Jeugdzorgwerk komt nu financieel „uit" Grondruil voor Deltawerken Reorganisatie gemeenl bejaardenflat DOMINEESAliTO TE WATER Interessante expositie Alles over Stedelijk orgels in Museum Vakbonden verspreiden pamfletten f Ui Kind aangereden in v. Haarenlaan Delfland koopt belastingpand É8G m Balafred N informatie-pakket met handige kïeurenklezer gratis! Subsidie geregeld Hasjiesjrokers veroordeeld Meer geld voor vernieuwing Knappe vondsten van Toby Ritman Tussen veerboot en ponton Clubhuiswerk behoeft samenspel Zware vracht voor Op a Bil Ruzie eindigt in steekpartij lp heetman, De Hoek wil gebouw van zes ton Kwestie Remmerswaal" o SUPER SEN0RITAS Van de Hoek tot Vlaardingen ELASTIEKEN KOUSEN B00NEN Balannind! Nederland N.V., /r~x Huizea NJti. 4K^r Mevr. Hoogendijk: en dagelijks Vraag en antwoord Ontwerpen Mej. De Graaff: Onderweg.—. jalaöcdis de beste vinyl-op-vilt vloer- ^vving. die n kopen kunt. De ideale jomtónatie van warmte-isoiercnd, «cricrachtig vilt met kleurecht, slijt vast vinyl» Ligt voorjaren. Als u er alles van wilt weten, vraag dan het Balïtred informatie-pakket. U krijgt (jjn ook die praktische kleuren kiezer. 0® thtris uit meer dan 76 mogelijk- l^den teta'ezen welke kleuren kwaliteit t worden zal. Briefkaartje s.v.p. naar irr/lafM, SCHIEDAM De gemeenteraad heen maandagavond bij wijze van overgangsaatregel voor de jaren 196/ en 1968 een subsidieregeling voor de Jeugdhaven, de Sint Joris IJoele en het Sint Franciscus Liefde werk vastgesteld. Volgens de rijksregeling bijzonder jeugd- cn volksontwikkelingswerk za! de gemeentelijke subsidie niet meer bedragen dan veertig procent van de susïdiabele lasten. De betref fende bedragen zijn 67.335 en 30.142. De instellingen hebben hier mee voor de twee genoemde jaren sluitende begrotingen. De fractievoorzitster van de KVP, mevrouw Taverne-Van Campen,' (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ruim zeven hectaren Schiedamse gemeentegrond tussen de Vijfsluizen en de Westerhaven gaan voor een priis van 8,66 per m2 over in tanden van het Hoogheemraadschap Delfland. Eer. stukje grond van 0,37 ha tij de Vlaardingerdijk zal Delfland tegen dezelfde prijs aan de gemeente afstaan. B. en W. van Schiedam hebben bedongen dat zij geen vergoeding verschuldigd zullen zijn voor het van gemeentewege aanleggen van wegen, rijwiel- en voet paden. het plaatsen van lichtmasten en borden en het leggen van kabels en Ödingen op de over te dragen gronden. Het voorstel tot deze ruiling van gronden, die verband houdt met de uit voering van de Deltawerken langs de Nieuwe Waterweg, komt donderdag in de Verenigde vergadering van Delfland. ROTTERDAM Drie jeugdige es-gebruikers van hasjiesj zijn van- norgen vrijwel conform de eisen van de officier door de rechtbank veroor deeld. Tegen de 21-jarige tekstschrijver Fred B, die bij hem thuis gelegen heid gaf tot het roken en eveneens hasjiesj tegen kostprijs had verkocht, vonniste de rechtbank een gevange nisstraf van zeven maanden met af trek, waarvan drie maanden voor waardelijk voor drie jaar proeftijd. De officier had acht maanden en vier maanden voorwaardelijk geëist De grafische'tekenaar Hans J. K. nn D. en de 18-jarige electricïën Se- hastiaan van de L., die het roken gestaakt hadden, kregen respectieve lijk twee maanden voorwaardelijk en iwee weken voorwaardelijk. i The scalphunters" (li pxssase Tbexter: jr.), 14 en 30.15. Stedelijk Museum: Exposities „Luister tan het orgel" en Confrontatie", Cees Bouw, schilderijen. 