31 december 1968 i 5.-terug voor een oude wekker." f*® li- -.a. Remington Lektro 24. Nü met inruil. Weer ïo'n aanbieding uit onze Stdffeivafdeling die de moeite ven eon retourtje stad'dubbel «n ótntet waard is,.... Wij verkopen een prachtige kwaliteit zuiver wollen jersey. De modestof bij uitnemend heid voor Uw japonnen, deux- pieces, enz., 150 cm breed, in wel 15 kleuren, per mèter voor nog géén tientje. pernieter Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze fraaie zuiver wollen ferny, 'in 15 kleuren, w.a groen, beige, aqua, rood, enz. 150 cm breed, permeter voor Ook.n»tiK)»$mors*n open GUn ul of schrift ben. Dc heer Van Os stippelde in het gebouw Oücon de onmiskenbaar har de koers uit, die de sleepbootmensen voortaan zullen moete-n varen, strij- end op twee fronten,, namelijk tegen de werkgevers en ook tegen de Ne derlandse Bond van Vervoersperso- tieel. De staking van veertien dagen ge leden was als waarschuwing bedoeld, omdat de sleepbootbemanningen se dert 1 april geen cao meer hebben. Het NBV-bestuur stuurde de leden een circulaire, waarin de eisen van het loonoverleg werden opgenomen. En deze eisen, zo constateerde de heer Van Os, waren niet anders dan een aftreksel van die welke de sta kers naar voren hebben gebracht en zodoende schaarde de NBV zich dus in feite ijlings achter de in het loono verleg niet als gesprekspartner er kende OVB. Deze situatie was aanleiding tot de spoedvergadering voor alle sleepboot bemanningen, niet alleen die van Rotterdam maar ook die van Euro poort. die reeds sedert 1960 onder een tijdelijke regeling werken en even min een eigen cao kennen. „Als we onze eisen op 1 januari niet zien ingewilligd, gooien we de hele zaak. plat, zowel in Rotterdam als in Europoort", stelde de heer Van Os. De eisen van de bemanningen van de zeven Europoortsleepboten zijn: garantieloon als vast loon, kortere werktijden, zes procent vacanatiegeld over het jaarlijkse bruto-loon, aan vaardbare compensatie voor zee gaand werk, vaste regeling voor het aantal bemanningsleden per schip en ten slotte op zee zowel als in Euro poort een vaste tweede machinist en stuurman. De sleepbootbemanningen gevoelen, zoals zondag op de vergadering in Odeon werd gesteld, zich verraden door de NBV en men verklaarde dat er dagelijks steeds meer sleepboot mensen van de NBV naar de OBV overgaan. Intussen verklaarde de heer Van Os, dat „wij van de OBV bereid zijn een stapje terug te doen als de omstandigheden dat vragen. Zo rea listisch zijn wij wel. Maar wij zullen de NBV nooit laten glippen uit de klem, waarin we die door zijn eigen toedoen nu hebben!" Over de eisen zei hij: „Wij vragen geen cent teveel, zolang het basisloon van een sleepbootkapitein in de Rot terdamse haven een tientje lager ligt dan dat van de eerste de beste putsgast." De eisen in het voor 1 januari gel dende ultimatum zijn: voor kapiteins en machinisten een loon van rond 226, voor matrozen en motordrij- vers 197, voor matrozen-olielieden 194. De voorstellen van de NBV lagen ruim zeven gulden lager. Daarbij komen nog enige secundai re eisen als vier weken vakantie, vier procent winstuitkering in plaats van kerstgratificatie, vijf gulden reisver- gooding en doorbetaling van reisuren binnen een straal van 35 kilometer, handhaving .van de bemanningsrege- iing, verbetering van het promotiein.- leid en gratis werkkleding. De Certina DS - een sportief hor logé. Het uurwerk is „zwevend" in de kast bevestigd. Het vangt, schokken en trillingen onverstoor baar op. Tikt daardoor al- tijd hyper accuraat. /J Certina norloges in prijzen van 89.- tot f 2500.