Investeringsplan voor komende vijf jaar Voor kunst, recreatie en metro komt er meer Loods zou onvoorzichtig hebben gehandeld Laatste veerdiensten worden hu opgeheven Rapport met sombere conclusie Nederlandse kustvaart m lijn Rijkssteun nodig Adjunct-hoofdlieden kwamen samen en gaan ook samen weg Willemstunnel pas over een jaar aan hod Electriciteit weer duurder Gezonken lira an bij B arendrechtse brug gelicht In beroep tegen Loodsivezen Vlaardingen-V ondelingenplaat en Schiemond-Heyplaat Morgen wordt 30.000ste schip verwacht BOELE BOUWT NIEUWE KADE VOOR DOK SEA WITCH: OUD/NIEUW Engeland wil Great Britain behouden AFSCHEID VAN J AC HONIG EN F. J. VAN DEN BROEK pr rotterdammer 2A DONDERDAG 5 DECEMBER 1963 ROTTERDAM Voor sport en recreatie, kunst en groenvoor ziening wil Rotterdam in het ko- mende jaar heel wat ruimere gelden beschikbaar stellen dan in de voorafgaande jaren. eZs miljoen gulden zal er beschik baar moeten zijn voor de aan- vangswerkzaamheden ten behoe ve van de metro-verbinding naar de Prins Alexanderpolder en Ommoord, ruim zestien mil joen voor het doortrekken van de mtro naar Hoogvliet en tach tig miljoen voor dè uitbreiding van de elektrische ceptralé. Waal haven;:*.': V-A .AAkZ'.A. Management Centrum Vervoer opgericht Met deze plannen komen B. en W. voor,; de gemeenteraad in' hun investeringsschema voor de jaren 1969-1973. NA CENTRALE SPORT EN SPEL TIEN PROCENT ROTTERDAM. Aan het eind van deze maand zullen de veerdiensten Vlaardingen-V on delingenplaat en Schiemond- Heyplaat worden opgeheven. Sinds het in gebruik némen van de Beneluxtunnel waren deze diensten in exploitatie bij de Havendienst Spido, waarbij de gemeente het tekort voor haar rekening nam. Het zijn de laat- In strijd HAL droeg verkochte Diemerdyk over Het Nederlandse aandeel in de Westeuropese kustvaartvloot daalt regelmatig, terwijl dat van landen als bijvoorbeeld West- Duitsland en Spanje stijgt. De Nederlandse kustvaart bevindt zich in een economisch ongunstige positie, vooral door oorzaken van buiten. Dat zijn de voornaamste conclusies van de studie ,,De gezondmaking van de Nederlandse kleine handelsvaart die tot stand is gekomen uit een samenwerking tussen het Koninklijk Zeemanscollege „De Groninger Eendracht'', de Rotterdamse zusterorganisatie en de Redersvereniging Noord. Nieuwe Atlantic C..-schepen Siileii j., - REORGANISATIE PIONIERS Pagina 3 ROTTERDAM De Rotterdamse elektriciteits tarieven moeten weer naar boven. Gemiddeld zal de verhoging voor woonhuizen omstreeks 4,20 per jaar betekenen. B. en W, verwachten in het voor- stel'aan d-e gemeenteraad, waarin de nieuwe tarieven zijn opgenomen, dat de inkomsten van het GEB met 4.119.000 zullen stijgen. Daarbij rekenen zij op een, extraatje van 4.128.000 door verlaging brandstof kosten en van 2.342.000 door de invoering van de BTW. Door ver mindering van de opbrengst van de groot-vér bruikers en. van de levering aan andere gemeenten zullen de in komsten van het GEB echter weer dalen met 3.645.000. Verder zal er nog rekening moeten worden gehouden met 3.500.000 aan loon- en prijsstijgingen. ROTTERDAM De Scheepvaartvere- nlslngen iri Rutterdam en Amsterdam en het centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart hebben het Management Cen trum vervoer opgericht. Het centrum wordt gevestigd Sn Noord wijk aan Zee, De taak van het centrum ls het orga niseren van management-Ieergangen en -cursussen voor direktles en topkader Ln de haven- en vervoersbedrijven. Het doel van deze aktivlteiten kan ln het kort wor den omschreven als het verhogen van de kwaliteit van management ln de bedrijven, teneinde de ondernemers in staat te stel len hun steeds gecompliceerder wordende taak te blijven vervullen. De vervoerswe reld heelt zijn 3pedfleke problemen, wel ke vaak weer anders liggen dan die in de industrie, zodat