10-1?. 15-21,zondag 11-17. Csierie Punt 4: Show kunstvoorwerpen. Ctlerie „De Graaff": Prenten va Elen- baan, zondag er, maandag gesloten. Bedactle-hdres: Mevrouw J, van Hoek-Hoogendam, Jan Steenstraat 29. der Bijkantoor „De Rotterdammer":, Lange gerkstraat 82. Klachten bezorging: Joh, Grönveld, Van Msrumstraat 24h. tel. 15.37.79, maandag t/m vrijdag 18.30-19.30 en zaterdag 17 tot 18 uur, PolHle-alarmnummer: tel. 26.46.66. GG en GD: 26.2B.87. Alarmnummer meldingen luchtvervuiling ia geluidshinder: 26.26.26. Apotheek: Apotheek Gouka, "Groenelaan 117, tel. 268035. (Van een onzer verslaggevers) - VLAARDINGEN „Ik hoop dat de gemeente in staat is de vernieu wing van het openbaar onderwijs even snel tot stand te brengen als dat bij de bijzondere scholen gebeurt", al dus mevrouw mr. M. L. Hoogendijk- Van Holst Pellekaan (11b.). Zij stelde voor het in de begroting genoemde bedrag per leerling met twee gulden te verhogen tot 23. •Dit is volgens haar nodig om de achterstand in te lopen. Omdat de openbare scholen in Vlaardingen on geveer 3000 leerlingen tellen, komt de verhoging neer op ƒ6000 „Een goede investering", zei het liberale raadslid. Wethouder G. Walstra antwoordde dat voor het onderwijs, ondanks het hoge totaalbedrag, toch nog te weinig wordt uitgegeven. Indien dit bedrag niet toereikend is, zal het college dit in de loop van het studiejaar alsnog verhogen. Hiermee is echter geen ƒ6000 gemoeid, omdat een verhoging ook geldt voor de bijzondere schoien. Teneinde de leermiddelen-„up to date" te houden, waarom ook dr. P. de Jonge had gevraagd,.zal hef colle ge élk jaar aan de schoolhoofden vra gen wat er nodig is, eventueel met de vermelding van urgentie. De wethou der zal een onderzoek Instellen naar de mogelijkheid van een vrije zater dag voor alle scholen en naar de vraag naar schooltuinen. vond deze wijze van subsidiëren niet stumulerend voor het partikulier ini tiatief, dat gewend is het tekort aan te vullen. De heer Rosman (prot.) deelde daarop mee dat men er bij het ministerie van Cultuur en maatschappelijk werk naar gestreefd heeft deze wijze van subsidiëring per 1 januari 1969 ingang te doen vinden. Als het ontwerp in volgende jaren weer aan de orde komt, zal zijn frac tie zich opnieuw over het onderwerp beraden. Er ontspon zich een vraag-en-ant- woordspel tussen de wethouder van. culturele zaken, mejuffrouw De Graaf en mevrouw Taverne-Van Campen over de vraag of de rijks subsidieregeling een aanmerkelijke lastenverzwaring voor de gemeente is of, naar de zienswijze van mevrouw Taverne, een aardig potje voor de gemeente, omdat die ervan profiteert als de vereniging zich uitslooft om de exploitatiekosten te drukken. In tegenstelling tot de wethouder vond mevrouw Taverne het niet no dig deskundige ambtenaren bij het werk te betrekken, temeer daar er in Schidam voldoende mensen (geen ambtenaren) zijn. die dit werk door en door kennen. Mejuffrouw De Graaff was de mening toegedaan, dat het vaak een heel getob voor de ver enigingen is om twintig procent van de xploitatiekosten bij elkaar te brengen. De wethouder bleef bij haar me ning dat de gemente ergens en grens moét stellen hoewel dit een overgangsmaatregel is. In ieder geval wordt een deskundig ambtenaar in geschakeld, zeker ook omdat een van de Schiedamse groeperingen denkt aan het onderbrengen van dit werk in een groter geheel. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Wethouder A. P. Weeda heeft dinsdagmiddag en -avond een groot aantal vragen van de raadsleden beantwoord. Naar aan leiding van moeilijkheden rond het gemeentelijk flatgebouw voor bejaar den aan de Billitonlaan zei hij, dat besloten is tot een algehele reorgani satie. Verder deelde de heer Weeda mee dat er plannen zijn voor de bouw van een nieuwe GSW-werkplaats in het centrum van de stad, die aan alle eisen zal voldoen. Dit zai vermoede lijk gebeuren in overleg met de ge nieenten Schiedam en Maassluis. Voorts zijn er plannen voor een derde bejaardencomplex in de wijk Holy voor 160 plaatsen. De suggestie een cultureel paspoort voor bejaarden in te stellen heeft de aandacht van de wethouder en zal worden doorgege ven aan de op te richten culturele raad en aan dë federatieve raad voor bejaarden. De subsidie aan de stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers zal worden verleend in 1969, terwijl de raad een voorstel kan verwachten tot continuering van de subsidieverle ning. B. en W. achten het werk van deze stichting waardevol. Sinds kort bestaat er een rapport over de noodzaak van kinderdagver blijven. op grond waarvan de heer Weeda tot realisering van deze voor zieningen zal trachten te komen. Op een opmerking van de heer A. van der Veer (pac.soc.) zei de wethouder inhoud te zullen geven aan de mede zeggenschap van het personeel. Deze materie ligt hem na aan het hart. Op vragen uit de fractie- van de VVd over het aanstellen van een om budsman en een econoom in algeme ne dienst was het antwoord, dat het college dit niet nodig acht en het nut in twijfel trekt. Tot slot deelde de heer Weeda mee dat de nieuwe ad junct-directeur voor"' de GGD maan- dag heeft bericht zijn benoeming in te trekken. Wat het ambulancevoer- voer betreft zei hij, dat met ingang van 6 december volledig continue kan worden gedraaid. SCHIEDAM Ter ere van de restauratie van het orgel in de aula ran het Stedelijk Museum te Schie dam, heeft de museumdirectie in sa menwerking met de orgelbouwer Ernst Leeflang een expositie inge richt. Zij toont de fasen van de or gelbouw, technische tekeningen van het in- en uitwendige van het orgel, iimstfoto's van orgels en hun onder delen en tal van. andere bezienswaar digheden. Het orgel is ontstaan uit de Pansfluit, die in de oudheid door de Grieken werd gehanteerd. Langza merhand werden de vormen en merkwijzen ingewikkelder, maar tot heden zijn als de vijf belangrijkste SCHIEDAM De conferencier, ca- hwètler, dichter en schrijver Toby Mtman heeft zijn nul-man-show ook I» Schiedam opgevoerd. Hij gaf zijn Produktie de .„naam „Visa-Visie" mee. «itman was er in zijn eigen show duidelijk op 'uit het publiek naar dehzelf te laten kijken, wat hij met "1 aantal navrante gesprekken cn heelden wilde verwezniijken. Dreunende stemmen uit een band recorder moesten de donkere leegte, J® om de mens gaapt, beklemtonen. Zijn vondsten waren knap, levens ttht en wijsgrig. Met zijn teksten weft Toby Ritman bewezen dat hij »e schrijver is die een aantal jaren Meden de internationale prijs voor vrede won met zijn boek over de «ussin Maria Wolchekowa. ROTTERDAM Toen dinsdagoch- «M de fruitwerker P. Hofman uit de Stanngstraat te Rotterdam, 21 jaar. ins f;°'e snelheid de verbindingsbrug o I®. P^u'on van de veerdienst aan vc— i overfietste orn de op Jhrek liggende Heën en Weer II nog