- WINKELCENTRUM BINNENWEG 4S - ROTTERDAM TELEFOON 11.66.15 UTRECHT RU kar.d. gesch.: P. C. Coomans, Rotterdam; doet. geneesk.: P. F. J. M. v. Boxel. Roosendaal. fl'ROPOORTSLEPERS als de- ze (de Schouwenbank) zul len niet uitvaren als het ultima tum van de zich ten achter ge stelde personeelsleden per l ja nuari niet wordt ingewilligd, in de vergadering werd ook geëist dat deze schepen een vastgesteld aantal bemanningsleden moeten hebben, geschikt voor het werk buitengaats. Gebleken is, zo werd gezegd, dat de slepers vaak on- derbemand het zeegat uitvaren. Men haalt soms mensen van an dere schepen, die binnen zyn, maar dit leidt tot een chaotische toestand van het personeelsbe stand. ROTTERDAM Tijdens de eerste uitvoering van „Interpolations" van de te Rotterdam geboren, nu in Den Haag werkende componist Jan van Vlijmen door het Rotterdams Phii- harmoniseh Orkest gisteren in dc grote Doelenzaal is het tot een rel gekomen,, zoals we sinds de eerste uitvoering van Strawüiski's „Le sacre du printemps" in 1924 in de Grote Schouwburg niet meer hebben mee gemaakt. Het verschil met toen was, dat 44 jaar geleden de deftige rangen het gebodene niet konden waarderen en dat de weglopers nu uit alle rangen fovamen, En het waren er niet zo maar een paar, maar ze stonden bij tientallen op en wrongen zich door de rijen heen om de zaal te verlaten, vaak met de handen op de oren of met de vinger naar. het voorhoofd wijzend. Een mevrouw liep naar het po dium, waar Edo de Waart en Jan van Vlijmen stonden te dirigeren, en ging tegen de rug van de componist staan praten en gebaren staan maken. Dit lokte midden in het stuk een klate rend applaus uit, er ging een home risch gelach op en er werden allerlei uitroepen gehoord. Het grootste gedeelte van de toe hoorders liep na afloop van het stuk verontwaardigd weg om zijn woede qver dit „bedrog" een woord dat in allerlei ook minder gekuiste vor men was te horen: in de pauze le luchten. Ook onder de musici waren er heel wat, die op hun achterste benen stonden omdat zij zulke „smeerlapperij" moesten spelen. Er was ook waarderend applaus, onder meer van de zijde van de „cla que", die naar de ervaring heeft ge leerd bij zulke uitvoeringen aanwezig is om hard te klappen en bravo en bis te roepen. AMSTERDAM De récherche heeft een zwendel met valse facturen aan het licht gebracht waarvan de NV koninklijke farmaceutische fabrieken vfh Brocades-Stheeman in Amsterdam het slachtoffer is ge worden. De 31-jarige zakenman Peter N. uit Amersfoort zou het bedrijf in augustus in samenwerking met de 30-jarige manager van de .reclame afdeling van Brocades, P.V., voor 16.000 hebben opgelicht. Het tweetal werd aangehuoden toen een poging om met valse factu ren nogmaals een bedrag van 36.000 van Brocades los te krijgen was mislukt. De zakenman is een oude bekende van de politie. Hij was enkéle jaren geleden betrokken bij de zwendel met lege NV's en in september vorig jaar by het verhandelen van een grote partij marihuana in Zeist. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de Nieuwe Bin nenweg zijn' zondag1 aangehouden de twintigjarige student K.. W. T. en de 21-jarige J. H. L. Omdat zij 'onder in vloed waren van aic ohol werdhen de toegang tot een bar op. de Nieuwe Bin- aeenweg ontzegd. Zij reageerden daarop met tegen de «eur te schappen en een bezoeker die fle -bar verliet te mishandelen. In het Politiebureau Oostervantstraat waar zij werden ingesloten, sloep en trapte T. yen rich af. Een politieman kreeg een trap tegen sja hand 'waardoor een mid.den"nands- peentje brak. De politieman moest zich lahet Dljkzigtziekenhuis laten behan delen. De manifestatie wordt georga niseerd door de n.v. aanne mingsmaatschappij, v.h. Voormolen en duurt van 13 tót 20 december. In 'die week zullen beeldende kunste naars uit geheel het land in de par terre van het gebouw individueel werkzaam zijn met materialen uit de bouwwereld. De manifestatie is.daar-, .door meer een werkplaats dan een tentoonstelling van reeds gereedgeko men werken. Om advies te krijgen wie men voor de manifestatie zou uitnodigen wend