een eigen initiatief ge wenst was. De uitvoering en organisatie van de con ferenties ls ln handen gelegd van het op leidingscentrum ..De Baak" van het Ver bond van Nederlandse Ondernemingen. Een speciale stuurgroep waarin, behalve dit centrum en de drie deelnemende vere ntgingen, de Technische Hogeschool te Delft en de Nederlandse Economische Ho geschool te Rotterdam officieel vertegen woordigd zijn, begeleidt «dit experiment. In februari 1969 zal de eerste leergang voor directieleden beginnen. In het programma voor het komen de jaar is geen geld "opgenomen voor de W'llemvt.unnel en voor de vaar- geu' in de Noordzee. Het zal, aldus B. en YV.. nvt mogeülk zi'n voor de WiUemsftinnel in 1969 geld vrij te maken zonde- te kort te doen aan andere essentiële voorzieningen. Aan te nemen is dat in 1969 de Wil lemstunnel toch niet aan de orde kan komen. Maar voor 1970 en de volgen de jaren zijn er wel bedragen in" het investeringsschema voor opgenomen. Voor 1970 wordt voor de YViliemstun- nel tien miljoen gulden gereserveerd. Hangende bet overleg met de Ne derlandse Spoorwegen zijn de bere keningen gebaseerd op de aanleg van de „lange verkeerstunnel", zonder 'de spoorwegtunnel. Zonder een eventue le rijksbijdrage worden de totaal- kosten van deze tunnel geraamd op 185 miljoen gulden bij een bouwtijd van vijf jaar. Pas na voltooiing van de uitbrei ding van de elektrische centrale Waalhaven kan voor de Willemstun nel belangrijke financiële ruimte worden vrijgemaakt. Het programma is: tien miljoen gulden voor 1970, veertig miljoen voor 1971 en voor de jaren 1972 tot en met' 1974 elk jaar 47 miljoen gulden. Voor de vaargeul in de Noordzee zijn, zoals bekend, "additionele fondsen toegezegd. De totale kosten daarvoor worden tot en met 1973 op 370 miljoen geraamd. Voor sport en recreatie is voor 19G9 uitgetrokken 19,6 miljoen gulden te genover een uitkomst van 9,3 miljoen over 1968. Voor kunst staat 8,4 mil joen voor het komende jaar op het programma tegen 2,6 miljoen over 1968. Voor jeugdzaken en vor mingswerk zullen voor 1969 beschik baar moeten komen 2,4 miljoen gul den tegen een half miljoen in 1968. Voor groenvoorziening wordt het komende jaar tien en een half mil joen gereserveerd. In het plan voor 1968 was vier miljoen opgenomen. Het investeringsplan houdt voor 1969 een totaal-bedrag van 570 mil joen gulden in. Ten opzichte van het investeringsquotum van 1968 bete kent dit een toename van tien pro cent, maar het thans aangeboden plan voor 1969 is nagenoeg van de zelfde omvang als dat voor verleden jaar. Voor komend jaar komt het in vesteringsplan voor Rotterdam neer op: 135 miljoen voor havenaanleg, waaronder grondaakopeh en door het GEB uit te voeren voorzieningen; 38 miljoen voor verkeersvoorzieningen; 38 miljoen voor openbaar vervoer waaronder de metro: 153 miljoen voor drinkwater- en energievoorzie ningen, zonder de uitbreiding'van de centrale Waalhaven; 208 miljoen voor de overige investeringen. heerjansdam De gereformeerde predikant ds. J. J. van der .Haagen heeft de nieuwe pastorie Dorpsstraat 50 betrok ken. De predikant ls telefonisch aangeslo ten onder no. 295. BARENDRECHT Zoals gisteren reeds in een deel onzer edities ge meld is woensdagmorgen een op een hak gemonteerde kraan met een arm van 35 meter onder de Barendrecht- se brug Idem gevaren. De brug werd slechts in geringe mate beschadigd maar het scheepvaartverkeer werd door het ongeluk in beide richtingen gestremd. Eerst vanmorgen is het gelukt de in de vaargeul gezonken kraan te lichten. De gehele nacht is men on der meer met duikers bezig, geweest het obstakel uit de weg te ruimen. De kraan, die toebehoort aan de N.V. Dekker uit Papendrecht, werd gesleept door de sleepboot Marie van de N.V. Eerland uit Lekkerkerk. Het gevaarte is vanmórgen naar de wal gesleept, maar in de vaargeul liggen nog wrakstukken. Die moeten eerst opgeruimd worden voordat de groep Dordrecht van de rijkspolitie te wa ter de vaarroute weer vrij geeft. O BARENDRECHT De heer H. J. Vel- riet, directeur van het boekhoudbureau van de Hollandse Maatschappij van Band- bouw, spreekt vrijdagavond om half acht in zaal Splendid voor de leden van de Kring IJsselmonde - Dordrecht over de gevolgen van de BTW voor de land- en tuinbouw. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM -- Het ziet' er niet naar uit dat "net 30.000e schip van dit jaar vandaag nog de haven zal bin nenlopen-. Vanochtend oni négen uur ontbraken er nog ruim 100 schepen. De verwachting is dat de 30.000e morgen in de loop van de dag arri veert. De Stichting „Havenbèlange'n" zal de bemanning waarschijnlijk mor genmiddag aan boord huldigen. ste veerdiensten in de Rotter damse haven. De Spido heeft laten weten dat van het veer Vlaardingen - Vonaelngen- plaat gemiddeld 210 mensen per dag gebruik maken en van het veer Schïemond. - Heyplaat - Braen- drechtsehaven 105 passagiers. Het nadelig saldo wordt voor 1969 ge raamd op resp. ƒ146.000 en ƒ217.000. Dat zou neerkomen op een subsidie per passagier per jaar van ƒ700 voor het eerste en ƒ2000 voor het tweede veer. B. en YV. vinden dit onverant woord. Zij hebben verder onderzocht of een doortrekking van buslijn 46 van het Heemraadsplein naar het Hudsonplein mogelijk zou zijn, maar een dergelijke doortrekking zou 110.700 kosten en dat is evenmin verantwoord tegenover het geringe aantal te verwachten passagiers. Tenslotte is de mogelijkheid onder zocht of ten behoeve van de fietsers en bromfietser die niet door de Bene luxtunnel mogen rijden tussen Vlaar dingen en de Petroïeumweg een busdienst zou kunnen worden inge legd. Er is geb'.eken dat 65 procent van de passagiers werkzaam is bij Che vron en 24 procent bij Pakhoed. Aan beide 'bedrijven is meegedeeld (Jat de mogelijkheid bestaat dat zij ten be hoeve van hun personeel een regeling aangaan voor groepsvervoer. UTRECHT De Centrale Raad van Beroep heeft zich woensdag langdurig beziggehouden met de be handeling van het beroep dat de bin nenloods eerste klasse H. A. Y'. uit Rijsbergen heeft ingesteld tegen het commissariaat van liet Loodswezen. De loods kreeg een schriftelijke onte vredenheidsbetuiging en een waarschuwing dat hij voor be- loodsing van schepen met een lagere tonnage zou worden voorgedragen als zich een herhaling zou voordoen van onvoorzichtig loodsen zoals dat in ju li 1965 met de tanker Certina werd geconstateerd. De loods meent, dat als de Centrale Raad van Beroep zijn overtuiging dat de ontevredenheidsbetuiging moet worden vernietigd, niet deelt, voor hem ooit nare rechtsgevolgen kunnen ontstaan. In juli 1965 werd V. belast met de beloodsing van de Certina, een fors schip dat de Nieuwe Waterweg in voer en naar een der Petroleumha vens moest worden gebracht. Het schip liep elf tot vijftien mijl en voer achter de Venezia in de richting van het Noorderhoofd. V. nam contact op mPt zijn collega op de voorganger en deelde mee dat bij wilde passeren. De andere loods echter zei dat de manoeuvre geen enkele zin had en liet zich er verder niet over uit. V. maakte zijn voorne men kenbaar toen de inhaalmanoeu vre al was begonnen en volvoerde zijn opzet. Het gevolg was dat de Venezia in moeilijkheden kwam en de Certina eerst achter hel Noorder hoofd in veilig vaarwater terecht kwam. Met 38 jaar ervaring bij het Rijksloodswezen achter de rug, ver klaarde de getuige-deskundige, oud-gezagvoerder YV. Smit uit Maassluis: „Wet V. heeft gedaan is volkomen in strijd met het gezonde overleg dat tussen loodsen moet bestaan. Van overleg is geen sprake geweest. V. begon aan een inhaalma noeuvre waarbij hij zich meende te kunnen beroepen op niet-bestaande voorrechten. Wij als goede