aaien, slipte hij. Hij kwam met de L.n tusen ponton en veerboot terecht !j);jVls. wiet letsel aan de, knie in het •Azigt-ziekenhuis opgenomen. voorzieningen aan te wijzen, wind- voorziening, windladen die de wind distribueren, toetsenbord, pijpen en orgelkast Er zijn verschillende ontwerpen, waarbij sommige orgels behalve het grote front ook nog een kleiner hebben. In vogelvlucht gaat het hier om het frontwerk, brugwerk, pedaal- werk. De vormgeving zowel als de tech nische kanten van het orgel hebben verschillende kunstenaars geïnspi reerd. Na het -tekenen van het orgel wordt een maquette vervaardigd, ter wijl de orgelmaker zelf uitgebreide tekeningen vervaardigt. Op de tentoonstelling zijn verschil lende ontwerpen, te zien en allerlei onderdelen in verschillende fasen van vervaardiging, waarbij tal van bijzonderheden aan het licht komen, zoals het feit, dat kleine jongens of lichte mensen soms nodig zijn bij het nazien en bevestigen van de orgelpij pen. Dit was ook het geval met het reuzeorgel in Kufsfein in Oostenrijk, dat tot op tien kilometer te horen is en pijpen van zeventien meter heeft, die weer een omvang van 67 centi meter hebben. In het midden van de expositiezaal staat het orgel, bestemd voor de Ge reformeerde Gemeente in IJsselmon- de. Bij het fotomateriaal zijn kunstfo to's van het immense orgel van de hervormde Oostkerk in Middelburg en van de hervormde Paaskerk in Amsterdam. Foto's van de Schie damse orgels zijn te bezichtigen en die van de Magnalia Deïkerk, de Opstandingskerk, de r.k. kerken van de Paters der Dominicanen en Onze Lieve Vrouwe Visitatie van de Goede Haven, de Julianakerk en van de Ge reformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Westvest. Op een oude gravure staat het or gel in de Grote Kerk afgebeeld. In 1553 werd dit orgel door Hendrik Niehoff uit Den Bosch gebouwd. Ver moedelijk heeft Adriaan Schaiker uit Den Bosch de orgelkast vervaar digd. Op tal van gravures is de Nieuwe Lutherse Kerk in Amsterdam vereeu wigd. Een prachtig ingelegd regaal, afkomstig uit Engeland, begin 18e eeuw, en een voorzangersorgeltje uit 1860 zijn ook blikvangers. SCHIEDAM Wethouder mejuf frouw G. D. de Graaff ziet clubhui zén als vruchtbare ontmoetingsoor den voor jeugdigen en volwassenen. Onze ingewikkelde maatschappij, 'waarin steeds meer gestreefd wordt naar efficiency en doelmatig werk, kan alleen maar worden opgebouwd als men samenwerkt, zei zij desge vraagd. De wethouder"ziet het buur thuis als een mogelijkheid daartoe, zonder andere mogelijkheden te wil len geringschatten. „Het hele clubhuiswerk gaat ver anderen. Vroeger ging het erom hulp te bieden aan sociaal zwakke groe pen, maar nu betekent het gelegen heid bieden tot communicatie met andere leeftijdsgenoten en ook het verrichten van een stuk vor mingswerk. *Net zoals een mens alleen niets is, is een groep alleen ook niets. Een groep zit zo vast in zijn eigen kringe tje. Daarom zou ik als bestuurslid van Sint Joris Doele graag een gesprek met andere groeperingen willen hebben", aldus mejuffrouw De Graaff. (Van een onzer verslagge vers) MAASSLUIS Ruim honderd leerlingen van de Caland-LTS in Maassluis hebben, in vijftien da gen 24.000 kg oud papier bijeen gebracht voor Opa Bil, De oude man, die een personificatie is van de „Oud Papier Actie Biljart", gaat voor het bedrag van de op brengst enkele tafelbiljarts ko- pen. De 140 tot 180 leerlingen die dagelijks in