de de firma Voormolen zich tot de heer P. B. Weehuizen van de afdeling, kunstzaken van de gemeente. Deze noemde een aantal namen, maar ver klaarde verder nadrukkelijk zich buiten de organisatie' te willen hou den. Men 'heeft toen de kunstenaar Bo- nies verzocht de coördinatie van de tentoonstelling op zich te nemen, daar deze ervaring heeft op dit ge bied. Toen de vijf Rotterdamse kunstenaars hoorden dat - een niet - 'Rotterdammer voor de coördina tie was aangezocht, trokken zij zich terug. Na een gesprek met de heren Weehuizen en J. Huijts van kunst centrum ,,'t Venster" verklaarden zij' zich bereid toch mee te doen.' Toen ineens, terwijl de voorberei dingen in volle gang waren, trokken zij zich vorige -week weer terug. Re denen: het feit dat zij niet individu eel, maar als groep op de manifesta tie wilden werken, terwijl dat niet mógelijk bleek, en het feit dat zij eveneens groepsgewijze in 'de'catalo gus, die bij het gebeuren wórdt uit gegeven, wilden worden opgenomen. Ook dat bleek, gezien de opzet van het geheel, niet meer mogelijk. Tenslote verweten zij .de heer Wee- huizen, dat hij een met-Rotterdamse coördinator zou hebben aangezocht. Nu' de vijf zich -hebben terugge trokken zullen alieen 15 niet-Rotter- damse kunstenaars aanwezig zijn. De firma Voormolen betreurt de gang van zaken bijzonder, temeer daar zij met dit initiatief de kunstenaars een kans 'hadden willen geven op de ma nifestatie hun kunnen te tonen. Het lijkt er trouwens op dat de vijf Rotterdamse kunstenaars de naam van. spelbrekers gaan krijgen,. Bij manifestaties in Antwerpen en Heer len zijn zij ook al eens boos weggelo pen. ROTTERDAM Het plan van een tunnel onder Het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk is allang niet meer een bijzondere stoutmoedigheid die in de sfeer van de „science fiction" ligt. In tegendeel: het nog steeds niet uitvoeren van dat project is be zig een nalatigheid te worden. Aldus staatssecretaris M. J. Keyzer van Verkeer en water staat vanmorgen in De Doelen te Rotterdam tijdens een bijeen komst van de Nederlands-Franse Kamer van Koophandel, waar de heer R. Macé, algemeen rap porteur van het Franse ministe rie van vervoer, een uiteenzet ting over dit Kanaal-tunnelpro ject had gegeven. Het ontbreken van zo'n Kanaaltun- nel is een lacune, meende de heer keyzer, die een rem- betekent op e economische ontwikkeling aan beide i zijden van Het Kanaal. Het moment nadert met rasse schreden dat die lacune als een «achterlijkheid moet worden beschouwd, een tekortschie ten op het gebied van de zorg voor de infrastructuur. De heer Keyzer zei. dat ook Neder land als belanghebbende geldt bij dit hproject. Zo zal het gehele goederen- j' verkeer een heroriëntatie ondergaan, waarbij het containervervoer en hei punten zijn. Bij deze heroriëntatie zal, aldus de her keyzer, het totale vervoer tussen Groot-Britannië en het Europese vas teland worden gestimuleerd. In welke mate hangt af van de kosten tol- kosten in de Kanaaltuonel en de totale reisduur. Een verlaging van de scheepvaartta rieven leek de heer keyzer niet uitges loten, al blijft voor Nederland in het verkeer op de industriegebieden in Midden- en Noord-Engeland de zee weg ook in de toekomst aantrekke lijk. Als noodzakelijk zag de staatssecre taris, dat het Kanaaltunnelprojèct wordt opgenomen in de Nederlandse planologie. Nederland zal bijtijds moe ten nagaan wélke voorzieningen er op verkeersgebied moeten worden ge troffen ter verwerking van de. ver voersstromen naar en van de tunnel. De heer Macé lichtte het tunneiont- werp toe, dat na meerdan twee euwen van al of niet gedurfde fanta sieën in 1964 vaste vorm heeft 'gekre gen. VErleden jaar 'zfjti 'besprekingen' begonnen over de financiering van hef project. - Dat project houdt een spoorwegtun-1 nel in met twee hoofdgaanderijen, die dertig meter uiten liggen en eom "de tien kilometer door verbindïrigsgalerij en zijn verbonden. Tussen "deze beide grote tunnelbuizen komt een diensthuis, waarin jeeps kunnen rij den. Deze dienstgalerij staat om de 250 meter in verbinding met de hoofd- galerijn. De afstand tussen beide eindstati ons is ongeveer 65 kilometer. Door de tunnel moeten drie typen treinen rijden: reizigerstreinen, go- derentreinen met sleciale wagens van het type „ferry-boat-train",' dat thans reeds in Engeland en op het vasteland in gebruik is, en ten slotte treinen voor het - vervoer van auto's.