loodsen zouden dit nooit hebben gedaan. De Venezia lag voorop, beide schepen hadden ongeveer dezelfde snelheid, er was geen sprake van een noodsitu atie of haast". Kapitein Lt. ter Zee H. J. Maas uit Hilversum, inspecteur van het Loodswezen, zei: „V. heeft gewoon doorgedouwd. Op het moment dat hij zijn mededeling aan de loods van de Venezia deed, had hij nog een boel kunnen redden, ondanks de snelheid van de scheepsmassa, maar hij ging door. Er is op de Certina ook met de verbindingen geknoeid." De raadsman van V. vroeg zich af of de loods van de Venezia niet meer opzij had kunnen varen en voorrang had moeten' verlenen aan de oplopen de Certina. Hij was ook verbaasd dat de Venezia nog driekwart doorliep, nadat V. had gemeld dat hij ging "inhalen en pas toen de snelheid afstopte. De deskundigen zeiden dat de Ve nezia ln een goede koers had gelegen en dat de Certina geen recht had op voorrang. Het gezond verstand moet de bovenhand hebben. In de loodswe- reld is er toch altijd nog iets van „wie het eerst komt, wie het eerst pompt", aldus oud-gezagvoerder Smit. Op een lichte suggestie dat de moeilijkheden ontstaan voor de ha venmond. daarachter toeh nog wel meegevallen waren, reageerde de heer Maas scherp: „Je kunt natuur lijk altijd zeggen: ik ben binncn- gestoomd met 20 mijl... zie je wel dat het kan." BOLNES Bij Boele's Scheepswerven en Machinefabriek NV is vanochtend de eerste dam plank geslagen voor een kade, die als ligplaats zal gaan dienen voor een tweede drijvend droogdok dat in ei gen bedrijf wordt gebouwd. De plechtigheid werd verricht door de 9-jarige Pieter Boele, oudste zóón van één der directeuren, de heer G. J. Boele. Het eerste drijvend droogdok, dat eveneens in eigen bedrijf werd ver vaardigd, werd in oktober 1963 in bedrijf gesteld. Tot op de huidige dag is dit dok met 290 dokkingen nage noeg onafgebroken bezet geweest. De behoefte aan een tweede dok kwam reeds snel en na overleg met Rijkswaterstaat werd een ligplaats aan het oostelijk gedeelte van het terrein gevonden. Het nieuwe dok wordt in drie de len gebouwd, die in drijvende toestand aan elkaar gekoppeld zullen worden. De dokkade zal voorzien worden van een 170 meter lange kraanbaan, waarop twee wipkranen met een hefvermogen van 15 ton bij een sprei van 22 meter en een maxi mum sprei van 36 meter. Aan de rivierzijde zal het dok beschermd worden door een drijver. Het nieuwe dok wordt 159 meter lang, 30,6 meter breed en 12,75 meter hoog. Het hefvermogen zal 10.000 ton bedragen. ROTTERDAM De Hoüand-Ame- rika Lijn heeft het 11.195 ton me tende .vrachtschip Diemerdyk dinsdag overgedragen aan Oriental Africa Li nes Inc. te Monrovia, die het schip heeft gekocht. Eind deze week zal de Diemerdyk ondei de naam Oriental Amiga de' Rotterdamse haven met bestemming Verre Oosten verlaten. De Diemerdyk werd dóór "YVil- ton-Fijenoord in Schiedam gebouwd vóór de dienst van de HAL via het Panamakanaal op havens aan de westkust-van de V.S. en Canada. De Diemerdyk kwam in 1950 in de vaart. Het schip 'beschikte over accommoda tie voor 49 passagiers. ln de studie wordt opgemerkt d<"t tegenover de sinds 1960 zeer weinig gestegen vrachtprijzen sterk toege nomen kostenstijgingen staan. Een compensatie van de loonkostenstij gingen is nagenoeg onmogelijk ge bleken. Gewezen wordt op het feit dat de Westduitse kustvaart van kredietfaciliteiten en subsidierege lingen profiteert en dat bepaalde landen de vaart van en naar eigen havens door eigen schepen bescher men. De maatregelen die moeten leiden tot gezondmaking van de vloot zijn behalve voor de betrokken sector ook van belang voor andere be drijfstakken. De kustvaart biedt aan ongeveer 10.000 mensen werkgele genheid, De betekenis vóór de beta lingsbalans beloopt ongeveer 160 miljoen gulden. Hoe meer de vloot inkrimpt, hoe kleiner in de toekomst