de kantine van de school htm lunchpauzes door brengen (de helft van het aantal Coland leerlingen komt van bui ten Maassluis) wilden wel eens ■wat anders dan elke dag maar weer schaken, dammen, ringspe- len of tafeltennissen. Adjunct-di recteur J. Sas uAst hun enthousi asme voot een oud papieractie op een grote groep leerlingen over te brengen. De topprestatie kwam van de tweede klas Tim meren: zes duizend kilo. SCHIEDAM Dit is de Mercedes van de 55.jarige ds. IIN. Hens- hergen. hervormd predikant te Dirksland. De dominee, die zijn auto ter hoogte van pand 101 op de Nieuwe Haven had geparkeerdhad vergeten de handrem aan te trekken voor hij de wagen verliet. Er moest een takelbedrijf aan te pas komen om de beschadigde auto weer op het droge te krijgen. ROTTERDAM Dinsdagmiddag is in een café aan de Brede Hilledijk tijdens een vechtpartij na een woor denwisseling de los-werkman E. E. T. uit Rotterdam, 24 jaar, met een mes in de onderbuik gestoken. Hij is naar het Zuiderziekenhuis" gebracht waar ope ratief moest worden ingegrepen. De elektricien A, A. R. uit Rotter dam, 31 jaar, die het mes zou hebben gehanteerd is in bewaring gesteld on der verdenking van zware mishande ling. Ook R. moest naar het Zuiderzie kenhuis. Hij kreeg in de vechtpartij een asbak tegen het hoofd, waardoor hij een scheurwond had opgelopen. aassluis Gelukkige bezitter van de waardebon van 250,-, in de tweede ronde van de Slnt-Nicol aasactie, is geworden de iamilie A. Vennik uit de Esserstraat 14. Waardebonnen van honderd gulden kregen F A. Lantlnga en D. en G. Koeifstra-Ho- nlg. ƒ50.-: N Mak. J Dirkzwager, C Stoop, Kees Mostert, P Kardol, J vd Meer (Ro zenburg): ƒ25,-: H Snelleman, T Kalkman, M J Hollat-Steffen, J Bevers, J A Eiken- ,boom, P de Haas, I Ko'ffeman. WDM Kérkhof-Dollen. JH Rlekem en G Verha gen. ft maassluis wethouder P. van der Snoek sprak op een matig bezette leden vergadering van de CHU over de bejaar denzorg en de bejaarüenhulsvesting. Hij zei dat ook in Maassluis wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk leefklimaat voor de bejaarden. De wethouder maakte gewag van de plannen voor een regionaal tehuis voor chronisch zieken. Begin vorig jaar telde Maassluis 1334 bejaarden, van wie er honderd verzorging behoefden. Het volgend jaar gereed komende gerefor meerde bejaardencentrum zal 170 bejaar den kunnen opnemen. O MAASLAND —Wethouder A. Buitelaar zal vanavond de vogeltentoonstelling van de Maaslandse Vogelvereniging openen. Driehonderd vogels zullen daar tot zater dagavond te zien zijn. ft MAASLAND Donderdagavond spreekt de heer A. van Gilst in „De Mag neet" over de zending in Ruanda. Deze bijeenkomst is de start van een actie die de gereformeerde jeugd gaat voeren om gelden bijeen te brengen voor de inrich ting van een jeugdhuis in Ruanda, ft maasland De dorpsvolière aan de Molenweide zal worden ontruimd. De ko mende wintermaanden worden de vogels ondergebracht in een warmere gelegen heid. In het voorjaar gaan ze weer naar de buitenvolière. ROTTERDAM Aan de poorten en in de cantines van alle metaal bedrijven In Nederland hebben de bonden-onderhandelingspartners pam fletten verspreid, gericht aan de le den, waarin op de ernst van komen de gebeurtenissen wordt gewezen en morgen (donderdag) als een belang rijke dag wórdt aangeduid. In het pamflet, dat alleen al in Rot terdam in een oplage van 20.000 exemplaren is verspreid, wordt de huidige impasse