- Vrachtwagens, autobussen en opleg- gers zullen met speciale1 wagens kun- 1 nen worden vervoerd. Het is de bedoeling dat chauffeur en passagiers in de endeitreirten in hun auto blijven zitten. De rit. duurt veertig minuten, waarvan dertig in de tunnel. De capaciteit zal die van een drie- baans autosnelweg moeten zijn: onge veer 4.800 voertuigen per uur in beide richtingen. Door dc lagen van het gesteente zal het tracé betrekkelijk lar.g moeten zijn: van Calais uit via en bocht ter vermijding van een gesteentebreuk bij Folkestone. Het onder zee lopende tunnelgedeelte is ongeveer 36 kilome ter lang. komt ook voor' U Een cadeau, waar Sint .vader vast erg blij mee zal maken', hoeft heus 'niet zo kostbaar tezijn. Want deze herenpantoffels van een 1e kwaliteit leder, keurig afgewerkt er» met een ijzerster- ke zwarte pigskin lederen zool, koopt -U voof. nog .-géén vijf gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze lederen herenpantoffels, met' zwarte pigskin zooi, in de maten-40 t/m 45 en de kleur zwart Ookjmendegmcwen epen GHn tel 'of tchrifc. ben. ROTTERDAM Op de tweede za terdag van het Ro-Zan-Co-Concours zijn maar liefst 23 verenigingen naar de Nieuwe Oosterkcrk gekomen, waarbij één, die van heel ver kwam. Dat tvas de Gemengde zangvereni ging Troch sjongen ien, die, zoals reeds uit de naam is af te leiden, uit Friesland kwam, helemaal uit Wei- dum, gemeente Baardcradecl. Zij was 's morgens om negen uur al op reis gegaan om in Rotterdam zo'n kleine tien minuten te zingen, wat wel van liefde voor de zang getuigt. Door een misverstand had deze vereniging de vorige zaterdag verstek laten gaan en mocht nu het eerst optreden. Dwat was om 4 uur, dus zullen de leden wel heel laat in hun bed hebben gelegen. Maar zij en hun dirigent konden op een geslaagde dag terug zien, want zij kregen met 343 punten een eerste prijs. De 'wisselbeker van de gemeente Rotterdam werd met lof van de jury voor de tweede maal gewonnen door de zangvereniging Zang en Vriendschap te Landsmeer, dirigent Gerard Boer. Eveneens lofvan de jury kregen harmonie Oranjevaan uit Fijnaart, dirigent E. Bot, met 364 punten, het Christelijk gemengd koor Con Amore uit Rotterdam,' dirigent W. W. den Hollander, met 366 pun ten, en de muziekvereniging De Vol harding uit Deil, dirigent K. N. Versluis, met 369 punten. ROTTERDAM In Diergaarde Blijdorp is zondag een nijlpaard ge boren. Het is het elfde kind van nijl paard Koba. De vader is Joop. Over het geslacht weet men nog niets omdat het diertje constant on der water, blijft. Blijdorp kon dus ook geen naam geven. Men weet nog niet of het nijl- paardje in Rotterdam blijft. Als het een vrouwtje is in ieder geval wel. (Van een onzer verslaggevers) B en W gronden bun beslissing op de mogelijkheden die zij als exploitan ten van de baan hebben. Zü 'kunnen niets zeggen over de wijze van stijgen en dalen en over de keuze van de vliegrichting. De directie van de luchthaven heeft bij de verkeersleiding (Rijkslucht vaartdienst) al stappen ondëmómen opdat deze zoveel mogelijk de vlieg tuigen zal leiden langs vliegroute's die de minste kans op geluidshinder geven. Rotterdam staat, aldus de beant woording 'door B en W, in trek' als oefenveid in verband met de korte af stand tot Amsterdam, omdat Rotter dam