dit bedrag wordt. De redersorganisaties hebben reeds een aantal maatregelen geno men. Zo is er een inventarisatie van de struktuur en positie opgesteld, wordt op bepaalde onderwerpen al leen gemeenschappelijk naar buiten opgetreden en wordt geprobeerd een centrale inkooporganisatie op te richten. Gestreefd wordt ook naar het samenvoegen van kleinere om- dememingen tot grotere eenheden. Volgens de studie blijven maatre gelen van de overheid echter nood zakelijk. Bepleit wordt o.m. een in vesteringssubsidie van 25 procent voor schepen die op Nederlandse werven worden gebouwd en voor bestaande schepen die op deze wer ven worden verbeterd (naar Engels voorbeeld). Z. De kustvaart wil verder krediet garanties voor nieuwbouw er, verbe tering van schepen, alsmede be- drijfsontwikkelingskfedieten. De zes nieuwe schepen die voor de Atlantic Container Lineworden gebouwd krijgen alle namen met, Atlantic C.... De eerste viër 'schepen dragen alle namen Atlantic S.i.. (Star, Sing, Saga en Span). Een van de zes wordt in opdracht van de Holland-Amerika Lijn voor de ACL gebouwd. Dit schip krijgt de naam Atlantic Cornet. De Franse rederij Compagnie Générale Transatlantique gaat haar twee schepen Atlantic Champagne en Atlantic Cognac noemen. Tussen de klipper Sea Witch en het containerschip met dezelfde □aam ligt een periode van 122 jaar. De nieuwe Sea Witch is eigendom van American Export Isbrandtsen Li nes, die er inee vaart tussen Ameri kaanse havens en o.a. Amsterdam. ITet schip is de eerste van een serie van drie; de andere twee gaan Lightning en Slaghound heten (ook namen van oude klippers). Onlangs maakte de Sea YVitch de eerste reis. De containerschepen zijn 22.090 ton groot en kunnen 928 containers van 20 voet vervoeren. Ze laden en lossen in Amsterdam bij de Contai ner Terminal Amsterdam. De klipper Sea Witch wordt nog steeds beschouwd als een van de fraaiste zeilschepen uit de historie. Van 1846 tot 1856 vestigde het schip in zijn klasse méér rekords dan welk -ander schip. Tweemaal werd het snelheidsrekord tussen Canton In China en de Verenigde Staten verbe terd: eerst met 77 dagen en later met 74 dagen en 14 uur. ln maart 1856 sloeg de Sea Witch lek op een rif in de buurt van Hava na op Cuba en ging totaal verlo ren. Haar roemruchte naam leeft nu voort in ecu modem contai' nerscbip. In Engeland is een aktie aan de gang 'óm een. van de historische schepèn dié dit land heeft voortge bracht te behouden. Het gaat om de Great, Britain, het eerste zeeschip dat van ijzer werd gebouwd en te vens het eerste zeeschip dat door een schroef werd voortgestuwd. Het onttakelde zeilschip ligt al 82 jaar op een strand- van een der Falkland Eilanden in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan. De Great Britain was de eerste bouwd naar een ontwerp van de be roemde, scheepsbouwerIssmbard Kingdom Brunei, een van de grote mannen van het Victoriaanse Enge land. - De Greta Britain, was de eerste jaren met een lengte van 96 meter, een breedte 'van 15 meter en een tonnage 'van 3000 ton het grootste schip ter wereld. Het was zeer luxu eus ingericht.' Meer dan 25 jaar 'heeft het een dienst onderhouden tussen Engeland en Australië. ■Engeland beschikt reeds over di verse beroemde schepen uit het ver leden zoals Nelsons vlaggeschip Vic tory, en de befaamde klipper Cutty Sark. Momenteel probeert men geld bij een te brengén om de Great Britain te bergen en naar Engeland te sle pen. h 1,1 be'-i A (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Of er vrijwilligers weg gaan of niet, is nog helemaal onzeker. Dat de gemeentelijke brandweer in ieder geval deze maand twee topfunctionarissen kwijt raakt is wel zeker. En dat heeft dan helemaal niets te maken met een brandweer-affaire, maar is gewoon een kwestie van leeftijd. Ook al zouden ze het niet willen dan nog