in de onderhande lingen gememoreerd en verder o.m, gezegd: „Wat nu? De afgelopen week is het woord staking meer dan eens gevallen, inderdaad uiterste conse quentie van hetgeen nu gaande is. Maar andere middelen zullen dan eerst beproefd moeten zijn." De leden worden opgewekt het hoofd koel te houden, de discipline te bewaren en in de komende dagen er voor te zorgen, dat de actie van de bonden tot een goed einde kan wor den gebracht. Aan het slot van het pamflet staat veelbetekenend: Let'op donderdag a.s. Dan hoort u meer. SS ■OO V ®o .■>.*.'00-"/J&ff. TRIOMF VAN DE EENVOUD Wat is zó flatteus en toch gedistingeerd alseen snoermet glanzende parels?Een sieraad dat door zijn klassieke eenvoud en bijna schuchtere schoonheid aan elk toiletje een chic, modieus accent geeft. q> W snoer cultivé parels vanaf edelsteenkundige f.g.a. diamant expert g.i.a. LIJNBAAN 92 filiaal: oostzeedijk155-157, rotterdam Op de kruising StatensingelVan Beuningenstraat hadden twee bestuur ders dinsdag ruzie over een voorrangs kwestie. Toen er een politieman bij kwam, reed een van hen snel weg. Hij beschadigde de andere wagen en reed zonder meer door. Het was de 26-jarige loodgieter H. K.S., die in bewaring is gesteld. HOEK VAN HOLLAND —Het da gelijks bestuur van de wijkraad heeft gisteravond de vertegenwoordigers van de plaatselijke» verenigingen een zeer informele schetstekening voor een clubgebouw getoond. Het project heeft een zaal voor 300 mensen, een grote vergaderzaal voor 100, en twee kleinere zaaltjes voor resp. 60 en 30 mensen. De bouw is geraamd op on geveer 600.000. Men hoopt de afdeling sport en re creatie der gemeente voor twee ton te kunnen interesseren. Van de reste rende vier ton zou de gemeente een kwart gedeelte kunnen subsidiëren. Voor twee ton wil men een lening sluiten. Er resteert dan nog een tón die Hoek van Holland zelf op tafel 2^1 moeten brengen. Wijkraadsvoorzitter L. van der Houwen achtte uitvoering van het plan mogelijk als men plaatselijk de zaak goed aanpakt en Rotterdam de nodige medewerking verleent. m GÓR1NCHEM W»g-restaurant, gelegenheids-restaurant, voor passenten, voor zakelijke/mfeneetingeit of om te relax-en. Maximum aan comfort, exquise drankjes en prima keuken. Voiep plaats voor uw auto. ROTONDE,-AFRIT GORIHCHEM - TEL, 01830 - 5841 (Van een onzer verslaggeversl VLAARDINGEN De heer R. P. Remmerswaal zal in de raadsverga dering van december worden geinstalleerd. Burgemetster mr. J. Heusdens zei, dat het tot nog toe de gewoonte is geweest ook de vertegen woordiger van een eenmansfractie toe te lattn tot de commissies en het seniorenconvent. Enige fractievoorzitters hadden verklaard het nieuw benoemde raadslid, dat zal uitkomen voor de eigen partij „Algemeen Belang", niet zonder meer toe te laten tot de com missies. Men wil vooraf met hem een gesprtk-hebben: De heer A. J. M. Tetteroo (Binging Rechts) zei dat zij geen respect had voor. haar kiezers door na twee. jaar - voor het raadslidmaatschap te bedan ken terwijl niet is gezorgd voor een opvolger. „Uw aanval was laf en on waardig, hetgeen ik niet van de PvdA gewend ben", aldus mevrouw Jungerius. SCHIEDAM De achtjarige André van der Wurf is gistermiddag op de voetgangers oversteekplaats bi j dé Traelstralaan in de Burgemeester Van Haarenlaan aangereden door de personenauto van de 35-jarige Delftse psychologe mevrouw H. E. A> T.