uiwijkhaven is en omdat Rotter dam uitwijkhaven is en omdat Rotter dam een vliegtechnische uitrusting heeft die vrijwel gelijk is aan die van Schiphol. B en W delen mee dat reeds eerder een verbod was ingestled voor oefen vluchten tussen 23 uur en 7 uur. ROTTERDAM Zaterdagavond bracht De Nieuwe Toneelgroep in een propvol Piccolo-theater twee in teressante eenakters van de Ameri kaan Edward Albee. In de eerste, „dc droom van Amerika", wordt op. cy nische wijze het hedendaagse leven doorgelicht door middel van een sim pele dialoog tussen een echtpaar en „good old granny". Een zeer speelbaar stuk da' foor de spelers op overtuigende wijze ten tonele werd gevoerd. Vooral Geertrui Bos als de pinnige, zielige oma bleek over heel wat acteertalent te beschikken. In „de dood van Bessie Smith" wordt op kernachtige wijze hét ne gerprobleem in Amerika, en alles wat daar mee kan samenhangen, uitge beeld. Het is zeker niet Albee's beste schrijven, maar* er komen in de loop van het stuk toch weer tal van waar heden naar voren die een beklem mende climax een triest gestalte krij gen. De spelers voeldende dramatische sfeer goed aan, en vooral dankzij een juiste regieopvatting van Eddy GeeT- lings kwam er zeer aanvaardbaar to neel uit de bus. Een extra pluimpje verdient Ria Geerlings, die op indrin gende wijze de moeilijke rol van een keiharde ziekenhuiszuster vertolkte. Al met al een interessante toneel avond, waaruit is gebleken dat am- teur-oneelspelers tot meer in staat zijn dan menigeen denkt. Wij ver-, wachten beslist nog meer van déze enthousiaste Rotterdamse groep. J.B. yr/re 68-131 —Di De geruisloze, volau tomatische wekker metuniek24uurswek- systeem, die u maar één keer hoeft in te stellen. Verlichte wij- zerplaat-Slerlijk model. In 3 fraaie kleuren. Alle andere verenigingen kregen eerste prijzen: Gemengde zangvereniging Zang Veredelt uit Hardinxveld - Glessendam onder Jac. Kaasschieter 339 punten. Ge mengd koor Meerdcrvoort uit Zwljndrecht onder L. Ballegooien 324, kinderkoor Jong Heemstede onder Bernhard Stelnvoort 338, dameskoor Door Eendracht Sterk uit Mookhoek onder P. J. verbaan 304, 's-Gra- vendeels Bejaardenkoor onder J. van Bommel 333. Gemengde zangvereniging Prinses Irene uit Leerbroek onder G. A. van Oort 339. Dameskoor Zang en Vriendschap uit Gorinchem onder G. A. van Oort 327, Oudenbosch Mannenkoor on der W. Koch 343, Gemengde zangvereni ging Kunst na Arbeid uit Heerjansdam onder Chr. Willemen 315. Christelijk da meskoor Deo Cantemus uit Kinderdijk on der Jan Grceneveld 351, Mannekoor Hoger zij ons doel uit Papendrecht onder A, Bouman 309, Aalsmeers mannenkoor Con Amore onder Dick van den Berg 353. Ge mengde zangvereniging Krimpen aan de Lek onder J. G. van Schoonhoven 32S, Mannenkoor Zanglust uit Krimpen a. d. IJssel onder Jan Groeneveid 333, Gemengd koor Kleinkunst uit Den Haag onder Th. Nederpelt 348. Etna's Gemengd -Koor uit Breda onder H. J. de Klerk 333. Ftotte's Gemengd Koor uit Rotterdam onder J. Appel 356, Christelijke gemengde zangvere niging Groot IJsselmonde onder tv. tv. den Hollander, 351 punten. De So-Zan-Co-wisselbeker voor muziek verenigingen moest worden verloot tussen de accordeonvereniging „Unique" A uit Rotterdam onder J. P. Toeboseh en de muziekvereniging De volharding, reeds boven genoemd. Eerstgenoemde vereniging won de beker, de andere kreeg, een extra prijs. ROTTERDAM Het Leger des Heils gaat in december weer diverse acties voe ren om enkele duizenden bejaarden, een zame mensen en maatschappelijk gedu peerden ook te kunnen laten delen in de weldadige sfeer rond het kerstfeest. 0 Op 2, 3, 4 en 6 december houdt het Leger «en l(jst-inzameling en op 13, 14. 20 en 21 december staan de kerstpotten in de stadswijken opgesteld. Gireren is ook mogelijk. De z.g. kerstpostgiro (537600) staat open voor giften ten name van het Leger des Heils ln Rotterdam. 