zouden ze afscheid moeten nemen: de adjunct-hoofdlieden Jac Honig en F. J. van den Broek. Beiden zijn in 1941 bij de brand weer in dienst gekomen'en beiden zullen op 20 december tijdens een receptie in het Roteb-getouw aan het Kleinpolderplein afscheid ne men. Om nog even op de huidige roerselen binnen de brandweer te rug te komen, beide scheidende ad junct-hoofdlieden hebben al vele van dergelijke moeilijkheden mee gemaakt in hun loopbaan bij de Rotterdamse brandweer. Maar de heer Honig zegt" toch: ...Tammer dat er nu zo'n verwarde situatie is." Beiden waren wat vrij willigers betreft volledig onkundig omdat, toen zij in dienst kwamen, de Duitsers net de vrijwillige brandweerlieden hadden weg gestuurd. Als oud-militairen wilden ze wat om handen hebben en het werd de brandweer. Er was genoeg te doen. De heer v.d. Broek: „Bij het bombarde ment in het westen in 1943 hebben vele mannen 24 uur en langer ge werkt. En de heer Honig vult aan: „Toen hebben we voor het eerst kennis gemaakt met puinstof dat overal doordrong. Er was een pen deldienst met ziekenhuizen om brandweerlieden de ogen uit te wassen waarna ze weer voor enke le uren konden werken." In die oorlogsjaren was de. saam horigheid bijzonder groot, alius de heren Honig en v. d. Broek, mede door allerlei omstandigheden als honger en moeilijke matcriaalposl- tie. Tegen het einde van de oorlog zijn beiden opgepakt en op transport gesteld. De heer Honig kwam na dagenlange omzwervin gen in Schalkhaar terecht en zijn collega v.d. Broek in Duitsland. De eerste maakte de bevrijding mee in het ziekenhuis in Zwolle en de tweede in Duitsland. In 1945 kwamen ze weer terug. En toen volgde de grote reorganisa tie bij de brandweer. Een groot deel van het veel te grote br- roepscorps moest afvloeien totdat er slechts een kern overbleef en de vrijwilligers weer in ere werden hersteld. Van het tweetal heeft de heer Honig dat niet meer meege maakt omdat hij in 1947 naar de Tilburgse brandweer ging. tot april 1956. d. Broek zegt over die beruch te reorganisatie: „Er was een gespannen sfeer. Er gingen geruch- ten dat ledereen weg moest. Men leefde in grote onzekerheid. Er werden wel allerlei afvloeïingsre- gels ingesteld, maar het bleef een moeilijke zaak." De bevelvoering was ook een probleem. De beroeps moest de vrijwilligers trainen, maar de lei ding aan hen afstaan. „Gelukkig", aldus de heer v. d. Broek, „maakte de nieuwe verordening van 1956 daarin verbetering." Hoewel de heer Honig bijna 64 jaar is en 45 jaar in over heidsdienst en de heer v. d. Broek bijna 65 en dertig jaar over heidsdienst, zouden beiden, als het nodig was, nog wel in dienst willen blijven. „We hadden het voordeel met de brandweer te zijn opge groeid. In die eerste dagen waren we pioniers", is hun commentaar. En: „Het heeft ons meegezeten. Te genwoordig is de brandbestrijding veel meer wetenschappelijk gewor den." Toch kunnen zij geen van beiden de brandweer helemaal loslaten. De heer v. d. Broek zal als adviseur de brandweer van Honselersdijk gaan dienen en de heer Honig zal ver moedelijk ook een dergelijke taak op zich nemen. Hij heeft het nu nog druk als afdelingssecretaris van de vereniging van. brandweer commandanten en als eindredac teur van het blad „De Brandweer". Andere hobby's van de heer Honig: tekenen, lezen en schermen. Over het algemeen zaken die in de druk ke werkzaamheden wel eens' ach terop zijn geraakt ZoYvel de heer Honig als dè heer V. d. Broek zijn voor lopig niet van plan Rotterdam te verlaten. De heer Honig: „Hier gebeurt altijd wat." Toch is er wat tveemoed bij het afscheid. „Geen wonder, want je raakt toch een heel stuk verantwoordelijkheid kYvijt, verantYvoordelijkheid over zo'n 286 mensen", aldus de scheidende adjunct-hóófd-^ lieden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1968 | | pagina 1