-K. Het jongetje rende! dé zebra op ter wijl de lichten op rood stonden. Met een gebroken linkerbeen, een gebroken sleutelbeen en een hersenschudding is het kind naar een ziekenhuis gebracht Op het Koemarktplein werd de 44-jarige J. G. S. gegrepen door een personenauto, bestuurd door de 32-jarige Rotterdamse voorman J. L. S„ toen hij met zijn fiets ter hoogte van de Hema de rijbaan overstak. De automobilist had de fietser, die met rugklachten in het Gemeentezieken huis moest worden opgenomen, geen voorrang gegeven. De 54-jarige mevrouw Feijen ver loor dinsdagmiddag op het woonwa genkamp aan de Schiekade haar evenwicht toen zij op een vuilnisem mer de ramen van haar cabine stond te zemen. De vrouw viel en moest met een schouderfractuur en een lichte hersenschudding naar de Dr. Noletstichting worden gebracht. B(i heschikkin? van de Kan tonrechter te Schiedam van 19 november 1968 zijn aan de min derjarige JAN BIJLOO, gebo ren te Schiedam op 22 mei 1949 en wonende te Schiedam, Over- schtesestraat 63b. de navolgen de rechten van meerderjarig heid verleend: ..het aangaan van een vennoot schap onder firma met Thcodo- rus Bijloo.welke vennootschap onder firma ten doe! heeft het voor gezamelijke rekening uit oefenen van een goederenver voerbedrijf en het verrichten van alle handelingen en dien stee, welke met het voren staande verband houden, een en ander in de ruimste zin. alles echter met Inachtneming van het bepaalde bij artikel 484 van het Burgerlijk Wetboek". De wnd. griffier. L. T. BIJL. MAASSLUIS Het Hoogheemraadschap Delfland gaat voor 6.500 het voormalige Belastingpand aan de Govert van Wijnkalde 34a van het rijk kopen. Hoewel het door rijkswaterstaat voorgestelde variantplan voor de Deltadjjk nog steeds niet vaststaat, menen dijkgraaf en hoogheemraden, dat het pand, dat volgens hen in een zeer slechte staat verkeert, tijdelijk door derden als ruimte voor materiaalopslag kan worden gebruikt. Eventueel kan het ook worden benut bij de aanleg van de keersluis in de haven van Maassluis. Het voorstel komt donderdag in de Verenigde vergadering van Delfland. Prins Berahardlaaa protesteert (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Drieëndertig bewoners van de Prins Bernhardlaan hebben bij B. en "VV. protest aangete kend tegen het pïan de laan waaraan zij zo plezierig wonen te bestemmen voor het doorgaande verkeer van de Holy-wijlc naar het stadscentrum. De adressanten zien dit plan, waar van zij met verbijstering uit de pers hebben kennisgenomen, als een von nis over hun woongenot. Zij zijn er welhaast" van overtuigd dat het zwa re verkeer schade zal. veroorzaken aan hun merendeels niet onderheide panden. „Moderne stedebouw leidt het verkeer om de woonwijken en niet door een iaan met een rijsiroorn van 7.5 breedte", aldus de brief aan B. en W. De Prins Bernhardlaan-bewoners zeggen zich niet te kunnen voorstel len dat geen andere oplossing kan worden gevonden. Zij hebben de in druk dat ee stukje leefbaar Vlaar dingen voor het verkeer en de bela- nen van het centrum moet wijken. Een afschrift van de brief is aan de fractievoorzitters van de gemeente raad gezonden. De afzenders nemen aan dat hun schrijven nog tijdens de aan de gang zijnde begrotingsbehan deling aan de orde zal komen. VOOR U, MEVROUW... Met de beste pasvorm en grootste steun. Elegant en soepel in het dra gen. Ook naar maat. Callenburgstr. 38 - Tel. 34.23.96 Vaardingenf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1