0 Verleden jaar kon door deze kerstac ties aan achttienhonderd bejaarden en eenzamen een verTasisngspakket worden uitgereikt, kregen deze achttienhonderd ook een kerstfeest aangeboden, hadden 1950 kinderen een feestelijke dag en ontvingen driehonderd mensen een bedrag in geld. Dit jaar is er voor twaalfhonderd men sen een kerstviering ln de Doelen en ligt er voor hen een verrassingspakket klaar. 0 Sint-Nico laas De Sint-Nicolaas Com missie van het Rotterdamse!» Studenten Corps zal haar jaarlijkse collecte voor het sociaal minder bedeelde Rotterdamse kind houden op 28, 29 en 30 november. Tevens heeft de commissie het gironummer 709 van de Algemene Bank Nederland open gesteld. waarop ten name van de Commis sie geld kan worden overgemaakt. 0 Voorleeswedstrijd Anja Molenberg, die straks Rotterdam zal vertegenwoordi gen op de landelijk finale van de voor leeswedstrijd in het kader van de kinder boekenweek, heeft verleden week uit han den van mejuffrouw drs. J. C. Blanken- stein van de Rotterdamse Commissie voor het Jeugdboek, de wisselprijs gekregen. 0 Ziekenverpleging In het Zuiderzieken huis zijn de volgende zusters geslaagd voor het examen ziekenverpleging A: C. G. Baars, I. M. Brandt, L. Dijkstra. I. S. Ganpatsingh. C. J. van Geel, J. W. A. Grafe, G. de Hay, H, M. Jumelet. A. M. Meiburg, W. M. J. Meijerink, S. A. Moer kerken', C. P. van Oostrum, L. Poot, D. C. Rademaker, M. Slikker. W. F. Stoel. P. E. Waltheer en de broeders A. P. van den Bergh, R. Grootveld en B. Vlietstra. 0 Scholengemeenschap Wethouder drs. j G. van der Ploeg heeft de raad voor de scholengemeenschap „Prins Alexanderpol- der" geïnstalleerd. Als voorzitter is geko zen de heer C. J, Rol. Verder bestaat de raad uit mevrouw ir. M. C, Endert-Bayié, mevrouw J. R, P. Weisfelt-Schotel en de heren dr. J. R, van Blom, dr. J, H. N. Grandia, B. A. Harteveld, drs. W. H, van 't Hoogerhuys en mr. A. R, Jolles. 0 Lezing „Christen zijn tussen Oost en West" is het onderwerp, waarover ds. B. Ruys zal spreken op donderdag 28 novem ber om 20 uur ln de Remonstrants-Gere formeerde Gemeente aan de Westersingel. Het betreft het oecumenisch contact met de kerken in het Oosten. 0 Sirene-lnnch Mevrouw dr. Hilda Ver- wey-Jonker, lid van de Sociaal-economische raad, verzorgt de Sirene-lunch van maan dag 2 december om 12.50 uur in de Re monstrants-Gereformeerde Gemeente aan de Westersingel. Het onderwerp luidt „Uit de keuken van de SER". 0 Advent-zangavonö Ten bate van het gereformeerde ziekenhulswerk in de neu trale ziekenhuizen houdt het gereformeerde kerkkoor „Rotterdam-centrum" op vrijdag 29 november in de Bergsingelkerk een grote advent-zangavond. Medewerkenden ztjn ds. G. Koenekoop, organist Wim Kooy, sopraan Greet Smit-Snieder, het gereformeerd meisjeskoor „Rotterdam-centrum" en het jeugdkoor „De zangvogels"- Aanvang '20 r. HAARLEMMERMEER De 22- jarige J. A. P. Storm uit Rotterdam en de 19-jarige J. P. Blok uit Schie dam kwamen zaterdag om het le ven nadat ze met hun personenauto in de Ringvaart tussen Zwanenburg en Vijfhuizen waren terechtgeko men. De slachtoffers deden mee aan aan een rally. Vermoedelijk door onbekendheid ter plaatse werd een bocht in de dijk niet opgemerkt en schoot de auto het water in. Pas enkele uren later werd het ongeval opgemerkt. ROTTERDAM Bij twee inbraken ln bedrijven aan de Ant. Fokkerweg (Waalhavengebied) hebben de daders zich nogal %vat moeite getroost om buit te behalen. In het gebouw van machine fabriek Braat gooiden zij een brandkast van een trap af. Ze braken het ding daarna op en en vonden 30. In het. gebouw van constructiebedrijf Feiienoord werd een brandkast gedeel telijk versleept, naar een toilet, waarna men de vermeende geldbergplaats met aanwezige apparatuur (snijbrander) werd geopend. Er zat niets in

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1